Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen"

Transkript

1 Dokumenttyp Diarienummer Sida PM LS (6) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Anders Torbrand, Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Uppdraget Regeringen beslutade den 21 december 2006 att uppdra åt Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) och trafikverken att utarbeta underlag inför regeringens kommande proposition om inriktning av åtgärder i järnvägs- och väginfrastrukturen under planperioden Enligt regeringsuppdraget till Luftfartsstyrelsen skall myndigheten bistå med fakta och bedömningar om luftfartens utvecklingsmöjligheter som underlag för den planering som bedrivs av Banverket, Vägverket, Länsstyrelser och i förekommande fall regionala självstyrelseorgan/kommunala samverkansorgan. Med anledning av regeringsuppdraget har Luftfartsstyrelsen samlat in uppgifter om brister i flygplatsernas anslutande infrastruktur (vägar, järnvägar) och kollektivtrafikförsörjning. Redovisningen lämnas länsvis. Stockholms län Stockholm-Arlanda Det främsta problemet för Stockholm-Arlanda flygplats, med de nu gällande miljövillkoren, är marktransporterna och bristerna i den kollektiva försörjningen som medför att bilen är det mest använda färdmedlet till och från flygplatsen. LFV saknar även styrmedel inom detta område och är hänvisad till att försöka övertyga trafikverken och transportoperatörer om vikten av goda kollektiva förbindelser till flygplatsen. Kommunikationerna till och från Arlanda flygplats är relativt väl utbyggda i nordsydlig riktning och då främst mellan citykärnorna i Stockholm och Uppsala. En utvecklingstrend är att tåget (och bilen) ersätter flyget på kortare sträckor, detta kommer antagligen att bestå och ställer ytterligare krav på att kunna ta sig till Arlanda med regional- och fjärrtåg på ett snabbt och smidigt sätt. I öst-västlig riktning saknas i stor utsträckning kollektiva direktförbindelser till och från Arlanda. De enda möjligheterna är att ta sig via Stockholm City med långa restider och ett eller flera transportbyten till följd.

2 LS (6) Brister i infrastrukturen: Måby Trafikplats utbyggnad med södergående körfält för direkt anslutning till flygfraktområde samt redundant tillgänglighet. Tillgänglighet till Arlanda i det allmänna vägnätet speciellt i öst-västlig riktning. Exempel på objekt är väg 267 Rotebro Stäket samt väg 268 Hammarby Grana. Även det av Handelskammaren framtagna projektet "Vikingaleden" är ett exempel på förbättrad infrastruktur. Ökad kapacitet på stambanan genom och mellan Stockholm och Uppsala. Kista böjen" för att möjliggöra trafik från Enköping/Västerås till Arlanda. Förbättrad kapacitet på Dalabanan för snabbare transporter bl.a. till Arlanda. Järnvägslösning för flygfraktstransporter. Möjlig samlokalisering med kombiterminal (KombiNorr) för att uppnå en intermodal lösning i linje med regeringens direktiv. Möjligheten att förlänga "Upplandspendeln" från Upplands-Väsby till Stockholm C. Allmänna brister i trafikering på existerande linjer vid udda tider. Arlanda bedriver 24H verksamhet och har inte försumbara volymer anställda som reser udda tider. Bättre samordning mellan lokal-, fjärrtåg samt Arlanda Express. Möjlighet att kunna resa på en och samma biljett oavsett operatör. Stockholm-Bromma För att kunna "leva upp till" LFVs affärsidé: "Bromma flygplats det snabba alternativet för affärsresenärer till och från Stockholm" krävs att kommunikationerna fungerar så att det inte tar längre tid att ta sig från Bromma till Stockholm city än vad det tar att flyga. Fler bussanslutningar till/från Bromma flygplats t.ex. Kista. Brister i infrastrukturen: Att tvärbanan kommer till stånd som planerat, om möjligt så snabbt det bara går. Förbättrade väganslutningar (planfria korsningar, fler filer, rondeller, särskilda kollektiv- och taxifiler m.m.) i närområdet t.ex. Ulvsundavägen, Kymlingelänken, E18, Brommaplan, Drottningholmsvägen, Bergslagsvägen m fl. och byggandet av förbifart Stockholm ("lättar på trycket" i närområdet). Att Stormarknadsområdets (KF) in-/utfarter optimeras på ett maximalt sätt för att förbättra trafikflödena till flygplatsen. Sörmlands län Stockholm-Skavsta flygplats Järnvägsanslutning till flygplatsen med den planerade Ostlänken. Behov av ny infartsväg till flygplatsen.

3 LS (6) Östergötlands län Linköpings flygplats Flygplatsen bör bättre integreras i trafiksystemet. Investeringar i ett nytt resecentrum syftar till att inlemma flygplatsen i ett samordnat och integrerat transportsystem. På längre sikt bör en knytning ske av flygplatsen till tågtrafiken. Norrköping flygplats När Norrleden färdigställts är väganslutningarna till flygplatsen goda. Behov av mindre förändringar i infartsvägen till flygplatsen. Jönköpings län Jönköping flygplats Anslutningen från riksväg 40 till flygplatsen är i stort behov av upprustning. Avfarten mot flygplatsen bör utformas med en rondell. En eventuell framtida Götalandsbana bör ansluta till flygplatsen. Kollektivtrafikförsörjningen bör förbättras genom att en busshållplats byggs i anslutning till riksväg 40 vid flygplatsen för vidare anslutning med pendelbuss till flygplatsen. Kronobergs län Växjö flygplats Flygplatsen saknar kollektivtrafik genom länstrafiken. Kalmar län Kalmar flygplats Regionförbundet i Kalmar län har tagit initiativ till ett projekt som syftar till att anlägga ett gemensamt terminalområde för flyg, järnväg och buss i anslutning till flygplatsområdet. Oskarshamn flygplats Inga brister har anmälts. Gotlands län Visby flygplats Blekinge län Ronneby flygplats Region Skåne Malmö-Sturup E65 fån Malmö till Ystad är motorväg till efter Svedala, ca 10 min från Malmö Airport. En fullt utbyggd motorväg har tidigare planerats med byggstart I förslag till reviderad Nationell väghållningsplan skjuts den planerade byggstarten till efter planperiodens slut. Luftfartsstyrelsen anser att denna

4 LS (6) försening av objektet motverkar möjligheterna att få till stånd en positiv trafikutveckling på Malmö Airport. Väg 108 från Lund har inte tillräcklig standard för att försörja Sveriges tredje största flygplats. Den byggs nu ut i omgångar med första start i år. Sista etappen beräknas kunna färdigställas Luftfartsstyrelsen anser att utbyggnadstakten av vägen är för långsam. Malmö Airport kommer tillsammans med Vägverket och andra aktörer att bekosta en rondell och nya vägar i flygplatsens närområde. Detta arbete påbörjas En ny järnvägsförbindelse till Malmö Sturup med tunnel under flygplatsen har kostnadsberäknats till två miljarder kronor. Den planerade järnvägsförbindelsen skulle innebära att Malmö-Sturup flygplats kan nås med tåg i ett integrerat trafiksystem med Öresundståg och Pågatåg. Förbindelsen har inte prioriterats i den fastställda nationella banhållningsplanen för åren Sturup-pendeln skulle dessutom binda ihop västra och Östra Skåne med Själland/Köpenhamn och kunna skapa ett sammanhållet system med flygplatserna på Kastrup och i Roskilde. Ängelholm flygplats En bättre och smidigare anslutning till E 6 är ett starkt önskemål. Västkustbanan bör ansluta till flygplatsen. Kristianstad Airport Det saknas kollektivtrafik med buss fram till flygterminalen. Den s.k. Diagonalen skulle kunna skapa en järnvägsanslutning till flygplatsen. Hallands län Halmstad flygplats Förutsättningar för spårbunden trafik (lightrail) som binder samman centrum med flygplatsen bör studeras. Västra Götalandsregionen Göteborg-Landvetter LFV har medverkat i en förstudie om ny sträckning av Kust till Kustbanan mellan Göteborg och Borås, delen Mölnlycke Rävlanda/ Bollebygd med anslutning till Göteborg-Landvetter flygplats. Järnvägsanslutning till flygplatsen är mycket angelägen då tillgängligheten till flygplatsen därmed skulle förbättras för stora delar av regionen. Angelägen är också en tvärförbindelse mellan E 20 och riksväg 40 samt en förbättrad anslutning från E 6 söderifrån till riksväg 40. Tillgängligheten till och från flygplatsen skulle förbättras avsevärt i och med att vägtrafiken inte skulle behöva ta sig in till centrala Göteborg för att komma ut på riksväg 40 och vidare till flygplatsen.

5 LS (6) Göteborg City Airport, Säve Kongahällavägen bör förbättras. Infartsvägen till flygplatsen bör förses med gångbanor. Trollhättan-Vänersborgs flygplats Behov av förbättrad kollektivtrafikförsörjning till flygplatsen. Värmlands län Karlstad flygplats Hagfors flygplats Inga brister har anmälts. Torsby flygplats Flygplatsvägens anslutning till E45 måste byggas om för att höja trafiksäkerheten och förebygga olyckor. Örebro län Örebro flygplats Bristande kollektivtrafikförsörjning av flygplatsen med buss. Västmanlands län Västerås flygplats E18 på sträckan Köping-Sagån bör hålla motorvägsstandard. Dubbelspår på Mälarbanan sträckan Karlberg-Kallhäll bör förverkligas snarast. Dalarnas län Dala Airport, Borlänge Bättre skyltning till flygplatsen. Mora-Siljan flygplats Bättre skyltning till flygplatsen. Västernorrlands län Kramfors-Sollefteå flygplats Upprustning av förbindelseväg Kyrkdal-Vik. Av/påstigningsplats Botniabanan/triangelspår vid Ådalsbanan. Anslutningsväg till flygplatsen från Botniabanan/Ådalsbanan. Sundsvall-Härnösand flygplats Örnsköldsvik flygplats

6 LS (6) Jämtlands län Sveg flygplats Ingen kollektivtrafiktrafikförsörjning av flygplatsen. Anslutningsvägen 1012 till flygplatsen är i behov av upprustning (smal). Medel finns avsatta i länstransportplanen Östersund flygplats Västerbottens län Hemavans flygplats Behov av resecentrum i anslutning till flygplatsen för bättre samordning av transporter (buss, taxi, hyrbil). Lycksele flygplats Skellefteå flygplats Behov av ny tillfartsväg till flygplatsen. Förutsättningarna för att ansluta Norrbotniabanan till flygplatsen bör studeras. Storuman flygplats Anslutningsvägen till flygplatsen är i dåligt skick, bör asfalteras. Vilhelmina flygplats Umeå flygplats Norrbottens län Arvidsjaur flygplats Gällivare flygplats Kiruna flygplats Önskemål har framförts om ytterligare en anslutningsväg för att minska sårbarheten vid trafikförsörjningen av flygplatsområdet. Luleå-Kallax flygplats En ny tillfartsväg till flygplatsen är planerad 2012 i samverkan med Vägverket. Förutsättningarna för att ansluta Norrbotniabanan till flygplatsen bör studeras. Pajala flygplats

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23

n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23 n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23 U Kommunstyrelsens kontor SÖDERTÄLJE KOMMUN Tjänsteskrivelse Cecilia Mårtensson Näringslivs- och infrastrukturstrateg 08-550213 05. SÖDERTÄLJE KOMMUN. Ko_n:r:'~_nstYlelsen

Läs mer

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 23 Rapport till TEN-T Publikation 214:96 Ersätter publikation 213:17 Trafikprognos för svenska flygplatser till 23 rapport till TEN-T 213:17 INNEHÅLL 1 BAKGRUND...

Läs mer

Ostlänken. Trafikeringsbilaga

Ostlänken. Trafikeringsbilaga Ostlänken Trafikeringsbilaga Innehåll Förord... 3 Ostlänkens betydelse... 3 1. Förutsättningar... 3 1.1 Dagens trafik... 3 1.1.1 Regionaltrafik/Lokaltrafik... 3 1.1.2 Fjärrtrafik... 4 1.1.3 Godstrafik...

Läs mer

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport:

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Adressfält Halvera tiden. Dubblera hastigheten. 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Transportsystemets

Läs mer

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015 SÖDERTALIE Tjänsteskrivelse okommunstyrelsens KONTOR 2008-11-01 Peter Unnerstedt Infrastruktur- och näringslivsstrateg 08-523 043 10 peter.unnerstedt@sodertalje.se Kommunstyrelsen Övergripande infrastrukturstrategi

Läs mer

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-11-07 RS130045 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 Regionstyrelsen Förslag till Regional infrastrukturplan

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Till Statsrådet Åsa Torstensson

Till Statsrådet Åsa Torstensson Till Statsrådet Åsa Torstensson Den 1 juni 2006 bemyndigade den dåvarande regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över det svenska flygplatssystemet.

Läs mer

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

RAPPORT 1(250) Datum: 2009-04-21. VERSION 6 - Internremiss. Nationell plan för. transportsystemet 2010-2021

RAPPORT 1(250) Datum: 2009-04-21. VERSION 6 - Internremiss. Nationell plan för. transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(250) Datum: VERSION 6 - Internremiss Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 2(250) Detta är en internremiss av ett preliminärt förslag till Nationell plan för transportsystemet. Synpunkter

Läs mer

Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar.

Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar. Knutpunkt Midlanda En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna Underlag för visionsskrift och programförutsättningar Slutrapport Infraplan AB 2005-10-17 Mittnordens multimodala knutpunkt

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Infrastruktur i Region Norrland

Infrastruktur i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 3 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur Infrastruktur i Region Norrland Infrastruktur i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22 Avsnitt A: Övergripande systemanalys 1 Nationella och regionala mål Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande transportpolitiska målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län Vår verksamhet i Region Stockholm 202 Stockholms och Gotlands län Förord Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem är ett övergripande mål för transportpolitiken, och grunden

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

SPÅR FÖR FRAMTIDEN. Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik

SPÅR FÖR FRAMTIDEN. Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik SPÅR FÖR FRAMTIDEN Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar lokalt, nationellt och

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Remissyttrande över infrastrukturplanering 2004-2015, förslag till regional transportplan för Kalmar län

Remissyttrande över infrastrukturplanering 2004-2015, förslag till regional transportplan för Kalmar län 1 (10) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Björn-Åke Zetterberg, 011-19 12 51 0406-03-01143 Ert datum Er beteckning Regionförbundet i Kalmar län Box 762 391 27 KALMAR Remissyttrande över infrastrukturplanering

Läs mer

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten hur har det blivit och vad har det kostat? RiR 2011:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan NORRBOTNIABANAN, DELEN UMEÅ - SKELLEFTEÅ HANDLING FÖR TIDIGT SAMRÅD 3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan Norrbotniabanan utgör ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse.

Läs mer

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal.

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys dec. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Marknadsförutsättningarna 39 Den politiska bilden 2 % 15 1 4 Vägar

Läs mer

Detta är LFV. Adresser. Innehåll

Detta är LFV. Adresser. Innehåll Årsredovisning 2009 Detta är LFV LFV-KONCERNEN består av affärsverket (Luftfartsverket), med dotter- och intresseföretag. LFV har under 2009 drivit 16 flygplatser och svarat för flygtrafiktjänster i Sverige.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

PRECISERING AV RIKSINTRESSE Ängelholms flygplats 2011-11-10. Dnr: TRV 2010/55156

PRECISERING AV RIKSINTRESSE Ängelholms flygplats 2011-11-10. Dnr: TRV 2010/55156 PRECISERING AV RIKSINTRESSE Ängelholms flygplats 2011-11-10 Dnr: TRV 2010/55156 Dokumenttitel: Precisering av riksintresse Ängelholms flygplats Skapat av: Trafikverket Elin Engqvist och Transportstyrelsen

Läs mer