PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN"

Transkript

1 1 (12) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP) ( ) Christina Linnea Örtendahl (M) Ingvar Gunnarsson (MP) Katarina Ljungkvist (M) Fredrik Johannesson (KD) Emma Wennerholm (V) Mårten Wennerholm (FP) ( ) Miljöchefen Anneli Gille Miljö- och livsmedelsinspektören Liselotte Olsson ( ) Miljöinspektören Max Sambergs ( ) Nämndsekreteraren Pernilla Stjernkvist FRÅNVARANDE Ledamöter Lars-Ivar Kahl (M) Malcolm Hansson (S) Ersättare - Ej tjänstgörande ersättare Suzane Erlandsson (M) Sammanträdestid kl Paragrafer JUSTERING Utsedd justera Annica Elvefors (FP) UNDERSKRIFTER Sekreterare Pernilla Stjernkvist

2 2 (12) Ordförande Justerande Daniel Svensson (M) Annica Elvefors (FP) Tillkännagivandet av justeringen har den 2013 anslagits på kommunens anslagstavla, intygar Anslaget nedtaget den 2013

3 3 (12) ÄRENDEN 1. Inbindning av miljötillsynsnämndens protokoll 2. Förslag på sammanträdesdagar Delårsbokslut januari augusti Etappindelning samt tidplan för tillsynsprojektet för enskilda avlopp 5. Kommunens representant i Skäldervikens kustvenkommitté och Öresunds venvårdsförbund 6. Anmälan om delegeringsbeslut för perioden Informationsärenden a. Miljöaktuellts kommunranking 2013 b. Rökfria skolmiljöer c. Uppföljning av intern kontroll 2012 d. Antagande av plan för intern kontroll 2013 e. Antagande av nytt kommungemensamt miljömål f. Vykorten inga handlingar g. Förtydligande angående yttrande Höganäs AB s tillståndsansökan inga handlingar h. Egenkontroll skolor och förskolor i. NKI-ranking inga handlingar j. Miljömål inga handlingar

4 4 (12) 74 INBINDNING AV S Sammanfning av ärendet Höganäs kommuns arkivarie, Peter Hultberg, har under året påbörjat arbetet med samordna inbindning av de olika nämndernas protokoll. De nämnder som så önskar kommer ingå i den upphandling som kommer ske till hösten. Beslutsunderlag Miljöavdelningens tjänsteskrivelse Reservation mot förslag Socialdemokraterna reserverar sig mot förslaget. Förslag till beslut på sammanträdet Per-Erik Lundberg (S) föreslår ingen inbindning av protokollen skall göras. Omröstning Ordförande ställde frågan om inbindning skall göras eller om inbindning inte skall göras. Ja-röst för bifall för inbindning Nej-röst för bifall för ingen inbindning Omröstningsresultat Med 3 ja-röster inbindning skall göras mot 4 nej-röster inbindning inte skall göras beslutar nämnden inbindning inte skall göras. Ledamot/tjänstgörande ersättare Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP) Christina Linnea Örtendahl (M) Ingvar Gunnarsson (MP) Ja-röst Nej-röst Avstår från rösta Miljötillsynsnämndens beslut Miljötillsynsnämnden beslutar ingen inbindning av protokollen skall göras. Beslutet ska skickas till Arkivarien Peter Hultberg Akten

5 5 (12) 75 FÖRSLAG PÅ SAMMANTRÄDESDAGAR 2014 Sammanfning av ärendet Inför planeringen av 2014 års sammanträden har miljöavdelningen tagit fram följande förslag som delvis följer sammanträdesschemat som kommunsekreteraren har tagit fram. Beslutsunderlag Miljöavdelningens tjänsteskrivelse Miljöavdelningens förslag till beslut Miljöavdelningen har tagit fram följande förslag på sammanträdesschema för FÖRSLAG PÅSAMMANTRÄDESDAGAR 2014 Miljötillsynsnämnd (Gruvsalen) kl Arbetsutskott (Stinsen) kl Respektive grupp träffas 30 minuter innan. Kommentar Måndagen den 20 januari Onsdagen den 29 januari Årsredovisning Måndagen den 17 februari Onsdagen den 26 februari Måndagen den 17 mars Onsdagen den 26 mars För beslut i KF innan sommaren Måndagen den 12 maj Onsdagen den 21 maj Beslut budgetförslag Måndagen den 8 september Onsdagen den 17 september Delårsrapport Måndagen den 6 oktober Onsdagen den 15 oktober För beslut i KF i december Måndagen den 10 november Onsdagen den 19 november Måndagen den 8 december Onsdagen den 17 december Julavslutning Miljötillsynsnämndens beslut Miljötillsynsnämnden beslutar godkänna förslaget av sammanträdesdagar för Beslutet ska skickas till Nämndsledamöterna Miljöavdelningens personal Kommunsekreteraren/ärendesamordnaren, kommunledningskontoret

6 6 (12) 76 DELÅRSBOKSLUT JANUARI - AUGUSTI /0923 Sammanfning av ärendet Miljöavdelningen har gjort ett delårsbokslut för januari-augusti Detta är en del av kommunens gemensamma uppföljning för delåret. Enligt prognosen kommer miljötillsynsnämnden hålla sig inom budgeten på helårsbasis. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse och mål delår 2013, bilaga 1. Miljötillsynsnämndens beslut Miljötillsynsnämnden beslutar lämna delårsbokslut för miljötillsynsnämnden till budgetutskottet. Beslutet ska skickas till Ekonomiavdelningen, budgetutskottet Maria Solenlind, ekonom Höganäs kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Akten

7 7 (12) 2013/ ETAPPINDELNING SAMT TIDPLAN FÖR TILLSYNSPROJEKTET FÖR ENSKILDA AVLOPP Sammanfning av ärendet Miljöavdelningen föreslår i denna skrivelse en etappindelning av arbetet med enskilda avlopp samt en ändring av tidplanen för den del av projektet som nämnden tog beslut om vid sitt sammanträde i maj Etapp 1 Avlopp med direktutsläpp till recipient ( ) Miljöavdelningen ska följa nedanstående tidplan och arbetsmodell vid den första etappen av arbetet med bristfälliga avloppsanläggningar: Alla fastighetsägare i kommunen, som har avloppsanläggningar med direktutsläpp till recipient, av spillven från WC och/eller BDT (bad, disk, tvätt), uppmanas lämna in åtgärdsförslag och ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning senast den 31 mars Fastighetsägare som inte lämnat in åtgärdsförslag/ansökan i tid, d.v.s. senast den 31 mars 2014, ska förbjudas använda sina avloppsanläggningar efter den 31 december Etapp 2 Övriga bristfälliga avloppsanläggningar Miljöavdelningen ska ta fram ett detaljerat förslag för arbetet med övriga bristfälliga avloppsanläggningar, och anmäla detta senast vid nämndens sammanträde i maj Beslutsunderlag Miljöavdelningens tjänsteskrivelse, daterad Redogörelse för ärendet Miljötillsynsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i maj 2013 miljöavdelningen skulle följa en arbetsmodell som bland annat innebar samtliga fastighetsägare med direktutsläpp av spillven från WC och BDT skulle uppmanas lämna in åtgärdsförslag senast den 31 december Åtgärderna skulle vara genomförda senast den 31 december Miljöavdelningen har under juli och augusti 2013 sänt brev till de flesta fastighetsägare som berördes av ovanstående beslut. Breven innehöll en redogörelse för tidplanen samt ett informationspaket om förbättring av enskilda avlopp. Fastighetsägarna inbjöds också till informationsmöten, som har hållits i Stadshuset vid tre tillfällen i augusti och september. Till mötena kom ca hälften av de inbjudna fastighetsägarna. Vid de diskussioner som fördes i samband med informationsmötena framförde flera deltagare tiden för ta fram ett åtgärdsförslag (augusti december) är för kort. Man tycker också genomförandetiden (2014) borde vara längre. Fastighetsägarnas motiv är dels privatekonomiska, men man har även en oro för det ska vara svårt finna sakkunniga entreprenörer för utföra så många nya avlopp under så kort tid.

8 8 (12) Skäl för beslutet Miljöavdelningen instämmer delvis i farhågorna om risken för flaskhalsar i form av entreprenörsbrist. Det har bl.a. visat sig motsvarande projekt nyligen påbörjats i flera grannkommuner (bl.a. Helsingborg, Ängelholm och Landskrona), vilket ökar risken för brist på sakkunniga. Om tiden för ansökan och genomförande förlängs minskar arbetsbördan på miljöavdelningen samtidigt som det ges bättre möjligheter lämna information och stöd till de berörda, t.ex. i form av ytterligare informationsmöten för dem som inte hade tillfälle närvara vid de möten som hållits i höst. Förslag till beslut på sammanträdet Ingvar Gunnarsson (MP) föreslog miljötillsynsnämndens beslut om tidplan från skall vara kvar oförändrat.. Omröstning Ordförande ställde frågan om förslaget med den nya tidplanen skall gälla eller om beslutet från skall gälla. Ja-röst för bifall för ny tidplan Nej-röst för bifall för tidplan från Omröstningsresultat Med 6 ja-röster ny tidplan skall gälla mot 1 nej-röst för tidplan från beslutar nämnden ny tidplan skall gälla. Ledamot/tjänstgörande ersättare Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP) Christina Linnea Örtendahl (M) Ingvar Gunnarsson (MP) Ja-röst Nej-röst Avstår från rösta Miljötillsynsnämndens beslut Miljötillsynsnämnden beslutar gällande Etapp 1 Avlopp med direktutsläpp till recipient ( ) ska miljöavdelningen följa nedanstående tidplan och arbetsmodell vid den första etappen av arbetet med bristfälliga avloppsanläggningar: Alla fastighetsägare i kommunen, som har avloppsanläggningar med direktutsläpp till recipient, av spillven från WC och/eller BDT (bad, disk, tvätt), uppmanas lämna in åtgärdsförslag och ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning senast den 31 mars Fastighetsägare som inte lämnat in åtgärdsförslag/ansökan i tid, d.v.s. senast den 31 mars 2014, ska förbjudas använda sina avloppsanläggningar efter den 31 december 2015.

9 9 (12) gällande Etapp 2 Övriga bristfälliga avloppsanläggningar ska miljöavdelningen ta fram ett detaljerat förslag för arbetet med övriga bristfälliga avloppsanläggningar, och anmäla detta senast vid nämndens sammanträde i maj Beslutet ska skickas till Akten

10 10 (12) 78 KOMMUNENS REPRESENTANT I SKÄLDERVIKENS KUSTVATTENKOMMITTÉ OCH ÖRESUNDS VATTENVÅRDSFÖRBUND Sammanfning av ärendet Kommunekolog Richard Åkesson arbetar idag miljöövervakning för hav och inlandsven, men är inte med som representant i Skäldervikens kustvenkommitté eller Öresunds venvårdsförbund. Kommunens representanter idag är Katarina Ljungkvist (M) i Skäldervikens kustvenkommitté och Christina Linnea Örtendahl (M) i Öresunds Venvårdsförbund. Miljöchefen Anneli Gille föreslår även Richard Åkesson blir kommunens representant i dessa förbund. Miljötillsynsnämndens beslut Miljötillsynsnämnden beslutar kommunekolog Richard Åkesson blir kommunens representant i Skäldervikens kustvenkommitté tillsammans med Katarina Ljungkvist (M). kommunekolog Richard Åkesson blir kommunens representant i Öresunds venvårdsförbund tillsammans med Christina Linnea Örtendahl (M). Beslutet ska skickas till Richard Åkesson, kommunekolog Skäldervikens kustvenkommitté Öresunds venvårdsförbund

11 11 (12) 79 ANMÄLAN OM DELEGERINGSBESLUT FÖR PERIODEN Sammanfning av ärendet Miljöavdelningen har under perioden 14 maj 1 september 2013 tagit följande delegeringsbeslut med nummer , Beslutsunderlag Ärendelista över delegeringsbeslut upprättad 2 september. Miljötillsynsnämndens beslut Miljötillsynsnämnden beslutar godkänna redovisningen av miljöavdelningens delegeringsbeslut. Beslutet ska skickas till Miljötillsynsnämnden

12 12 (12) 80 INFORMATIONSÄRENDEN a. Miljöaktuellts kommunranking 2013 b. Rökfria skolmiljöer c. Uppföljning av intern kontroll 2012 d. Antagande av plan för intern kontroll 2013 e. Antagande av nytt kommungemensamt miljömål f. Vykorten Kommentar: Miljötillsynsnämnden kände sig utestängda från kickoffen för Miljöprogrammet. Miljöchef Anneli Gille skickar anteckningarna från miljöprogrammet till nämnden. g. Förtydligande angående yttrande Höganäs AB s tillståndsansökan Kommentar: Ett förtydligande gjordes till nämndens beslut från Det står i yttrandet båttransporterna kommer öka från transporter till cirka transporter per år. Ordet båttransporter skall vara biltransporter inom Höganäs AB s område. Båttransporterna beräknas öka till cirka 260 stycken per år. h. Egenkontroll skolor och förskolor i. NKI-ranking j. Miljömål Kommentar: Miljötillsynsnämnden föreslår riktlinjerna för undervisningsverksamheterna revideras. Ett utkast av detta presenteras på nästa miljötillsynsnämnd. En lista tas fram för samtliga utbildningslokaler med uppgifter om antal barn och kvadratmeter. Kommentar: Läs mer på kommunens hemsida eller på SKL s hemsida Kommentar: Måltal för energiförbrukning ska uttryckas i absoluta tal och tidssättas i förhållande till vad andra framgångriska energieffektiviserande kommuner lyckats med. Att uttrycka besparingsmål som % av någon nivå är inte en effektiv metod och miljöavdelningens ska driva denna hållning.

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (2) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-09-18 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-09-18, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-11-10 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-09 1 (17) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.10 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Miljönytt i Höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor

Miljönytt i Höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor - ett nyhetsbrev om miljöfrågor Årgång 1, nummer 2 2011-08-20 Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun Toppmurkla. Foto: Maria Fänge Sensommaren är i antågande vilket innebär att semesterdagarna är på väg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf.

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf. sid 1 (42) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S),

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden

HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden Sammanträdesdatum 201 1-08-31 Plats och tid: Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänsteman Justering Justerare Plats och tid Paragrafer

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(18) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset Sessionssalen Datum och tid: 2013-02-13 kl 08.30 10.45 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-02-18 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 2013-03 -26 1(31) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande CENSURERAT Jimmy Ekborg (C)

Läs mer