Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION"

Transkript

1 Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION

2 Den skånska logistiksektorn i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten "Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne". Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag av Region Skåne. Rapporten beskriver logistiksektorn i Skåne samt dess förutsättningar utifrån centrala godsnoder med betydande logistikverksamheter samt större handelsetableringar. Syftet är att samla kunskap kring noder samt att ge en aggregerad beskrivning. I rapporten kartläggs därför de olika logistiknodssegment i regionen hamnterminaler, vägterminaler, järnvägsterminaler och flygplatsterminaler utifrån antal, lokalisering, infrastruktur, hanterade volymer, godsslag samt destinationer, kapacitet och fysiska förutsättningar. Handelsetableringar (detalj- och partihandel samt köpcentra) är stora mottagare av godstransporter och därför relevanta i denna rapport. För handelsetableringarna har det även gjorts en geografisk kartläggning. Med bakgrund i detta segments starka koppling mot konsumentmarknaden beskrivs de specifika funktionella krav som ställs på dessa verksamheter. Den sysselsättning som direkt genereras av transport- och logistiksektorn samt handelssektorn presenteras dels aggregerat och dels utifrån geografisk spridning. Den sysselsättning som skapas från dessa sektorer ställs i relation till den totala regionala arbetsmarknaden. Logistiksektorn är en viktig del av arbetsmarknaden Handel sysselsatte år 2011 drygt personer i Skåne. Handeln är därmed den näst största näringsgrenen efter vård och omsorg och står därmed för 15 procent av regionens sysselsättning. Därtill sysselsatte transport och magasinering nästan personer och är regionens sjunde största näringsgren, genom att stå för 5 procent av sysselsättningen. Tyngdpunkten för förvärvsarbetande inom de båda branscherna (både vad gäller antal och andel av totalt förvärvsarbetande) ligger i den västra delen av regionen, främst i kommunerna längs kusten. Kartan visar andel förvärvsarbetande inom handel per kommun. Kartan visar andel förvärvsarbetande inom transport och magasinering per kommun. 2

3 Infrastruktur: Väg och järnväg Infrastrukturen i Skåne följer till stora delar den demografiska kartan med en klar koncentration till de södra och västra delarna av regionen. De främsta centrumen för transport och logistikverksamhet ligger i eller kring Malmö och Helsingborg samt längs sydkustens stora hamnar. Det nationellt strategiskt viktiga järnvägsnät som korsar regionen är till övervägande del dubbelspårigt. Det övergripande järnvägsnätet för godstransporter genom Skåne har dock en större andel enkelspårig järnväg än det övergripande persontransportnätet. En viktig knutpunkt för genomgående tåg är Hässleholm, där flera större stråk möts. För rangering har Malmö godsbangård en överordnad betydelse (se sidan 5). Skåne korsas av Europavägarna E4, E6, E20, E22 samt E65. De tre förstnämnda tillhör det av Europeiska kommissionen utpekade transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Huvudleder för godstransporter på det skånska vägnätet. Huvudleder för godstransporter på det skånska järnvägsnätet. 3

4 Logistiknoder: Hamnar Skånes närhet till viktiga handelspartners i bland annat Tyskland, Polen och Danmark har bidragit till uppkomsten av viktiga knutpunkter för omlastning till sjötransport. I dag finns totalt sex aktiva kommersiella hamnar i Skåne. Dessa står för cirka 20 procent av den totala godsvolym som hanteras över kaj i alla svenska hamnar. En övervikt av högvärdigt gods finns dock. Gods som motsvarar nästan 40 procent av det totala importvärdet i Sverige passerar hamnarna i Skåne och Blekinge samt Öresundsbron. Skånes hamnar är av betydelse främst för de inomeuropeiska handelsflödena och av mindre vikt för den utomeuropeiska handeln. Karakteristiskt för Skåne är RoRo-transporternas framträdande roll. Dessa utförs främst med trailers, som till stor del genereras och sprids nationellt samt från den norska marknaden. Generellt har övriga transportsegment som hanteras i de skånska hamnarna en mer regional eller lokal avsättning. Trelleborgs hamn hanterade den största godsvolymen 2013, till allra största delen RoRo-gods. Malmö hanterar stora volymer av flytande bulk, främst mineraloljeprodukter. Den enda hamnen i regionen med betydande containerhantering är Helsingborgs hamn. En trend är att funktioner och godshantering konsolideras till vissa hamnar. Effekten blir att större aktörer som CMP tar andelar från mindre aktörer som Åhus hamn. Skånes kommersiella hamnar. 4

5 Logistiknoder: Järnvägsnoder Järnvägstrafiken i Skåne omfattar främst service för regionens företag samt transittransporter mellan Skandinavien och den europeiska kontinenten via Skånehamnarna eller Öresundsbron. Godstrafiken går från slutet av 2015 i första hand på Södra stambanan, Godsstråket genom Skåne (inklusive Kontinentalbanan), Öresundsbanan, Skånebanan samt delar av Västkustbanan.. Malmö och Helsingborg är tydliga så kallade tågbildningsnoder i regionen, medan Hässleholm fungerar som främst genomfartsnod. Malmös rangerbangård hanterar 20 procent av rangerarbetet i Sverige. Den är, tillsammans med Sävenäs (Göteborg), näst störst efter Hallsberg. I regionen finns fem kombiterminaler varav terminalen i Norra hamnen i Malmö hanterar störst volym. De senaste åren har en volymmässig nedgång för lyft mellan väg och järnväg noterats för de icke sjöbaserade terminalerna i Malmö och Helsingborg (Rännarbanan). Den enklaste formen av godsterminal utgörs av lastplatser, vars lokalisering i regionen framgår av figuren nedan ,4 43,8 27 8,6 9 3,2 3, Hässleholm Ystad Trelleborg Malmö Från Till Via 15,8 14,6 0 Helsingborg Antal hanterade godståg per tågbildningsplats och medeldygn fördelat på ankommande, avgående och passerande tåg. Figur 1: Antal hanterade godståg per tågbildningsplats och medeldygn fördelat på ankommande, avgående och passerande tåg Lastplatser för järnväg i Skåne, markerade enligt Trafikverkets kategorisering: A: god standard. B: ej fullgod standard. C: dåligt skick. 5

6 Logistiknoder: Vägterminaler Studien har identifierat 102 terminaler. Merparten (70 procent) ligger i Malmö och Helsingborg. Totalt 82 procent av terminalerna ligger på västkusten, vilket förklaras av den omfattande hamnverksamheten där samt av närheten till E6 och E4. Skåne, och i synnerhet Helsingborg, kan sägas vara Sveriges centrum för livsmedel för både produktion och import. 29 terminaler hanterar livsmedel; de till omsättning största är Everfresh och Bring Frigo i Helsingborg, Findusfabriken i Bjuv, Bergendahl Food i Hässleholm samt Pågen Färskbröd i Malmö. Andra noterbara etableringar är ICA:s terminal i Arlöv samt Axfoods terminaler i Malmö, Tyringe och Kristianstad. 36 terminaler utför transportverksamhet i form av distributions- och fjärrtrafik till och från andra terminaler. 14 av de identifierade terminalerna har till primärt syfte att lagerhålla gods, varav den volymmässigt största är PostNords terminal för tredjepartslogistik i Helsingborg. 10 terminaler, främst lokaliserade till Helsingborg, hanterar primärt hamnrelaterat gods. (Observera dock att antalet terminaler med hamnrelationer sannolikt är mycket högre.) "Vägterminaler" 29 Livsmedel 14 Primärt sy>e lagring 10 Primärt hamnrelaterat gods Antal terminaler per kategori. Flyggods 8 7 Brev/paket Stycke- /parigods Bilterminaler Centrallager Möbellager Identifierade vägterminaler i Skåne. 6

7 Logistiknoder: Flygplatser De större flygplatserna i Skåne är Ängelholm-Helsingborg Airport, Kristianstad Österlen Airport samt Malmö Airport. Av dessa hanterar endast Malmö Airport en betydande mängd flyggods. Även Copenhagen Airport, Kastrup är viktig för flygfrakten i regionen. På grund av det korta avståndet mellan flygplatserna väljer de stora fraktföretagen att etablera sig på antingen Copenhagen Airport eller Malmö Airport. På Malmö Airport flyger främst mindre passagerarflygplan, vilket gör att kapaciteten för gods i passagerarflyg är begränsad. I dag utgår inga längre flygningar från Malmö. Gods som ska från Skåne till destinationer utanför Europa flyger i stället från Arlanda eller Kastrup eller går med lastbil till en större flygplats på kontinenten. Via Malmö Airport flögs drygt 22 tusen ton gods, främst utrikes, år Utöver detta fraktas en stor mängd flyggods på väg till bland annat Köpenhamn via Malmö Flygfraktterminal i Fosie. Copenhagen Airport är en stor flygplatsnod av betydelse för hela Skandinavien. Vid flygplatsen hanterades 2013 totalt nästan 361 tusen ton flyggods. Av detta stod flyggods på väg för den största andelen, 42 procent. Gods i passagerarflyg (belly cargo) stod för en något större andel av totala godset än vad gods i fraktflyg gjorde, 30 respektive 22 procent. Till följd av uppgången i passagerarplansstorlekar kan större volymer gods nu fraktas per avgång, och andelen gods i passagerarflyg ökar därmed gentemot fraktflyg. Regionens flygplatser. 7

8 Handelsetableringar: Parti- och detaljhandel Partihandel (grossistverksamhet) är handel med stora volymer av varor, framför allt mellan tillverkningsindustrin och detaljhandeln. Godstransporterna sker företrädesvis med lastbil. Merparten av arbetsställena återfinns längs Skånes västra kust, från Trelleborg via Malmö-Lund, Landskrona och Helsingborg upp till Höganäs. Totalt finns i Skåne arbetsställen kopplade till partihandel: cirka 40 procent i Malmö och drygt 15 procent i Helsingborg. En stor andel av partihandelsföretagen i Skåne är små och 57 procent av företagen omsätter under 10 miljoner kronor. Endast 9 procent omsätter över 100 miljoner kronor. Detaljhandel innebär försäljning av varor till konsument. Vanligaste distributionsformen är butik och postorder. Till butikerna levereras varor oftast med lastbil. Varorna lämnar butikerna med konsumenter som går, cyklar, åker kollektivt eller kör bil, cirka 70 procent. Detaljhandeln i Skåne är fokuserad till centralorterna med ett tydligt fokus på Malmö, Lund och Helsingborg. Totalt arbetsställen har identifierats: drygt 43 procent i Malmö och drygt 12 procent i Helsingborg. Många detaljhandelsföretag är små; 47 procent omsätter under 5 miljoner kronor. Endast 9 procent omsätter över 100 miljoner kr. Arbetstillfällen i partihandel. Arbetsställen i detaljhandel. 8

9 Handelsetableringar: Köpcentra och handelsområden Köpcentra och handelsområden genererar varuleveranser till butiker, restauranger och kontor. Vissa etableringar har gemensam mottagning av gods medan andra har lastgator eller egna lastkajer/ dörrar för respektive hyresgäst. I Skåne finns cirka 35 köpcentra och handelsområden inom olika kategorier; köpcentra (i och utanför stadskärna), handelsområden och så kallade outletcentra. Flertalet av etableringarna återfinns i eller utanför centrala Malmö och Helsingborg. Sett till omsättning är handelsområdet Svågertorp söder om Malmö det största. Här finns endast 30-talet hyresgäster. Försäljning sker i första hand via butik men även postorder/onlineförsäljning är betydande och ökar i omfattning. Näst störst är köpcentrat Emporia i Malmö, som även är störst i regionen vad gäller antal hyresgäster. Samtliga av regionens största köpcentra och handelsområden ligger i nära anslutning till någon av de större vägarna: E6/E20 eller E22. Handelscentra i Skåne (omsättning i miljoner kronor). 9

10 Sammanfattning Skåne kan ses som Sveriges port till kontinenten med viktiga noder som bidrar till konsolideringsoch omlastningsmöjligheter för långväga gods. Noderna fungerar även som distributionsnoder för den regionala marknaden. En väl fungerande logistik är en förutsättning för näringslivets utveckling. Samtidigt är logistiksektorn i Skåne en livskraftig bransch i sig och står för cirka fem procent av den totala sysselsättningen i regionen. Inom den transportintensiva handelssektorn (detaljoch partihandel) sysselsätts cirka 15 procent. Handelsetableringar och köpcentra är stora mottagare av godstransporter. Vid lokalisering av handelsetableringar är distributionsmöjligheterna av central betydelse. Det är dock svårt att få fram relevanta data om hur många transporter som en etablering av viss storlek alstrar, eftersom få samlar in uppgifter om detta. Partihandel Detaljhandel Logistiknoder Antal arbetstillfällen Antal Skånes hamnar står för merparten av den totala trailertrafiken till och från Sverige. Tillsammans med trafiken över Öresundsbron bidrar de till Skånes funktion som viktig transitregion för främst europeisk handel. Kommande investeringar i form av Fehmarn Bält-förbindelsen kan leda till viss överflyttning av volymer från hamnarna till främst landtransport mot kontinenten. Regionens fem kombiterminaler är belägna längs syd- och västkusten och två av dem har direktförbindelse till hamnterminal (Malmö och Helsingborg). Utöver kombiterminalerna har fem tågbildningsplatser identifierats och beskrivits i huvudrapporten. Vid Malmö godsbangård hanteras stora godsvolymer till/från kontinenten via Öresundsförbindelsen, och den fyller således en central funktion för Sveriges internationella tågtrafik. Övriga tågbildningsplatser hanterar främst regionala och nationella tågsätt. Infrastruktur och terminaler för vägtransporter, noder såväl som de större stråken (E4, E6/E20), är samlade längs Skånes västra kust. Terminalerna är i de flesta fall specialiserade. Ett flertal av de identifierade terminalerna hanterar livsmedel i någon form och fungerar som distributionsnoder också för resten av Sverige. Sjöfart Hamnar 6 Järnväg Tågbildningsplatser Kombiterminaler Lastplatser Väg Vägterminaler 102 Flyg Flygplatser 3 10

11 11

12 Det här är kortversionen av en kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne som Region Skåne beställt. Rapporten behandlar både centrala godsnoder med betydande logistikverksamheter och större handelsetableringar. Den är en del av underlaget i arbetet med en strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne. 12

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION De skånska godsflödena i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne. Rapporten är framtagen

Läs mer

Arbetspendlingens struktur i Skåne

Arbetspendlingens struktur i Skåne Arbetspendlingens struktur i Skåne Underlagsrapport till Regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne Författare: Kristoffer Levin, Region Skåne Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 1.1 Lokala arbetsmarknader

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport Godstransporter på järnväg Malmö 2015-09-25 Godstransporter på järnväg Arbetsrapport Datum Uppdragsnummer 1320006999 Utgåva/Status 1 2015-09-25Fel! Hittar inte referenskälla. Erik Hedman

Läs mer

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen M1785 Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1420 av Boriana Åberg m.fl. (M) Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2521. Infrastruktur i Skåne. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Enskild motion

Motion till riksdagen 2015/16:2521. Infrastruktur i Skåne. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2521 av Boriana Åberg m.fl. (M) Infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att

Läs mer

Infrastruktur i Skåne

Infrastruktur i Skåne Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) Infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av

Läs mer

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 hela DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 Trängseln i Skåne hotar tillväxten! enom det geografiska läget spelar den skånska infrastrukturen en viktig roll, bland annat som del i en transitregion

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Remissversion december 2015. Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen

Remissversion december 2015. Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Remissversion december 2015 Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Projektansvarig: Therese Andersson, Enheten för strategisk fysisk planering, Region Skåne Text: Layout: Illustrationer:

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GODSTERMINALER, LOGISTIKVERKSAMHET OCH SYSSELSÄTTNING I SKÅNE. Rapport 2015-08-19

KARTLÄGGNING AV GODSTERMINALER, LOGISTIKVERKSAMHET OCH SYSSELSÄTTNING I SKÅNE. Rapport 2015-08-19 KARTLÄGGNING AV GODSTERMINALER, LOGISTIKVERKSAMHET OCH SYSSELSÄTTNING I SKÅNE Rapport 2015-08-19 KARTLÄGGNING AV GODSTERMINALER, LOGISTIKVERKSAMHET OCH SYSSELSÄTTNING I SKÅNE KUND Region Skåne Koncernkontoret

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING EN SATSNING PÅ SKÅNE ÄR EN SATSNING PÅ SVERIGE I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell

Läs mer

Trelleborgs Hamn. Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket

Trelleborgs Hamn. Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket Trelleborgs Hamn Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket November 2015 Hamnens betydelse för jobben 3 1 872 direkt sysselsatta i Trelleborgs Hamn 2 520 indirekta jobb kopplade till hamnen

Läs mer

Besöksnäringen i Kapacitetsutredningen. Hearing Alvesta 12 mars 2012 Tommy Gustavsson Turistchef Region Blekinge

Besöksnäringen i Kapacitetsutredningen. Hearing Alvesta 12 mars 2012 Tommy Gustavsson Turistchef Region Blekinge Besöksnäringen i Kapacitetsutredningen Hearing Alvesta 12 mars Tommy Gustavsson Turistchef Region Blekinge 13.7 Region Syd brister 2025 sid 197 remissversion huvudrapport Bristerna för persontrafik mellan

Läs mer

27 Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen - remiss

27 Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen - remiss PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-02-29 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/533 27 Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen - remiss Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Datum: Maj 2013 1 (62) Uppsala län

Datum: Maj 2013 1 (62) Uppsala län Datum: Maj 2013 1 (62) Uppsala län 2 (62) 3 (62) Förord Det gemensamma arbetet med infrastruktur och trafik i östra Mellansverige har pågått i över tio år. Ganska tidigt upptäcktes avsaknaden av information

Läs mer

Resultatet av 2007 års enkät om investeringar i och kring de svenska hamnarna

Resultatet av 2007 års enkät om investeringar i och kring de svenska hamnarna 1 (5) RAPPORT Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon Dnr: Björn-Åke Zetterberg, 011-19 12 51 Resultatet av 2007 års enkät om investeringar i och kring de svenska hamnarna Sjöfartsverket gör tillsammans

Läs mer

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport 2014-02-26 Uppdraget Pågatåg Nordost är en samverkan mellan 12 kommuner och 3 regioner som arbetar för att utveckla regionen genom en förbättrad tågtrafik på 5 bandelar.

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen för att skapa hållbara

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne Motor för tillväxt Handelskammarens agenda för södra Skåne 2 Handelskammaren speglar företagen och är en naturlig partner för utveckling Vår agenda i korthet Södra Skåne är en del av Nordens största region

Läs mer

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE MANIFEST FÖR ETT SAMVERKANDE SKÅNE Skåne är år 2030 en attraktiv och livskraftig region med flera starka tillväxtmotorer och en mångfald av livsmiljöer. Skåne har dragit

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida Den tillgängliga regionen 2007-12-14 Remissyttrande 1(6) Harry Wiesel Dnr: 07-459 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Framtidens

Läs mer

Frukostseminarium Riksdagshuset Trafikutskottet 2016-06-15. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Frukostseminarium Riksdagshuset Trafikutskottet 2016-06-15. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Frukostseminarium Riksdagshuset Trafikutskottet 2016-06-15 1 Frukostseminarium 15 juni kl 8:00 Kommer det i framtiden att finnas konventionell järnväg över Trelleborg mellan Sverige och kontinenten? Trafikutveckling

Läs mer

Datum: Maj 2013 1 (60) Södermanlands län

Datum: Maj 2013 1 (60) Södermanlands län Datum: Maj 2013 1 (60) Södermanlands län 2 (60) 3 (60) Förord Det gemensamma arbetet med infrastruktur och trafik i östra Mellansverige har pågått i över tio år. Ganska tidigt upptäcktes avsaknaden av

Läs mer

Datum: Maj 2013 1 (60) Östergötlands län

Datum: Maj 2013 1 (60) Östergötlands län Datum: Maj 2013 1 (60) Östergötlands län 2 (60) 3 (60) Förord Det gemensamma arbetet med infrastruktur och trafik i östra Mellansverige har pågått i över tio år. Ganska tidigt upptäcktes avsaknaden av

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTIFRÅN POSITIONSPAPPRET ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2017 1 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR Vi sex regioner i

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTKAST 2017-01-20 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTIFRÅN POSITIONSPAPPRET ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2017 1 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Lunda och Västberga terminalområden - transport- och varuflöden

Lunda och Västberga terminalområden - transport- och varuflöden GFN 2002-02-18 GEMENSAMT TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) 2003-01-29 Stadsbyggnadskontoret Strategiska avdelningen Katarina Styf Tfn 08-508 277 31 Dnr Näringslivskontoret Mariann Jenefors Tfn 08-508 280 87 Dnr Gatu-

Läs mer

Datum: Maj 2013 1 (50) Gotlands län

Datum: Maj 2013 1 (50) Gotlands län Datum: Maj 2013 1 (50) Gotlands län Datum: Maj 2013 2 (50) Datum: Maj 2013 3 (50) Förord Det gemensamma arbetet med infrastruktur och trafik i östra Mellansverige har pågått i över tio år. Ganska tidigt

Läs mer

Godsflöden Östra Mellansverige. Godsflöden i Östra Mellansverige

Godsflöden Östra Mellansverige. Godsflöden i Östra Mellansverige Godsflöden Östra Mellansverige Bakgrund Gods allt viktigare för regional utveckling Stråk och noder pekas ut av staten Behov av underlag inför nästa planomgång Problem Vi vet inte hur godsflödena målpunkter,

Läs mer

Infrastrukturen i Öresundsregionen

Infrastrukturen i Öresundsregionen 16 augusti 2007 Infrastrukturen i Öresundsregionen Sammanfattning Öresundsregionens utveckling och infrastruktur är av stort nationellt intresse för både Sverige och Danmark. Transportsystemet i region

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Sverige behöver rusta sin infrastrukt För att göra transporter till och från svenska företag

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Koncernkontoret Området för samhällsplanering

Koncernkontoret Området för samhällsplanering Området för samhällsplanering Datum 2015-11-06 Dnr 1500321 1 (6) Sverigeförhandlingen Förtydligande avseende s nyttoanalys till Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har den 23 oktober 2015 skickat

Läs mer

Hur uppfattas Skåne som destinationsvarumärke?

Hur uppfattas Skåne som destinationsvarumärke? Hur uppfattas Skåne som destinationsvarumärke? Epinion har, på uppdrag av Tourism in Skåne, genomfört en undersökning om Skåne som destinationsvarumärke. Undersökningen gjordes under Q1 och Q2 2013, bland

Läs mer

Diskussionsunderlag. Positionspapper om infrastruktur: Skåne påverkar hela Sverige

Diskussionsunderlag. Positionspapper om infrastruktur: Skåne påverkar hela Sverige Arbetsmaterial 2012-10-10 1 Diskussionsunderlag Positionspapper om infrastruktur: Skåne påverkar hela Sverige Förord Planerna för utveckling och skötsel av transportinfrastrukturen i Sverige är nu under

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige 2016-01-11 RJL2015/2745 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Regionsamverkan Sydsverige Förslag till beslut Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta Godkänna bilagt förslag till

Läs mer

TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE. 12 oktober 2016

TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE. 12 oktober 2016 TRAFIKCHARTER 12 oktober 2016 I denna överenskommelse tecknas en gemensam vision för hur en välfungerande, stabil och hållbar infrastruktur kan bidra till att stärka rörligheten och skapa ekonomisk tillväxt

Läs mer

Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö

Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö RAPPORT 2017:133 Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö Översiktlig sammanställning av effekter Trafikverket 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

B. De 4 stora transportslagen. Läs sid. 94 111.

B. De 4 stora transportslagen. Läs sid. 94 111. Logistik A. Modul 4 (transportmetoder). Transport-utb. Läsning: Detta häfte samt vissa delar av kap. 5, 10 o 12. Skriv svaren under frågorna. Namn:... A. Inledning Läs sid. 88 91 samt diagrammen på sid.

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

Hamnar en kommunal angelägenhet?

Hamnar en kommunal angelägenhet? Hamnar en kommunal angelägenhet? Hamnar är en del av infrastrukturen Järnväg och väg planeras av statliga myndigheter, hamnar av kommunala bolag Hamnar fungerar inte utan bra infrastruktur som ansluter

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

EUROPASPÅRET 00:14 LANDSKRONA KØBENHAVN. Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling OSLO/ GÖTEBORG

EUROPASPÅRET 00:14 LANDSKRONA KØBENHAVN. Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling OSLO/ GÖTEBORG EUROPASPÅRET Nya core networkförbielser i Öresusregionen för internationell och regional utveckling OSLO/ GÖTEBORG 00:14 LANDSKRONA KØBENHAVN HAMBURG STOCKHOLM ESS nästa fasta Öresusförbielse? I takt med

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik Inför planperioden 2018-2029 Syfte Underlag till nationell och regional åtgärdsplanering för planperioden 2018-2029. Gemensam vision

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Erica Kronhöffer, vice president Environment & TQM Title Page of 1 presentation >View>Header and Footer Historiskt samgående

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 del 1, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, Samrådsutgåva

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 del 1, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, Samrådsutgåva Bilaga 6.1 Tåglägesavgift och passageavgift 1 Tåglägesavgift En särskild avgift tåglägesavgift debiteras enligt avsnitt 6.3.1.1, för tågläge för persontrafik, godstrafik och tjänstetåg. Avgiften baseras

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS BYGGSTART SVERIGE EN NY STAMBANA Alla är överens om att Sveriges infrastruktur behöver rustas för framtiden. Inte minst i Skåne, som dras med flaskhalsar försenade tåg och andra störningar. Men även på

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12 Butikscenter > Det handlar om att handla HELSINGBORG KV. ORKANEN 12 17 09 2008 Ett butikscenter på rätt plats vid rätt tidpunkt Östersund INNEHÅLL Innehåll 2 Orientering 3 Visualisering 4 Butiksarealer

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Gästnätter län, augusti 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 500 3 000 2 500 3 160 2 740 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 791

Läs mer

Region Skåne. Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne. Malmö 2015-09-24

Region Skåne. Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne. Malmö 2015-09-24 Region Skåne Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne Malmö 2015-09-24 Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne Datum 2015-09-24 Uppdragsnummer 1320009674 Utgåva/Status Slutversion John Mcdaniel Thomas Ney

Läs mer

Järnvägens konkurrenskraft och utveckling i Skåne

Järnvägens konkurrenskraft och utveckling i Skåne Slutrapport 2011-08-31 Malmö 2011-08-31 Vectura Division Transport och Samhälle Box 242 201 22 Malmö Besöksadress: Hjälmaregatan 3 www.vectura.se Växel: 0771-159 159 Beställare: Konsult: Uppdragsledare:

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

Datum: Maj 2013 1 (86) Stockholms län

Datum: Maj 2013 1 (86) Stockholms län Datum: Maj 2013 1 (86) Stockholms län 2 (86) 3 (86) Förord Det gemensamma arbetet med infrastruktur och trafik i östra Mellansverige har pågått i över tio år. Ganska tidigt upptäcktes avsaknaden av information

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Godsstrategi för Skåne Remissutgåva 2013-06-12

Godsstrategi för Skåne Remissutgåva 2013-06-12 Godsstrategi för Skåne Remissutgåva 2013-06-12 1 Förord Skåne utgör Sveriges huvudsakliga port för handel med Kontinentaleuropa. Utrikes godstransporter går huvudsakligen på väg och ökar i snabbare takt

Läs mer

Godsflödesanalys Gävleborgs län och Älvkarleby kommun

Godsflödesanalys Gävleborgs län och Älvkarleby kommun RAPPORT Godsflödesanalys Gävleborgs län och Älvkarleby kommun Rapportnummer 2015-02-20 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten

Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten Vad säger OECD territorial reviews Vilket fokus har regionerna i pågående infrastrukturplanering Motiv och svårigheter vid utvecklad samverkan

Läs mer

Närmast i Norden. Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne

Närmast i Norden. Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne Närmast i Norden Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne 2 Närmast i Norden Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne Vision Nordvästra Skåne ska vara Nordens närmaste region. Fast förbunden i

Läs mer

16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336

16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336 16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336 Ärende Inom ramen för samarbetet Regionsamverkan Sydsverige har ett gemensamt positionspapper för Sydsveriges infrastruktur tagits fram. Region

Läs mer