PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 (20) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Gustaf Wingårdh (M) Pia Möller (M), 1:e vice ordförande Wivi-Anne Broberg (S), 2:e vice ordförande Péter Kovács (M) Louise Stjernquist (FP) Ros-Mari Paulsson (FP) Lennart Johansson (FP) Fredrik Johannesson (KD) Anders Ståhl (M) Peter Schölander (M) Anita Söderlind (M) Ulf Molin (C) Gertrud Green (C) Göran Bengtsson (M) Lars Linderot (M) Lars-Ivar Kahl (M) Daniel Svensson (M) Margareta Ölwe (M) Olof Suneson (M) Solweig Adam Stjernvall (M) Mira Gerxhaliu (M) Ingemar Narheim (M) Gunvor Andersson (M) Lennart Nilsson (S) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Anneli Eriksson (S) Reinhold Knutsson (S) Peter Graff (S) Gabriella Andersson (S) Barbro Stigsdotter (MP) Göran Lock (MP) Anja Rosengren (MP) Emma Wennerholm (V) Kjell Dahlin (SD) Kjell Mårtensson (SD) Ingemar Idegård (SD) Marie von Rietberg (--) Anders Melin (M) Katarina Ljungkvist (M) Leif Örtendahl (M) Ann-Margreth Larsson (S) Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) Bertil Ziegler (M) Carina Söderqvist (C) Barbara Struglics-Bogs (KD) Roger Nilsson (S), närvarar från 19:15 forts.

2 (20) Gary Paulsson (S) Inger Nilsson (V) Gunilla Fruerlund (V) Ulla-Britt Ahlqvist (MP) Övriga Sekreterare ärendesamordnaren Johan Bringle lekmannarevisorn Lars Bergwall, 5 kanslichefen Martin Fransson Sammanträdestid kl 18:30-19:30 Paragrafer 1-13 KF -Bilagor 1-6/2015 JUSTERING Utsedd justera Solweig Adam Stjernvall (M) och Kjell Dahlin (SD) Ersättare Tid och plats Gertrud Green (C) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) kommunledningskontorets kansliavdelning den 9 februari kl 13:30-17:00 UNDERSKRIFTER Sekreterare 1-13 Martin Fransson Ordförande Justerande Justerande Gustaf Wingårdh Solweig Adam Stjernvall Gertrud Green Kjell Dahlin Protokollet justerat den Intygar Niklas Åkerström Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla Intygar Ewa Jacobsson forts.

3 (20) Anslaget nedtaget den Intygar

4 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Fastställande av ärendelistan 2 Avsägelser 3 Fyllnadsval 4 Svar på interpellation angående bygglovshanteringen i Höganäs kommun 5 Revisionsrapport Granskning av biståndsbedömning och utbetalning av försörjningsstöd 6 Antagande av handbok för medborgardialog i Höganäs kommun 7 Antagande av reviderade riktlinjer om mutor, representation och jäv 8 Antagande av regler för tilldelning av arrende 9 Antagande av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 10 Beviljande av tilläggsanslag för inrättande av ny tjänst som integrationskoordinator 11 Beviljande av tilläggsanslag för förstärkning av integrationsbidrag samt litteraturstöd 12 Enkel fråga 13 Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

5 (20) 1 FASTSTÄLLANDE AV ÄRENDELISTAN Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer presidiets förslag till beslut under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar fastställa ärendelistan.

6 (20) 2 AVSÄGELSER KS/2015/928, KS/2016/72 Sammanfning av ärendet Peter Tarpgaard (MP) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Joakim Sundqvist (S) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ersättare i miljötillsynsnämnden. Avsägelse från Joakim Sundqvist, inkommen den 26 januari 2016, Avsägelse från Peter Tarpgaard, inkommen den 22 december Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer avsägelserna under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla avsägelserna. Kommunfullmäktige beslutar bevilja Peter Tarpgaards (MP) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, bevilja Joakim Sundqvists (S) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i miljötillsynsnämnden. Länsstyrelsen i Skåne län Miljötillsynsnämnden Kommunledningskontoret (kommunkansliet)

7 (20) 3 FYLLNADSVAL KS/2014/774, KS/2016/72 Sammanfning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter Joakim Sundqvists (S) avsägelse avseende sitt uppdrag som ersättare i miljötillsynsnämnden. Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 19 februari 2015, 16, lämna ersättarplatsen efter Eivor Jakobsson (S) i Syskonen Möllers stiftelse vakant. den 28 januari 2016, 2, Avsägelse från Joakim Sundqvist, inkommen den 26 januari Ytterligare underlag den 19 februari 2015, 19. Förslag till beslut på sammanträdet Anneli Eriksson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta välja Kerstin Björkäng Wirehed (S) till ny ersättare i Syskonen Möllers stiftelse samt bordlägga valet av ny ersättare i miljötillsynsnämnden efter Joakim Sundqvist (S). Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer samtliga förslag under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslagen. Kommunfullmäktige beslutar välja Kerstin Björkäng Wirehed (S) till ny ersättare i Syskonen Möllers stiftelse, bordlägga valet av ny ersättare i miljötillsynsnämnden efter Joakim Sundqvist (S). Syskonen Möllers stiftelse Miljötillsynsnämnden Kommunledningskontoret (kommunkansliet) Kerstin Björkäng Wirehed

8 (20) KS/2015/901 4 SVAR PÅ INTERPELLATION ANGÅENDE BYGGLOVSHANTERINGEN I HÖGANÄS KOMMUN Sammanfning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2015, 161, en interpellation ställd av Göran Lock (MP) och Barbro Stigsdotter (MP) angående brister i bygglovshanteringen i Höganäs kommun fick ställas. Kommunstyrelsens ordförande har inkommit med svar på interpellationen. Kommunstyrelsens ordförande, skrivelse den 14 januari 2016, Göran Lock (MP) och Barbro Stigsdotter (MP): Interpellation (inklusive bilaga 1-4) angående brister i bygglovshanteringen i Höganäs kommun, inkommen den 4 december Deltar i deben Göran Lock (MP), Lennart Nilsson (S) och Péter Kovács (M) deltar i överläggningarna av ärendet. Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Gustaf Wingårdh (M) föreslår kommunfullmäktige besluta anse interpellationsdeben avslutad och interpellationen besvarad. Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationsdeben avslutad och interpellationen besvarad. Göran Lock Barbro Stigsdotter

9 (20) KS/2015/849 5 REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV BISTÅNDSBEDÖMNING OCH UTBETALNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD Sammanfning av ärendet Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun granskat socialnämndens styrning och uppföljning av biståndsbedömning samt utbetalning av försörjningsstöd. Revisionens samlade bedömning utifrån syftet och grunderna för ansvarsprövning är socialnämnden utövar en god styrning av biståndsbedömning och utbetalning av försörjningsstöd. Uppföljning av den interna kontrollen kan utvecklas. Socialnämnden beslutade den 21 oktober 2015, 193, godkänna revisionsrapporten Granskning av biståndsbedömning och utbetalning av försörjningsstöd samt uppdra åt förvaltningen ta fram ett förslag på svar till revisionens synpunkter. Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2016, 18, Socialnämndens beslut den 21 oktober 2015, 193, Socialförvaltning, tjänsteskrivelse den 29 september 2015, Revisionen, Granskning av biståndsbedömning och utbetalning av försörjningsstöd, inkommen den 21 september Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 december 2015, 153. Deltar i deben Barbro Stigsdotter (MP) deltar i överläggningarna av ärendet. Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med hänvisning till socialnämndens beslut den 21 oktober 2015, 193, lägga rapporten till handlingarna. Revisionen Socialnämnden

10 (20) 6 ANTAGANDE AV HANDBOK FÖR MEDBORGARDIALOG I HÖGANÄS KOMMUN KS/2015/233 Sammanfning av ärendet Under mandatperioden bildades en parlamentarisk grupp. Gruppen bestod av kommunstyrelsens ledamöter samt ersättare. Parlamentariska gruppens arbete organiserades i fyra arbetsgrupper vilkas slutsatser och rekommendationer resulterade i flera förslag som kommunfullmäktige fat beslut om. Vad gäller förslag om medborgardialog fade kommunfullmäktige den 19 februari 2015, 26, beslut om kommunen ska föra en aktiv medborgardialog med återkoppling, uppdra åt kommunstyrelsen utarbeta en katalog som beskriver metoder för medborgardialog och exemplifierar när dessa metoder är lämpliga, kommunens nämnder samt kommunstyrelsen kan beställa metodstöd utifrån utarbetad katalog till nämndens arbete med medborgardialog. Kommunstyrelsen har genom kommunledningskontoret, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, utarbetat en handbok som visar hur Höganäs kommun arbetar med begreppet medborgardialoger. Kommunstyrelsen föreslår styrelsen ges möjlighet göra redaktionella ändringar i handboken. Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2016, 17, Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 9 december 2015, Kommunledningskontoret, Handbok om medborgardialog i Höganäs kommun. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 december 2015, 146, den 19 februari 2015, 26. Förslag till beslut på sammanträdet Louise Stjernquist (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Deltar i deben Göran Lock (MP) deltar i överläggningarna av ärendet. Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag anta handbok om medborgardialog i Höganäs som styrdokument för arbetet med medborgardialog i Höganäs kommun, KF-Bilaga 1/2016 kommunstyrelsen ska ha möjlighet göra redaktionella ändringar i handboken. Samtliga nämnder Samtliga förvaltningar

11 (20) 7 ANTAGANDE AV REVIDERADE RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV KS/2015/798 Sammanfning av ärendet I och med de lag- och paragrafändringar som gjorts i brottsbalken har kommunstyrelsen genom sitt kommunledningskontor tagit fram ett förslag på reviderade riktlinjer om mutor, representation och jäv. Dokumentet har även genomgått en övergripande granskning som har utmynnat i ett antal tilläggs- och redaktionella ändringsförslag. De tillägg som föreslås är dels ett tillvägagångssätt vid misstanke om oegentligheter i organisationen, dels ett par kontrollfrågor för den enskilde, dels en hänvisning till hur intern och extern representation ska redovisas samt hur man internt ska hantera gåvor/förmåner som erbjuds av utomstående part. Ytterligare ändringar som föreslås är servering av spritdrycker i huvudsak inte ska vara tillåten, benämningarna mutbrott och bestickning ersätts med tagande och givande av muta, huvudregeln numera lyder vi inte tar emot gåvor samt riktlinjerna för lyxbetonad representation ändras från bör till ska inte förekomma. Hänvisningen till 20 kapitlet 2 och 17 kapitlet 7 brottsbalken (Brb) har tagits bort och erss med ett inledande stycke som hänvisar till aktuella paragrafer i Brb. Föreslagna ändringar innebär även kommunens alkohol- och drogpolicy bör revideras. Detta för de båda styrdokumenten ska harmoniera vad det gäller synen på servering av spritdrycker vid intern och extern representation. Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2016, 19, Kommunledningskontorets kommunkansli, tjänsteskrivelse den 7 december 2015, Kommunledningskontorets kansliavdelning, riktlinjer om mutor, representation och jäv, Kommunledningskontorets kommunkansli, skrivelse den 28 oktober Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 december 2015, 145. Förslag till beslut på sammanträdet Péter Kovács (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Emma Wennerholm (V) yrkar i ändring följande text avseende extern representation ändras från Vid externa representationsmåltider ska måttfullhet iakttas i synnerhet vad gäller bruk av alkohol. Servering av spritdrycker är normalt sett inte tillåten och bekostas heller inte av förvaltningarna vid extern representation. Avsteg från denna regel får endast göras i samband med internationell representation. Beslut gällande avsteg tas av kommunstyrelsens ordförande alternativt kommunchefen. till "Vid externa representationsmåltider ska alkoholfri representation iakttas. Servering av spritdrycker är normalt sett inte tillåten och bekostas heller inte av förvaltningarna vid extern representation.. Emma Wennerholm (V) yrkar i ändring följande text avseende intern representation ändras från "Måttfullhet ska iakttas i synnerhet vad gäller bruk av alkohol. Servering av spritdrycker är inte tillåten och bekostas heller inte av förvaltningarna vid intern representation. till Vid intern representation ska alkoholfri representation iakttas. Servering av spritdrycker är inte tillåten och bekostas inte heller av förvaltningarna vid intern representation. forts.

12 (20) Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer Emma Wennerholms (V) ändringsyrkanden under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar avslå ändringsyrkandena. Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för avslag till Emma Wennerholms (V) ändringsyrkanden. Nej-röst för bifall till Emma Wennerholms (V) ändringsyrkanden. Omröstningsresultat Med 37 ja-röster för avslag till Emma Wennerholms (V) ändringsyrkanden mot 3 nej-röster för bifall till Emma Wennerholms (V) ändringsyrkanden beslutar kommunfullmäktige avslå ändringsyrkandena. 1 ledamot avstod från rösta. KF-Bilaga 2/2016 Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna föreslagna ändringar i kommunens riktlinjer om mutor representation och jäv, anta den reviderade upplagan av kommunens riktlinjer om mutor representation och jäv, KF-Bilaga 3/2016 uppdra åt kommunstyrelsen revidera Höganäs kommuns alkohol- och drogpolicy. Reservationer Emma Wennerholm (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet avslå ändringsyrkandena. KF-Bilaga 4/2016 Samtliga nämnder Samtliga förvaltningar Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret (HR-avdelningen)

13 (20) 8 ANTAGANDE AV REGLER FÖR TILLDELNING AV ARRENDE KS/2015/746 Sammanfning av ärendet Kommunstyrelsen har genom samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat förslag på regler för tilldelning av arrende i Höganäs kommun. Med regler för tilldelning av arrende skaffar sig kommunen ett redskap för en effektivare handläggning av arrende samtidigt som reglerna tydliggör de krav och förutsättningar som är av vikt vid fördelning av arrendemark. Förslaget innebär ansökan till det kommunala arrenderegistret ska ske skriftligen på av kommunen tillhandahållen blankett. Sökande ska vara fyllda 18 år och registreringsavgiften utgör 250 kronor per sökande och år exklusive moms. Som allmänt villkor för tilldelning krävs det endast är sökande som nyttjar arrendet. Vid fördelning av arrende gäller den huvudprincipen sökande placeras i turordning efter registreringsdatum. Om erbjudet arrende inte är upprättat efter samtliga i arrendekön fått erbjudande om arrende annonseras arrendet på kommunens hemsida. Avsteg från regler för tilldelning av arrende kan göras i de fall arrende används som del i förhandling vid markinköp och då markområde står inför exploatering. Avsteg kan även göras vid strategiskt viktig utveckling som gynnar Höganäs kommun. Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2016, 6, Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning, tjänsteskrivelse den 3 december 2015, Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning, Höganäs kommuns regler för tilldelning av arrende. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 december 2015, 140, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 oktober 2015, 110. Förslag till beslut på sammanträdet Péter Kovács (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag anta regler för tilldelning av arrende i Höganäs kommun. KF-Bilaga 5/2016 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen (stadsmiljöavdelningen)

14 (20) 9 ANTAGANDE AV HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR KS/2015/400 Sammanfning av ärendet Enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor är kommunen skyldig under varje mandatperiod ta fram ett handlingsprogram för räddningstjänst och ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten. Räddningstjänsten har valt sammanföra bägge dessa handlingsprogram till ett gemensamt handlingsprogram. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 september 2015, 95, godkänna förslag på handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor inför remiss. Under remissen inkom yttranden med synpunkter från Länsstyrelsen, Trafikverket, Räddningstjänsten Skåne Nordväst samt socialförvaltningen. Remissinstansernas synpunkter har inarbetats i föreslaget handlinsprogram. Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2016, 3, Räddningstjänsten, tjänsteskrivelse den 27 november 2015, Räddningstjänsten, handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor den 27 november Ytterligare underlag i ärendet Länsstyrelsen i Skåne län, yttrande inkommen den 30 november 2015, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, yttrande inkommen den 2 november 2015, Bjuvs kommun, yttrande inkommen den 2 november 2015, Landskrona stad, yttrande inkommen den 27 oktober 2015, Trafikverket, yttrande inkommen den 22 oktober 2015, Helsingborgs stad, yttrande inkommen den 21 oktober 2015, Svalövs kommun, yttrande inkommen den 21 oktober 2015, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 september 2015, 95. Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag anta handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. KF-Bilaga 6/2016 Kommunstyrelsen Räddningstjänsten

15 (20) 10 BEVILJANDE AV TILLÄGGSANSLAG FÖR INRÄTTANDE AV NY TJÄNST SOM INTEGRATIONSKOORDINATOR KS/2015/915 Sammanfning av ärendet I en tjänsteskrivelse den 15 december 2015 skriver kommunledningskontoret antalet flyktingar som anländer till Sverige för söka asyl har ökat kraftigt under innevarande år, inte minst ensamkommande barn. Mot denna bakgrund och för ha en god beredskap kunna hantera situationen bildades en grupp med representanter från samtliga av kommunens förvaltningar samt representanter från kommunstyrelsens, utbildningsnämndens och socialnämndens presidier. Gruppen har träffats regelbundet under hösten 2015 och inledningsvis fokuserat framförallt på boendefrågorna och personalförsörjningen. Frågan om kommunen ska arbeta med integration av de asylsökande som finns i kommunen har aktualiserats under senare tid. Kommunledningskontoret gör bedömningen det också finns ett behov samordna de frivilliga organisationernas engagemang för hjälpa och integrera de asylsökande som kommer till kommunen. Gruppen har mot ovanstående bakgrund pekat på behovet av en särskild resurs som kan arbeta som integrationskoordinator. Arbetsuppgifterna kan bland annat vara: Omvärldsbevaka och identifiera goda exempel hos andra kommuner vad gäller arbetet med integration. Samordna olika projekt på en kommunövergripande nivå som till exempel språkpraktik av asylsökande samt projekt mellan kommunen, föreningar och det lokala näringslivet. Ha kontakt med de frivilliga organisationerna i kommunen och samordna deras insatser Samordna utåtriktad information. Regeringen har beslutat tilldela kommunerna 8,3 miljarder kronor för underlätta arbetet med flyktingar. Höganäs kommuns del uppgår till 17,7 miljoner kronor. Att arbeta med underlätta en god integration av de flyktingar och asylsökande som finns i kommunen ligger inom ramarna för detta bidrag. Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2016, 15, under perioden 18 januari 2016 till 18 juli 2017 inrätta en projektanställning som integrationskoordinator som ifall fullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag finansieras genom statsbidraget kommunen erhållit. Kommunstyrelsens beslut den 28 januari 2016, 15, Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 15 december Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 december 2015, 139. Förslag till beslut på sammanträdet Anders Ståhl (M), Emma Wennerholm (V), Göran Lock (MP) och Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. forts.

16 (20) Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag för projektanställning som integrationskoordinator bevilja kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltning ett tilläggsanslag i driftbudgeten med 550 tkr år 2016 och ett tilläggsanslag i planeringsbudgeten med 300 tkr år 2017, tilläggsanslagen finansieras ur erhållet bidrag för arbetet med flyktingar. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)

17 (20) 11 BEVILJANDE AV TILLÄGGSANSLAG FÖR FÖRSTÄRKNING AV INTEGRATIONSBIDRAG SAMT LITTERATURSTÖD KS/2015/916 Sammanfning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 22 maj 2014, 70, inrätta ett bidrag till integrationsprojekt och avsa 50 tkr per år till bidraget. Reglemente vid ansökan om bidrag till integrationsprojekt, KFS 2014:23, reglerar bidraget och anger bland annat berättigade söka bidraget är föreningar som genomför integrationsinsatser samt aktiviteter som utvecklar goda relationer både mellan individer och etniska grupper och som är betrakta som socialt värdefulla. Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse den 15 december 2015 de frivilliga/civila samhället i Höganäs gör väldigt stora insatser för stödja människor som nu kommer till Sverige. För stimulera fler föreningar och organisationer arbeta med integration föreslår kommunstyrelsen integrationsbidraget tillfälligt ökas med 400 tkr kronor samt inköpsanslaget för mångspråkslitteratur ökar med 75 tkr kronor under Regeringen har beslutat tilldela kommunerna 8,3 miljarder kronor för underlätta arbetet med flyktingmottagandet. Höganäs kommuns del uppgår till 17,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsen gör bedömningen utökat integrationsbidrag samt mångspråkslitteratur ligger inom ramarna för detta bidrag. Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2016, 16, Kultur- och fritidsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 15 december 2015, Höganäs kommun, Reglemente vid ansökan om bidrag till integrationsprojekt, KFS 2014:23. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut den 14 december 2015, 107, den 22 maj 2015, 70. Förslag till beslut på sammanträdet Anders Ståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt i tillägg beslutanderätten för reglementet för bidrag till integrationsprojekt delegeras till kommunstyrelsen. Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer Anders Ståhls (M) tilläggsyrkande under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag för utökning av integrationsbidrag med 400 tkr bevilja kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltning ett tilläggsanslag i 2016 års driftsbudget med 400 tkr, forts.

18 (20) för inköp av mångspråkslitteratur bevilja kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltning ett tilläggsanslag i 2016 års driftsbudget med 75 tkr, ovanstående tilläggsanslag om totalt 475 tkr finansieras ur erhållet bidrag för arbetet med flyktingar, beslutanderätten för reglementet för bidrag till integrationsprojekt delegeras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskottet Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)

19 (20) 12 ENKEL FRÅGA KS/2016/25 Sammanfning av ärendet Till sammanträdet har Ingemar Narheim (SD) lämnat in en motion rubricerad badstege vid bryggan året om. I motionen yrkas fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag be berörd nämnd snarast och senast inför hösten/vintern 2016/2017 montera en fast stege vid Kvickbadets brygga! Stegen bör vara fäst vid bryggan längst ut, men riktad in mot land. Vid sammanträdet ställer Ingemar Narheim (SD) motionens andemening som en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács (M). Som svar på frågan lovar Péter Kovács (M) badstege vid Kvickbadets brygga kommer monteras under Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Gustaf Wingårdh (M) föreslår kommunfullmäktige besluta anse frågan besvarad. Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar anse frågan besvarad. Ingemar Narheim Péter Kovács

20 (20) 13 S ANMÄLNINGSÄRENDEN KS/2015/345 Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2016, 21, Inspektionen för vård och omsorg: Anmälan av ej verkställda beslut enlig 4 kap 1 och rapportering enligt16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g, kvartal (KS/2015/345). Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag lägga nedanstående anmälan till handlingarna Inspektionen för vård och omsorg: Anmälan av ej verkställda beslut enlig 4 kap 1 och rapportering enligt16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g, kvartal (KS/2015/345). Socialnämnden

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-10-27 NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gustaf Wingårdh (M) (ordförande) Pia Möller (M) (vice ordförande) Wivi-Anne Broberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-01-29 1 (21) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Gustaf Wingårdh (M) Pia Möller (M), 1:e vice ordförande Wivi-Anne Broberg (S), 2:e vice ordförande Louise

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 2015-01-21 1 (11) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Anders Ståhl (M) Anna Hedbrant (C) Ros-Mari Paulsson (FP) Barbara Struglics-Bogs

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 14 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-02-25 1 (20) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Gustaf Wingårdh (M) Pia Möller (M), 1:e vice ordförande Péter Kovács (M) Louise Stjernquist (L) Ros-Mari

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-03-24 1 (11) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2016-01-12 1 (28) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 10-03 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: HÖGANÄS Plats: Kockum Fritid Dnr: 201-22208-14 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (16) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Lars Linderot (M) Irmeli Hermansson (KD)

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Margareta Ölwe (M) (ordförande) Göran Bengtsson (M) (vice ordförande) Emilie Nilsson (L) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Gertrud

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2015-02-16 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-12-15 1 (26) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2016-02-29 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Björkäng

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M)

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-11-19 1 (39) NÄRVARANDE Ordförande Gustaf Wingårdh (M), 121-123 & 125-145 Pia Möller (M), 124 Ledamöter Gustaf Wingårdh (M), 124 Pia Möller (M), 1:e vice ordförande (tjänstgör som ordförande enligt

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2016-02-10 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Louise Stjernquist (L) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2015-11-12 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-03-10 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare

Läs mer

sid 1 (14) Sammanträdesdatum Närvarande Per Staffan Johansson (kd)

sid 1 (14) Sammanträdesdatum Närvarande Per Staffan Johansson (kd) sid 1 (14) Närvarande Ordförande Ledamöter Per Staffan Johansson (kd) Håkan Göthe (m) Lennart Nilsson (s) Bengt Silfverstrand (s) Claes Pettersson (c) Péter Kovács (m) Sven Augustsson (s) fr o m 8 kl 19.35

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 5 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter Graff (S) Leif

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 24 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl (M) Ingemar Narheim (M) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 8 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Ingemar Narheim (M) Anna Hedbrant (C) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Pia Möller (M) (ordförande) Britt-Marie Kahl (M) Louise Stjernquist (L) (vice ordförande) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Torbjörn Brorsson (M) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT 2015-11-16 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Anders Ståhl (M) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Tjänstgörande ersättare Peter Graff (S) Övriga Sekreterare Förvaltningschefen Anneli Sjöborg

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT NÄRVARANDE ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Péter Kovács (M) (ordförande) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Göran Bengtsson (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik Johannesson (KD) ersätter

Läs mer

sid 1 (18) Sammanträdesdatum 2009-10-29 Närvarande Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf

sid 1 (18) Sammanträdesdatum 2009-10-29 Närvarande Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf sid 1 (18) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Lennart Nilsson (S) Bengt Silfverstrand (S) Claes Pettersson (C) Péter Kovács

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2016-04-26 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Louise Stjernquist (L) Peter Carlson (S) Ej tjänstgörande ersättare Torbjörn

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT NÄRVARANDE ande ledamöter Övriga närvarande Anders Ståhl (M) (ordförande) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Reinhold Knutsson (S) Louise Stjernquist (L) ersätter Lars Linderot (M) (vice ordförande)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 24 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M), lämnade mötet innan något beslut fats Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Peter Schölander (M) (ordförande) Mufida Dizdar (L) (vice ordförande) Lars-Anders Ottoson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl

Läs mer

19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941

19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941 19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-10 KS/2016/941 UPPTAGANDE AV LÅN FÖR AVGIFTSFINANSIERADE VERKSAMHETEN Sammanfattning

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-10-15 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-10-15, kl 18:30 Plats: Sessionssalen, stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2016-04-05 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (L) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Gertrud Green

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 30 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Margareta Ölwe (M) (ordförande) Göran Bengtsson (M) (vice ordförande) Anders Ståhl (M) Emilie Nilsson (L) Ingemar Narheim (M)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Charlotta Bermhagen (M) Ingemar

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-05-05 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Anita Söderlind (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 25 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

PROTOKOLL VALNÄMNDEN NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER. Ann-Margreth Larsson (S) Lars Linderot (M)

PROTOKOLL VALNÄMNDEN NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER. Ann-Margreth Larsson (S) Lars Linderot (M) 2013-10-21 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gunvor Andersson (M) Hans Grahn (M) Ann-Margreth Larsson (S) Lars Linderot (M) Ethel Bengtsson (Kd) Övriga Sekreterare Josefin Nilsson,

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-19 1 (32) NÄRVARANDE Ordförande Gustaf Wingårdh (M), ej 37 Ledamöter Pia Möller (M), 1:e vice ordförande, tjänstgör som ordförande 37 Péter Kovács (M) Louise Stjernquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M)

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M) sid 1 (13) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Inga-Maj Hult (KD) Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Bengt Silfverstrand (S) Péter Kovács (M) Sven Augustsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 13 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT NÄRVARANDE ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Pia Möller (M) (ordförande) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Dervis Smajic (L) ersätter Louise

Läs mer

Helena Pettersson och Niklas Bergman utbildningsförvaltningen. Lärarförbundet: Ann-Marie Skoglösa Kommunal: Gun-Britt Danielsson

Helena Pettersson och Niklas Bergman utbildningsförvaltningen. Lärarförbundet: Ann-Marie Skoglösa Kommunal: Gun-Britt Danielsson Blad 1(14) Plats och tid: Kullagymnasiet, sal C 107, 17.00 18.30 Närvarande Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP), Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Margareta Ölwe (M), Lars

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2015-12-10 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Lennart Nilsson (S) Ros-Mari Paulsson (FP) kommunchefen Herman Crespin näringslivschefen

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Blad 1(13) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.45 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (12) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 21 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Gunilla Tengvall (M)

Läs mer

Tjänstgörande ersättare: Kerstin Persson (S) och Johan Wahlund, (M), 40

Tjänstgörande ersättare: Kerstin Persson (S) och Johan Wahlund, (M), 40 Blad 1(27) Plats och tid: Stadshuset 18.00 21.00 Närvarande Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP), Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Margareta Ölwe (M), Lars Linderot (M),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 26 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Gunilla Tengvall

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

sid 1 (28) Sammanträdesdatum 2010-03-18 Närvarande Ordförande Inga-Maj Hult (KD) ej 13 Håkan Göthe (M) 13

sid 1 (28) Sammanträdesdatum 2010-03-18 Närvarande Ordförande Inga-Maj Hult (KD) ej 13 Håkan Göthe (M) 13 sid 1 (28) Närvarande Ordförande Inga-Maj Hult (KD) ej 13 Håkan Göthe (M) 13 Ledamöter Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Lennart Nilsson (S), 2:e vice ordf Bengt Silfverstrand (S) Claes Pettersson (C) Péter

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Lars-Ivar Kahl (M) Malcolm Hansson (S) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17: Margareta Wallin (M) Carina Helenius-Lindgren (M) Britt Larsson Gårdebäck (S) Eva Nordlöf (V)

Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17: Margareta Wallin (M) Carina Helenius-Lindgren (M) Britt Larsson Gårdebäck (S) Eva Nordlöf (V) Humanistiska nämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-04 Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17:00-19.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Helena

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-09-11 1 (13) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Lars Linderot (M) Ann-Christin Rydell (C) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Peter Carlson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Péter Kovács (M) (ordförande) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Lennart Nilsson (S) Lars Linderot (M) Ros-Mari Paulsson (L) kommunchefen

Läs mer