Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015"

Transkript

1 1(6) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 Sammanfattning Mötet diskuterade den andra uppsättningen artiklar om PO-stödet (förordning 543/2011). De nya skolfruktsreglerna kan bli något försenade och kommer i så fall inte att vara på plats när det nya läsåret börjar. Några MS har utnyttjat krisåtgärderna fullt ut för vissa produkter, och vill att åtgärderna förlängs. Från Sverige deltog Marie Törnquist på Jordbruksverket. Expertgruppen för delegerade akter 1. Trädgårdsprodukter 1.1 Ändringar i PO-stödet (förordning 543/2011, delegerad akt) Första omgången, artikel 1-54 Kommissionen kommenterade de synpunkter som kommit in på de artiklar (1-54) som man gick igenom på föregående möte. De flesta kunde strykas efter förklaring från KOM. Ett land saknade en text om investeringar i artikel 19. Ett par länder menade att begreppet aktiv brukare i artikel 21 har diskuterats i samband med direktstöden och att det vore bättre att använda begreppet producent i detta sammanhang. Ett land ville ha tydligare definition av begrepp som gård, lantbrukare, kooperativ med mera. Ett land ville ha ett högre tak för gårdsförsäljning och liknande. Ett land hade en rad tekniska synpunkter och ville ha mer tid på sig för att kommentera både den första och den andra omgången artiklar. Ett land ville ha mer klargörande om artikel 50.2 (hantering av medlemmar som ansluter sig till eller lämnar PO under året), eftersom de tyckte att beräkningen var komplicerad.

2 2(6) Andra omgången, artikel Artikel 55,nationell strategi. KOM hade lagt in förklaringar kring strategin i artikeln och försökt specificera kraven på vad som ska ingå i strategin. 56, Nationella ramverk för miljöåtgärder KOM hade lagt in förklaringar kring åtgärderna i förslaget på genomförandeakt. Många av punkterna är kopierade från landsbygdsprogrammen. Text kring icke mätbara positiva miljöåtgärder finns nu med. Som exempel nämnde KOM investeringar i traktorhjul som reducerar markpackning men där miljöeffekten är erkänd men svår att mäta. Artikel 58. Kopplingen till landsbygdsprogram Texten syftar till att undvika dubbelfinansiering med landsbygdsprogrammet. Artikel 60 Tillåtna åtgärder (actions) i verksamhetsprogram KOM hade lagt till en lista (annex 11a) med tillåtna åtgärder och förklarade att det är svårt att lägga till lämpliga åtgärder då listan är väldigt vid just nu. Om listan ska vara mer detaljerad så kan den bli hur lång som helst. Artikel 60.5 medger numer att en investering kan fördelas linjärt över programperioden och en investering som inte skrivits av helt kan föras över till nästföljande verksamhetsprogram. Artikel 60.8 definierar specifika kostnader. Artikel 60.9 anger att verksamhetsprogram ska innehålla minst två miljöåtgärder och att POs medlemmar inför åtgärderna genom att minst 80 % av POs saluförda produktion omfattas av åtgärderna. Artikel 72a Avbrutet verksamhetsprogram Artikeln är ny och reglerar vad som händer om PO inte fullföljer sitt verksamhetsprogram. Det ska vara ok att få stöd för de åtgärder eller investeringar man gjort, men de måste behålla investeringen. Om PO gått in i miljöåtgärder som ska göras årligen som t.ex. ekologisk produktion ska stödet inte fortsätta betalas ut och det som erhållits ska betalas tillbaka. Krisförebyggande åtgärder Artikel 74 innehåller numera ett stycke om investeringar som syftat till effektivare hantering av volymer som når marknaden. Artikel reglerar stöd i samband med återtagsåtgärder. Nytt är att det för vissa produkter nu föreslås procentuella gränser för hur mycket stöd som kan betalas ut i förhållande till prisnivåerna de fem föregående åren. Bilagorna 6-7 är i stort sett intakta. Bilaga 8 innehåller indikatorer för att mäta resultatet av programmen. I bilaga 8 har KOM så långt som det är möjligt infört automatiskt beräknade resultatindikatorer och tagit bort några indikatorer som varit svåra att beräkna. MS kan lägga till egna indikatorer i rapporten om man vill. Miljöåtgärderna finns kvar i annexet men ingår också i automatiska beräkningar i

3 3(6) resultatindikatorerna. Även för nulägesindikatorerna så har man tagit bort icke definierbara indikatorer. Bilaga 9 innehåller listor på tillåtna och icke tillåtna åtgärder i verksamhetsprogrammen. KOM har försökt att ta bort komplicerade skrivningar om tillåtna åtgärder. Bilagorna 10, 11, 12 och 13 har i stort sett inte ändrats. KOM vill ha in kommentarer skriftligen från MS. KOM påminner om att syftet är att förenkla. KOM understryker också vikten av kvalitet på verksamhetsprogram och påminner om att alla verksamhetsprogram väntas behöva administrativa kostnader och att 3 % sätts för alla och behöver därför inte kontrolleras. Kommentarer på artikel Ett land ville ha högre stöd för återtag (minst 50 % för gratisutdelning och 30 % för övriga i artikel 79), och ansåg att stödet minst måste täcka produktionskostnaderna. Landet ville också uppdatera transportkostnader eftersom sista uppdateringen är från 2011, och man vill ha rutiner för hur detta kan göras löpande. Ett annat land undrade om det fanns andra avsättningsområden för återtagna produkter. Deras producenter visste inte hur man fick göra, och det kunde leda till att man inte gör återtag. Ett land hade synpunkter på tidsfristerna för återtag. Ett land menade att verksamhetsprogrammen enligt det nya förslaget styrs för mycket mot miljöåtgärder som ska täcka hela programperioden. Landet ville istället jobba mer med konkurrenskraft och att skapa effektivare företag. De tyckte inte att man ska kopiera landsbygdsprogrammet och vill inte ha positivlistan. Dessutom ville de ha högre ersättning för personalkostnader. Ett land höll med om att det inte var relevant att insistera på ett visst antal miljöåtgärder. Ett land menade att man inte bör begränsa vilka typer av åtgärder som får räknas som miljöåtgärder i programmen. Ett land tyckte att det var oklart hur man skulle hantera miljöåtgärder som inte har kvantifierbara effekter. Ett land tyckte att 3 % för administrativa kostnader var för lite. Ett land var tveksamt till den föreslagna uppdelningen i en positiv- och en negativlista. Ett land ville ha tydligare regler om hur man ska hantera ändringar i de nationella strategierna.

4 4(6) 1.2 Rysslandsembargot och krisåtgärderna. Fram till den 30 april har ton har återtagits från marknaden, till ett värde av 21miljoner euro. Några länder har slagit i taket för vissa produktgrupper. Den produkt som har dragits tillbaka i störst utsträckning är äpplen. Flera länder upprepade gamla krav om att krisåtgärderna bör förlängas (även om det ryska importstoppet skulle hävas) och omfatta fler produktgrupper. KOM ska fundera på frågan, men påminde om att krisåtgärderna inte ska användas för mindre problem eller för normala marknadsfluktuationer. De hänvisade till de vanliga åtgärderna i PO-stödet. 2. Skolfruktsprogrammet En utvärdering av programmet har genomförts med berörda branscher och KOM avvaktar utvärderingen som eventuellt kan ge nya förslag. Utvärderingen väntas vara klar i mitten av maj. Dagens övning är i avvaktan på utvärderingen endast en översyn av befintliga regler. KOM har fått in kommentarer från 7 MS på det dokument som diskuterades den 14 april. Artikel 6: MS vill bara skicka in strategin en gång per år. KOM förklarade att om strategin är flerårig så behöver den bara lämnas in första året, men om det sker förändringar i strategin ska den lämnas in igen. Artikel 7 innehåller en ny skrivning om produkternas kvalitet, om produktkvaliten är dålig får MS ta tillbaka sina pengar. Ett par länder undrade hur kvalitetsproblem ska avgöras? Lätt att det blir ord mot ord rektor- leverantör. Vem ska skolan kontakta och är det inte skolan som straffas då? KOM är inte säker på att man kan hitta en lösning på problemet men är av åsikten att frukten som distribueras ska vara av god kvalitet. Vidare undrade MS vad renewal betyder (förnyelse och förlängning) och hur MS ska fastställa den finansiella kapaciteten hos sökanden. Enligt artikel 7.3 ska MS välja de ansökningar som ger mest värde för pengarna vad betyder det? KOM förklarade att det betyder att MS måste balansera kvaliteten som ansökanden erbjuder mot priset. I princip har MS val. KOM har som ambition att förordningen ska gälla från ht 2015 men tror egentligen inte att det är möjligt att få igång den innan september. Detta mötet var det sista om den delegerade akten (det mesta är klargjort men frågor om t.ex. personalkostnader kvarstår). KOM fortsätter med bilateraler och skriftliga kommentarer på den delegerade akten men skickar iväg den i processen. Detta kan ta 6 månader.

5 5(6) Kommittén för trädgårdsprodukter och olivolja 1 Frågor som kan gå till omröstning Inga punkter kom upp för omröstning. 2. Skolfruktsprogrammet 2.1 Diskussion om ändringar i skolfruktsreglerna Arbetsdokument på genomförandeakten Nio MS hade lämnat kommentarer. Främst kvarstod frågor kring riskanalyser i Rapporterna avseende 2013/14 Punkten togs inte upp. 2.3 Lägesrapport skolfruktsprogrammet Punkten togs inte upp. 3. Trädgårdsprodukter 3.1 PO-reglerna i förordning 543/2011 (Genomförandeakt) En hel del frågor rörde olika definitioner eller situationer. KOM menade att de inte kan definiera alla ord men att man ska försöka med andra gradens kooperativ, subsidiärer till PO med mera. MS får gärna skicka in olika fall med situationer som man behöver ha belysta. En stor del av denna dagordningspunkt rörde hur MS skulle tolka reglerna vid outsourcing och olika konstellationer av PO. KOM menade att det borde vara lätt att kontrollera vilka som räknas som aktiva brukare enligt artikel 21 får de gårdsstöd så är de aktiva. Artikel 56 innehåller en lista på olika miljöåtgärder. Kommissionen har använt samma som i landsbygdsprogrammet. Punkt 4 listar vilka saker som ska uppnås med miljöåtgärderna. Investeringen måste finnas kvar tills den skrivits av i bokföringen/ skattemässigt. Artikel 72a slår fast vad som händer om PO inte fullföljer verksamhetsprogrammet. Då ska de inte få stödet för de år då de inte fullföljer men för de år då de fullföljt och de investeringar de redan gjort. Dock måste investeringen finnas kvar det går inte att sälja investeringen och behålla pengarna. KOM underströk att när aktiviteterna inte utförs enligt plan och är kontinuerliga (t.ex. ekologisk produktion) så får allt stöd återkrävas. Artikel 81 om transportkostnader: på frågan om hur man ska beräkna transportkostnader vid flera transportmedel vill KOM att man fördelar på avstånd för respektive fordon.

6 6(6) Mötet diskuterade också skillnad mellan investering och åtgärder (actions). KOM hade en åsikt om hur PO kan hantera stödet i resultat- och balansräkning. Stödet till investeringar blir tillgångar och tas varje år till avskrivningen. Aktiviteter är utgifter. 3.2 Marknadssituationen Punkten togs inte upp. 3.3 Övriga frågor Inga övriga frågor kom upp.

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 1(7) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 Sammanfattning Diskussionen om ändringar i PO-reglerna återupptogs efter att ha legat på is ett år. KOM varnade för

Läs mer

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 1(5) Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 Sammanfattning Detta var ett extrainsatt möte för att diskutera krisåtgärder med anledning av det ryska importstoppet. KOM inför

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Pensionssparandet och värdebeskeden

Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT DEN 26 September 2006 DNR 06-2094-306 2006 : 10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT 2006:10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPport 2006:10 2 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning

Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag?

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Kristofer Rapp Johannes Dahlberg Björn Zetterström MLPht06 IKI Institutionen för Kommunikation och Information Sammanfattning

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE

UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE Institutionen för Industriell Ekonomi & Organisation, KTH UPPDRAGSGIVARE: Bitr. Professor Mats Hanson HANDLEDARE: Univ. Lektor Håkan Kullvén UTVÄRDERINGSGRUPP: Johan

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska produkter

Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska produkter MISSIV Datum Diarienr 2000-06-19 2000/84-5 Ert datum Er beteckning 2000-02-03 UD2000/90/ERS Regeringen Utrikesdepartementet 103 33 STOCKHOLM Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska

Läs mer