ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen kl Beslutande Mats Hultin (m) ordf Ingmar Wallén (m) Eva Olander (c), 1:e vice ordf Margaretha Lundgren (s) 2:e vice ordf Lennart Svenberg (s) Berit Elisson (fp) adjungerad Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare Utses att justera Margaretha Lundgen (s) Eva Olander (c) 93 Justeringens Bygg- och miljökontoret , kl plats och tid Underskrift Sekreterare... Paragrafer Ann-Christine Karlsson Ordförande... Mats Hultin Eva Olander (c) 93 Justerande... Margaretha Lundren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift... Ann-Christine Karlsson

2 Bygg- och miljönämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Val av justerare 88 BYGGLOVÄRENDEN 2. Dnr Singö-Tranvik 1:10 och Singö-Tranvik 1:41 i Singö församling. Olaga utförd trädfällning och sprängning 3. Dnr Del av Stocksättra 1:1 i Rimbo församling. Strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus. 4. Dnr Räfsja 1:12 i Estuna församling. Förhandsbesked för uppförande av två flerbostadshus med sammanlagt 18 lägenheter och tillhörande förråd och carport 5. Dnr Rådmansö 1:204 i Rådmansö församling. Strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus och garage. 6. Dnr Del av Håtö 1:9, skifte 1 i Frötuna församling. Förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus alternativt fritidshus

3 Bygg- och miljönämnden Dnr Rödlöga 1:69 i Blidö församling. Förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus. 8. Dnr Löparö 2:52 i Länna församling. Bygglov och bygganmälan för uppförande av förråd samt borttagande av tre befintliga bodar MILJÖ- /HÄLSOSKYDDSÄRENDEN 9. Dnr Rimbo-Vallby 5:83 i Rimbo församling. Miljösanktionsavgift 10. Dnr Rimbo-Ösby 1:7 i Rimbo församling. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten ÖVRIGT 11. Dnr Månatlig ekonomisk uppföljning för perioden t.o.m mars månad Allmän information 99 EXTRA ÄRENDE 13. Dnr Kv Riddaren i Norrtälje stad Nytt namn på parkmark 100

4 Bygg- och miljönämnden au 88 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, torsdagen den 12 maj 2011 kl på Bygg- och miljökontoret. Eva Olander (c) utses att justera ärende 6, 93, istället för ordförande Mats Hultin som anmält jäv.

5 Bygg- och miljönämnden au 89 Dnr BMN Singö-Tranvik 1:10 och Singö-Tranvik 1:41 i Singö församling - olaga utförd trädfällning och sprängning Beslut Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att avskriva ärendet olaga utförd trädfällning och sprängning inom fastigheterna Singö- Tranvik 1:10 och 1:41 från nämndens vidare handläggning. Motivering De två fällda träden inom parkmark och i anslutning till tomtgräns på fastigheten Singö- Tranvik 1:10 är av sådan ringa omfattning att det inte strider mot syftet med trädfällningsförbudet. Sju träd som var fällda mättes in inom den avstyckade fastigheten Singö-Tranvik 1:41. I och med att fastigheten avstyckades upphörde trädfällningsförbudet att gälla. Således krävs inget marklov för trädfällning. Sprängning har endast skett som markförberedande för grundläggning inom tomtplatsen Singö-Tranvik 1:41 som är belägen inom gällande detaljplan och är avsedd för bostadsändamål. Bakgrund Anmälan avser klagomål angående olaga trädfällning och sprängning på fastigheterna Singö-Tranvik 1:10 och 1:41. Fastigheten Singö-Tranvik 1:10 och 1:41 ingår i område som omfattas av detaljplan. Detaljplanen för Fastigheten Singö-Tranvik 1:10 medger allmän plats, parkmark, där trädfällningsförbud råder enligt 110 byggnadslagen. Fastigheten Singö-Tranvik 1:41 medger område för bostadsändamål, fristående hus. På fastigheten Singö-Tranvik 1:41 har bygglov för nybyggnad av fritidshus och uthus samt installation av eldstad beviljats dnr Senare inkom ett ändringslov för nybyggnad av fritidshus och uthus (ändrad placering), vilket beviljades dnr

6 Bygg- och miljönämnden au 89 Dnr BMN Efter av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning på platsen framkom att sprängning har utförts och att ett antal träd har fällts. Kart- och mätenheten på Bygg- och miljökontoret har mätt in området för sprängning samt fällda träd. Sju träd som var fällda mättes in inom den avstyckade fastigheten Singö-Tranvik 1:41. I och med att fastigheten avstyckades upphörde trädfällningsförbudet att gälla. Således krävs inget marklov för trädfällning. Två fällda träd var placerade på fastigheten Singö-Tranvik 1:10 där trädfällningsförbud råder. Träden vad placerade i direkt anslutning till tomtgränsen och togs enligt exploatören ner i samråd med fastighetsägaren (träd markerade som A och B på en till ärende bifogad situationsplan). Bygg- och miljökontorets bedömning Bygg- och miljökontoret bedömer att de två fällda träden är av sådan ringa omfattning att det inte strider mot syftet med trädfällningsförbudet i detaljplanen.. Vidare kan konstateras att sprängning endast har skett som markförberedande arbeten för grundläggning inom tomtplatsen Singö-Tranvik 1:41 som inom detaljplanen är avsedd för bostadsändamål (se bifogad situationsplan). Tillägg till tjänsteyttrande Representanter för Örstens intresseförening samt ägare till fastigheterna Singö-Tranvik 1:41, 1:10, 3:41 och 3:83 har getts tillfälle att yttra sig över Bygg- och miljökontorets förslag till beslut. Skrivelser har inkommit från Örstens intresseförening, ägare till Singö-Tranvik 3:83 och 3:41. Skrivelserna föranleder inte något ändrat ställningstagande från Bygg- och miljökontoret. Dagens sammanträde Arbetsutskottet har tagit del av inkomna skrivelser men finner inte att dessa förändrar utskottets ställningstagande. Arbetsutskottet vidhåller tidigare förslag till beslut att avskriva ärendet.

7 Bygg- och miljönämnden Harald Ljungman Uppsalavägen Rimbo au 90 Dnr BMN Del av Stocksättra 1:1 i Rimbo församling strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus Beslut Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken för uppförande av tre enbostadshus inom del av fastigheten Stocksättra 1:1. Motivering Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet föreligger inte för sökt bebyggelse. Fastigheten utgör tillsammans med kringliggande obebyggd mark ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt och djurlivet. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Åtgärden är inte förenlig med strandskyddets syften och särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddet föreligger inte. Nu sökt strandskyddsdispens och förhandsbesked bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 12 plan- och bygglagen. Lagrum 7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 miljöbalken 2 kap 1-3, 8 kap 12 plan- och bygglagen Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus inom del av fastigheten Stocksättra 1:1. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Tomtplatsen är obebyggd. Fastighetens areal är 115,9 ha.

8 Bygg- och miljönämnden au 90 Dnr BMN Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger. Tillämplig lagstiftning Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser - redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, - behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, - behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Enligt 2 kap 1-3 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. Enligt 3 kap 6 miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. Bygg- och miljökontorets bedömning Bygg- och miljökontoret bedömer att några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet inte föreligger för sökt bebyggelse.

9 Bygg- och miljönämnden au 90 Dnr BMN Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheten tillsammans med kringliggande obebyggd mark utgör ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras. Det aktuella området där enbostadshusen är tänkt att placeras berör mark som är allemansrättsligt tillgängliga. Enbostadshuset kommer genom sin användning och hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt. Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att åtgärden inte är förenlig med strandskyddets syften och att särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddet inte föreligger. Politisk beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet Kommunicering Sökanden har i skrivelse, daterad , yttrat sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Inkommen skrivelse förändrar inte Bygg- och miljökontorets ställningstagande. Dagens sammanträde Arbetsutskottet har tagit del av inkommet yttrande men finner inte att detta förändrar utskottets ställningstagande. Utskottet vidhåller tidigare förslag till beslut.

10 Bygg- och miljönämnden Mikael Jansson Esplanaden 7 B NORRTÄLJE au 91 Dnr BMN Räfsja 1:12 i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av två flerbostadshus med sammanlagt 18 lägenheter och tillhörande förråd och carport Beslut Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att avslå förhandsbesked för uppförande av två flerbostadshus med sammanlagt 18 lägenheter och tillhörande förråd och carport Motivering Tomtplatsen ligger i anslutning till ett detaljplanerat område som är bebyggt huvudsakligen med enbostadshus och radhus. Tomtplatsen ligger i ett område som i den fördjupade översiktsplanen för Norrtälje har utpekats som värdefull natur, landskap och strövområden samt i anslutning till område som har utpekats som bostadsområde. Söder om fastigheten pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan för bostadsändamål. Med hänsyn till omfattningen av befintlig bebyggelse runt fastigheten Räfsja 1:12 finns ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse och friytor. Bygg- och miljökontoret föreslår att eventuell exploatering av fastigheten ska prövas genom detaljplaneläggning enligt 5 kap 1 plan- och bygglagen. Lagrum: 5 kap 1 plan- och bygglagen Ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av två flerbostadshus med sammanlagt 18 lägenheter och tillhörande förråd och carport inom fastigheten Räfsja 1:12. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Tomtplatsen är obebyggd. Fastighetens areal är m². Det aktuella områdets areal är ca 4600 m². Tomtplatsen ligger i anslutning till ett detaljplanerat område som är bebyggt huvudsakligen med enbostadshus och radhus.

11 Bygg- och miljönämnden au 91 Dnr BMN Tomtplatsen ligger i ett område som har i den fördjupade översiktsplanen för Norrtälje utpekats som värdefull natur, landskap och strövområden samt i anslutning till område som har utpekats som bostadsområde. Söder om fastigheten pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan för bostadsändamål. Tillämplig lagstiftning Enligt 5 kap 1 plan- och bygglagen ska prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan för 1. ny sammanhållen bebyggelse, 2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked, och 3. bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang. Bygg- och miljökontorets bedömning Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av två flerbostadshus med sammanlagt 18 lägenheter. Tomtplatsen ligger i anslutning till ett detaljplanerat område som är bebyggt huvudsakligen med enbostadshus och radhus. Tomtplatsen ligger i ett område som har i den fördjupade översiktsplanen för Norrtälje utpekats som värdefull natur, landskap och strövområden samt i anslutning till område som har utpekats som bostadsområde. Söder om fastigheten pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan för bostadsändamål. Bygg- och miljökontoret bedömer att det med hänsyn till omfattningen av befintlig bebyggelse runt fastigheten Räfsja 1:12 finns ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse och friytor. Bygg- och miljökontoret föreslår att eventuell exploatering av fastigheten ska prövas genom detaljplaneläggning enligt 5 kap 1 plan- och bygglagen.

12 Bygg- och miljönämnden Lennart Gustafsson Knopväggen Borlänge Torbjörn Gustafsson Stralsundsgatan Enskede au 92 Dnr BMN Rådmansö 1:204 - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus och garage. Beslut Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att avslå förhandsbesked och erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken för uppförande av ett enbostadshus och garage inom fastigheten Rådmansö 1:204 Motivering Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus och garage. Sökande avser att placera bostadshuset på den del av fastigheten som omfattas av strandskydd. Sökt byggnad med tillhörande hemfridszon kommer då att ta i anspråk mark som idag är allemansrättsligt tillgänglig. Inget av miljöbalkens nämnda skäl för dispens föreligger för sökt bebyggelse. Vid en vägning mellan allmänna och enskilda intressen bedömer bygg- och miljökontoret att värden för strandskyddet som finns i det aktuella området väger tyngre än sökandes enskilda intresse av aktuell åtgärd. Bygg- och miljönämnden anser att bedömningen skulle kunna bli annorlunda om sökt bostadshus med garage i sin helhet placeras utanför strandskyddat område. Lagrum 7 kap och 18 miljöbalken Reservation Ordförande Mats Hultin (m) och Ingmar Wallén (m) reserverar sig mot utskottets förslag till beslut till förmån för eget bifallsyrkande. Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus och garage inom fastigheten Rådmansö 1:204.

13 Bygg- och miljönämnden au 92 Dnr BMN Bakgrund Bygg- och miljökontoret har i en skrivelse bett sökande att placera huset på den del av tomten som inte omfattas av strandskydd, men sökande vill ha ärendet prövat i befintligt skick. Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Fastigheten är obebyggd. Fastighetens areal är 3099 m². Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, - behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, - behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rådmansö 1:204 belägen inom - riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1). - regionalt intresse för naturvården, klass 3 (se kap 3.5, kartbilaga 3.4). Tillämplig lagstiftning Enligt 2 kap 1-3 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

14 Bygg- och miljönämnden au 92 Dnr BMN Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. Enligt 3 kap 6 miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Bygg- och miljökontorets bedömning I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras. Det aktuella området där det avsedda bostadshuset ska placeras berör mark som är allemansrättsligt tillgängliga. Enbostadshuset kommer genom sin användning och hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt. Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Rådmansö 1:204 är delvis placerad innanför strandskyddat område. Särskilda skäl krävs för att byggnation, eller nyttjande av tomt, innanför strandskyddat område. Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att inga särskilda skäl för att bevilja dispens på platsen föreligger som ansökan är utformad idag. Samråds- och remissyttranden samt bemötanden Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Rådmansö 1:38, 1:39, 1:161, 1:190 och 3:1 är berörda av sökt byggprojekt. Bygg- och miljökontoret har enligt samrådsyttrande bedömt att anordnande av vatten och avlopp går att lösa.

15 Bygg- och miljönämnden au 92 Dnr BMN Ägare till fastigheterna Rådmansö 1:39, 1:190 och 3:1 har enligt yttranden inget inga erinringar mot sökt bebyggelse. Ägare till fastigheterna Rådmansö 1:38 och 1:161 har inte kommit in med några yttranden. Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande inget att erinra mot sökt bebyggelse. I kommunstyrelsekontorets databaser finns inga uppgifter om rödlistade arter. De bedömer att sökt förhandsbesked inte påtagligt kommer att skada det regionala intresset för naturvården. Politisk beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet Reservation från (m) Kommunicering Sökanden har i skrivelse, daterad 30 mars 2011, yttrat sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Inkommen skrivelse förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande. Dagens sammanträde Yrkande Ordförande Mats Hultin (m) med instämmande av Ingmar Wallén (m) yrkar - bifall till ansökan i enlighet med tidigare ställningstagande. Eva Olander (c), Margaretha Lundgren (s) och Lennart Svennberg (s) yrkar - avslag på ansökan i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på dels bifallsyrkandet dels arbetsutskottets förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkandet. Reservation från (m).

16 Bygg- och miljönämnden Gunnar Ågren c/o Transportstyrelsen Luftfarsavdelningen Norrköping au 93 Dnr BMN Del av Håtö 1:9, skifte 1 - förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus alternativt fritidshus. Beslut Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att avslå förhandsbesked och erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken för uppförande av enbostadshus alternativt fritidshus inom del av fastigheten Håtö 1:9, skifte 1. Motivering Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus alternativt ett fritidshus inom fastigheten del av Håtö 1:9. På platsen idag finns en brygga samt två uthusbyggnader som man avser att riva. Enligt skrivelse från sökande så nyttjas de befintliga uthusbyggnaderna som boningshus, men i Norrtälje kommuns bygglovarkiv finns inget formellt tillstånd för boningshus. Bygg- och miljökontoret har gjort bedömningen att det är två uthus som står på platsen idag. Uthusbyggnader har ingen privatiserad hemfridszon runt sig och avhåller inte allmänheten från att vistas i området. Byggs ett nytt boningshus på platsen kommer det med sin hemfridszon att privatisera mark som tidigare har varit allemansrättsligt tillgänglig mark. Sökt förhandsbesked för uppförande av enbostadshus alternativt fritidshus är beläget i sin helhet inom strandskyddat område. Inom ett strandskyddat område får man inte uppföra nya byggnader eller ändra byggnader eller andra anläggningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt. Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet föreligger inte för sökt bebyggelse. Lagrum 7 kap 15 miljöbalken Jäv Ordförande Mats Hultin (m) är inte närvarande vid ärendets behandling och beslut på grund av jäv.

17 Bygg- och miljönämnden au 93 Dnr BMN Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus alternativt fritidshus inom del av fastigheten Håtö1:9, skifte 1. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett bostadshus samt uthusbyggnader och brygga. Fastighetens areal är 1,3 ha. Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd, och nybyggnadsförbud enligt 7 kap miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, - behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, - behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. I miljöbalkspropositionen nämns ogiltiga skäl för strandskyddsdispens. Hit räknas att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig, personliga skäl såsom återflyttning till gamla hemtrakter eller föräldrar eller barns önskan om att bo nära familjen. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Håtö 1:9 belägen inom riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1).

18 Bygg- och miljönämnden au 93 Dnr BMN Bygg- och miljökontorets bedömning Bygg- och miljökontoret bedömer att några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet inte föreligger för sökt bebyggelse. I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras. Det aktuella området där det avsedda bostadshuset ska placeras berör mark som är allemansrättsligt tillgängliga. Enbostadshuset kommer genom sin användning och hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på marken, mark som idag är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Nu sökt förhandsbesked bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 12 plan- och bygglagen varför bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan. Politisk beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet Kommunicering Sökanden har i skrivelse, daterad yttrat sig över utskottets förslag till beslut. Till yttrandet har bifogats en principskiss. Bygg- och miljökontoret vidhåller, enligt tillägg till tjänsteskrivelsen, tidigare ställningstagande i ärendet. Dagens sammanträde Arbetsutskottet har tagit del av inkommet yttrande men finner inte att detta förändrar utskottets ställningstagande. Arbetsutskottet vidhåller tidigare förslag till beslut.

19 Bygg- och miljönämnden Nils Stjernquist Gustavsviksvägen 21 C Saltsjö-Boo au 94 Dnr BMN Rödlöga 1:69 i Blidö församling - förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus Beslut Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus Motivering Strandområdena i skärgården är av stort värde för friluftslivet. Särskilt i ytterskärgården där Rödlöga är belägen. Rödlöga ingår i ett område som är av riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 1,2 och 4 för sina samlade natur- och kulturvärden. Dessutom är ön belägen i ett område som är av riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och naturvård, 3 kap 6 miljöbalken, och ska därför så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada natur- eller kulturmiljön. Detta förstärker behovet av det byggnadsförbud som strandskyddsbestämmelserna innebär. Skogen på ön har ett högt naturvärde och är klassat som naturvärdesobjekt i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Rödlöga har ett så stort värde för strandskyddet att det utvidgats till 300 meter för att säkerställa strandskyddets syften. Platsen för den sökta åtgärden är obebyggd. Två stigar löper på var sin sida av sökt byggnad. Fritidshuset bedöms ha en avhållande effekt på allmänhetens möjlighet att färdas längs stigen och att vistas på mark som idag är allemansrättsligt tillgänglig. Den sammantagna bedömningen är att aktuell åtgärd strider mot strandskyddets syften. Åtgärden bedöms inte heller vara förenlig med miljöbalkens allmänna hänsynsregler och hushållningsbestämmelser. Nu sökt förhandsbesked är inte heller förenligt med bestämmelserna i 8 kap 12 plan- och bygglagen med kraven på byggnader och byggnaders placering, eller med de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse. Lagrum MB 3 kap 1, 6, 4 kap 1,2, 4, 7 kap 13-15, 26, PBL 2, 3 kap, 8 kap 12.

20 Bygg- och miljönämnden au 94 Dnr BMN Ärendet Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Fastigheten är bebyggd med ett flertal byggnader, men sökt tomtplats är obebyggd. Fastighetens areal är 5,25 ha. Fastigheten omfattas av utökat strandskydd, 300m, och nybyggnadsförbud enligt 7 kap miljöbalken. Fastigheten Rödlöga 1:69 är belägen inom fördjupad översiktsplan över skärgården, antagen , där den beskrivs ligga i ytterskärgården. Ny- och ombyggnad får inte ske som strider mot de befintliga bebyggelsemiljövärdena. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:69 belägen inom riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1). Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:69 belägen inom riksintresseområde för naturvård, Svartlöga Rödlöga (se kap 3.4.3, kartbilaga 3.1). Området har högsta naturvärde som ett förhållandevis opåverkat tvärsnitt av mellanskärgården. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:69 belägen inom riksintresseområde för kulturmiljön, Svartlöga Rödlöga AB 617 (se kap 6.4, kartbilaga 6.1). Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:69, belägen inom riksintresseområde för friluftslivet (se kap 15.3, kartbilaga 15.1). Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:69, belägen inom regionalt intresseområde klass 2 Norra Ljusterö-Yxlan-Blidö-Svartlöga-Rödlöga Området har högsta naturvärde som ett förhållandevis opåverkat tvärsnitt av inner- och mellanskärgården. Tillämplig lagstiftning Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser - redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, - behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

21 Bygg- och miljönämnden au 94 Dnr BMN behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Enligt 2 kap 1-3 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall enligt 3 kap 2 miljöbalken, så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. Enligt 3 kap 6 miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Områden av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Enligt fördjupad översiktsplan för skärgården och riktlinjer för ytterligare fritidshusbebyggelse i Norrtälje kommun, kap 8 och 9, framgår att inom skärgårdszonen som anges genom gränsen för högexploaterad kust ska det enligt 4 kap miljöbalken inte etableras några nya fritidshusområden. Komplettering kan endast ske med enstaka fritidshus i anslutning till eller inom befintliga fritidshusområden eller annan samlad bebyggelse.

22 Bygg- och miljönämnden au 94 Dnr BMN Bygg- och miljökontorets bedömning Strandområdena i skärgården är av stort värde för friluftslivet. Särskilt i ytterskärgården där Rödlöga är belägen. Rödlöga ingår i ett område som är av riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 1,2 och 4 för sina samlade natur- och kulturvärden. Dessutom är ön belägen i ett område som är av riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och naturvård, 3 kap 6 miljöbalken, och ska därför så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada natur- eller kulturmiljön. Fritidshuset bedöms ha en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet och ha en negativ påverkan på allmänhetens möjlighet att vistas på mark som idag är allemansrättsligt tillgänglig. Bygg- och miljökontoret bedömer att sökt åtgärd strider mot strandskyddets syften. Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheten tillsammans med annan obebyggd mark utgör ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt- och djurlivet. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Lokaliseringen bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2-3 kap plan- och bygglagen om lämplig placering av byggnader med hänvisning till bland annat natur- och kulturvärdena på platsen. Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 8 kap 12 plan- och bygglagen saknas således varför bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan.

23 Bygg- och miljönämnden Christian Wedin Häggvägen Waxholm au 95 Dnr BMN Löparö 2:52 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av förråd samt borttagande av tre befintliga bodar Beslut Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att bevilja rivningslov för borttagande av tre befintliga bodar samt att avslå bygglov för nybyggnad av ett förråd inom fastigheten Löparö 2:52. Rivningsmaterial ska omhändertas på ett miljömässigt riktigt och av myndigheterna godtagbart sätt. Dessutom bör återvinning av material utföras i största möjliga utsträckning. Motivering Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Omkring 22 av totalt 30 m² (73 %) av sökt förrådsbyggnad placeras inom markområde som inte får bebyggas vilket inte kan ses som en mindre avvikelse. Nu sökt nybyggnad av ett förråd inom fastigheten Löparö 2:52 bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 11 plan- och bygglagen varför ansökan avstyrks. Lagrum: 2-3 kap och 8 kap 11, plan- och bygglagen. Ärendet Ansökan avser bygglov och bygganmälan för nybyggnad av ett förråd samt borttagande av tre befintliga bodar inom fastigheten Löparö 2:52. Bakgrund Fastigheten omfattas av detaljplan nr som medger att en huvudbyggnad om max 100 m² samt två komplementbyggnader som tillsammans får uppta max 40 m² får uppföras. Komplementbyggnader får uppföras till en max byggnadshöjd om 2,5 m och får inte placeras närmre grannfastighet än 4,5 m. På sökt plats är marken från fastighetsgränsen mot väg till 9-10 m in på fastigheten markerad som mark som inte får bebyggas.

24 Bygg- och miljönämnden au 95 Dnr BMN Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Omkring 22 av totalt 30 m² (73 %) av sökt förrådsbyggnad placeras inom markområde som inte får bebyggas. Sökt förrådsbyggnad placeras endast 1m från gränsen till grannfastigheten Löparö 2:53 vilket ägarna till fastigheten medger enligt skrivelse Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus samt tre bodar. De tre bodarna avses rivas till förmån för nu sökt förrådsbyggnad. Fastighetens areal är 1764 m². Tillämplig lagstiftning Enligt 8 kap 11 plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om 1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området, varvid det förhållandet att genomförandetiden för detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas 2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden ska utföras a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller för området eller b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en bygglovprövning enligt denna lag eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988) och 3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och Bygg- och miljökontorets bedömning Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Omkring 22 av totalt 30 kvm (73 %) av sökt förrådsbyggnad placeras inom markområde som inte får bebyggas vilket inte kan ses som en mindre avvikelse. Nu sökt nybyggnad av ett förråd inom fastigheten Löparö 2:52 bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 11 plan- och bygglagen varför bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan. Samråds- och remissyttranden samt bemötanden Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Löparö 2:37 och 2:53 är berörda av sökt byggprojekt. Ägare till fastigheterna Löparö 2:37 och 2:53 har enligt till ansökan bifogade skrivelser inga erinringar mot sökt bebyggelse.

25 Bygg- och miljönämnden au 96 Dnr BMN Rimbo-Vallby 5:83 i Rimbo församling - miljösanktionsavgift Beslut Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 30 kap 1 1 p och 3 och med hänvisning till 1 förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter och punkten b) i bilagan till samma förordning: att Riflex Industrifastigheter AB med organisationsnummer , Vallbyvägen 20, Rimbo, skall betala miljösanktionsavgift på 1000:-. Betalning Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att sändas till Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4 miljöbalken. Efter sista betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 andra stycket miljöbalken, verkställas som lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta beslut överklagas. Lagstiftning Enligt förordningen (SFS1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 17, är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 30 kap 1 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild avgift (miljösanktionsavgift) skall betalas av den som påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts. Enligt 30 kap 3 miljöbalken skall tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgiften och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Enligt förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter skall miljösanktionsavgifter tas ut för de överträdelser som anges i bilagan till denna förordning. Enligt denna bilaga punkt a) är miljösanktionsavgiften 5000:- för överträdelsen att utan tillstånd inrätta en avloppsanläggning trots att ett sådant tillstånd krävs.

26 Bygg- och miljönämnden au 96 Dnr BMN Enligt 30 kap 2 miljöbalken skall avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskälig. Bakgrund Via telefonsamtal får bygg- och miljökontoret vetskap om att det utan tillstånd inrättats en bergvärmeanläggning på rubricerad fastighet. Fastighetsägaren, Riflex Industrifastigheter AB, kontaktades och meddelades att bergvämeanläggning inte får inrättas utan tillstånd. I efterhand inkom en anmälan om inrättande av värmpumpsanläggning till bygg- och miljökontoret. Möjlighet till grannyttrande sändes ut till angränsande fastigheterna. Via telefonsamtal fick bygg- och miljökontoret återigen bekräftat att bergvärmeanläggningen anordnats utan tillstånd i slutet av år Bygg- och miljökontorets bedömning Bygg- och miljökontoret bedömer att Riflex Industrifastigheter AB överträtt Miljöbalken (SFS 1998:808) och Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift. Bygg- och miljökontoret föreslår att bygg- och miljönämnden beslutar att Riflex Industrifastigheter AB skall betala miljösanktionsavgift på 1000:- för sina överträdelser.

27 Bygg- och miljönämnden au 97 Dnr BMN Rimbo-Ösby 1:7 i Rimbo församling - förbud mot utsläpp av avloppsvatten Beslut Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att förbjuda innehavare av ovanstående fastighet, Gunilla Larsson ( ) vid vite av kronor, att avleda avloppsvatten till fastighetens befintliga avloppsanläggning. Detta skall ske genom att den befintliga infiltrationsanläggningen på Rimbo- Ösby 1:7 varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske. Förbudet skall gälla till dess att ny avloppsanläggning iordningställts efter att projektering utförts och nytt tillstånd beviljats. Bygg- och miljökontoret skall meddelas när åtgärden vidtagits enligt ovan så att inspektion kan utföras. Förbudet gäller tre månader från och med att beslut delgivits Gunilla Larsson. Beslutet skall gälla omedelbart även om beslutet överklagas. Lagrum Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7, 9 kap 3, 7 och 26 kap 9 och 14. Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13. Motivering Vid inspektion av avloppsanläggningen på ovanstående fastighet har bygg- och miljökontoret (BoM) konstaterat att bristfälligt renat avloppsvatten rinner ut från den dåligt fungerande infiltrationen som är belägen på fastigheten Rimbo-Ösby 1:7. BoM bedömer att utsläpp av avloppsvatten från avloppsanläggningen i nuläget måste anses utgöra en olägenhet för människors hälsa och miljön enligt miljöbalken 9 kap 3. Enligt miljöbalken 2 kap 3 skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttagas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. BoM bedömer att det är skäligt enligt miljöbalken 2 kap 7, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens dåliga funktion både medför skada för miljön och olägenhet för människors hälsa i form av luktstörningar och risk för förorening av dricksvattentäkt på fastigheten Rimbo-Ekeby 1:8. I beslutet föreskrivna åtgärder måste därför vidtas för att undanröja olägenheten snarast dock senast

28 Bygg- och miljönämnden au 97 Dnr BMN Underlag för beslut ansökan om enskild avloppsanläggning med vattentoalett ansluten samt bilagor till ansökan beslut om tillstånd till anordnande av enskild avloppsanläggning med vattentoalett klagomål inkommet till bygg- och miljökontoret tjänsteskrivelse yttrande från fastighetsägare till Rimbo-Ösby 1: inspektion utförd inspektion med infärgning utförd svar på kommunicering från Gunilla Larsson inkommen via fax svar på kommunicering från Gunilla Larsson inkommen via mail svar på kommunicering från Gunilla Larsson inkommen via mail svar på kommunicering från Gunilla Larsson inkommen via post Bakgrund En olägenhetsanmälan inkom till BoM angående höga halter av E.coli i dricksvattnet från den borrade brunnen på fastigheten Rimbo-Ekeby 1:8. I sin skrivelse angav den klagande att eventuellt två avlopp på grannfastigheterna Rimbo-Ekeby 1:35 samt Rimbo-Ösby 1:7 skulle kunna utgöra orsaken till föroreningen. Genom skrivelse daterad informerades fastighetsägarna till Rimbo-Ekeby 1:35 och Rimbo-Ösby 1:7 om klagomålet och gavs samtidigt möjlighet att yttra sig samt att inkomma med uppgifter. De båda hörda fastighetsägarna hävdade att den borrade brunnen var fel utformad och otät på grund av den sprickiga röda gnejs som förekommer i området och att detta orsakat problemen med förorening av grannens vattentäkt. Undertecknad besiktade avloppsanläggningarna på fastigheterna Rimbo-Ekeby 1:35 samt Rimbo-Ösby 1: och kunde då utesluta att avloppet på Rimbo-Ekeby 1:35 hade någon påverkan på aktuell dricksvattenbrunn eller att avloppsanläggningens status var dålig. Vid besiktning av avloppsanläggningen på Rimbo-Ösby 1:7 noterades att infiltrationsanläggningen hade bristfällig funktion. På Rimbo-Ösby 1:7 noterades att varken slamavskiljare eller infiltration var frostskyddad och att infiltrationen låg ytligt. Slamavskiljaren och även delar av infiltrationsledningen låg till stora delar ovan jord. Kompaktmoduler och markduk framgick tydligt under jordmassorna. Anläggningen är anlagd för ytligt och är dåligt isolerad, endast ca 25 cm återfyllnadsmassor har används vid anläggandet. Infiltrationsanläggningen är täckt av nässlor vilket antyder att infiltrationen är dåligt tätad och ligger ytligt. Det var vid inspektion påtagligt att det är en hög belastning på avloppsanläggningen. Första kammaren innehöll en tjock kaka med slam och papper.

29 Bygg- och miljönämnden au 97 Dnr BMN Den andra kammaren innehöll en relativt tjock slamkaka och den tredje kammaren innehöll även den mycket slam som i kombination med hård belastning på avloppsanläggningen kan leda till slamflykt. Ingen spolbrunn för kontroll av funktion finns. Infiltrationsröret leder rakt genom bädden och sticker ut på bäddens ände utan luftning eller propp. Vid inspektion konstaterades att orenat avloppsvatten runnit rakt genom infiltrationen. Nedanför utloppsröret var det blött och sumpigt och det noterades även en viss doft. Vid inspektion utfördes en infärgning av avloppsanläggningen. I slamavskiljarens tredje kammare hälldes flourecerande färgämne och för att få ett flöde spolades vatten i slamavskiljarens andra brunn, detta för att förhindra slamflykt. Efter tio minuter noterades att en jämn ström av färgat avloppsvatten rann ut genom röret i änden på infiltrationsbädden. Undertecknad konstaterade även att utläckage av avloppsvatten sker längs med infiltrationens sidor vilket medför att det blir blött och sumpigt intill infiltrationsbädden. Bristfälligt renat avloppsvatten rinner ut från den dåligt fungerande infiltrationen och detta avloppsvatten kan transporteras vidare via ett dike som leder till fastigheten Rimbo-Ekeby 1:8, där vattnet i diket uppehåller sig ca 25 m från vattentäkten på samma fastighet. Dricksvattenbrunnen på Rimbo-Ekeby 1:8 ligger ca 40 meter nedströms avloppsinfiltrationen på Rimbo-Ösby 1:7. Det föreligger en påtaglig risk att dricksvattentäkten på Rimbo-Ekeby 1:8 förorenas av det avloppsvatten som leds ut orenat på grund av den undermåliga infiltrationsanläggningen. Ny plats för avloppsanläggning som betjänar fastigheten Rimbo-Ösby 1:7 måste därför lokaliseras och ny ansökan om att ändra befintlig avloppsanläggning skall inlämnas till Bygg- och miljönämnden. Bästa långsiktiga lösning är att fastigheten Rimbo-Ösby 1:7 ansluts till det kommunala VA-nätet. Politisk beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet Kommunicering Kommunicering enligt förvaltningslagen har skett. Tillägg till tjänsteskrivelse Fastighetsägaren till Rimbo-Ösby 1:7 har inkommit med ett svar på negativ kommunicering daterat samt tre daterade och har med samtliga av dessa svar bifogat skrivelse från kvalitetsansvarig Kari Onjukka. Bygg- och miljökontoret bedömer att fastighetsägaren inte har inkommit med några uppgifter som ändrar kontorets ställningstagande.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2012-05-31 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-05-31 kl 15:00-15:25 Beslutande Mats Hultin (m), ordförande 117-122 Eva Olander (c), 1:e vice ordf 117-122

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 15:00-15:05 Beslutande Mats Hultin (M) 45-50 Klas Zettergren (M), 45-50 Eva Olander, (C) 45-50 Margaretha Lundgren

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-06-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-06-22 kl 15.00-15.15 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 118-126 Klas Zettergren (m) 118-126 Eva Olander (c),

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Ingmar Wallén (M) Eva Öländer (C) Ethel Söderman Sandin (S) Lennart Svenberg (S) Robert Beronius (FP), adjungerad

Mats Hultin (M), ordförande Ingmar Wallén (M) Eva Öländer (C) Ethel Söderman Sandin (S) Lennart Svenberg (S) Robert Beronius (FP), adjungerad NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2013-09-05 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2013-09-05 kl. 09:00-09:45 Beslutande Mats Hultin (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15:00-15:10 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande 53-61 Klas Zettergren (M) 53-61

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl. 09:00-09:05 Beslutande Mats Hultin (M) Ingmar Wallén (M), Eva Olander, (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2014-06-09 kl. 09:00-10:00 Beslutande Mats Hultin (M) 93-114 Ingmar Wallén (M), 93-114 Eva Olander, (C) 93-114

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare. Margaretha Lundgren (S)

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare. Margaretha Lundgren (S) ipr NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida v. Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-12-05 kl. 15:00-15:10 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande 173-181 Ingmar Wallén(M) 173-181

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm Datum Dnr 2015-08-10 STR.2015.3449 253 Jan Casserstedt jan.casserstedt@varmdo.se 08-570 483 16 Jurist REK + MB Tjänsteskrivelse UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-09-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2011-09-22 kl 09:00-10:00 Beslutande Eva Olander (c), 1:e vice ordf 157-165 Ingmar Wallén (m) 157-165 Anette

Läs mer

Kai Larsson (MP) adjungerad 97-114

Kai Larsson (MP) adjungerad 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2015-06-04 1 Plats och tid Kommunhuset, RådmansÖ-rummet 2015-06-04 kl. 15:15-16:25 Beslutande Margareta Lundgren (S) Lennart

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/15 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:10 Paragrafer 89-95 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN LANSSTYRELSEN Avdelningen för planfrågor Jeanette Odelius 08-785 45 64 2012-11-13 Södertälje kommun Samhallsbyggnadskontoret Vbr beteckning Delgivningskvitto Lena Eliasson Näsby 2 646 93 Gnesta Prövning

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-09-06 1 (58) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.40 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Sten Johansson (M) Kjell Brolin (KD)

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Berit Elisson (fp) adjungerad. Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare

Berit Elisson (fp) adjungerad. Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare NORRTÄL1E SAMMANTRADESPROTOKOLL,,^ v, v. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2012-04-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-04-03 kl 09:00-10:00 Beslutande Mats Hultin (m), ordförande 84-99

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2012-08-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Rimbo-rummet 2012-08-22 kl 16:00-16:30 Beslutande Mats Hultin (m), ordförande 137-150 Ingmar Wallén (m) 137-150 Eva Olander

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:7

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:7 M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:7 Målnummer: M6222-14 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2015-02-23 Rubrik: Strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnad ----- Strandskyddsdispens

Läs mer

DOM 2015-02-25 Stockholm

DOM 2015-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2015-02-25 Stockholm Mål nr M 8665-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-02 i mål nr M 1231-14, se bilaga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Berit Elisson (fp), adjungerad. Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov-va Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare

Berit Elisson (fp), adjungerad. Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov-va Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare 2011-01-18 Plats och tid Kommunhuset, Rimbo-rummet 2011-01-18 kl 09:15-10:45 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 1-38 Svante Norström (m) 1-38 Eva Öländer (c), 1:e vice ordf 1-38 Margaretha Lundgren (s) 2:e

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (1) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C) 1:e v ordf Sven-Olov

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9) 2015-02-19 1(9) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:00 Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Övriga

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll 2015-06-09 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-06-09 kl. 13.00-16.30 Justerade paragrafer 35-42 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2015 SÖKANDE 1. AA 2. BB KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Socialdepartementet) beslut den 28 maj 2014, S2013/4676/PBB, i fråga om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060102 DOM 2017-04-25 Stockholm Mål nr P 10210-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-11-11 i mål nr P 3433-16, se bilaga

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer