n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23"

Transkript

1 n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR U Kommunstyrelsens kontor SÖDERTÄLJE KOMMUN Tjänsteskrivelse Cecilia Mårtensson Näringslivs- och infrastrukturstrateg SÖDERTÄLJE KOMMUN. Ko_n:r:'~_nstYlelsen 2DD? Dnr Or/4(Jt jrnr t) 'Y I fj"!j t Kommunstyrelsen Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser (SOU 2007:70) Sammanfattning av ärendet I juni 2006 tillsattes en särskild utredare, Christina Rogestam, får att se över det svenska flygplatssystemet. Syftet med översynen har varit att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, lämna fårslag till inriktning och prioriteringar av det långsiktiga statliga ansvaret får flygplatser. Flygplatsutredningen är nu skickad på remiss och regeringen vill ha synpunkter på fårslagen eller materialet som finns med ibetänkandet. Södertörnskommunerna har valt att svara gemensamt på remissen. Sammanfattning av yttrandet Sammanfattning Södertörnskommunerna har i Regionalt utvecklingsprogram för Södertörn gemensamt pekat ut Arlanda och Skavsta som två mycket viktiga målpunkter får regionen. Södertörnskommunerna stödjer fårslaget att peka ut Arlanda som nationellt strategisk flygplats. Skavsta bör pekas ut som nationellt strategisk flygplats. Skavsta var under 2006 landets tredje största flygplats i antal årspassagerare. Lågprisflyget på Skavsta kompletterar flygtrafiken vid Arlanda och Bromma. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 23 november 2007 Södertörnkommunernas fårslag till yttrande till Näringsdepartementet Sammanfattning av Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (sidorna 11-16) Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

2 2 Kommunstyrelsens kontors forslag till kommunstyrelsen: Yttrandet skickas till Näringsdepartementet i enlighet med bifogat fårslag. Beslutet expedieras till: Näringsdepartementet (yttrandet) Akten

3 SALE :", ~:"'~ NYKVARN Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser Sammanfattning Södertörnskommunerna har i Regionalt utvecklingsprogram för Södertörn gemensamt pekat ut Arlanda och Skavsta som två mycket viktiga målpunkter för regionen. Södertörnskommunerna stödjer förslaget att peka ut Arlanda som nationellt strategisk flygplats. Skavsta bör pekas ut som nationellt strategisk flygplats. Skavsta var under 2006 landets tredje största flygplats i antal årspassagerare. Lågprisflyget på Skavsta kompletterar flygtrafiken vid Arlanda och Bromma. Södertörn samarbetar Totalt omfattar Södertörn åtta kommuner - Botkyrka, Salem, Södertälje, Nykvarn, Huddinge, Tyresö, Haninge och Nynäsharnn. Idag är hela Södertörn en del av Stockholmsregionen och har drygt invånare. Södertörn tillhör Stockholms arbetsmarknads- och bostadsregion och det ekonomiska utbytet är starkt. Södertörnskommunerna har inlett ett gemensamt arbete genom att ta fram utvecklingsprogram för Södertörn. Syftet med utvecklingsprogrammet är att identifiera gemensamma frågor där det finns ett mervärde för kommunerna att samverka. Arlanda och Skavsta prioriterade målpunkter Infrastruktur är ett fokusområde inom Södertörns utvecklingsprogram. Inom fokusområdet föreslås dels prioriteringar av viktiga investeringar och dels förbättringar i trafikeringen för att nå viktiga målpunkter i regionen. Syftet är att underlätta för en gemensam bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i hela Stockholm och Mälardalsregionen samt att underlätta tillväxten på Södertörn. Två av de målpunkter som har prioriterats i detta arbete är tillgängligheten till flygplatserna Arlanda och Skavsta. Tillgängligheten till flygplatserna är av avgörande betydelse för regionens framtida utveckling. Näringslivet är starkt beroende av snabba förbindelser med båda flygplatserna. Det är mycket viktigt att kommunikationerna till flygplatserna förbättras, framförallt när det gäller den spårbundna trafiken men även för biltrafiken. För biltrafiken är det avgörande att Förbifart Stockholm byggs för att förbättra kommunikationen över Saltsjö - Mälarsnittet. Arlanda nationellt strategisk flygplats Södertörnskommunerna stödjer förslaget att peka ut Arlanda som nationellt strategisk flygplats. Skavsta som nationellt strategisk flygplats Vidare anser Södertörnskommunerna att även Skavsta bör vara utpekat som en nationellt strategisk flygplats. Skavsta var under 2006 landets tredje största flygplats räknat i antalet passagerare. Antalet årspassagerare är 1,8 miljoner vilket vida överstiger kriteriet om att den totala årliga passagerarvolym ska överstiga passagerare. Den speciella inriktningen mot lågprisflyg innebär att Skavsta kompletterar flygtrafiken på Arlanda. Det har därmed ingen större betydelse att flygplatserna ligger nära varandra. Skavsta

4 har beroende på sin speciella inriktning ett mycket stort upptagningsområde som inte är järnfårbart med andra flygplatser. Vilket bidrar till att flygplatsen borde uppfylla nyttokriteriet. Det är av största vikt att Skavsta pekas ut som nationell flygplats då det påverkar planering och finansiering av den övriga infrastrukturen omkring flygplatsen. I Banverkets pågående arbetet medjärnvägsutredning får Ostlänken planeras huvudbanan gå via Skavsta. Då hela Götalandsbanan är byggd innebär detta att Skavsta kommer att vara en station på den nya stambanan mellan Stockholm och Göteborg. Genom att Skavsta blir en nationellt viktig flygplats kan Banverket och Vägverket i sina investeringsplaner prioritera de investeringar som krävs får att fårbättra flygplatsens tillgänglighet. Att peka ut Skavsta som nationellt strategisk flygplats bidrar till måluppfyllelse inom de i betänkandet centrala delrnålen: tillgänglighet, regional utveckling, god miljö ochjärnställt transportsystem. För kommunerna på Södertörn Katarina Berggren Botkyrka kommun Gilbert de Wendel Haninge Kommun Leif Zetterberg Nykvams kommun Ilija Batljan Nynäshamns kommun Bo Trygg Huddinge kommun Lennart Kalden~n Salems kommun Anders Lago Södertälje kommun Berit Assarsson Tyresö kommun

5 Fra mtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet fi -Ii- STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR BETÄNKANDE AV FLYGPLATSUTREDNINGEN SOU 2007:70!iliiJit.4&Wiii.JL W6idEifJ\dDUI~a.d!Jf'S'i... t'mfll I i,!, I':,,:,:,>,:'. " : '.. " I,, ~~tiij" et~:':&t~~;,ze,~ i l

6 Sammanfattning Uppdraget Mitt huvuduppdrag har varit att genomföra en översyn av det samlade svenska flygplatssystemet med syfte att lämna förslag till inriktning och prioritering av det långsiktiga statliga ansvaret för flygplatser i Sverige. Uppdraget har omfattat samtliga flygplatser, det vill säga både statliga, kommunala och privata, som i dag har linjetrafik. I uppdraget har ingått att analysera förutsättningar för och effekterna aven omfördelning av ansvaret för statliga och kommunala flygplatser samt att lämna förslag till en robust och långsiktig finansieringsmodell för det samlade flygplatssystemet. Vidare har det ingått i mitt uppdrag att belysa Luftfartsverkets roll som statlig infrastrukturhållare för flygplatser samt att redovisa förutsättningarna för och konsekvenserna av alternativa verksamhetsformer - både i förhållande till de transportpolitiska målen och. till de företagsekonomiska krav som i dag finns på verket. Utgångspunkter Den grundläggande utgångspunkten för mitt utredningsarbete har varit att statens engagemang kring flygplatserna ska utformas så att det bidrar till transportpolitisk måluppfyllelse. Begreppet tillgänglighet och dess definition är viktigt för att bedöma flygets bidrag till måluppfyllelsen., För att uppnå de transportpolitiskarnålen krävs, en samordning mellan.rrafikslagen och en annan viktig utgångspunkt.för mitt j arbete och mina förslag har därför varit. behovet"i;'av;ts~verkati ~!rnella:n trafikslagen och mellande statliga aktörerna.. Den statliga investeringsplaneringen och infrastrukturens utbyggnad inom väg- och järnvägssektorn kommer enligt min upp 11 liii~,~ m\i===.!.'\!l.iiii"li.i.ii. 2.lIII!lIill'aJ. ~;i'pdri.---"liiililiii."iii. _1!lI!IlI1[i~j i :~"i ' j,~..!,i :~~f ;i 1 >'.: i i ''-11II ~~11I!Il1IJI1 I' I.,11.,"1'1-' _.1' \',1',,';111 ~'I'I' 1., " 1 1IIIII'il~'I- 1'1 11,111.I 11_lrl'j~J1iWl~~n'I,,,.~!,!! \ ".

7 Sammanfattning SOU 2007:70 fattning att i hög grad påverka utvecklingen av det totala transportsystemet och jag har därför kartlagt hur nuvarande investeringsplaner kan tänkas påverka framtida restider och resmöjligheter inom de olika trafikslagen och den inbördes relationen mellan dessa. ~~fbitpl~,ti~~mtj;rihmjldiqg:1f!!,g,~mi~ltj[~t~if1!,tl!tl$,(jkli~ Uilrit$.-"j:."b,.. ',L, '.' ",'b;jiji:.~"""',. bl..,";',,j,',hj!,,c" 'l'lliai'ii.br<l;l~~d!ij'åf~~4ifrm"".-j"".f,.. '~ I'.t'5"'._ml~11Il!fmral,Iillle:0l'!~..,al"l!tl\l.!>.elt,~Ul~Ji;:)je::LU 'täliu\ti15::h1'!5'sy,l:jiill\jri;;r,"1'0'1'l\immao "~~!åj'g. Kategorisering av flygplatser Jag föreslår att samtliga flygplatser med linjetrafik delas m följande tre kategorier: l ~l~ nationellt strategiska flygplatser Pol:! regionalt strategiska flygplatser l~'l\l~~l övriga flygplatser. Utgångspunkten för kategoriseringen har va,rit respektive flygplats bidrag till den transportpolitiska måluppfyllelsen. För att kunna genomföra kategoriseringen har jag utgått från ett antal kriterier dä;("t[.a,fikypjy.m~id~ttl1iil~y~~.~\1~n~h~~~li.l'a~~l~j;,l<to.d,~.tb~) i~~~~förvissa flygplatser har jag därutöver baserat kategoriseringen på särskilda överväganden. Följa~~~ fl)::~platser bör enligt minu?pfattning ingå i kateg~rin 'fi~i$fjilf;j~o,yijbzf);;~:j!fj.jll~."ja flygplatser: Ji.!f'.~'t Arvidsjaur,.>r48ro:riiQ:ta, Kiruna, Landvetter, Luleå, Malmö, Umeå, Visby och Östersund För de nationellt strategiska flygplatserna bör staten garantera en ersättning som motsvarar 100 procent av det aktuella underskottet för driften av flygplatsen. För de flygplatser som ligger inom det bolagiserade luftfartsverket sker detta genom korssubventionering och för de flygplatser som inte är statligt ägda ges ersättningen via det statliga ersättningssystemet. I kategorin 'ffnegt<ji!i1frllf'~ flygplatser bör följande flygplatser ingå: Göteborg City, Gällivare, Hagfors, Halmstad, Hemavan, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Kristianstad, Linköping, Lyckse1e, Mora, Oskarshamn, Pajala, RonnebnJ'51re~S:jja, Skellefteå, Sundsvall, Sveg, Torsby, Trollhättan, Vilhelmina, Växjö, Ängelholm, Örebro och Örnsköldsvik. För de av Luftfartsverkets flygplatser som klassificeras som regionalt strategiska kan man på sikt tänka sig ett alternativt huvudmannaskap. Genom ett regionalt/kommunalt/privat ägande

8 iiiiiiii,iliiii" Ii :0 SOU 2007:70 Sammanfattning ;'t.:;; ':J:? "";''[,:'1 ;:;/,:rrl:i :'i'~dii"~i' ~ i' kan arbetet med att utveckla flygplatsen ingå som en naturlig del i övrigt regionalt utvecklingsarbete. Den positiva trafikutvecklingen vid de flygplatser som under senare år övergått från Luftfartsverket till kommunal ägo talar för att ett ökat regionalt engagemang kan gynna både utvecklingen i regionen och vid själva flygplatsen. För de regionalt strategiska flygplatserna bör ersättningen från staten vara upp till 75 procent av det aktuella underskottet för drift av flygplatsen. Flygplatserna i Borlänge, Norrköping, Storuman och Västerås bör betraktas som övriga flygplatser. För dessa flygplatser bör ingen statlig driftersättning utgå. Jag föreslår en inledande nivå på den totala statliga ersättningen på 105 miljoner kronor. Luftfartsstyrelsen bör få i uppdrag att regelbundet, till exempel vart tredje år, följa upp och vid behov justera indelningen i de olika kategorierna. Beredskapsfrågor Jag föreslår att Luftfartsstyrelsens flygräddningscentral vid Käringberget i Göteborg får ansvaret för att på nationell nivå säkerställa att flygplatser öppnas för akuta ambulanstransporter på tider när den aktuella flygplatsen normalt är stängd.. Luftfartsverkets verksamhetsform Aktiebolagsformen omgärdas av ett enkelt, etablerat och allmänt känt regelverk. Min bedömning är att både den inre effektiviteten och möjligheterna för Luftfartsverket att utvecklas skulle förbättras vid en bolagisering. Möjligheterna att samverka med externa parter förenklas också avsevärt vid en bolagisering. Luftfartsverket bör därför den 1 januari 2009 ombildas till två fristående aktiebolag. I det ena bolaget bör förvaltningen och driften av de flygplatser som Luftfartsverket i dag driver ligga. I det andra bolaget bör flygtrafiktjänsten ligga. Il I flygplatsbolaget bör långsiktigt de flygplatser som Ii kategoriserats som nationellt strategiska och som i dag ligger i Ii Luftfartsverket ingå. Dessa flygplatser är Arlanda, Bromma, ~ Kiruna, Landvetter, Luleå, Malmö, Umeå, Östersund och Visby. 13

9 Sammanfattning SOU 2007:70 il l Vad gäller flygplatsen i Luleå bör endast driften ingå eftersom flygplatsen förvaltas av Fortifikationsverket. Möjligheten att till marknadspris sälja ut någon av Luftfartsverkets större flygplatser till regionala/kommunala/privata intressenter bör övervägas. Landvetter och Malmö skulle kunna vara sådana flygplatser. Om en utförsäljning inte genomförs bör flygplatserna långsiktigt ingå i bolaget. De flygplatser som i dag drivs av Luftfartsverket och som vid kategoriseringen hamnat i kategorin ~~!.~~;l~t J~g- ~ _~l~_l_m~å\w~~'-'f~l1l'~f1~m;rlw1 ~1l1r:as;ti~;tmd1B~~el~t!åJta~<f6iils"fl~gp~I[f~Sie"Mpåic'silk!tr~;Hänil~~i r.. :!f(l)i~~g~ji!~41~lftf~_ergmrt~~~~_~.i vilken takt "'"""OCh under vilka former detta bör genomföras anser jag bör vara en fråga för bolaget och de regionala intressenterna. De flygplatser som i dag ligger inom Luftfartsverket och som kategoriserats som regionalt strategiska är Jönköping, Karlstad, Ronneby, Skellefteå, Sundsvall, Ängelholm och Örnsköldsvik. Jag anser att det transportpolitiska uppdrag ~om Luftfartsverket har i dag i sin helhet bör föras över till det nya bolagen. Min bedömning är att detta enklast görs i form av ägardirektiv. I och med att verkets nuvarande uppgifter och transportpolitiska ansvar kommer att ligga fast innebär bolagiseringen inte någon förändring i denna del. Bolagets roll och grundläggande uppgift att vara en av de statliga aktörerna som tillhandahåller infrastruktur kommer att vara densamma. Nedan följer mina förslag i punktform: Samtliga flygplatser, med linjetrafik, bör delas in i de tre kategorierna nationellt strategiska, regionalt strategiska och övriga flygplatser. Flygplatser från vars centralorter man med bil eller kollektivtrafik kan resa till Arlanda på två timmar eller mindre bör kategoriseras som övriga flygplatser. Vissa flygplatser bör ingå i kategorin övriga flygplatser till följd av särskilda överväganden. Om en flygplats uppfyller de kriterier som fastställts för passagerarvolym och nytta, och inte kategoriserats som övrig flygplats, bör den betraktas som nationellt strategisk. 14

10 SOU 2007:70 Sammanfattning Samtliga flygplatser som inte faller inom någon av kategorierna nationellt strategisk eller övrig bör betraktas som regionalt strategiska. Kategorisering Nationellt strategiska flygplatser: Arlanda, Arvidsjaur, Bromma, Kiruna, Landvetter, Luleå, Malmö, Umeå, Visby och Östersund. Regionalt strategiska flygplatser: Göteborg City, Gällivare, Hagfors, Halmstad, Hemavan, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Kristianstad, Linköping, Lyckse1e, Mora, Oskars hamn, Pajala, Ronneby, Skavsta, Skellefteå, Sundsvall, Sveg, Torsby, Trollhättan, Vilhelmina, Växjö, Ängelholm, Örebro och Örnsköldsvik. Övriga flygplatser: Borlänge, Norrköping, Storuman och Västerås. '-ri?e flygplatser s~m drivs av ~uftfart~~erk:t ~ch som ~lass.i, ficeras som regionalt strategiska bor pa sikt överga ull ~ regionalt/kommunalt/privat huvudmannaskap. I vilken takt och!, under vilka former detta ska ske bör vara en fråga för det _6bolagiserade verket och de regionala intressenterna. l:rsättningssyster.net För nationellt strategiska flygplatser bör staten garantera en ersättning som motsvarar 100 procent av det redovisade underskottet för drift av flygplatsen. För regionalt strategiska flygplatser bör ersättningen från staten vara upp till 75 procent av det aktuella underskottet för drift av flygplatsen. För flygplatser från vars centralorter man med bil eller kollektivtrafik kan resa till Arlanda på mellan 2 och 2,5 timmar bör den ersättning som beräknats i fördelningsmodellen minskas med 50 procent. För de flygplatser som kategoriserats som övriga flygplatser bör ingen ersättning utgå. Den totala ersättningen till icke-statliga flygplatser bör inled ningsvis uppgå till 105 miljoner kronor. 15 I Iii

11 Sammanfattning SOU 2007:70 Samordning och beredskapsfrågor I I il ;1 I! Investeringar på flygplatser där Rikstrafiken upphandlar merparten av den reguljära linjetrafiken bör föregås av ett samråd med myndigheten. Regionerna bör ta ett ökat ansvar för flygplatsinfrastrukturen vid planering, prioritering och fördelning av medel. Luftfartsstyrelsens flygräddningscentral bör få ansvaret för att säkerställa att flygplatser öppnas för akuta ambulanstransporter på tider när den aktuella flygplatsen normalt är stängd. Luftfartsverkets verksamhetsform /' Luftfartsverket bör den 1 januari 2009 ombildas till två fristående aktiebolag - ett bolag för flygplatsdrift och ett bolag för flygtrafiktjänst. Staten bör överväga att ta in privata minoritetsägare i flygplatsbolaget för att ytterligare främja effektivitet och utveckling. Inledningsvis bör förvaltning och drift av samtliga flygplatser som i dag ligger inom Luftfartsverket ingå i flygplatsbolaget. Långsiktigt bör förvaltning och drift av följande nationellt strategiska flygplatser ingå i bolaget: Arlanda, Bromma, Kiruna, Umeå, Visby och Östersund. Även driften vid flygplatsen i Luleå, som förvaltats av Fortifikationsverket, bör ingå i bolaget. En utförsäljning, till marknadspris, av Landvetter eller Malmö till regionala/kommunala/privata intressenter bör övervägas. Om en utförsäljning inte genomförs bör även dessa flygplatser långsiktigt ingå i bolaget. De flygplatser som kategoriserats som regionalt strategiska och som i dag ingår i Luftfartsverket bör vid lämplig tidpunkt övergå till regionalt/kommunalt/privat ägande. De aktuella flygplatserna är Jönköping, Karlstad, Skellefteå, Sundsvall, Ängelholm och Örnsköldsvik. Även driften vid Ronneby, som förvaltats av Fortifikationsverket, bör övergå till regionalt/kommunalt/privat ägande. Det transportpolitiska uppdrag som Luftfartsverket har i dag bör föras över till bolagen. Styrelserna i de nya bolagen bör tillsättas i god tid så att de kan agera som en tydlig part i ett tidigt skede av bolagiseringsprocessen.

12

Till Statsrådet Åsa Torstensson

Till Statsrådet Åsa Torstensson Till Statsrådet Åsa Torstensson Den 1 juni 2006 bemyndigade den dåvarande regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över det svenska flygplatssystemet.

Läs mer

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015 SÖDERTALIE Tjänsteskrivelse okommunstyrelsens KONTOR 2008-11-01 Peter Unnerstedt Infrastruktur- och näringslivsstrateg 08-523 043 10 peter.unnerstedt@sodertalje.se Kommunstyrelsen Övergripande infrastrukturstrategi

Läs mer

Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27

Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27 Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27 Rapporten En svensk flygpolitik: Boarding? Canceled? är framtagen av Svenska Regionala

Läs mer

Användning och styrning av anslaget till trafikavtal. Rapport 2012:5

Användning och styrning av anslaget till trafikavtal. Rapport 2012:5 Användning och styrning av anslaget till trafikavtal Rapport 2012:5 Användning och styrning av anslaget till trafikavtal Rapport 2012:5 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010 både ett järnvägs- och samhällsbygge 1 Förord Den 20 december 2005 tog regeringen beslutet om att utse undertecknad som förhandlingsperson

Läs mer

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22 Avsnitt A: Övergripande systemanalys 1 Nationella och regionala mål Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande transportpolitiska målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

Läs mer

2002-02-25--26 Ärende 5

2002-02-25--26 Ärende 5 2002-02-25--26 Ärende 5 Flygplatspolicy för Region Skåne RS/010010 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 124/2000 att godkänna förslag till avtal angående finansieringssamverkan avseende Ängelholms

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 YTTRANDE 2014-09-15 Rapportnummer: N2014/1927/ITP Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 IT Norrbotten

Läs mer

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-13 KS 2013/0732 Kommunstyrelsen Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats Förslag till beslut Kalmar kommun

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

1 (2) Landstingsrådsberedningen

1 (2) Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0538 Landstingsstyrelsen Avtal angående inträde i gemensam projektorganisation för Götalandsbanan Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur

Medfinansiering av statlig infrastruktur Medfinansiering av statlig infrastruktur RiR 2011:28 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Yttrande SOV 2008:56 "Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden" Dm KS200S/000376

Tjänsteskrivelse - Yttrande SOV 2008:56 Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden Dm KS200S/000376 SODERTÄlIE fl Tjänsteskrivelse f- KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-01-09!tSu5101J) ',v/\un SÖDERii~,I- - Ko!'" ~ "'L_"' II_.--, Martin Andaloussi Vik. utredare/samordnare 2D09 -O 1-1 3 08-55021000 martin.andaloussi@sodertalje.se

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Detta är LFV. Adresser. Innehåll

Detta är LFV. Adresser. Innehåll Årsredovisning 2009 Detta är LFV LFV-KONCERNEN består av affärsverket (Luftfartsverket), med dotter- och intresseföretag. LFV har under 2009 drivit 16 flygplatser och svarat för flygtrafiktjänster i Sverige.

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet SOU 1998:148 1 Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet Regeringen beslutade den 25 juni 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda verksamhetsmål, preciserade arbetsuppgifter

Läs mer

Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett borttagande av trängselskatten

Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett borttagande av trängselskatten PM Utfärdat 2015-02-04 Diarienummer 1255/14 Stadsutveckling Ylva Löf Telefon 031-368 0220 E-post: ylva.lof@stadshuset.goteborg.se Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett

Läs mer

Arlandabanan. Insyn i ett samfinansierat järnvägsprojekt

Arlandabanan. Insyn i ett samfinansierat järnvägsprojekt Arlandabanan Insyn i ett samfinansierat järnvägsprojekt ISBN 91 7086 025 4 RiR 2004:22 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Regeringen Näringsdepartementet Datum 2004-09-21 Dnr 33-2003-0640 Arlandabanan

Läs mer