Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)"

Transkript

1 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida Den tillgängliga regionen Remissyttrande 1(6) Harry Wiesel Dnr: Till Näringsdepartementet Stockholm Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR) Sammanfattning Regionförbundet Örebro ställer sig bakom principen att kategorisera flygplatserna som nationellt strategiska, regionalt strategiska respektive övriga, men anser att kategoriseringen och de ekonomiska konsekvenserna av den också bör ta hänsyn till omfattningen och betydelsen av fraktflyg och andra strategiskt viktiga transporter, samt till graden av utrikes tillgänglighet och åtkomst. Örebro län är ett av Sveriges bästa logistiklägen, och flygplatsens betydelse som nav för luftburna godstransporter fortsätter att öka. Flygplatsens lokalisering har också bidragit till att Försvarsmakten har beslutat att förlägga sitt centrallager i Arboga och att Räddningsverket använder Örebro Airport i samband med internationella hjälp- och katastrofinsatser. Från ett regionalt utvecklings- och arbetsmarknadsperspektiv, är det också viktigt att kunna erbjuda affärsresenärer och inkommande besökare ett attraktivt och tidsbesparande alternativ till Arlanda. Genom direktlinjerna till Kastrup och Sturup, har den internationella och nationella tillgängligheten förbättrats till ett flertal destinationer. Flygplatsen är dessutom Skandinaviens främsta ad hoc-flygplats. Örebro Airport fyller sammantaget en långt viktigare funktion i det nationella flygplatssystemet än vad som gjorts gällande i betänkandet och bör istället klassas som en nationellt strategisk flygplats. Flygplatsen bör under alla omständigheter ges ett statligt stöd som i relation till den redovisade förlusten - står i paritet med stödet till de regionalt strategiska flygplatserna. Örebro Airport - en nationellt viktig flygplats för godstransporter Ett långsiktig hållbart transportsystem förutsätter ett förhållningssätt som medför minskad klimatpåverkan och i detta hänseende är flyget inte konkurrenskraftigt. I den mån det är möjligt, bör därför gods transporteras på järnväg eller sjövägen. För vissa kategorier av gods är dock dessa transportslag idag inga realistiska alternativ och med hänsyn till detta, bör en rimlig utgångspunkt vara att godset som ändå ska gå med flyg, lastas och lossas så nära ursprungs- och destinationsorten som möjligt. Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

2 Alternativet är att godset transporteras långa sträckor med lastbil till en flygplats längre bort, vilket leder till ökad belastning på miljön och vägsystemet. Örebro Airport är idag Sveriges fjärde största fraktflygplats och därmed viktig för Örebroregionen och ett stort omland. En förklaring till det är Örebroregionens utmärkta logistikläge. Två av Sveriges mest betydelsefulla vägar, E18 och E20, sammanstrålar i Örebro län, liksom ett flertal viktiga järnvägar. Flygplatsen är en därmed viktig komponent för regionens och Mellansveriges attraktivitet ur ett näringslivsperspektiv. Örebro län rankas idag som Sveriges tredje bästa logistikläge och flygplatsens växande betydelse för fraktflyget är en starkt bidragande faktor till detta. Ett flertal större logistikföretag har valt att lokalisera verksamheter i närheten av flygplatsen, som därmed utgör ett viktigt nav för såväl nationella som internationella godstransporter. En viktig händelse som förstärker bilden ytterligare är Försvarsmaktens beslut att etablera sitt centrallager i Arboga. Valet har bland annat gjorts med hänsyn till närheten till Örebro Airport och de för övrigt gynnsamma logistiska förutsättningarna i regionen. Av tilläggsdirektiv 2006:14 framgår att utredaren ytterligare ska analysera och ge förslag i de delar som bland annat rör frågor om flygfrakt. Regionförbundet Örebro menar att regeringens intention i detta hänseende inte är uppfylld och att frågan har lämnats därhän. Om godstransporternas andel av den negativa klimatpåverkan är en faktor att beakta, bör en av utgångspunkterna vara att transportsträckorna totalt sett ska minska. Regionförbundet Örebro menar att fraktverksamheten vid Örebro Airport bidrar till detta. Viktig funktion vid internationella hjälp- och katastrofinsatser En annan viktig dimension av flygplatsverksamheten är dess funktion som nav för internationella hjälp- och katastrofinsatser. Från Räddningsverkets sida menar man att flygplatsens läge och smidiga service gör att värdefull tid kan sparas vid insatser som kräver ett snabb agerande. Flygplatsen användes bland annat vid hjälpinsatserna efter kriget i Mellanöstern förra året och i samband med Nordic Battlegroups slutövning så sent som i november Skandinaviens främsta ad hoc-flygplats En mycket stor andel av fraktverksamheten vid Örebro Airport utgörs av s.k adhoc-flygningar, vilket innebär att i stort sett alla typer av flygtransporter kan arrangeras med mycket kort varsel. Flygplatsen kan ta emot alla flygplanstyper och har ett komplett ILS-system, vilket innebär att start och landning även kan ske när väder- och siktförhållandena är ogynnsamma.

3 Växande betydelse för persontransporterna Närheten och tillgängligheten till Stockholm och Arlanda är viktiga parametrar för den som reser med Stockholm eller ett flertal andra inrikes destinationer som mål. Men en flygplats betydelse för persontransporterna måste också ses i ett internationellt sammanhang. Utrikesflyget är idag nästan tre gånger så stort som inrikesflyget mätt i antal passagerare, och direkt avgörande för landets besöksnäring och stora behov av globala kontakter. Trots att det i betänkandet slås fast att såväl Arlanda som Landvetter och Kastrup ska vara referensflygplatser i beräkningsunderlaget för driftbidrag, är det svårt att se hur denna aspekt beaktas i utredningens förslag till kategorisering. Arlanda är och bör förvisso vara landets viktigaste flygnav. Det är viktigt för Stockholm-Mälardalsregionens och landets internationella konkurrenskraft att flygplatsen och anslutningarna till och från den förstärks. Men för att Arlanda ska kunna fungera som ett komplett flygnav för Örebroregionen, krävs det att restiden med tåg väsentligt förkortas. Regionförbundet efterlyser de investeringar i järnvägsnätet som möjliggör detta. Men fram till dess att de nödvändiga utbyggnaderna är gjorda, kan Arlanda inte ensamt svara mot regionens tilltagande behov av nationell och internationell åtkomlighet och tillgänglighet. Arlanda ett av flera flygnav för Örebroregionen Det går idag inte att flyga till Arlanda från Örebro Airport. Restiden till Arlanda med tåg uppgår idag till minst två och en halv timme, och vid de flesta tiderna på dygnet mer än så. Det gör att den internationella tillgängligheten och åtkomsten med Arlanda som nav i de flesta fall inte kan anses vara tillfredsställande för resenärer som utgår från centrala Örebro och den omgivande regionen. Därtill kommer det faktum att den långa restiden och de relativt glesa avgångarna för tåget i sig skapar incitament till att ta den egna bilen till Arlanda. Med tanke på att avståndet till Arlanda om man utgår från centrala Örebro är cirka 20 mil är det svårt att se hur ett så starkt fokus på Arlanda som nav för resenärer från regionen kan bidra till att uppfylla de transportpolitiska delmålen om tillgänglighet, miljö och trafiksäkerhet. För affärsresenärer som ska ta sig från Örebro till destinationer på kontinenten och andra delar av världen, är Kastrup i många fall den flygplats som fungerar som internationellt nav. Genom att resa via Kastrup istället för Arlanda, kan restiden för den som exempelvis reser till Bryssel minskas med nära två timmar, enkel väg.

4 Örebro flygplats utgör därmed en viktig startpunkt för många affärsresenärer från regionen och dess omland, men också för inkommande besökare. Flygplatsen har idag två till tre avgångar till Kastrup alla vardagar. Utöver detta, har flygplatsen två avgångar varje vardag till Sturup. Det betyder att Malmö i viss utsträckning fungerar som inrikesnav för resenärer med destinationer i södra Sverige och den alltmer betydelsefulla Öresundsregionen. Att ta sig till Arlanda med kollektivtrafik för att därefter flyga till Malmö är i flera avseenden ett mycket sämre alternativ. Chartertrafiken ökar i betydelse på flygplatsen. Till sommaren 2008, kommer man att kunna resa direkt till sex av de mest frekventerade charterdestinationerna. Det gör Örebro Airport till landets fjärde största flygplats räknat i antal destinationer. Regionförbundet Örebro ser den ökande chartertrafiken som ett tecken på att många resenärer, när möjligheten ges, av naturliga skäl väljer att flyga från den flygplats som ligger närmast deras bostadsort. I transportpolitiskt hänseende, bidrar detta till uppfyllelsen av ett flertal av delmålen. Örebro Airport en nationellt strategisk flygplats Utifrån ovan förda resonemang, menar Regionförbundet Örebro att Örebro Airport fyller en långt viktigare funktion i det nationella flygplatssystemet än vad som har gjorts gällande i betänkandet och att flygplatsen därför bör klassas som nationellt strategisk. Om flygplatsen trots det som anförts ovan ändå ska betraktas som regionalt strategiskt, anser Regionförbundet Örebro att Örebro Airport, med avseende på driftbidraget, ska behandlas likvärdigt med andra regionalt strategiska flygplatser. 2,5-timmeskriteriet ger orimliga konsekvenser 2,5 timmes-kriteriet, som i ekonomiskt hänseende skapar en till synes godtycklig fjärde kategori av flygplatser, förefaller främst syfta till att den totala ramen för driftbidraget inte överskrids. Kriteriet saknar också stöd i kommittédirektiven. Regionförbundet Örebros utgångspunkt är, med hänsyn till de transportpolitiska målen, att tillgängligheten till referensflygplatserna i första hand ska baseras på restiderna med kollektivtrafik, när sådana alternativ står till buds. Idag kan man inte resa till Arlanda med tåg eller buss på mindre än 2,5 timme från centrala Örebro. Om man ändå väljer att köra samma sträcka med bil, vilket långt ifrån alla resenärer har möjlighet att göra, tar det enligt Vägverkets reseplanerare 2 timmar och 20 minuter. Den kalkylen förutsätter att det tar 10 minuter att parkera och förflytta sig till rätt terminal. Med tanke på hur större delen av långtidsparkeringarna är lokaliserade på Arlanda, är det en orealistisk kalkyl.

5 Även med bilen som alternativ, tar i det i praktiken mer än 2,5 timme att ta sig från centrala Örebro till rätt terminal på Arlanda. Regionförbundet Örebro anser sammanfattningsvis att 2,5-timmarskritieriet bygger på felaktiga antaganden med avseende tillgängligheten från centrala Örebro och att det inte heller har något stöd i kommittédirektiven. Den statliga ersättningen till icke-statliga flygplatser I betänkandet föreslås att den totala statliga ersättningen till de icke-statliga flygplatserna ska uppgå till 105 miljoner kronor. Samtidigt uttrycks det på annat håll i utredningen att utgångspunkten för den totala ersättningen ska vara behoven vid flygplatsen. Av utredningen framgår det också att statens ersättning till driften av de ickestatliga flygplatserna syftar till att säkerställa en god regularitet och säkerhet. Regionförbundet Örebro anser de båda sistnämnda utgångspunkterna bör vara styrande för statens ekonomiska åtagande i flygplatssystemet. Med tanke på att det i kommittédirektiven tydligt uttrycks att flyget skall ses som en del av det nationella transportsystemet, bör flyget ges möjligheten att utifrån sina förutsättningar utvecklas på samma sätt som de övriga transportslagen. Det är inget självändamål att öka flygets andel av de totala transporterna, men där det saknas realistiska alternativ, bör utgångspunkten vara att flygplatserna skall kunna hålla den kvalitet och regularitet som krävs. Vi menar därför att det kan finnas skäl att se över den totala kostnadsramen, utan att för den sakens skull överge målet att på sikt minska den totala ersättningen. Utgångspunkten måste vid varje enskilt tillfälle ändå vara att stödet håller den nivå som krävs för att upprätthålla ett konkurrenskraftigt och välfungerande flyg. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, menar Regionförbundet Örebro att det är vanskligt att lägga den totala ersättningen på en nivå som i viss mån utgår ifrån förhållanden som inte ännu existerar. Luftfartsverkets verksamhetsform Regionförbundet Örebro ställer sig bakom förslaget till bolagisering av Luftfartsverket. Redovisning av den regionala dialogen Regionförbundet genomförde den 12 november ett möte där de tre aktuella remisserna angående flygplatserna, hamnarna och kombiterminalerna presenterades och diskuterades. På mötet deltog representanter för ett flertal av länets kommuner, Länsstyrelsen, Örebro Airport, Green Cargo samt Handelskammaren.

6 Samtliga kommuner och övriga ovan nämnda organisationer har därefter kunnat anmäla sitt intresse för att ta del av och lämna synpunkter på förslaget till remissyttrande. Några av organisationerna har dessutom valt att skicka egna yttranden. För Regionförbundet Örebro Irén Lejegren Regionstyrelsens ordförande Magnus Persson Regiondirektör

2002-02-25--26 Ärende 5

2002-02-25--26 Ärende 5 2002-02-25--26 Ärende 5 Flygplatspolicy för Region Skåne RS/010010 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 124/2000 att godkänna förslag till avtal angående finansieringssamverkan avseende Ängelholms

Läs mer

Till Statsrådet Åsa Torstensson

Till Statsrådet Åsa Torstensson Till Statsrådet Åsa Torstensson Den 1 juni 2006 bemyndigade den dåvarande regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över det svenska flygplatssystemet.

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2014:5

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2014:5 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2014:5 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2014:5 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030 SAMRÅDSVERSION

Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030 SAMRÅDSVERSION Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030 SAMRÅDSVERSION Rikstrafiken RT 2008/38 2010-01-10 2 (78) Innehåll 1 INLEDNING 4 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 4 1.2 GOTLANDSTRAFIKENS UTVECKLING 5 1.3 MÅL

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-13 KS 2013/0732 Kommunstyrelsen Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats Förslag till beslut Kalmar kommun

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Fastställd plan 2014-06-18 Falun juni 2014 2(71) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2. REGIONENS

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Preliminär plan 2013-12-04 Falun december 2013 2(68) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2.

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet SOU 1998:148 1 Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet Regeringen beslutade den 25 juni 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda verksamhetsmål, preciserade arbetsuppgifter

Läs mer

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Johan Klaesson (johan.klaesson@jibs.hj.se) Charlotta Mellander (charlotta.mellander@jibs.hj.se) JIBS/CEnSE Box 1026 551 11 Jönköping Sverige Innehåll 1 Sammanfattande

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser

Förutsättningar för allmänflygplatser Rapport mars 2014 Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholms regionen och dess närhet Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten hur har det blivit och vad har det kostat? RiR 2011:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport Flygplatsens inverkan på Stockholmsregionen och Sverige Sara Bandstein, Ann-Sofie Stenérus, Nicolas Espinoza FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Kommunstyrelsen Datum 1 (12) Kommunledningskontoret Näringsliv KS/KF2008:226 Lennart Nilsson, 016-710 83 37 Kommunstyrelsen YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG

Läs mer

En fjärde migrationsdomstol

En fjärde migrationsdomstol R2A PM 1 (20) Ekonomiavdelningen, Enheten för analys En fjärde migrationsdomstol Remissammanställning Domstolar Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten instämmer i rapportens slutsats att Umeå är den ort

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne UPTEC STS08 013 Examensarbete 30 hp April 2008 Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne En komparativ studie av Gröna Tåget och Europakorridoren Martin Swahn Abstract Framtidens tågtrafik mellan

Läs mer

Klart vi ska ha en kombiterminal

Klart vi ska ha en kombiterminal Klart vi ska ha en kombiterminal Frågor och svar om etablering av kombiterminaler Klart vi ska ha en kombiterminal Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, www.skl.se

Läs mer

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn Nässjö. Svensk Kärnbränslehantering AB. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz.

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn Nässjö. Svensk Kärnbränslehantering AB. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz. Svensk Kärnbränslehantering AB Bussförbindelse Oskarshamn Nässjö Uppdragsnummer 2128028 Stockholm Sweco Infrastructure AB Anders Schweitz Linda Meurling 1 (35) Sweco Transport & Anläggning Gjörwellsgatan

Läs mer