GRUNDKURS I DOKUMENTHANTERING OCH ARKIVFUNKTION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDKURS I DOKUMENTHANTERING OCH ARKIVFUNKTION"

Transkript

1 GRUNDKURS I DOKUMENTHANTERING OCH ARKIVFUNKTION Tid: Plats: Föreläsare: Statens ämbetshus, auditorium Präntöö, Wolffskavägen 35, Vasa Karin Gref, forskare, Riksarkivet Jussi Jääskeläinen, överinspektör, Vasa landsarkiv Elina Nurminen Spett, konservator, Vasa landsarkiv, forskare, Vasa landsarkiv PROGRAM Tisdag Modul 1 Grunderna för dokumenthantering och arkivfunktion Den första modulen har som mål att presentera centrala begrepp, kännetecken och funktioner som anknyter till hanteringen av handlingar och dokumentinformation. Modulen fungerar som en inledning till de följande modulerna. Vi behandlar ämnet översiktligt och ger riktlinjer. Till dokumenthanteringen och arkivfunktionen kopplas olika perspektiv, skyldigheter och roller (en på lagstiftning baserad verksamhetsmiljö, offentlighet, behandling av personuppgifter, dataskydd etc.), vilka behandlas översiktligt. I de följande modulerna görs bara hänvisningar till det som behandlats i modul 1, medan huvudvikten läggs på planering av dokumenthanteringen och arkivfunktionen samt praktiska tillämpningar. Efter genomgången modul 1 skall kursdeltagaren känna till skillnaden mellan dokumentär information och övrig information de mest centrala uppgifterna inom informationshanteringen och dokumenthanteringen de viktigaste lagarna som inverkar på verksamhetsmiljön uppgifter, ansvarsområden och förpliktelser inom dokumenthanteringen och arkivfunktionen som är av central betydelse för arkivverket och den egna organisationen vad god informationshantering innebär, mål, förpliktelser och innehåll regelverket för dokumenthanteringen och arkivfunktionen mål och skyldigheter avseende offentlighet och datasekretess kraven på dataskydd och delområden inom dataskyddet

2 Inledning och presentation av kursdeltagarna Forskare Grunderna för dokumenthantering och arkivfunktion arkivbranschens kunnande, arbetsplatser och titlar speciella kännetecken för dokumentinformation, dess betydelse och en handlings livscykel begrepp inom dokumenthantering och arkivfunktion arkivverkets och myndigheternas roller, ansvar och uppgifter god informationshantering Kaffe Handlingars offentlighet offentlighetslagstiftningens centrala innehåll Jussi Jääskeläinen Dataskydd och informationssäkerhet centralt innehåll i dataskyddslagstiftningen centralt innehåll i förordningen om informationssäkerhet informationssäkerhetens mål, delområden och ansvar krav på informationssäkerhet och praktiska åtgärder för att säkerställa informationssäkerhet Lunch Gallring och utgallring av handlingar Jussi Jääskeläinen Kaffe Föregående tema fortsätter Onsdag Modul 2 Planering av dokumenthantering och arkivbildning Modul 2 har som mål att visa på arkivbildningsplanens och annat dokumentärt informationsmaterials betydelse som styrinstrument och på deras inbördes samband i organisationens dokumenthantering. Genom föreläsningar och övningsuppgifter går vi i detalj igenom innehållet i en arkivbildningsplan och dess tillkomst. Vi bekantar oss också med registreringen av dokumentär information i ett

3 ärendehanteringssystem. Modulens centrala tema är den dokumentära informationens livscykel. Efter genomgången modul 2 skall kursdeltagaren behärska den dokumentära informationens livscykel och förstå dess olika skeden och vilka krav som kan ställas känna till styrmedlen för dokumentär information och förstå de inbördes relationerna mellan dessa förstå betydelsen av arkivbildningsplanen och känna till vilket informationsinnehåll denna bör ha känna till betydelsen av att verksamhetsprocesser och dokumentprocesser kartläggs förstå offentlighets- och sekretessfrågor samt kunna ta personuppgifternas karaktär i beaktande i arkivbildningsplanen i samarbete med andra kunna fastställa förvaringstiderna, förvaringsordningen, förvaringsformen och förvaringsplatsen för dokumentär information förstå registreringens betydelse för ärendehanteringen förstå speciella frågeställningar vad gäller information som förvaras i elektronisk form Dokumentinformationens styrinstrument Forskare Karin Gref Kaffe Upprättande av en arkivbildningsplan definition av organisationens uppgifter, de verksamhetsprocesser som hör till uppgifterna samt dokumentprocesser registrering av handlingar demonstration av ett ärendehanteringssystem offentlighetsfrågor och hantering av personuppgifter bestämning av förvaringstider arkiveringsordning/förvaringsordning förvaringsform ansvarsfrågor skyddsklass arkivsignum övningsuppgift Karin Gref Lunch Föregående tema fortsätter Kaffe Föregående tema fortsätter

4 Torsdag Modul 3 Säkerställande av att handlingar bevaras och är tillgängliga Den tredje modulen har som mål att lyfta fram nyttan med en ändamålsenlig förvaring och hantering av handlingar som ska förvaras lång tid eller förvaras varaktigt. Vi ser på hanteringen både ur ett rationalitetsperspektiv, med avseende på arkivbildarens verksamhet, och med tanke på det dokumentära kulturarvet. Angreppssättet är pragmatiskt och kryddat med praktiska exempel. I modulen går vi igenom de åtgärder som säkerställer att handlingarna är tillgängliga och bevaras under det passiva skedet i handlingarnas livscykel. Det betyder att arkivbildarens handlingar skall förtecknas, och vid behov ordnas och iståndsättas, inför leverans till ett slutarkiv. Då arbetet görs systematiskt står de resurser som reserverats för verksamheten i proportion till fördelarna handlingarna är lätta att hitta och hanteringen (användning, gallring, utgallring, leverans) sker smärtfritt. När vi behandlar teman som direkt rör bevarande och tillgänglighet (användning av dokumentmallar och standarder vid upprättandet av handlingar) kommer vi att hänvisa till teman som rör tidigare skeden i en handlings livscykel. Undervisningens primära mål är dock att kursdeltagaren i första hand skall behärska de mera omfattande grundbegrepp och definitioner som behandlats i de föregående modulerna. Efter genomgången modul 3 skall kursdeltagaren kunna ta anvisningar och standarder i beaktande när handlingar skapas och se till att kriterierna för varaktig förvaring uppfylls ordna och förteckna handlingar enligt det uppgiftsbaserade arkivschemat och principerna för förtecknande skydda och etikettera handlingarna och sammanföra dem i arkivkartonger så att förvaringen och tillgängligheten tryggas förvara och hantera handlingar i enlighet med arkivtekniska anvisningar och dataskyddsanvisningar ta miljöskydd, dataskydd och datasäkerhet i beaktande vid utgallring av handlingar samt kunna upprätta en gallringsförteckning överföra och ta emot handlingar enligt anvisningarna för överlåtelse, leverans, förvaring och märkning ordna material som är i oordning eller återställa materialet i ursprunglig ordning identifiera ett konserveringsbehov och kunna vidta ändamålsenliga åtgärder

5 Förutsättningar för bevarandet av analoga handlingar förvaringsformer och förvaringssätt arkivbeständighet Konservator Elina Nurminen Spett Kaffe Arkivlokaler krav på arkivlokaler Elina Nurminen Spett Placering av handlingar i slutarkiv slutarkivets uppgifter hantering av handlingar, skydd och utgallring Lunch Ordnande av arkiv kartläggning och inventering retroaktiv gallring rengöring och iståndsättning skyddad förvaring och etikettering Förtecknande och beskrivande av arkiv Kaffe Överföring av handlingar till arkivverket/kommunens centralarkiv syftet med överförandet av arkiv begränsning av det material som ska överföras förberedande arbeten inför leveransen uppgörande av leveransreversal arkivleverans Repetitionsförhör Arkivutbildning och arkivexamina Utvärdering och avslutning

REGIONARKIVETS KURSER 2013

REGIONARKIVETS KURSER 2013 REGIONARKIVETS KURSER 2013 ARKIV- OCH INFORMATIONSHANTERING FÖR ANSTÄLLDA INOM GÖTEBORGS STAD Regionarkivet har under hösten 2013 möjlighet, efter bidrag från stadsledningskontoret för kompetenshöjande

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

GÖR UPP ETT DATABOKSLUT

GÖR UPP ETT DATABOKSLUT DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GÖR UPP ETT DATABOKSLUT 24.4.2012 www.tietosuoja.fi INNEHÅLL 1. VAD ÄR ETT DATABOKSLUT 2. VARFÖR LÖNAR DET SIG ATT GÖRA ETT DATABOKSLUT 2.1 Databokslutet bygger upp förtroendet 2.2

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 FÖRESKRIFT 29/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR

ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR RIKSARKIVET ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR RIKSARKIVET RAPPORT 2006:1 1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även

Läs mer

Kvalitetskriterier. för webbtjänster. 4b/2012. - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster.

Kvalitetskriterier. för webbtjänster. 4b/2012. - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster. Kvalitetskriterier för webbtjänster - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster 4b/2012 ICT-verksamhet 2 Kvalitetskriterier för webbtjänster Ett hjälpmedel för att utveckla och

Läs mer

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET 1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har att tillämpa

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING!

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Enligt personuppgiftslagen skall alla nättjänster som samlar in personuppgifter förses med en tillbörlig

Läs mer