Servicebeskrivning. Tjänsten Vetuma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicebeskrivning. Tjänsten Vetuma"

Transkript

1 Servicebeskrivning 1 / Servicebeskrivning

2 Servicebeskrivning 2 / 15 Innehållsförteckning 1 Avtal Inledning Valbarhet Anpassningsbarhet Vetuma Toolkit Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent Tilläggsarbeten som kan beställas separat Tilläggsarbete 1, separat beställning Tjänstens livscykel Inleda tjänsten Förutsättningar för inledande av tjänsten Beställa tjänsten och ta tjänsten i bruk Göra ändringar i tjänsten Avsluta tjänsten Servicenivåer Servicenivåer som används i tjänsten Mätning av servicenivåerna Dokumentation och servicespecifik rapportering Dokumentation Rapportering Kommunikation och samarbetsförfaranden i anslutning till tjänsten Tjänstens avgränsningar och parternas skyldigheter Tjänstspecifika preciserande villkor Tjänstens användarrättigheter och immateriella rättigheter Bilagor... 15

3 Servicebeskrivning 3 / 15 1 Avtal 2 Inledning Med denna Servicebeskrivning ansluter Kunden denna tjänst till Serviceavtalet daterat.. och får tillgodogöra sig alla villkor i Serviceavtalet och i Ramavtalet för sitt förvaltningsområde. Servicebeskrivningen får samma bindande karaktär som motsvarande avtalsvillkor. Om eventuella ändringar i tjänsten avtalas skriftligen. Medborgarens elektroniska identifierings- och betalningstjänst Vetuma är gemensam för hela den offentliga förvaltningen, och den möjliggör elektronisk identifiering och betalning i alla de elektroniska tjänster för ärendehantering till vilka tjänsten har kopplats. Tjänsten möjliggör den elektroniska signatur som behövs för att identifiera användarna och genomföra deras transaktioner med elektroniska identitetskort som innehåller medborgarcertifikatet X.509, nätbankskoder (TUPAS) eller mobilcertifikat på mobiloperatörernas SIM-kort. I tjänsten ingår kontroll av certifikatet mot spärrlistan samt vid behov sökning av personbeteckningen och personens grunduppgifter från BRC:s befolkningsdatasystem. Tjänsten har en gränsyta mot bankernas tjänst för nätbetalningar och till Nets Ab:s ebetaltjänst.

4 Servicebeskrivning 4 / 15 Definitioner Leverantör avser Statens IT-servicecentral vid Statskontoret Kund avser en organisation inom den offentliga förvaltningen Tjänst avser tjänsten Medborgarens elektroniska identifierings- och betalningstjänst Vetuma Slutanvändare avser en medborgare som använder Tjänsten Staten betalar kostnaderna för tjänsten centralt tills vidare.

5 Servicebeskrivning 5 / 15 Den fortlöpande tjänsten består av följande servicekomponenter: Tjänst Komponent Servicenivå Pris Medborgarens identifierings- och betalningstjänst Vetuma Ibruktagande av tjänsten Färdigt ,00 EUR Inkoppling av en ny ärendehanteringstjänst 240,00 EUR Användning av tjänsten/år 200,00 EUR - identifiering av medborgare - elektronisk signatur - nätbanks-betalning - kontroll av nätbanksbetalning - returnering av nätbanksbetalning 0,06 EUR / transaktion - betalkortsbetalning - hämtning av basinformation från BDS Stöd för implementeringen Ingår i transaktionsavgifterna Testmiljö Ingår i transaktionsavgifterna Administratörens stödtjänster Ingår i transaktionsavgifterna Administration och upprätthållande av ramavtal Ingår i transaktionsavgifterna

6 Servicebeskrivning 6 / 15 Uppföljning och fortsatt utveckling av tjänsten Administrativa tjänster Fujitsus tilläggs-arbeten/ konsultering Utbildning som Fujitsu ger i sina egna lokaler Ingår i transaktionsavgifterna Ingår i transaktionsavgifterna 600,00 EUR / dagsverke (7,5 h) 800,00 EUR / 7,5 h dag/grupp 2.1 Valbarhet 2.2 Anpassningsbarhet 2.3 Vetuma Toolkit 2.4 Servicekomponent 1 - Bland identifierings- och nätbetalningstjänsterna kan väljas de identifieringsmetoder och betalningssätt som lämpar sig för respektive ärendehanteringstjänst. - Banker som producerar Tupas-identifieringstjänst kan väljas separat för respektive ärendehanteringstjänst. Rekommendationen är att alla banker väljs. - Tilläggskonsultering och utbildning (på separat beställning, avgiftsbelagd). Alla kunder tillhandahålls en standardiserad tjänst med samma innehåll. Kundflexibilitet erbjuds av de valbara komponenterna. Vetuma Toolkit har tagits fram för att göra det snabbare och lättare att integrera programvaran för ärendehantering med gränsytan för nätbetalningar i Vetuma. Verktygspaketet Vetuma Toolkit erbjuder genomföranden för både Java J2EE- och Microsoft.NET-plattformar. Identifiering av medborgaren - Med ett medborgarcertifikat på ett chipkort - Med ett certifikat på sim-kortet i en mobilutrustning - Med nätbankernas Tupas-identifiering

7 Servicebeskrivning 7 / Servicekomponent Servicekomponent 3 Elektronisk signatur - Med ett medborgarcertifikat på ett chipkort - Med ett certifikat på sim-kortet i en mobilutrustning (gränsytan ETSI) - Med nätbankernas Tupas-identifiering Nätbetalning 2.7 Servicekomponent Servicekomponent Servicekomponent 6 - I bankernas nätbetalningstjänster - I Nets Ab:s ebetaltjänst Hämtning av medborgarens grunduppgifter - Hämtning av medborgarens grunduppgifter från befolkningsdatasystemet med begränsad eller omfattande förfrågan Stöd för implementeringen - Rådgivning i anslutning till implementeringen Testmiljö 2.10 Servicekomponent Servicekomponent 8 - Kunderna har tillgång en separat testmiljö för testning av ärendehanteringstjänsternas kompatibilitet med Vetuma. Administratörens stödtjänster - Fujitsu erbjuder vid behov administratörerna hos Vetuma-tjänstens kunder en tjänst för rådgivning och utredning av problem. Uppföljning och fortsatt utveckling av tjänsten - Vetuma-tjänsten har en ledningsgrupp som består av företrädare för finansministeriet, Statskontoret och kunderna. Styrgruppen följer upp bland annat läget inom produktionen och den fortsatta utvecklingen av tjänsten.

8 Servicebeskrivning 8 / Servicekomponent 9 Administrativa tjänster - Administration och upprätthållande av avtal. o o Administration av avtal som ingåtts med serviceleverantörerna (bankerna, BRC, mobiloperatörerna). Varje kund svarar för uppgörandet och administrationen av sina egna avtal. - Marknadsföring av och information om tjänsten - Rådgivning i anslutning till anslutningen till tjänsten - Upprätthållandet av instruktionerna - Tilläggsarbeten som kan beställas separat 2.13 Tilläggsarbete 1, separat beställning 3 Tjänstens livscykel 3.1 Inleda tjänsten Tilläggsarbeten som kan beställas separat är tilläggstjänster eller uppgifter av engångs- eller projektkaraktär som inte ingår i den fortlöpande tjänsten. De ska alltid beställas separat, och leverantören utser för dem en kontaktperson som gör upp en plan för tjänsten och reserverar de resurser som genomför den. Tjänsten levereras enligt en tidtabell som avtalas med Kunden. Separat beställda tilläggsarbeten prissätts och debiteras i enlighet med serviceprislistan för Vetuma. Utbildnings- och konsulteringstjänst - Fujitsu erbjuder kunderna avgiftsbelagd utbildning och konsultering i anslutning till Vetuma. De allmänna förfarandena för beställning, godkännande, ändring och hantering av problem beskrivs i detta dokument och dess bilagor Förutsättningar för inledande av tjänsten Användning av Vetuma förutsätter att de datasystem (t.ex. ärendehanteringsportalen, den elektroniska tjänsten för ärendehantering) som behövs i serviceprocessen integreras med tjänsten Vetuma. Kunden ingår avtal med de serviceleverantörer vars tjänster kunden avser utnyttja, såsom med banker, Nets Ab och BRC. Kunden svarar för det allmänna säkerställandet av säkerheten och funktionaliteten av sin egen tjänst, för

9 Servicebeskrivning 9 / 15 hanteringen av förvaltningen av användarbehörigheter samt för säkerställandet av uppgifternas konfidentialitet och integritet. Tjänstens Leverantör och Kunden säkerställer att tjänsten kan anslutas till Vetuma i enlighet med kontrollistan för beredskapen att implementera "Vetuma käyttöönottovalmiuden tarkistuslista" och avtalar om tidpunkten för anslutning av tjänsten Beställa tjänsten och ta tjänsten i bruk 3.2 Göra ändringar i tjänsten 3.3 Avsluta tjänsten 4 Servicenivåer Tjänsten ska beställas i enlighet med de samarbetsförfaranden som beskrivs i avtalet mellan leverantören och kunden. Ibruktagandet genomförs i enlighet med en gemensamt överenskommen implementeringsplan. Utförligare instruktioner finns på webbadressen Vid ändringar i tjänsten iakttas det ändringsförfarande som beskrivs i serviceavtalet. Vid avslutande av tjänsten iakttas det förfarande för avslutande av tjänsten som beskrivs i serviceavtalet. 4.1 Servicenivåer som används i tjänsten Leverantören tillhandahåller en högklassig tjänst och målet är en utmärkt servicenivå med en total tillgänglighet på 99,9 procent eller högre samt en kundtillfredsställelse bland Kundens kontaktpersoner och nyckelanvändare av tjänsten om 3,4 på skalan Tjänsternas tillgänglighet 24/7/365 - Det måste vara möjligt att ansluta nya Serviceleverantörer och nya tekniska lösningar för identifiering till tjänstelösningen på ett sådant sätt att detta inte medför olägenheter för den befintliga och fortlöpande serviceverksamheten. Servicelösningen ska tillåta en tillväxt av volymerna utan problem. - Tjänsten ska kunna behandla sammanlagt minst servicetransaktioner per timme. - Användargränssnittet ska tillhandahållas på finska, svenska och engelska, och andra språk kan läggas till vid behov.

10 Servicebeskrivning 10 / Mätning av servicenivåerna Leverantören svarar för att rapporterna om servicemätningarna publiceras månatligen på adressen samt på att kundtillfredsställelsen mäts minst en gång om året. Servicetyp Servicetid Tillgänglighet Identifieringstjänst och betalningstjänst 24/7/365 99,90 Av identifierings- och betalningstjänst på webben förutsätts servicetiden 24/7/365 och tillgängligheten 99,90 procent. Servicetyp Servicetid Objekt Utredning av störningar inleds under servicetid Tjänst för utredning av problem 24/7/365 Fel som förhindrar användningen omedelbart Tjänst för utredning av problem Tjänst för utredning av problem Tjänst för utredning av problem 24/7/365 Allvarliga fel 4 timmar må fr (8 16) Störande fel 1 arbetsdag må fr (8 16) Mindre fel 3 arbetsdagar Stödtjänsten 24/7/365 Mottagning av felanmälan omedelbart Servicetyp Servicetid Objekt Responstiden för rådgivningen och inkopplingstjänsten under servicetid Stödtjänsten Kontorstid, må-fr (8 16) Rådgivning för Kunder, användarhandledning 2 arbetsdagar

11 Servicebeskrivning 11 / 15 Anslutningstjänst kontorstid må fr (8 16) Installation och rådgivning: Inkoppling av en ny tjänst som Kunden tillhandahåller till tjänsten Vetuma Installation och rådgivning: Max. 5 arbetsdagar överenskoms separat Inkoppling av en ny teknisk lösning för identifiering eller en ny funktionalitet 5 Dokumentation och servicespecifik rapportering 5.1 Dokumentation 5.2 Rapportering Den offentliga dokumenteringen i anslutning till tjänsten finns på adressen På sidan finns bland annat följande dokument (på finska): - Allmän beskrivning av tjänsten Vetuma - Styrgruppens sammansättning - Datasystembeskrivning - Tekniska specifikationer för gränsytorna - Anvisningar för anslutning till tjänsten Vetuma och avtal - Bankavtal och anvisningar - Nets Ab:s avtal och anvisningar (länkadress till Nets Ab:s tjänst) - BRC:s avtal och anvisningar - Mobiloperatörernas kontaktinformation (länkadress till mobiloperatörernas certifikattjänst ) Annan nödvändig dokumentering levereras på ett sätt som överenskoms separat. - Volymuppgifter om identifieringstransaktioner per månad, kund och transaktionsslag

12 Servicebeskrivning 12 / 15 - Kunder som anslutit sig till tjänsten samt kunder som redan är i produktion - Utfallet för kvalitet och innehåll - Störningar och kvalitetsavvikelser i enlighet med följande modell, separat för varje avvikelse: o Beskrivning av avvikelsen och avvikelsens orsak o Avvikelsens effekter o Vilka åtgärder har redan vidtagits och vilka kommer att vidtas för att förhindra att avvikelserna inte upprepas - Underhållsavbrott under kommande granskningsperioder och under den föregående granskningsperioden - Annat aktuellt o T.ex. ändringar i tjänsten, byte av kontaktpersoner, organisationsförändringar osv. 6 Kommunikation och samarbetsförfaranden i anslutning till tjänsten Leverantören och Kunden informerar varandra omedelbart om förändringar som påverkar deras avtalsenliga uppgifter. I kommunikationssamarbetet avtals bland annat om hur man informerar Kunder och eventuella andra parter om avtalen. Leverantören deltar i beredskapsplaneringen på ett sätt som parterna avtalar om separat. 7 Tjänstens avgränsningar och parternas skyldigheter Kundens skyldigheter Det allmänna säkerställandet av säkerheten och funktionaliteten - Kunden ansvarar för sin egen ärendehanteringstjänst del om det allmänna säkerställandet av säkerheten och funktionaliteten. Bl.a. i anvisningen JHS 129 (kapitel 8) definieras de allmänna kraven på tryggandet av datakommunikationen och servermiljön samt på hanteringen av användarbehörigheternas och uppgifternas konfidentialitet och Leverantörens skyldigheter Identifierings- och betalningstjänst - Kunden får tillgång till tjänsterna för identifiering och betalning på nätet i enlighet med de villkor som beskrivs i servicebeskrivningen.

13 Servicebeskrivning 13 / 15 integritet i nättjänsten. Delad hemlighet - Kunden förbinder sig att förvara delad hemlighet konfidentiellt och omsorgsfullt samt att underrätta Fujitsu om byte av ansvarsperson eller ansvarspersoner. Användning och behandling av identifikationsuppgifter från mobiloperatörernas identifieringstjänster - Kunden förbinder sig att följa mobiloperatörernas avtalsvillkor om användningen och behandlingen av identifikationsuppgifter. Behandling av personbeteckningar som erhålls på förfrågan ur befolkningsdatasystemet - Kunden förbinder sig att följa Befolkningsregistercentralens tillståndsvillkor för användning av tjänsten för applikationsförfrågan i Befolkningsdatasystemet. Loggfil för identifieringstransaktioner - Kunden ansvarar för att vid behov föra en loggfil över identifiering av kundens egna Slutanvändare, om det är viktigt med tanke på ärendets karaktär att en identifieringstransaktion inte kan bestridas i efterhand, eller om dataskydds- eller informationssäkerhetsorsaker förutsätter att en loggfil finns. Loggfil för betalningstransaktioner och avstämning av utbetalningsdata - Kunden svarar för att alla betalningstransaktioner som gjorts via Vetuma sparas i kundens egen loggfil. Avstämningen av utbetalningsdata Stöd för inkoppling av tjänst - Fujitsu ger kunden stöd då kundens ärendehanteringstjänst kopplas till tjänsten Vetuma. - Om kunden vill ha extra utbildning, kan den köpas av Fujitsu till ett pris i enlighet med prisbilagan. Extra utbildning bekostas av kunden. Uppföljning av avtalen och utveckling av tjänsten - Leverantören i samarbete med kundens representanter (tjänstens styrgrupp) svarar för uppföljningen och utvecklandet av den tjänst som avtalet avser. Utveckling av processerna för nätidentifiering och betalning - Leverantören i samarbete med kundens representanter (tjänstens styrgrupp) svarar för utvecklingen av processerna för nätidentifiering och betalning. Marknadsföring, information och anslutningsstöd - Leverantören svarar för marknadsföringen av och informationen om tjänsterna för identifiering och betalning och för anslutningsstödet till kunderna. Bruksavgifter för mobiloperatörernas identifieringstjänster - Leverantören betalar tills vidare på Kundens vägnar avgifterna för

14 Servicebeskrivning 14 / 15 ligger alltid på kundens ansvar. Implementering och testning av Vetumagränsytor - Kunden implementerar gränsytorna för Vetuma-identifiering och Vetumabetalning för sin egen tjänst och testar dem i samarbete med Fujitsu på sin egen bekostnad. användning av tjänster för identifiering med mobilcertifikat som anslutits till tjänsten Vetuma. - De avgifter som mobilcertifikat medför för Slutanvändaren betalar Slutanvändaren själv. Bruksavgifterna för användning av applikationsförfrågan i Befolkningsdatasystemet - Kunden betalar själv den avgift för användning av tjänsten som Befolkningsregistercentralen debiterar för användningen av applikationsförfrågan i Befolkningsdatasystemet. Avgifter som orsakas av användning av tjänsten Vetuma - Kunden ansvarar för att de avgifter som användningen av tjänsten Vetuma orsakar betalas till Leverantören. Finansministeriet har emellertid förbundit sig att på kundens vägnar tills vidare betala de avgifter som användningen av tjänsten Vetuma orsakar till Leverantören. Bruksavgifter för bankernas identifieringsoch betalningstjänster - Kunden betalar själv till respektive bank det pris för användningen av identifierings- och betalningstjänsterna som anges i ramavtalet mellan banken och staten. Bruksavgifterna för Nets Ab:s ebetaltjänst - Kunden betalar själv det pris för användning av Nets Ab:s ebetaltjänst som fastställs i det avtal som kunden ingått. Samarbetet för att utveckla tjänsten Vetuma

15 Servicebeskrivning 15 / 15 - Kunden deltar i det samarbete kring till tjänsten som Statens IT-servicecentral ordnar på ett sätt som avtalas separat. 8 Tjänstspecifika preciserande villkor 8.1 Tjänstens användarrättigheter och immateriella rättigheter 8.2 Bilagor Kunderna får rätt att tillhandahålla Tjänsten för Slutanvändare och använda Tjänsten i anslutning till de applikationer för vilka en skriftlig anmälan om användning har lämnats till Leverantören (bilaga 2). De applikationsprogram som används vid leveransen av tjänsten är Fujitsu Finland Oy:s egendom och Kunden har användarrätt till dem i en omfattning som avgränsas av syftet med detta Avtal. Den URL-adress som används för att genomföra Tjänsten är Leverantörens egendom. Om de praktiska arrangemangen avtalas separat. De Kundspecifika uppgifter som är föremål för Tjänsten är Kundernas egendom och alla rättigheter till dem tillhör Kunderna. Upphovsrätten till Tjänsten samt till de dokument som anknyter till utvecklingen och till driften och upprätthållandet av Tjänsten jämte övriga immateriella rättigheter tillhör Fujitsu Finland Oy. Utan hinder av detta har Kunden emellertid fria och överförbara användar-, kopierings-, distributions- och redigeringsrättigheter och övriga nödvändiga rättigheter till de dokument som lämnats till Kunden. Kunden har full och obegränsad rätt att använda de dokument som nämns ovan och andra dokument och resultat (såsom rapporter) som lämnats till Kunden med stöd av avtalet för anskaffning och konkurrensutsättning av Tjänsten samt för andra syften. Leverantören har rätt att överföra Tjänsten till en annan motsvarande utrustning (exempelvis server), om detta inte medför förändringar i Tjänstens gränsyta eller väsentliga förändringar i Tjänstens funktion eller kvalitet och inte orsakar extra kostnader för Kunden. Följande bilagor tillhör denna Servicebeskrivning som oskiljaktiga delar av den: 1. Kontrollista för beredskapen att implementera Vetuma 2. Kundens kontaktinformation och tjänster som ska tas i bruk

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 GÄLLER FR.O.M. 22.9.2009 18.9.2009 OY SAMLINK AB VARMENNEPERIAATTEET 2 (47) Innehållsförteckning

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

Kvalitetskriterier. för webbtjänster. 4b/2012. - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster.

Kvalitetskriterier. för webbtjänster. 4b/2012. - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster. Kvalitetskriterier för webbtjänster - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster 4b/2012 ICT-verksamhet 2 Kvalitetskriterier för webbtjänster Ett hjälpmedel för att utveckla och

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 TILL TJÄNSTEANVÄNDAREN Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget.

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget. SAMMANDRAG AV LILJENETS AVTALSVILLKOR De allmänna avtalsvillkoren ( nedan allmänna avtalsvillkor ) tillämpas på tjänster som Liljenet Fiberkabelandelslag (nedan teleföretag ) tillhandahåller sina kunder.

Läs mer

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER 1.9.2013 SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER Dessa avtalsvillkor har fastställts utifrån rekommendationer

Läs mer

WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER

WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER 1/6 WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER 1. Avtalsvillkorens tillämpningsområde och ingående av avtal 1.1 Dessa avtalsvillkor ( Avtalsvillkor ) tillämpas på av Webbhuset Ab ( Webbhuset

Läs mer

ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER

ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER 1.7.2015 ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf har förhandlat fram dessa

Läs mer

9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13

9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13 9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13 9.3.2011 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 1 LAGSTIFTNING... 3 1.1 RÄTTSGRUND... 3 1.2 ANDRA

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner A, F, A2.7 1.1.2013/1 Kund Efternamn: Alla förnamn: Personnummer: Servicespråk: svenska finska engelska Nationalitet: Hemort: Postadress: Telefon: (hem/arbete/ mobil):

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller användaren

Läs mer

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER Sammandrag för tjänstens användare 2 Innan du ingår avtal ska du noggrant läsa igenom teleföretagets allmänna avtalsvillkor, tjänstespecifika

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Bilaga 5. Administration och kontroll. Bilaga 5 till F:203. Administration och kontroll

Bilaga 5. Administration och kontroll. Bilaga 5 till F:203. Administration och kontroll Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (18) Innehåll 1 Allmänt 4 2 Administration och kontroll 5 2.1 Medverkan 5 2.2 Kvalitetsansvarig 5 2.3 Meddelande vid planerat underhåll

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) 2009 2014

PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) 2009 2014 PM 1 (19) 16.6.2009 Ärende PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) 2009 2014 1. BAKGRUND OCH MÅL FÖR PROGRAMMET SAMT ORGANISERING Förvaltnings-

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

MATRISET AB S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

MATRISET AB S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR MATRISET AB S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 2011 2 Innehåll 1. Definitioner... 3 2. Användningsvillkor... 3 3. Leveransvillkor och överföring av ansvar... 3 4. Betalningsvillkor... 3 5. Andra avgifter och prisförändringar...

Läs mer

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III 3.3.2014 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri

Läs mer