Minnesanteckningar från referensgruppsmöte 15 december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från referensgruppsmöte 15 december 2015"

Transkript

1 Minnesanteckningar från referensgruppsmöte 15 december 2015 Deltagare: Jordbruksverket: Jackis Lannek, Ann-Charlotte (Lotta) Franzén, Göran Ekbladh LRF/NR: Magdalena Presto (anteckningar) KRAV: Paula Quintana Fernandez Kiwa: Maria Karlman HS Certifiering: Gunnel Sigurd Valiguard: Josefine Liew SMAK: Anna Grundberg Prosanitas: Lotta Davidsson Intertek: Sophie Albrektsson Ekologiska lantbrukarna: Marianne Schönning Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion: Åsa Odelros Vi konsumenter: Linda Cederlund Jordbruksverket: Christina Winter 1. Kommande möten: Referensgruppsmöte januari januari februari 2016 (heldag) 25 februari 2016 COP preliminärt/kalibreringsmöte/extra möte Inför COP-möte den 20 januari -16 Extra möte (tid avsatt om behov för extra möte finns) Extra möte. OBS! Fysiskt möte i Stockholm, heldag Inför COP-möte den 1-2 mars -15 och efter kalibreringsmöte i februari Att göra inför nästa möte Ansvarig person Skicka ut förslag/planering av mötespunkter och tidsschema för det fysiska mötet den 2 februari, samt förslag på var fokus bör ligga i frågorna om förtroende/trovärdighet för ekologisk produktion och tekniska frågor/process/hantering om användning av tillsatsmedel till referensgruppen för synpunkter. Ta fram ett förslag till skrivning till tillämpning för vegetativa förökningsmaterial i ekologisk produktion i Sverige. Skickas till referensgruppen för synpunkter. Magdalena Åkerfeldt Christina Winter Göran Ekbladh 2. Föregående minnesanteckningar fastställdes. 3. Ändring i 3 kap 13 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion. Ändringen gäller omställning av ekologisk djurproduktion i företag med färre än 45 platser för uppbundna nötkreatur. Jackis Lannek redogjorde för att man haft för avsikt att möjliggöra att befintliga producenter kan fortsätta hålla sina djur uppbundna. Däremot hade man missat att även omfatta producenter som påbörjat omställning av växtodlingen och med intention att ställa om djurhållningen under Dessa ska också omfattas, varför Jordbruksverket nu

2 beslutat att ändra i förskrifterna. Ändringen har skickats ut på remiss, dock med mycket kort tid för svar eftersom det är angeläget att kunna genomföra ändringen fr.o.m. 1 januari Marianne Schönning kommenterade att hon ansåg det orimligt att kräva remissvar på bara 5 arbetsdagar. Dessutom ifrågasatte hon varför Jordbruksverket beslutat att nya företag inte ska kunna tillämpa undantagsregeln om uppbindning. Det finns åter ett intresse från producenter att ställa om till ekologiskt och även hos producenter som inte har påbörjat en omställningsprocess. Efterfrågan på ekomjölk är stor och merpriset har på nytt gjort det intressant med en omställning, även för lantbrukare med uppbundna djur. Marianne var mycket frågande till varför Jordbruksverket försvårar för intresserade lantbrukare att bli ekoproducenter. Det verkar heller inte finnas motsvarande bestämmelser i andra länder. Jackis svarade att det är upp till varje enskilt medlemsland att bestämma hur detta ska tillämpas och redogjorde också för bakgrunden till regleringen. Dels vill Jordbruksverket låta befintliga producenter kunna fortsätta sin ekologiska produktion under rådande förutsättningar, men man vill också beakta principerna för ekologisk produktion om att sträva mot att djur ska hållas i frigående system. Det är få berörda producenter som drabbas, Jordbruksverket har bedömt att det inte är fler än maximalt 20 producenter som det rör sig om. Marianne ansåg att detta är en tillämpningsfråga och undrade också varför det inte har diskuterats och förankrats i referensgruppen. Magdalena Åkerfeldt nämnde att hon inte kan se att frågan inte har diskuterats i referensgruppen efter samrådet eller efter att förslaget skickades ut på remiss i april 2015, men att alla representanter i gruppen ju har förslagsrätt och får ta ansvar för att lyfta frågor om man anser att något behöver diskuteras. I förslaget till föreskrifter som skickades ut på remiss, nämndes att regeln skulle gälla t.o.m. 1 januari Detta är borttaget i de beslutade föreskrifterna och Magdalena undrade om det betyder att regeln gäller tills vidare, d.v.s. tills den nya eko-förordningen träder i kraft. Jackis meddelade att så är fallet. Magdalena kommenterade att eftersom det ännu är ovisst om hur uppbindning av nötkreatur kommer att regleras i den nya förordningen, bör väl producenter som vill satsa på att ställa om sin produktion till ekologisk, med undantaget om att få hålla djur uppbundna, vara medvetna om att spelreglerna ändå kan komma att förändras inom en relativt snar framtid. Marianne konstaterade att det tyvärr är så, att ekologiska producenter ofta får förhålla sig till ett otydligt regelverk med oklara spelregler. Även Linda Cederlund påpekade att man från konsumenthåll frågat sig varför Jordbruksverket vill försvåra omställning av mjölkgårdar. Slutsats: Ändringen av föreskrifterna är ute på remiss och remissvar ska skickas in till Jordbruksverket senast 18 december. Jordbruksverket informerar om när ändringen är beslutad. Ny slutsats (tillägg ): Flera remissinstanser bl.a. KRAV och Ekologiska Lantbrukarna, förordade att Jordbruksverket inte skulle begränsa möjligheten att ställa om sin produktion av nötkreatur till ekologisk i små besättningar. Några av skälen som instanserna framförde var att djurvälfärden blir bättre i ekologisk produktion jämfört om än om djuren fortsätter hållas konventionellt, att gårdar med uppbundna djur försvinner i hög takt och att EU:s regler håller på att omarbetas. Jordbruksverket tog till sig av synpunkterna och ändrade så att möjligheten att ställa om för företag med högst 45 platser för uppbundna nötkreatur gäller tillsvidare. Förutsättningen är att reglerna om rastning av djuren minst två gånger per vecka uppfylls. 4. Kalibreringsfråga om beläggning i kycklingstallar

3 Jackis Lannek informerade om att Sverige har argumenterat för behov av ändrade regler för slaktkyckling beträffande beläggningen i slaktkycklingstallar. I de nuvarande reglerna anges att beläggningen ska vara 10 fåglar med högst 21 kg levandevikt/m 2, vilket är olyckligt och orimligt att leva upp till i de produktionssystem vi har. Sverige har därför föreslagit en ändring till 10 fåglar eller högst 21 kg levandevikt/m 2 eller en lösning i enlighet med EGTOPs förslag (i Sverige tillämpas dock 20 kg levandevikt/m 2 enligt svenska djurskyddsregler). Kommissionen vägrar dessvärre att ändra reglerna och vill att alla fjäderfäregler ska hanteras i samma förordningsändring. Jordbruksverket bedömer att nya regler för fjäderfän inte kommer att träda i kraft inom en snar framtid. Sedan kalibreringsmötet i februari har kontrollorganet gett producenter med överbeläggning avvikelse, men utan krav på åtgärd eftersom vi hoppats på ändrade regler. Med anledning av att reglerna inte ändras och att det inte går att ge avvikelser för något som vi inte kräver en åtgärdsplan för hos berörda producenter, har Jordbruksverket haft ett extra kalibreringsmöte med kontrollorganen för denna fråga. Där beslutades att Sverige ska tillämpa att producenter som har fler än 10 fåglar men håller sig under 20 kg levandevikt/m 2 inte ska få någon avvikelse. Ingen i referensgruppen motsatte sig detta. Slutsats: Slaktkycklingproducenter som har fler än 10 fåglar men håller sig under 20 kg levandevikt/m 2 ska inte få någon avvikelse. 5. Fysiskt referensgruppsmöte 2 februari 2016 Magdalena informerade om att hon tillsammans med Jackis och Göran påbörjat planering av de punkter som ska vara med på mötet. Dessa skickas ut till referensgruppen för allmänna synpunkter och idéer om var fokus för frågorna bör ligga. Marianne framförde att hon gärna ser att vi på mötet diskuterar roller för referensgrupp, Nationella riktlinjer och myndigheter och hur ansvarsfördelningen ser ut och vilka frågor som hör till vilka forum etc. Magdalena kommenterade att det även inkommit förslag på att styrgruppen för Nationella riktlinjer bör medverka på mötet för att förtydliga hur de ser fortsättningen med NR och referensgruppens roll i det. Slutsats: Magdalena tar med det i planeringen och tidsschemat och skickar ut förslag på mötespunkter och var fokus för frågorna bör ligga till referensgruppen för synpunkter. 6. Beräkning av volymenheter eller ts i biogasanläggningar Det står olika i KRAV:s regler och i Nationella Riktlinjer vad gäller beräkning av andelen ingående gödselmedel och utgående rötrester i biogasanläggningar vilket skapar förvirring. Paula Quintana Fernandez tydliggjorde att KRAV anser att det bör vara beräkning på torrsubstansbasis och har för avsikt att ändra detta i sina regler. Magdalena kommenterade att det också har diskuterats i referensgruppen och att man då kom fram till att det bör anges att beräkningen ska vara på torrsubstansbasis. Slutsats: Andelen ingående gödselmedel och utgående rötrester i biogasanläggningar ska beräknas på torrsubstansbasis. Formulering i NR står kvar. 7. Uppdaterad arbetsordningen för referensgruppen

4 Den uppdaterade arbetsordningen innehåller en del förtydliganden vad gäller gruppens sammansättning och representation. T.ex. att det vid behov adjungeras kompetens utanför referensgruppen och att Jordbruksverket i dessa fall i första hand ska vända sig till branschorganisationer eller lärosäten för att be dem utse en lämplig expert. I andra hand kan verket vända sig direkt till en av referensgruppen föreslagen person. Det har också förtydligats hur sammanträden sker och vad som gäller för kallelse, dagordning, minnesanteckningar och återkoppling. Ett utkast till arbetsordning hade skickats ut till referensgruppen för synpunkter. Inga synpunkter hade inkommit. Slutsats: Referensgruppen ansåg att den uppdaterade arbetsordningen kunde antas. 8. Återkoppling hur stor andel av ingredienserna i bearbetade livsmedel som måste vara av jordbruksursprung och om begreppet huvudsakligen bör definieras. Frågan har diskuterats på kalibreringsmöte och Anna Grundberg som ska återkoppla avvaktar beslut och minnesanteckningar. Återkommer med information när frågan är utredd. 9. Vegetativt förökningsmaterial. Det finns oklarheter om vad som gäller för vegetativa förökningsmaterial i ekologisk produktion i Sverige. Grundfrågan är hur snart ett konventionellt förökningsmaterial kan betraktas som ekologiskt efter plantering på ekologiskt certifierad mark. En tillfälligt tillsatt arbetsgrupp för vegetativt förökningsmaterial inkom till referensgruppsmötet den 26 november med ett förslag till tillämpning. Dock kunde inte referensgruppen enas och hade svårt att ta ställning till förslaget och det kompromissförslag som också diskuterades. Man bestämde därför att arbetsgruppen skulle arbeta fram ett ändringsförslag till det ursprungliga förslaget på omställningstid för plantor och vegetativt förökningsmaterial. Det nya förslaget som arbetats fram till dagens möte innebär att för kategorin Plantor (med rötter) till fleråriga växter, jordgubbar respektive hallon, ändras 6 veckor och endast som plantering av två- eller flerårig kultur till 6 veckor och endast som plantering av två- eller flerårig kultur under Därefter krävs ekologiska plantor för skörd samma år som plantering. Detta motiveras av att det är rimligt att de jordgubbsodlare med ekologisk produktion som redan har beställt/köpt konventionella plantor ska ha möjlighet att plantera dem och sälja skörden som ekologisk under Det är inte rätt att ändra villkoren för odling med mycket kort varsel, rimliga övergångstider är nödvändiga. I övrigt är det ursprungliga förslaget oförändrat. Däremot föreslog Christina att texten i Nationella Riktlinjer bör lyda på motsvarande sätt som KRAV:s formulering Från och med 2017 ska du till ettåriga växter använda ekologiska plantor. Det ska du också göra om du odlar fleråriga växter och du tänker sälja skörden som ekologiskt certifierad samma kalenderår som du planterat plantorna. Detta för att undvika olika tolkningar mellan EU-ekologiskt och KRAV-certifierad produktion. Det föreslogs också att nuvarande praxis för EU-ekologisk odling kan gälla under 2016 då det blir enklare och tydligare. Skrivningen i NR kring krav på ekologiskt material även för orotade sticklingar behöver också ändras och förtydligas eftersom förslaget innebär en skärpning i förhållande till nuvarande tolkning (som i och för sig har tolkats fel, men det belyser ju bara ännu tydligare att rätt formuleringar måste till). Christina Winter och Göran Ekblad får i uppgift att ta fram ett förslag till skrivning.

5 Arbetsgruppen har fortfarande inget förslag för krav på utsäde för tulpan. Problemet med tulpanlök är att den största delen av produktionen, produktionen av biomassa utveckling, sker i konventionell odling under odlingssäsongen. Löken skördas och drivs sedan under några veckor i växthus, alltså den tulpan som vi ser i affären utvecklas från den konventionellt odlade löken och skördas också som snitt-tulpan från den konventionellt odlade löken. Själva odlingen sker alltså konventionellt, med dess miljöeffekter. Det kan vara tveksamt med tanke på konsumentförtroendet för tulpanen som ekologisk och kunna spilla över på ekologiska produkter generellt. Referensgruppen bör fatta ett beslut baserat på risken för att trovärdigheten för ekologisk produktion kan skadas vid användning av konventionella tulpanlökar. Om den ekologiska rörelsen inte accepterar användning av konventionella plantor som skördas efter kort tid som ekologiska, blir det inkonsekvent att tillåta det för tulpanlökar. Linda Cederlund föreslog att eftersom tulpanlökar har lång tid i förökningsskedet med större delen av sin miljöpåverkan där, och då slutprodukten är ett väldigt tydligt resultat av moderlöken kanske man inte ska stirra sig blind på att det är en lök". Tulpan (eg lökblommor i växthus, i kruka och snitt), skulle istället kunna följa samma tolkning som för ekologiska krukväxter. Att det är en lök spelar då mindre roll, och om slutproduktens form är avgörande så skulle resonemanget kunna följa det som gäller för andra snittblommor i växthus (ros, kryss, alstroemeria, liljor etc). Ett annat alternativ som diskuterats inom Vi Konsumenter är att använda konventionell moderlök, men med restriktioner för bekämpningsmedel etc. Dock kom man fram till att detta troligen blir svårt att få till i praktiken. Arbetsgruppen fick i uppgift att fortsätta arbeta med frågan. Arbetsgruppen skulle även fortsätta arbeta med frågan om hur Sverige bör arbeta vidare med en plan för att stimulera utvecklingen och tillgången på ekologiskt förökningsmaterial. Eftersom det är angeläget att verka för att ekologiska plantor kan levereras i framtiden åtog sig Helena Jauhiainen, LRF att kontakta en leverantör i Nederländerna för att förhöra sig om deras möjlighet att leverera ekologiska produktionsklara plantor (väntebäddsplantor, A+, A++-plantor) till Sverige. Och om det finns något hinder (t.ex. avtal mellan leverantören och den svenska återförsäljaren) som hindrar svenska producenter att köpa plantor direkt från dem. Christina informerade att man även fått kontakt med en tysk leverantör. Slutsats: Referensgruppen accepterade förslaget från arbetsgruppen och Christina Winter och Göran Ekbladh formulerar en skrivning. Frågan om vad som ska gälla för tulpanlök och arbetet med möjligheterna att ekologiska plantor kan levereras i framtiden ska arbetsgruppen ta med sig och fortsätta arbeta med för att komma vidare. 10. Övriga frågor Inga övriga frågor.

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte 27 januari 2015

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte 27 januari 2015 Minnesanteckningar från referensgruppsmöte 27 januari 2015 Deltagare: Jordbruksverket: Sara Gabrielsson, Jackis Lannek, Göran Ekbladh KRAV: Paula Quintana Fernandez LRF/NR: Magdalena Presto (anteckningar)

Läs mer

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte 5 november 2014

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte 5 november 2014 Minnesanteckningar från referensgruppsmöte 5 november 2014 Deltagare: Jordbruksverket: Göran Ekbladh, Sara Gabrielsson, Jackis Lannek KRAV: Paula Quintana Fernandez LRF/NR: Magdalena Presto (anteckningar)

Läs mer

Regelverket inom ekologisk produktion

Regelverket inom ekologisk produktion Regelverket inom ekologisk produktion www.jordbruksverket.se/ekoregler www.ifoam.org www.organic-farming.eu ann-marie.dock-gustavsson@jordbruksverket.se niels.andresen@jordbruksverket.se Disposition Regelverket

Läs mer

Remissvar på förslag till ny EU- förordning om ekologisk produktion, dnr 4.7.21-1335/14

Remissvar på förslag till ny EU- förordning om ekologisk produktion, dnr 4.7.21-1335/14 2014-05- 08 Jordbruksverket Växt- och miljöavdelningen att. Ingrid Karlsson 551 82 Jönköping Remissvar på förslag till ny EU- förordning om ekologisk produktion, dnr 4.7.21-1335/14 Övergripande kommentar

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid fysiskt möte med Jordbruksverkets referensgrupp för ekologisk produktion den 2 februari 2016

Minnesanteckningar förda vid fysiskt möte med Jordbruksverkets referensgrupp för ekologisk produktion den 2 februari 2016 Minnesanteckningar förda vid fysiskt möte med Jordbruksverkets referensgrupp för ekologisk produktion den 2 februari 2016 Närvarande: Monika Schere, Näringsdepartementet Maria Dirke och Marianne Schönning,

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING Dnr 19-5984/12 2012-07-09 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

Läs mer

Ekologisk odling i växthus

Ekologisk odling i växthus Ekologisk växtodling Ekologisk odling i växthus Foto: Johan Ascard Innehåll Ekologisk odling i växthus...3 Vad är ekologisk odling?... 3 Ekologisk växthusodling ökar... 4 Efterfrågade produkter... 5 Mer

Läs mer

RAPPORT. Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik i Lunds kommun

RAPPORT. Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik i Lunds kommun RAPPORT Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik i Lunds kommun Miljöförvaltningen 2017 Miljöförvaltningen RAPPORT 1 Linda Nilsson linda.nilsson@lund.se Praktikant 2017-05-23 Rapport- Undersökning

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

Hjälp oss göra våra regler bättre!

Hjälp oss göra våra regler bättre! Remiss, nya regler för slakt, kapitel 10, få ändringar i djurreglerna, kapitel 5 Svara senast 31 mars 2013 Svara till regler@krav.se Hjälp oss göra våra regler bättre! KRAVs styrka är en bred förankring

Läs mer

Hjälp oss att göra våra regler bättre!

Hjälp oss att göra våra regler bättre! Remiss, förslag till nya regler för Djurhållning, kapitel 5 2015-01-30 Svara senast 31 mars 2015 Svara till regler@krav.se Hjälp oss att göra våra regler bättre! KRAVs styrka är vår breda förankring bland

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-30 Handläggare Lena Björklund-Stoehr Telefon: 08-508 28 187 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-20 p. 12 Yttrande över

Läs mer

Omställning. av Åsa Rölin

Omställning. av Åsa Rölin LING PÅ D O S K A S N Ö R G EKOLOGISK Omställning av Åsa Rölin FRILAND Omställning - förutsättningar och strategi Text: Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Skaraborg Foto framsida: Elisabeth Ögren En ekologisk

Läs mer

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel:

Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel: 1 februari 2016 Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel: - Korrigering av tilläggskrav för animalieproduktion Svara senast 31 mars till regler@krav.se Hjälp oss att göra våra regler

Läs mer

Hjälp oss göra våra regler bättre!

Hjälp oss göra våra regler bättre! Remiss, nya regler för slakt, kapitel 10, få ändringar i djurreglerna, kapitel 5 Svara senast 31 mars 2013 Svara till regler@krav.se Hjälp oss göra våra regler bättre! KRAVs styrka är en bred förankring

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Uppföljning av förbudet mot uppbundna djur och undantaget för små besättningar

Uppföljning av förbudet mot uppbundna djur och undantaget för små besättningar Uppdragsrapport 2014-07-01 Uppföljning av förbudet mot uppbundna djur och undantaget för små besättningar Bakgrund Det har funnits mycket oro kring vilka effekter förbudet mot uppbundna djur och kravet

Läs mer

Författare Winter C. Utgivningsår 2009

Författare Winter C. Utgivningsår 2009 Bibliografiska uppgifter för Starta eko. Växthus Författare Winter C. Utgivningsår 2009 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt 6 Utgivare Jordbruksverket (SJV) Huvudspråk Svenska Målgrupp Rådgivare,

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker Miljöförvaltningen Tillverkningsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-19 Handläggare Petter Jonsson Telefon: 08-50829745 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-06-14 p. 9 Ekologiska påståenden på

Läs mer

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion Ekologisk produktion Varför matchar inte utbudet efterfrågan? en kortversion Foto: Johan Ascard Producentpriset för ekologiskt producerade jordbruksprodukter är betydligt högre än för konventionellt producerade

Läs mer

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skåne är Sveriges kornbod. Här finns landets bästa jordbruksmark. Här odlas också 70 procent av Sveriges grönsaker, frukt och bär.

Läs mer

Synpunkter på utkast till föreskrift om miljöersättningar m m Ert Dnr 19-9225/06, utkast daterat 29 september

Synpunkter på utkast till föreskrift om miljöersättningar m m Ert Dnr 19-9225/06, utkast daterat 29 september PETER EINARSSON Tel & fax 0477 401 60 E-post peter.einarsson@ekolantbruk.se 5 oktober 2006 Till Jordbruksverket Gunilla Kock gunilla.kock@sjv.se Synpunkter på utkast till föreskrift om miljöersättningar

Läs mer

Rapportering av ekologisk produktion 2017 avseende verksamheten 2016 samt av avvikelser information till kontrollorgan

Rapportering av ekologisk produktion 2017 avseende verksamheten 2016 samt av avvikelser information till kontrollorgan 2017-01-31 4.7.20-355/17 HS Certifiering AB Intertek Kiwa Sverige AB ProSanitas Certifiering AB SMAK AB Valiguard AB ControlCert Scandinavia AB Rapportering av ekologisk produktion 2017 avseende verksamheten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Enligt

Läs mer

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion Nationella riktlinjer för ekologisk produktion Version 2_2016-01-15 Nationella riktlinjer, version 2 Denna uppdaterade version av nationella riktlinjer för ekologisk produktion, NR version 2_2016-01-15

Läs mer

2013-03-31. Ska övernattning accepteras annat än som en yttersta nödåtgärd måste följande kriterier vara uppfyllda:

2013-03-31. Ska övernattning accepteras annat än som en yttersta nödåtgärd måste följande kriterier vara uppfyllda: 2013-03-31 Synpunkter på förslagen till nya KRAV-regler KRAVs text i svart. Ekologiska Lantbrukarnas kommentarer i rött. Många kapitel i KRAVs regelverk omfattas av översynen, även om förändringarna i

Läs mer

Ekologisk djurproduktion

Ekologisk djurproduktion Ekologisk djurproduktion Introduktionskurs för rådgivare Uppsala, 2016-01-20 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Mjölk loket i den ekologiska

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. Växtodling

Jordbruksinformation Starta eko. Växtodling Jordbruksinformation 6 2015 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

Remissen innehåller även förslag till allmänna råd, vilka inte omfattas av Regelrådets granskning.

Remissen innehåller även förslag till allmänna råd, vilka inte omfattas av Regelrådets granskning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Advokatfirman Wikner Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se TSF 2015-23

Advokatfirman Wikner Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se TSF 2015-23 Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se Transportstyrelsen vag@transportstyrelsen.se TSF 2015-23 Narkolepsiföreningen Sveriges remissvar avseende Förslag

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer. Maria Wetterling (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer. Maria Wetterling (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 december 2016 Sven-Erik Bucht Maria Wetterling (Näringsdepartementet)

Läs mer

Ändring av trädgårdsföreskrifterna på grund av införlivandet av tre kommissionsdirektiv som rör fruktplantor

Ändring av trädgårdsföreskrifterna på grund av införlivandet av tre kommissionsdirektiv som rör fruktplantor Dnr 3.6.16-3080/15 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Är eko reko? Boken behandlar för- och nackdelar med ekologiskt och konventionellt lantbruk, i huvudsak i ett svenskt perspektiv.

Är eko reko? Boken behandlar för- och nackdelar med ekologiskt och konventionellt lantbruk, i huvudsak i ett svenskt perspektiv. Är eko reko? Forskarna är inte överens om vilken odlingsform som är bäst för hälsa och miljö konventionell eller ekologisk odling. Vad vet de egentligen om skillnaderna? Den frågan vill den här boken ge

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling. Frilandsarealer och växthusytor vid lantbruksregistreringen

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling. Frilandsarealer och växthusytor vid lantbruksregistreringen 75 Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsväxter, frukt och bär Ekologisk odling av trädgårdsväxter redovisas i kapitel 11 Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Egen åker (ha) Arrendeåker (ha) Övrig produktionsareal m 2

Egen åker (ha) Arrendeåker (ha) Övrig produktionsareal m 2 EKOPLAN Ändringsdatum avser den tidpunkt då planen senast ändrades eller kompletterades Datum för uppgörande Ändringsdatum Ändringsdatum 1. UPPGIFTER OM GÅRDEN Gårdens namn Ansvarsperson för produktionen

Läs mer

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekter det blir om någon reglering inte kommer till stånd

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekter det blir om någon reglering inte kommer till stånd Dnr: 4.1.16-11746/17 2017-10-12 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar,

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel

Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel 2014-10-01 Björn Thews Emil Jansson Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-10-01 1 Ny förordning om bekämpningsmedel

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-25. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-25. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-25 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Riksdagens finansutskott

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om atiisk undersökning av näringsidkares

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte 15 januari 2015

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte 15 januari 2015 Minnesanteckningar från referensgruppsmöte 15 januari 2015 Deltagare: Jordbruksverket: Sara Gabrielsson, Jackis Lannek, Göran Ekbladh KRAV: Kjell Sjödahl Svensson, Paula Quintana Fernandez LRF/NR: Magdalena

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006 Bilaga 1 Slutlig Rådspromemoria 2006-12-08 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Rådets möte den 19-21 december 2006 Dagordningspunkt 3a och 3b Rubrik: 3. Ekologiska produkter: a) Förslag

Läs mer

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen - Nordisk tillsynskonferens 7-8 februari 2017 Leo Jager, teamchef Handel och myndighetssamverkan Santépaketet: nya EU-regler om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:38)

Läs mer

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12 Myndighetens namn Jordbruksverket Diarienummer 22-8656/12 Rubrik Konsekvensutredning gällande föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde

Läs mer

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Frilandsarealer och växthusytor vid lantbruksregistreringen. Trädgårdsräkningar och - inventeringar

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Frilandsarealer och växthusytor vid lantbruksregistreringen. Trädgårdsräkningar och - inventeringar 69 Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsväxter, frukt och bär Ekologisk odling av trädgårdsväxter redovisas i kapitel 11 Sammanfattning

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:80

Regeringens proposition 2016/17:80 Regeringens proposition 2016/17:80 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Prop. 2016/17:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 januari 2017 Stefan Löfven

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Utkast föreskrifter kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar Ert Dnr /06

Utkast föreskrifter kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar Ert Dnr /06 PETER EINARSSON Tel & fax 0477 401 60 E-post peter.einarsson@ekolantbruk.se 22 december 2006 Till Jordbruksverket gunilla.kock@sjv.se Utkast föreskrifter kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - bördor för företagen I tabellen ska anges de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet som innehåller bördor för företaget och en bedömning ska göras av den

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE 2016-06-13 Dnr 2016/7495 Er ref Dnr M2016/00677/R Ert datum 2016-03-07 Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Remissyttrande Förslag till nationella

Läs mer

Omläggning till ekologisk mjölkproduktion

Omläggning till ekologisk mjölkproduktion Omläggning till ekologisk mjölkproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Omläggningsdag i Skövde, 2011-01-27 Invägning av ekologisk mjölk

Läs mer

Ärenden som omfattas av uppdateringen

Ärenden som omfattas av uppdateringen lista aktuella förändringar version 2_2016-01-15 n som omfattas av uppdateringen Denna uppdaterade version av nationella riktlinjer för ekologisk produktion, version 2_2016-01-15 omfattar en del förändringar

Läs mer

Foto: Åsa Odelros Foto: Uffe Andersson Starta eko Ägg Jordbruksinformation 4 2012

Foto: Åsa Odelros Foto: Uffe Andersson Starta eko Ägg Jordbruksinformation 4 2012 Foto: Åsa Odelros Foto: Uffe Andersson Starta eko Ägg Jordbruksinformation 4 2012 Börja med ekologisk äggproduktion Text och foto: Åsa Odelros, Åsa Odelros AB om inte annat anges Att producera ägg ekologiskt

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Anvisningar till undersökningen Trädgårdsproduktion 2011

Anvisningar till undersökningen Trädgårdsproduktion 2011 Anvisningar till undersökningen Trädgårdsproduktion 2011 Foto: Pia svensson & Per G Norön Allmän information om Trädgårdsproduktion 2011 3 Vad är Trädgårdsproduktion 2011? 3 Vem är skyldig att lämna uppgifter?

Läs mer

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Handlingsplan för svenskt vattenbruk Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Program 10.00 Välkomna och kort bakgrund, Niclas Purfürst, avdelningschef Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket 10.15 Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Reglerna i remissen inte är i ordningsföljd vad gäller numrering. Placeringen är dock rätt.

Reglerna i remissen inte är i ordningsföljd vad gäller numrering. Placeringen är dock rätt. Fjäderfä Läsinstruktion Detta är förslaget till nya regler för delavsnitt Fjäderfä i kapitel 5, Djurhållning. Observera att numreringen av reglerna ännu inte är klar. Istället har vi har valt att behålla

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

EkoHavtorn Nyhetsbrev 2009:2

EkoHavtorn Nyhetsbrev 2009:2 Så kan du kvalitetssäkra både ekologisk odling och vidareförädling av havtorn Sammanställt av Henriette Smith, SLU Torslunda Kvalitetssäkring vid odling ger konkurrensfördelar Vid odling av råvara fram

Läs mer

Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-98-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 Förord Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 17 juni 2009 att

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde En försöksverksamhet med branschskolor. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde En försöksverksamhet med branschskolor. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-03-02 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. En försöksverksamhet med branschskolor

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 1(6) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 Sammanfattning Mötet diskuterade den andra uppsättningen artiklar om PO-stödet (förordning 543/2011). De nya skolfruktsreglerna

Läs mer

SLC:s kommande miljöprogram har nu gått på utlåtanderunda

SLC:s kommande miljöprogram har nu gått på utlåtanderunda SLC:s kommande miljöprogram har nu gått på utlåtanderunda Utkastet till nytt miljöprogram för SLC följer i stort sett tidigare ståndpunkter i GMO-frågan, men när det gäller kärnkraften innebär texten i

Läs mer

Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm. n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet.

Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm. n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet. Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet.se 2015-04-27 Ert dnr: N2015/2191/J Vårt dnr: 2015/0011/1 Naturskyddsföreningens

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion

Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Enligt sändlista Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion 1. Beskrivning av problemet och vad Livsmedelsverket vill uppnå Livsmedelsverket

Läs mer

Stockholm den 19 september 2016

Stockholm den 19 september 2016 R-2016/1320 Stockholm den 19 september 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/05469/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 juli 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över En omarbetad Bryssel

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel REMISS 1 (7) Området för strategisk utveckling och stöd Juridiska avdelningen Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel 1. Bakgrund Livsmedelsverket har tidigare remitterat ett förslag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling Jordbruksinformation 7 2010 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling 97 Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsväxter, frukt och bär Fruktträd (äpplen och päron) Ekologisk odling av trädgårdsväxter redovisas

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 24 februari 2015

Information från expertgruppen och kommittén för vin 24 februari 2015 1(5) Information från expertgruppen och kommittén för vin 24 februari 2015 Sammanfattning Mötet röstade enhälligt igenom förordningen om vinplanteringsrätter. Diskussionen fortsatte om förenkling av förordningen

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för djurhållning

Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för djurhållning 2015-03-30/Eva-Lena Rådberg Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för djurhållning Sammanfattning Mjölkkor 74% anser att beteskravet är viktigt för mjölkens mervärde. 60 % av producenterna

Läs mer

Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer

Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Ds 2015:21 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Näringsepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Konsekvensutredning CEX 5. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert

Konsekvensutredning CEX 5. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert Konsekvensutredning CEX 5 s föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert Konsekvensutredning CEX 5 s föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter

Läs mer

något för framtidens lantbrukare?

något för framtidens lantbrukare? Avloppsgödsel något för framtidens lantbrukare? Envisys vårmöte 9-10 juni 2009 Helsingsborg Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF sunita.hallgren@lrf.se 08-7875156 Punkter Miljömål LRF & avloppsfraktioner

Läs mer

Jordbruksverkets föreskrifter inom växtskyddsområdet

Jordbruksverkets föreskrifter inom växtskyddsområdet Jordbruksverkets föreskrifter inom växtskyddsområdet Magnus Sandström Jordbruksverket, Miljöregelenheten vaxtskydd@jordbruksverket.se 036-15 89 34 Naturvårdsverket Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket

Läs mer

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen.

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen. 1 (6) Enheten för lantbruksfrågor Anders Larsson n.registrator@regeringskansliet.se Svar på remiss slutbetänkanden av konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi

Läs mer

Frågor och svar om GMO

Frågor och svar om GMO Frågor och svar om GMO 140414 Om LRFs position angående GMO i foder och hållbarhetscertifierad soja 1. Är LRF för GMO? Ja, om de bidrar till en miljömässig och ekonomiskt mer hållbar utveckling, samt inte

Läs mer

GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD ÄRENDET

GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD ÄRENDET Stadsarkivet Verksamhetsområde Informationsförsörjning Handläggare: Christina Moberg DNR 5.1.2-9593/2015 Sida 1 (7) 2016-02-03 2016:01 Promemoria GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE

Läs mer