PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 (21) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Gustaf Wingårdh (M) Pia Möller (M), 1:e vice ordförande Wivi-Anne Broberg (S), 2:e vice ordförande Louise Stjernquist (FP) Ros-Mari Paulsson (FP) Fredrik Johannesson (KD) Anders Ståhl (M) Peter Schölander (M) Anita Söderlind (M) Ulf Molin (C) Gertrud Green (C) Göran Bengtsson (M) Åsa Linde Tornée (M) Lars Linderot (M) Daniel Svensson (M) Margareta Ölwe (M) Olof Suneson (M) Solweig Adam Stjernvall (M) Charlotta Bermhagen (M) Leif Örtendahl (M) Ingemar Narheim (M) Lennart Nilsson (S) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Reinhold Knutsson (S) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) Per-Erik Lundberg (S) Barbro Stigsdotter (MP) Göran Lock (MP) Anja Rosengren (MP) Kjell Dahlin (SD) Kjell Mårtensson (SD) Marie von Rietberg (SD) Ingemar Idegård (SD) Gunvor Andersson (M) Lennart Johansson (FP) Ann-Britt Strufve (M) Bengt Åström (M) Katarina Ljungkvist (M) Roger Nilsson (S) Inger Nilsson (V) Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) Anna Hedbrant (C) Mufida Dizdar (FP) Barbara Struglics-Bogs (KD) Gary Paulsson (S) forts.

2 (21) Gunilla Fruerlund (V) Ulla-Britt Ahlqvist (MP) Monica Nordestad (SD) Övriga Sekreterare kanslichefen Martin Fransson revisorn Lars Bergwall, 6 kommunsekreteraren Niklas Åkerström Sammanträdestid kl 18:30-19:40 Paragrafer 1-13 KF-Bilaga 1/2015 JUSTERING Utsedda justera Anita Söderlind (M) och Peter Graff (S) Ersättare Ulf Molin (C) och Anja Rosengren (MP) Tid och plats kommunkansliet den 3 februari kl 13:30-17:00 UNDERSKRIFTER Sekreterare 1-13 Niklas Åkerström Ordförande Justerande Justerande Gustaf Wingårdh Anita Söderlind Peter Graff Protokollet justerat den Intygar Niklas Åkerström Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla Intygar Anslaget nedtaget den Intygar Ewa Jacobsson

3 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Fastställande av ärendelista 2 Anmälan av ny ledamot samt nya ersättare i kommunfullmäktige 3 Avsägelser 4 Fyllnadsval 5 Revisionsrapport - Granskning av avtalstrohet och inköp under årets sista månader 6 Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av räddningstjänsten 7 Uppföljning av AB Höganäshems ägardirektiv avseende fastighetsförsäljning 8 Fortsa webbsändningar av fullmäktiges sammanträden 9 Förlängd projekttid för "Unga i jobb" 10 Sänkning av intern ränta avseende budget 2015 och plan Anmälan av G. W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stads årsredovisning för Behov av lägenheter för bostadssociala kontrakt 13 Enkel fråga

4 (21) 1 FASTSTÄLLANDE AV ÄRENDELISTA Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Gustaf Wingårdh (M) föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa ärendelistan. Beslutsgång Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar fastställa ärendelistan.

5 (21) 2 ANMÄLAN AV NY LEDAMOT SAMT NYA ERSÄTTARE I KS/2014/862 Sammanfning av ärendet Länsstyrelsen i Skåne län har efter avsägelse från ersättare i kommunfullmäktige Kerstin Schultz (S) utsett ny ersättare från och med den 17 december 2014 till och med den 14 oktober Ny ersättare efter Kerstin Schultz (S) blir Gary Paulsson (S). Länsstyrelsen i Skåne län har efter avsägelse från fullmäktigeledamoten Peter Resell (S) utsett ny ledamot från och med den 17 december 2014 till och med den 14 oktober Ny ledamot efter Peter Resell (S) blir Per-Erik Lundberg (S). Ny ersättare efter Per-Erik Lundberg (S) blir Annette Henningsson (S). Länsstyrelsen i Skåne län, protokoll den 17 december 2014, Länsstyrelsen i Skåne län, protokoll den 17 december Ytterligare underlag i ärendet den 27 november 2014, 116, Avsägelse från Kerstin Schultz, inkommen den 3 november 2014, Avsägelse från Peter Resell, inkommen den 31 oktober Kommunfullmäktige beslutar lägga anmälningarna till handlingarna. Per-Erik Lundberg Gary Paulsson Annette Henningsson

6 (21) 3 AVSÄGELSER KS/2015/44, KS/2015/51 KS/2015/60 Sammanfning av ärendet Gert Ljunqvist (FP) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden. Tina Acketoft (FP) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Ted Ahlström (FP) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ersättare i miljötillsynsnämnden. Avsägelse från Ted Ahlström, inkommen den 28 januari 2015, Avsägelse från Tina Acketoft, inkommen den 26 januari 2015, Avsägelse från Gert Ljungqvist, inkommen den 21 januari Kommunfullmäktige beslutar bevilja Gert Ljunqvists (FP) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden, bevilja Tina Acketofts (FP) avsägelse avseende uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, bevilja Ted Ahlström (FP) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i miljötillsynsnämnden.. Gert Ljunqvist Tina Acketoft Ted Ahlström Byggnadsnämnden Miljötillsynsnämnden Länsstyrelsen i Skåne län

7 (21) 4 FYLLNADSVAL KS/2015/44, KS/2015/60 Sammanfning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter Gert Ljunqvists (FP) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden. Fyllnadsval behöver förrättas efter Ted Ahlströms (FP) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i miljötillsynsnämnden. den 29 januari 2015, 3, Avsägelse från Ted Ahlström, inkommen den 28 januari 2015, Avsägelse från Gert Ljungqvist, inkommen den 21 januari Förslag till beslut på sammanträdet Louise Stjernquist (FP) föreslår kommunfullmäktige besluta välja Ros-Mari Paulsson (FP) till ersättare i miljötillsynsnämnden efter Ted Ahlström (FP). Louise Stjernquist (FP) föreslår kommunfullmäktige besluta välja Lennart Johansson (FP) till ersättare i byggnadsnämnden efter Gert Ljunqvist (FP). Beslutsgång Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer Louise Stjernquists (FP) förslag till beslut under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslagen. Kommunfullmäktige beslutar välja Ros-Mari Paulsson (FP) till ersättare i miljötillsynsnämnden efter Ted Ahlström (FP), välja Lennart Johansson (FP) till ersättare i byggnadsnämnden efter Gert Ljunqvist (FP). Ros-Mari Paulsson Lennart Johansson Byggnadsnämnden Miljötillsynsnämnden Kommunledningskontoret (kommunkansliet)

8 (21) KS/2012/186 5 REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV AVTALSTROHET OCH INKÖP UNDER ÅRETS SISTA MÅNADER Sammanfning av ärendet Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun granskat Höganäs kommuns avtalstrohet och inköp under årets sista månader Gjorda iakttagelser har sammanställts i rapporten Granskning av avtalstrohet och inköp under årets sista månader. Sammanfningsvis har revisionen konstaterat utfallet mellan olika kostnadsslag skiljer sig åt, men ramavtal kan efter behovsanalys upphandlas inom ytterligare områden. Systemet Qlikview används som avtalsdatabas i kommunen men revisionen visar det finns kunskapsbrister i organisationen i användandet av avtalsdatabasen. Enligt revisionens bedömning är utbildningar en god väg för förbättra och öka användningen av systemet. Vidare framkommer i revisionsrapportern det finns en tendens genomföra inköp under årets sista månader, vilket kan medföra ineffektivitet. Revisionen skriver en del av de inköp som görs i slutet av året kanske inte genomförs med samma övervägande, som inköp under de andra delarna av året. Dock visar rapporten större delen av kommunens inköp sker på ramavtal. Slutligen framkommer i rapporten de kostnadsslag där avtalstroheten är lägst är läromedel och konsulttjänster. Samtliga av kommunens nämnder har yttrat sig över rapporten och kommunledningskontorets ekonomiavdelning har summerat dessa i ett yttrande den 7 februari I yttrandet framkommer nämnderna och kommunledningskontorets ekonomiavdelning delar revisionens ställningstagande det finns mycket spara om samtliga inköp föregicks av en korrekt genomförd upphandling. Som ett led i detta strävar upphandlingsenheten skapa fler ramavtal. Vidare yttrar sig kommunledningskontorets ekonomiavdelning över revisionens kommentarer avseende kunskap om vilka avtal som träffats och konstaterar ekonomiavdelningen med upphandlingsenheten kommer ta initiativ till utbildningar för de som genomför inköp. Kommunfullmäktiges presidium har inkommit med skrivelse daterad den 3 december 2014 innehållande förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2015, 22, Kommunfullmäktiges presidium, skrivelse den 3 december 2014, Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, yttrande den 7 februari 2014, Miljötillsynsnämnden beslut den 24 april 2013, 65, Utbildningsnämnden beslut den 18 april 2013, 32, Socialnämndens beslut den 18 februari 2013, 41, Byggnadsnämnden beslut den 28 februari 2013, 35. forts.

9 (21) Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 februari 2014, 16. Förslag till beslut på sammanträdet Göran Lock (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta lägga rapporten till handlingarna. Ulf Molin (C) och Anita Söderlind (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Barbro Stigsdotter (MP) yrkar bifall till Göran Locks (MP) förslag till beslut. Deltar i deben Inger Nilsson (V) deltar i överläggningarna av ärendet. Beslutsgång Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Göran Locks (MP) med fleras förslag till beslut och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag ge kommunstyrelsen i uppdrag utbilda berörda förvaltningar och personer vad avser kommunens systemstöd för ingångna avtal, ge kommunstyrelsen i uppdrag utbilda berörda förvaltningar och personer i regelverken kring ramavtalen, ge kommunstyrelsen i uppdrag följa upp inköp under årets sista månader och komma med förslag på förbättringar som medför högre effektivitet, ge kommunstyrelsen i uppdrag senast den 30 juni 2015 återrapportera genomförda åtgärder samt dess effekter till kommunfullmäktige. Reservationer Göran Lock (MP) reserverar sig mot beslutet för ledamöterna i sin partigrupp. Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen, upphandlingsenheten)

10 (21) KS/2013/831 6 REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV KOMMUNSTYRELSENS STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV RÄDDNINGSTJÄNSTEN Sammanfning av ärendet Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun genomfört en granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av räddningstjänsten. Syftet med granskningen har varit bedöma om kommunstyrelsens styrning och uppföljning av räddningstjänsten är ändamålsenlig. Granskningen har också belyst hur räddningstjänsten arbetar förebyggande samt hur operativa insatser följs upp som utgångspunkt för fortlöpande kvalitetsarbete. Vidare har även samverkan med andra kommuner belysts. Kommunledningskontoret har i ett yttrande den 7 februari 2014 besvarat revisionens kommentarer. I yttrandet framkommer bland annat kommunen instämmer i delar av revisionens kritik såsom brister i arbetet med nytt handlingsprogram och uppföljningsrutiner. I yttrandet kommenterar även kommunledningskontoret den kritik som framförts avseende godtagbara insatstider och insatstiderna inte är ett lagkrav utan en organisationsfråga samt en politisk prioritering och en del av handlingsprogrammet. Slutligen skriver kommunledningskontoret i yttrandet frågan om räddningstjänstens framtida organisation är under utredning och diskussion. Kommunfullmäktiges presidium har i en skrivelse daterad den 3 december 2014 inkommit med förslag till beslut. I förslaget hänvisar kommunfullmäktiges presidium till de beslut som redan är fade avseende förändring av räddningstjänstens organisation. Men hänvisning till dessa beslut föreslår kommunfullmäktiges presidium informationen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2015, 23, Kommunfullmäktiges presidium, skrivelse den 3 december 2014, Kommunledningskontoret, yttrande den 7 februari 2014, Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av räddningstjänsten, inkommen den 8 oktober Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 februari 2014, 17, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 17 december 2013, 195. Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C) och Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Deltar i deben Marie von Rietberg (SD) deltar i överläggningarna av ärendet. Beslutsgång Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. forts.

11 (21) Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med hänsyn till gjorda förändringar inom räddningstjänstens organisation och kommunfullmäktiges beslut avseende budgetförstärkningar lägga informationen till handlingarna. Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Revisionen

12 (21) KS/2011/99 7 UPPFÖLJNING AV AB HÖGANÄSHEMS ÄGARDIREKTIV AVSEENDE FASTIGHETSFÖRSÄLJNING Sammanfning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2011, 28, uppdra åt AB Höganäshem inleda en process för försäljning av cirka 10 procent av sitt fastighetsbestånd, försäljningen skulle ske under mandatperioden samt försäljningsprocess ska ske i samråd med kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 24 januari 2012, 2, godkänna urvalet av fastigheter försäljas, Olympia 14 och Svea 1. AB Höganäshem informerade senare om villkoren för försäljningen av Svea 1 och kommunstyrelsen beslutade den 2 oktober 2012, 175, samråd genomförts utan erinran mot AB Höganäshems planerade försäljning av fastigheten Svea 1. Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni upphäva kommunstyrelsens beslut den 24 januari 2012, 2, avseende godkänna försäljning av fastigheten Olympia 14 och därmed avbryta AB Höganäshems försäljningsprocess av Olympia 14. AB Höganäshem inkom med förslag på ytterligare tre fastigheter säljas i enlighet med tidigare beslut. Fastigheterna som föreslogs var Viken 118:94, Väsby 12:101 och Höken 25. Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2014, 86, godkänna urvalet av fastigheter försäljas: Viken 118:94, Väsby 12:101 och Höken 25. Kommunen och AB Höganäshem har under de senaste månaderna fört en dialog vad gäller försäljningen av Höken 25. Bakgrunden är socialförvaltningen i dagsläget har kontrakt på 16 av fastighetens 28 lägenheter. Socialnämnden har också under en tid kunnat se behovet av lägenheter med bostadssocialt ansvar ökar. Socialnämnden har den 8 oktober 2014, 172, beslutat uppmana kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen vidta åtgärder för tillgodose det ökade behovet av bostäder för särskilt utsa grupper som är i behov av ett bostadssocialt kontrakt. I en tjänsteskrivelse den 7 januari 2015 skriver kommunledningskontoret fastigheten Höken 25 är en viktig del i bolagets bostadssociala ansvar och bör därför behållas i bolagets bestånd. För leva upp till det ökade behovet av bostäder för särskilt utsa grupper som är i behov av ett bostadssocialt kontrakt är det kommunens avsikt på sikt hyra samtliga lägenheter inom Höken 25. Detta innebär kommunen ska ha företräde när en lägenhet inom fastigheten Höken 25 blir ledig för uthyrning. Kommunledningskontoret anser försäljningsprocessen gällande Höken 25 därför bör avbrytas. Härigenom kommer bolaget inte uppnå kommunfullmäktiges beslut om sälja cirka 10 procent av sitt fastighetsbestånd. Kommunfullmäktige bör därför fa beslut om kommunfullmäktiges beslut den 17 mars 2011, 28, ändå bedöms som uppfyllt. Det finns dock inga hinder för bolaget i framtiden, inom ramarna för bolagets ägardirektiv fastställd av kommunfullmäktige den 17 december 2013, 173, initierar andra fastighetsförsäljningar. Kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2015, 26, Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 7 januari 2015, den 17 mars 2011, 28. Ytterligare beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 13 januari 2015, 1, forts.

13 (21) Kommunstyrelsens beslut den 24 januari 2012, 2, Kommunstyrelsens beslut den 2 oktober 2012, 175, Kommunstyrelsens beslut den 4 juni 2013, 121, den 17 december 2013, 173, Kommunstyrelsens beslut den 1 april 2014, 86, Socialnämndens beslut den 8 oktober 2014, 172. Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C), Roger Nilsson (S) och Anita Söderlind (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag AB Höganäshem ska behålla fastigheten Höken 25 inom sitt bestånd, i och med försäljningen av fastigheterna Svea 1, Viken 118:94 samt Väsby 12:101 anse kommunfullmäktiges beslut från den 17 mars 2011, 28, om försäljning av 10 procent av AB Höganäshems fastighetsbestånd som uppfyllt. AB Höganäshem

14 (21) 8 FORTSATTA WEBBSÄNDNINGAR AV FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN KS/2013/511 Sammanfning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2013, 163, fortsätta med webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden och anslog medel för det. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2014, 44, upphäva ovanstående beslut, uppdra åt kommunstyrelsen återkomma med förslag på hur webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden skulle kunna lösas på sikt samt kommunstyrelsens förslag på hur webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden skulle kunna lösas på lång sikt ska presenteras för kommunfullmäktige senast november Bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2014 var de anslagna medlen behövdes till finansiering av utökning av socialnämndens och utbildningsnämndens ramar. Kommunledningskontorets kommunikationsavdelning har i en utredning den 13 november 2014 utrett hur webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden kan genomföras framöver. I utredningen förordar kommunikationsavdelningen webbsändningarna genomförs genom utrustning köps in och kommunen filmar själv. Denna tjänst kan sedan användas även för filma annat än enbart kommunfullmäktiges sammanträden. Utöver webbsändningar genomförs genom en tjänst skapas och tillsätts redogör även avdelningen för alternativet tjänsten köps in från en extern leverantör. Kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2015, 21, Kommunledningskontorets kommunikationsavdelning, tjänsteskrivelse den 10 december 2014, Kommunledningskontorets kommunikationsavdelning, utredning den 13 november 2014, den 24 april 2014, 44, den 21 november 2013, 163. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 december 2014, 149. Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Deltar i deben Inger Nilsson (V) deltar i överläggningarna av ärendet. Beslutsgång Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag ställa sig positiv till webbsändningar genomförs i egen regi från och med 2016 genom utrustning köps in, forts.

15 (21) utöka kommunledningskontoret driftbudget för 2016 med 350 tkr för genomförande enligt ovan, anslå 200 tkr i investeringsbudget för inköp av utrustning, översända besluten i ärendet till kommunstyrelsens budgetutskott för verkställande. Kommunledningskontoret (kommunikationsavdelningen, ekonomiavdelningen) Kommunstyrelsens budgetutskott

16 (21) 9 FÖRLÄNGD PROJEKTTID FÖR "UNGA I JOBB" KS/2014/945 Sammanfning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 13 september 2012, 90, bevilja kommunledningskontoret ett tilläggsanslag om totalt 1 mnkr för genomföra projektet Unga i arbete. Vidare beslutade kommunfullmäktige 17 december 2013, 172, anslå ytterligare 1 mnkr för projektet skulle fortsätta även Utvecklingscentrum som organisatoriskt tillhör kommunledningskontorets HR-avdelning har den 27 november 2014 inkommit med ansökan om ett tilläggsanslag om 1 mnkr för förlänga projektet fortsätta även I ansökan redogör utvecklingscentrum för den utvärdering som gjorts av projektet. Utvärderingen visar merparten av de ungdomar som deltagit i projektet har efter projektet antingen studerat eller varit anställda. Kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2015, 7, Kommunledningskontorets HR-avdelning, tjänsteskrivelse den 5 december 2014, Kommunledningskontorets HR-avdelning, utvecklingscentrum, ansökan om medel 2015 till Unga i jobb den 27 november Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 december 2014, 157. Förslag till beslut på sammanträdet Pia Möller (M), Ulf Molin (C) och Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag ställa sig positiv till en förlängd projekttid för projektet Unga i jobb, för förlängd projekttid under 2015 för Unga i jobb bevilja kommunledningskontoret tilläggsanslag i driftbudgeten med 1 mnkr, finansiera anslaget med 1 mnkr från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov, hänvisa ärendet till kommunstyrelsens budgetutskott inför arbetet med budget för Kommunledningskontoret (HR-avdelningen, ekonomiavdelningen) Kommunstyrelsens budgetutskott

17 (21) KS/2014/ SÄNKNING AV INTERN RÄNTA AVSEENDE BUDGET 2015 OCH PLAN Sammanfning av ärendet Det kapital som nämnderna binder genom sina investeringar visas genom den interna räntan. Denna budgeteras och redovisas som en kostnad för nämnderna och som en intäkt för finansförvaltningen. Kommunens bedömning om den interna räntan utgår från Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation. Interna räntan i kommunen är sedan ,5 procent. Riksbanken presenterade i slutet av oktober 2014, i samband med reporäntan sänktes till noll procent, en ny bedömning som innebär en långvarigt låg ränta och låg inflation. Med anledning av detta rekommenderar SKL nu interna räntan 2015 sätts till 2,5 procent. En sänkning av den interna räntan till 2,5 procent innebär nämndernas interna kostnader och finansförvaltningens interna intäkt minskar med sammantaget tkr. Dessutom innebär sänkningen lägre internhyror med sammantaget tkr. Sänkningen påverkar inte kommunens externa resultat. Sänkningens effekter per nämnd framgår av KF-bilaga 1/2015, Effekter av sänkt intern ränta per nämnd och verksamhetsområde. Kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2014, 19, inklusive KS-bilaga 1/2015. Ytterligare underlag i ärendet Sveriges kommuner och landsting (SKL) cirkulär 2014:42. Deltar i deben Barbro Stigsdotter (MP) deltar i överläggningarna av ärendet. Beslutsgång Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag från och med år 2015 sänka den interna räntan till 2,5 procent, minska nämndernas kostnader för intern ränta med tkr och finansförvaltningens intäkt med motsvarande belopp i enlighet med KF-bilaga 1/2015, minska nämndernas kostnader för internhyra med tkr och teknik- och fastighetsförvaltningen, skefinansierad verksamhets intäkt med motsvarande belopp i enlighet med KF-bilaga 1/2015, justera budgetramarna för budget 2015 och plan i enlighet med KF-bilaga 1/2015. Samtliga nämnder forts.

18 (21) Samtliga förvaltningar Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)

19 (21) KS/2014/42 11 ANMÄLAN AV G. W. NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STADS ÅRSREDOVISNING FÖR 2013 Sammanfning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2014, 24, godkänna årsredovisningen för 2013 för G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad samt anmäla årsredovisningen till kommunfullmäktige. Förmögenhetsvärdet på portföljen är 65 mnkr och den har därmed återhämtat sig från 2012 då värdet vid årets utgång var 56,9 mnkr. Kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2014, 24, Årsredovisning 2013 för G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad samt revisionsberättelse Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 december 2014, 29, Kommunledningskontoret, ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 4 februari Beslutsgång Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag lägga anmälan till handlingarna. Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)

20 (21) 12 BEHOV AV LÄGENHETER FÖR BOSTADSSOCIALA KONTRAKT KS/2014/804 Sammanfning av ärendet Socialnämnden beslutade den 8 oktober 2014, 172, uppmana kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen vidta åtgärder för tillgodose det ökade behovet av bostäder för särskilt utsa grupper som är i behov av ett bostadssocialt kontrakt. Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade frågan med företrädare för AB Höganäshem vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28 oktober 2014, 121. Kommunstyrelsens beslutade för egen del vid sitt sammanträde dem 13 januari 2015, 20, meddela kommunfullmäktige kommunstyrelsen sedan tidigare arbetar med frågan samt kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 2 juni 2015 ska få en återrapportering avseende hur arbetet med lösa behov av lägenheter för bostadssociala kontrakt fortlöper. Kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2015, 20, Socialnämndens beslut den 8 oktober 2014, 172, Socialförvaltningen, skrivelse den 29 september Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 december 2014, 152, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2014, 121. Förslag till beslut på sammanträdet Pia Möller (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt i tillägg beslutet ska översändas till socialnämnden. Ulf Molin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt till Pia Möllers (M) tilläggsyrkande. Beslutsgång Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag samt Pia Möllers (M) tilläggsyrkande under proposition och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslagen. Kommunfullmäktige beslutar lägga övrig information till handlingarna, beslutet ska översändas till socialnämnden. Kommunstyrelsen Socialnämnden

21 (21) 13 ENKEL FRÅGA Sammanfning av ärendet Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, KFS 2014:16, får ledamöter ställa frågor för inhämta upplysningar. Lennart Nilsson (S) ber få ställa en fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Ulf Molin (C). Ulf Molin (C) besvarar frågan.

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 2015-01-21 1 (11) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Anders Ståhl (M) Anna Hedbrant (C) Ros-Mari Paulsson (FP) Barbara Struglics-Bogs

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-10-27 NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gustaf Wingårdh (M) (ordförande) Pia Möller (M) (vice ordförande) Wivi-Anne Broberg (S)

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 10-03 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: HÖGANÄS Plats: Kockum Fritid Dnr: 201-22208-14 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2016-02-10 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Louise Stjernquist (L) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2015-12-10 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Lennart Nilsson (S) Ros-Mari Paulsson (FP) kommunchefen Herman Crespin näringslivschefen

Läs mer

sid 1 (18) Sammanträdesdatum 2009-10-29 Närvarande Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf

sid 1 (18) Sammanträdesdatum 2009-10-29 Närvarande Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf sid 1 (18) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Lennart Nilsson (S) Bengt Silfverstrand (S) Claes Pettersson (C) Péter Kovács

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 21 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Gunilla Tengvall (M)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 13 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2014-11-24 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Lennart Nilsson (S) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ros-Mari Paulsson (FP) kommunchefen

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2016-04-05 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (L) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Gertrud Green

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 24 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M), lämnade mötet innan något beslut fats Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

sid 1 (28) Sammanträdesdatum 2010-03-18 Närvarande Ordförande Inga-Maj Hult (KD) ej 13 Håkan Göthe (M) 13

sid 1 (28) Sammanträdesdatum 2010-03-18 Närvarande Ordförande Inga-Maj Hult (KD) ej 13 Håkan Göthe (M) 13 sid 1 (28) Närvarande Ordförande Inga-Maj Hult (KD) ej 13 Håkan Göthe (M) 13 Ledamöter Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Lennart Nilsson (S), 2:e vice ordf Bengt Silfverstrand (S) Claes Pettersson (C) Péter

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2016-04-26 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Louise Stjernquist (L) Peter Carlson (S) Ej tjänstgörande ersättare Torbjörn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 14 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-05-05 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Anita Söderlind (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 173-181 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.55 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 37 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Lars-Anders

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 8 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Ingemar Narheim (M) Anna Hedbrant (C) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-10-15 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-10-15, kl 18:30 Plats: Sessionssalen, stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 4 april 2016, kl. 08.15-09.15. Hans Jildesten (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Håkan Larsson

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-04-15 klockan 10.00 17.30 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-14. Inbjudna Kerstin Larsson Strokeföreningen i Hallands län, 31 Barbro Thorin Strokeföreningen i Hallands län, 31

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-14. Inbjudna Kerstin Larsson Strokeföreningen i Hallands län, 31 Barbro Thorin Strokeföreningen i Hallands län, 31 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-14 Laholmsnämnden 25 33 Tid: Måndag 14 mars 2011, kl. 13:00 16:30 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Humlegången 6, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (M)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-11-17 1 (19) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M), 126-136 & 138 Anita Söderlind (M), 126-129/08:45-09:36 Lennart Nilsson (S) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Tid 8.15-10.00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 amuel Gonzalez Westling (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Direktjustering

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 16:00 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) 38-44 Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 25 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1(16) Tid och plats 2014-01-27 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Plats och tid Kommunhuset 2014-01-21 kl 13.30-16.15 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt (FP)

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:15. Beslutande Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef. Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare

Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef. Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare 1(13) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00 21.40. Ajournering pågår mellan 20.50 21.03. Paragrafer 80 88 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M)

Läs mer