Skydds- och begränsningsåtgärder

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skydds- och begränsningsåtgärder"

Transkript

1 Skydds- och begränsningsåtgärder Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad Skydds- och begränsningsåtgärder 1

2 Ur Borås Stads Styr- och ledningssystem Verksamhetsorganisationen fastställer också de rutiner som krävs. Dessa ska beskriva hur och när olika händelser ska uträttas eller inträffa. Det ska framgå när rutinen senast reviderades, vem som har utarbetat den och vem som godkänt den Dokumentet framtaget av: MAS/MAR/TÖS Fastställt av och datum: Områdeschefer på Kommungemensamt LSG För revidering ansvarar: MAS/MAR/TÖS Dokumentet gäller tills vidare Skydds- och begränsningsåtgärder 2

3 Inledning Varje medborgare är enligt Regeringsformen grundlagsskyddad mot frihetsberövande och andra frihetsinskränkningar. Med frihetsberövande avses i huvudsak att mot någons vilja begränsa hans/hennes rörelsefrihet. Skyddet gäller för insatser såsom bälte, brickbord, larmmattor, rörelselarm, sänggrindar, inlåsning etc. Det är heller inte tillåtet med någon form av tvångsmedicinering. Den etiska grundståndpunkten måste vara att alla åtgärder ska vidtas för personens bästa. Det handlar om att ge den enskilde bästa möjliga livskvalitet. Av detta följer att man alltid bör sträva efter att undvika tvångs- och skyddsåtgärder och om de behöver tillgripas ska en mindre ingripande åtgärd användas i första hand. Ingen skyddsåtgärd får vidtas på grund av för låg bemanning, bristande kompetens eller olämpliga lokaler. All användning av skyddsåtgärd skall vara individuell och föregås av ingående vård- och omsorgsplanering inklusive nytto- och riskanalys. Alternativa åtgärder bör ha provats innan skyddsåtgärder föreslås. Rutinen avser personer med allvarlig kognitiv svikt/funktionsnedsättning och alla vård- och omsorgsverksamheter som vänder sig till vuxna personer som är 18 år och äldre. Rutinen grundar sig på Socialstyrelsens direktiv i meddelandeblad Tvångs och skyddsåtgärder vid vård och omsorg om vuxna samt utredningen För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården Fysiska begränsnings- och skyddsåtgärder kan vara motiverat t.ex. när en person med kognitiva nedsättningar riskerar att skada sig själv eller någon annan och när personen inte bedöms ha kapacitet att ta in information om riskmoment och inte heller bedöms kunna följa rekommendationer. Åtgärder som larm, sänggrindar och bälten får inte användas i syfte att frihetsberöva en person men däremot som skydd eller hjälpmedel när den enskilde samtycker till åtgärden. Samtycke Vid alla skyddsåtgärder som används ska samtycke föreligga och brukarens ställningstagande ska antecknas i social dokumentation under rubriken samtycke. Brukaren har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Anhöriga, god man eller förvaltare kan inte lämna samtycke för en brukare eller kräva att verksamheten ska använda skyddsåtgärder. En person som på grund av demenssjukdom eller annan funktionsnedsättning inte kan uttrycka sitt samtycke ska få stöd av personal som i sina professioner observerar hur brukaren upplever och reagerar på skyddsåtgärderna. Detta får sedan vara vägledande för ställningstagandet om huruvida samtycke föreligger eller inte. Reagerar brukaren med motstånd mot planerad åtgärd ses detta som att samtycke inte föreligger, tex skakar i en uppfälld grind och visar tydligt att motstånd finns mot uppfälld grind. Individuell bedömning Då behov av skyddsåtgärder uppstår, vilket kan identifieras av samtliga yrkesprofessioner, och samtycke från brukaren är tveksamt meddelas detta till enhetschef. Enhetschefens ansvar: Kallar till teammöte enligt Borås Stads rutin Säkerställer att samtlig personal får information om det som beslutas på teammötet Skydds- och begränsningsåtgärder 3

4 Scannar in dokument Utredningshjälp för ställningstagande till skyddsåtgärder i Viva. Ansvarar för att uppföljning blir gjord på nästkommande teammöte Informerar och har dialog med anhöriga/annan företrädare om brukaren gett sitt samtycke till detta Teammötet: Brukarens situation diskuteras på teammötet där samtliga professioner deltar. Kartlägg risker som identifierar brukarens behov samt risker som finns i den aktuella situationen Kartläggning av bakomliggande orsaker bör ske med stöd av bilagan Utredningshjälp för ställningstagande till skyddsåtgärder. Beroende på vilken typ av skyddsåtgärd som ställningstagandet berör, används frågor inom de områden som anses vara relevanta. Utifrån kartläggningen gör teamet en gemensam bedömning för att om möjligt kunna besluta om vilka åtgärder som kan tillämpas Varje profession dokumenterar inom sin journalföring de individuella åtgärder som beslutats och hur och när de ska tillämpas. Det görs i SoL-dokumentationen både i form av åtgärdsregistrering samt i genomförandeplan. Det görs i HSL-dokumentation både i åtgärdsregistrering samt i vårdplan respektive rehabplan. Det skall även dokumenteras när man beslutar om att inte vidta åtgärder och vad det beslutet grundar sig på. Obekväm arbetstid: Om behov av skydds och tvångsåtgärder uppkommer under obekväm arbetstid ska dialog föras mellan omvårdnadspersonal och tjänstgörande sjuksköterska. Detta dokumenteras i respektive professions journal. Riskbedömning ska göras. Den personal som varit involverad i händelsen ska informera enhetschef och övriga berörda professioner nästkommande vardag. Ärendet tas upp på teammöte enligt rutin ovan. Vanligt förekommande åtgärder Larm Generella passagelarm Generella passagelarm kan finnas på verksamheternas boendeformer. En larmanordning på ytterdörren som är kopplad till personalens personsökare signalerar att någon passerar och gör det möjligt att snabbt kunna nå den enskilde brukaren när denne öppnar dörren. Dörren kan också öppnas med viss fördröjning för att möjliggöra att personal kan få kontakt med brukaren. Individuella larm Individuella larm som till exempel larmmattor eller rörelsedetektorer kan användas med brukarens samtycke. Personal kan inte utan enhetschefens teamets medgivande besluta om användande av till exempel larmmatta, även om samtycke föreligger. Rörlig övervakning till exempel mobil sändare, sk GPS larm kan användas med brukarens samtycke. Beslut ska föregås av en individuell bedömning och tas upp på teammöte enligt ovan. Skydds- och begränsningsåtgärder 4

5 Lås Ytterdörren till en bostad inklusive vård och omsorgsboende kan vara låst, så som det är brukligt i de flesta människors hem. Låset måste vara konstruerat så att brukaren själv kan låsa upp. Om kodlås används ska koden vara väl synlig i anslutning till kodlåset. Kan brukaren av något skäl inte öppna dörren själv måste han eller hon utan dröjsmål få den hjälp som behövs av personalen. Samma förfarande gäller även för grindar på eller utanför boendet. Sänggrind Då risk finns att brukaren faller ur sängen ska en noggrann analys och avvägning göras mellan nyttan kontra risken med användandet av sänggrind. Om brukaren samtycker kan sänggrind monteras i samråd med sjuksköterska/at/ft. Ett alternativ kan vara en låg säng eller ett stötdämpande skydd nedanför sängen. Även brukarens behov av tillsyn, främst nattetid, ska aktivt bedömas innan beslut fattas om sänggrind. Det skall dokumenteras med beslut om när uppföljning skall ske. Bord och bälte Arbetsterapeut ansvarar för förskrivning, vilket innebär att arbetsterapeuten bedömer när ett bälte/bord kan förskrivas. Bälte/bord kan med brukarens samtycke och i samråd med läkare även användas som skyddsåtgärd Arbetsterapeut kan förskriva ett bälte för positionering och bord för att möjliggöra aktiviteter i vardagen. Nödrätt Vid risk för att brukaren utsätter sig själv för fara till liv eller hälsa kan personal vidta åtgärder som inrymmer någon form av våld eller tvång för att avvärja denna fara, så kallad nödrätt. Nödrätten ska endast tillämpas i undantagsfall och får inte ligga till grund för rutinmässiga ingripanden. Om nödrättsåtgärd tillämpas ska detta dokumenteras i brukarens sociala dokumentation och enhetschef skall särskilt informeras som har ansvar för dokumentation och uppföljning. Kunskap/utbildning Personal som arbetar med personer som har behov av skydds och begränsningsåtgärder behöver ha rätt kunskap och förutsättningar att arbeta på ett professionellt sätt. För att öka kunskap finns en webbutbildning kring Nollvision- för en demensvård utan tvång och begränsningar. Denna utbildning ger en god kunskap som kan användas i möten med alla brukare. Läs mer på Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg av vuxna, soialstyrelsen svarar på de vanligaste frågorna kring skydds och begränsningsåtgärder. Bilaga: Utredningshjälp för ställningstagande till skyddsåtgärder Referenser/källhänvisningar Nr 2/2010 Socialstyrelsens Meddelandeblad. Meddelandeblad 2/2010 För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården. Svenskt Demens Centrums rapport till regeringen. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom stöd för styrning och ledning. Nationella riktlinjer, demenssjukdom Socialstyrelsen: Frågor och svar angående Föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder upphävda. Skydds- och begränsningsåtgärder 5

6 Bilaga Utredningshjälp för ställningstagande till skyddsåtgärder Brukarens situation ska analyseras innan ställningstagande görs om vilken skyddsåtgärd som kan vara lämplig. I vilka situationer mår brukaren bra? För att mer strukturerat ta reda på hur brukaren har det under dygnets alla timmar kan dygnsschema för kartläggning av oro vid olika situationer användas. Kan man utöka antalet situationer som brukaren mår bra av? Kan man hitta nya situationer där brukaren mår bra? Hur kommunicerar brukaren? Finns talförmåga kvar? Förstår brukaren vad som sägs? Finns hjälpmedel för att kunna kommunicera Finns språksvårigheter? Vilka andra svårigheter i kommunikationen kan finnas? Varför reser sig brukaren? Har brukaren fått för lite möjlighet att röra sig? Sittanalys och viloanalys Obekvämt sittande? Når ner till golvet? Tryck på sittbensknölar eller svanskota? Tryck i knäveck? Sitter för djupt i stolen? Bra lutning i rygg? Tillräckligt varierande sitt- och liggställning? Sitter brukaren uppe för länge; behov av vila oftare? Vilotiden för lång, vill gå upp tidigare? Är madrassen lagom hård/mjuk? Smärtanalys - orörlighetssmärta Värk i knä av för mycket eller långvarigt sittande eller liggande? Värk i rygg eller annan värk pga. för mycket eller långvarigt sittande eller liggande? Stelhet? Trötthet? Skydds- och begränsningsåtgärder 6

7 Matintag och toalettbesök Är törstig? Är hungrig? Behöver gå på toaletten? Social och psykisk analys Oro, ångest? (kontraindikation för tvång) Motorisk oro? Hallucination? Aktivitetsanalys Att röra sig är ett effektivt och bra sätt att minska oro och bör alltid vara en första åtgärd då oro uppträder. Brukare som har gångsvårigheter behöver kanske stöd för att kunna känna trygghet vid rörelse, dels rent handgripligt ett levande stöd men också stöd genom att påminnas eller uppmanas till rörelse. Trivs inte i sällskapet? Vill ha sällskap? Meningsfull sysselsättning? Får tillräcklig uppmärksamhet? Har tråkigt? Får stimulans? Är dygnsrytmen bra? Markeras dag/natt? Miljöanalys Är sittplatsen trevlig? Är det lagom varmt/kallt? Kan rörelselarm användas? Bolltäcke? Kan buller och oljud undvikas? Lugnande musik? Taktil massage? Påverkan av läkemedel Kontroll genomförs av legitimerad sjuksköterska tillsammans med Social omsorgsansvarig och övrig personal Skydds- och begränsningsåtgärder 7

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre 2014-01-24 1 Beslut Områdeschefer: 2014-01-24

Läs mer

Skyddsåtgärder - riktlinje

Skyddsåtgärder - riktlinje Skyddsåtgärder - riktlinje Inledning Vård och omsorg ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Åtgärder som innebär tvång eller frihetsinskränkningar saknar stöd i gällande

Läs mer

Skyddsåtgärder riktlinje

Skyddsåtgärder riktlinje Skyddsåtgärder riktlinje Inledning Vård och omsorg ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Åtgärder som innebär tvång eller frihetsinskränkningar saknar stöd i gällande

Läs mer

RIKTLINJE. Ulrika Ström, Ann-Britt Lundin, Eva Franzén

RIKTLINJE. Ulrika Ström, Ann-Britt Lundin, Eva Franzén RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-10-25 Ulrika Ström, Ann-Britt Lundin, Eva Franzén Eva-Britt Apelvi 2 2012-11-20 Ulrika Ström, Eva Franzén, Ann-Britt Förvaltningens ledningsgrupp Lundin

Läs mer

RIKTLINJE. Ulrika Ström, Ann-Britt Lundin, Eva Franzén

RIKTLINJE. Ulrika Ström, Ann-Britt Lundin, Eva Franzén RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-10-25 Ulrika Ström, Ann-Britt Lundin, Eva Franzén Eva-Britt Apelvi 2 2012-11-20 Ulrika Ström, Eva Franzén, Ann-Britt Förvaltningens ledningsgrupp Lundin

Läs mer

Skyddsåtgärder. sid. 1 av 6. Gäller från och med Styrdokument Riktlinje

Skyddsåtgärder. sid. 1 av 6. Gäller från och med Styrdokument Riktlinje Skyddsåtgärder Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig MAS/SAS Skribent MAS/SAS Beslutat av Förvaltningschef dnr VON 345/18 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Gäller från och med 2017-01-30 Senast

Läs mer

Rutin för skydds- och begränsningsåtgärder. Välfärd samhällsservice 2016

Rutin för skydds- och begränsningsåtgärder. Välfärd samhällsservice 2016 Rutin för skydds- och begränsningsåtgärder Välfärd samhällsservice 2016 Välfärd samhällsservice 2016 Syfte Denna rutins syfte är att säkerställa att skyddsåtgärder används på rätt sätt. Tvångs och skyddsåtgärder

Läs mer

Riktlinjer för Skydds och begränsningsåtgärder

Riktlinjer för Skydds och begränsningsåtgärder Begränsningsåtgärder Sida: 1 (5) Datum: 2011-07-28 Uppdaterad 2013-09-17 Riktlinjer för Skydds och begränsningsåtgärder Syfte Den 15 juni 2010 upphävdes föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Fastställt av: Riktlinjer Vård och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

Riktlinje för skyddsåtgärder inom vård och omsorg i Sundsvalls kommun

Riktlinje för skyddsåtgärder inom vård och omsorg i Sundsvalls kommun 1(8) Riktlinje för skyddsåtgärder inom vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2(8) 1 Inledning Varje medborgare är enligt Regeringsformen grundlagsskyddad mot frihetsberövande och andra frihetsinskränkningar.

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Tvångs och skyddsåtgärder

Tvångs och skyddsåtgärder Bilaga 8. 1 Tvångs och skyddsåtgärder På Socialstyrelsens hemsida finns att läsa om upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder (SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17) (http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/foreskrifteromtvangs-ochskydds

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder

Användning av skyddsåtgärder Sida 1 (6) 2016-09-20 Användning av skyddsåtgärder MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (6) Innehåll Inledning... 3

Läs mer

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Rutin 1 (6) Maj 2015 Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Bakgrund Den 15 juni 2010 upphävdes Socialstyrelsens kungörelse med föreskrifter om förbud

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende funktionshinder

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende funktionshinder Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Frågor och svar om tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna

Frågor och svar om tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna Ämne: Tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för Innehåll 1. Kan man vidta åtgärder inom hälso och sjukvården eller socialtjänsten mot den enskildes vilja? 2. Får skyddsåtgärder aldrig användas?

Läs mer

Rutiner för tvångs- och skyddsåtgärder

Rutiner för tvångs- och skyddsåtgärder Rutiner för tvångs- och skyddsåtgärder Inledning Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen bygger på frivillighet, och innebär att man inte kan vidta åtgärder mot den enskildes vilja. Det innebär

Läs mer

Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder

Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder Inledning En regional överenskommelse/riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder är antagen och finns på http://www.orebroll.se/sv/halsa-och-vard/for-vardgivare/ovk/kommunal-halsooch-sjukvard/kommunal-halso-och-sjukvard_rutiner-riktlinjer/.

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Riktlinje och vägledning kring skyddsåtgärder inom vård och omsorg i Sundsvalls kommun

Riktlinje och vägledning kring skyddsåtgärder inom vård och omsorg i Sundsvalls kommun Socialtjänsten Godkänd Löpnr Dokumentklass Version Sida Annika Erikssin, Karin Holmin, Harriet Hultin, Eva Rönnbäck SN 2018 00167 Riktlinje och vägledning 4.0 1(7) Författare Datum: Datum revidering: Markku

Läs mer

Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder

Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder Regelverk Hälso- och sjukvårdslag, 2017:30 Hälso- och sjukvårdsförordningen, 2017:80 Patientsäkerhetslag, 2010:659

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Skyddsåtgärd

Regel för Hälso- och sjukvård: Skyddsåtgärd Region Stockholms Innerstad Sida 1 (15) MEDICINSKT ANSVARIGA 2014-04-07 SJUKSKÖTERSKOR OCH MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILTERING Regel för Hälso- och sjukvård: MAS och MAR Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm

Läs mer

Skyddsåtgärder, riktlinje och rutin

Skyddsåtgärder, riktlinje och rutin Dokumenttyp: Riktlinje, rutin Dokumentet gäller för, personalkategori: Personal inom VOÄ och SOC Fastställt av, befattning och namn: Kristina Bornhall, MAS Fastställelsedatum: Eventuellt diarienummer:

Läs mer

Rutin för skyddsåtgärder och begränsningsåtgärder

Rutin för skyddsåtgärder och begränsningsåtgärder SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 20150301 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, MAS Jeanette

Läs mer

SKYDDSÅTGÄRDER/FRIHETSINSKRÄNKANDE ÅTGÄRDER

SKYDDSÅTGÄRDER/FRIHETSINSKRÄNKANDE ÅTGÄRDER HSL rutiner Datum: 8:1 060621 SKYDDSÅTGÄRDER/FRIHETSINSKRÄNKANDE ÅTGÄRDER 8:2 Rutiner för skyddsåtgärder/frihetsinskränkande åtgärder 8:3 Översikt åtgärd/ansvar Bilaga 1 Bilaga 2 Checklista Inventering/egenkontroll

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2017-03-03 annika.nilsson@kil.se Beslutad av ledningsgruppen 2017-05-16 Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte,

Läs mer

Information om upphörande av författningar om tvångs- och skyddsåtgärder

Information om upphörande av författningar om tvångs- och skyddsåtgärder HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB Marie Sundström Telefon: 508 05 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 29 JUNI 2010 SID 1 (7) DNR 1.1-311 2010 SAMMANTRÄDE 28 SEPTE MBER 2010 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 BESLUTSPROCESS... 5 SAMTYCKE FRÅN DEN ENSKILDE... 5 TVÅNGSÅTGÄRD...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 BESLUTSPROCESS... 5 SAMTYCKE FRÅN DEN ENSKILDE... 5 TVÅNGSÅTGÄRD... 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 VÅRDGIVAREN... 4 MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA, MAS... 4 VERKSAMHETSCHEF ENLIGT HSL... 4 LEGITIMERAD

Läs mer

Skydds- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt kognitiv förmåga

Skydds- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt kognitiv förmåga Dokumentnamn: Skydds- och begränsningsåtgärder Berörd verksamhet: Välfärd ÄO, FN Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAS MAS 2013-06-14 Skydds- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt kognitiv

Läs mer

Riktlinjer för Tvångs och frihetsbegränsade skyddsåtgärder

Riktlinjer för Tvångs och frihetsbegränsade skyddsåtgärder Riktlinjer för Tvångs och frihetsbegränsade skyddsåtgärder Omsorgsförvaltningen MAS Anna-Lill Karlsson 2012-09-27 Innehållsförteckning SKYDDSÅTGÄTDER, FRIHETSKRÄNKANDE OCH INTEGRITETSKRÄNKANDE ÅTGÄRDER...

Läs mer

~~~00~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~00~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ KARLSBORGS KOMMUN Bilaga 7, SN 2017-09-06 96 Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 2017-109 Beslutande: Socialnämnden Antaget: 2011-03-02, SN 44 Reviderat:

Läs mer

Utgåva 02. Fastställd

Utgåva 02. Fastställd Avsnitt Riktlinje skyddsåtgärder inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Framtagen av Arbetsterapeut, sjuksköterska, medicinskt ansvariga sjuksköterska enhetschef, reviderad av funktionschef

Läs mer

Riktlinje skydds- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt kognitiv förmåga

Riktlinje skydds- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt kognitiv förmåga SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansvarig för rutin Verksamhetschef HSL Upprättad (av vem och datum) MAS/Utvecklingledare Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2014-11-20 Reviderad (av vem

Läs mer

Rutin för skydds- och frihetsbegränsande åtgärder vid kognitiv svikt

Rutin för skydds- och frihetsbegränsande åtgärder vid kognitiv svikt Rutin för skydds- och frihetsbegränsande åtgärder vid kognitiv svikt Ansvarig Nätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) i Fyrbodals kommuner och Lilla Edets kommun. Godkänd av MAS nätverket

Läs mer

Riktlinje för användning av skyddsåtgärder och speciallarm

Riktlinje för användning av skyddsåtgärder och speciallarm 2014-05-12 Riktlinje för användning av skyddsåtgärder och speciallarm Framtaget av: Medicinskt ansvarig för rehabilitering vård och omsorgskontoret och sakunnig på vård och omsorgskontoret Riktlinjen har

Läs mer

Skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning

Skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Rubrik specificerande dokument RIKTLINJER Omfattar område/verksamhet/enhet Vård och omsorg Sidan 1 av 10 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Särskild arbetsgrupp

Läs mer

Vägledning för att hantera frågor där frihetsinskränkning tidigare använts

Vägledning för att hantera frågor där frihetsinskränkning tidigare använts den 10 november 2010 Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering Vägledning för att hantera frågor där frihetsinskränkning tidigare använts 1

Läs mer

Rutin för skydds- och begränsningsåtgärder

Rutin för skydds- och begränsningsåtgärder Rutin för skydds- och begränsningsåtgärder Rutin för skydds- och begränsningsåtgärder 2010 upphävdes Socialstyrelsens kungörelse som bland annat innebar att läkare kunde ordinera bälte till patienter i

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 7. Skyddsåtgärder/frihetsinskränkande åtgärder.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 7. Skyddsåtgärder/frihetsinskränkande åtgärder. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 7 Skyddsåtgärder/frihetsinskränkande åtgärder. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 7 Skyddsåtgärder/frihetsinskränkande åtgärder 3 7.1 Allmänt 3 7.2 Lag 3 7.3 Nödrätt

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-12 Beslutad av 1(7) Ninette Hanson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för skyddsåtgärder och omvårdnadsåtgärder för person med allvarlig kognitiv svikt

Riktlinjer för skyddsåtgärder och omvårdnadsåtgärder för person med allvarlig kognitiv svikt RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för skyddsåtgärder och omvårdnadsåtgärder för person med allvarlig kognitiv svikt Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinjen har tagits i vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp 20 augusti 2012.

Riktlinjen har tagits i vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp 20 augusti 2012. Riktlinje 2017-01-17 Riktlinje för användning av skyddsåtgärder och speciallarm Diarienummer VON F 2017/00023 Riktlinjen har tagits i vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp 20 augusti 2012. Reviderad:

Läs mer

BILAGA Till Riktlinje för trygghetsskapande välfärdsteknologi inom vård och omsorg

BILAGA Till Riktlinje för trygghetsskapande välfärdsteknologi inom vård och omsorg 1 BILAGA Till Riktlinje för trygghetsskapande välfärdsteknologi inom vård och omsorg Bedömningsstöd/Samtycke Innehåll SAMTYCKE 3 Olika typer av samtycke 3 SAMTYCKE OCH PERSONER MED DEMENSSJUKDOM ELLER

Läs mer

Riktlinjer för skyddsåtgärder/ frihetsinskränkande åtgärder

Riktlinjer för skyddsåtgärder/ frihetsinskränkande åtgärder Riktlinjer för skyddsåtgärder/ frihetsinskränkande åtgärder Utfärdardatum: Utfärdare: Godkänd: Senast reviderad: Reviderad av: Godkänd revidering: 2012-04-17 Jan-Åke Karlsson Utgåva: 1 Ankie Jönsson Giltig

Läs mer

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 115 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2007-08-11, Därefter reviderad

Läs mer

Rutin för Skyddsåtgärder/ frihetsinskränkande åtgärder

Rutin för Skyddsåtgärder/ frihetsinskränkande åtgärder Rutin för Skyddsåtgärder/ frihetsinskränkande åtgärder Rutinerna är framtagna av nätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) i Fyrbodalskommunerna samt Lilla Edet. Rutinen är en gemensam bas

Läs mer

Skyddsåtgärder (begränsningsåtgärder) i LSS-verksamheter. Riktlinje & Diskussion

Skyddsåtgärder (begränsningsåtgärder) i LSS-verksamheter. Riktlinje & Diskussion Skyddsåtgärder (begränsningsåtgärder) i LSS-verksamheter Riktlinje & Diskussion Definitioner Begränsningsåtgärd: En begränsningsåtgärd är en åtgärd som syftar till att begränsa eller utöva en åtgärd mot

Läs mer

Sammanställning av oanmäld tillsyn på nationell nivå inom äldreomsorgen med fokus på demensboende

Sammanställning av oanmäld tillsyn på nationell nivå inom äldreomsorgen med fokus på demensboende 2010-11-17 1(5) Sammanställning av oanmäld tillsyn på nationell nivå inom äldreomsorgen med fokus på demensboende Bakgrund och syfte Socialstyrelsen har tillsyn över särskilda boendeformer för äldre enligt

Läs mer

Riktlinje för användning av skyddsåtgärder inom vård och omsorg. Riktlinjen har antagits i vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp 20 augusti 2012.

Riktlinje för användning av skyddsåtgärder inom vård och omsorg. Riktlinjen har antagits i vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp 20 augusti 2012. Riktlinje 2019-04-04 Riktlinje för användning av skyddsåtgärder inom vård och omsorg Diarienummer VON F 2019/00120 Riktlinjen har antagits i vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp 20 augusti 2012. Senast

Läs mer

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 115 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad Upprättad 2007-08-11, Därefter reviderad

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011 Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom Revisionsrapport KPMG AB 31 mars 2011 Revrapp Olofström.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig nämnd/styrelse 1 5. Metod 1 6.

Läs mer

SKYDDS- OCH BEGRÄNSNINGSÅTGÄRDER

SKYDDS- OCH BEGRÄNSNINGSÅTGÄRDER SKYDDS- OCH BEGRÄNSNINGSÅTGÄRDER RIKTLINJE FÖR SKYDDS- OCH BEGRÄNSNINGSÅTGÄRDER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret, ledningsteam Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Medicinskt ansvarig

Läs mer

Skyddsåtgärder för personer med demenssjukdom på Vilhelmina kommuns särskilda boendeformer.

Skyddsåtgärder för personer med demenssjukdom på Vilhelmina kommuns särskilda boendeformer. Riktlinje Utgåva nr 3 Sida 1 av 2 Vård och omsorg Dokumentets namn På särskilt boende Vilhelmina kommun Utfärdare/handläggare Birgitta Jonsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2010-02-03 Reviderad

Läs mer

VÄGLEDNING. Checklista demens. Dagverksamhet

VÄGLEDNING. Checklista demens. Dagverksamhet VÄGLEDNING Checklista demens Dagverksamhet Checklistan är ett arbetsredskap och ett hjälpmedel för att arbeta efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Samtidigt leder den till ett lärande genom att

Läs mer

Riktlinje, Skydds- och begränsningsåtgärder

Riktlinje, Skydds- och begränsningsåtgärder Riktlinje, Skydds- och begränsningsåtgärder Antagna av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2016-03-01 Senast uppdaterad: 2016-03-01 Gäller för: Enebackens äldreboende, Vårdbo i Åkersberga, Korttidsenheten

Läs mer

Riktlinje för skyddsåtgärder

Riktlinje för skyddsåtgärder Socialtjänsten Dnr: 2018-92-730 Riktlinje för skyddsåtgärder (begränsningsåtgärder) Tibro Kommun 2018-08-17 Författare: Elin Zell Forozan Magouli Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress:

Läs mer

Riktlinje skydds- och begränsningsåtgärder

Riktlinje skydds- och begränsningsåtgärder DATUM UTSKRIFT 2015-06-02 SIDA 1/10 KAPITEL KUND AVSNITT KUNDENS VARDAG GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG YLVA RÅNGE KLINGHOFFER GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN DIARIENUMMER

Läs mer

Beslutad av Omsorgsförvaltningen. Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare

Beslutad av Omsorgsförvaltningen. Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Dokumenttyp Rutin Skydds-och frihetsinskränkande åtgärder Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Bilaga 17 Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och

Läs mer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer sida 1 (5) Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer Bakgrund På uppdrag av verksamhetschefen för Falkenberg egen regi har Riktlinjer, Skydds- och begränsningsåtgärder

Läs mer

Riktlinje, Skyddsåtgärder

Riktlinje, Skyddsåtgärder Riktlinje, Skyddsåtgärder Antagna av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2017-03-01 Senast uppdaterad: 2016-03-01 Gäller för: Enebackens äldreboende, Vårdbo i Åkersberga, Korttidsenheten Muskötvägen, Solskiftets

Läs mer

Patientjournalens innehåll

Patientjournalens innehåll Patientjournalens innehåll Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad. Dokumentet framtaget av: MAS/MAR-enheten Fastställt

Läs mer

SKYDDS- OCH BEGRÄNSNINGSÅTGÄRDER RIKTLINJE GÄLLANDE BEDÖMNING OCH BESLUT OM SKYDDS- OCH BEGRÄNSNINGSÅTGÄRDER

SKYDDS- OCH BEGRÄNSNINGSÅTGÄRDER RIKTLINJE GÄLLANDE BEDÖMNING OCH BESLUT OM SKYDDS- OCH BEGRÄNSNINGSÅTGÄRDER SKYDDS- OCH BEGRÄNSNINGSÅTGÄRDER RIKTLINJE GÄLLANDE BEDÖMNING OCH BESLUT OM SKYDDS- OCH BEGRÄNSNINGSÅTGÄRDER KARLSTADS KOMMUN Beslutad: Biståndskontoret, Tillsynsenheten Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Var inte rädd för tekniken!

Var inte rädd för tekniken! RPG-distrikt Småland-Öland Nätverket KPR lyssnar på oss! e-hälsa och välfärdsteknik fortsätter att växa och utvecklas. Allt fler kommuner deltar i olika projekt. Genomgående beskrivs tekniken på ett positivt

Läs mer

GPS teknik inom demensvården

GPS teknik inom demensvården ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 108-97/2009 SID 1 (5) 2009-06-30 Handläggare: Ulla Fredriksson, tel. 508 36 216 Birgitta Karlsson, tel. 508 40 610 Till Äldrenämnden 15 september 2009 Svar på skrivelse

Läs mer

En demensvård utan tvång och begränsningar - Är det möjligt? Lars Sonde Projektledare, forskare

En demensvård utan tvång och begränsningar - Är det möjligt? Lars Sonde Projektledare, forskare En demensvård utan tvång och begränsningar - Är det möjligt? Lars Sonde Projektledare, forskare 40-45 minuter med vad? Man kan ändra sig! Socialdepartementet Socialstyrelsen Demenscentrum Historik Historia

Läs mer

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Socialtjänsten HSL Medicintekniska produkter d.nr. 2014/34/730 Upprättad: 2014-04-03 Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Med sängtillbehör menas här grind, grindskydd och uppresningsstöd

Läs mer

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.. Sida 1 Ur Borås Stads Styr-

Läs mer

inda Almqvist urist, Socialstyrelsen arlstad den 12 april 2011

inda Almqvist urist, Socialstyrelsen arlstad den 12 april 2011 valitet och skydd för f r personer med emenssjukdom inda Almqvist urist, Socialstyrelsen arlstad den 12 april 2011 "Den bästa är inte felfri men förberedd". Professor James Reason: Air Safety Week, vol.

Läs mer

CHECKLISTA DEMENS DAGVERKSAMHET. Ett redskap för kvalitetsutveckling

CHECKLISTA DEMENS DAGVERKSAMHET. Ett redskap för kvalitetsutveckling CHECKLISTA DEMENS DAGVERKSAMHET Ett redskap för kvalitetsutveckling Börja med att läsa vägledningshäftet och ha det sedan tillgängligt vid genomgången. Där finns fördjupningstips och en kort beskrivning

Läs mer

Dokumentation och informationsöverföring inom hälso- och sjukvård i Borås Stad

Dokumentation och informationsöverföring inom hälso- och sjukvård i Borås Stad Vård och äldreförvaltningen Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen och informationsöverföring inom hälso- och sjukvård i Borås Stad Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen,

Läs mer

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin

Läs mer

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens en folksjukdom Demens, ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd där hjärnskador leder till kognitiva funktionsnedsättningar. 160 000 människor

Läs mer

Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad

Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad Läkemedelsgenomgångar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad Läkemedelsgenomgångar 1 Ur Borås Stads Styr- och ledningssystem

Läs mer

Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg

Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg Den 21 januari 2015 MVT2015 Jeanna Thorslund Stadsjurist Västerås stad (tj.ledig) Jurist, Avdelningen för Digitalisering, Sveriges

Läs mer

NOLLVISION. För en demensvård utan tvång och begränsningar. Hur kan vi förebygga att svåra situationer uppstår?

NOLLVISION. För en demensvård utan tvång och begränsningar. Hur kan vi förebygga att svåra situationer uppstår? NOLLVISION För en demensvård utan tvång och begränsningar Hur kan vi förebygga att svåra situationer uppstår? Gunilla Nordberg & Ann-Christin Kärrman Göteborg 26 maj 2016 Fakta om demenssjukdom I Sverige

Läs mer

Äldreforskningens hus

Äldreforskningens hus Äldreforskningens hus - Svenskt Demenscentrum, Stiftelsen Äldrecentrum, Aging Research Center (ARC), Äldre i centrum Forskning och utredning om äldre och åldrande: Inom geriatrisk medicin, psykologi, socialgerontologi

Läs mer

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin

Läs mer

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik 1 (2) 2011-08-08 Tjänsteskrivelse Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Sofie Somers 08-523 063 78 sofie.somers@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Enhörna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Järna

Läs mer

Dagverksamhet och Daglig verksamhet

Dagverksamhet och Daglig verksamhet Dagverksamhet och Daglig verksamhet Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar på biståndsbedömd dagverksamhet och daglig verksamhet Rutinen gäller för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och social psykiatrin

Läs mer

Västeråsmodellen Att införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga

Västeråsmodellen Att införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga Västeråsmodellen Att införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga Jeanna Thorslund, jurist och samordnare informationssäkerhet, SKL Ulrika Stefansson, projektledare,

Läs mer

För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården. Lars Sonde utredare, forskare lars.sonde@aldrecentrum.se

För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården. Lars Sonde utredare, forskare lars.sonde@aldrecentrum.se För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården Lars Sonde utredare, forskare lars.sonde@aldrecentrum.se Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar Nalle Puh- A.A. Milne

Läs mer

ETT GOTT LIV VAR DAG. Samordnad individuell plan, SIP

ETT GOTT LIV VAR DAG. Samordnad individuell plan, SIP Vård och omsorgsprojektet ETT GOTT LIV VAR DAG Samordnad individuell plan, SIP Rutinen gäller för Äldreomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad Samordnad individuell plan,

Läs mer

Kan man vara trygg om natten?

Kan man vara trygg om natten? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Kan man vara trygg om natten? Nattlig tillsyn av särskilda boenden för äldre i Kalmar län Meddelande 2004:15 Utgiven av: Kan man vara trygg om natten? Meddelande 2004:15

Läs mer

Riktlinje för skyddsoch

Riktlinje för skyddsoch Riktlinje för skyddsoch begränsningsåtgärder i Örebro läns kommuner Riktlinje Datum: 2017-06-27 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Nästa revidering Gäller från datum Riktlinjer

Läs mer

Revidering av riktlinjer angående skydds- och begränsningsåtgärder för personer med allvarlig kognitiv svikt inom kommunal vård och omsorg SN-2014/261

Revidering av riktlinjer angående skydds- och begränsningsåtgärder för personer med allvarlig kognitiv svikt inom kommunal vård och omsorg SN-2014/261 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-09-16 SN-2014/261 Socialnämnden Revidering av riktlinjer angående skydds- och begränsningsåtgärder för personer med allvarlig

Läs mer

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Version: 1 Beslutsinstans: Regionstyrelsen 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. Nyutgåva Regionstyrelsen 2016-05-25, 132 3(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 BERÖRDA ENHETER...4

Läs mer

TILL ANHÖRIGA NOLLVISION. För en demensvård utan tvång och begränsningar. En anhörigskrift från Svenskt Demenscentrum

TILL ANHÖRIGA NOLLVISION. För en demensvård utan tvång och begränsningar. En anhörigskrift från Svenskt Demenscentrum TILL ANHÖRIGA NOLLVISION För en demensvård utan tvång och begränsningar En anhörigskrift från Svenskt Demenscentrum 1 Beställning: Svenskt Demenscentrum Gävlegatan 16 113 30 Stockholm Tel: 08-690 58 00

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

Välkommen! Inspirationsdag välfärdsteknologi på äldreboende

Välkommen! Inspirationsdag välfärdsteknologi på äldreboende Välkommen! Inspirationsdag välfärdsteknologi på äldreboende 2016-05-17 INSPIRATIONSDAG Äldreboende 160517 Förmiddag 08:30-08:40 Presentation 08:40-08:45 Demografi, Västerås stad. 08:45-09:00 Bakgrund,

Läs mer

Definition fysisk begränsningsåtgärd

Definition fysisk begränsningsåtgärd Begränsningsåtgärder i vård och omsorg av personer med kognitiv svikt Stig Karlsson 2010-03-03 Definition fysisk begränsningsåtgärd en mekanisk anordning som begränsar rörelsefriheten Ska man göra gott

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsjuridik inom demensvården -

Hälso- och sjukvårdsjuridik inom demensvården - Hälso- och sjukvårdsjuridik inom demensvården - frivillighet, information, samtycke och sekretess rättsläget för patienter med nedsatt beslutsförmåga Pernilla Wikström Information och samtycke hälso- och

Läs mer

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst VÄGLEDNING Checklista demens Hemtjänst Känns mycket tryggare och bättre. Vi lär oss nya saker om personen. Alla blir mer delaktiga. Kvalitetslyftande för alla. Bättre struktur. Det är några erfarenheter

Läs mer

Definition fysisk begränsningsåtgärd

Definition fysisk begränsningsåtgärd Begränsningsåtgärder i vård och omsorg av personer med kognitiv svikt Stig Karlsson 2009-11-25 Definition fysisk begränsningsåtgärd en mekanisk anordning som begränsar rörelsefriheten Fysiska begränsningsåtgärder

Läs mer

Hjälpmedelsuppföljning, HUPP rutin. Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.

Hjälpmedelsuppföljning, HUPP rutin. Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad. Hjälpmedelsuppföljning, HUPP rutin Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad. Fastställt av: MAS/MAR Dokumentet framtaget av: MAS/MAR För revidering

Läs mer

Riktlinje för HLR - Hjärt-lungräddning inom kommunal hälso- och sjukvård. Riktlinje Datum:

Riktlinje för HLR - Hjärt-lungräddning inom kommunal hälso- och sjukvård. Riktlinje Datum: Riktlinje för HLR - Hjärt-lungräddning inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Datum: 2017-06-28 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Nästa revidering Gäller från datum Riktlinje

Läs mer

INAKTUELLT. Upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder

INAKTUELLT. Upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer i kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer

r? Socialstyrelsen BESLUT 1(9)

r? Socialstyrelsen BESLUT 1(9) r? Socialstyrelsen BESLUT 1(9) T/Region NordiSek2 Caroline Björnholt Caroline.Bjornholt@socialstyrelsen.se 2010-12-15 Piteå kommun 941 85 Piteå ÄRENDET Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL av

Läs mer

Nollvision - För en demensvård utan tvång och begränsningar. uden tvang og restriktioner. Lars Sonde Projektledare Svenskt Demenscentrum

Nollvision - För en demensvård utan tvång och begränsningar. uden tvang og restriktioner. Lars Sonde Projektledare Svenskt Demenscentrum Nollvision - För en demensvård utan tvång och begränsningar uden tvang og restriktioner Lars Sonde Projektledare Svenskt Demenscentrum Paradigmskifte www.demenscentrum.se Svensk grundlag förutsätter att

Läs mer