3/2014 VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTVERK ÄR DANSKT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3/2014 VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTVERK ÄR DANSKT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR"

Transkript

1 3/214 VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTVERK ÄR DANSKT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

2 3/214 VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTVERK ÄR DANSKT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

3 NOTISER Vattenfall planerar mer vindkraft Ytterligare ett nytt område lämpligt för vindkraftsproduktion har säkrats av Vattenfall i Falkenbergs kommun, Projektet kallas Sjönevad och är utpekat som lämpligt område i kommunens vindbruksplan. I Sjönevad har Vattenfall skrivit avtal med ett tiotal privata markägare för att undersöka möjligheten för ytterligare en vindkraftspark. I området kan det rymmas omkring 1 kraftverk. Vattenfall har tillsatt en projektgrupp som närmare ska undersöka området inför en eventuell etablering. Vi har bedömt platsen som intressant för vindkraft och vill nu närmare undersöka dess lämplighet för en etablering, säger Staffan Snis, projektledare för projektet Sjönevad. Parallellt med vindmätningar görs det många inventeringar och undersökningar som behövs inför en tillståndsansökan. Innan den lagliga processen med samråd och utarbetande av en miljökonsekvensbeskrivning, så kommer ett informationsmöte med närboende och andra intresserade att hållas. Detta möte är planerat till slutet av maj. Vattenfall arbetar aktivt med information kring sina projekt och har en hemsida för projekt Sjönevad: vattenfall. se/sjonevadvind. Ny prognos: Vindkraften i världen fördubblas på fem år u Vindkraften fortsätter att växa kraftigt både i Sverige och globalt. Inom de närmsta fem åren förväntas den installerade effekten vindkraft i världen att fördubblas, enligt en ny prognos från Global Wind Energy Coucil (GWEC). FN:s klimatpanel visade att det krävs en kraftig utbyggnad av vindkraft och annan förnybar elproduktion för att vi ska klara tvågradersmålet. Mot den bakgrunden är det extra positivt att den globala vindkraftsproduktionen fortsätter att öka kraftigt, säger Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi. Kina fortsätter att dominera den globala vindkraftsmarknaden med 45,3 procent av installationerna 213 och ser ut att behålla förstaplatsen under överskådlig framtid. Under 213 kom Sverige på åttonde plats när det gäller installerad kapacitet i världen, och stod för 2,1 procent av de totala installationerna. I år blir det ett nytt utbyggnadsrekord i Sverige när uppemot 1 MW vindkraft installeras, motsvarande cirka 375 vindkraftverk. Åren därpå Annika Helker återgår den årliga Lundström, utbyggnaden till omkring 7 MW, enligt vd på Svensk Vindenergi. Svensk Vindenergis prognos. Att den starka utbyggnaden fortsätter trots låga priser på el och elcertifikat visar att nybyggd vindkraft är konkurrenskraftig. Vindkraften ökar försörjningstryggheten samtidigt som elexporten från Sverige möjliggör minskade koldioxidutsläpp i våra grannländer och på kontinenten, säger Annika Helker Lundström. Läs mer om Svensk Vindenergis prognos på Fortsatt utbyggnad av vindkraft trots lågt elpris Trots mycket låga priser på både el och elcertifikat fortsätter utbyggnaden av vindkraft. I år blir det ett nytt utbyggnadsrekord när uppemot 1 MW vindkraft installeras, motsvarande cirka 375 vindkraftverk. Åren därpå återgår den årliga utbyggnaden till omkring 7 MW. Det spår Svensk Vindenergi i en ny prognos. Att den starka utbyggnaden fortsätter trots låga priser på el och elcertifikat visar att nybyggd vindkraft är konkurrenskraftig. Vindkraften ökar försörjningstryggheten samtidigt som elexporten från Sverige möjliggör minskade koldioxidutsläpp i våra grannländer och på kontinenten, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi. Både priset på el och elcertifikat är nere på en historiskt sett låg nivå. Trots det finns det idag uppemot 1 6 MW vindkraft (motsvarande cirka 595 vindkraftverk) under uppbyggnad som driftsätts under 214 och 215. En del av dessa är förseningar från 213. Det mesta är äldre investeringsbeslut men turbinleverantörerna har fått nya order på 16 MW sedan förra kvartalet. Marknadsläget är ovanligt svårbedömt. Det fortsätter att tas investeringsbeslut trots de historiskt sett låga ersättningsnivåerna och svårigheter med traditionell bankfinansiering. En förklaring kan vara att det har blivit vanligare med andra typer av investerare som tittar mer långsiktigt och har lägre avkastningskrav. En annan förklaring är att vindkraften har blivit mycket billigare, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi. Vindkraftsproduktionen förväntas enligt prognosen öka från cirka 1 TWh vid årsskiftet till cirka 18 TWh vid utgången av 217. Det skulle betyda att vindkraften då motsvarar cirka 13 procent av den nuvarande elanvändningen. Merparten förväntas byggas i norra Sverige vilket ökar behovet av att förstärka den redan i dag begränsade överföringskapaciteten genom stamnätet. För att undvika inlåst elproduktion framöver är det viktigt att Svenska Kraftnät ger den nya ledningen från norr till söder högsta prioritet liksom den nya kabeln till Tyskland, avslutar Mattias Wondollek. Vind utges av Svensk Vindenergi i samarbete med ERA och Svensk Energi som en oberoende branschtidskrift. För åsikter som framförs i signerade artiklar svarar författaren. För ledarsidan svarar Svensk Vindenergi. För icke beställt material ansvaras ej. Allt material lagras elektroniskt. REDAKTION Peter Jansson, redaktionschef, Moncia Bracco, Svensk Vindenergi, Irene Vinkvist, Svensk Energi, Kalle Karlsson, Svensk Energi, Kalle Lindholm, Svensk Energi, Torsten Blomquist, frilans. POSTGIRO BANKGIRO INTERNET TELEFON VÄXEL TELEFAX , POSTADRESS Vind, Stock holm BESÖKSADRESS Olof Palmes Gata 31, 6 tr ANSVARIG UTGIVARE Kalle Karlsson TRYCK Trydells Tryckeri, Laholm 214 Vind i ERA är miljömärkt enligt Svanen ISSN TS-KONTROLLERAD FACKPRESSUPPLAGA 18 ex (213). VIND I ERA är medlem i Sveriges Tidskrifter LAYOUT Provins AB. Omslagsfoto: MILJÖMÄRKT VIND 3/214

4 Vindkraft 213 Vindkraft Effekt MW Trend Medeleffekt 1142 MW y =,885x + 753,8 1 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Figur 1. Vindkraftsproduktion i Sverige under 213. Timvärden. Medeleffekt och linjär trend markerade. Källa för rådata Svenska Kraftnät. 1 TWh vindkraft: Något mindre betalt vid hög vindkraftseffekt Det är känt att de danska elpriserna går ned när det blåser mycket. Motsvarande effekt kunde under 213 spåras även i Sverige. I genomsnitt påverkades dock inte ersättningen till den svenska vindkraften. text: staffan engström u Under 213 uppnådde den svenska vindkraften 1 TWh i elproduktion, se figur 1. En naturlig fråga är hur detta påverkade elpriserna, som under året utvecklade sig enligt figur 2. Samhörande dygnsvärden för vindkraftsproduktion och elpriser plottades som en funktion av effekten i figur 3. Den tillhörande linjära regressionskurvan har gjorts enligt minsta kvadratmetoden. Resultatet blev att elpriserna minskar svagt vid ökande vindkraftseffekt, från 34,5 öre per kilowattimme utan vindkraft till 3, öre vid högsta noterade dygnsvärde 3 25 MW (av MW installerat vid senaste årsskifte). Medeleffekten, räknad på hela året, blev MW och motsvarade priset 32,9 öre. Elpriserna (genomsnitt för elområde 1 4) sjönk under året från 34,5 öre till 29,9 öre och var i medeltal 32,9 öre, det vill säga samma som den ersättning som i genomsnitt betalades till vindkraften. Se regressionskurvan i figur 1. Alltså kan man hävda att ersättningen inte påverkades. Men å andra sidan skulle betalningen blivit lägre om en större andel av produktionen skett vid tillfällen då vindkraften totalt i landet gav en hög uteffekt. Inverkan är dock liten. Liten skillnad Det som ytterligare komplicerar bilden är att den installerade effekten i vindkraften ökade med 19 procent under året och att det sista kvartalet dessutom var betydligt blåsigare än normalt. Det medförde att vindkraftens medeleffekt under året ökade från cirka 75 MW till det dubbla, som framgår av regressionslinjen. Samtidigt sjönk alltså elpriserna under året. Detta borde medföra att vindkraftens ersättning relativt sett blev sämre än som annars skulle blivit fallet. Vindkraften producerar normalt mest under vinterhalvåret. Under 213 blev andelen 61 procent. Också elpriserna brukar vara högre under vintermånaderna, vilket höjer ersättningen så att vindkraften brukar tjäna mer än genomsnittspriset. Detta år var emellertid skillnaden mellan sommar och vinter så liten, bara 1,6 öre, att den förväntade ändringen av ersättningen bara blev något tiondels öre. u forts VIND 3/214 65

5 6 Systempris Systempris Sverige Elpris som Elpris som funktion av vindkraftseffekt av vindkraftseffekt Elpris SEK/MWh y = -,1615x + 358,59 Elpris SEK/MWh y = -,14x + 345, Dag Figur 2. Systempris Sverige (medelvärde elområde 1-4) 213. Dygnsvärden. Källa för rådata Nordpool Vindkraft MW Figur 3. Elpris som funktion av vindkraftseffekt i Sverige 213. Dygnsvärden. Källor för rådata Svenska Kraftnät och Nordpool. Jylland Jylland Reglering av vattenkraft Reglering av vattenkraft Elpris SEK/MWh y = -,693x + 396, Effekt MW Figur 4. Elpris som funktion av vindkraftseffekt i Danmark DK1 (Jylland) 213. Dygnsvärden. Källor för rådata Energinet DK och Nordpool. MW Timme Figur 5. Dygnsreglering av svensk vattenkraft 213 (1 TWh vindkraft) och 26 (1 TWh vindkraft). Kurvorna visar absolutvärden för skillnaden mellan vattenkraftens dygnsmedeleffekt mellan två på varandra följande dygn, ordnade efter fallande storlek. Källa för rådata Svenska Kraftnät. forts från föregående sida u Som jämförelse visar motsvarande dansk statistik att elpriserna på Jylland sjönk med 23 och på Själland med 15 svenska öre då vindkraften ökade från ingen till full effekt, se figur 4. Under 213 noterades negativt elpris vid ett tillfälle, på julafton (!). Den danska vindkraften producerar ungefär lika mycket som den svenska, men är instängd på en mindre marknad med relativt svaga utlandsförbindelser och därmed utan full tillgång till den nordiska vattenkraftens reglermöjligheter. Vattenkraft balanserar Den svenska elkonsumtionen nådde sitt högsta värde under året, MW, kl 8 9 den 25 januari. Vindkraften producerade då 891 MW, vilket var 24 procent av den installerade effekten och 78 procent av årets medeleffekt. I det nordiska kraftsystemet är det vattenkraften som i första hand sköter balansen mellan konsumtionen och produktionen i övriga kraftslag. Därför är det intressant att studera hur den svenska vattenkraftens reglering påverkades under 213, med 1 TWh vindkraft, och några tidigare år, med mindre vindkraft. Vindkraft präglar I figur 5 har kurvor för vattenkraftens reglering lagts in för såväl 213 som för 26, då vindkraften gav ett i detta sammanhang försumbart bidrag, 1 TWh. Det är uppenbart att vattenkraften reglerades mer under 213, med en största variation mellan två dygn om MW, vilket är 65 % mer än motsvarande värde för 26. Men redan från fjärde dygnet stabiliseras den ökade regleringen vid omkring 3 %. Om man i stället studerar timvärden blir skillnaderna mellan 26 och 213 mindre, som mest 27 procent, och med en snar stabilisering under 2 procent. Denna reglering ska ställas i relation till att den svenska vattenkraften under 212 och 213 enligt Svenska Kraftnäts statistik reglerades mellan och MW, vilket innebär 11 9 MW i reglerutrymme. n 66 VIND 3/214

6 Världens största vindkraftverk är danskt Till det yttre är V164 ett konventionellt vindkraftverk. I början av året producerade det senaste världsstörsta vindkraftverket sina första kilowattimmar vid danskarnas nya provplats Østerild på nordvästra Jylland. Det gällde Vestas nya mastodontverk V164 med hela 8 MW i generatoreffekt. text: staffan engström foto: vestas u För ett havsbaserat vindkraftverk svarar turbinleveransen för bara en tredjedel av totalkostnaden. Resten består av fundament, elanslutning, transporter, montering samt underhåll. Kostnaden för dessa varierar inte så mycket med turbinens storlek. Därför finns det ett starkt tryck att bygga så stora havsverk som möjligt. Det senaste Vestas-verket V164 är en följd av detta fenomen. Det tas fram i samarbete med japanska Mitsubishi och kan i ett senare skede förses med den hydrauliska transmission ( växellåda ) som Mitsubishi utvecklar. Se ERA/Vind 7/212. Till det yttre är V164 ett konventionellt vindkraftverk. Den trebladiga vindturbinen med 164 meters diameter driver en kuggväxel, som i sin tur är kopplad till en permanentmagnetiserad synkrongenerator, vilken via elektriska frekvensomriktare är ansluten till elnätet. Högvarviga PMgeneratorer är kompaktare än den tidigare vanliga lösningen med dubbelmatade, släpringade asynkrongeneratorer (DFIG) och de har också högre verkningsgrad, särskilt vid dellast. Frekvensomriktare för hela generatoreffekten gör det lättare att uppfylla nätägarnas krav men medför å andra sidan en merkostnad och drar ned verkningsgraden jämfört med DFIGsystemets mindre omriktare. De 8 meter långa turbinbladen av glasfiberarmerad epoxiplast har utvecklats och tillverkats vid Vestas bladfabrik på Isle of Wight, Storbritannien. Längden av varje blad är som världens största flygplan Airbus A38 och rotdiametern 4,6 meter är stor nog u forts VIND 3/214 67

7 Varje blad är som världens största flygplan Airbus A38 och rotdiametern 4,6 meter är stor nog för en dubbeldäckad buss. u forts för att en dubbeldäckad buss skulle kunna köra in. Vikten 35 ton per blad är påtagligt låg. Turbindiametern 164 m innebär att den verksamma, svepta ytan är hela kvadratmeter, alltså mer än två hektar. Maskinhuset till det första verket monterades och provades i Lindö Industrial Park nära Odense på Fyn. Måtten, med 8 meters bredd och höjd samt 2 meters längd, utesluter längre vägtransport. Vikten inklusive nav är 39 ton. Frakten skedde därför på båt till den nya provplatsen Österild nära Thisted på nordvästra Jylland. Den har tillkommit som ett statligt initiativ sedan danskarna vuxit ur de tidigare provplatserna Risö och Havsöre. Än så länge har Siemens och Vestas köpt vardera två platser och kinesiskt ägda Envision, med utvecklingskontor i Silkeborg, hyrt en. Provning kan ske av verk med upp till 25 meters totalhöjd. V164 når upp till 187 meters höjd. Verket är konstruerat för en specialklass enligt IEC med medelvinden 11 m/s och turbulensklass B. Vestas räknar med att börja serietillverkning av V164 under 215, förutsatt beställningar. De storleksrekord som nu slås har innehafts av Siemens med 6 MW och 154 meters diameter. Alstoms största har samma effekt och 15 meters diameter. Enercon levererar sin E-126 med 7,6 MW effekt och 127 meters turbindiameter. Men utvecklingen slutar inte med det nya Vestas-verket. n FAKTA Vestas v164 Effekt Turbindiameter 8 MW 164 m Bladrot och största bladkorda 4,6 m Navhöjd (prototyp) Startvind Full effekt vid Stoppvind Produktion vid 9 m/s medelvind Varvtalsområde Nominellt varvtal dito spetshastighet 15 m 4 m/s 13 m/s 25 m/s 34 GWh/år 4,8 12,1 rpm 1,5 rpm 9 m/s

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Vindkraftstatistik 2013

Vindkraftstatistik 2013 Vindkraftstatistik 213 Tema: Systemeffekter ES214:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 8-55 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART En strukturell revolution? Vindkraft En fördjupningsstudie om vindkraft inom projektet Framsyn och Tillväxtområden

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Underlag till nationell strategi för åtgärder inom vattenkraften ER 2014:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Underlag till Vindforsks syntesrapport Vindforsk teknikrapport 7:08 Nils Andersson oktober 2008 Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:123

Regeringens proposition 2014/15:123 Regeringens proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Datum 2013-10-31 Distribution till Karin Widegren Näringsdepartementet Kundens referens N2012:03/2013/13 Antal sidor i huvuddokument Copyright:

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser...

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

Tornhöjd 138 m och hinderbelysning

Tornhöjd 138 m och hinderbelysning Tornhöjd 138 m och hinderbelysning Teknikutveckling och enkätstudie Dnr 2008-001220 Svevind AB Kontor Piteå Norra Obbolavägen 115 Acusticum 4 904 22 UMEÅ 941 28 PITEÅ info@svevind.se 090-120793 0911-92240

Läs mer