ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl Beslutande Mats Hultin (m) ordf Klas Zettergren (m) Eva Olander (c), 1:e vice ordf Margaretha Lundgren (s) 2:e vice ordf Lennart Svenberg (s) Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare Utses att justera Margaretha Lundgren (s) Justeringens Bygg- och miljökontoret , kl plats och tid Underskrift Sekreterare... Paragrafer Ann-Christine Karlsson Ordförande... Mats Hultin Justerande... Margaretha Lundgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift... Ann-Christine Karlsson

2 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ärenden Paragrafer 1. Val av justerare Dnr Björken 7 i Norrtälje stad. Förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus. 3. Dnr Del av Väddö-Tomta 5:32 i Väddö församling. Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus alternativt fritidshus. 4. Dnr Väddö-Tomta 5:48 i Väddö församling. Anmälan om olaga åtgärd: stenbank 5. Dnr Tulka 2:10 i Häverö församling. Strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad. 6. Dnr Lågarö 4:45 i Rådmansö församling. Bygglov för uppförande av fritidshus och gäststuga samt installation av eldstad. 7. Dnr Spillersboda 4:16 Olaga uppförd parkering samt friggebod nära tomtgräns Dnr Beslut om vägnamn Dnr Månatlig ekonomisk uppföljning för perioden t.o.m maj månad

3 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 118 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, onsdagen den 28/6 kl på Bygg- och miljökontoret.

4 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Lena Ringefors Vegagatan NORRTÄLJE au 119 Dnr BMN Björken 7 i Norrtälje stad - förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus Beslut Arbetsutskottet beslutar att avslå förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus. Motivering Ledningskontoret arbetar med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Tälje 3:51 med flera där fastigheten Björken 7 ingår. Enligt den föreslagna nya detaljplanen kommer fastigheten att kunna delas och bebyggas med ytterligare en huvudbyggnad på 120 m² i högst en våning med suterrängvåning. Nuvarande förslag strider mot den gällande detaljplanen enligt följande: Den sökta byggnaden placeras på mark som får bebyggas endast med komplementbyggnader. Den sökta byggnaden överstiger den max tillåtna byggnadsarean. Lagrum: 8 kap 23 plan- och bygglagen Ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus inom fastigheten Björken 7. Upplysningar Detta beslut kan överklagas. Faktura skickas i separat försändelse Hur man överklagar Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, Norrtälje. I skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

5 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 119 Dnr BMN Bakgrund Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av fristående byggnader för bostadsändamål upp till två våningar med byggnadshöjd på 7,6 m och BYA på 120 m². Av tomt betecknat med F ska 4/5 delar lämnas obebyggda. Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad samt två komplementbyggnader. Fastighetens areal är 2127 m². Ledningskontoret arbetar med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Tälje 3:51 med flera där fastigheten Björken 7 ingår. Enligt den nya detaljplanen kommer fastigheten att kunna delas och bebyggas med ytterligare en huvudbyggnad på 120 m² i högst en våning och en suterrängvåning. Tillämplig lagstiftning Enligt 8 kap 11 plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om 1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området, varvid det förhållandet att genomförandetiden för detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas 2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden ska utföras a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller för området eller b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en bygglovprövning enligt denna lag eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988) och 3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och Begärs tillstånd att expropriera den byggnad eller mark som en ansökan om lov avser eller påbörjas arbete för att anta, ändra eller upphäva detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan som berör byggnaden eller marken, får byggnadsnämnden, enligt 8 kap 23 planoch bygglagen, besluta om anstånd med avgörandet om lov till dess att ärendet om expropriationstillståndet avgjorts eller planarbetet avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att ansökningen om lov kom in till byggnadsnämnden, skall dock ansökningen avgöras utan dröjsmål. Bygg- och miljökontorets bedömning Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ytterligare ett enbostadshus.

6 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 119 Dnr BMN Förslaget strider mot bestämmelser i den gällande detaljplanen i följande avseende: Byggnaden placeras delvis på mark som inte får bebyggas, det vill säga på prickad mark. Den föreslagna byggnaden har en yta på cirka 240 m² som vida överstiger den max tillåtna BYA på 120 m². Ledningskontoret arbetar med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Tälje 3:51 med flera där fastigheten Björken 7 ingår. Enligt den pågående detaljplanen kommer fastigheten att kunna delas och bebyggas med ytterligare en huvudbyggnad på 120 m² i högst en våning med suterrängvåning. Förslaget strider mot den pågående detaljplanen enligt följande: Den sökta byggnaden placeras på mark som får bebyggas endast med komplementbyggnader. Den sökta byggnaden överstiger den max tillåtna byggnadsarean. Bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan i enlighet med 8 kap 23 plan- och bygglagen då sökt förhandsbesked berör en fastighet som ingår i ett område där det pågår arbete att ta fram en ny detaljplan. Politisk beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari Kommunicering Sökanden har i skrivelse, daterad , yttrat sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Inkommen skrivelse förändrar inte kontorets ställningstagande i ärendet. Politisk beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 april Kommunicering Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Något yttrande har inte kommit in. Exp till: Lena Ringefors (delgivningskvitto)

7 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Uppsala Ingenjörsbyrå KB Kungsgatan Enköping au 120 Dnr BMN Del av Väddö-Tomta 5:32 i Väddö församling - förhandsbesked för uppförande av enbostadshus alternativt fritidshus Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar att avslå förhandsbesked för uppförande av enbostadshus alternativt fritidshus. Motivering Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Byggnader avsedda för bostadsändamål får inte uppföras på parkmark. Lagrum 8 kap 11 plan- och bygglagen Ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av enbostadshus alternativt fritidshus inom del av fastigheten Väddö-Tomta 5:32. Bakgrund Fastigheten omfattas av detaljplan. Enligt gällande detaljplan är fastigheten betecknad som allmän plats, parkmark. Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Byggnader avsedda för bostadsändamål får ej uppföras på parkmark. Fastigheten är obebyggd. Fastighetens areal är m². Tillämplig lagstiftning Enligt 8 kap 11 plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om

8 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 120 Dnr BMN åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området, varvid det förhållandet att genomförandetiden för detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas 2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden ska utföras a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller för området eller b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en bygglovprövning enligt denna lag eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988) och 3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och Bygg- och miljökontorets bedömning Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av enbostadshus alternativt fritidshus. Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Byggnader avsedda för bostadsändamål får inte uppföras på parkmark. Bygg- och miljökontoret har varit i kontakt med sökande. Sökande har per telefon meddelat att ärendet ska prövas i befintligt skick. Utöver frågan om uppförande av enbostadshus alternativt fritidshus har sökande ställt frågan om utökning av tomterna Väddö-Tomta 5:241, 5:242 och 5:243. Bygg- och miljökontoret bedömer att detta inte är ett ärende som kan behandlas av oss och hänvisar till Lantmäteriet. Nu sökt förhandsbesked bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 11 planoch bygglagen varför Bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan. Kommunicering Arbetsutskottets förslag till beslut ska kommuniceras sökanden.

9 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Inger Sonja Kristina Sjövall Sankt Eriksgatan 69 Lgh 1501, , STOCKHOLM au 121 Dnr BMN Väddö-Tomta 5:48 i Väddö församling - anmälan om olaga åtgärd; uppförd stenbank Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar att avskriva ärende om olaga uppförd stenbank från vidare handläggning samt att det åvilar fastighetsägaren att själv undersöka hos länsstyrelsen om arbetet i vattenområdet är vattenverksamhet som regleras enligt 11 kap miljöbalken. Motivering Resterna av en borttagen stenbank är inte av sådan omfattning för att kunna klassas som andra anläggningar än byggnader enligt 8 kap 2 plan och bygglagen. Några tillstånd enligt plan och bygglagen erfordras inte och med anledningen av detta kan ärendet avskrivas från vidare handläggning. Lagrum 8 kap 2 plan och bygglagen Ärendet Ansökan avser anmälan om olaga uppförd stenbank inom fastigheten Väddö-Tomta 5:48. Bakgrund Fastigheten omfattas av detaljplan. Vid tomtgränsen mellan fastigheterna Väddö-Tomta 5:48 och 5:35 finns rester av en stenbank. Bygg- och miljönämnden beslutade den 29 januari om uttagande av byggnadsavgift för olovligt uppfört plank på mur. Bygg- och miljönämnden har i sitt beslut bmn 36 den 28 maj 2009 avslagit ansökan om bygglov och bygganmälan för uppförande av stenbank och plank vid tomtgräns. Efter det har fastighetsägaren tagit bort planket och större delen av stenbanken. Det som återstår är en mindre del av stenbanken i vattnet samt en längre del på land.

10 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 121 Dnr BMN Hans Genander har skriftligen inkommit med anmälan om olaga uppfört stenbank. Fastigheten omfattas av detaljplan. Enligt den är vattenområdet utanför fastigheten Väddö- Tomta 5:48 betecknad som Vb. Vb-område skall utgöra vattenområde som inte får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor, båthus eller dylikt. Reser av stenbanken ligger i tomtgräns till ett annat detaljplanerat område. Där är vattenområdet betecknad som V. V-område skall utgöra vattenområde som inte får utfyllas eller överbyggas. Här berört område är beläget inom detaljplan fastställd 1969, vilket innebär att området saknar strandskydd. Fastighetens landareal är 3700 m². Fastighetens vattenareal är inte redovisad. Tillämplig lagstiftning Enligt 8 kap 2 plan och bygglagen i fråga om andra anläggningar än byggnader krävs bygglov för att 1. anordna nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor, 2. anordna upplag eller materialgårdar, 3. anordna tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana eller gruvdrift, 4. inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter, som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, 5. uppföra radio- eller telemaster eller torn, 6. uppföra vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan, b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken, c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter, 7. uppföra murar eller plank, 8. anordna parkeringsplatser utomhus, 9. anordna begravningsplatser, och 10. väsentligt ändra anläggningar som avses i 1 9. Bygg- och miljökontorets bedömning Bygg- och miljönämnden har i sitt beslut bmn 36 den 28 maj 2009 avslagit ansökan om bygglov och bygganmälan för uppförande av stenbank och plank vid tomtgräns. Efter det har fastighetsägaren tagit bort planket och större delen av stenbanken. Det som återstår är en mindre del av stenbanken i vattnet samt en längre del på land.

11 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 121 Dnr BMN Hans Genander har skriftligen inkommit med anmälan om olaga uppfört stenbank. Bygg- och miljökontoret har kontrollerat det översända underlaget mot gamla bilder som använts både som underlag i det tidigare olaga ärendet samt vid bygglovsansökan. Vi kunde konstatera att det finns rester av en stenbank dvs. en mindre del i vattnet samt en längre del på land. Vad beträffar delen som ligger i vattnet kan konstateras att det handlar om en försumbar liten mängd stenar som bedöms inte kunna vara föremål för ett olaga ärende. Vad beträffar delen som ligger på land som är avsevärt större kan konstateras att det rörs sig om markarbete som har en ringa volym och inte påverkar grannfastigheten Väddö-Tomta 5:35 på ett sådant sett så att det kan anses bygglovspliktigt. Bygg- och miljökontoret anser att resterna av stenbanken inte kan klassas som andra anläggningar än byggnader enligt 8 kap 2 plan och bygglagen och föreslår att ärende om olaga uppförd stenbank ska avskrivas från vidare handläggning. Kommunicering Arbetsutskottets förslag till beslut ska kommuniceras fastighetsägaren och den klagande.

12 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Mats Andersson Pl Herräng au 122 Dnr BMN Tulka 2:10 i Häverö församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad Beslut Arbetsutskottet beslutar att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken för uppförande av ett bostadshus samt att avslå förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus samt rivning av befintlig byggnad. Motivering Det sökta bostadshuset blir mer än två gånger större en det befintliga och kan därmed inte klassas som ersättningsbyggnad. Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet föreligger inte för sökt bebyggelse. Lagrum 2,3 och 8 kap 12 plan- och bygglagen 7 kap och 26 miljöbalken Upplysningar Detta beslut kan överklagas Faktura skickas i separat försändelse Hur man överklagar Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, Norrtälje. I skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

13 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 122 Dnr BMN Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus samt rivning av befintlig byggnad inom fastigheten Tulka 2:10. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Tomtplatsen är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus, tre mindre uthus, en friggebod och en flytbrygga. Ingen av dessa byggnader är i laga kraft tillkommen byggnad. Det har inkommit anmälan om olovligt uppförda friggebod och flytbrygga. Fastighetens areal är 40,0150 ha. Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, - behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, - behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Tulka 2:10 belägen inom riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1). Tillämplig lagstiftning Enligt 2 kap 1-3 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

14 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 122 Dnr BMN Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. Enligt 3 kap 6 miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Bygg- och miljökontorets bedömning Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus samt rivning av befintlig byggnad. Tomtplatsen är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus, tre mindre uthus, en friggebod och en flytbrygga. Ingen av dessa byggnader är i laga kraft tillkommen byggnad. Det har inkommit anmälan om olovligt uppförda friggebod och flytbrygga. Ur det översända underlaget samt besök på plats kan konstateras att fritidshuset som avses rivas är uppfört under olika omgångar samt före Det är en enkel byggnad med en sammanlagd yta på ca 25 m². Ansökan gäller ett bostadshus som skulle placeras på samma plats som den befintliga fritidshuset. Det skulle ha en yta på ca 60 m² och skulle vara så pass dominerande att den påverkar allemansrätten och omgivningen i övrigt. Bygg- och miljökontoret kan konstatera att det sökta bostadshuset blir mer än två gånger större en det befintliga och därmed kan inte klassas som ersättningsbyggnad. Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet enligt 7 kap 18f miljöbalken. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.

15 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 122 Dnr BMN Bostadshuset skulle placeras ca m från strandlinjen och omöjliggöra fri passage vid stranden som bör vara ca 25 m. Bygg- och miljökontoret bedömer att några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet inte föreligger för sökt bebyggelse. Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheten tillsammans med annan obebyggd mark på Korsnäsudden utgör ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Lokaliseringen bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2-3 kap plan- och bygglagen om lämplig placering av byggnader med hänvisning till bland annat natur- och kulturvärdena på platsen. Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 8 kap 12 plan- och bygglagen saknas således varför bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan. Politisk beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 april Kommunicering Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Något yttrande har inte kommit in. Exp till: Mats Andersson (delgivningskvitto)

16 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Hans och Eva Annell Furusundsgatan 12 lgh STOCKHOLM au 123 Dnr BMN LÅGARÖ 4:45 i Rådmansö församling - bygglov för uppförande av fritidshus och gäststuga samt installation av eldstad. Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar att avslå bygglov för uppförande av ett fritidshus och en gäststuga samt installation av en eldstad inom fastigheten Lågarö 4:45 då det strider mot gällande detaljplan vad avser antal byggnader, tillåten byggnadsyta och placering. Motivering Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: - Fastigheten som endast får bebyggas med ett uthus är redan bebyggd med två uthus och planeras nu att bebyggas med ytterligare ett uthus (gäststuga). - Byggnadsarean för nu sökt fritidshus blir 131,9 m² (bruttoarean blir 109,26 m²). Tillsammans med två befintliga uthus om 10 m² var samt sökt gäststuga om 15,9 m² blir den totala byggnadsarean 167,8 m² vilket överskrider detaljplanens bestämmelser med 47,8 m² motsvarande 39,8 %. - Nu sökt gäststuga placeras endast 3,3 m från fastighetsgränsen mot granne. Nu sökt bygglov för uppförande av ett fritidshus och en gäststuga samt installation av en eldstad bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 11 plan- och bygglagen. Lagrum Plan- och bygglagen 8 kap 11. Ärendet Ansökan avser bygglov för uppförande av ett fritidshus och en gäststuga samt installation av en eldstad inom fastigheten Lågarö 4:45. Bakgrund Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus som enligt beviljat rivningslov , D , rivs med anledning av angrepp av mögelsvamp samt med två uthus om 10 m² var. Befintlig friggebod om 10 m²planeras att ersättas med en ny friggebod om 15 m². Fastighetens areal är 2300 m².

17 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 123 Dnr BMN Fastigheten omfattas av detaljplan (nr ) som medger bostadsändamål och att fastigheten får bebyggas med en huvudbyggnad samt ett uthus som tillsammans inte får uppta en större byggnadsarea än 120 m². Byggnaderna får uppföras i endast en våning och byggnadshöjden för huvudbyggnaden får vara 4,0 m och för uthus 2,5 m. Byggnader får inte placeras på prickad mark och ska placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns mot granne. Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: - Fastigheten får endast bebyggas med ett uthus. Enligt nu inlämnad ansökan bebyggs fastigheten med tre uthus varav två är befintliga uthus och ett är nu sökt gäststuga. - Byggnadsarean för nu sökt fritidshus blir 131,9 m² (bruttoarean blir 109,26 m²). Tillsammans med två befintliga uthus om 10 m² var samt sökt gäststuga om 15,9 m² blir den totala byggnadsarean 167,8 m² vilket överskrider detaljplanens bestämmelser med 47,8 m² motsvarande 39,8 %. - Nu sökt gäststuga placeras endast 3,3 m från fastighetsgränsen mot granne. Tillämplig lagstiftning Enligt 8 kap 11 plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om 1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området, varvid det förhållandet att genomförandetiden för detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas 2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden ska utföras a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller för området eller b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en bygglovprövning enligt denna lag eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988) och 3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och Bygg- och miljökontorets bedömning Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: - Fastigheten som endast får bebyggas med ett uthus är redan bebyggd med två uthus och planeras nu att bebyggas med ytterligare ett uthus (gäststuga). - Byggnadsarean för nu sökt fritidshus blir 131,9 m² (bruttoarean blir 109,26 m²). Tillsammans med två befintliga uthus om 10 m² var samt sökt gäststuga om 15,9 m² blir den totala byggnadsarean 167,8 m² vilket överskrider detaljplanens bestämmelser med 47,8 m² motsvarande 39,8 %. - Nu sökt gäststuga placeras endast 3,3 m från fastighetsgränsen mot granne.

18 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 123 Dnr BMN Nu sökt bygglov för uppförande av ett fritidshus och en gäststuga samt installation av en eldstad bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 11 plan- och bygglagen varför Bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan. Samråds- och remissyttranden samt bemötanden Sökanden har på eget initiativ lämnat in ett positivt grannyttrande från ägaren till grannfastigheten Lågarö 4:13 vad gäller placeringen av nu sökt gäststuga 3,3 m från tomtgränsen mot fastigheten Lågarö 4:13. Tillägg i tjänsteskrivelse Enligt de ärenden som finns i Bygg- och miljökontorets arkiv gällande beviljade bygglov inom fastigheten Lågarö 4:45, beslutsdatum , samt , har befintlig huvudbyggnad en byggnadsarea om ca 75,4 kvm och är uppfört i två våningar (1 ½ - 2 plan). De senast beviljade ritningarna för huvudbyggnaden överensstämmer med de fotografier som sökande har bifogat i nu sökt bygglov. En ansökan gällande uppförande av en mindre byggnad om 10 kvm avskrevs med hänvisning till att byggnaden som en friggebod inte krävde bygglov. Kommunicering Arbetsutskottets förslag till beslut ska kommuniceras sökanden.

19 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Maria K. Mitra Ekström Anna Skyttes Gränd Järfälla au 124 Dnr BMN SPILLERSBODA 4:16 - olaga uppförd parkering samt friggebod nära tomtgräns Förslag till beslut Arbetsutskottet förslår Bygg- och miljönämnden besluta att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 av Maria Krishna Mitra Ekström uttaga en byggnadsavgift på 4 x = kronor för olovligt uppförd friggebod inom fastigheten Spillersboda 4:16, att den olovligt uppförda friggeboden måste flyttas och revideras i enlighet med plan- och bygglagen 8 kap 4 3 samt att avskriva frågan angående olaga uppförd parkering inom fastigheten Spillersboda 4:16 Motivering Efter en besiktning gjord av Bygg- och miljökontoret kan det konstateras att det på fastigheten har uppförts två friggebodar på totalt ca 23 m² samt att den ena friggeboden är placerad för nära tomtgränsen utan grannens medgivande. Den friggebod som är uppförd för nära tomtgränsen måste flyttas och placeras 4,5 meter från tomtgräns samt revideras i storlek i enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap Angående anmälan om olaga uppförd parkering bedömer Bygg- och miljökontoret att ärendet skall avskrivas då parkering för enskilt bruk inom tomtplatsen inte är en bygglovpliktig åtgärd. Ärendet Ärendet avser anmälan om olaga uppförd parkering samt friggebod uppförd för nära tomtgräns inom fastigheten Spillersboda 4:16. Bakgrund Fastigheten omfattas av detaljplan som medger BF1, dvs. mark för bostadsändamål, en huvudbyggnad på max 120 m² samt en uthusbyggnad på max 40 m² får uppföras. Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och en komplementbyggnad, på fastigheten finns också en friggebod på ca 10 m² samt den friggebod som ärendet avser som är ca 13 m².

20 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 124 Dnr BMN Fastighetens areal är 2701 m². Bygg- och miljökontorets bedömning Ärendet avser anmälan om olaga uppförd parkering samt friggebod uppförd för nära tomtgränsen. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 4 punkt 3 krävs inte bygglov för i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra komplementbyggnader som tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte har en större byggnadsarea än 15 m² och har en tacknockshöjd som inte överstiger 3 meter samt inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. En friggebod får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Efter en besiktning gjord av Bygg- och miljökontoret kan det konstateras att det på fastigheten har uppförts två friggebodar på totalt ca 23 m² samt att den ena friggeboden är placerad för nära tomtgränsen utan grannens medgivande. Den friggebod som är uppförd för nära tomtgränsen måste flyttas och placeras 4,5 meter från tomtgräns samt revideras i storlek så att friggebodarnas totala byggnadsarea blir totalt 15 m² och inte 23 m² som idag. Angående anmälan om olaga uppförd parkering bedömer Bygg- och miljökontoret att ärendet skall avskrivas då parkering för enskilt bruk inom tomtplatsen inte är en bygglovpliktig åtgärd. Enligt Plan- och bygglagen 10 kap. 4 skall en byggnadsavgift tas ut som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om lov skulle ges. I detta fall skulle det bli en avgift på 4 x 4 480:-. Om överträdelsen är ringa får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. Kommunicering Arbetsutskottets förslag till beslut ska kommuniceras fastighetsägaren och anmälaren

21 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 125 Dnr BMN Beslut om vägnamn Beslut Arbetsutskottet beslutar att denna väg får namnet Östra Gillbergavägen. Motivering Vägnamnet Gillbergavägen har redan antagits vid Gillberga by i Edebo församling och berör där 59 fastighetsägare, varav de flesta är permanentboende. Vidare kan tilläggas att namnet Gillberga även finns i Fasterna församling. Ärendet Klaganden, boende på Rådmansö-Gillberga 3:14, anser att vägnamnet Gillbergavägen bör användas på Rådmansö längs sträckningen mellan avtaget från E18 förbi Västanvik, genom Gillberga och Björkö och vidare upp till Gräddö. Detta berör cirka 40 fastighetsägare efter vägen. Bygg och miljökontorets bedömning Kontorets förslag följer namnändringsbeslutet angående Kustvägen i tätorterna Hallstavik respektive Norrtälje. I Hallstavik behölls vägnamnet medan Norrtälje fick Kustvägen ändrad till Södra Kustvägen. Denna lösning bör passa även här då vägarna geografiskt ligger långt ifrån varandra och i olika församlingar.

22 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 126 Dnr BMN Månatlig ekonomisk uppföljning för perioden t o m maj månad 2011 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att godkänna den månatliga ekonomiska uppföljningen Underlag för beslut Månadsuppföljning inkl avvikelserapport samt tjänsteskrivelse daterad Bakgrund Kontoret har till maj månad fått tillskott i budgeten med 376 tkr. Detta är en överföring från 2010 av överskottet för adressprojeketet. Maj månads resultat visar ett nettoöverskott på tkr där personalkostnader (1 136 tkr) är den största posten. Överskottet beror på föräldraledigheter och andra vakanser. Samtidigt visar ett par poster inom övriga kostnader högre kostnader om 76 tkr. Intäkterna visar för perioden och hela kontoret ett överskott på 93 tkr. En vändning syns nu tydligt inom bygglovsverkamhetens intäkter. Där innebar också införandet av den nya taxan att kontoret fick in många nya ärenden innan den 1 maj. Även miljö- och hälsoskydds intäkter visar en ökning under maj månad. Kontoret räknar inte med full återhämtning av de senaste intäkterna i år. Kontorets projekt Adressprojekt och Inventering av avlopp på Rådmansö ser ut att sluta med överskott för Detta beror dels på en sen rekrytering för Rådmansöprojektet samt att en anställd har slutat. Ny rekrytering kommer att genomföras. Prognosen för 2011 är ett överskott om 750 tkr som är relaterade till de två projekt som kontoret arbetar med. Kontoret kommer att begära att överskotten förs över till 2012.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2012-05-31 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-05-31 kl 15:00-15:25 Beslutande Mats Hultin (m), ordförande 117-122 Eva Olander (c), 1:e vice ordf 117-122

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2014-06-09 kl. 09:00-10:00 Beslutande Mats Hultin (M) 93-114 Ingmar Wallén (M), 93-114 Eva Olander, (C) 93-114

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15:00-15:10 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande 53-61 Klas Zettergren (M) 53-61

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare. Margaretha Lundgren (S)

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare. Margaretha Lundgren (S) ipr NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida v. Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-12-05 kl. 15:00-15:10 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande 173-181 Ingmar Wallén(M) 173-181

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

2016-01-14. Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör Anna Keskitalo, bygglovchef Gitte Binder, sekreterare

2016-01-14. Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör Anna Keskitalo, bygglovchef Gitte Binder, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S amrn a nträdesd atu m 2016-01-14 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2016-01-14 kl.15:15-15:55 Beslutande Margareta Lundgren (S) Bertil Norstedt (S) Gunnar Kjelldahl

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Ingmar Wallén (M) Eva Öländer (C) Ethel Söderman Sandin (S) Lennart Svenberg (S) Robert Beronius (FP), adjungerad

Mats Hultin (M), ordförande Ingmar Wallén (M) Eva Öländer (C) Ethel Söderman Sandin (S) Lennart Svenberg (S) Robert Beronius (FP), adjungerad NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2013-09-05 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2013-09-05 kl. 09:00-09:45 Beslutande Mats Hultin (M),

Läs mer

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m.

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-03-29 GÄLLER FRÅN OCH MED 2017-04-01 Örebro kommun Stadsbyggnad orebro.se 2 TAXEBESTÄMMELSER...

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Anna Lyhagen 21 /2009 2014-05-28 1(6) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov avseende 1 vindkraftverk på fastigheten Skibaröd 1:1, Eslövs kommun. Ärendebeskrivning Ansökan avser ett vindkraftverk med

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-05-05 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-05-05 kl 09.00-09.50 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 88-100 Ingmar Wallén (m) 88-100 Eva Olander (c), 1:e

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

Kai Larsson (MP) adjungerad 97-114

Kai Larsson (MP) adjungerad 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2015-06-04 1 Plats och tid Kommunhuset, RådmansÖ-rummet 2015-06-04 kl. 15:15-16:25 Beslutande Margareta Lundgren (S) Lennart

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Informationsträff Miljö- och byggavdelningen & Kontakt Kävlinge Kävlinge

Informationsträff Miljö- och byggavdelningen & Kontakt Kävlinge Kävlinge Informationsträff 2017 Miljö- och byggavdelningen & Kontakt Kävlinge Kävlinge 2017-03-29 Program Kort presentation Information från Kontakt Kävlinge - kundtjänst Information från Plan- och bygg (lov- och

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl. 09:00-09:05 Beslutande Mats Hultin (M) Ingmar Wallén (M), Eva Olander, (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Styrdokument Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Katrineholms kommuns Författningssamling (KFS nr 4.07) Senast reviderad av

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2012-08-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Rimbo-rummet 2012-08-22 kl 16:00-16:30 Beslutande Mats Hultin (m), ordförande 137-150 Ingmar Wallén (m) 137-150 Eva Olander

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060110 DOM 2014-11-04 Stockholm Mål nr P 2337-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-12 i mål nr P 4406-13, se

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Berit Elisson (fp), adjungerad. Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov-va Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare

Berit Elisson (fp), adjungerad. Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov-va Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare 2011-01-18 Plats och tid Kommunhuset, Rimbo-rummet 2011-01-18 kl 09:15-10:45 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 1-38 Svante Norström (m) 1-38 Eva Öländer (c), 1:e vice ordf 1-38 Margaretha Lundgren (s) 2:e

Läs mer

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm Datum Dnr 2015-08-10 STR.2015.3449 253 Jan Casserstedt jan.casserstedt@varmdo.se 08-570 483 16 Jurist REK + MB Tjänsteskrivelse UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN LANSSTYRELSEN Avdelningen för planfrågor Jeanette Odelius 08-785 45 64 2012-11-13 Södertälje kommun Samhallsbyggnadskontoret Vbr beteckning Delgivningskvitto Lena Eliasson Näsby 2 646 93 Gnesta Prövning

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Byggnadsnämnden 2010-11-25 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 25 november 2010 kl 15.00 17.00 Beslutande Bo Pettersson (s) ordförande Bengt Svärd (c) Eric

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/15 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:10 Paragrafer 89-95 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd 1 (7) pu TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000412 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd Förslag till beslut

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr 2016-06-02 BYGG.2015.6310 Helene Gustavsson helene.gustavsson@varmdo.se 08-570 475 85 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse STORA KOVIK 1:50: Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av sjöbod

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll 2015-06-09 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-06-09 kl. 13.00-16.30 Justerade paragrafer 35-42 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 15:00-15:05 Beslutande Mats Hultin (M) 45-50 Klas Zettergren (M), 45-50 Eva Olander, (C) 45-50 Margaretha Lundgren

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl 08.00 11.45 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer