Berit Elisson (fp) adjungerad. Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berit Elisson (fp) adjungerad. Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare"

Transkript

1 NORRTÄL1E SAMMANTRADESPROTOKOLL,,^ v, v. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 09:00-10:00 Beslutande Mats Hultin (m), ordförande Eva Öländer (c), 1 :e vice ordf Ingmar Wallén (m) Margaretha Lundgren (s) 2:e v ordf Lennart Svenberg (s) Berit Elisson (fp) adjungerad övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Margaretha Lundgren (s) Bygg- och miljökontoret , kl Underskrift Sekreterare (^«.:.L^^ Paragrafer Ann-Christine Karlssf Ordförande Mats Hultin Justerande Margaretha Lundgren & ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Datum för anslags nedtagande Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift ^Ann-Christine Karlsson Utdragsbestyrkande

2 NORRTÄLJE FÖREDRAGNINGSLISTA Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Föredragningslista Ärenden Paragraf 1. Justerare 84 BYGGLOVENHETEN 2. Dnr Norra Berget 2 i Norrtälje stad. 85 Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring på affärs/flerbostadshus. 3. Dnr Edeby 3:18 i Väddö församling. 86 Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus. 4. Dnr Del av Gåsvik 1:48 i Väddö församling. 87 Strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av enbostadshus. 5. Dnr Del av Finnby 2:23 i Rimbo församling. 88 Strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av fritidshus. 6. Dnr Del av Malsta-Ekeby 1:6 i Malsta församling. 89 Förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus. 7. Dnr Anderssvedja 3:43 i Roslags-Bro församling. 90 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus. POSTADRESS Box 808, Norrtälje ORGANISATIONSNUMMER BESÖKSADRESS Estunavägen 14 TELEFON TELEFAX E-POST PLUSGIRO WEBB BANKGIRO BYGG- OCH MILJÖKONTORET

3 NORRTÄLJE 2(3) 8. Dnr Harg 8:34 i Vätö församling. 91 Strandskyddsdispens för uppförande av brygga. 9. Dnr Blidö 1:669 i Blidö församling. 92 Strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av fritidshus 10. Dnr Oxhalsö 2:827 i Blidö församling. 93 Bygglov och bygganmälan för uppförande av vedbod/förråd (C) samt flyttning och tillbyggnad av förråd/carport (D) 11. Dnr Oxhalsö 2:869 i Blidö församling. 94 Strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av brygga och bastu. 12. Dnr Del av Sunda 1:16 i Blidö församling. 95 Strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av fritidshus. 13. Dnr Del av Sunda 1:17 i Blidö församling. 96 Strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av fritidshus. 14. Dnr Issjö 3:42 i Länna församling. 97 Bygglov för uppförande av gäststuga och förråd. II

4 1 NORRTÄLJE 3 ( 3 ) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSENHETEN 15. Dnr Nysättra 11:28 i Vätö församling. 98 Milj ösanktionsavgift ÖVRIGT 16. Dnr Delegationsordning för Bygg- och miljönämndens 99 verksamhet. 17. Allmän information UTGÅTT

5 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL (1) au 84 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, tisdagen den 17 april 2012 kl på Bygg- och miljökontoret.

6 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL (4) Elsy Joelsson Drottning Kristinas väg NORRTÄLJE au 85 Dnr BMN NORRA BERGET 2 i Norrtälje stad - bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring på affärs/flerbostadshus Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att avslå bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring på affärs/flerbostadshus. Motivering Yttrande från Stockholms läns museum har kommunicerats med sökande och det har framförts begäran att underlaget ska revideras i synnerhet gatufasaden. Sökande har på mötet med Bygg- och miljökontoret meddelat att ansökan ska behandlas i befintligt skick. Föreslagen höjning av fasaden strider inte mot gällande detaljplan men den innebär en förändring som är främmande för fastigheter utmed Tillfällegatan. Utöver det är takkupor både de mindre och den stora främmande inslag för bebyggelsen på södra sidan av Tillfallegatan. Stockholms läns museum har enligt yttrande av den 9 november erinringar mot sökt bebyggelse. Lagrum 8 kap 13 och 17 plan- och bygglagen Ärendet Ansökan avser bygglov för om och tillbyggnad samt fasadändring på affärs/flerbostadshus. Bakgrund Fastigheten omfattas av detaljplan och ingår i ett område som är betecknad med "A" som betyder gammal stadsdel. Byggnader får uppföras upp till 14 m upp till takfot och innehålla tre våningar förutom vindsvåning. Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett affärs/flerbostadshus och en gårdsbyggnad som innehåller garage och bostäder. Fastighetens areal är 666 m 2. Fastigheten ligger inom Norrtäljes stadskärna som i sin helhet ligger inom fornlämningsområdet RAÄ 42.

7 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL (4) au 85 Dnr BMN Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Norra Berget 2 belägen riksintresseområde för kulturmiljön Norrtälje stad [AB 84] (se kap 6.4, kartbilaga 6.1). I bevarandeprogrammet är affärs/flerbostadshus kulturhistoriskt värderad som gult. Byggnad har positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Vidare står det i bevarandeprogrammet: "Kvarteret Norra Berget ingår i gatusträckningen Tullports-, Posthus- och Tillfälle gatan. Gatusträckningen hör till en av stadskärnans slingrande långgator vars sträckning härrör från 1600-talet och följer ån. Med sin småskaliga trähusbebyggelse samt inslag av putsarkitektur kring torget är gatan mycket representativ för Norrtälje stadskärnas karaktär. Det är en affärsgata med stort upplevelsevärde. Kvarteret har ett betydelsefullt läge vid stadskärnans sydöstra gränd och intill en av infarterna. Riktlinjer: För att bevara kvarterets karaktär bör försvagande och förstärkande drag beaktas såsom de anges på kvarters- och fastighetsnivå. För blå- och grönklassade byggnader ska särskild hänsyn tas till husets karaktär vid underhåll, om- och tillbyggnad. Byggnader som har ändrats bör i förlängningen återställas där tidstypiska uttryck har förlorats. Ny bebyggelse bör anpassas i volym, material och färgsättning till stadskärnans prägel av småstad med trähus i max två och en halv våning och stenhus i max tre och en halv våning. Stadskärnans huvudsakliga byggnadsformer har rektangulär planform som bör eftersträvas. Gårdsbebyggelsen ska underordna sig gathusen i skala. Gathus: - Bevara kvarterets småskalighet och karaktär med affärshus mot gatan. - Gatufasaderna ska ligga i liv med gatulinjen. - Gatufasaderna bör hållas fria från skärmtak, burspråk, balkonger och andra detaljer som är främmande för den karaktäristiska småstadsbebyggelsen inom stadskärnan. - Fasadmaterial bör vara träpanel av traditionell typ alternativtputsfasad. - Takmaterial bör vara falsad plåt eller lertegel. - Färgsättning av träfasad bör ske med ljus linoljefärg. Övriga snickerier färgsätts i en traditionell kulör. De putsade fasaderna bör ha ljust avfärgad puts. " Tillämplig lagstiftning Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),

8 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.y^xv *v M\ iv i Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (4) au 85 Dnr BMN åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18. [2011:335] Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. [2011:335] Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2 bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. [2011:335] Enligt 8 kap 13 plan- och bygglagen får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på 1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 7, 2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 3. allmänna platser, och 4. bebyggelseområden. Enligt 8 kap 17 plan- och bygglagen ska ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Bygg- och miljökontorets bedömning Ansökan avser bygglov för om och tillbyggnad samt fasadändring på affärs/flerbostadshus. Förslaget visar ombyggnad av affärslokal där lageryta utökas samt tillkomst av sex nya lägenheter. Bygg- och miljökontoret bedömer att flesta lägenheter inte är tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Sökande har redovisat tillräckligt antal parkeringsplatser men bygg- och miljökontoret bedömer att dessa inte kan anordnas så som det är redovisat. Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett affärs/flerbostadshus och en gårdsbyggnad som innehåller garage och bostäder. Byggnader är renoverade i flera omgångar och den ursprungliga karaktären har gått förlorad.

9 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL v -v, v, Bygg-och miljönämndens arbetsutskott (4) au 85 Dnr BMN I förslaget visas åtgärder som berör både gatufasaden samt fasader som vetter mot gården. Bygg- och miljökontoret har inga invändningar mot ändring av fasader som vetter mot gården. Bygg- och miljökontoret har kommunicerat yttrande från Stockholms läns museum med sökande och begärt att underlaget ska revideras i synnerhet gatufasaden. Sökande har på mötet med Bygg- och miljökontoret meddelat att ansökan ska behandlas i befintligt skick. Bygg- och miljökontoret anser att föreslagen höjning av fasaden inte strider mot gällande detaljplan men den innebär en förändring som är främmande för fastigheter utmed Tillfällegatan. Utöver det är takkupor både de mindre och den stora främmande inslag för bebyggelsen på södra sidan av Tillfällegatan. Bygg- och miljökontoret har begärt yttrande från Stockholms läns museum som enligt yttrande av den 9 november har erinringar mot sökt bebyggelse. Bygg- och miljökontoret ställer sig negativ till sökt bygglov på fastigheten Norra Berget 2. Nu sökt bygglov bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 13 och 17 planoch bygglagen. Samråds- och remissyttranden samt bemötanden Stockholms läns museum har enligt yttrande av den 9 november erinringar mot sökt bebyggelse då "föreslagna ombyggnaden av fastigheten Norra Berget 2 skulle innebära en förändring i skala och volym som är främmande för den småskaliga karaktären på fastigheterna som ligger sammanbyggda längs med Tillfällegatan inom kvarteret. Även de föreslagna takkuporna utgör en främmande element för stadsbilden på denna typ av bebyggelse."

10 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL» I V, Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (2) Jan-Olof Strandberg Myravägen VÄDDÖ au 86 Dnr BMN EDEBY 3:18 i Väddö församling - förhandsbesked för uppförande av enbostadshus Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att bevilja förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus inom fastigheten Edeby 3:18 Villkor: - Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadseller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt på ett sätt som ger en god helhetsverkan. - Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet. - Bygglov får sökas i vanlig ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. - Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon. - Tjänsteyttrande angående vatten och avlopp (VA) ska iakttas. Ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av enbostadshus inom fastigheten Edeby 3:18. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med bostadshus och uthus. Fastighetens areal är 5150 m 2. Fastigheten omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap miljöbalken. Tomtplatsen är belägen utanför strandskyddat område. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Edeby 3:18 belägen inom riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1) samt inom riksintresseområde för friluftslivet (se kap 15.3, kartbilaga 15.1) Tillämplig lagstiftning Enligt 2 kap 1-5 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. Miljöbalken tillämpas. Utdragsbestyrkande

11 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (2) au 86 Dnr BMN Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Bygg- och miljökontorets bedömning Bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan i enlighet med 8 kap 9 plan- och bygglagen då sökt förhandsbesked innebär tillskapande av en fastighet som med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar inte kan anses vara varaktigt lämpad för sitt ändamål. Bygg- och miljökontorets förslag till beslut Bygg- och miljökontoret föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att avslå förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Edeby 3:18. Motivering Den tänkta tomtplatsen är inte lämplig att bebygga då den är triangelformad och belastas av ett vägservitut. Den byggbara ytan blir för liten för att anordna parkering, uteplatser och komplementbyggnader mm. Fastigheten ligger i omedelbar närhet till väg 283 vilket medför uppenbar risk för bullerstörning. Lagrum 2 och 8 kap plan- och bygglagen Dagens sammanträde Arbetsutskottet har tagit del av handlingar i ärendet. Ordförande Mats Hultin (m) yrkar - bifall till ansökan. Fastigheten är ianspråktagen och ligger utanför strandskyddat område. Arbetsutskottets övriga ledamöter biträder bifallsyrkandet.

12 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (3) Kerstin Johansson Gåsviksslingan Väddö au 87 DnrBMN del av Gåsvik 1:48 i Väddö församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av enbostadshus Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken att avslå förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus inom del av fastigheten Gåsvik 1:48 Motivering Fastigheten är idag bebyggd med ett enbostadshus samt två komplementbyggnader. En av komplementbyggnaderna önskar man ersätta med ett enbostadshus. Efter syn på platsen har man kunnat konstatera att det sökta bostadshuset ligger utanför hemfridszon från befintliga bostadshus. Sökt tomtplats bedöms vara allemansrättsligt tillgänglig för det rörliga friluftslivet. 1 miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfallet tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras. Enbostadshuset kommer genom sin användning och hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark inom strandskyddat område som nu är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet bedöms inte föreligga. Åtgärden bedöms inte heller vara förenlig med strandskyddets syften Lagrum 7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 miljöbalken 2 kap 9 kap 30 plan- och bygglagen Ärende Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus inom del av fastigheten Gåsvik 1:48.

13 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (3) au 87 Dnr BMN Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och två uthus. Fastighetens areal är 2,60 ha. Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger. Fastigheten omfattas i övrigt inte av några begränsningar i översiktsplanen för Norrtälje kommun. Tillämplig lagstiftning Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser - redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, - behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, - behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Enligt 2 kap 1-3 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. Justerare Utdragsbestyrkande

14 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (3) au 87 Dnr BMN Enligt 3 kap 6 miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Bygg- och miljökontorets bedömning Fastigheten är idag bebyggd med ett enbostadshus samt två komplementbyggnader. En av komplementbyggnaderna önskar man ersätta med ett enbostadshus. Efter syn på platsen har man kunnat konstatera att det sökta bostadshuset ligger utanför hemfridszon från befintliga bostadshus. Sökt tomtplats bedöms vara allemansrättsligt tillgänglig för det rörliga friluftslivet. I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras. Enbostadshuset kommer genom sin användning och hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark inom strandskyddat område som nu är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet bedöms inte föreligga. Åtgärden bedöms inte heller vara förenlig med strandskyddets syften

15 Wm NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (4) Anette Eriksson Haga-Brunna VÄNGE au 88 Dnr BMN del av Finnby 2:23 i Rimbo församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av fritidshus. Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att bevilja förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus inom del av fastigheten Finnby 2:23 med en placering utanför strandskyddat område. Villkor: - Att byggnaden placeras utanför strandskyddat område. - Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadseller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt på ett sätt som ger en god helhetsverkan. - Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet. - Bygglov får sökas i vanlig ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. - Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon. - Tjänsteyttrande angående vatten och avlopp (VA) ska iakttas. Motivering Med en placering av byggnaden utanför bedöms strandskyddets syfte inte påverkas. Byggoch miljönämnden bedömer därmed att åtgärden inte kräver någon strandskyddsdispens. Förhandsbeskedet bedöms vara förenligt med bestämmelserna i plan- och bygglagen. Lagrum Plan och bygglagen 2 kap, 9 kap 31 Miljöbalken 3-4 kap Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus inom del av fastigheten Finnby 2:23. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Tomtplatsen är 7185 kvm. Tomtplatsen är obebyggd.

16 ^ NORRTÄLJE. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (4) au 88 Dnr BMN Tomtplatsen omfattas till stor del av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap miljöbalken Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Finnby 2:23 belägen inom regionalt intresseområde för naturvård (se kap 3.5, kartbilaga 3.4). Tillämplig lagstiftning Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser - redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, - behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, - behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Enligt 2 kap 1-3 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. Enligt 3 kap 6 miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.

17 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.,_ v I V, Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (4) au 88 Dnr BMN För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. ( Bygg- och miljökontorets bedömning Tomtplatsen omfattas till stor del av strandskydd och nybyggnadsförbud. En smalare del av fastigheten ligger utanför strandskyddat område. Även om byggnation sker på den del av fastigheten som ligger utanför strandskyddat område bedöms strandskyddsområdet påverkas ( negativ. Detta på grund av den hemfridszon som kommer att uppstå runt sökt bebyggelse. Fastigheten ligger avsides och saknar grannar. I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfallet tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras. Det aktuella området där det avsedda fritidshuset är tänkt att placeras berör mark som är allemansrättsligt tillgängliga. Fritidshuset kommer genom sin användning och hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt. Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheten tillsammans med kringliggande obebyggd, mark utgör ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt ' för det rörliga friluftslivet och för växt- och djurlivet. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att inte några av miljöbalkens nämnda skäl för att ( medge undantag från nybyggnadsförbudet föreligger för sökt bebyggelse. Åtgärden bedöms inte heller vara förenlig med strandskyddets syften. Särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddet bedöms inte föreligga. Bygg- och miljökontorets förslag till beslut Bygg- och miljökontoret föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken att avslå förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus inom del av fastigheten Finnby 2:23. Motivering Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet föreligger inte för sökt bebyggelse.

18 ^ g NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (4) au 88 DnrBMN Fastigheten utgör tillsammans med kringliggande obebyggd mark ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Åtgärden är inte förenlig med strandskyddets syften och särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddet föreligger inte. Nu sökt strandskyddsdispens och förhandsbesked bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 30 plan- och bygglagen. Lagrum 7 kap och 26 miljöbalken 2 kap 9 kap 30 plan- och bygglagen Dagens sammanträde Ordförande Mats Hultin (m) yrkar - bifall till ansökan med en placering utanför strandskyddat område. Arbetsutskottets övriga ledamöter biträder bifallsyrkandet med villkor om en placering utanför strandskyddat område.

19 I I NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (4) Nina Forsfalk Gråbergsgatan Norrtälje au 89 Dnr BMN del av Malsta-Ekeby 1:6 i Malsta församling - förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus. Beslut Bygg- och miljönämndens arbetskott beslutar föreslå att avslå förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus inom fastigheten Malsta-Ekeby 1:6, att informera sökande om att en förutsättning för att Bygg- och miljönämnden ska vara positiv till förhandsbesked på platsen är att vattenförsörjningen på fastigheten löses på annat sätt än genom uttag av grundvatten. Motivering Det råder brist på dricksvatten av tillräcklig mängd av god kvalitet i området. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns särskilda bestämmelser till skydd mot människors hälsa. Där står att man i en bostad ska ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet. Kloridhalterna på grannfastigheterna är mycket höga. Man brukat räkna med att vatten med en kloridhalt som över överstiger 40 mg Cl/1 är påverkade av saltvatten. Vid halter som överstiger 300 mg Cl/1 brukar vattnet anta en salt smak. Enligt riksdagens miljömål ska man sträva efter grundvatten av god kvalitet. Vid ett överuttag av grundvatten riskerar grundvattnets kvalitet att försämras och därmed strida mot riksdagens miljömål. Hög kloridhalt kan ge upphov till korrosionsskador och kan även riskera att påverka hälsan negativt. På grannfastigheterna Malsta-Ekeby 1:17 och 1:18 är kloridhalten 400 respektive 640 mg Cl/1 vid senaste mätningen. Brunnarna är nyligen borrade, så man får förmoda att borrhålen uppfyller hög kvalitet. Borrar man djupt så ökar normalt problemet med salt grundvatten. Borrhålens djup är i dessa fall litet. I grannyttranden som inkommit skriver man om allmän brist på dricksvatten i området. Denna bild stärks av den utfrågning av grannar som Bygg- och miljökontoret muntligt har genomfört hos grannarna. Bedömningen är att det råder brist på sött grundvatten i området. Nybyggnation av två bostadshus innebär ett beräknat ökat uttag på ca 1800 liter/dygn i området.

20 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL (4) au 89 Dnr BMN Detta uttag riskerar att ytterligare förstärka problemen med dricksvatten som finns i området. I dagsläge finns inte några planer på att dra fram kommunalt dricksvatten till fastigheten. Med hänvisning till bristen på grundvatten på platsen och att sökande inte har redovisat någon annan godtagbar lösning för dricksvattenförsörjningen bör förhandsbeskedet avslås. ^ Nu sökt förhandsbesked bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 12 planoch bygglagen. Lagrum ( 33 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1-2 kap, 8 kap 12 plan- och bygglagen 2-4 kap miljöbalken Ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus inom del av fastigheten Malsta-Ekeby 1:6. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Tomtplatsen är obebyggd. Fastighetens areal är 18,1 ha. Tomtplatsen omfattas inte av några begränsningar i översiktsplanen för Norrtälje kommun. Kloridhalten på Malsta-Ekeby 1:18 är 640 mg Cl/1. Brunnen är 40 meter djup. Kloridhalten på Malsta-Ekeby 1:17 är 400 mg Cl/1. Brunnen är 25 meter djup. Tillämplig lagstiftning Enligt 2 kap 1-3 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. Bygg- och miljökontorets bedömning Det råder brist på dricksvatten av tillräcklig mängd av god kvalitet i området.

21 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL..^v,«, Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (4) au 89 Dnr BMN Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ( ) 33 finns särskilda bestämmelser till skydd mot människors hälsa. Där står att man i en bostad ska ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet. y Kloridhalterna på grannfastigheterna är mycket höga. Man brukat räkna med att vatten med en kloridhalt som över överstiger 40 mg Cl/1 är påverkade av saltvatten. Vid halter som överstiger 300 mg Cl/1 brukar vattnet anta en salt smak. Enligt riksdagens miljömål ska man sträva efter grundvatten av god kvalitet. Vid ett överuttag av grundvatten riskerar grundvattnets kvalitet att försämras och därmed strida mot riksdagens miljömål. ( Hög kloridhalt kan ge upphov till korrosionsskador och kan även riskera att påverka hälsan negativt. På grannfastigheterna Malsta-Ekeby 1:17 och 1:18 är kloridhalten 400 respektive 640 mg Cl/1 vid senaste mätningen. Brunnarna är nyligen borrade, så man får förmoda att borrhålen uppfyller hög kvalitet. Borrar man djupt så ökar normalt problemet med salt grundvatten. Borrhålens djup är i dessa fall litet. I grannyttranden som inkommit skriver man om allmän brist på dricksvatten i området. Denna bild stärks av den utfrågning av grannar som Bygg- och miljökontoret muntligt har genomfört hos grannarna. Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att det råder brist på sött grundvatten i området. Nybyggnation av två bostadshus innebär ett beräknat ökat uttag på ca 1800 liter/dygn i ( området. Detta uttag riskerar att ytterligare förstärka problemen med dricksvatten som finns i området. I dagsläge finns inte några planer på att dra fram kommunalt dricksvatten till fastigheten. Med hänvisning till bristen på grundvatten på platsen föreslår Bygg- och miljökontoret att förhandsbeskedet bör avslås. ^ Nu sökt förhandsbesked bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 12 planoch bygglagen varför Bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan. Samråds- och remissyttranden samt bemötanden Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Malsta-Ekeby 1:17, 1:18,5:2, Vällingsö 1:11 och 1:7 är berörda av sökt byggprojekt. Ägare till fastigheterna Malsta-Ekeby 5:2 och Vällingsö 1:11 har enligt yttranden inga erinringar mot sökt bebyggelse.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (4) au 89 Dnr BMN Ägare till fastigheterna Malsta-Ekeby 1:17 och 1:18 har enligt yttranden erinringar mot sökt bebyggelse. De har framför allt erinringar mot byggnation på grund av upplevd vattenbrist i området. De påpekar även att tomterna ligger nära ett område som varje år översvämmas av vårfloden. Ägare till fastigheten Vällingsö 1:7 har inte kommit in med något yttrande.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (2) Susanne Junhager Hallboda 4 (Holmen Pl 5676) NORRTÄLJE au 90 Dnr BMN ANDERSSVEDJA 3:43 i Roslags-Bro församling - bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att avslå bygglov för tillbyggnad av fritidshus inom fastigheten Anderssvedja 3:43. Motivering Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus. Sökande har kommunicerats via brev och telefonsamtal angående avvikelsen, men önskar att få ärendet prövat i befintligt skick. Fastigheten omfattas av detaljplan som medger en huvudbyggnad och ett uthus med en sammanlagd byggarea på 120 m 2. På fastigheten finns idag en huvudbyggnad på 76 m 2, en gäststuga på 40 m 2 förråd/snickarbod på 23 m 2. och ett Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Den befintliga byggnationen på fastigheten överskrider i sig gällande detaljplan med 19 m 2. Sökt tillbyggnad på 10 m 2 skulle innebära att den gällande detaljplanens byggarea överskrids med 29 m 2 vilken inte bedöms vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b Planoch bygglagen. Nu sökt tillbyggnad av fritidshus bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna 9 kap 31 b plan- och bygglagen. Lagrum 9 kap och 30 och 31 b Ärendet Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus inom fastigheten Anderssvedja 3:43. Bakgrund Justerare Fastigheten Justerare omfattas av detaljplan som medger en huvudbyggnad Utdragsbestyrkande och ett uthus med en sammanlagd byggarea på 120 m 2.

24 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (2) au 90 Dnr BMN På fastigheten finns idag en huvudbyggnad på 76 m 2, en gäststuga på 40 m 2 och ett förråd/snickarbod på 23 m 2. Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Den befintliga byggnationen på fastigheten överskrider i sig gällande detaljplan med 19 m 2. Sökt tillbyggnad på 10 m 2 skulle innebära att den gällande detaljplanens byggarea överskrids med 29 m 2 vilken inte bedöms vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b Planoch bygglagen. Fastighetens areal är 5158 m 2. Tillämplig lagstiftning Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2 bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. [2011:335] Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13,17 och 18. [2011:335] Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. [2011:335]

25 t NORRTÄLJE f SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (4) Bo-Michael Jan Betländer Lill-Jans Plan STOCKHOLM au 91 Dnr BMN HARG 8:34 i Vätö församling - strandskyddsdispens för uppförande av brygga Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken för uppförande av en brygga inom fastigheten Harg 8:34. Motivering Sökt brygga bedöms påverka riksintresseområdet för samlade kultur- och naturvärden, det regionala intresseområdet för kulturmiljövården och det lokala intresseområdet för friluftsliv på grund av att bryggan lokaliseras inom ett relativt orört område som inte är ianspråktaget av bebyggelse och som är värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv på platsen. Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet bedöms inte föreligga för sökt brygga då Vätö har fast förbindelse med fastlandet via en bro. I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras. Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt- och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset varför ansökan avstyrks. Lagrum 3-4 kap samt 7 kap 13-15, 18 b, 18c och 26 miljöbalken. Upplysningar Detta beslut kan överklagas. Faktura skickas i separat försändelse.

26 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (4) au 91 Dnr BMN Du kan begära att beslutet överprövas Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, Norrtälje. I skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med. Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av en brygga inom fastigheten Harg 8:34. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Fastighetens areal är ca 6 ha. Fastigheten är obebyggd. Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser - redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, - behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, - behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Justerare (MA Justerare Utdragsbestyrkande

27 «f NORRTÄLJE Ä, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (4) au 91 Dnr BMN Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Harg 8:34 belägen inom riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1). Skärgården med dess öar, skär, stränder, stora djup, grunda vikar, sund, skogar och kulturlandskap är av utomordentligt stor betydelse för många växter och djur samt utgör det mest unika och skyddsvärda i hela Norrtälje kommun sett i ett internationellt perspektiv. Riksintresset ska skyddas och turismens och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas, främst det rörliga friluftslivets. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Harg 8:34 belägen inom regionalt intresseområde för kulturmiljövården i Karlsängen-Vätöberg (se kap 6.5, kartbilaga 6.2) samt inom lokalt intresseområde för friluftsliv (se kap 15.5, kartbilaga 15.1). Tillämplig lagstiftning Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. Enligt 3 kap 6 miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Bygg- och miljökontorets bedömning Bygg- och miljökontoret bedömer att sökt brygga påverkar riksintresseområdet för samlade kultur- och naturvärden, det regionala intresseområdet för kulturmiljövården och det lokala intresseområdet för friluftsliv på grund av att bryggan lokaliseras inom ett relativt orört område som inte är ianspråktaget av bebyggelse och som är värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt- och djurliv på platsen. Bygg- och miljökontoret bedömer att några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet inte föreligger för sökt brygga då Vätö har fast förbindelse med fastlandet via en bro.

28 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (4) au 91 Dnr BMN I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfallet tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras. Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt- och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset varför ansökan avstyrks. ( Politisk beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet Kommunicering Arbetsutskottets förslag till beslut har kommunicerats sökanden. Sökanden har i skrivelse, daterad , yttrat sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Kartor har bifogats yttrandet. Bygg- och miljökontoret finner inte att sökandens skrivelse förändrar kontorets bedömning. Dagens sammanträde Arbetsutskottet har tagit del av sökandens yttrande men finner inte att detta förändrar utskottets ställningstagande. Arbetsutskottet vidhåller tidigare förslag till beslut. Exp till: Bo-Michael Jan Bellander (delgivn.kvitto)

29 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott (4) Lena Lindberg Bomarsundsvägen ENSKEDE au 92 Dnr BMN BLIDÖ 1:669 i Blidö församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av fritidshus Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att med stöd av 7 kap 18c medge undantag från nybyggnadsförbudet enligt 7 kap miljöbalken med hänvisning till att fastigheten redan är ianspråktagen och sökt fritidshus ersätter ett nedbrunnet hus, att tomtplatsbestämningen följer gällande fastighetsindelnings landområde samt att bevilja förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus. Villkor: - Byggnaderna ska placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt på ett sätt som ger en god helhetsverkan. - Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet. - Bygglov får sökas i vanlig ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. - Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon. - Tjänsteyttrande angående vatten och avlopp (VA) ska iakttas. Motivering Huset på fastigheten Blidö 1:669 brinner i februari Olle Nutzmann, född 1918, alltså 87 år gammal, klarar sig ur huset med livet i behåll. Olle N. har börjat visa klara symtom på minnesförlust och förvirring och får under en period flytta hem till sin dotter som är den sökande. I juli ordnas ett permanent särskilt boende på Blidösundsgården p.g.a. av hans tilltagande minnesförlust och förvirring. Olle N. förtränger det som hänt, han vill inte tala om det. Arvingarna hamnar i en situation där man har att välja mellan att över huvudet på Olle N. söka bygglov eller avvakta till den dag Olle N. gått bort. Olle N. avlider 2011 i en ålder av 93 år. Arvskifte sker och sökande ärver Blidö 1:669. Strandskyddslagens syfte kan inte vara att tvinga nästkommande generationer att köra över sina föräldrar för att inte förlora rätten att bygga på en för bostadsändamål avstyckad fastighet. Att under dessa omständigheter inte bevilja denna strandskyddsdispens blir osmakligt. Ett enigt arbetsutskott beslutar att bevilja förhandsbesked och strandskyddsdispens för ett fritidshus inom fastigheten Blidö 1:669. Lagrum Plan- och bygglagen 2 kap, 9 kap 31 Miljöbalken 7 kap 13-15, 18 Justerare Justerare Utdragsbestyrkande t-

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15:00-15:10 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande 53-61 Klas Zettergren (M) 53-61

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2012-05-31 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-05-31 kl 15:00-15:25 Beslutande Mats Hultin (m), ordförande 117-122 Eva Olander (c), 1:e vice ordf 117-122

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare. Margaretha Lundgren (S)

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare. Margaretha Lundgren (S) ipr NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida v. Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-12-05 kl. 15:00-15:10 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande 173-181 Ingmar Wallén(M) 173-181

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Ingmar Wallén (M) Eva Öländer (C) Ethel Söderman Sandin (S) Lennart Svenberg (S) Robert Beronius (FP), adjungerad

Mats Hultin (M), ordförande Ingmar Wallén (M) Eva Öländer (C) Ethel Söderman Sandin (S) Lennart Svenberg (S) Robert Beronius (FP), adjungerad NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2013-09-05 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2013-09-05 kl. 09:00-09:45 Beslutande Mats Hultin (M),

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-05-05 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-05-05 kl 09.00-09.50 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 88-100 Ingmar Wallén (m) 88-100 Eva Olander (c), 1:e

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2014-06-09 kl. 09:00-10:00 Beslutande Mats Hultin (M) 93-114 Ingmar Wallén (M), 93-114 Eva Olander, (C) 93-114

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-06-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-06-22 kl 15.00-15.15 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 118-126 Klas Zettergren (m) 118-126 Eva Olander (c),

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Berit Elisson (fp), adjungerad. Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov-va Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare

Berit Elisson (fp), adjungerad. Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov-va Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare 2011-01-18 Plats och tid Kommunhuset, Rimbo-rummet 2011-01-18 kl 09:15-10:45 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 1-38 Svante Norström (m) 1-38 Eva Öländer (c), 1:e vice ordf 1-38 Margaretha Lundgren (s) 2:e

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Kai Larsson (MP) adjungerad 97-114

Kai Larsson (MP) adjungerad 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2015-06-04 1 Plats och tid Kommunhuset, RådmansÖ-rummet 2015-06-04 kl. 15:15-16:25 Beslutande Margareta Lundgren (S) Lennart

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2012-08-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Rimbo-rummet 2012-08-22 kl 16:00-16:30 Beslutande Mats Hultin (m), ordförande 137-150 Ingmar Wallén (m) 137-150 Eva Olander

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060102 DOM 2017-04-25 Stockholm Mål nr P 10210-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-11-11 i mål nr P 3433-16, se bilaga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2015 SÖKANDE 1. AA 2. BB KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Socialdepartementet) beslut den 28 maj 2014, S2013/4676/PBB, i fråga om

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 15:00-15:05 Beslutande Mats Hultin (M) 45-50 Klas Zettergren (M), 45-50 Eva Olander, (C) 45-50 Margaretha Lundgren

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm Datum Dnr 2015-08-10 STR.2015.3449 253 Jan Casserstedt jan.casserstedt@varmdo.se 08-570 483 16 Jurist REK + MB Tjänsteskrivelse UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-09-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2011-09-22 kl 09:00-10:00 Beslutande Eva Olander (c), 1:e vice ordf 157-165 Ingmar Wallén (m) 157-165 Anette

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9) 2015-02-19 1(9) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:00 Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsärenden 2015

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsärenden 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningen ÄRENDEBLAD Upprättad: Diarienummer: 2015-11-18 MOB.2015.13 Samhällsbyggnadsnämnden Anmälningsärenden 2015 Sammanfattning Information och meddelanden som inkommer till kommunen

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-05-31 2016-2392 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bo 1:198 Fastighetens adress: Doppingvägen 4 Sökande: Nordänger, Staffan och Holgersson,

Läs mer

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Ingela Isaksson 08-731 30 05 2015-01-09 PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön Detta PM är upprättat i samband med att detaljplanläggning har inletts för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll 2015-06-09 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-06-09 kl. 13.00-16.30 Justerade paragrafer 35-42 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-04-03 2017-0673 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Djurängen 2:4 Fastighetens adress: Kungsgårdsvägen 50 Sökande: Ärende: Kubhuset i Kalmar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl. 09:00-09:05 Beslutande Mats Hultin (M) Ingmar Wallén (M), Eva Olander, (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef Vansbro Tid och plats Järnarummet, onsdagen den 18juni 2014 kl. 10.00-10.30 Beslutande Sven Blom, C, ordf. Pernilla Gomersson, C Renate Särnmo, S Tjg ersättare Martin Stornils, S Övriga deltagare Utses

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN LANSSTYRELSEN Avdelningen för planfrågor Jeanette Odelius 08-785 45 64 2012-11-13 Södertälje kommun Samhallsbyggnadskontoret Vbr beteckning Delgivningskvitto Lena Eliasson Näsby 2 646 93 Gnesta Prövning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/15 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:10 Paragrafer 89-95 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

2016-01-14. Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör Anna Keskitalo, bygglovchef Gitte Binder, sekreterare

2016-01-14. Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör Anna Keskitalo, bygglovchef Gitte Binder, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S amrn a nträdesd atu m 2016-01-14 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2016-01-14 kl.15:15-15:55 Beslutande Margareta Lundgren (S) Bertil Norstedt (S) Gunnar Kjelldahl

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 1. Robert Beronius (FP) adjungerad

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 1. Robert Beronius (FP) adjungerad SAM MANTRÄDESPROTO KOLL Sammanträdesdaturn Sida 2014-12-11 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-12-11 kl. 15:30-15:45 Beslutande Mats Hultin (M) Ingmar Wallén (M), Eva Olander, (C) Margaretha

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer