PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera"

Transkript

1 Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning och medlemmar enligt förteckning. 1 Årsmötet öppnas. Styrelsens ordförande Ingemar Olander hälsar alla närvarande välkomna till detta andra årsmöte med vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet sedan bildandet Val av ordförande och sekreterare på årsmötet. Ingemar Olander väljes till ordförande för dagens möte samt Kickan Färe väljes till sekreterare. 3. Fråga om årsmötet har utlysts i stadgeenlig ordning. Kallelse till årsmötet har skickats ut till samtliga medlemmar i december månad före julhelgen (Bil. 2.) årsmötet har utlysts i stadgeenlig ordning. 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. utse Chrstina Makhyoun, Malmö, och Eva Rydén, Malmö, jämte ordföranden Ingemar Olander justera dagens årsmötesprotokoll. 1

2 5. Godkännande av dagordningen. Föreliggande dagordning (Bil. 5.) beslutas godkännas. 6. Styrelsens årsberättelse och ekonomiska berättelser. Föreligger vid dagens sammanträde styrelsens Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 samt Resultatrapport och Balansrapport för räkenskapsåret (Bil. 6.) Verksamhetsberättelsen och de ekonomiska berättelserna föredrages och genomläses. med godkännande lägga de föreliggande rapporterna till handlingarna som Bil Revisionsberättelse. Föreningens revisor Ulla Wallén föredrar utfärdad revisionsberättelse, daterad 5 februari 2013, och omfar verksamhetsåret Revisorn har granskat föreningens räkenskaper, stämt av kontobehållningar och gått igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter under året samt föreningens ställning vid verksamhetsårets utgång framgår av kassörens utdrag ur räkenskaperna, se bilaga. (Granskat av revisorn Ulla Wallén och revisorssuppleanten Linda Jeppsson.) Styrelsens ledamöter har enligt revisorns bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning tillstyrker revisorn styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. lägga revisionsberättelsen utfärdad av revisor Ulla Wallén, daterad , till handlingarna som Bil Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen., enligt revisorns förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslut om årsavgift för Årsavgiften om kr 250,00 per person har gällt för kalenderåret 2012 och för kalenderåret 2013 enligt beslut vid årsmötet samt även ge utrymme för ett frivilligt extra bidrag vid inbetalning av medlemsavgiften. Styrelsen föreslår vid dagens årsmöte sänka medlemsavgiften för 2014 till kr 200,00 per person och till kr 300,00 för två personer i samma hushåll. 2

3 enligt styrelsens förslag fastställa medlemsavgiften för kalenderåret 2014 till kr 200,00 per person och till kr 300,00 för två personer i samma hushåll, samt även ge utrymme för ett frivilligt extra bidrag vid inbetalning av medlemsavgiften. 10. Revidering och fastställande av nya stadgar. På föregående årsmöte beslöts styrelsen skulle se över stadgarna inför årsmötet Stadgarna behöver exempelvis tydliggöra för hur lång tid ledamöter och revisorer skall väljas samt beskriva beslut om firmateckning. Styrelsen har skickat ut förslag till reviderade stadgar samtidigt som man kallade till en extra föreningsstämma äga rum omedelbart före dagens årsmöte. Den extra föreningsstämman beslöt godkänna de reviderade stadgarna enligt bilaga samt överlämna ärendet till efterföljande årsmöte för vidare beslut. på dagens årsmöte fastställa de nya stadgarna enligt styrelsens förslag, som lägges till protokollet som Bilaga Valberedningens förslag vid årsmötet i Birgit Nilsson-sällskapet Valberedningen, bestående av Gitte Lindström-Harmark VD för Birgit Nilsson Museum i Svenstad, och Clas Sköld Casting Director på Malmö Opera, framlägger förslag till ledamöter, kassör, sekreterare och revisorer. På årsmötet utökades antalet ledamöter från fem till sju ledamöter främst av skäl som geografisk utvidgning. Gitte Lindström-Harmark föredrar ärendet och uttalar valberedningens stora förtroende för sittande styrelse. Emellertid har framkommit Ingemar Olander, som startade vänföreningen i samband med invigningen av Birgit Nilsson Museum och efter nära tre års engagerat arbete valt avgå som ordförande i styrelsen för Birgit Nilssonsällskapet i och med dagens årsmöte. En ny ledamot föreslås därmed ingå i styrelsen, nämligen Margareta Bengtsson från Torekov och f.d. kulturchef i Båstad. Margareta Bengtsson tackar med glädje ja till uppdraget ingå i styrelsen om hon blir vald vid dagens årsmöte. Valberedningens uppdrag har också varit finna en revisorssuppleant istället för Linda Jeppsson, redovisningschef på Malmö Opera, som ej har möjlighet arbeta vidare med Birgit Nilsson-sällskapet. Istället föreslås Anette Norstedt, ekonomiassistent på Malmö Opera, som med glädje tackar ja till uppdraget under ett år om hon blir vald vid dagens årsmöte. Anette Norstedt, som är närvarande på årsmötet, ger en kort presentation av sig själv. Valberedningens förslag är antalet ledamöter uppgår till sju personer och framlägger sitt förslag till styrelse 2013 samt förslag till revisorer 2013 enligt Bilaga Val av ordförande, sekreterare och kassör. 3

4 enligt valberedningens förslag: Gitta-Maria Sjöberg, Köpenhamn, väljes till ordförande på 2 år (nyval) Kickan Färe, Barsebäck, redan vald till sekreterare t.o.m Christina Olin, Malmö, väljes till kassör på 1 år (omval) 13. Val av övriga styrelseledamöter. enligt valberedningens förslag Anna Brandoné, Malmö, väljes på 1 år (omval) Claes Remminger, Helsingborg, väljes på 2 år (omval) Sören Tranberg, Stockholm, väljes på 2 år (omval) Margareta Bengtsson, Torekov, väljes på 1 år (nyval) Med ovanstående val av ny styrelse riktas ett särskilt tack till avgående styrelseordförande Ingemar Olander och de omvalda ledamöterna för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret samt önskas den nyvalda ledamoten Margareta Bengtsson välkommen i styrelsearbetet för Birgit Nilsson-sällskapet. 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant. enligt valberedningens förslag juristen, tidigare hovrättsråd, Ulla Wallén, Limhamn, redan vald till revisor på 2 år - t.o.m ekonomiassistenten på Malmö Opera Anette Norstedt, Malmö, väljes till revisorssuppleant på 1 år, och efterträder därmed förre revisorssuppleanten Linda Jeppsson. Med ovanstående val av revisorer riktas ett särskilt tack till avgående revisorssuppleanten Linda Jeppsson och revisorn Ulla Wallén för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret samt önskas den nyvalda revisorssuppleanten Anette Norstedt välkommen i revisionsarbetet för Birgit Nilsson-sällskapet. 15. Val av valberedning varav första namnet är sammankallande. Nuvarande valberedning, Gitte Lindström-Harmark och Clas Sköld, tackas för ett väl genomtänkt och gott arbete med val av styrelse och revisorer inför omval av nuvarande valberedning inför 2014; d.v.s. Gitte Lindström-Harmark och Clas Sköld väljes. Gitte Lindström-Harmark och Clas Sköld tackar för förtroendet och accepterar uppdraget. 16. Firmateckning. enligt styrelsens förslag föreningen tecknas av ordföranden och föreningens kassör, i förening eller var och en för sig. 4

5 17. Styrelsens förslag på hedersledamöter. Styrelsens sekreterare Kickan Färe läser upp ett protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsens samtliga ledamöter förutom ordföranden Ingemar Olander: Förslag till årsmötet utse avgående ordförande Ingemar Olander till hedersledamot i Birgit Nilsson-sällskapet. Bengt Hall, teaterchef för Malmö Opera, och Margaretha Dellefors, upphovsman till Dalhalla, båda även ledamöter i Birgit Nilssons stipendiestiftelse, tillfrågade Ingemar Olander, ordförande för Operakonstens Vänner i Skåne (OVIS), huruvida han skulle vilja starta och leda en vänförening för Birgit Nilssons minne. Ingemar Olander tackade med glädje ja till detta uppdrag och utsågs till styrelsens ordförande vid bildandet av Birgit Nilsson-sällskapet Ingemar Olander har nu efter nära tre års engagerat arbete - valt avgå som ordförande i styrelsen för Birgit Nilsson-sällskapet. Styrelsen vill med ett varmt tack till Ingemar Olander för ett väl genomfört arbete med starta vänföreningen och leda styrelsens arbete i nära tre år föreslå årsmötet utse Ingemar Olander till hedersledamot. Protokollet från telefonsammanträdet lägges till protokollet som Bil. 17. På årsmötet beslutas utse Ingemar Olander till hedersledamot i Birgit Nilsson-sällskapet. Blommor med ett hedersledamot dokument överlämnas. Ingemar Olander framför sitt tack för förtroendet och önskar all framgång för Birgit Nilsson-sällskapet i framtiden. 18. Av medlemmar skriftligen väckta frågor inkomna senast en vecka före årsmötesdagen. Styrelsen rapporterar inga skriftliga frågor inkommit. 19. Övriga frågor. A) Information om Birgit Nilsson Museum och begivenheter i Båstad och Bjärehalvön under dagarna maj 2013 Birgit Nilsson 95 år. Gitte Lindström-Harmark informerar om Birgit Nilsson Museum öppnar för offentligheten den 18 maj, men tar emot förbeställda bussresor fr.o.m. den 2 maj. Den 17 maj skulle Birgit Nilsson fyllt 95 år och detta kommer firas under dagarna tre den maj. En staty av Birgit Nilsson av konstnärsparet Ulla och Gustav Kraitz avtäcks under en ceremoni med tal och musik den 17 maj kl på Dahlmanska tomten i Båstad. På kvällen kl en Birgit-afton i V. Karups kyrka en hyllning till Birgit med berättelser, sång och musik och Bjäre körfestival inleds med 120 körsångare och flera eminenta solister (bl.a. Gitta-Maria Sjöberg). Kvällen avrundas på Birgit Nilsson Museum med supé bestående av ett urval av Bjäreprimörer. Ett detaljerat program går finna på 5

6 hemsidan för Birgit Nilsson Museum där det också finns information om hur man köper biljetter till de många olika begivenheterna under de tre dagarna. All behållning går till Hembygdsföreningen. B) Högtidskonsert med stipendieutdelning ur Stiftelsen Birgit Nilssons stipendiefond på Malmö Opera den 25 maj Clas Sköld informerar om årets högtidskonsert med stipendieutdelning ur Stiftelsen Birgit Nilssons stipendiefond äger rum på Malmö Opera den 25 maj C) Anordnande av bussresa till Birgit Nilsson Museum den 4 maj Ingemar Olander informerar om OVIS (Operavännerna i Skåne) anordnar en bussresa till Birgit Nilsson Museum den 4 maj. Inbjudna är medlemmar i OVIS, Birgit Nilssonsällskapet, Wagnersällskapet och Operaens Venner i Danmark. Särskild inbjudan kommer snarast skickas ut eftersom svar emotses redan den 10 april. 20. Årsmötets avslutning. Styrelsens nyvalda ordförande, operasångerskan Gitta-Maria Sjöberg, tackar för förtroendet och lovar göra sitt allra bästa för Birgit Nilsson-sällskapet. Närvarande på årsmötet inbjudes låta sig väl smaka av den lilla buffé som står till bords och till dem som anmält sig till kvällens föreställning på Malmö Opera av Sommarnens leende delas biljetter och program ut. Ordföranden Ingemar Olander förklarar årsmötet avslutat. Vid protokollet: Kickan Färe Justeras: Ingemar Olander Christina Makhyoun Eva Rydén 6

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer