Göran Engfors (M) Nils Eyton (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Engfors (M) Nils Eyton (M)"

Transkript

1 sid 1 (13) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Inga-Maj Hult (KD) Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Bengt Silfverstrand (S) Péter Kovács (M) Sven Augustsson (S) Ulf Molin (C) Carin Cronberg (M) Ros-Mari Paulsson (FP) Kerstin Persson (S) Ingvar Persson (SPI) Lars Unger (MP) Gertrud Green (C) Tina Acketoft (FP) Boel Olsson Litström (M) Ethel Bengtsson (KD) Lars Cronberg (SD) Göran Olsson (FP) Gustaf Wingårdh (M) Anders Johansson (S) Reinhold Knutsson (S) Anders Ståhl (M) Kjell Cronert (M) Jan Wåhlin (M) Gunilla Tengvall (M) Kjell Lundberg (M) Inger Nilsson (V) Anita Söderlind (M) Göran Tornée (M) Paul Carbonnier (M) Carina Ekstrandh (S) Mats Möller (M) Solweig Adam Stjernvall (M) Lennart Uddling (KD) Wivi-Anne Broberg (S) Christer Gudmundsson (C) Jean Wagner (MP) Leif Andersson (S) Magnus Brulin (M) Pia Möller (M) Gunvor Andersson (M) Göran Engfors (M) Nils Eyton (M) forts.

2 sid 2 (13) Anna Hedbrant (C) Ralf Adin (V) Peter Wagner (MP) Lászlo Aranyos (SPI) Övriga Sekreterare kommunchef Jan Darrell tf kanslichef Torsten Rosin ekonomichef Herman Crespin kommunrevisor Karl-Axel Ullman aukt. rev. Magnus Helmfrid, Ernst & Young kommunjurist Helena Göransson Sammanträdestid kl Paragrafer Bilagor Justering Utsedda justera Ersättare Jan Wåhlin och Carina Ekstrandh Anita Söderlind och Sven Augustsson Plats och tid kommunkansliet den 27 oktober 2010 kl Underskrifter Sekreterare... Helena Göransson Ordförande... Inga-Maj Hult Justerande Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla, betygar Anslaget nedtaget den

3 sid 3 (13) 100 Dnr 2010/KKA418, 440 Anmälan av länsstyrelsens beslut i anledning av avgångna ersättare Jörgen Hansen (M) hade avgått som ersättare i kommunfullmäktige p.g.a. flyttning från kommunen. Gunvor Lindqvist-Jörgensens (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige beviljades den 16 september Länsstyrelsen meddelade i två beslut den 8 oktober 2010 nya ersättare inte kunde utses. Kommunfullmäktige beslöt lägga anmälan till handlingarna.

4 sid 4 (13) 101 Dnr 2010/KKA469, 484, 483, 482 Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för Höganäs kommun, Höganäs Energi AB, AB Höganäshem och Höganäs Fjärrvärme AB Ekonomiavdelningen hade sammanställt delårsrapport för Höganäs kommun. Prognosen i resultatbudgeten visar ett positivt resultat på 28,3 mnkr år Bedömningen är kommunen vid årets slut kommer uppfylla det lagstadgade balanskravet. Kommunens tre bolag, Höganas Energi AB, AB Höganäshem och Höganäs Fjärrvärme AB hade också lämnat delårsrapporter för samma period. Ekonomiavdelningen lämnade skrivelse om respektive bolags delårsrapport. Kommunstyrelsen beslöt den 5 oktober 2010, 149, för sin del godkänna upprättad delårsrapport för kommunstyrelsen och dess förvaltningar samt överlämna delårsrapporterna för Höganäs Energi AB, AB Höganäshem och Höganäs Fjärrvärme AB till kommunfullmäktige för kännedom. Styrelsen föreslog också fullmäktige skulle godkänna kommunens delårsrapport. Ekonomichef Herman Crespin föredrog kommunens delårsrapport. Karl-Axel Ullman, representant för kommunens revisorer, och aukt. rev. Magnus Helmfrid redogjorde för revisorernas bedömning, som avgetts skriftligt den 11 oktober Under överläggning i ärendet yrkade Péter Kovács (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter avslutad överläggning beslöt kommunfullmäktige godkänna upprättad delårsrapport per den 31 augusti 2010 för Höganäs kommun lägga delårsrapporterna för Höganäs Energi AB, AB Höganäshem och Höganäs Fjärrvärme AB till handlingarna. Delårsrapport Bilaga 21 Beslutsexpediering: akten, revisionen, ek.avd., Höganäs Energi AB, AB Höganäshem, Höganäs Fjärrvärme AB

5 sid 5 (13) 102 Dnr 2010/KKA438 Principöverenskommelse och intentionsavtal avseende förvärv av Ängelholm/Helsingborgs flygplats Den 19 mars 2009 tog regeringen beslut om fastställa ett nationellt basutbud av flygplatser som staten på sikt bör ansvara för tillhandahålla. Bland de flygplatser som enligt regeringsbeslutet inte längre skulle förvaltas av staten eller ett statligt bolag fanns Ängelholm/Helsingborgs flygplats. Förhandlingar har förts mellan Swedavia AB (fd LFV) och kommunerna i Skåne Nordväst om övertagande av flygplatsen den 1 april Eftersom Skåne Nordväst är en samarbetskommitté är den formella förvärvaren Helsingborgs stad. Principöverenskommelse träffades den 1 september Kommunerna i Skåne Nordväst har även fört förhandlingar med näringslivet om finansiering av förvärvet. Avsikten är nå en bred förankring i näringslivet innefande flera olika delägare för flygplatsen i ett bolag, AB Grundstenen (i intentionsavtalet den 30 augusti 2010 kallat Finansiären ). Skåne Nordväst-kommunerna erbjuds två platser i Finansiärens driftsbolag. Kommunen har genom sitt planmonopol viss rådighet över flygplatsens framtida användning. Ett annat sätt kan vara landningsbanan överlåts till Ängelholms kommun såsom värdkommun för flygplatsen. Avsikten är dock landningsbanan ska överlåtas till Finansiären inför större investeringar i flygplatsen. Region Skåne och kommunerna i Skåne Nordväst lämnade år 2001 ett räntefritt lån till Luftfartsverket om 15 miljoner kronor för investeringar i ny terminalbyggnad och stationspla. Ängelholms kommun är den som förmedlat lånet till Swedavia AB. Underlån har getts av Helsingborgs stad, Landskrona stad, Båstads, Höganäs, Åstorps, Ängelholms och Örkelljunga kommuner samt av Region Skåne. Swedavia AB förbinder sig som en del av överenskommelsen återbetala lånet i förtid. I uppgörelsen med Finansiären förutsätts berörda kommuner skriver av sina fordringar på utlånade belopp. Kommunstyrelsen beslöt den 5 oktober 2010, 150, föreslå kommunfullmäktige godkänna principöverenskommelsen och intentionsavtalet, notera återbetalning av lån, avskriva underlån med finansiering samt godkänna transport av lånesumman; allt under förutsättning av alla Skåne Nordväst-kommunerna godkänner principöverenskommelsen. Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens förslag - under förutsättning respektive kommunfullmäktige i kommunerna i Skåne Nordväst (Helsingborg, Ängelholm, Båstad, Klippan, Åstorp, Bjuv, Örkelljunga, Svalöv, Landskrona) godkänner principöverenskommelsen - godkänna principöverenskommelsen och intentionsavtalet om förvärv av Ängelholm/- Helsingborgs flygplats för en köpeskilling om 40 miljoner kronor från Swedavia AB och överlåtelse av Ängelholm/Helsingborgs flygplats till finansiär för 40 miljoner kronor forts.

6 sid 6 (13) notera Swedavia AB som en del i överenskommelsen återbetalar lån om 15 miljoner kronor, till Ängelholms kommun med underlån till Helsingborgs stad, Landskrona stad, Båstads, Höganäs, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas kommuner samt till Region Skåne skriva av underlån om kronor till Ängelholms kommun, tecknat i samband med lån till före detta Luftfartsverket godkänna lånesumman efter långivarnas beslut om avskrivning av lån/underlån transporteras från Ängelholms kommun till finansiären i enlighet med intentionsavtalet. avskrivning av lånet på kronor ska finansieras genom ianspråktagande av rörelsekapitalet. Principöverenskommelse, kopia Bilaga 22 Intentionsavtal, kopia Bilaga 23 Beslutsexpediering: akten, Helsingborgs stad (Kajsa Olsson), ek.avd.

7 sid 7 (13) 103 Dnr 2010/KKA465 Val av tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor, taxor samt ändring av lokala ordningsföreskrifter Räddningschefen redogjorde i skrivelse den 20 september 2010 för den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) som trädde i kraft den 1 september Enligt den tidigare lagstiftningen ansvarade nämnden för plan- och byggärenden för tillståndsgivning för brandfarliga varor och räddningstjänsten ansvarade för tillsyn. Polismyndigheten ansvarade för tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor. Med den nya lagen överförs ansvaret för tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor från polismyndigheten till kommunerna vilket innebär kommunens ansvarsområde avseende tillståndsgivning och tillsyn utökas. Den nya lagstiftningen medger kommunerna själva välja vilka nämnder som ska ansvara för tillstånd och tillsyn för brandfarliga och explosiva varor. En utredning pågår inom räddningstjänsterna i Skåne Nordväst om det är möjligt ha ett mindre antal tjänstemän som handlägger hela eller delar av det nya uppdraget för alla tio kommuner. Tills utredningen är klar föreslår räddningstjänsten i Höganäs byggnadsnämndens ansvarsområde utökas till även innefa tillståndsgivning för explosiva varor men räddningstjänsten vid tillståndsgivning ska ges tillfälle yttra sig samt kommunstyrelsens ansvarsområde utökas genom räddningstjänsten utövar tillsyn även för explosiva varor. Kommunkansliet redovisade i skrivelse den 21 september 2010 förslag till ändring av kommunstyrelsens delegationsordning och byggnadsnämndens reglemente enligt den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor. I 2 byggnadsnämndens reglemente ändras andra meningen till Vidare prövar byggnadsnämnden frågor om tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Kostnaderna för verksamheten ska vara självfinansierad via taxor enligt räddningschefens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen beslöt kommunfullmäktige anta de föreslagna förändringarna och föreslog också revidering av de lokala ordningsföreskrifterna avseende tillståndsmyndighet för fyrverkerier: polismyndigheten ändras till byggnadsnämnden (ersätter KFS 2009:53). Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens förslag anta upprättat förslag till ändrat reglemente för byggnadsnämnden (ersätter KFS 2009:52) anta de föreslagna taxorna för tillstånd och tillsyn för brandfarliga och explosiva varor (ersätter KFS 2010:05) Bilaga 24 revidera de lokala ordningsföreskrifterna avseende tillståndsmyndighet för fyrverkerier enligt förslag (ersätter KFS 2009:53). Beslutsexpediering: akten, länsstyrelsen, kansliet (KFS), byggnadsnämnden, räddn.tj., polismyndigheten

8 sid 8 (13) 104 Dnr 2010/KKA109 Uppföljning av motioner Kommunkansliet redovisade i skrivelse den 14 september 2010 uppföljning av motioner. Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens förslag fortsätta bevaka verkställigheten av motionen Handikapparkering reserverad för fordon med rullstolslift. Beslutsexpediering: akten, kansliet

9 sid 9 (13) 105 Dnr 2010/KKA110 Förteckning över ej avslutade motioner Kommunkansliet upprättade den 14 september 2010 förteckning över motioner som inte är slutbehandlade. Under överläggning i ärendet yttrade sig Bengt Silfverstrand (S) och Péter Kovács (M). Efter avslutad överläggning beslöt kommunfullmäktige lägga förteckningen till handlingarna. Beslutsexpediering: akten

10 sid 10 (13) 106 Dnr 2009/KKA577 Svar till Migrationsverket angående mottagande av ensamkommande flyktingbarn Migrationsverket hade översänt förslag på överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande flyktingbarn. Socialnämnden beslöt den 30 juni 2010 föreslå kommunfullmäktige teckna ett individavtal avseende fem personer, under förutsättning Migrationsverket garanterar svara för kommunens faktiska konstnader - utan några förbehåll. Ärendet remitterades under sommaren till utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden som behandlade ärendet den 26 augusti 2010, 68, respektive den 1 september 2010, 47. Kommunstyrelsen beslöt den 5 oktober 2010, 157, föreslå fullmäktige tillstyrka avtalet om mottagande av ensamkommande flyktingbarn avseende fem personer. Under överläggning i ärendet yrkade Anita Söderlind (M), med instämmande från Sven Augustsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: uppdra åt socialnämnden teckna avtal med Migrationsverket. Efter avslutad överläggning beslöt kommunfullmäktige tillstyrka avtalet om mottagande av ensamkommande flyktingbarn avseende fem personer uppdra åt socialnämnden teckna avtal med Migrationsverket. Beslutsexpediering: akten, socialnämnden, Migrationsverket, utbildningsnämnden, överförmyndarnämnden

11 sid 11 (13) 107 Dnr 2010/KKA497 Avsägelse från uppdrag Kerstin Nilermark avsade sig i skrivelse den 7 oktober 2010 uppdraget som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Höganäs Keramiska Center, eftersom hon numera är samhällsbyggnadschef i kommunen. Kommunfullmäktige beslöt bevilja avsägelsen inte förrätta fyllnadsval då kort period kvarstår av mandatperioden och personlig suppleant finns. Beslutsexpediering: akten, K Nilermark, Stiftelsen Höganäs Keramiska Center, kansliet (reg.)

12 sid 12 (13) 108 Nya motioner Följande motioner hade lämnats in: 1. Sven Augustsson, Ann-Magreth Karlberg, Carina Ekstrandh (S): Mindre barngrupper i barnomsorgen (dnr 2010/KKA507) 2. Boel Olsson Litström, Jonas Kihlman (M): Fråga KF (dnr 2010/KKA516) Kommunfullmäktige beslöt remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsexpediering: resp. akt, kansliet

13 sid 13 (13) 109 Fråga om tillgänglighetsinventering Bengt Silfverstrand (S) hemställde om fullmäktiges medgivande få ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande om verkställd tillgänglighetsinventering. Kommunfullmäktige beslöt frågan fick ställas. Kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács överlämnade frågan till byggnadsnämndens ordförande Gustaf Wingårdh, som besvarade den.

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (34) 2010-08-26 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2010-08-26 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer