Studentvärden Special

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentvärden 2-09. Special"

Transkript

1 Studentvärden 2-09 Special

2 Vi finns till för dig! Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram för att redovisa vad som är syftet med SGS som studentbostadsstiftelse. Vi vill även berätta hur vi arbetar för att förbättra de ekonomiska boendevillkoren för er studenter genom att kontinuerligt uppvakta beslutsfattarna i riksdagen och på departementen. Vårt engagemang inom Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF är sedan många år stort. Dessutom berättar vi hur hyran sätts, varför hyran höjs och vart hyrespengarna går. Bostadsbrist och usla förhållanden för Göteborgs studenter var bakgrunden till att Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs Kommun 1951 tog initiativet till att bilda Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder. Stiftelsen styrs av kommunpolitiker, GFS, Göteborgs universitet och Chalmers. Att det finns studentrepresentanter i styrelsen är en otroligt viktig kugge i vårt arbete med målet; att erbjuda ändamålsenliga och attraktiva bostäder till aktivt högskolestuderande i Göteborgsregionen. Tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Chalmers, GFS, Göteborg & Co och Näringslivet skall vi gemensamt utveckla Göteborg som kunskapsstad och vara en bidragande orsak till att studenter väljer Göteborg som studieort genom att erbjuda ett bra boende. Stiftelsens verksamhet drivs på affärsmässiga villkor i konkurrens med andra bostadsföretag med den skillnaden att stiftelsen inte primärt är vinst drivande. Den enda inkomstkällan utgörs av våra hyresgästers hyror och vi får inte några extra bidrag från kommunen, staten eller hög skolorna för att hålla nere studentbostadshyrorna. Hyrorna som fastställs vid förhandlingar med Hyresgästföreningen Västra Sverige skall ge utrymme för tillfredsställande avskrivningar och erforderliga reparations- och underhållsarbeten. Under förhandlingarna redovisas och diskuteras samtliga budgeterade kostnader för drift och underhåll av vårt fastighetsbestånd. Som stiftelse äger vi oss själva och har ingen ägare som skall ta del av den vinst som görs. Överskottet går direkt tillbaka till stiftelsen och måste vara tillräckligt stort för att vi skall ha ett gott förtroende hos bankerna, särskilt i den expansiva fas som stiftelsen befinner sig i. De fastigheter som stiftelsen äger skyddas mot eventuell spekulation av Länsstyrelsen. Fastigheter kan inte säljas ut utan medgivande från Göteborgs kommun styrelse och GFS. 2

3 Studentvärden Special 2-09 Om styrelsen Hej. Johanna Hector heter jag och har det roliga och spännande uppdraget att sitta som vice ordförande i SGS styrelse. Jag är inte bara vice ordförande, jag är student på Chalmers också! Jag vill först börja med att förklara hur stiftelsen för SGS styrelse väljs: Göteborgs kommun väljer in tre ordinarie ledamöter från politiskt håll (idag två från (s) och en från (m) ), Göteborgs universitet väljer in en le damot och GFS väljer in tre ledamöter (studentrepresentanter). Därutöver väljs fem suppleanter in i styrelsen, två från politiskt håll av Göteborgs kommun (idag en från (s) och en från (m) ), två från GFS och en från Chalmers förordad av Göteborg universitet. Jag upplever därför att vi studenter har stor möjlighet att påverka hur styrelsen fattar sina beslut. Mitt uppdrag som styrelseledamot är tyvärr inte så enkelt att jag bara kan argumentera för en sänkning av hyran. I mitt uppdrag ligger också att se till att SGS som stiftelse mår bra, vilket ibland leder till att vi i styrelsen tvingas ta beslut som inte ligger i linje med mitt studenthjärta. Man kan väl beskriva det som att det ibland känns som att sitta på dubbla stolar. Att hålla ner hyrorna är det som mitt hjärta klappar för, samtidigt som jag vill att SGS om 5 år fortfarande ska kunna erbjuda studentbostäder med lika bra standard och variation som idag. Tyvärr är det en ekvation som inte alltid är så lätt att lösa. Helt klart är det så att jag upplever att det är hyresnivån som ni hyresgäs ter har flest frågor om, vilket är fullkomligt självklart med tanke på de ekonomiska förutsättningar vi studenter lever under idag. Styrelsen har diskuterat hur ni som hyresgäster informeras inför, under och efter hyresförhandlingarna och konstaterat att informationen kan bli bättre. SGS förvaltning fick därför i uppdrag att ta fram en plan för hur man under hela året ska jobba med förbättrad information och den 9 september antog styrelsen en riktlinje för förbättrad information. Jag tycker nämligen inte att det räcker med att enbart komma med ett besked om att hyran nu höjs med si och så många procent. Hyresnivån är en av de frågor som jag som medlem i styrelsen ser som absolut viktigast att driva. Men det man skall ha med sig när man sitter med hyresavin i handen och svär över att hyran känns orimligt hög är att vi får så lite pengar att leva för från CSN. För att förbättra för oss studenter måste även en höjning av studiemedlet till! Jag tänkte nu att jag utifrån mitt perspektiv som student i styrelsen ska försöka svara på några av de frågor som jag så ofta får från mina student kompisar. Jag hoppas det kan reda ut några frågetecken! Se sista sidan. 3

4 Vart går din hyra? Funderar du över vart dina hyrespengar tar vägen? Din hyra påverkas av en rad utgifter och vi kan förklara det genom att dela in din månadshyra i olika delar. En stor del av fastighetsbeståndet är nu år gammalt och behöver stora underhållsinsatser. De riktigt stora posterna förutom underhåll är el, värme, administration och fastighetsskötsel. Andra stora kostnader i vår verksamhet är kostnader för lån och avskrivningar. 0,9 % Försäkring & bevakning 1,0 % Markhyra, tomträttsavgäld 1,2 % Kabel-tv 2,5 % Vatten 1,6 % Sopor Fastighetsskatt 2,0% Riksdagen beslutar hur hög fastighetsskatten ska vara och därmed är den inte möjlig att påverka. Men SGS har en viktig uppgift i att se till att fastigheternas taxeringsvärde är korrekt. Administration 10,5% Det här är den del inom vår verksamhet som till stor del hjälper dig som hyresgäst. Här hanteras t ex vår bostadskö, uthyrning och hyresadministration samt kostnader för eko nomi- och personalavdelning, fastighetsavdelning, information/marknad och IT-avdelning. Här ingår även kostnader för porto, telefon, datasystem etc. Underhåll 12,6% Här ingår planerat underhåll som till exempel renovering av badrum, omläggning av tak, byte av spisar och kylare, nya fönster, upprustning av gårdar och garage, målning/ tapetsering m m. Akuta reparationer redovisas separat. Kostnaderna för underhåll påverkas av husens ålder, kvalitet, skötsel och slitage. Avskrivningar 11,1% Avskrivningar uttrycker kostnaderna för att fastihgeterna så småningom slits och behöver totalrenoveras. Vi räknar med att ett välbyggt hus kan skrivas av på 80 år. Räntekostnader 22,7% Räntekostnaderna utgörs av räntan som SGS betalar för de lån som finansierar byggandet av alla fastigheter. Fastighetsskötsel 14,4% I fastighetsskötsel ingår kostnaderna för våra områdeskontor, löner för fastighetsskötare och städkostnader. Här ingår även kostnader för Internet i alla våra egna lägenheter. 2,0 % Fastighetsskatt 7,3 % El 9,1% Värme 10,5 % Administration 12,6 % Underhåll 11,1 % Avskrivningar 22,7 % Räntekostnader 14,4 % Fastighetsskötsel 3,1 % Reparationer Reparationer 3,1% Kostnader för reparationer och akuta fel. 4

5 Att påverka är en del av vår uppgift Vi är väl medvetna om att ni studenter lever under knappa ekonomiska förhållanden. Därför försöker vi på olika sätt, bla. genom vårt aktiva deltagande i Svenska Student bostads föreningens styrelse, att uppvakta be sluts fattarna i riksdagen och på departementen. Uppvaktningarna syftar till att man generellt skall fatta beslut som förbättrar era ekonomiska villkor under studietiden. Regeringen avskaffade vid årsskiftet 2007/2008 fastighetsskatten till förmån för en kommunal fastighetsavgift på 1200 kronor per år och lägenhet. Förslaget gynnar de allra flesta svenskar men inte studenterna. I och med beslutet likställs en studentbostad, det vill säga en bostad med begränsad besittningsrätt, med övriga lägenheter i flerbostadshus. 20 kvm utan eget kök, och i vissa fall utan egen dusch och toalett, beskattas lika mycket som en lägenhet på 200 kvm! Det där inte rimligt att avgiftsbelägga studentbostäder på samma sätt som fullvärdiga bostäder! SGS Studentbostäder arbetar för att skapa de bästa möjliga boendeförutsättningarna för högskole studerande i Göteborg och är en icke vinstdrivande stiftelse. Studentbostadsföretagens uppgift är att tillhandahålla ändamålsenliga studentbostäder till lägsta möjliga kostnad. I och med förändringen av fastighetsskatten och de höjda taxeringsvärdena, steg kostnaderna för studentbostadsföretagen, vilket slutligen belastar studenternas ekonomi i form av höjda hyror. För SGS del innebar förändringen en merkostnad 2009 på 400 tkr. Den förra regeringen införde ett statligt stöd för att råda bot på bostadsbristen. De som byggde små hyreslägenheter och studentbostäder på max 70 kvm till rimliga hyror fick ca 10% av byggkostnaden i form av investeringsstimulans, en slags reduktion av momsen. För att få dessa pengar var man tvungen att påbörja gjutningen av bottenplattan senast Detta klarade vi på SGS Studentbostäder för 385 lgh i Lindholmsallén och 74 lgh i Guldheds tornet. Regering beslutade 2006 att avskaffa de statliga subventionerna för bostadsbyggande. Beslutet innebar att investeringsstimulansen försvann för nybyggen som startas efter 1 januari 2007 och att räntebidragen avvecklas under en femårsperiod Avtrappningen av räntebidragen driver upp kostnaderna för hyresbostäder. För SGS del ökar kostnaden totalt med 11 mkr fram till 2012, varav 1,4 mkr är ökningen för Dessutom införde man från 1 januari 2008 nya momsregler för om - och nybyggnad, som innebär en hyreshöjning på ca 1% på dessa fastigheter. Detta får konsekvenser för hyresnivåerna inom SGS Studentbostäder. Dessvärre är risken stor att det krävs fortsatta årliga hyreshöjningar då subventionerna nu avvecklats. Enbart statens avveckling av räntebidragen kommer att de närmaste 3 åren innebära en kostnadshöjning på ca 1% årligen. Samtidigt har inte studiebidrag och studielån hängt med i kostnadsut vecklingen. Kanske är det läge för ett större stu dentbostadsbidrag? Förändringarna har påverkat den planerade nyproduktionen av hyresrätter och studentbostäder. För eventuellt nybyggda bostäder kommer summan av uteblivna räntebidrag och investeringsstimulanser samt de nya momsreglerna att motivera en hyresnivå som ligger avsevärt högre än dagens, sannolikt 15 20% högre! Man kan bara hoppas att lågkonjunkturen ger lägre byggkostnader! Dessa bidragsavvecklingar gäller samtliga hyresrätter, inte bara studentbostäder, men ni studenter får begränsad nytta av de skattesänkningar som skall kompensera löntagarna för högre hyror, eftersom det inte var tänkt att ni skulle tvingas jobba vid sidan av studierna. SGS Studentbostäder försöker upplysa och påverka beslutsfattarna, genom att samarbete med GFS, SFS och Svenska Studentbostadsföreningen. Samtliga försöker påvisa det nödvändiga i att ta ekonomisk hänsyn till studenternas situation när man genomför regelförändringar. Att lobba för detta är en av våra viktigaste uppgifter närmaste åren! 5

6 A kr B kr C kr Dr Lindhs gata Dr Lindhs gata 6 Möblerade enkelrum med gruppkök. Handfat i rummet, badrum och WC i korridoren. Yta: kvm Hyra (12-månaders) 1 802:- inkl el och möbler Rotary Richertsgatan 2C Möblerade enkelrum med gruppkök Egen dusch och toalett. Yta: Rum 19,5 kvm Hyra (12-månaders) 2 889:- inkl el och möbler Nyrenoverade gruppkök. Motionsrum, TV-rum, bastu, stor pub och sammanträdesrum. Postgatan Postgatan 18 Ett rum och kokvrå, omöblerad mitt i centrala stan. Yta: 25 kvm Hyra (12-månaders): 3 833:- Centraldammsugare samt tvättstugor på varje våningsplan. Lägenheterna har franska balkonger. Litet och stort, billigt och dyrt För att få reda på hur många bostäder som finns i olika hyresnivåer har vi tagit fram en hyresstatistik. I diagrammet är alla våra drygt bostäder insorterade efter hyresnivå. För att få jämförbarhet mellan 10- och 12-månadershyror är alla hyror omräknade till 12-månadershyra, d v s årshyran har dividerats med 12. På samma sätt har IT-avgifter räknats bort, eftersom den normalt inte ingår i hyran för vanliga bostäder och inte heller i våra drygt inhyrda lägen heter i vanliga bostadsområden. Däremot ingår kostnaderna för el och möbler i tabellen i de fall dessa ingår i hyran. Antal bostäder per hyresnivå Drygt bostäder Av diagrammet framgår att nästan bostäder har en hyra på kr/månad eller lägre A B C D E F G 6

7 D kr E kr F kr Olofshöjd Utlandagatan 24 2 rum och kök, omöblerad Yta: 38 kvm Hyra (12-månaders) 4 102:- Gemensam motionshall/volleybollplan, bastu, solarium. Lindholmsallén Lindholmsallén 39 2 rum och kök, omöblerad Inglasad balkong Yta: 49 kvm Hyra 5 790:- Lägenheten lämplig som kompislägenhet, men också för par och barnfamilj. Matsal, TVrum, studierum, biljardrum och gym. Första Långgatan Första Långgatan 12 2 rum och kök, omöblerad Yta: 58 kvm Hyra (12-månaders) 6 690:- En gemensamhetslokal finns i huset. G kr I SGS Studentbostäders bestånd av drygt bostäder finns en stor variation av lägenhetstyper, storlekar och prisklasser. Hyresnivå/kronor Antal Yta 1 999* kvm Enkelrum med kokskåp/gruppkök * kvm Enkelrum med kokskåp/gruppkök kvm 1 rum med kokskåp/kokvrå/kök kvm Enkelrum med kokskåp/gruppkök kvm 1 rum med kokvrå/kök kvm 2 rum och kök kvm 1 rum med kokvrå/kök kvm 2 rum med kokvrå/kök kvm 1 rum med kokvrå kvm 1 rum och kök kvm 2 rum med kokvrå/kök kvm 3 rum och kök kvm 2 rum och kök kvm 3 rum och kök kvm 4 rum och kök kvm 2 rum och kök kvm 3 rum och kök kvm 4 rum och kök * flertalet lägenheter möblerade och inklusive hushållsel. Kronhusgatan Kronhusgatan 2C 3 rum och kök, omöblerad Hörnlägenhet, etage med terrass och utsikt över hamnen Yta: 65 kvm Hyra (12-månaders) 8 582:- Centraldammsugare på varje våningsplan Gemensamma lokaler och takterrass 7

8 Johanna svarar Frågor & svar: «Varför är det en hyresförhandling varje år?» Att hyran förhandlas årligen kanske inte är självklart om man precis har flyttat hemifrån. SGS hyresförhandlingar hänger ihop med att man varje höst jobbar med att ta fram en budget för nästkommande år. Under detta arbete försöker man förutsäga och uppskatta de kostnader som man kommer att ha kommande år. Kostnader för t.ex. underhåll eller reparationer som måste genomföras, kostnader för el/vatten/värme i de hus där detta ingår i hyran eller räntekostnader för de lån man har tagit för att kunna bygga bostäder. När man har tittat på kostnadssidan tittar man på de intäkter man måste få in för att täcka kostnaderna och det är här hyrorna kommer in i bilden, i form av hyresintäkter. Kommer man fram till att kostnaderna har ökat inför nästa år så måste ju naturligtvis även intäkterna öka på något sätt. Självklart är det viktigt att SGS försöker minska sina kostnader så mycket det går och hur man kan göra det läggs det mycket tid på under budgetarbetet. Kommer man ändå fram till att det inte finns några andra alternativa sätt att lösa ekvationen på så tvingas man att kalla till en hyresförhandling, kanske med det tråkiga resultatet att hyran måste höjas. Denna process genomförs årligen hos alla bostadsföretag och är inget som är specifikt för SGS eller andra studentbostadsföretag. «Varför leder hyresförhandlingen till en höjning av hyran nästan varje år?» Det finns ett ganska enkelt svar på frågan men tyvärr känns det ändå som att denna förklaring inte är nog. Förklaringen är att det råder inflation i Sverige och en höjning av kostnaderna är den generella utvecklingen i samhället. Detta påverkar givetvis även kostnaderna för SGS. En annan faktor som spelar stor roll för SGS årliga kostnader är att staten har slopat de sk. räntebidragen. Räntebidrag är ett bidrag som under ett pars år tid har betalats ut till aktörer som har byggt flerbostadshus med hyres- eller bostadsrätter, för att bidra till de räntekostnader man drar på sig när man lånar pengar till exempelvis nybyggnad. Fr.o.m den 30 juni 2007 beslutade staten att ta bort möjligheten att söka dessa bidrag och de bidrag som fortlöpande årligen betalas ut kommer att trappas ner fram till 2012 då de upphör helt. SGS har under de senaste åren byggt ca 2500 nya bostäder och självklart får de nya reglerna stor påverkan på verksamheten. De ökade kostnaderna till följd av slopandet av räntebidraget motsvarar en årlig hyreshöjning på 1% fram till «Varför är min inhyrda lägenhet hos Poseidon dyrare än min grannes som inte är inhyrd av SGS?» Svaret på frågan är att man får ett påslag på sin hyra för de möbler som ingår i bostaden. Alla som flyttar in hos SGS har nämligen inte alltid praktisk eller ekonomisk möjlighet att ta med sig egna möbler. Det vanligaste exemplet är de internationella studenterna som kommer långväga ifrån för att plugga i Göteborg. SGS har därför valt att hyra ut ett antal möblerade lägenheter för att underlätta för dom som har behov av det, bl.a. har man valt att möblera de inhyrda lägenheterna och även 1044 bostäder i Olofshöjd. I våras tog styrelsen beslut om att avsätta pengar för att börja byta ut dessa möbler och först ut är Olofshöjd där de flesta möblerna är i original från När det gäller vad för typ av möbler som ska köpas in, tar man hjälp av ett antal studenter som får agera referensgrupp. Skicka in din fråga om ditt boende som du vill ha svar på i nästa nummer av studentvärlden. Publiceras din fråga vinner du en biobiljett! sep 09 Utgivare: SGS Studentbostäder Kaserntorget 11, Göteborg Telefon: Fax: Stiftelsen är medlem i Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) och SABO och äger eller för valtar drygt bostäder och 58 lokaler. Layout och tryck: Prinfo Linderoths, Göteborg. Bild framsida: Josefin Ambring

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nu är det dags att gå från ord till handling!...

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Bygg bort bostadsbristen

Bygg bort bostadsbristen Ola Nylander är professor på Chalmers, institutionen för Arkitektur, med ansvar för ämnet bostadens arkitektur. Nylander disputerade 1998 med avhandlingen Bostaden som arkitektur och har sedan dess skrivit

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Fler bostäder hur gör vi?

Fler bostäder hur gör vi? Fler bostäder hur gör vi? Gemensamt kan vi förbättra bostadsmarknaden i Göteborgsregionen! Fler bostäder hur gör vi? 1 GR Projektledare: Per Kristersson, GR Text: Staffan Sjöberg, Kraftord Layout: GR Info,

Läs mer

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan INNEHÅLL Håll koll på hyreshöjningarna Om väljarna får tycka Nya avskrivningsregelverk behövs Utnyttja medlemsförmåner Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv

men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv Forskningsrapport för Hyresgästföreningen Riksförbundet och Region Stockholm Ansvarig forskare och författare: Sara Westin, Fil. Dr.

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer