Trafikverksutredningens samlade överväganden och förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikverksutredningens samlade överväganden och förslag"

Transkript

1 s samlade överväganden och förslag Tydligare uppdrag i stället för sektorsansvar (SOU 2008:128) De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden (SOU2009:24) Effektivare transporter och samhällsbyggande en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg (SOU 2009:31)

2 Vad omfattade översynen Verksamheter och funktioner hos myndigheterna inom transportsektorn, huvudsakligen inom Vägverkets, Banverkets, Sjöfartsverkets, Luftfartsverkets, Luftfartsstyrelsens, Rikstrafikens, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Affärsverket Statens järnvägars (ASJ) och Rederinämndens ansvarsområden

3 Varför behövdes en utredning Det fanns bl.a. ett behov av att utreda vilka nya krav som kan komma att ställas på Vägverkets och Banverkets verksamheter i förhållande till utvecklingen på transportområdet, de förändringar som sker när Transportstyrelsen bildas, när verksamheter bolagiseras och med anledning av den pågående infrastrukturplaneringen. Det fanns ett behov att utveckla ett trafikslagsövergripande synsätt i infrastrukturplaneringen. Hittills har arbetet ofta bedrivits inom respektive trafiksektor. Anläggningsmarknaden präglas av bristfällig produktivitet och konkurrens. Beställarnas agerande är av stor betydelse för marknadens funktion. Även i den övriga verksamheten borde det finnas möjligheter till ökad samordning, samtidigt som de stora skillnaderna som finns mellan de specifika kärnverksamheterna inom respektive transportsektor tas i beaktande. Sektoransvaret var ett exempel där det torde finnas utrymme för precisering och där ett mer trafikslagsövergripande perspektiv vore önskvärt.

4 Översynens syfte Översynen syftar till att finna de lösningar som bäst stödjer ett effektivt utförande av statens uppgifter inom transportområdet och som leder till att medborgare och näringsliv sätts i centrum, att det trafikslagsövergripande synsättet stärks i planeringsprocessen, att det finns en god regional förankring och ett ökat ansvarstagande i planeringsprocessen samt att övriga verksamheter inom transportsektorn bedrivs på ett effektivt sätt. Ett särskilt fokus ska sättas på beställarfunktionerna hos myndigheterna inom transportsektorn i syfte att skapa bättre fungerande marknader inom bygg- och anläggningssektorn och en ökad effektivitet i infrastrukturhållningen.

5 Vad skulle utredaren prestera Analysera och klargöra vilka uppgifter som bör vara ett statligt åtagande och i vilken form dessa bör bedrivas, Föreslå hur uppgifter som inte längre bör vara ett statligt åtagande ska organiseras och finansieras, Se över och föreslå nya former och arbetssätt samt överväga olika organisationsformer för den strategiska planeringen av transportinfrastrukturen på lång och medellång sikt, Analysera vilka möjligheter till effektiviseringar och synergier som kan finnas genom en omorientering av myndigheternas uppdrag, verksamhet och organisering, Vid behov föreslå ändrad organisering av hela eller delar av verksamheterna, Föreslå åtgärder som bidrar till utvecklade beställarfunktioner inom transportsektorn, Kartlägga och analysera vilka verksamheter som bör organiseras centralt och vilka som ur ett tillväxt- och kundperspektiv kräver regional närvaro.

6 Översynens mål Utredaren ska utifrån sin analys föreslå lösningar, organisatoriska eller andra, som krävs för att bäst uppnå riksdagens och regeringens mål för transportpolitiken.

7 Utredningens uppläggning av arbetet Utgångspunkten är att staten har tre viktiga roller inom transportområdet: Den policyskapande rollen Den beställande rollen Den systemförvaltande rollen

8 Utredningens uppläggning av arbetet Den policyskapande rollen behandlas i delbetänkandet Tydligare uppdrag i stället för sektoransvar (SOU 2008:128) Den beställande rollen behandlas i delbetänkandet De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden (SOU 2009:24) Den systemförvaltande rollen behandlas i slutbetänkandet Effektivare transporter och samhällsbyggande en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg (SOU 2009:31)

9 Tydliga uppdrag - i stället för sektorsansvar Begreppet sektorsansvar är otydligt Begreppet har getts olika tolkningar hos verken och inom verken och bland intressenterna Regeringens styrning blir därför otydlig och ansvar kan inte utkrävas

10 Statens policyskapande roll - utredningens överväganden och förslag Ta bort begreppet Sektorsansvar Ersätt begreppet Sektorsansvar med tydliga uppdrag med konkret innehåll Verken väljer och tillämpar metoder och åtgärder inom uppdragets ramar

11 De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden Staten har som beställare av anläggningstjänster stor betydelse för marknadens funktionssätt Staten kan genom sitt agerande påverka marknadens produktivitetsutveckling och innovationsgrad Statens agerande under den senaste årtiondena har gett ett mycket begränsat utrymme för att utveckla nya produktionsmetoder och produkter Anläggningsmarknaden har en mycket låg produktivitetsutveckling och innovationsgrad Med stora prisökningar på insatsfaktorer har vi fått allt mindre väg och järnväg för pengarna

12 Modell för att förklara marknadsresultat Marknadsstruktur Marknadsagerande Marknadsresultat Koncentrationsgrad, Etableringshinder, Efterfrågan, Kapacitetsoch kostnadsförhållanden Prissättning, Produktdifferentiering, Upphandlingsstrategi, Etc. Produktivitetsutveckling, Produktutveckling, Innovationsgrad

13 Beställarnas marknadsagerande Driftupphandlingar förhållandevis stabila och över tiden relativt homogena, alltid flerårskontrakt Decentraliserat beslutsfattande med långtgående delegering vid upphandling av underhålls- och byggentreprenader, objekt för objekt, med förfrågningsunderlag som skiftar från gång till gång Nästan bara utförandeentreprenader - alltid kombinerade med krav på start- och sluttider Sena upphandlingar med krav på snabb start Kontrakt med indexklausuler där beställaren tagit hand om entreprenörers och teknikkonsulters löneökningar och prisstegringar på insatsvaror

14 Vad driver produktivitet Konkurrens och utsikter till lönsamhet driver medan, produktionsplanering, upprepning, stordrift, specialisering jämte uppföljning och utvärdering möjliggör ökad produktivitet

15 Vad driver kreativitet och innovationer Konkurrens Utsikter till lönsamhet Kunskap, engagemang och möjligheter

16 Förslag till grundläggande syn- och förhållningssätt hos de statliga beställarna Beställarna ska fokusera på anläggningarnas funktionalitet och egenskaper för de ändamål de ska betjäna Beställarna ska skapa de förutsättningar som krävs så att marknaden kan utnyttja stordrift, upprepning och specialisering för att öka produktiviteten Beställarna ska genom att ställa krav på funktionalitet och egenskaper hos anläggningen skapa sådana förutsättningar för marknaden att nya och befintliga anläggningar utvecklas och förbättras Beställarna ska etablera sådana drivkrafter som medför effektivare resursutnyttjande och kortare bygg- och underhållstider

17 Förslag till åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för planering Utnyttja möjligheterna (beställningsbemyndiganden) till fleråriga beställningar och påbörja och avsluta upphandlingarna i så god tid att utrymme ges för en effektiv produktionsplanering vid upphandling av teknikkonsulttjänster och anläggningsentreprenader som rör drift, underhåll och byggande Säkerställ i den finansiella och verksamhetsmässiga planering att anslagskrediten kan effektivt nyttjas för att hantera effektiva produktionsprocesser Regeringen bör klargöra att nuvarande policy är att anslagssparande (avseende anslagen för väghållning och banhållning) ska få behållas i sin helhet. Myndigheterna kan därmed successivt med ökad trygghet bygga upp ett anslagssparande som tillsammans med anslagskrediten kan utgöra en substantiell buffert. De statliga beställarna bör i den fysiska planeringen genom att s.k. strukturerade dialoger med allmänhet och intressenter för att få en snabbare planerings- och beslutsprocess

18 Förslag till åtgärder för att ökad produktivitet och fler innovationer Standardisera och förenkla upphandlingsunderlag för att minska transaktionskostnaderna och stimulera flera mindre och medelstora företag att lämna anbud Fortsätt arbetet med att underlätta för och bjuda in utländska aktörer att delta i upphandlingar av drift-, underhålls- och byggentreprenader Utnyttja möjligheterna genom flerårsbeställningar och serieköp att stimulera specialisering, upprepning och stordrift Ge möjligheter till nya produktionsmetoder och produkter genom ökat inslag av total- och funktionsentreprenader

19 Förslag till åtgärder för att skapa nya drivkrafter för ökad produktivitet och nya produkter Upphandlande enhet ska positivt värdera minskade externa störningar under produktion och tidigare idrifttagning av anläggningen vid upphandlingar Finansiella och andra risker bör fördelas till part som bäst kan hantera riskerna Kontinuerligt och systematiskt mäta och rapportera effekterna på produktivitet och produktkvalitet av olika typer av entreprenad-, ersättnings- och samverkansformer, m.m. för olika marknadssegment

20 Förslag till åtgärder för att underhålla och vidareutveckla kunskap Systematiskt utveckla kunskap om branschens funktionssätt utifrån beställarens ageranden Intensifiera arbetet med att utveckla egenskapskrav (funktioner) och metoder för att kontrollera dessa för tillämpning i totalentreprenader Intensifiera arbetet med att utveckla kunskapen om egenskap/åtgärd effektsamband

21 Statens beställarroll utredningens överväganden och förslag Utredningen föreslår att regeringen ger trafikverken i uppdrag att fastställa riktlinjer för upphandling och beställarverksamheten enligt de principer som presenteras Arbetet ska bedrivas skyndsamt Trafikverken ska med början med 1/ och därefter vid varje halvårsskifte återrapportera till regeringen om hur förändringsarbetet fortskrider Trafikverken ska också utarbeta indikatorer som gör det möjligt att följa upp och utvärdera förändringsarbetet

22 Statens systemförvaltande roll - utredningens överväganden och förslag Statligt åtagande Regionalt inflytande och ansvar Den långsiktiga planeringen Organiseringen av verksamheter

23 Statliga åtaganden varför och vem Offentliga åtaganden är i grunden en politisk fråga Marknadsmisslyckanden kan vara ett motiv Fördelningspolitik kan vara ett annat motiv för offentligt åtagande Statligt åtagande i stället för ett kommunalt åtagande är i grunden en effektivitets- och likabehandlingsfråga

24 Statligt åtagande utredningens överväganden och förslag Bidragsgivning till kollektivtrafikanläggningar bör på sikt upphöra Väghållningsgränserna mellan statlig, kommunal och enskild väghållning bör ses över

25 Statligt åtagande utredningens överväganden och förslag Tillsätt utredning för att ta fram en strategi och handlingsplan för att andra utbildningsorgan ska kunna ta över skolverksamheten som bedrivs av Banverket och Vägverket Förutsättningarna utreds för annan aktör än Vägverket att bedriva varvsverksamhet Vägverket och Banverket ges i uppdrag att pröva om upphandling av färjedrift respektive materielhantering leder till effektivitetsvinster Statskontoret ges i uppdrag att utreda hur kvaliteten och omfattningen av Banverkets behov av teletjänster kan säkerställas vid en separering (bolagisering) av Banverket ICT från övriga Banverket

26 Regionalt inflytande och ansvar utredningens överväganden och förslag Utredningen konstaterar att det regionala politiska mandatet skiljer sig åt mellan regionerna och att den nuvarande regionala indelningen tillkom under 1600-talet och inte är anpassad efter dagens transporter och planering och delar därför i allt väsentligt de bedömningar som Ansvarskommitén gjort i dessa avseenden

27 Vägar till ökat regional inflytande De regionala utvecklingsprogrammen kan i större utsträckning ges ett innehåll som stärker deras roll i prioriteringen av åtgärder i den långsiktiga transportplaneringen. I det arbetet kan trafikverken spela en mer aktiv expertroll Med medfinansiering av infrastrukturprojekt kan en bättre samordning ske med kommunala och regionala investeringar och utvecklingsinsatser

28 Den långsiktiga planeringen Utredningens grundläggande utgångspunkter Beslut om transporter, tranportsätt och transportlösning är decentraliserade till individen, hushållet och företaget Beslut om infrastruktur, skatter, avgifter och regler är centraliserade Beslut ska fattas på samhällsekonomiska grunder och priser ska bära all nödvändig information om vilka resurser som förbrukas

29 Riksdag Regering Trafikverk/ Regioner Nuvarande nationella planeringssystem Beslut om ramar, m.m. Prop. om inriktning Direktiv inriktningsplanering Direktiv förberedande åtgärdsplanering Direktiv åtgärdsplanering Förslag till plan Förslag till inriktning Återrapport av förberedelse

30 Planeringssystemet Utrednings syn på kritiken Kritiken är berättigad planeringssystemet är överlastat och byråkratiskt Planeringen har svag legitimitet Formerna för det politiska inflytandet är otydliga Processen är alltför utdragen i tiden och kan inte effektivt hantera förändringar i omvärlden

31 Perspektivförskjutningen i verkens planering Samhällsbyggande Transporter Infrastruktur

32 Det nya planeringssystemets utgångspunkter Politiska systemet nationellt och regionalt formulerar mål och ambitioner Myndighetsnivån svarar för funktionaliteten i transportsystemet Gap mellan mål/ambitioner och rådande funktionalitet Åtgärder för att reducera gapet Prioritering av åtgärder

33 Planeringssystemets utgångspunkter De politiska målen och ambitionerna nationellt och regionalt förståelse och samsyn genom dialoger Transportsystemets funktionalitet - kunskaper om tillstånd, utveckling och effektsamband Alla typer av åtgärder enligt fyrstegsprincipen krävs för att kunna reducera gapet mellan tillstånd och mål Prioritering av åtgärder kräver en samlad funktion för sammanvägning och planering

34 Fyrstegsprincipen 1. Åtgärder som tar sikte på att påverka efterfrågan på transporter, 2. Åtgärder som tar sikte på att utnyttja befintligt transportsystem mer effektivt, 3. Åtgärder som tar sikte på att skapa bättre funktionalitet i det befintliga transportsystemet med hjälp av smärre åtgärder samt slutligt 4. Åtgärder som ökar anläggningskapaciteten i transportsystemet.

35 Riktlinjer för det framtida planeringssystemet Bättre former för det politiska inflytandet Tydligare inriktning och målbild Planering för att hantera utmaningar Kalkyler för effektivt beslutsfattande Mer av uppföljning för lärande Mer av ansvarsutkrävande Skapa god beredskap inför framtida utvecklingar och händelser

36 Frågor som i framtiden kommer att behöva hanteras i planeringen Klimatfrågan och transporterna Tillväxten och transportsystemen Trängselproblemen i storstäderna Regional utveckling och transportlösningar Effektivare användning av allmänna medel

37 Utgångspunkter i övrigt för den framtida planeringen Frågorna är av utpräglad politisk karaktär Frågorna kräver lösningar inte enbart nationellt utan också - och inte minst - lokalt och regionalt Samspel och växelverk krävs mellan nationellt och regionalt politiskt perspektiv Frågorna måste hanteras trafikslagsövergripande Åtgärderna för att hantera frågorna måste omfatta alla typer enligt fyrstegsprincipen Planeringsprocessen behöver förkortas för snabbare resultat Stabilitet i finansiering flexibilitet i lösning

38 Det nya planerings- och beslutssystemet Kontinuerlig process med tydliga faser Starkt inslag av utvärderingar Tydliga roller Uppföljning i centrum Stabila förutsättningar flexibla lösningar Frekvent rapportering till riksdagen Ökad anslagsflexibilitet för effektiv framdrift

39 Riksdag Regering Trafikverk/ Regioner Framtida planeringsprocessen Budgetprop. om inriktning och ramar Direktiv inriktningsdialoger Dialog regering/ region och trafikverk Direktiv åtgärdsplanering Förslag till åtgärder Beslut om plan för 4 år och inriktningen därefter

40 Planeringens olika faser 1. Förberedelsefasen 2. Dialogfasen 3. Planeringsfasen 4. Beredningsfasen 5. Genomförandefasen 6. Uppföljningsfasen 7. Utvärderingsfasen

41 Nästa planeringsomgång 2010 mars En analys och beskrivning av funktionaliteten i transportsystemet presenteras 2010 september Val till riksdagen 2010 oktober Regeringsförklaringen 2010 oktober-november Regeringen beslutar om direktiv för dialog med regionerna 2010 februari Regeringen beslutar om direktiv för planeringsfasen och anger prel. ramar för de kommande fyra åren 2010 juni augusti Förslag samt en second opinion lämnas till regeringen 2011 september Budgetpropositionen 2011 december Beslut av regeringen angående nationell åtgärdsplan

42 Stabilitet och flexibilitet Anslag och beräknade anslag/ramar för 4 år genom riksdagsbeslut efter förslag i den årliga budgetpropositionen Riksdagsbeslut om inriktning år 1 Riksdagsbeslut om megaprojekten Förstudier och utredningar får påbörjas och slutföras för åtgärder efter 4-årsperioden, myndigheterna får ta beslut enligt vissa kriterier, exempelvis bedömd god samhällsekonomisk lönsamhet

43 Flexiblare finansiering Att riksdagen förutom beslut om anslag för nästkommande år även anger beräknade anslag för de därpå tre följande åren Ny anslagsstruktur baserad på fyrstegsprincipen bör prövas i den fortsatta beredningen Särskild hantering av finansieringen av stora och mycket kostnadskrävande projekt i syfte att säkra effektiv framdrift av investeringarna

44 Varför översyn av organiseringen av uppgifter och verksamheter Konkurrensutsatta organisationer har ett ständigt tryck att utveckla verksamhet, produkter, produktion och organisation För andra typer av organisationer måste översyner ske med jämna mellanrum Staten har ibland behov att se över hela kluster av organisatoriska enheter inom ett visst politikområde

45 Brister i dagens organisering Dagens organisering är baserad på statens roll som producent Rollen som producent och trafikutövare har reducerats kraftigt I planeringen har myndighetsnivån blivit den drivande kraften och de balanserande och kontrollerande krafterna har varit för svaga

46 Viktiga utgångspunkter vid organisering Organisation är ett medel bland andra för att få effektivitet Organiseringen måste baseras på förekomsten av drivande, balanserande och kontrollerande krafter Statens roller policyskapande, systemförvaltande och beställande

47 Funktioner som behöver stärkas eller utvecklas Formerna för den politiska styrningen (starkare regeringskansli och parlamentarisk beredning) Den trafikslagsövergripande planerings- och avvägningsfunktionen (Trafikverk) Den samlade förvaltningen och utvecklingen av transportsystemet (Trafikverk) Beställarfunktionen (Trafikverk) Utvärderingsfunktionen (Utvärderingsfunktion knuten till VTI) En funktion för fastställelse av generella ingångsvärden för den samhällsekonomiska kalkylen (KI)

48 Varför planering och förvaltning av transportsystem i samma organisation Väsentligt att kedjan planering genomförande - uppföljning hänger ihop Höga kostnader för informationsutbyte mellan planerande enhet och genomförande enhet om planering och genomförande skiljs åt i olika organisationer Den nya planeringsansatsen baseras på nära kontroll och ansvar för den faktiska funktionaliteten i transportsystemet

49 Motiven för ett gemensamt Trafikverk Trafikslagsövergripande planering bör ge ökad effektivitet Samarbete i transportsystemförvaltningen kan på sikt ge ökad effektivitet Samordnade statliga beställarfunktioner bör ge ökad effektivitet Samordnad administration bör ge ökad effektivitet Den regionala närvaron en ingång

50 Systemförvaltningens innehåll Systemförvaltning omfattar uppgiften att verka för god funktionalitet i transportsystemet. Kraven på funktionalitet uttrycks i termer av tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, jämställdhet och miljöanpassning. Medlen att hantera och styra funktionaliteten utgörs av att sköta, underhålla och utveckla anläggningar, att se till att de utnyttjas effektivt, att de som nyttjar anläggningarna får tillräcklig och nödvändig support för säkra, framkomliga och miljöanpassade transporter samt att fordonen interagerar med anläggningarna på ett säkert, framkomligt och miljöanpassat sätt.

51 Ny struktur för organisering Ett nytt Trafikverk för att planera, förvalta och utveckla det samlade transportsystemet Ett förstärkt regeringskansli för att hantera styrning och uppföljning En parlamentarisk beredning för bredare politisk förankring En nyinrättad utvärderingsfunktion knutet till VTI som kontrollerande kraft En ny funktion för att hantera samhälleliga ingångsdata i samhällsekonomiska analyser inrättas inom Konjunkturinstitutet Banverkets Produktion förutsätts bli bolag. Bolagisering av de övriga producerande delarna bör fortsätta.

52 Konsekvenser av ny organisation Vägverket och Banverket läggs ned i samband med bildandet av Trafikverket Samtliga uppgifter som Vägverket och Banverket för närvarande svarar för flyttas över till Trafikverket SIKA läggs ned Ansvaret för modellutveckling förs över till Trafikverket Ansvaret för den officiella statistiken på transportområdet förs över till Transportstyrelsen Banverket Produktion förutsätts bolagiseras vid årsskiftet 2009/2010

53 Övriga förslag som rör myndigheterna Ansvaret för upphandling av samhällsmotiverad interregional persontrafik på sikt överförs från Rikstrafiken till regionerna. Regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att klarlägga hur och när ansvaret för interregionalt upphandlad kollektivtrafik kan överföras till regional nivå. Vidare bör det belysas om det för viss trafik finns särskilda skäl för att den fortsatt bör vara statligt upphandlad. Rikstrafikens uppdrag på kollektivtrafikområdet samlas på Trafikverket Funktioner hos LFV och Sjöfartsverket för den långsiktiga planeringen och för utpekande av sjöfartens riksintressen förs över till Trafikverket.

54 Konsekvensanalys Sammanläggningen av organisationerna motiveras med framtida vinster. Dessa vinster ska på 3 till 5 års sikt överstiga de kortsiktiga kostnadsökningar som är förknippade med fusionen. De finns alltid risker att undervärdera skillnader i kultur, rutiner, system, arbetssätt, lokalisering, verksamhetsområden och erfarenheter. Erfarenhetsmässigt medför också organisationsförändringar att fokus riktas mot interna frågor med risk för att den externt orienterade verksamheten kan bli lidande eller får för lite uppmärksamhet. På den korta tid som stått till s förfogande har det inte varit möjligt att kvantifiera vare sig de på sikt realiserbara vinsterna i yttre och inre effektivitet som vi förutspår eller de kortsiktiga kostnader som föreslagna organisatoriska åtgärder medför. Vi förutsätter att regeringen gör den analysen inför framtida beslut i frågan. Regeringen bör därför snarast initiera en riskanalys för att identifiera risker med att bilda ett Trafikverk. Samtidigt bör en mer ingående kartläggning av omställningskostnaderna ske inför den fortsatta beredningen..

De statliga beställarfunktionerna och. anläggningsmarknaden. i möten den 18 februari 2009 Trafikverksutredningen. Trafikverksutredningen

De statliga beställarfunktionerna och. anläggningsmarknaden. i möten den 18 februari 2009 Trafikverksutredningen. Trafikverksutredningen De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden i möten den 18 februari 2009 Modell för att förklara marknadsresultat Marknadsstruktur Marknadsagerande Marknadsresultat Koncentrationsgrad, Etableringshinder,

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av myndigheter och verksamheter inom transportområdet. Dir. 2008:90. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2008

Kommittédirektiv. Översyn av myndigheter och verksamheter inom transportområdet. Dir. 2008:90. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2008 Kommittédirektiv Översyn av myndigheter och verksamheter inom transportområdet Dir. 2008:90 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas

Läs mer

Till statsrådet Åsa Torstensson

Till statsrådet Åsa Torstensson Till statsrådet Åsa Torstensson Regeringen beslutade den 26 juni 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och analysera vissa verksamheter och funktioner hos myndigheterna inom

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Kommittédirektiv. Medfinansiering i samband med den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur. Dir. 2010:92

Kommittédirektiv. Medfinansiering i samband med den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur. Dir. 2010:92 Kommittédirektiv Medfinansiering i samband med den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur Dir. 2010:92 Beslut vid regeringssammanträde den 9 september 2010 Sammanfattning av uppdraget En särskild

Läs mer

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen?

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Sveriges största beställare visar hur arbetet fortskrider Stefan Engdahl Direktör, Investering Trafikverkets uppdrag Regeringen har, via

Läs mer

Medfinansiering av transportinfrastruktur

Medfinansiering av transportinfrastruktur Medfinansiering av Förslag till nytt system för den långsiktiga planeringen av samt riktlinjer och processer för medfinansiering SOU 2011:49 Utvärdering av förhandlingsarbetet i den senaste åtgärdsplaneringen

Läs mer

Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn

Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn Trafikrådet Eeva Linkama, trafikpolitiska avdelningen NVF 13 Seminarium i Tammerfors 17.10.2007 1 Framtida utmaningar för transportsektorn

Läs mer

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen.

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Vi har bestämt oss! Förnyelse kräver förändring Skapa drivkrafter Ta fram hjälpmedel Skapa förutsättningar Program och verktyg

Läs mer

Trafikverket här börjar resan!

Trafikverket här börjar resan! Trafikverket här börjar resan! Den 1 april 2010 startar Trafikverket. Då avvecklas Banverket, Vägverket och SIKA. Trafikverket kommer att ansvara för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen. Det

Läs mer

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen.

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen. Sid 1 (6) Yttrande Dnr 2007-10-08 Er ref N2007/6036/IR Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 (N2007/6036/IR) Regeringen

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket

Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Varför har Trafikverket valt att bli Renodlad Beställare? 2 2014-06-03 Nya förutsättningar ger nya möjligheter

Läs mer

Inrättande av Trafikverket

Inrättande av Trafikverket Organisationsstrukturer 1 Övergripande organisationsstruktur Centrala funktioner Verksamhetsområden Samhälle Trafik Investering Stora projekt Resultatenheter Gemensamma uppgifter Gemensamma uppgifter Gemensamma

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Beräkningsmetodik för transportsektorns samhällsekonomiska analyser

Beräkningsmetodik för transportsektorns samhällsekonomiska analyser Version 2015-04-01 Beräkningsmetodik för transportsektorns samhällsekonomiska analyser Kapitel 1 Introduktion Yta för bild 2 Innehåll Förord... 4 1 Introduktion... 5 1.1 Transportpolitikens mål och Trafikverkets

Läs mer

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik 2012-03-29 Trafikverket och tjälforskning Per Andersson Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik Från infrastrukturförvaltare till samhällsutvecklare 2 2012-04-24 Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoIstrategi

Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoIstrategi Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoIstrategi Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Stora investeringar i infrastrukturen för att skapa

Läs mer

ISO 31000, ny standard i Trafikverket? Lennart Romin

ISO 31000, ny standard i Trafikverket? Lennart Romin ISO 31000, ny standard i Trafikverket? Lennart Romin Strateg Risk och Säkerhet Banverket Projektledare för gemensamt arbetssätt för riskhantering för investeringsprojekt Arbetspaketansvarig för inrättande

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Åtgärdsplanering Trafikverkens avrapportering. Redovisning Näringsdepartementet

Åtgärdsplanering Trafikverkens avrapportering. Redovisning Näringsdepartementet Åtgärdsplanering 2010-2020 Trafikverkens avrapportering Redovisning Näringsdepartementet 2008-10-10 Trafikverkens uppdrag Metod för Regional systemanalys Metod för Strategisk miljöbedömning Modeller och

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Den svenska transportsektorn och infrastrukturplanering. Lennart Kalander Lena Eriksson. 9 september 2016

Den svenska transportsektorn och infrastrukturplanering. Lennart Kalander Lena Eriksson. 9 september 2016 Den svenska transportsektorn och infrastrukturplanering Lennart Kalander Lena Eriksson 9 september 2016 Transportpolitiska mål Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation 1 Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av slutbetänkande 16 december 2015 2 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) Dir. 2014:160

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) Dir. 2014:160 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) Dir. 2014:160 Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2014 Ändring av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

NORDSTRAT Kastrup 10 mars. Sverige - Planeringsläget planer Trafikverket organisation 1 april Nytt planeringssystem i höst?

NORDSTRAT Kastrup 10 mars. Sverige - Planeringsläget planer Trafikverket organisation 1 april Nytt planeringssystem i höst? NORDSTRAT Kastrup 10 mars Sverige - Planeringsläget planer 2010-2021 - Trafikverket organisation 1 april 2010 - Nytt planeringssystem i höst? 1 Förslag till NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010 2021

Läs mer

Yttrande över material rörande den långsiktiga planeringen av transportinfrastrukturen (SIKA rapport 2002:22 och RIR 2004:1) Sammanfattning 1 (9)

Yttrande över material rörande den långsiktiga planeringen av transportinfrastrukturen (SIKA rapport 2002:22 och RIR 2004:1) Sammanfattning 1 (9) 1 (9) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över material rörande den långsiktiga planeringen av transportinfrastrukturen (SIKA rapport 2002:22 och RIR 2004:1) Sammanfattning Sjöfartsverket anser

Läs mer

Remissyttrande över inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010 2019

Remissyttrande över inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010 2019 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon Ert datum Er beteckning Björn-Åke Zetterberg, 011-19 12 51 2007-07-06 N2007/6036/IR Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över inriktningsunderlag

Läs mer

Innehåll. Bilaga 1 Kommittédirektiv... 5. Bilaga 2 Infrastrukturpolitik på samhällsekonomisk grund... 13

Innehåll. Bilaga 1 Kommittédirektiv... 5. Bilaga 2 Infrastrukturpolitik på samhällsekonomisk grund... 13 Innehåll Bilaga 1 Kommittédirektiv... 5 Bilaga 2 Infrastrukturpolitik på samhällsekonomisk grund... 13 Bilaga 3 Kartläggning och analys av den långsiktiga infrastrukturplaneringen under perioden 1988 2008...

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Vilken betydelse har järnvägens organisation?

Vilken betydelse har järnvägens organisation? Vilken betydelse har järnvägens organisation? Reflektioner kring tilläggsdirektiven till andra steget i Gunnar Alexandersson Seminarium om punktlighet och tillförlitlighet för resenärer och gods, KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Utvecklingsplanen för Trafikverkets analysverktyg. förklarad på ett enklare sätt

Utvecklingsplanen för Trafikverkets analysverktyg. förklarad på ett enklare sätt Utvecklingsplanen för Trafikverkets analysverktyg förklarad på ett enklare sätt Kort om analyser, fakta och prognoser Om utvecklingsplanen Denna folder är en översikt av rapporten Trafikverkets trafikslagsövergripande

Läs mer

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88)

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-12-16 Fö2016/01624/MFU Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) Statskontorets sammanfattande bedömning

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

På väg mot ett Stockholm i världsklass

På väg mot ett Stockholm i världsklass På väg mot ett Stockholm i världsklass Utmaningar inom upphandling och inköp Daniel Moius Chef upphandling och konkurrens Stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Det tredje stora steget The Capital

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering

Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering 1 2 Nära vardagen där det händer Så här arbetar vi Ekonomisk planeringsprocess Planläggningsprocessen

Läs mer

Trafikverkets strategi för drift och underhåll

Trafikverkets strategi för drift och underhåll Trafikverkets strategi för drift och underhåll Lite fakta Gunnar Malm efterfrågade en Trafikverksstrategi för drift och underhåll i april 2010 Björn Östlund har varit den direkt styrande i arbetet Projektgrupp

Läs mer

Kommunförbundet Skåne TC-konferens

Kommunförbundet Skåne TC-konferens TMALL 0141 Presentation v 1.0 Kommunförbundet Skåne TC-konferens 2015-11-06 Peter Bernström PLsys Transport-, tillväxt-, bostadspolitiska m fl mål Ta fram inriktningsunderlag till kommande planperiod (2018-2029)

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Medfinansiering av transportinfrastruktur i den långsiktiga planeringen

Medfinansiering av transportinfrastruktur i den långsiktiga planeringen Medfinansiering av transportinfrastruktur i den långsiktiga planeringen Gatukontorsdagarna i Lund den 5 maj 2011 Vår uppgift Vi ska föreslå riktlinjer och processer för medfinansiering i den långsiktiga

Läs mer

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Kommittédirektiv Investeringsplanering för försvarsmateriel Dir. 2013:52 Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en ändrad process för hur regeringen

Läs mer

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Så ska vi öka produktiviteten i anläggningsbranschen Trafikverket gör varje år affärer på anläggningsmarknaden för mer än 35 miljarder kronor.

Läs mer

Mats Petersson

Mats Petersson Mats Petersson 2008-10-10 Process Inriktningsdialog 2007 Etablerade samverkansformer - region, verk, kommuner mfl Politiska överläggningar region-kommuner Prioriteringar från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Finansiell riskhantering i stora projekt - Från exakta antaganden till insikt om osäkerheternas påverkan.

Finansiell riskhantering i stora projekt - Från exakta antaganden till insikt om osäkerheternas påverkan. Finansiell riskhantering i stora projekt - Från exakta antaganden till insikt om osäkerheternas påverkan. Lars Eriksson, Kalkylstrateg Trafikverket VO Investering Upphandling och kalkyl 2 10-12-09 Dagens

Läs mer

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Regeringsuppdrag Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter. Birger Tellmann (Zahn)

Regeringsuppdrag Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter. Birger Tellmann (Zahn) Regeringsuppdrag Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter Birger Tellmann (Zahn) Regeringsuppdraget Del 1: Vidareutveckla det metodstöd för enhetlig bedömning av stödverksamheten

Läs mer

ITS i Planerings- och investeringsprocessen

ITS i Planerings- och investeringsprocessen ITS i Planerings- och investeringsprocessen Introduktion Trafikverket levererade 2014 ett förslag till en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS som svar på regeringens uppdrag. Arbetet

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Betänkandet Färdplan för framtiden en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27)

Betänkandet Färdplan för framtiden en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-06-05 Dnr 296/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Färdplan för framtiden en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27) N2012/2150/TE Sammanfattning

Läs mer

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Jonas Eliasson, Professor transportsystemtanalys Maria Börjesson, Docent transportsystemanalys, KTH Royal Institute of Technology Länk effektivitet

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22 Kommittédirektiv Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län Dir. 2013:22 Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare, som ska fungera

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av delbetänkande 16 april 2015 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation Klar

Läs mer

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola 1. Vad är det övergripande motivet bakom utvärderingen vad är syftet? Varför? Detta är en av de viktigaste frågorna att ställa sig inför planeringen

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter Dir. 2012:7 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Järnvägen och marknaden

Järnvägen och marknaden Järnvägen och marknaden Gunnar Alexandersson Presentation i Visby, 3 juli 2013 Regeringsbeslut 8 maj 2013 En särskild utredare ska göra en översyn av järnvägens organisation Syfte: föreslå förbättringar

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Ett samordningsuppdrag

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Ett samordningsuppdrag Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet Ett samordningsuppdrag Agenda Samordning Vilka har varit med? Hur har vi arbetat? Vilka lärdomar har vi dragit av arbetet hittills?

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet 1(10) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning Kronofogden delar utredningens bedömning att Sverige har halkat efter jämförbara

Läs mer

14 punkter för bättre konkurrensutsättning

14 punkter för bättre konkurrensutsättning SEPTEMBER 2014 14 punkter för bättre konkurrensutsättning Medlemsföretag, Rosa Tornet Vad småföretagen önskar att politiker och upphandlare alltid tänker på vid offentlig upphandling och pengasystem. Att

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39)

En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-09-07 Dnr 320/2009 1 (7) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) N2009/4523/TR Sammanfattning Konkurrensverket är positivt till

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

NEW PUBLIC MANAGEMENT. Pia Renman Arbetsvetenskap

NEW PUBLIC MANAGEMENT. Pia Renman Arbetsvetenskap NEW PUBLIC MANAGEMENT Pia Renman Arbetsvetenskap 2014-02-10 Dagens översikt 1 New Public Management 2 3 Kritik mot offentlig sektor Interaktiv samhällsstyrning New Public Management, NPM Samlingsbegrepp

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen , ert dnr N2015/4305/TIF

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen , ert dnr N2015/4305/TIF YTTRANDE 1(6) Regionledningskontoret Näringsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM n.registrator@regeringskansliet.se Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029, ert dnr

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan 1 2014-08-28 Agenda 1. Introduktion och presentation av deltagarna 2. Produktivitet 3. Arbetsmiljö 4. Trafikpåverkan 5. Medskick till nationellt Anläggningsforum 6. Sammanfattning och avslutning 2 2014-08-28

Läs mer

Banavgifter och nationalekonomi. Roger Pyddoke

Banavgifter och nationalekonomi. Roger Pyddoke Banavgifter och nationalekonomi Roger Pyddoke Översikt Bakgrund Två transportpolitiska paradigm Vad är läget beträffande banavgifter i förhållande till marginalkostnader Utformning av styrmedel Slutsatser

Läs mer

Session 4: Samhällsekonomi vad är alternativet?

Session 4: Samhällsekonomi vad är alternativet? Session 4: Samhällsekonomi vad är alternativet? Praktikerns syn på det samhällsekonomiska beslutsunderlaget. Peo Nordlöf peo.nordlof@vv.se Varför samhällsekonomiska analyser? Varför inte vanlig marknadslösning?

Läs mer

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 Åtgärdsvalsstudier fyrstegsprincipen i praktiken Krav på effektivare planeringsprocesser, enklare, tydligare Krav på väl fungerande transportsystem, multimodalt,

Läs mer