Servicebeskrivning. Tjänsten Vetuma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicebeskrivning. Tjänsten Vetuma"

Transkript

1 Servicebeskrivning 1 / Servicebeskrivning

2 Servicebeskrivning 2 / 15 Innehållsförteckning 1 Avtal Inledning Valbarhet Anpassningsbarhet Vetuma Toolkit Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Tilläggsarbeten som kan beställas separat Tilläggsarbete 1, separat beställning Tjänstens livscykel Inleda tjänsten Förutsättningar för inledande av tjänsten Beställa tjänsten och ta tjänsten i bruk Göra ändringar i tjänsten Avsluta tjänsten Servicenivåer Servicenivåer som används i tjänsten Mätning av servicenivåerna Dokumentation och servicespecifik rapportering Dokumentation Rapportering Kommunikation och samarbetsförfaranden i anslutning till tjänsten Tjänstens avgränsningar och parternas skyldigheter Tjänstspecifika preciserande villkor Tjänstens användarrättigheter och immateriella rättigheter Bilagor... 15

3 Servicebeskrivning 3 / 15 1 Avtal 2 Inledning Med denna Servicebeskrivning ansluter Kunden denna tjänst till Serviceavtalet daterat.. och får tillgodogöra sig alla villkor i Serviceavtalet och i Ramavtalet för sitt förvaltningsområde. Servicebeskrivningen får samma bindande karaktär som motsvarande avtalsvillkor. Om eventuella ändringar i tjänsten avtalas skriftligen. Medborgarens elektroniska identifierings- och betalningstjänst Vetuma är gemensam för hela den offentliga förvaltningen, och den möjliggör elektronisk identifiering och betalning i alla de elektroniska tjänster för ärendehantering till vilka tjänsten har kopplats. Tjänsten möjliggör den elektroniska signatur som behövs för att identifiera användarna och genomföra deras transaktioner med elektroniska identitetskort som innehåller medborgarcertifikatet X.509, nätbankskoder (TUPAS) eller mobilcertifikat på mobiloperatörernas SIM-kort. I tjänsten ingår kontroll av certifikatet mot spärrlistan samt vid behov sökning av personbeteckningen och personens grunduppgifter från BRC:s befolkningsdatasystem. Tjänsten har en gränsyta mot bankernas tjänst för nätbetalningar och till Nets Ab:s ebetaltjänst.

4 Servicebeskrivning 4 / 15 Definitioner Leverantör avser Statens IT-servicecentral vid Statskontoret Kund avser en organisation inom den offentliga förvaltningen Tjänst avser tjänsten Medborgarens elektroniska identifierings- och betalningstjänst Vetuma Slutanvändare avser en medborgare som använder Tjänsten Staten betalar kostnaderna för tjänsten centralt tills vidare.

5 Servicebeskrivning 5 / 15 Den fortlöpande tjänsten består av följande servicekomponenter: Tjänst Komponent Servicenivå Pris Medborgarens identifierings- och betalningstjänst Vetuma Ibruktagande av tjänsten Färdigt ,00 EUR Inkoppling av en ny ärendehanteringstjänst 240,00 EUR Användning av tjänsten/år 200,00 EUR - identifiering av medborgare - elektronisk signatur - nätbanks-betalning - kontroll av nätbanksbetalning - returnering av nätbanksbetalning 0,06 EUR / transaktion - betalkortsbetalning - hämtning av basinformation från BDS Stöd för implementeringen Ingår i transaktionsavgifterna Testmiljö Ingår i transaktionsavgifterna Administratörens stödtjänster Ingår i transaktionsavgifterna Administration och upprätthållande av ramavtal Ingår i transaktionsavgifterna

6 Servicebeskrivning 6 / 15 Uppföljning och fortsatt utveckling av tjänsten Administrativa tjänster Fujitsus tilläggs-arbeten/ konsultering Utbildning som Fujitsu ger i sina egna lokaler Ingår i transaktionsavgifterna Ingår i transaktionsavgifterna 600,00 EUR / dagsverke (7,5 h) 800,00 EUR / 7,5 h dag/grupp 2.1 Valbarhet 2.2 Anpassningsbarhet 2.3 Vetuma Toolkit 2.4 Servicekomponent 1 - Bland identifierings- och nätbetalningstjänsterna kan väljas de identifieringsmetoder och betalningssätt som lämpar sig för respektive ärendehanteringstjänst. - Banker som producerar Tupas-identifieringstjänst kan väljas separat för respektive ärendehanteringstjänst. Rekommendationen är att alla banker väljs. - Tilläggskonsultering och utbildning (på separat beställning, avgiftsbelagd). Alla kunder tillhandahålls en standardiserad tjänst med samma innehåll. Kundflexibilitet erbjuds av de valbara komponenterna. Vetuma Toolkit har tagits fram för att göra det snabbare och lättare att integrera programvaran för ärendehantering med gränsytan för nätbetalningar i Vetuma. Verktygspaketet Vetuma Toolkit erbjuder genomföranden för både Java J2EE- och Microsoft.NET-plattformar. Identifiering av medborgaren - Med ett medborgarcertifikat på ett chipkort - Med ett certifikat på sim-kortet i en mobilutrustning - Med nätbankernas Tupas-identifiering

7 Servicebeskrivning 7 / Servicekomponent Servicekomponent 3 Elektronisk signatur - Med ett medborgarcertifikat på ett chipkort - Med ett certifikat på sim-kortet i en mobilutrustning (gränsytan ETSI) - Med nätbankernas Tupas-identifiering Nätbetalning 2.7 Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent 6 - I bankernas nätbetalningstjänster - I Nets Ab:s ebetaltjänst Hämtning av medborgarens grunduppgifter - Hämtning av medborgarens grunduppgifter från befolkningsdatasystemet med begränsad eller omfattande förfrågan Stöd för implementeringen - Rådgivning i anslutning till implementeringen Testmiljö 2.10 Servicekomponent Servicekomponent 8 - Kunderna har tillgång en separat testmiljö för testning av ärendehanteringstjänsternas kompatibilitet med Vetuma. Administratörens stödtjänster - Fujitsu erbjuder vid behov administratörerna hos Vetuma-tjänstens kunder en tjänst för rådgivning och utredning av problem. Uppföljning och fortsatt utveckling av tjänsten - Vetuma-tjänsten har en ledningsgrupp som består av företrädare för finansministeriet, Statskontoret och kunderna. Styrgruppen följer upp bland annat läget inom produktionen och den fortsatta utvecklingen av tjänsten.

8 Servicebeskrivning 8 / Servicekomponent 9 Administrativa tjänster - Administration och upprätthållande av avtal. o o Administration av avtal som ingåtts med serviceleverantörerna (bankerna, BRC, mobiloperatörerna). Varje kund svarar för uppgörandet och administrationen av sina egna avtal. - Marknadsföring av och information om tjänsten - Rådgivning i anslutning till anslutningen till tjänsten - Upprätthållandet av instruktionerna - Tilläggsarbeten som kan beställas separat 2.13 Tilläggsarbete 1, separat beställning 3 Tjänstens livscykel 3.1 Inleda tjänsten Tilläggsarbeten som kan beställas separat är tilläggstjänster eller uppgifter av engångs- eller projektkaraktär som inte ingår i den fortlöpande tjänsten. De ska alltid beställas separat, och leverantören utser för dem en kontaktperson som gör upp en plan för tjänsten och reserverar de resurser som genomför den. Tjänsten levereras enligt en tidtabell som avtalas med Kunden. Separat beställda tilläggsarbeten prissätts och debiteras i enlighet med serviceprislistan för Vetuma. Utbildnings- och konsulteringstjänst - Fujitsu erbjuder kunderna avgiftsbelagd utbildning och konsultering i anslutning till Vetuma. De allmänna förfarandena för beställning, godkännande, ändring och hantering av problem beskrivs i detta dokument och dess bilagor Förutsättningar för inledande av tjänsten Användning av Vetuma förutsätter att de datasystem (t.ex. ärendehanteringsportalen, den elektroniska tjänsten för ärendehantering) som behövs i serviceprocessen integreras med tjänsten Vetuma. Kunden ingår avtal med de serviceleverantörer vars tjänster kunden avser utnyttja, såsom med banker, Nets Ab och BRC. Kunden svarar för det allmänna säkerställandet av säkerheten och funktionaliteten av sin egen tjänst, för

9 Servicebeskrivning 9 / 15 hanteringen av förvaltningen av användarbehörigheter samt för säkerställandet av uppgifternas konfidentialitet och integritet. Tjänstens Leverantör och Kunden säkerställer att tjänsten kan anslutas till Vetuma i enlighet med kontrollistan för beredskapen att implementera "Vetuma käyttöönottovalmiuden tarkistuslista" och avtalar om tidpunkten för anslutning av tjänsten Beställa tjänsten och ta tjänsten i bruk 3.2 Göra ändringar i tjänsten 3.3 Avsluta tjänsten 4 Servicenivåer Tjänsten ska beställas i enlighet med de samarbetsförfaranden som beskrivs i avtalet mellan leverantören och kunden. Ibruktagandet genomförs i enlighet med en gemensamt överenskommen implementeringsplan. Utförligare instruktioner finns på webbadressen Vid ändringar i tjänsten iakttas det ändringsförfarande som beskrivs i serviceavtalet. Vid avslutande av tjänsten iakttas det förfarande för avslutande av tjänsten som beskrivs i serviceavtalet. 4.1 Servicenivåer som används i tjänsten Leverantören tillhandahåller en högklassig tjänst och målet är en utmärkt servicenivå med en total tillgänglighet på 99,9 procent eller högre samt en kundtillfredsställelse bland Kundens kontaktpersoner och nyckelanvändare av tjänsten om 3,4 på skalan Tjänsternas tillgänglighet 24/7/365 - Det måste vara möjligt att ansluta nya Serviceleverantörer och nya tekniska lösningar för identifiering till tjänstelösningen på ett sådant sätt att detta inte medför olägenheter för den befintliga och fortlöpande serviceverksamheten. Servicelösningen ska tillåta en tillväxt av volymerna utan problem. - Tjänsten ska kunna behandla sammanlagt minst servicetransaktioner per timme. - Användargränssnittet ska tillhandahållas på finska, svenska och engelska, och andra språk kan läggas till vid behov.

10 Servicebeskrivning 10 / Mätning av servicenivåerna Leverantören svarar för att rapporterna om servicemätningarna publiceras månatligen på adressen samt på att kundtillfredsställelsen mäts minst en gång om året. Servicetyp Servicetid Tillgänglighet Identifieringstjänst och betalningstjänst 24/7/365 99,90 Av identifierings- och betalningstjänst på webben förutsätts servicetiden 24/7/365 och tillgängligheten 99,90 procent. Servicetyp Servicetid Objekt Utredning av störningar inleds under servicetid Tjänst för utredning av problem 24/7/365 Fel som förhindrar användningen omedelbart Tjänst för utredning av problem Tjänst för utredning av problem Tjänst för utredning av problem 24/7/365 Allvarliga fel 4 timmar må fr (8 16) Störande fel 1 arbetsdag må fr (8 16) Mindre fel 3 arbetsdagar Stödtjänsten 24/7/365 Mottagning av felanmälan omedelbart Servicetyp Servicetid Objekt Responstiden för rådgivningen och inkopplingstjänsten under servicetid Stödtjänsten Kontorstid, må-fr (8 16) Rådgivning för Kunder, användarhandledning 2 arbetsdagar

11 Servicebeskrivning 11 / 15 Anslutningstjänst kontorstid må fr (8 16) Installation och rådgivning: Inkoppling av en ny tjänst som Kunden tillhandahåller till tjänsten Vetuma Installation och rådgivning: Max. 5 arbetsdagar överenskoms separat Inkoppling av en ny teknisk lösning för identifiering eller en ny funktionalitet 5 Dokumentation och servicespecifik rapportering 5.1 Dokumentation 5.2 Rapportering Den offentliga dokumenteringen i anslutning till tjänsten finns på adressen På sidan finns bland annat följande dokument (på finska): - Allmän beskrivning av tjänsten Vetuma - Styrgruppens sammansättning - Datasystembeskrivning - Tekniska specifikationer för gränsytorna - Anvisningar för anslutning till tjänsten Vetuma och avtal - Bankavtal och anvisningar - Nets Ab:s avtal och anvisningar (länkadress till Nets Ab:s tjänst) - BRC:s avtal och anvisningar - Mobiloperatörernas kontaktinformation (länkadress till mobiloperatörernas certifikattjänst ) Annan nödvändig dokumentering levereras på ett sätt som överenskoms separat. - Volymuppgifter om identifieringstransaktioner per månad, kund och transaktionsslag

12 Servicebeskrivning 12 / 15 - Kunder som anslutit sig till tjänsten samt kunder som redan är i produktion - Utfallet för kvalitet och innehåll - Störningar och kvalitetsavvikelser i enlighet med följande modell, separat för varje avvikelse: o Beskrivning av avvikelsen och avvikelsens orsak o Avvikelsens effekter o Vilka åtgärder har redan vidtagits och vilka kommer att vidtas för att förhindra att avvikelserna inte upprepas - Underhållsavbrott under kommande granskningsperioder och under den föregående granskningsperioden - Annat aktuellt o T.ex. ändringar i tjänsten, byte av kontaktpersoner, organisationsförändringar osv. 6 Kommunikation och samarbetsförfaranden i anslutning till tjänsten Leverantören och Kunden informerar varandra omedelbart om förändringar som påverkar deras avtalsenliga uppgifter. I kommunikationssamarbetet avtals bland annat om hur man informerar Kunder och eventuella andra parter om avtalen. Leverantören deltar i beredskapsplaneringen på ett sätt som parterna avtalar om separat. 7 Tjänstens avgränsningar och parternas skyldigheter Kundens skyldigheter Det allmänna säkerställandet av säkerheten och funktionaliteten - Kunden ansvarar för sin egen ärendehanteringstjänst del om det allmänna säkerställandet av säkerheten och funktionaliteten. Bl.a. i anvisningen JHS 129 (kapitel 8) definieras de allmänna kraven på tryggandet av datakommunikationen och servermiljön samt på hanteringen av användarbehörigheternas och uppgifternas konfidentialitet och Leverantörens skyldigheter Identifierings- och betalningstjänst - Kunden får tillgång till tjänsterna för identifiering och betalning på nätet i enlighet med de villkor som beskrivs i servicebeskrivningen.

13 Servicebeskrivning 13 / 15 integritet i nättjänsten. Delad hemlighet - Kunden förbinder sig att förvara delad hemlighet konfidentiellt och omsorgsfullt samt att underrätta Fujitsu om byte av ansvarsperson eller ansvarspersoner. Användning och behandling av identifikationsuppgifter från mobiloperatörernas identifieringstjänster - Kunden förbinder sig att följa mobiloperatörernas avtalsvillkor om användningen och behandlingen av identifikationsuppgifter. Behandling av personbeteckningar som erhålls på förfrågan ur befolkningsdatasystemet - Kunden förbinder sig att följa Befolkningsregistercentralens tillståndsvillkor för användning av tjänsten för applikationsförfrågan i Befolkningsdatasystemet. Loggfil för identifieringstransaktioner - Kunden ansvarar för att vid behov föra en loggfil över identifiering av kundens egna Slutanvändare, om det är viktigt med tanke på ärendets karaktär att en identifieringstransaktion inte kan bestridas i efterhand, eller om dataskydds- eller informationssäkerhetsorsaker förutsätter att en loggfil finns. Loggfil för betalningstransaktioner och avstämning av utbetalningsdata - Kunden svarar för att alla betalningstransaktioner som gjorts via Vetuma sparas i kundens egen loggfil. Avstämningen av utbetalningsdata Stöd för inkoppling av tjänst - Fujitsu ger kunden stöd då kundens ärendehanteringstjänst kopplas till tjänsten Vetuma. - Om kunden vill ha extra utbildning, kan den köpas av Fujitsu till ett pris i enlighet med prisbilagan. Extra utbildning bekostas av kunden. Uppföljning av avtalen och utveckling av tjänsten - Leverantören i samarbete med kundens representanter (tjänstens styrgrupp) svarar för uppföljningen och utvecklandet av den tjänst som avtalet avser. Utveckling av processerna för nätidentifiering och betalning - Leverantören i samarbete med kundens representanter (tjänstens styrgrupp) svarar för utvecklingen av processerna för nätidentifiering och betalning. Marknadsföring, information och anslutningsstöd - Leverantören svarar för marknadsföringen av och informationen om tjänsterna för identifiering och betalning och för anslutningsstödet till kunderna. Bruksavgifter för mobiloperatörernas identifieringstjänster - Leverantören betalar tills vidare på Kundens vägnar avgifterna för

14 Servicebeskrivning 14 / 15 ligger alltid på kundens ansvar. Implementering och testning av Vetumagränsytor - Kunden implementerar gränsytorna för Vetuma-identifiering och Vetumabetalning för sin egen tjänst och testar dem i samarbete med Fujitsu på sin egen bekostnad. användning av tjänster för identifiering med mobilcertifikat som anslutits till tjänsten Vetuma. - De avgifter som mobilcertifikat medför för Slutanvändaren betalar Slutanvändaren själv. Bruksavgifterna för användning av applikationsförfrågan i Befolkningsdatasystemet - Kunden betalar själv den avgift för användning av tjänsten som Befolkningsregistercentralen debiterar för användningen av applikationsförfrågan i Befolkningsdatasystemet. Avgifter som orsakas av användning av tjänsten Vetuma - Kunden ansvarar för att de avgifter som användningen av tjänsten Vetuma orsakar betalas till Leverantören. Finansministeriet har emellertid förbundit sig att på kundens vägnar tills vidare betala de avgifter som användningen av tjänsten Vetuma orsakar till Leverantören. Bruksavgifter för bankernas identifieringsoch betalningstjänster - Kunden betalar själv till respektive bank det pris för användningen av identifierings- och betalningstjänsterna som anges i ramavtalet mellan banken och staten. Bruksavgifterna för Nets Ab:s ebetaltjänst - Kunden betalar själv det pris för användning av Nets Ab:s ebetaltjänst som fastställs i det avtal som kunden ingått. Samarbetet för att utveckla tjänsten Vetuma

15 Servicebeskrivning 15 / 15 - Kunden deltar i det samarbete kring till tjänsten som Statens IT-servicecentral ordnar på ett sätt som avtalas separat. 8 Tjänstspecifika preciserande villkor 8.1 Tjänstens användarrättigheter och immateriella rättigheter 8.2 Bilagor Kunderna får rätt att tillhandahålla Tjänsten för Slutanvändare och använda Tjänsten i anslutning till de applikationer för vilka en skriftlig anmälan om användning har lämnats till Leverantören (bilaga 2). De applikationsprogram som används vid leveransen av tjänsten är Fujitsu Finland Oy:s egendom och Kunden har användarrätt till dem i en omfattning som avgränsas av syftet med detta Avtal. Den URL-adress som används för att genomföra Tjänsten är Leverantörens egendom. Om de praktiska arrangemangen avtalas separat. De Kundspecifika uppgifter som är föremål för Tjänsten är Kundernas egendom och alla rättigheter till dem tillhör Kunderna. Upphovsrätten till Tjänsten samt till de dokument som anknyter till utvecklingen och till driften och upprätthållandet av Tjänsten jämte övriga immateriella rättigheter tillhör Fujitsu Finland Oy. Utan hinder av detta har Kunden emellertid fria och överförbara användar-, kopierings-, distributions- och redigeringsrättigheter och övriga nödvändiga rättigheter till de dokument som lämnats till Kunden. Kunden har full och obegränsad rätt att använda de dokument som nämns ovan och andra dokument och resultat (såsom rapporter) som lämnats till Kunden med stöd av avtalet för anskaffning och konkurrensutsättning av Tjänsten samt för andra syften. Leverantören har rätt att överföra Tjänsten till en annan motsvarande utrustning (exempelvis server), om detta inte medför förändringar i Tjänstens gränsyta eller väsentliga förändringar i Tjänstens funktion eller kvalitet och inte orsakar extra kostnader för Kunden. Följande bilagor tillhör denna Servicebeskrivning som oskiljaktiga delar av den: 1. Kontrollista för beredskapen att implementera Vetuma 2. Kundens kontaktinformation och tjänster som ska tas i bruk

Den trygga länken från nätbanken för externa tjänster

Den trygga länken från nätbanken för externa tjänster NÄTBANKSLÄNKEN Den trygga länken från nätbanken för externa tjänster och anvisningar för de som tillhandahåller tjänsten Version V 1.0/ 8.01.2002 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV NÄTBANKSLÄNKEN...1

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

AVTAL OM [UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM]

AVTAL OM [UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM] Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (7) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 5 2.4 Rapporter

Läs mer

Produktvillkor för målgruppstjänster

Produktvillkor för målgruppstjänster PRODUKTVILLKOR 1 (7) Produktvillkor för målgruppstjänster 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (7) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 3 1.2. Prissättningsgrunder...

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ELEKTRONISK IDENTIFIERING 5.3.2009

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ELEKTRONISK IDENTIFIERING 5.3.2009 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ELEKTRONISK IDENTIFIERING 5.3.2009 2 Målen med principbeslutet Syftet med detta principbeslut är att komma överens om den interna arbetsfördelningen inom statsrådet på området

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Allmänt om administrativ datasäkerhet. Stödutbildning 18.12.2007 Anne Juutilainen

Allmänt om administrativ datasäkerhet. Stödutbildning 18.12.2007 Anne Juutilainen Allmänt om administrativ datasäkerhet Stödutbildning 18.12.2007 Anne Juutilainen Vad är information? Information är ett objekt som bör skyddas eftersom informationen har ett värde i en organisation Här

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Principer för produktion av metadata om den dokumentära informationen

Principer för produktion av metadata om den dokumentära informationen 1 Principer för produktion av metadata om den dokumentära informationen Principer för produktion av metadata om den dokumentära informationen... 2 Process för behandling av dokumentär information... 2

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Utbildningsturné Hösten 2010 FPA 1 Ansökan om ersättning Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnader för ordnande av företagshälsovård.

Läs mer

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk 30.9.2014 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Användningsvillkor ) avtalar Kunden och Posti Ab (Posti) om användningen av tjänsten Nätverk

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se Utsedda beställare IT-Centrum Avtalad leverantör IT-Centrum Beställning görs i portalen Ärendet hanteras: handläggare utses, kontroll o komplettering Order till leverantör Konfiguration, inventering, stöldmärkning,

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Jimmy Persson. Produktchef jimmy.persson@ssnf.org +46 8 214 640 2014-10-01

Jimmy Persson. Produktchef jimmy.persson@ssnf.org +46 8 214 640 2014-10-01 Jimmy Persson Produktchef jimmy.persson@ssnf.org +46 8 214 640 2014-10-01 2014-10-07 2 2014-10-07 3 2014-10-07 4 CESAR jobbar med en strukturerad och väldefinierad affärsprocess 2014-10-07 5 Säljare Köpare

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

REGISTRERA/BESTÄLLA ANSLUTNING

REGISTRERA/BESTÄLLA ANSLUTNING REGISTRERA/BESTÄLLA ANSLUTNING Registrera anslutning Saunalahti erbjuder varje lägenhet ett bredband på 10/10 M. Anslutningen fungerar utan att du vidtar några åtgärder. Du ska registrera den för att kunna

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands Tandläkarförbund rf

Läs mer

Oy Apotti Ab Affärsplan

Oy Apotti Ab Affärsplan 1 Oy Apotti Ab Affärsplan Version 2.00 7.5.2015. 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bolagets strategiska mål... 4 3 Bolagets verksamhetsidé och vision samt affärsidé... 5 3.1 Verksamhetsidé och

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Bilaga 5. Administration och kontroll. Bilaga 5 till F:203. Administration och kontroll

Bilaga 5. Administration och kontroll. Bilaga 5 till F:203. Administration och kontroll Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (16) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerat underhåll

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013

SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013 SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013 Sida 2 av 10 1. Beskrivning av e-fakturatjänsten... 3 1.1 E-fakturatjänsten... 3 1.2 Tjänsten e-faktura till konsumenten... 3 1.3 Direktbetalningstjänsterna...

Läs mer

Ärende: Upphandling av IT-tjänster

Ärende: Upphandling av IT-tjänster ANBUDSBEGÄRAN Upphandling av IT-tjänster 24.11.2005 Till företagen Till handläggaren av anbudsbegäran Ärende: Upphandling av IT-tjänster Vi ber om anbud för experttjänster för utveckling av IT-tjänster

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre 1 (9) TJÄNSTEBESKRIVNING INTRODUKTION & BAKGRUND Post & Telestyrelsen (PTS) har utsett SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre AB (SNPAC) till den organisation som skall tillhandahålla referensdata

Läs mer

SLA-användning i kommunerna

SLA-användning i kommunerna SLA-användning i kommunerna Claes Ekman Nils Knutsson 2007-05-09 Innehåll Vad är SLA, OLA och UC? Innehåll i ett SLA-avtal Områden där SLA kan tillämpas Några exempel på SLA Viten, bonus, incitament Hur

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Användarhandledning Standardfaktura SEB imail 1.1 Standardfaktura

Användarhandledning Standardfaktura SEB imail 1.1 Standardfaktura imail 1.1 Standardfaktura INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 ANSLUTNING... 3 2.1 Certifiering... 3 2.2 Test... 3 2.3 Produktionssättning... 4 3 PRODUKTION... 4 4 ARKIV OCH VIEWING... 5 5 FORMATBESKRIVNINGAR...

Läs mer

Dessa villkor tillämpas på avtal mellan leverantören 900Kunder och kunden gällande tjänster och projekt.

Dessa villkor tillämpas på avtal mellan leverantören 900Kunder och kunden gällande tjänster och projekt. Avtalsvillkor 1 AVTALSVILLKORENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa villkor tillämpas på avtal mellan leverantören 900Kunder och kunden gällande tjänster och projekt. 1.2

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen Resumé 351 /54/04 UTVECKLANDET AV ELEKTRONISKA KOMMUNIKA- TIONSTJÄNSTER I DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN Huvudfrågan vid revisionen var att kartlägga hur den elektroniska kommunikationen i den offentliga

Läs mer

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft Att innan 2015 utveckla och genomföra en lösning som lämpar sig för området vid infarten till Lovisa. Fredrik Pressler 6.5.2013 1 Området

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

Prislista för nättjänster. Caruna Oy 1.1.2015

Prislista för nättjänster. Caruna Oy 1.1.2015 Prislista för nättjänster Caruna Oy 1.1.2015 Avgifter för elöverföring Nätbolaget sörjer för överföring av el från producenten till kunden och erbjuder nättjänster i samband med elöverföring enligt avgifterna

Läs mer

Tutorpaket Frank, studiekort och Elisa Lompakko

Tutorpaket Frank, studiekort och Elisa Lompakko Tutorpaket Frank, studiekort och Elisa Lompakko Innehåll 1. Vem är Frank? 2. Kortalternativ 3. Studiekort med betalningsegenskap 4. Elisa Lompakko tjänsten 5. Exempel Vem är Frank? Frank = Den nya studentägda

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA)

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) 1 (7) Bilaga 9 Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) Innehåll 2 (7) Överenskommelse om tjänstenivå 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ansvarsfrihet 3 1.3 Ändring av tjänstenivåer 2 Servicenivåer 2.1

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer