Servicebeskrivning. Tjänsten Vetuma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicebeskrivning. Tjänsten Vetuma"

Transkript

1 Servicebeskrivning 1 / Servicebeskrivning

2 Servicebeskrivning 2 / 15 Innehållsförteckning 1 Avtal Inledning Valbarhet Anpassningsbarhet Vetuma Toolkit Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Tilläggsarbeten som kan beställas separat Tilläggsarbete 1, separat beställning Tjänstens livscykel Inleda tjänsten Förutsättningar för inledande av tjänsten Beställa tjänsten och ta tjänsten i bruk Göra ändringar i tjänsten Avsluta tjänsten Servicenivåer Servicenivåer som används i tjänsten Mätning av servicenivåerna Dokumentation och servicespecifik rapportering Dokumentation Rapportering Kommunikation och samarbetsförfaranden i anslutning till tjänsten Tjänstens avgränsningar och parternas skyldigheter Tjänstspecifika preciserande villkor Tjänstens användarrättigheter och immateriella rättigheter Bilagor... 15

3 Servicebeskrivning 3 / 15 1 Avtal 2 Inledning Med denna Servicebeskrivning ansluter Kunden denna tjänst till Serviceavtalet daterat.. och får tillgodogöra sig alla villkor i Serviceavtalet och i Ramavtalet för sitt förvaltningsområde. Servicebeskrivningen får samma bindande karaktär som motsvarande avtalsvillkor. Om eventuella ändringar i tjänsten avtalas skriftligen. Medborgarens elektroniska identifierings- och betalningstjänst Vetuma är gemensam för hela den offentliga förvaltningen, och den möjliggör elektronisk identifiering och betalning i alla de elektroniska tjänster för ärendehantering till vilka tjänsten har kopplats. Tjänsten möjliggör den elektroniska signatur som behövs för att identifiera användarna och genomföra deras transaktioner med elektroniska identitetskort som innehåller medborgarcertifikatet X.509, nätbankskoder (TUPAS) eller mobilcertifikat på mobiloperatörernas SIM-kort. I tjänsten ingår kontroll av certifikatet mot spärrlistan samt vid behov sökning av personbeteckningen och personens grunduppgifter från BRC:s befolkningsdatasystem. Tjänsten har en gränsyta mot bankernas tjänst för nätbetalningar och till Nets Ab:s ebetaltjänst.

4 Servicebeskrivning 4 / 15 Definitioner Leverantör avser Statens IT-servicecentral vid Statskontoret Kund avser en organisation inom den offentliga förvaltningen Tjänst avser tjänsten Medborgarens elektroniska identifierings- och betalningstjänst Vetuma Slutanvändare avser en medborgare som använder Tjänsten Staten betalar kostnaderna för tjänsten centralt tills vidare.

5 Servicebeskrivning 5 / 15 Den fortlöpande tjänsten består av följande servicekomponenter: Tjänst Komponent Servicenivå Pris Medborgarens identifierings- och betalningstjänst Vetuma Ibruktagande av tjänsten Färdigt ,00 EUR Inkoppling av en ny ärendehanteringstjänst 240,00 EUR Användning av tjänsten/år 200,00 EUR - identifiering av medborgare - elektronisk signatur - nätbanks-betalning - kontroll av nätbanksbetalning - returnering av nätbanksbetalning 0,06 EUR / transaktion - betalkortsbetalning - hämtning av basinformation från BDS Stöd för implementeringen Ingår i transaktionsavgifterna Testmiljö Ingår i transaktionsavgifterna Administratörens stödtjänster Ingår i transaktionsavgifterna Administration och upprätthållande av ramavtal Ingår i transaktionsavgifterna

6 Servicebeskrivning 6 / 15 Uppföljning och fortsatt utveckling av tjänsten Administrativa tjänster Fujitsus tilläggs-arbeten/ konsultering Utbildning som Fujitsu ger i sina egna lokaler Ingår i transaktionsavgifterna Ingår i transaktionsavgifterna 600,00 EUR / dagsverke (7,5 h) 800,00 EUR / 7,5 h dag/grupp 2.1 Valbarhet 2.2 Anpassningsbarhet 2.3 Vetuma Toolkit 2.4 Servicekomponent 1 - Bland identifierings- och nätbetalningstjänsterna kan väljas de identifieringsmetoder och betalningssätt som lämpar sig för respektive ärendehanteringstjänst. - Banker som producerar Tupas-identifieringstjänst kan väljas separat för respektive ärendehanteringstjänst. Rekommendationen är att alla banker väljs. - Tilläggskonsultering och utbildning (på separat beställning, avgiftsbelagd). Alla kunder tillhandahålls en standardiserad tjänst med samma innehåll. Kundflexibilitet erbjuds av de valbara komponenterna. Vetuma Toolkit har tagits fram för att göra det snabbare och lättare att integrera programvaran för ärendehantering med gränsytan för nätbetalningar i Vetuma. Verktygspaketet Vetuma Toolkit erbjuder genomföranden för både Java J2EE- och Microsoft.NET-plattformar. Identifiering av medborgaren - Med ett medborgarcertifikat på ett chipkort - Med ett certifikat på sim-kortet i en mobilutrustning - Med nätbankernas Tupas-identifiering

7 Servicebeskrivning 7 / Servicekomponent Servicekomponent 3 Elektronisk signatur - Med ett medborgarcertifikat på ett chipkort - Med ett certifikat på sim-kortet i en mobilutrustning (gränsytan ETSI) - Med nätbankernas Tupas-identifiering Nätbetalning 2.7 Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent 6 - I bankernas nätbetalningstjänster - I Nets Ab:s ebetaltjänst Hämtning av medborgarens grunduppgifter - Hämtning av medborgarens grunduppgifter från befolkningsdatasystemet med begränsad eller omfattande förfrågan Stöd för implementeringen - Rådgivning i anslutning till implementeringen Testmiljö 2.10 Servicekomponent Servicekomponent 8 - Kunderna har tillgång en separat testmiljö för testning av ärendehanteringstjänsternas kompatibilitet med Vetuma. Administratörens stödtjänster - Fujitsu erbjuder vid behov administratörerna hos Vetuma-tjänstens kunder en tjänst för rådgivning och utredning av problem. Uppföljning och fortsatt utveckling av tjänsten - Vetuma-tjänsten har en ledningsgrupp som består av företrädare för finansministeriet, Statskontoret och kunderna. Styrgruppen följer upp bland annat läget inom produktionen och den fortsatta utvecklingen av tjänsten.

8 Servicebeskrivning 8 / Servicekomponent 9 Administrativa tjänster - Administration och upprätthållande av avtal. o o Administration av avtal som ingåtts med serviceleverantörerna (bankerna, BRC, mobiloperatörerna). Varje kund svarar för uppgörandet och administrationen av sina egna avtal. - Marknadsföring av och information om tjänsten - Rådgivning i anslutning till anslutningen till tjänsten - Upprätthållandet av instruktionerna - Tilläggsarbeten som kan beställas separat 2.13 Tilläggsarbete 1, separat beställning 3 Tjänstens livscykel 3.1 Inleda tjänsten Tilläggsarbeten som kan beställas separat är tilläggstjänster eller uppgifter av engångs- eller projektkaraktär som inte ingår i den fortlöpande tjänsten. De ska alltid beställas separat, och leverantören utser för dem en kontaktperson som gör upp en plan för tjänsten och reserverar de resurser som genomför den. Tjänsten levereras enligt en tidtabell som avtalas med Kunden. Separat beställda tilläggsarbeten prissätts och debiteras i enlighet med serviceprislistan för Vetuma. Utbildnings- och konsulteringstjänst - Fujitsu erbjuder kunderna avgiftsbelagd utbildning och konsultering i anslutning till Vetuma. De allmänna förfarandena för beställning, godkännande, ändring och hantering av problem beskrivs i detta dokument och dess bilagor Förutsättningar för inledande av tjänsten Användning av Vetuma förutsätter att de datasystem (t.ex. ärendehanteringsportalen, den elektroniska tjänsten för ärendehantering) som behövs i serviceprocessen integreras med tjänsten Vetuma. Kunden ingår avtal med de serviceleverantörer vars tjänster kunden avser utnyttja, såsom med banker, Nets Ab och BRC. Kunden svarar för det allmänna säkerställandet av säkerheten och funktionaliteten av sin egen tjänst, för

9 Servicebeskrivning 9 / 15 hanteringen av förvaltningen av användarbehörigheter samt för säkerställandet av uppgifternas konfidentialitet och integritet. Tjänstens Leverantör och Kunden säkerställer att tjänsten kan anslutas till Vetuma i enlighet med kontrollistan för beredskapen att implementera "Vetuma käyttöönottovalmiuden tarkistuslista" och avtalar om tidpunkten för anslutning av tjänsten Beställa tjänsten och ta tjänsten i bruk 3.2 Göra ändringar i tjänsten 3.3 Avsluta tjänsten 4 Servicenivåer Tjänsten ska beställas i enlighet med de samarbetsförfaranden som beskrivs i avtalet mellan leverantören och kunden. Ibruktagandet genomförs i enlighet med en gemensamt överenskommen implementeringsplan. Utförligare instruktioner finns på webbadressen Vid ändringar i tjänsten iakttas det ändringsförfarande som beskrivs i serviceavtalet. Vid avslutande av tjänsten iakttas det förfarande för avslutande av tjänsten som beskrivs i serviceavtalet. 4.1 Servicenivåer som används i tjänsten Leverantören tillhandahåller en högklassig tjänst och målet är en utmärkt servicenivå med en total tillgänglighet på 99,9 procent eller högre samt en kundtillfredsställelse bland Kundens kontaktpersoner och nyckelanvändare av tjänsten om 3,4 på skalan Tjänsternas tillgänglighet 24/7/365 - Det måste vara möjligt att ansluta nya Serviceleverantörer och nya tekniska lösningar för identifiering till tjänstelösningen på ett sådant sätt att detta inte medför olägenheter för den befintliga och fortlöpande serviceverksamheten. Servicelösningen ska tillåta en tillväxt av volymerna utan problem. - Tjänsten ska kunna behandla sammanlagt minst servicetransaktioner per timme. - Användargränssnittet ska tillhandahållas på finska, svenska och engelska, och andra språk kan läggas till vid behov.

10 Servicebeskrivning 10 / Mätning av servicenivåerna Leverantören svarar för att rapporterna om servicemätningarna publiceras månatligen på adressen samt på att kundtillfredsställelsen mäts minst en gång om året. Servicetyp Servicetid Tillgänglighet Identifieringstjänst och betalningstjänst 24/7/365 99,90 Av identifierings- och betalningstjänst på webben förutsätts servicetiden 24/7/365 och tillgängligheten 99,90 procent. Servicetyp Servicetid Objekt Utredning av störningar inleds under servicetid Tjänst för utredning av problem 24/7/365 Fel som förhindrar användningen omedelbart Tjänst för utredning av problem Tjänst för utredning av problem Tjänst för utredning av problem 24/7/365 Allvarliga fel 4 timmar må fr (8 16) Störande fel 1 arbetsdag må fr (8 16) Mindre fel 3 arbetsdagar Stödtjänsten 24/7/365 Mottagning av felanmälan omedelbart Servicetyp Servicetid Objekt Responstiden för rådgivningen och inkopplingstjänsten under servicetid Stödtjänsten Kontorstid, må-fr (8 16) Rådgivning för Kunder, användarhandledning 2 arbetsdagar

11 Servicebeskrivning 11 / 15 Anslutningstjänst kontorstid må fr (8 16) Installation och rådgivning: Inkoppling av en ny tjänst som Kunden tillhandahåller till tjänsten Vetuma Installation och rådgivning: Max. 5 arbetsdagar överenskoms separat Inkoppling av en ny teknisk lösning för identifiering eller en ny funktionalitet 5 Dokumentation och servicespecifik rapportering 5.1 Dokumentation 5.2 Rapportering Den offentliga dokumenteringen i anslutning till tjänsten finns på adressen På sidan finns bland annat följande dokument (på finska): - Allmän beskrivning av tjänsten Vetuma - Styrgruppens sammansättning - Datasystembeskrivning - Tekniska specifikationer för gränsytorna - Anvisningar för anslutning till tjänsten Vetuma och avtal - Bankavtal och anvisningar - Nets Ab:s avtal och anvisningar (länkadress till Nets Ab:s tjänst) - BRC:s avtal och anvisningar - Mobiloperatörernas kontaktinformation (länkadress till mobiloperatörernas certifikattjänst ) Annan nödvändig dokumentering levereras på ett sätt som överenskoms separat. - Volymuppgifter om identifieringstransaktioner per månad, kund och transaktionsslag

12 Servicebeskrivning 12 / 15 - Kunder som anslutit sig till tjänsten samt kunder som redan är i produktion - Utfallet för kvalitet och innehåll - Störningar och kvalitetsavvikelser i enlighet med följande modell, separat för varje avvikelse: o Beskrivning av avvikelsen och avvikelsens orsak o Avvikelsens effekter o Vilka åtgärder har redan vidtagits och vilka kommer att vidtas för att förhindra att avvikelserna inte upprepas - Underhållsavbrott under kommande granskningsperioder och under den föregående granskningsperioden - Annat aktuellt o T.ex. ändringar i tjänsten, byte av kontaktpersoner, organisationsförändringar osv. 6 Kommunikation och samarbetsförfaranden i anslutning till tjänsten Leverantören och Kunden informerar varandra omedelbart om förändringar som påverkar deras avtalsenliga uppgifter. I kommunikationssamarbetet avtals bland annat om hur man informerar Kunder och eventuella andra parter om avtalen. Leverantören deltar i beredskapsplaneringen på ett sätt som parterna avtalar om separat. 7 Tjänstens avgränsningar och parternas skyldigheter Kundens skyldigheter Det allmänna säkerställandet av säkerheten och funktionaliteten - Kunden ansvarar för sin egen ärendehanteringstjänst del om det allmänna säkerställandet av säkerheten och funktionaliteten. Bl.a. i anvisningen JHS 129 (kapitel 8) definieras de allmänna kraven på tryggandet av datakommunikationen och servermiljön samt på hanteringen av användarbehörigheternas och uppgifternas konfidentialitet och Leverantörens skyldigheter Identifierings- och betalningstjänst - Kunden får tillgång till tjänsterna för identifiering och betalning på nätet i enlighet med de villkor som beskrivs i servicebeskrivningen.

13 Servicebeskrivning 13 / 15 integritet i nättjänsten. Delad hemlighet - Kunden förbinder sig att förvara delad hemlighet konfidentiellt och omsorgsfullt samt att underrätta Fujitsu om byte av ansvarsperson eller ansvarspersoner. Användning och behandling av identifikationsuppgifter från mobiloperatörernas identifieringstjänster - Kunden förbinder sig att följa mobiloperatörernas avtalsvillkor om användningen och behandlingen av identifikationsuppgifter. Behandling av personbeteckningar som erhålls på förfrågan ur befolkningsdatasystemet - Kunden förbinder sig att följa Befolkningsregistercentralens tillståndsvillkor för användning av tjänsten för applikationsförfrågan i Befolkningsdatasystemet. Loggfil för identifieringstransaktioner - Kunden ansvarar för att vid behov föra en loggfil över identifiering av kundens egna Slutanvändare, om det är viktigt med tanke på ärendets karaktär att en identifieringstransaktion inte kan bestridas i efterhand, eller om dataskydds- eller informationssäkerhetsorsaker förutsätter att en loggfil finns. Loggfil för betalningstransaktioner och avstämning av utbetalningsdata - Kunden svarar för att alla betalningstransaktioner som gjorts via Vetuma sparas i kundens egen loggfil. Avstämningen av utbetalningsdata Stöd för inkoppling av tjänst - Fujitsu ger kunden stöd då kundens ärendehanteringstjänst kopplas till tjänsten Vetuma. - Om kunden vill ha extra utbildning, kan den köpas av Fujitsu till ett pris i enlighet med prisbilagan. Extra utbildning bekostas av kunden. Uppföljning av avtalen och utveckling av tjänsten - Leverantören i samarbete med kundens representanter (tjänstens styrgrupp) svarar för uppföljningen och utvecklandet av den tjänst som avtalet avser. Utveckling av processerna för nätidentifiering och betalning - Leverantören i samarbete med kundens representanter (tjänstens styrgrupp) svarar för utvecklingen av processerna för nätidentifiering och betalning. Marknadsföring, information och anslutningsstöd - Leverantören svarar för marknadsföringen av och informationen om tjänsterna för identifiering och betalning och för anslutningsstödet till kunderna. Bruksavgifter för mobiloperatörernas identifieringstjänster - Leverantören betalar tills vidare på Kundens vägnar avgifterna för

14 Servicebeskrivning 14 / 15 ligger alltid på kundens ansvar. Implementering och testning av Vetumagränsytor - Kunden implementerar gränsytorna för Vetuma-identifiering och Vetumabetalning för sin egen tjänst och testar dem i samarbete med Fujitsu på sin egen bekostnad. användning av tjänster för identifiering med mobilcertifikat som anslutits till tjänsten Vetuma. - De avgifter som mobilcertifikat medför för Slutanvändaren betalar Slutanvändaren själv. Bruksavgifterna för användning av applikationsförfrågan i Befolkningsdatasystemet - Kunden betalar själv den avgift för användning av tjänsten som Befolkningsregistercentralen debiterar för användningen av applikationsförfrågan i Befolkningsdatasystemet. Avgifter som orsakas av användning av tjänsten Vetuma - Kunden ansvarar för att de avgifter som användningen av tjänsten Vetuma orsakar betalas till Leverantören. Finansministeriet har emellertid förbundit sig att på kundens vägnar tills vidare betala de avgifter som användningen av tjänsten Vetuma orsakar till Leverantören. Bruksavgifter för bankernas identifieringsoch betalningstjänster - Kunden betalar själv till respektive bank det pris för användningen av identifierings- och betalningstjänsterna som anges i ramavtalet mellan banken och staten. Bruksavgifterna för Nets Ab:s ebetaltjänst - Kunden betalar själv det pris för användning av Nets Ab:s ebetaltjänst som fastställs i det avtal som kunden ingått. Samarbetet för att utveckla tjänsten Vetuma

15 Servicebeskrivning 15 / 15 - Kunden deltar i det samarbete kring till tjänsten som Statens IT-servicecentral ordnar på ett sätt som avtalas separat. 8 Tjänstspecifika preciserande villkor 8.1 Tjänstens användarrättigheter och immateriella rättigheter 8.2 Bilagor Kunderna får rätt att tillhandahålla Tjänsten för Slutanvändare och använda Tjänsten i anslutning till de applikationer för vilka en skriftlig anmälan om användning har lämnats till Leverantören (bilaga 2). De applikationsprogram som används vid leveransen av tjänsten är Fujitsu Finland Oy:s egendom och Kunden har användarrätt till dem i en omfattning som avgränsas av syftet med detta Avtal. Den URL-adress som används för att genomföra Tjänsten är Leverantörens egendom. Om de praktiska arrangemangen avtalas separat. De Kundspecifika uppgifter som är föremål för Tjänsten är Kundernas egendom och alla rättigheter till dem tillhör Kunderna. Upphovsrätten till Tjänsten samt till de dokument som anknyter till utvecklingen och till driften och upprätthållandet av Tjänsten jämte övriga immateriella rättigheter tillhör Fujitsu Finland Oy. Utan hinder av detta har Kunden emellertid fria och överförbara användar-, kopierings-, distributions- och redigeringsrättigheter och övriga nödvändiga rättigheter till de dokument som lämnats till Kunden. Kunden har full och obegränsad rätt att använda de dokument som nämns ovan och andra dokument och resultat (såsom rapporter) som lämnats till Kunden med stöd av avtalet för anskaffning och konkurrensutsättning av Tjänsten samt för andra syften. Leverantören har rätt att överföra Tjänsten till en annan motsvarande utrustning (exempelvis server), om detta inte medför förändringar i Tjänstens gränsyta eller väsentliga förändringar i Tjänstens funktion eller kvalitet och inte orsakar extra kostnader för Kunden. Följande bilagor tillhör denna Servicebeskrivning som oskiljaktiga delar av den: 1. Kontrollista för beredskapen att implementera Vetuma 2. Kundens kontaktinformation och tjänster som ska tas i bruk

REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER

REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER 1 (6) i enlighet med 44 i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER Definitioner Denna redogörelse gäller för

Läs mer

Den trygga länken från nätbanken för externa tjänster

Den trygga länken från nätbanken för externa tjänster NÄTBANKSLÄNKEN Den trygga länken från nätbanken för externa tjänster och anvisningar för de som tillhandahåller tjänsten Version V 1.0/ 8.01.2002 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV NÄTBANKSLÄNKEN...1

Läs mer

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

AVTAL OM [UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM]

AVTAL OM [UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM] Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam.

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam. 1 (5) Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 16.9.2014 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

BDS-underhåll. Användarens instruktion. Endast för kommunens interna användning

BDS-underhåll. Användarens instruktion. Endast för kommunens interna användning Användarens instruktion Endast för kommunens interna användning 2 (8) Innehållsförteckning 1 Användarvillkor för BDS-underhållet... 3 2 Allmänt om användning av tjänsten för BDS-underhåll.... 4 2.1 Personliga

Läs mer

KaPA-lagen* och Suomi.fi-tjänsterna

KaPA-lagen* och Suomi.fi-tjänsterna KaPA-lagen* och Suomi.fi-tjänsterna Möjligheter, konsekvenser och skyldigheter för de olika tjänsterna 29.6.2016 *Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster 571/2016 Bakgrund Lagen

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (7) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 5 2.4 Rapporter

Läs mer

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅER, SLA-BILAGA Denna överenskommelse om servicenivåer, SLA gäller för leverans av upphandlade funktioner till Linköpings kommun. 1. DEFINITIONER Avtalad servicetid Den tid

Läs mer

DATATILLSTÅND dnro 377/410/17 1 (8) Ändringsdatatjänst. Taktillstånd

DATATILLSTÅND dnro 377/410/17 1 (8) Ändringsdatatjänst. Taktillstånd DATATILLSTÅND dnro 377/410/17 1 (8) Taktillstånd Inofficiell översättning Tillståndshavare Tillståndshavarorganisationens namn: kommuner och samkommuner inom social- och hälsovård samt sjukvårdsdistrikt

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Bruksvillkor ) avtalar Kunden och Itella Posten Ab om användningen av den del av de webbtjänster

Läs mer

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas Inledning Palpa Lasi Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är mottagning och återvinning av dryckesförpackningar i glas som utnyttjas som material samt utveckling, förvaltning och övervakning av behövliga

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

AVTAL OM [ ] KONSULTATION

AVTAL OM [ ] KONSULTATION Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se Utsedda beställare IT-Centrum Avtalad leverantör IT-Centrum Beställning görs i portalen Ärendet hanteras: handläggare utses, kontroll o komplettering Order till leverantör Konfiguration, inventering, stöldmärkning,

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Suomi.fi-fullmakter Ger behörighet att sköta ärenden för en annan person eller ett företag

Suomi.fi-fullmakter Ger behörighet att sköta ärenden för en annan person eller ett företag Suomi.fi-fullmakter Ger behörighet att sköta ärenden för en annan person eller ett företag Innehåll 1. Vårt servicelöfte 2. Vad erbjuder tjänsten? 3. Hur fungerar tjänsten? 4. Vad krävs det? 5. Kostnader

Läs mer

Normativ specifikation

Normativ specifikation 1 (6) Underskriftstjänst Svensk e-legitimation 2 (6) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Omfattning... 3 3 Tjänster... 3 3.1 Elektronisk underskrift (grundtjänst)... 4 3.1.1 Utställare av certifikat... 4 3.1.2

Läs mer

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten Innehåll Vad är etjänsten?... s. 3 Avtal om etjänsten... s. 4 Saldoförfrågan,

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag Allmänna villkor för 1 (32) Innehåll Allmänna villkor för...2 Tillämpningsområde... 2 Struktur och tillämpningsordning... 2 GEMENSAMMA VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA...2 1. Tjänster och ibruktagande av tjänsterna...

Läs mer

Ärende Avtal om sakkunnigtjänsten ( ) inom forsknings- och utredningsverksamheten

Ärende Avtal om sakkunnigtjänsten ( ) inom forsknings- och utredningsverksamheten SRK/ /48/2017 Ärende Avtal om sakkunnigtjänsten ( ) inom forsknings- och utredningsverksamheten Avtalsvillkor 1. Avtalsparter Statsrådets kansli (nedan kunden) PB 23 00023 Statsrådet samt (nedan leverantören)

Läs mer

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Bilaga 7. Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar (JIT 2015 Maskinvara) Version: 2.0 Publicerad: 22.9.2015 Giltighetstid:

Läs mer

Kommunikationstorget i Västra Götaland

Kommunikationstorget i Västra Götaland Sidnr 1 (10) Handläggare Patrik Torgersson Patrik.torgersson@teliasonera.com Tel: 031-341 44 82 Tillhör objekt Ert datum Er referens Kommunikationstorget i Västra Götaland Tjänstebeskrivning ORGANISATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst)

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser...

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Nr 160 577. För Befolkningsregistercentralens och magistraternas offentligrättsliga prestationer uppbärs följande avgifter: I FÖRFRÅGNINGSTJÄNSTER

Nr 160 577. För Befolkningsregistercentralens och magistraternas offentligrättsliga prestationer uppbärs följande avgifter: I FÖRFRÅGNINGSTJÄNSTER Nr 160 577 Bilaga AVGIFTSTABELL För Befolkningsregistercentralens och magistraternas offentligrättsliga prestationer uppbärs följande avgifter: I FÖRFRÅGNINGSTJÄNSTER 1. FÖRFRÅGNINGAR VIA DIREKTANVÄNDNING

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk 30.9.2014 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Användningsvillkor ) avtalar Kunden och Posti Ab (Posti) om användningen av tjänsten Nätverk

Läs mer

Produktbilaga Skanova Kopparaccess

Produktbilaga Skanova Kopparaccess 1 (5) Produktbilaga Skanova Kopparaccess gäller från 2015-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Kopparaccess... 2 3. Beställnings- och leveransrutiner... 2 4. Byte av Produkt eller

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA)

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) Kund Avtalsnummer Diarienummer Giltighetstid Sidan 1 av 8 Innehållsförteckning Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) 1. Avtalsparter... 2 2. Kontaktpersoner för avtalet... 2 3. Beskrivning... 2 4. Avtalsform...

Läs mer

Nationell servicearkitektur i Finland

Nationell servicearkitektur i Finland Nationell servicearkitektur i Finland I korthet Version 4.0 Befolkningsregistercentralen 22.12.2017 Programproduktion i Suomi.fi-tjänster Nationella servicearkitekturen för programmet för e-tjänster Tidsplan

Läs mer

Nationell servicearkitektur i Finland

Nationell servicearkitektur i Finland Nationell servicearkitektur i Finland I korthet Version 2.0 Befolkningsregistercentralen 3.3.2017 Programproduktion i Suomi.fi-tjänster Nationella servicearkitekturen för programmet för e-tjänster Användning

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

Produktvillkor för målgruppstjänster

Produktvillkor för målgruppstjänster PRODUKTVILLKOR 1 (7) Produktvillkor för målgruppstjänster 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (7) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 3 1.2. Prissättningsgrunder...

Läs mer

Telefoni» Mobil» Aina» Aina Avtalsvillkor 23.6.2016

Telefoni» Mobil» Aina» Aina Avtalsvillkor 23.6.2016 Aina Avtalsvillkor Allmänna avtalsvillkor för Partels mobiltjänster för konsumenter Utöver dessa villkor tillämpas Pargas Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor för konsumenter. giltig fr.o.m. 1.9.2008 1.

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Nätverksdag Offentliga rummet. 2006-05-29 Sundsvall

Nätverksdag Offentliga rummet. 2006-05-29 Sundsvall Nätverksdag Offentliga rummet 2006-05-29 Sundsvall 1 Effektivare anskaffning genom samverkan Enskild kommun anskaffar systemstöd Behovsanalys Teknik Funktion Avrop/ Upphandling Förvaltning/ Utveckling

Läs mer

Principer för produktion av metadata om den dokumentära informationen

Principer för produktion av metadata om den dokumentära informationen 1 Principer för produktion av metadata om den dokumentära informationen Principer för produktion av metadata om den dokumentära informationen... 2 Process för behandling av dokumentär information... 2

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Licensavtal. 1.0 Inledning, upplåtelse. 2.0 Kontaktpersoner för parterna. Box 5501 114 85 Stockholm. Monica Björk 08-783 8421

Licensavtal. 1.0 Inledning, upplåtelse. 2.0 Kontaktpersoner för parterna. Box 5501 114 85 Stockholm. Monica Björk 08-783 8421 Licensgivare: Byggmaterialindustrierna Service AB ( BMI ) Postadress: Box 5501 114 85 Stockholm Organisationsnummer: 556132-6157 Licenstagare: [Infoga firmanamn] ( Licenstagaren ) Postadress: Organisationsnummer:

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ELEKTRONISK IDENTIFIERING 5.3.2009

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ELEKTRONISK IDENTIFIERING 5.3.2009 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ELEKTRONISK IDENTIFIERING 5.3.2009 2 Målen med principbeslutet Syftet med detta principbeslut är att komma överens om den interna arbetsfördelningen inom statsrådet på området

Läs mer

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Sedan 2008 har arbetet med gemensamma, såväl regionala som nationella, ehälsotjänster pågått. Kommunförbundet Skåne i

Läs mer

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet. PART 4: Skydd, rättigheter och juridiska skyldigheter

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet. PART 4: Skydd, rättigheter och juridiska skyldigheter Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet PART 4: Skydd, rättigheter och juridiska skyldigheter PART 4 ÖVERSIKT 1. Specifikation av det internationella sammanhanget 2. Mot skyddsavtal

Läs mer

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Avsikten med denna instruktion är att ge rekommendationer

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Produktbilaga Skanova Kopparaccess

Produktbilaga Skanova Kopparaccess 1 (5) Produktbilaga Skanova Kopparaccess gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Kopparaccess... 2 3. Beställnings- och leveransrutiner... 2 4. Byte av Produkt eller

Läs mer

Certifikatkort och kortläsarprogram

Certifikatkort och kortläsarprogram Certifikatkort och kortläsarprogram 23.11.2016 Sanna Hakulinen Specialist, Certifieringstjänster Befolkningsregistercentralen Presentationens innehåll Befolkningsregistercentralen (BRC) Certifikatprodukter

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Utbildningsturné Hösten 2010 FPA 1 Ansökan om ersättning Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnader för ordnande av företagshälsovård.

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för proprietär programvara. Programvaror och tjänster Kontorsstöd

Bilaga. Särskilda villkor för proprietär programvara. Programvaror och tjänster Kontorsstöd Sid 1 (6) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Särskilda villkor för proprietär programvara Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (6) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Produktbilaga Fiber Villa

Produktbilaga Fiber Villa 1 (5) Produktbilaga Fiber Villa gäller fr o m 2014-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 3. Beställnings- och leveransrutiner... 2 3.1. Allmänt... 2 3.2. Leverans inom

Läs mer

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel:

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel: 1 Definitioner Benämning Avtalad drifttid Tillgänglighet Definition Den tid under vilken de avtalade servicenivåerna mäts. Den avtalade drifttiden för systemet är 24/7/365 (dygnet runt, 7 dagar i veckan,

Läs mer

VASA STAD DATASÄKERHETSPOLICY

VASA STAD DATASÄKERHETSPOLICY VASA STAD DATASÄKERHETSPOLICY I enlighet med styrgruppen 04.05.2005 Godkänd av ledningsgruppen för dataförvaltningen 21.06.2005 Godkänd av stadsstyrelsen 22.8.2005 1. Inledning... 3 2. Vision... 3 3. Datasäkerhetens

Läs mer

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA)

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) 1 (7) Bilaga 9 Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) Innehåll 2 (7) Överenskommelse om tjänstenivå 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ansvarsfrihet 3 1.3 Ändring av tjänstenivåer 2 Servicenivåer 2.1

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Introduktion En Anslutning utgår från att två system vill kommunicera med varandra, det kan vara regelbundet eller vid valda tidpunkter.

Läs mer

Anslutningsprocess SNPAC - AM CRDB TM-20530037-0615-012-01-8. Capgemini 2005-10-23

Anslutningsprocess SNPAC - AM CRDB TM-20530037-0615-012-01-8. Capgemini 2005-10-23 2 / 12 Innehållsförteckning 1. Syfte med dokumentet... 4 2. Introduktion... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Kommunikation och information... 4 3. Beskrivning en för Direktanslutning... 5 3.1 Beställningsadministration...

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

REGISTRERA/BESTÄLLA ANSLUTNING

REGISTRERA/BESTÄLLA ANSLUTNING REGISTRERA/BESTÄLLA ANSLUTNING Registrera anslutning Saunalahti erbjuder varje lägenhet ett bredband på 10/10 M. Anslutningen fungerar utan att du vidtar några åtgärder. Du ska registrera den för att kunna

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

GREEN DEAL. Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar)

GREEN DEAL. Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar) GREEN DEAL Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar) 1 AVTALSPARTER Parter i detta avtal är för statens del miljöministeriet (nedan ministeriet) och för handelsbranschens

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

E-lön. Beskrivning av tjänsten

E-lön. Beskrivning av tjänsten E-lön Beskrivning av tjänsten Oktober 2015 Innehåll 1Allmän beskrivning... 2 2 Fördelar... 2 3 Användbarhet... 3 4 Säkerhet... 3 5 Avtal... 3 6 Ibruktagande... 3 7 Bläddringsfönster och hur man går tillbaka

Läs mer

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5)

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5) HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5) Utgivningsdatum/uppdaterad 1.7.2016 1. Registrets namn 2. Registerförare 3. Registeransvarig 4. Kontaktperson i registerärenden 5. Ändamål och grunder för behandlingen

Läs mer

SLA-användning i kommunerna

SLA-användning i kommunerna SLA-användning i kommunerna Claes Ekman Nils Knutsson 2007-05-09 Innehåll Vad är SLA, OLA och UC? Innehåll i ett SLA-avtal Områden där SLA kan tillämpas Några exempel på SLA Viten, bonus, incitament Hur

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster Avropsstöd Vägledning för Annonsförmedlingstjänster 2014-2 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal).

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). VILLKOR FÖR TJÄNSTEN AKTIA KORT De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). 1. DEFINITIONER Kund avser en person

Läs mer

Jimmy Persson. Produktchef jimmy.persson@ssnf.org +46 8 214 640 2014-10-01

Jimmy Persson. Produktchef jimmy.persson@ssnf.org +46 8 214 640 2014-10-01 Jimmy Persson Produktchef jimmy.persson@ssnf.org +46 8 214 640 2014-10-01 2014-10-07 2 2014-10-07 3 2014-10-07 4 CESAR jobbar med en strukturerad och väldefinierad affärsprocess 2014-10-07 5 Säljare Köpare

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer