ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen kl Beslutande Mats Hultin (m) ordf Ingmar Wallén (m) Eva Olander (c), 1:e vice ordf Margaretha Lundgren (s) 2:e vice ordf Lennart Svenberg (s) Berit Elisson (fp) adjungerad Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov-va Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare Utses att justera Margaretha Lundgen (s) Justeringens Bygg- och miljökontoret , kl plats och tid Underskrift Sekreterare... Paragrafer Ann-Christine Karlsson Ordförande... Mats Hultin Eva Olander 68 Justerande... Margaretha Lundren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljöutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift... Ann-Christine Karlsson

2 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bmn au 54 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, tisdagen den 8 mars 2011 kl på Byggoch miljökontoret. Eva Olander (c) utses att i ordförandens ställe justera 68.

3 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Per Sjögren Höjdvägen Saltsjö-Boo bmn au 55 Dnr BMN Arholma 1:133 - strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för uppförande av poolhus. Beslut Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att hos länsstyrelsen tillstyrka erforderlig dispens enligt 7 kap 9 miljöbalken till skydd för landskapsbilden för uppförande av poolhus inom fastigheten Arholma 1:133. Motivering Nu sökt poolhus är förenligt med bestämmelserna i 8 kap 12 plan- och bygglagen och med kraven på byggnader och byggnaders placering enligt 2 och 3 kap plan- och bygglagen samt med de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse. Byggnaden ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Särskilda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet föreligger med hänvisning till att tomtplatsen redan är ianspråktagen av bebyggelse samt att byggnaden utgör komplementbyggnad och uppförs inom 25 meter från befintlig huvudbyggnad. Strandskyddsdispensen är förenlig med strandskyddets syfte. Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för uppförande av poolhus inom fastigheten Arholma 1:133 Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett bostadshus och tre komplementbyggnader samt två bryggor. Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger.

4 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bmn au 55 Dnr BMN Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, - behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, - behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Arholma 1:133 belägen inom: - område av riksintresse för totalförsvaret för vilket tillstånd från länsstyrelsen erfordras enligt 12 kap 4 plan- och bygglagen, - riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden, - riksintresseområde för naturvård, - naturvård av regionalt intresse, klass 1, Arholma - Idö skärgården, - friluftslivets markanspråk, riksintresse, - kulturmiljövårdens byggnadsförbudsområden, Arholma jordregisterområde. Tillämplig lagstiftning Enligt 2 kap 1-3 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. Enligt 3 kap 6 miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natureller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.

5 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bmn au 55 Dnr BMN Bygg- och miljökontorets bedömning Bygg- och miljökontoret bedömer att särskilda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet föreligger med hänvisning till att tomtplatsen redan är ianspråktagen av bebyggelse, vilket innebär att allmänhetens möjligheter att nyttja strandområdet redan är utsläckt samt att byggnaden utgör komplementbyggnad och uppförs i anslutning till befintlig huvudbyggnad. Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av markoch vattenresurserna enligt bestämmelserna i 7 kap miljöbalken samt med den för området gällande kommunala översiktsplanen. Nu tänkt bygglov för nybyggnad av poolhus förändrar inte heller nämnvärt livsbetingelserna för djur och växter på platsen. Tomtplatsbestämningen redovisas med begränsningslinje på en till ärendet hörande situationsplan. Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet enligt 7 kap 18f miljöbalken. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Den fria passagen påverkas inte av sökt bygglov då byggnaden placeras 25 meter från strandlinjen och i jämnhöjd med den befintliga huvudbyggnaden. Bygg- och miljökontoret bedömer att strandskyddsdispensen är förenligt med strandskyddets syfte. Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att då sökt byggnad är en komplettering till befintlig bebyggelse på tomten, kommer den inte påtagligt påverka: - område av riksintresse för totalförsvaret för vilket tillstånd från länsstyrelsen erfordras enligt 12 kap 4 plan- och bygglagen - riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden - riksintresseområde för naturvård - naturvård av regionalt intresse, klass 1, Arholma - Idö skärgården - friluftslivets markanspråk, riksintresse - kulturmiljövårdens byggnadsförbudsområden, Arholma jordregisterområde Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av markoch vattenresurserna enligt bestämmelser i 1-4 kap miljöbalken samt med den för området gällande kommunala översiktsplanen.

6 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bmn au 55 Dnr BMN Nu sökt poolhus är förenligt med bestämmelserna i 8 kap 12 plan- och bygglagen och med kraven på byggnader och byggnaders placering enligt 2 och 3 kap plan- och bygglagen samt med de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse. Enligt 3 kap 1 plan- och bygglagen ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Exp till: Länsstyrelsen, planenheten sökanden för kännedom

7 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Emy-Ann Wik Pl 3130 Gåsvik Väddö BMN au 56 Dnr BMN Simpnäs 2:18, skifte 2, - bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för uppförande av sjöbod/bastu och brygga Beslut Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att avslå bygglov och erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken för nybyggnad av sjöbod/bastu inom fastigheten Simpnäs 2:18, att med stöd av 7 kap 18b och 18c miljöbalken medge undantag från nybyggnadsförbudet enligt 7 kap miljöbalken för uppförande av brygga med hänvisning till - att dispensen avser ett område som behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, - att strandskyddsdispensen avser endast den yta sökt brygga upptar i vattnet, - att det åvilar den sökande att själv undersöka hos länsstyrelsen om arbetet i vattenområdet är vattenverksamhet som regleras enligt 11 kap miljöbalken, - att bryggan inte får förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på eller vid bryggan. Motivering Sjöbod/bastu: Föreslagen placering av sökt sjöbod/bastu är ca 130 meter från huvudbyggnaden. Byggnaden skall placeras på mark som idag är obebyggd och allemansrättsligt tillgänglig. Vid vägning mellan det allmänna intresset att skydda strandområdet och det enskilda intresset att få uppföra en sjöbod/bastu anser bygg- och miljökontoret att det allmänna intresset väger tyngst. Komplementbyggnader i nära anslutning till en huvudbyggnad eller en ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig byggnad kan vara skäl för dispens. Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet föreligger inte för sökt bebyggelse. Brygga: Sökt brygga är en fast brygga ca 7 meter lång och 2 meter bred. Bryggan skall förse fastigheten Simpnäs 2:67 som är placerad längre in på ön, med båtplats. Servitut för gångväg och båtplats finns.

8 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott BMN au 56 Dnr BMN Simpnäs 2:67 är belägen på ön Lilla Änklingen och har inga fasta förbindelser, varför den enskildes intresse för att uppföra brygga på fastigheten Simpnäs 2:18 väger tungt. Särskilda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet föreligger med hänvisning till att anläggningen avser brygga och måste ligga vid vattnet. Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av markoch vattenresurserna enligt bestämmelserna i 7 kap miljöbalken samt med den för området gällande kommunala översiktsplanen. Nu tänkt brygga förändrar inte heller nämnvärt livsbetingelserna för djur och växter på platsen. Lagrum 7 kap och 18 miljöbalken 2, 3 och 8 kap 12 plan- och bygglagen Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för nybyggnad av sjöbod/bastu och brygga inom fastigheten Simpnäs 2:18, bryggan skall förse fastigheten Simpnäs 2:67 med brygga. Servitut på gångväg samt båtplats på platsen finns. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och är en ö som heter Lilla Änklingen och har inga landsförbindelser. Tomtplatsen är obebyggd. Fastighetens areal är 34,9 ha. Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd, 300 meter, och nybyggnadsförbud enligt 7 kap miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

9 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott BMN au 56 Dnr BMN behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, - behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. I miljöbalkspropositionen nämns ogiltiga skäl för strandskyddsdispens. Hit räknas att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig, personliga skäl såsom återflyttning till gamla hemtrakter eller föräldrar eller barns önskan om att bo nära familjen. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Simpnäs 2:18 belägen inom: - riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1), - naturvård av regionalt intresse, klass II (se kap 3.5, kartbilaga 3.4), - riksintresse för naturvård, Gräsö-Singö skärgård (se kap 3.4.3, kartbilaga 3.1), - regionala intressen för friluftslivet (se kap 15.4, kartbilaga 15.1). Tillämplig lagstiftning Enligt 2 kap 1-3 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön.

10 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott BMN au 56 Dnr BMN Bygg- och miljökontorets bedömning Bedömning för sjöbod/bastu: Föreslagen placering av sökt sjöbod/bastu är ca 130 meter från huvudbyggnaden. Byggnaden skall placeras på mark som idag är obebyggd och allemansrättsligt tillgänglig. Vid vägning mellan det allmänna intresset att skydda strandområdet och det enskilda intresset att få uppföra en sjöbod/bastu anser bygg- och miljökontoret att det allmänna intresset väger tyngst. Komplementbyggnader i nära anslutning till en huvudbyggnad eller en ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig byggnad kan vara skäl för dispens. Bygg- och miljökontoret bedömer att några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet inte föreligger för sökt bebyggelse. I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras. Det aktuella området där den avsedda sjöboden/bastun ska placeras berör mark som är allemansrättsligt tillgängliga. Byggnaden kommer genom sin användning att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt. Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Bygg- och miljökontoret bedömer att sökt bygglov för sjöbod/bastu kan påverka: - riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1), - naturvård av regionalt intresse, klass II (se kap 3.5, kartbilaga 3.4), - riksintresse för naturvård, Gräsö-Singö skärgård (se kap 3.4.3, kartbilaga 3.1), - regionala intressen för friluftslivet (se kap 15.4, kartbilaga 15.1). Nu sökt sjöbod/bastu bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 12 plan- och bygglagen varför bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan.

11 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott BMN au 56 Dnr BMN Bedömning för brygga: Sökt brygga är en fast brygga ca 7 meter lång och 2 meter bred. Bryggan skall förse fastigheten Simpnäs 2:67 som är placerad längre in på ön, med båtplats. Servitut för gångväg och båtplats finns. Simpnäs 2:67 är belägen på ön Lilla Änklingen och har inga fasta förbindelser, varför den enskildes intresse för att uppföra brygga på fastigheten Simpnäs 2:18 väger tungt. Samtliga delägare till fastigheten Simpnäs 2:18 har inkommit med tillåtelsemedgivande att för ägare av fastigheten Simpnäs 2:67 uppföra brygga och sjöbod med bastu inom fastigheten Simpnäs 2:18. Bygg- och miljökontoret bedömer att särskilda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet föreligger med hänvisning till att anläggningen avser brygga och måste ligga vid vattnet. Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av markoch vattenresurserna enligt bestämmelserna i 7 kap miljöbalken samt med den för området gällande kommunala översiktsplanen. Nu tänkt brygga förändrar inte heller nämnvärt livsbetingelserna för djur och växter på platsen. Strandskyddsdispensen avser endast den yta sökt brygga upptar i vattnet. Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet enligt 7 kap 18f miljöbalken. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Den fria passagen påverkas inte då bryggan inte privatiserar området eller avhåller allmänheten från att vistas på och i området. Bygg- och miljökontoret bedömer att sökt brygga inte påtagligt påverkar - riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1), - naturvård av regionalt intresse, klass II (se kap 3.5, kartbilaga 3.4), - riksintresse för naturvård, Gräsö-Singö skärgård (se kap 3.4.3, kartbilaga 3.1), - regionala intressen för friluftslivet (se kap 15.4, kartbilaga 15.1). - Bygg- och miljökontoret bedömer att strandskyddsdispensen är förenligt med strandskyddets syfte.

12 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Kristina Svennerstrand Måsstigen 21/Grisslan Grisslehamn bmn au 57 Dnr BMN Grisslehamn 5:50 i Väddö församling - tillbyggnad av fritidshus Beslut Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att avslå bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Motivering Förslaget strider mot gällande detaljplan avseende tillåten byggyta. Gällande detaljplan medger en byggyta om 56 m² och befintligt fritidshus har redan en byggnadsyta om 88 m². Efter besiktning på platsen samt granskning av tidigare beviljade lov har Bygg- och miljökontoret konstaterat att en praxis genom åren utarbetats där man i normalfallet medgett en största byggnadsyta om 76 m². Nu sökt tillbyggnad bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 11 plan- och bygglagen. Lagrum 8 kap 11 plan- och bygglagen Ärendet Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus inom fastigheten Grisslehamn 5:50. Bakgrund Fastigheten omfattas av detaljplan som medger att minst 9/10 av kvartersytan lämnas obebyggd. Fastighetens areal är 504 m². Tomtplatsen är ianspråktagen och bebyggd med fritidshus. Sökanden önskar få ärendet prövat i nämnden enligt telefonsamtal

13 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bmn au 57 Dnr BMN Bygg- och miljökontorets bedömning Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Befintlig byggnadsyta om 88 m² innebär att tillåten byggnadsyta redan har överskridits. Nu sökt tillbyggnad bedöms inte vara förenlig med bestämmelserna i 8 kap 11 plan- och bygglagen varför bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan.

14 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Curt Jonsson Bragevägen Stockholm bmn au 58 Dnr BMN Del av Svartsättra 3:48 - förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av två fritidshus Beslut Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att avslå förhandsbesked och erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken för uppförande av två fritidshus, nr. 1 och nr. 2, inom del av fastigheten Svartsättra 3:48. Motivering På fastigheten finns idag redan ett befintligt bostadshus. Ansökan avser förhandsbesked för att uppföra ytterligare två fritidshus inom fastigheten. Detta betyder att det är tänkt att tre fritidshus skall inrymmas på fastigheten. En fastighetsreglering mellan Abrahamsby 2:1 och Svartsättra 3:48 gjordes för sökt ändamål, inget förhandsbesked från bygg- och miljönämnden har beviljats. En fastighetsreglering betyder inte med automatik att det medför någon ytterligare byggrätt. Hela fastigheten ligger inom strandskyddat område. För att tillgodose strandskyddets syften är det bl.a. förbjudet att inom strandskyddsområde uppför nya byggnader. Sökt tomtplats för uppförande av två fritidshus är idag obebyggd och ingår i ett större sammanhängande och allemansrättsligt tillgängligt område. Dispens från nybyggnadsförbudet får meddelas om särskilda skäl finns. Särskilt skäl för dispens kan föreligga om området för byggnation är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom t.ex. bebyggelse. Enligt Naturvårdsverket och Boverkets handbok om strandskydd (handbok 2009:4) är avskiljande bebyggelse sådan bebyggelse som tydligt hindrar allmänheten att röra sig från den aktuella platsen till stranden. Det ska vara fråga om sammanhängande bebyggelse i flera riktningar mellan den aktuella tomtplatsen och vattnet. Detta dispensskäl anses inte kunna användas för sökt förhandsbesked då den begränsade bebyggelsen på platsen inte hindrar allmänheten att röra sig inom strandområdet. Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet föreligger inte för sökt bebyggelse. Sökt förhandsbesked bedöms försämra allmänhetens tillgång till strandområdet. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Nu sökt förhandsbesked för uppförande av två fritidshus bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 12 plan- och bygglagen. Lagrum: PBL 8 kap 12, MB7 kap och 18 b, 18 c och 26.

15 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bmn au 58 Dnr BMN Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av två fritidshus inom del av fastigheten Svartsättra 3:48. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett bostadshus och två komplementbyggnader, tomtplatsen är obebyggd. Fastighetens areal är 5276 m². En fastighetsreglering mellan Svartsättra 3:48 och Abrahamsby 2:1 gjordes Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, - behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, - behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. I miljöbalkspropositionen nämns ogiltiga skäl för strandskyddsdispens. Hit räknas att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig, personliga skäl såsom återflyttning till gamla hemtrakter eller föräldrar eller barns önskan om att bo nära familjen. Bygg- och miljökontorets bedömning För att tillgodose strandskyddets syften är det förbjudet att vidta vissa åtgärder inom strandskyddat område, bl.a. att uppföra nya byggnader.

16 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bmn au 58 Dnr BMN Bygg- och miljökontoret bedömer att några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet inte föreligger för sökt bebyggelse. Sökt förhandsbesked bedöms påverka djur- och växtlivet på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet bedöms att försämras på sikt. I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras. Det aktuella området där de avsedda bostadshusen ska placeras berör mark som är allemansrättsligt tillgängliga. Bostadshusen kommer genom sin användning och hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt. Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt- och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Nu sökt förhandsbesked för uppförande av två fritidshus bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 12 plan- och bygglagen varför bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan.

17 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Harald Ljungman Uppsalavägen Rimbo bmn au 59 Dnr BMN Del av Stocksättra 1:1 i Rimbo församling strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus Beslut Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken för uppförande av tre enbostadshus inom del av fastigheten Stocksättra 1:1. Motivering Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet föreligger inte för sökt bebyggelse. Fastigheten utgör tillsammans med kringliggande obebyggd mark ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt och djurlivet. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Åtgärden är inte förenlig med strandskyddets syften och särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddet föreligger inte. Nu sökt strandskyddsdispens och förhandsbesked bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 12 plan- och bygglagen. Lagrum 7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 miljöbalken 2 kap 1-3, 8 kap 12 plan- och bygglagen Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus inom del av fastigheten Stocksättra 1:1. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Tomtplatsen är obebyggd. Fastighetens areal är 115,9 ha.

18 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bmn au 59 Dnr BMN Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger. Tillämplig lagstiftning Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser - redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, - behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, - behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Enligt 2 kap 1-3 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. Enligt 3 kap 6 miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. Bygg- och miljökontorets bedömning Bygg- och miljökontoret bedömer att några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet inte föreligger för sökt bebyggelse.

19 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bmn au 59 Dnr BMN Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheten tillsammans med kringliggande obebyggd mark utgör ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras. Det aktuella området där enbostadshusen är tänkt att placeras berör mark som är allemansrättsligt tillgängliga. Enbostadshuset kommer genom sin användning och hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt. Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att åtgärden inte är förenlig med strandskyddets syften och att särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddet inte föreligger.

20 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Alsvik tomtområde, Hamnängen-Bassvägen c/o Petter Hafdell Karlbergsvägen 37 B Stockholm bmn au 60 Dnr BMN Alsvik 3:391 - bygglov för uppförande av fritidshus samt installation av eldstad Beslut Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att avslå bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad inom fastigheten Alsvik 3:391 Motivering Sökt fritidshus strider mot detaljplanebestämmelserna avseende placering, byggnadarea samt taklutning vilket tillsammans inte kan betraktas som en mindre avvikelse. Lagrum: 8 kap 11 plan- och bygglagen Ärendet Ansökan avser bygglov för uppförande av fritidshus samt installation av eldstad inom fastigheten Alsvik 3:391. Bakgrund Fastighetens areal är 2675 m². Fastigheten omfattas av detaljplan nr som fastställdes Detaljplanen medger BF1, på fastigheten får en huvudbyggnad samt högst ett uthus uppföras men en sammanlagd yta av högst 120 m 2. Tak bör ges en lutning mot horisontalplanet av mellan 20 o och 30 o. Punktprickad mark som inte får bebyggas sträcker sig 6 meter från nordöstlig tomtgräns. Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Sökt huvudbyggnad är 120 m 2 och det uthus förutom friggeboden som finns på tomten är 10 m 2, den totala byggytan på tomten blir då 130 m 2, enligt gällande detaljplan får den totala byggytan på tomten vara 120 m 2. Taklutningen i ansökan är som mest 35 o, vilket strider mot detaljplanen som säger att taklutningen bör vara mellan 20 o och 30 o.

21 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bmn au 60 Dnr BMN Sökt huvudbyggnad är även delvis placerad på mark som inte får bebyggas. Bygg- och miljökontoret bedömer att avvikelser avseende byggyta, placering och taklutning tillsammans inte kan ses som en mindre avvikelse. Bygg- och miljökontoret har kommunicerat med sökande både via brev och telefon och upplyst om att ansökan strider mot gällande detaljplanebestämmelser. Sökande vill ha ärendet prövat i befintligt skick och hoppas att Bygg- och miljönämnden kan bevilja sökta åtgärder som mindre avvikelser. Tillämplig lagstiftning Enligt 8 kap 11 plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om 1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området, varvid det förhållandet att genomförandetiden för detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas 2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden ska utföras a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller för området eller b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en bygglovprövning enligt denna lag eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988) och 3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och Bygg- och miljökontorets bedömning Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Sökt huvudbyggnad är 120 m 2 och det uthus förutom friggeboden som finns på tomten är 10 m 2, den totala byggytan på tomten blir då 130 m 2, enligt gällande detaljplan får den totala byggytan på tomten vara 120 m 2. Taklutningen i ansökan är som mest 35 o, vilket strider mot detaljplanen som säger att taklutningen bör vara mellan 20 o och 30 o. Sökt huvudbyggnad är även delvis placerad på mark som inte får bebyggas. Bygg- och miljökontoret bedömer att avvikelser avseende byggyta, placering och taklutning tillsammans inte kan ses som en mindre avvikelse. Nu sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 11 plan- och bygglagen varför bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan.

22 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Åke Jonsson Ekstigen 14 1 tr Solna bmn au 61 Dnr BMN Harg 2:28 - strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för uppförande av brygga. Beslut Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att avslå bygglov och erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken för uppförande av brygga inom fastigheten Harg 2:28. Motivering Sökt brygga skall placeras på en fastighet utan bostadshus på ön Edsgarn. En befintlig brygga finns redan på platsen. Den befintliga bryggan försörjer fastigheten Harg 2:44 som ligger längre in på ön och servitut för gångväg och båtplats på Harg 2:28 finns. Fastigheten tillsammans med annan obebyggd mark på ön Edsgarn utgör ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefull för det rörliga friluftslivet och för växt- och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Sökt strandskyddsdispens bedöms inte vara förenlig med strandskyddets syfte och några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet föreligger inte för sökt brygga. Lagrum 7 kap 15 miljöbalken Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för nybyggnad av flytbrygga 6x3 meter med en landgång på 10x2 meter inom fastigheten Harg 2:28 Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Fastigheten är bebyggd med två komplementbyggnader och en brygga som försörjer Harg 2:44, en fastighet som ligger längre in på ön. Servitut gör gångstig och båtplats finns. Fastighetens areal är 7,5 ha.

23 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bmn au 61 Dnr BMN Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, - behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, - behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. I miljöbalkspropositionen nämns ogiltiga skäl för strandskyddsdispens. Hit räknas att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig, personliga skäl såsom återflyttning till gamla hemtrakter eller föräldrar eller barns önskan om att bo nära familjen. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Harg 2:28 belägen inom riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1). Bygg- och miljökontorets bedömning Bygg- och miljökontoret bedömer att några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet inte föreligger för sökt bebyggelse.

24 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Spillersboda Fastighets AB Spillersboda Pl Norrtälje bmn au 62 Dnr BMN Del av Lågarö 1:10 och del av Lågarö 4:8 i Rådmansö församling - förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus Beslut Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att avslå förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus inom fastigheterna Lågarö 4:8 och Lågarö 1:10. Motivering Förslaget strider mot gällande detaljplan. Föreslagen tomtmark är placerad på mark som enligt gällande detaljplan är klassad som parkmark, vilket är mark som inte får bebyggas. Lagrum 8 kap 11 plan- och bygglagen Ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus inom del av fastigheterna Lågarö 4:8 och Lågarö 1:10. Bakgrund Fastigheten omfattas av detaljplan. Tomtplatsen är obebyggd. Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Föreslagen tomtmark är enligt gällande detaljplan klassad som parkmark, vilket är mark som inte får bebyggas. Tillämplig lagstiftning Enligt 8 kap 11 plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om 1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området, varvid det förhållandet att genomförandetiden för detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas 2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden ska utföras a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller för området eller

25 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bmn au 62 Dnr BMN b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en bygglovprövning enligt denna lag eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988) och 3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och Bygg- och miljökontorets bedömning Sökt åtgärd strider mot gällande detaljplan, och bör därför inte beviljas. Tomterna är placerade på mark som enligt gällande detaljplan är klassad som parkmark, vilket är mark som inte får bebyggas

26 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Ulla Ohlsson Lågarö brygga Norrtälje bmn au 63 Dnr BMN Lågarö 10:7 - bygglov och bygganmälan för uppförande av uthus samt rivning av befintligt uthus Beslut Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att avslå bygglov för uppförande av ett uthus inom Lågarö 10:7. Motivering Ansökan strider mot detaljplanebestämmelserna i fråga om tillåten byggyta. Sökt ny byggnad av uthus är 42 m 2, det tillsammans med övriga byggnader på fastigheten blir 194 m 2. Detta överskrider den tillåtna byggytan på 140 m 2 med 54 m 2, vilket inte kan ses som en mindre avvikelse. Lagrum 8 kap 11 i plan- och bygglagen Ärendet Ansökan avser bygglov och bygganmälan för uppförande av carport/uthus samt rivning av befintligt uthus inom fastigheten Lågarö 10:7. Bakgrund Fastigheten omfattas av detaljplan (nr 22-03), fastställd Planen medger att endast ett bostadshus och erforderliga uthus får uppföras på tomtplatsen samt att högst 1/20 av tomtplatsen får bebyggas. Fastighetens areal är 2805 m 2, vilket betyder att 140 m 2 får bebyggas. Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett bostadshus som enligt tidigare beviljade bygglovshandlingar är 97 m 2, en gäststuga som är 55 m 2, samt ytterligare en uthusbyggnad på drygt 20 m 2 som avses att rivas. Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Sökt nybyggnad av uthus är 42 m 2, det tillsammans med övriga byggnader på fastigheten blir 194 m 2. Detta överskrider den tillåtna byggytan (som är 140 m 2 ) med 54 m 2.

27 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bmn au 63 Dnr BMN Sökande har vid besök den 27/1-11 på bygg- och miljökontoret fått information om att ansökan strider mot gällande detaljplan. Sökande önskar ändå att få ärendet prövat i befintligt skick. Sökande vill tillföra att det befintliga bostadshuset inte är 97 m 2 som bygglovhandlingarna visar utan endast 81 m 2. Bygg- och miljökontoret har inte undersökt saken vidare då detta fortfarande skulle medföra en för stor avvikelse från detaljplanen. Tillämplig lagstiftning Enligt 8 kap 11 plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om 1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området, varvid det förhållandet att genomförandetiden för detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas 2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden ska utföras a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller för området eller b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en bygglovprövning enligt denna lag eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988) och 3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och Bygg- och miljökontorets bedömning Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Sökt ny byggnad av uthus är 42 m 2, det tillsammans med övriga byggnader på fastigheten blir 194 m 2. Detta överskrider den tillåtna byggytan (som är 140 m 2 ) med 54 m 2. Bygg- och miljökontoret kan inte acceptera detta som en mindre avvikelse. Nu sökt nybyggnad av uthus bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 11 planoch bygglagen varför bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan.

28 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Lennart Gustafsson Knopväggen Borlänge Torbjörn Gustafsson Stralsundsgatan Enskede bmn au 64 Dnr BMN Rådmansö 1:204 - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus och garage. Beslut Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att avslå förhandsbesked och erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken för uppförande av ett enbostadshus och garage inom fastigheten Rådmansö 1:204 Motivering Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus och garage. Sökande avser att placera bostadshuset på den del av fastigheten som omfattas av strandskydd. Sökt byggnad med tillhörande hemfridszon kommer då att ta i anspråk mark som idag är allemansrättsligt tillgänglig. Inget av miljöbalkens nämnda skäl för dispens föreligger för sökt bebyggelse. Vid en vägning mellan allmänna och enskilda intressen bedömer bygg- och miljökontoret att värden för strandskyddets som finns i det aktuella området väger tyngre än sökandes enskilda intresse av aktuell åtgärd. Bygg- och miljönämnden anser att bedömningen skulle kunna bli annorlunda om sökt bostadshus med garage i sin helhet placeras utanför strandskyddat område. Lagrum 7 kap och 18 miljöbalken Reservation Mats Hultin (m) och Ingmar Wallén (m) reserverar sig mot utskottets förslag till beslut till förmån för eget bifallsyrkande. Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus och garage inom fastigheten Rådmansö 1:204.

29 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bmn au 64 Dnr BMN Bakgrund Bygg- och miljökontoret har i en skrivelse bett sökande att placera huset på den del av tomten som inte omfattas av strandskydd, men sökande vill ha ärendet prövat i befintligt skick. Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Fastigheten är obebyggd. Fastighetens areal är 3099 m². Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, - behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, - behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rådmansö 1:204 belägen inom - riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1). - regionalt intresse för naturvården, klass 3 (se kap 3.5, kartbilaga 3.4). Tillämplig lagstiftning Enligt 2 kap 1-3 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

30 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bmn au 64 Dnr BMN Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. Enligt 3 kap 6 miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Bygg- och miljökontorets bedömning I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras. Det aktuella området där det avsedda bostadshuset ska placeras berör mark som är allemansrättsligt tillgängliga. Enbostadshuset kommer genom sin användning och hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt. Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Rådmansö 1:204 är delvis placerad innanför strandskyddat område. Särskilda skäl krävs för att byggnation, eller nyttjande av tomt, innanför strandskyddat område. Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att inga särskilda skäl för att bevilja dispens på platsen föreligger som ansökan är utformad idag. Samråds- och remissyttranden samt bemötanden Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Rådmansö 1:38, 1:39, 1:161, 1:190 och 3:1 är berörda av sökt byggprojekt. Bygg- och miljökontoret har enligt samrådsyttrande bedömt att anordnande av vatten och avlopp går att lösa.

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2012-05-31 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-05-31 kl 15:00-15:25 Beslutande Mats Hultin (m), ordförande 117-122 Eva Olander (c), 1:e vice ordf 117-122

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-06-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-06-22 kl 15.00-15.15 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 118-126 Klas Zettergren (m) 118-126 Eva Olander (c),

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Ingmar Wallén (M) Eva Öländer (C) Ethel Söderman Sandin (S) Lennart Svenberg (S) Robert Beronius (FP), adjungerad

Mats Hultin (M), ordförande Ingmar Wallén (M) Eva Öländer (C) Ethel Söderman Sandin (S) Lennart Svenberg (S) Robert Beronius (FP), adjungerad NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2013-09-05 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2013-09-05 kl. 09:00-09:45 Beslutande Mats Hultin (M),

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare. Margaretha Lundgren (S)

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare. Margaretha Lundgren (S) ipr NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida v. Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-12-05 kl. 15:00-15:10 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande 173-181 Ingmar Wallén(M) 173-181

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2012-08-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Rimbo-rummet 2012-08-22 kl 16:00-16:30 Beslutande Mats Hultin (m), ordförande 137-150 Ingmar Wallén (m) 137-150 Eva Olander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15:00-15:10 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande 53-61 Klas Zettergren (M) 53-61

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-05-05 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-05-05 kl 09.00-09.50 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 88-100 Ingmar Wallén (m) 88-100 Eva Olander (c), 1:e

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN LANSSTYRELSEN Avdelningen för planfrågor Jeanette Odelius 08-785 45 64 2012-11-13 Södertälje kommun Samhallsbyggnadskontoret Vbr beteckning Delgivningskvitto Lena Eliasson Näsby 2 646 93 Gnesta Prövning

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2014-06-09 kl. 09:00-10:00 Beslutande Mats Hultin (M) 93-114 Ingmar Wallén (M), 93-114 Eva Olander, (C) 93-114

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Berit Elisson (fp), adjungerad. Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov-va Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare

Berit Elisson (fp), adjungerad. Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov-va Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare 2011-01-18 Plats och tid Kommunhuset, Rimbo-rummet 2011-01-18 kl 09:15-10:45 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 1-38 Svante Norström (m) 1-38 Eva Öländer (c), 1:e vice ordf 1-38 Margaretha Lundgren (s) 2:e

Läs mer

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna i korthet 7 kap. miljöbalken Historik

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Berit Elisson (fp) adjungerad. Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare

Berit Elisson (fp) adjungerad. Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare NORRTÄL1E SAMMANTRADESPROTOKOLL,,^ v, v. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2012-04-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-04-03 kl 09:00-10:00 Beslutande Mats Hultin (m), ordförande 84-99

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Kai Larsson (MP) adjungerad 97-114

Kai Larsson (MP) adjungerad 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2015-06-04 1 Plats och tid Kommunhuset, RådmansÖ-rummet 2015-06-04 kl. 15:15-16:25 Beslutande Margareta Lundgren (S) Lennart

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

(16) Miljö- och byggnämnden

(16) Miljö- och byggnämnden 2009-05-11 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 11 maj, kl 13:00-15:30. ande Nils Erik Falk (c), ordförande Tord Berbres (kd) Hans Rostock (fpl) Jan-Åke Lindgren (s) Harry

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 1. Robert Beronius (FP) adjungerad

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 1. Robert Beronius (FP) adjungerad SAM MANTRÄDESPROTO KOLL Sammanträdesdaturn Sida 2014-12-11 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-12-11 kl. 15:30-15:45 Beslutande Mats Hultin (M) Ingmar Wallén (M), Eva Olander, (C) Margaretha

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Strandskyddet på Gotland

Strandskyddet på Gotland Strandskyddet på Gotland Vad är strandskydd och vad är naturreservatet Gotlandskusten? Dnr: 521-1893-12 Utgiven 2012 i digitalt format (PDF) av: Länsstyrelsen Gotlands län Visborgsallén 4 621 85 Visby

Läs mer

Information om gällande bestämmelser och hur man fyller i blanketten m m finns på sid 5-6.

Information om gällande bestämmelser och hur man fyller i blanketten m m finns på sid 5-6. 1(6) ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS ENLIGT 7 KAP. 18 MILJÖBALKEN Bygglovskontoret Information om gällande bestämmelser och hur man fyller i blanketten m m finns på sid 5-6. 1. Ansökan avser fastighet(er)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Ingela Isaksson 08-731 30 05 2015-01-09 PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön Detta PM är upprättat i samband med att detaljplanläggning har inletts för

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

2016-01-14. Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör Anna Keskitalo, bygglovchef Gitte Binder, sekreterare

2016-01-14. Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör Anna Keskitalo, bygglovchef Gitte Binder, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S amrn a nträdesd atu m 2016-01-14 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2016-01-14 kl.15:15-15:55 Beslutande Margareta Lundgren (S) Bertil Norstedt (S) Gunnar Kjelldahl

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

DOM 2015-06-01 Stockholm

DOM 2015-06-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2015-06-01 Stockholm Mål nr M 11477-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-28 i mål nr M 2760-14, se bilaga KLAGANDE S H MOTPARTER

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsärenden 2015

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsärenden 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningen ÄRENDEBLAD Upprättad: Diarienummer: 2015-11-18 MOB.2015.13 Samhällsbyggnadsnämnden Anmälningsärenden 2015 Sammanfattning Information och meddelanden som inkommer till kommunen

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Strandskydd och detaljplanearbete

Strandskydd och detaljplanearbete Strandskydd och detaljplanearbete 5 kap. 7 a PBL I detaljplanen får det bestämmas att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs för ett område, om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/15 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:10 Paragrafer 89-95 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

DOM 2015-02-25 Stockholm

DOM 2015-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2015-02-25 Stockholm Mål nr M 8665-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-02 i mål nr M 1231-14, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-11-11 Stockholm

DOM 2015-11-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 2015-11-11 Stockholm Mål nr M 2277-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-19 i mål nr M 2083-13, se

Läs mer

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 40 Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun Dnr SBK 2013.34 20 Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Byggnadsnämnden 2010-11-25 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 25 november 2010 kl 15.00 17.00 Beslutande Bo Pettersson (s) ordförande Bengt Svärd (c) Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

DOM 2013-11-13 meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-13 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2013-11-13 meddelad i Stockholm Mål nr M 4091-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-05 i mål nr M 4441-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:7

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:7 M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:7 Målnummer: M6222-14 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2015-02-23 Rubrik: Strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnad ----- Strandskyddsdispens

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51 1 (17) Plats och tid 08.00-12.30, i BOM- rummet (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 42-51 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 42-45, 47-51 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 42-51 Håkan

Läs mer

DOM 2012-10-24 Stockholm

DOM 2012-10-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2012-10-24 Stockholm Mål nr M 4246-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-04-18 i mål nr M 4545-11,

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Anläggning/anordning. Byggnad Annan Kommentarer. 1. Fastighet 2. Sökande

Anläggning/anordning. Byggnad Annan Kommentarer. 1. Fastighet 2. Sökande 1 Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Tfn 0416-27 153 Fax 0416-185 16 miljobygg@sjobo.se ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS Enligt 7 kap 18 miljöbalken/ ANMÄLAN OM SAMRÅD STRANDSKYDD Enligt 12 kap 6 miljöbalken

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget (rum 363), tisdagen den 16 december 2003, kl. 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2011:19

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2011:19 M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2011:19 Målnummer: M7010-10 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2011-05-26 Rubrik: Strandskyddsdispens ----- Strandskyddsdispens har inte beviljats för

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2015-12-03 1. 201-202, 204-246 201-246 tj ers 201-246 tj ers 201-246 201-246

NORRTÄLJE KOMMUN. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2015-12-03 1. 201-202, 204-246 201-246 tj ers 201-246 tj ers 201-246 201-246 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sam m anirädesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2015-12-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2015-12-03 kl.15:15-16:25 Beslutande Margareta Lundgren (S)

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-89 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.00 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt

Läs mer

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd 1 (7) pu TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000412 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd Förslag till beslut

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

DOM 2014-05-22 Stockholm

DOM 2014-05-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2014-05-22 Stockholm Mål nr M 11232-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-15 i mål nr M 2568-13, se bilaga KLAGANDE 1. Bygg- och

Läs mer