Mats Hultin (M), ordförande Ingmar Wallén (M) Eva Öländer (C) Ethel Söderman Sandin (S) Lennart Svenberg (S) Robert Beronius (FP), adjungerad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mats Hultin (M), ordförande Ingmar Wallén (M) Eva Öländer (C) Ethel Söderman Sandin (S) Lennart Svenberg (S) Robert Beronius (FP), adjungerad"

Transkript

1 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:45 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Ingmar Wallén (M) Eva Öländer (C) Ethel Söderman Sandin (S) Lennart Svenberg (S) Robert Beronius (FP), adjungerad Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare Utses att justera Lennart Svenberg (S) Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , kl 09:30 Underskrift Ann^ristfne Karlsson Paragraf Ordförande K...kl/}. Mats Hultin Justerande Lennart Svenberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljönämndens arbetsutskott för anslags nedtagande Bygg- och miljökontoret/estunavägen 14, Norrtälje Underskrift An/i-Christine Karlsson /

2 NORRTÄLJE FÖREDRAGNINGSLISTA Bmn:s arbetsutskott Innehållsförteckning Ärenden 1. Val av justerare 109 BYGGLOVENHETEN 2. Dnr HargS: Bygglov för nybyggnad av bryggor och parkeringsplatser 3. Dnr Björhövda 2;4, skifte 2. Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus/fritidshus. 4. Dnr Rangarnö 1: Förhandsbesked för nybyggnad av generationsboende. 5. Dnr Rimbo-Tomta 10: Bygglov för ändrad användning (ombyggnad) av komplementbyggnad till lägenhet. 6. Dnr Singö-Söderby4: Förhandsbesked för uppförande av båthus innehållande bastu och omklädning. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 808, Norrtälje Estunavägen ORGANISATIONSNUMMER TELEFAX WEBB BANKGIRO

3 NORRTÄLJE 2(3) 7. Dnr Svartlöga3: Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av ett förråd och en sjöbod, anläggande av två bryggor samt rivning av befintligt förråd. 8. Dnr Tjockö 1:36, skifte Strandskyddsdispens och bygglov för ändrad användning samt tillbyggnad av gäststuga till fritidshus. 9. Dnr Tälje4: Bygglov för ändrad användning av Matildahallen till träningshall samt installation av hiss (byggnad 99 B) Campus Roslagen. 10. Dnr Verkstaden Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus/samlingslokaler (12 lgh) samt rivning av del av befintlig byggnad och garage. 11. Dnr Del av Verkstaden Bygglov för nybyggnad av konsthall/museum. 12. Dnr Åkerö 7: Föreläggande enligt 26 kap 9 miljöbalken gällande olaga uppförd brygga.

4 ff^ JL NORRTÄLJE 3(3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSENHETEN 13. Dnr Bergshamra 1: Förbud att på fastigheten släppa ut BDT-avloppsvatten till utloppsröret under Bergshamra byväg. ÖVRIGT 14. Dnr Månatlig ekonomisk uppföljning för perioden t.o.m juli 122 månad Allmän information 123

5 NORRTÄLJE SAMMÅNTRADESPROTOKOLL 1(1) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 109 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Lennart Svenberg (S) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (M) justera dagens sammanträdesprotokoll, fredagen den 13 september 2013 kl. 09:30 på Bygg- och miljökontoret.

6 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Roslagens Energi och Turism AB Vätö vägen NORRTÄLJE au 110 Dnr HARG S:9 - bygglov för nybyggnad av bryggor och parkeringsplatser Förslag till beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att avslå bygglov för 1-2 parkeringsplatser placerade norr om väg inom område för bostadsändamål (enligt situationsplan inkommen , bilaga 2), att bevilja bygglov för nybyggnad av bryggor och parkeringsplatser inom område för småindustriändamål (bryggor enligt situationsplan inkommen och parkeringsplatser enligt situationsplan inkommen , bilaga 2), att åtgärden bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b plan- och bygglagen, att bevilja startbesked för påbörjande av åtgärden, att fastställa kontrollplanen, att uppgifter enligt upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till Bygg- och miljökontoret inför utfärdande av slutbesked, att tekniskt samråd och en kontrollansvarig inte erfordras samt att åtgärden inte är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och fardigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 lagen om byggfelsförsälmng m.m. Upprättad Kontrollplan: - Byggherren ska själv ansvara för att byggprojektet utförs i enlighet med meddelat bygglov och ska skriftligen intyga om att så är utfört vid byggprojektets avslutande. - Påbörjandet samt avslutandet av byggprojektet ska skriftligen meddelas till Bygg- och miljökontoret. Bygg- och miljökontorets bedömning Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 maj, dnr att bevilja bygglov för nybyggnad av bryggor inom fastigheten Har g S:9. Ärendet överklagades med resultat att beslutet upphävdes och återförvisades till nämnden för erforderlig handläggning. Ärendet avskrivs från nämndens vidare handläggning med hänvisning till att sökande nu har inkommit med en ny reviderad ansökan.

7 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(5) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 110 Dnr Bedömningen för sökta bryggor grundar sig på situationsplan inkommen och bedömningen för parkeringsplatser grundar sig på situationsplan inkommen , bilaga 2. I nu aktuell ansökan har sökta bryggor reviderats och minskats något i storlek varför Byggoch miljökontoret bedömer att sökta bryggor kan prövas som en liten avvikelse mot gällande detaljplan Ansökan avser nu nybyggnad av något reviderade bryggor för ca 25 båtplatser och anläggande av ca 20 parkeringsplatser inom Har g S:9. Angående sökta bryggor så framkommer det av ansökan att båtplatserna riktar sig till ett begränsat antal båtägare som hyr plats vid bryggorna och båtplatserna inte kommer att användas som en öppen gästhamn för besökare. Användningen av bryggorna bedöms inte medföra att påverkan och rörelse av båtägare och biltrafik till, från och inom området bedöms vara orimligt stor. Enligt sökande hyrs ca hälften av, båtplatserna ut till närboende i området. Enligt gällande detaljplan får vattenområdet bebyggas med mindre bryggor. Nu sökta bryggor är anpassade till dagens krav på båtplats. Trots att sökta bryggor inte kan rymmas inom vad detaljplanen avser med mindre bryggor så bedömer Bygg- och miljökontoret att bryggornas utformning och storlek är av en mindre omfattning och att de ryms inom begreppet liten avvikelse mot detaljplanen samt att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte. Angående kulturvärdet på platsen så gör Bygg- och miljökontoret samma bedömning som Länsstyrelsen i beslut , , sida 5. Brygganläggningen innebär en viss förändring av miljön och en minskning av upplevelsevärdena som dock kan accepteras eftersom den knyter an till den tidigare verksamheten och enligt uppgift är förlagd så att äldre sliprar kan användas. Angående sökta parkeringsplatser ca 20 st. Sökande har reviderat antalet parkeringsplatser till ca 20 st. Två stycken platser norr om infartsväg och inom område som är avsedd för bostadsändamål samt arton stycken inom området för småindustri. Vid en besiktning av platsen 27 juli 2013 mitt under normal högsäsong för båtlivet fanns sammanlagt tre bilar parkerade på området. En bil stod parkerad norr om vägen där 1-2 platser nu söks (se fotografi). Två bilar stod parkerade inom det område där 5-6 platser sökts och framför en större lada (se fotografi). Utdragsbesty rkande

8 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(5) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 110 Dnr platser i framkant av befintlig större varvsbyggnad bedöms vara belägna på en öppen naturlig infartsplan till byggnaden. Byggnaden är försedd med större portar varav Bygg- och miljökontoret bedömer att platsen har använts som ut- och inpassering till byggnaden. 4-5 och 6-7 platser mellan varvsbyggnaderna placeras på en öppen grusad plan med inslag av gräsyta. Platserna placeras inom område för varvsmiljö. Antal parkeringsplatser bedöms vara tillräckligt då stor del av båtplatserna hyrs av närboende som inte har behov av båtplats vid varvet. Vid utförd besiktning i högsäsong fanns tre bilar parkerade på området vilket även visar på att behovet av parkeringsplatser är uppfyllda. Sökta parkeringsplatser bedöms inte påtagligt skada det kulturhistoriska värdet på platsen och omfattningen av biltrafik till och från båtplatserna bedöms inte medföra en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 Plan- och bygglagen. Nu sökta bryggor samt parkeringsplatser inom varvsområdet bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 b plan- och bygglagen. 1-2 platser norr om infartsväg och inom område för bostadsändamål bedöms strida mot detaljplanen avseende markens ändamål. Bygg- och miljökontoret bedömer att sökta 1-2 platser inte kan ses som en liten avvikelse mot detaljplanen varav platserna avstyrks. Nu sökt 1-2 parkeringsplatser inom område avsedd för bostadsändamål bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 b plan- och bygglagen varför de parkeringsplatserna avstyrks. Lagrum 9 kap 31 b Plan- och bygglagen Ärendet Ansökan avser bygglov för nybyggnad av bryggor och parkeringsplatser inom fastigheten HargS:9. Bakgrund Fastigheten omfattas av detaljplan som medger småindustri och särskild miljöhänsyn (Jmq). Vattenområdet omfattas av Vb betecknat område som ska utgöra vattenområde som inte får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor, båthus och

9 ff^ JL NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(5) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 110 Dnr dylikt. Sökta 1-2 parkeringsplatser norr om infartsvägen omfattas av mark för bostadsändamål. Enligt gällande detaljplan råder inget strandskydd på platsen för de sökta åtgärderna. Sökt plats är idag ianspråktagen och bebyggd med äldre byggnader för varvsverksamhet samt ett antal bryggor. Fastighetens areal är inte redovisad i fastighetsregistret. Tillämplig lagstiftning Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2 bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. [2011:335] Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18. [2011:335] Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. [2011:335] Samråds- och remissyttranden samt bemötanden Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Harg 18:1, 2:21, 2:43, 20:1, 26:1, 27:1, 47:1, 6:11, 6:175, 6:186, 6:59, 6:67 och 6:87 är berörda av sökt byggprojekt. Berörda grannar har fått två utskick, den senare där antal parkeringsplatser har reviderats.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(5) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 110 Dnr Ägare till fastigheterna Harg 18:1, 20:1, 26:1 en delägare till fastigheten Harg 27:1, 47:1, 6:175 och 6:186 har enligt yttranden erinringar mot sökt bebyggelse. Ägare till fastigheterna 2:21, en delägare till fastigheten Harg 27:1 och 6:87 har inte kommit in med något yttrande. Ägare till fastigheten 6:11 och 2:43 har efter reviderade handlingar inte inkommit med något yttrande Ägare till fastigheterna Harg 6:59 och 6:67 har enligt yttranden inga erinringar mot sökt bebyggelse.

11 ff^ JL NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Ulf Johansson Simpbylevägen 20 A NORRTÄLJE au 111 Dnr Björhövda 2:4, skifte 2 - förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostads h us/fritids h us Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att avslå förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus/fritidshus inom fastigheten Björhövda 2:4 samt även att avslå förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom fastigheten Björhövda 2:4. Motivering Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplan för bland annat ny sammanhållen bebyggelse, Med hänsyn till omfattningen av befintlig och sökt bebyggelse runt Björhövda 2:4 finns ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse och friytor liksom vatten- och avloppsanläggning beviljades förhandsbesked för fyra enbostadshus på fastigheten Björhövda 2:4. Dessa tomter har nu blivit avstyckade. Nu söker man för ytterligare fyra enbostadshus/fritidshus på fastigheten, alldeles intill de tidigare beviljade tomterna. Det innebär ett stort exploateringstryck på platsen och att byggnationen är att anse som ny sammanhållande bebyggelse. Eventuell exploatering av fastigheten ska därför prövas genom detalj planeläggning enligt 4 kap 2 plan- och bygglagen. Sökande söker för både enbostadshus och fritidshus. Fritidshus bör inte beviljas då området är placerat inom högexploaterad kust, enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken, inom vilket nya fritidshusområden inte får uppföras. Enligt den av sökande insända vatten- och avloppsutredningen framgår att det råder brist på färskvattentillgång i området, varför stor försiktighet bör vidtas innan nya tomter beviljas. /

12 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 111 Dnr Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 plan- och bygglagen. Nu sökt förhandsbesked för fyra nya enbostadshus/fritidshus bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 plan- och bygglagen. Lagrum 2 kap, 4 kap 2, 9 kap 31, plan- och bygglagen, 3-4 kap miljöbalken. Upplysningar Detta beslut kan överklagas. Faktura skickas i separat försändelse. Du kan begära att beslutet överprövas Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, Norrtälje. I skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med. Ärendet Ansökan avser förhandsbesked för fyra enbostadshus alt. fritidshus inom fastigheten Björhövda 2:4, skifte 2. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Sökt plats är obebyggd. Fastighetens areal är 29,9 ha. Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap miljöbalken. Tomtplatsen är belägen utanför strandskyddat område. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Björhövda 2:4 belägen inom riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1).

13 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 111 Dnr Tillämplig lagstiftning Enligt 2 kap 1-5 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. Enligt 3 kap 6 miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Bygg- och miljökontorets bedömning Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplan för bland annat ny sammanhållen bebyggelse, Med hänsyn till omfattningen av befintlig och sökt bebyggelse runt Björhövda 2:4 finns ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse och friytor liksom vatten- och avloppsanläggning beviljades förhandsbesked för fyra enbostadshus på fastigheten Björhövda 2:4. Dessa tomter har nu blivit avstyckade. Nu söker man för ytterligare fyra enbostadshus/fritidshus på fastigheten, alldeles intill de tidigare beviljade tomterna. Det innebär ett stort exploateringstryck på platsen och att byggnationen är att anse som ny sammanhållande bebyggelse. Eventuell exploatering av fastigheten ska därför prövas genom detaljplaneläggning enligt 4 kap 2 plan- och bygglagen.

14 \ NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 4(4) och miljönämndens arbetsutskott au 111 Dnr Sökande söker för både enbostadshus och fritidshus. Fritidshus bör inte beviljas då området är placerat inom högexploaterad kust, enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken, inom vilket nya fritidshusområden inte får uppföras. Enligt den av sökande insända vatten- och avloppsutredningen framgår att det råder brist på färskvattentillgång i området, varför stor försiktighet bör vidtas innan nya tomter beviljas. Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 plan- och bygglagen. Nu sökt förhandsbesked för fyra nya enbostadshus/fritidshus bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 plan- och bygglagen varför ansökan avstyrks. Politisk beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet Kommunicering Sökanden har i skrivelse, daterad , yttrat sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Sökanden är, om arbetsutskottet inte ändrar sitt ställningstagande, beredd att justera ansökan till att omfatta förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. Beslutande sammanträde Arbetsutskottet har tagit del av sökandens skrivelse men finner inte att denna förändrar utskottets ställningstagande i ärendet. Beslutet skickas till Ulf Johansson (förenklad delgivning) / / 'I

15 ^ NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Britt Rydörn och Ulf Rydörn Åsögatan 67 3 tr STOCKHOLM au 112 Dnr Rangarnö 1:30 - förhandsbesked för nybyggnad av generationsboende Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att avslå förhandsbesked för nybyggnad av generationsboende inom fastigheten Rangarnö 1:30. Bygg- och miljökontorets bedömning Ansökan avser nybyggnad av generationsboende. Sökande har inkommit med skrivelser och förklarat att ansökan avser ett fritidshus som skall användas av barn och barnbarn under sommarhalvåret. Fastigheten är belägen inom riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten motsätter sig sökt byggnation (se bifogat yttrande ). Nu sökt förhandsbesked för nybyggnad av generationsboende bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 plan- och bygglagen varför ansökan avstyrks. Övriga förutsättningar Bygg- och miljökontoret har inte undersökt möjligheten att lösa vatten- och avloppsfrågan, då Försvarsmakten motsätter sig sökt byggnation. Lagrum 9 kap 31 Plan- och bygglagen Ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av generationsboende ca 30 kvm inom fastigheten Rangarnö 1:30. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus och tre komplementbyggnader.

16 ff^ JU NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 112 Dnr Fastighetens areal är 3698 m 2. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rangarnö 1:30 belägen inom riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1). Fastigheten omfattas delvis av strandskydd och förbud enligt 7 kap miljöbalken. Sökt plats är belägen utanför strandskyddat område. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rangarnö 1:30 belägen inom område av riksintresse för totalförsvaret (se kap 18, kartbilaga 18.1). Beslut om bygglov eller förhandsbesked inom området ska prövas av Länsstyrelsen enligt 11 kap plan- och bygglagen om inte tillstyrkan föreligger från ansvarig militär myndighet. Tillämplig lagstiftning Enligt 2 kap 1-5 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. Samråds- och remissyttranden samt bemötanden Försvarsmakten har enligt yttrande erinringar mot sökt bebyggelse då rubricerad fastighet ligger inom bullerpåverkat område från Väddö skjutfält.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) J-E Rosén Fastighet & Consulting AB Uppsalavägen Rimbo au 113 Dnr Rimbo-Tomta 10:31 - bygglov för ändrad användning (ombyggnad) av komplementbyggnad till lägenhet Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att avslå bygglov för ändrad användning och ombyggnad av en komplementbyggnad till en lägenhet inom fastigheten Rimbo-Tomta 10:31. Motivering Ansökan avser bygglov för ändrad användning och ombyggnad av en komplementbyggnad (uthus/förråd) till en bostadslägenhet vilket innebär att byggnaden tas i anspråk och inreds för ett väsentligt annat ändamål än uthus/förråd. Nu sökt byggnad strider mot gällande detaljplan då den i sin helhet är placerad på mark som inte får bebyggas. Byggnaden fanns på platsen innan nu gällande detaljplan fastställdes och den har därmed inte prövats mot planbestämmelserna och inte heller dess placering som strider mot detaljplanen. Förutsättningar för att meddela bygglov med stöd av 9 kap 30 plan- och bygglagen saknas därmed. Bygg- och miljönämnden får meddela bygglov för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Fastigheten Rimbo-Tomta 10:31 är lokaliserad i Rimbo centrum där området har handelsinriktning. Nu sökt byggnads placering strider i sin helhet mot gällande detaljplan vilket inte bedöms vara en varaktigt lämpad placering av en bostadslägenhet och är där inte heller förenlig med detaljplanens syfte. Sökt åtgärd bedöms därmed inte utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b plan- och bygglagen varför ansökan avstyrks. Lagrum 9 kap 30 och 31 b plan- och bygglagen

18 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL 2(3) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 113 Dnr UppSysningar Detta beslut kan överklagas. Faktura skickas i separat försändelse. Du kan begära att beslutet överprövas Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, Norrtälje. I skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med. Ärendet Ansökan avser bygglov för ändrad användning och ombyggnad av en komplementbyggnad (uthus/förråd) till en bostadslägenhet om ca 56 kvm (BTA) inom fastigheten Rimbo-Tomta 10:31. Bakgrund Fastigheten Rimbo-Tomta 10:31 är avstyckad och en fastighetsreglering har genomförts Fastighetens areal är kvm. Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad innehållande bostad och caféverksamhet, samt en komplementbyggnad (uthus/förråd). Fastigheten omfattas av detaljplan nr 10-49, fastställd , som medger bostads- och handelsändamål (BHII). Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas till högst en fjärdedel av fastighetens area vilket ger ca 250,7 kvm. Längs fastighetens sydöstra gräns (nu sökt plats) sträcker sig ett område ca 10 m in på fastigheten som inte får bebyggas. Ansökan inkom och avsåg då ändrad användning och ombyggnad av en komplementbyggnad (uthus/förråd) till tre bostadslägenheter. Efter kommunicering med sökande där sökanden informerats om gällande detaljplan och kraven i Boverkets Byggregler inkom en reviderad ansökan som istället avser ändrad användning och ombyggnad av en komplementbyggnad (uthus/förråd) till en bostadslägenhet.!// '/ 1/1

19 fp* JL NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 113 Dnr Tillämplig lagstiftning Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18. [2011:335] Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2 bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Politisk beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet Kommunicering Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Något yttrande har inte kommit in. Beslutet skickas till J-E Rosén Fastighet & Consulting AB (förenklad delgivning)

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (3) Fredrik Bondestam Tegnérgatan 40C UPPSALA au 114 Dnr BMN SINGÖ-SÖDERBY 4:3 - förhandsbesked för uppförande av båthus innehållande bastu och omklädning. Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att avslå förhandsbesked för uppförande av båthus innehållande bastu och omklädning inom fastigheten Singö-Söderby 4:3. Motivering Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett båthus innehållande bastu och omklädning. Enligt den ritning som inkommit i ärendet ska sökt byggnad placeras på mark som enligt gällande detaljplan är avsedd för park eller plantering, allmän plats. Marken får inte bebyggas. Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser vad gäller tillåten placering av byggnad. Nu sökt båthus bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 30 plan- och bygglagen. Lagrum 9 kap 30 Plan- och bygglagen Upplysningar Detta beslut kan överklagas Faktura skickas i separat försändelse. Du kan begära att beslutet överprövas Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, Norrtälje. I skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med. Justerare Justerare

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (3) au 114 Dnr BMN Ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av båthus innehållande bastu och omklädning inom fastigheten Singö-Söderby 4:3. Bakgrund Fastigheten omfattas av detaljplan som medger park eller plantering, allmän plats. Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Sökt båthus är i sin helhet placerad på mark som inte får bebyggas, då ändamålet för marken är park och plantering, allmän plats. På platsen för sökt sjöbod står en befintlig uthusbyggnad på 15 kvm, bygglov beviljat år 1972 samt enligt sökande även en gistgård (bygglov saknas i bygglovsarkivet). Fastighetens areal är 68 ha. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Singö-Söderby belägen inom riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1). Tillämplig lagstiftning Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18. [2011:335] Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. [2011:335] Enligt 2 kap 1-5 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. Miljöbalken tillämpas. Justerare Justerare

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (3) au 114 Dnr BMN Politisk beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet Bygg- och miljökontoret har gjort ett tillägg i tjänsteskrivelsen med anledning av sökandens reviderade placering. Kommunicering Sökanden har, som svar på arbetsutskottets förslag till beslut, irikommit med reviderad placering av sökt båthus innehållande bastu och omklädning. Bygg- och miljökontoret bedömer att ett båthus innehållande bastu och omklädning inte kan inrymmas i område för hamnändamål och inte är i enlighet med detaljplanens syfte. Beslutet skickas till Fredrik Bondestam, (förenklad delgivning) Justerare

23 fp* NORRTÄLJE.X SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Per Söderström Asbj örnsens väg BROMMA au 115 Dnr SVARTLÖGA 3:69 - strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av ett förråd och en sjöbod, anläggande av två bryggor samt rivning av befintligt förråd. Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken och bygglov för nybyggnad av sjöbod 15 kvm (markerad nummer 2) samt nytt trädäck, att med stöd av 7 kap 18b och 18 c miljöbalken medge undantag från förbuden enligt 7 kap miljöbalken för nybyggnad av förråd 22,5 kvm (markerad nummer 1) samt återuppbyggnad av befintlig brygga (markerad nummer 4) och restaurering av stenpir (markerad nummer 3), med hänvisning till dispensskäl nummer 1, området är redan ianspråktaget vilket gör att det saknar betydelse för strandskyddet syften och nummer 3, dispensen behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Åtgärderna kan inte utföras utanför strandskyddat område, då hela fastigheten omfattas av strandskydd, att sökt förråd och bryggans utbredning i vattnet och på marken får användas för det avsedda ändamålet som redovisas enligt en till ärendet hörande situationsplan, att bevilja bygglov för nybyggnad av förråd 22,5 kvm (markerad nummer 1), att bevilja startbesked för påbörjande av åtgärden, att det åvilar den sökande att själv undersöka hos Länsstyrelsen om anmälan om vattenverksamhet krävs enligt 11 kap miljöbalken för arbetet i vattenområdet, att fastställa kontrollplanen, att uppgifter enligt upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till Bygg- och miljökontoret inför utfärdande av slutbesked, att tekniskt samråd och en kontrollansvarig inte erfordras samt att åtgärden inte är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 lagen om byggfelsförsälcring m.m. Upprättad kontrollplan: - Byggherren ska själv ansvara för att byggprojektet utförs i enlighet med meddelat bygglov och ska skriftligen intyga om att så är utfört vid byggprojektets avslutande. - Påbörjandet samt avslutandet av byggprojektet ska skriftligen meddelas till Bygg- och miljökontoret.

24 Co J NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(5) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 115 Dnr Villkor -Arbete i vatten får inte utföras under perioden 1 maj till 31 augusti. -Bryggan ska hållas fri från utemöbler och annat som kan ha en avhållande effekt på allmänhetens nyttjande av anslutande vattenområde. Bygg- och miljökontorets bedömning Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning inom fastigheten Svartlöga framkom att den norra delen av ön var bebyggd och ianspråktagen. Den södra delen av ön bedöms som tillgänglig för allmänheten varav de sökta åtgärderna, nybyggnad av sjöbod och nytt trädäck och upprustning av stenpir (markerad nummer 3) inte kan tillstyrkas. De sökta åtgärderna bedöms privatisera området på ett sätt som kan få avhållande effekt för allmänheten. Nybyggnad av förråd 22,5 kvm (ersätter ett rivet förråd) och återuppbyggnad av befintlig brygga (markerad nummer 4) som planeras norr om befintligt fritidshus kan tillstyrkas då området bedöms vara ianspråktaget. Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte föreligga för sökt sjöbod 15 kvm och anläggande av trä däck på stenpir (markerad som nummer 3). Särskilda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms föreligga för sökt förråd och återuppbyggnad av befintlig brygga (markerad nummer 4) med hänvisning till att området redan är ianspråktaget samt att bryggan för sin funktion måste ligga vid vattnet. Båda åtgärderna är dessutom ersättningsåtgärder. Fastigheten består av en ö utan fast landförbindelse, varav en stabil brygga är nödvändig. Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 7 kap miljöbalken samt med den för området gällande kommunala översiktsplanen. Nu tänkt förråd och återuppbyggnad av brygga förändrar inte heller nämnvärt livsbetingelserna för djur och växter på platsen. Sökt förråd och bryggas utbredning i vattnet och på marken får användas för det avsedda ändamålet som redovisas enligt en till ärendet hörande situationsplan. Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet enligt 7 kap 18f miljöbalken. Utdragsbesty rkande

25 p^h;. NORRTÄLJE 4~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(5) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 115 Dnr Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Den fria passagen påverkas inte gentemot läget i dag, då sökt förråd och brygga är ersättningsåtgärder med liknande utformning. Sökt förråd och brygga bedöms inte påverka riksintressena som finns, då det är kompletteringsåtgärder. Strandskyddsdispensen och bygglovet för sökt förråd och återuppbyggnad av brygga bedöms vara förenligt med strandskyddets syfte. Nu sökt förråd 22,5 kvm norr om befintligt fritidshus bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 a plan- och bygglagen. Lagrum 9 kap 31 a Plan- och bygglagen 7 kap och 18 b och c Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av ett förråd och en sjöbod samt anläggande av två bryggor, rivning av befintligt förråd inom fastigheten Svartlöga 3:69. Bakgrund Fastigheten är belägen på ön Stenskäret. Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus, ett nyligen rivet förråd samt en brygga. Fastighetens areal är 9000 m 2. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Svartlöga 3:69 belägen inom riksintresseområde för naturvård, Stockholms skärgård yttre delen (se kap 3.4.3, kartbilaga 3.1) Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Svartlöga 3:69 belägen inom riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1) Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Svartlöga 3:69 belägen inom riksintresseområde för friluftslivet (se kap 15.3, kartbilaga 15.1).

26 ff4 JL NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 4(5) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 115 Dnr Tillämplig lagstiftning Enligt 7 kap 13 miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 miljöbalken inte 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 eller 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispenser avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddet syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Enligt 2 kap 1-5 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

27 ff^ JL NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(5) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 115 Dnr Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. Enligt 3 kap 6 miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. / v

28 ff^ NORRTÄLJE «L SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Kjell Helgesson Floragatan NORRTÄLJE au 116 Dnr TJOCKÖ 1:36, skifte 5 - strandskyddsdispens och bygglov för ändrad användning samt tillbyggnad av gäststuga till fritidshus Besl ut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken och bygglov för ändrad användning och tillbyggnad av gäststuga till fritidshus inom fastigheten Tjockö 1:36, skifte 5. Bygg- och miljökontorets bedömning Ansökan avser ändrad användning och tillbyggnad av gäststuga till fritidshus. Bygglov för tillbyggnad av friggebod beviljades 2008 och byggnaden fick då den utformning den har i dag. Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning inom fastigheten Tjockö 1:36 framkom att sökt ändring och tillbyggnad av befintlig gäststuga bedöms privatisera området och avhålla allmänheten från att vistas på mark som i dag är allemansrättsligt tillgänglig. Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte föreligga för sökt åtgärd. Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop. 2008/09:119, sid.53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse. En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, utan redan om den avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område. Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig i strandområdet och det är av betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker sig ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken. \

29 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL 2(4) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 116 Dnr Strandskyddsdispensen och bygglovet bedöms inte vara förenlig med strandskyddets syfte. Förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms innebära en alltför stor påverkan i strandskyddat område. Nu sökta åtgärder bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 plan- och bygglagen varför ansökan avstyrks. Lagrum 9 kap 31 Plan- och bygglagen 7 kap och 18 b och c Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för ändrad användning samt tillbyggnad av gäststuga till fritidshus inom fastigheten Tjockö 1:36, skifte 5. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Fastigheten bebyggd med bostadshus samt ett antal komplementbyggnader varav en är den nu aktuella gäststugan. Fastighetens areal är 22,2 ha. Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Tjockö 1:36 belägen inom riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1). Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Tjockö 1:36 belägen inom riksintresseområde för friluftslivet (se kap 15.3, kartbilaga 15.1). Tillämplig lagstiftning Enligt 7 kap 13 miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för

30 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 116 Dnr allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och i vatten. Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 miljöbalken inte 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 eller 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispenser avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddet syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Enligt 2 kap 1-5 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Utdragsbesty rkande

31 tff^ JL NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 116 Dnr Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. Enligt 3 kap 6 miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Enligt fördjupad översiktsplan för skärgården och riktlinjer för ytterligare fritidshusbebyggelse i Norrtälje kommun, kap 8 och 9, framgår att inom skärgårdszonen som anges genom gränsen för högexploaterad kust ska det enligt 4 kap miljöbalken inte etableras några nya fritidshusområden. Komplettering kan endast ske med enstaka fritidshus i anslutning till eller inom befintliga fritidshusområden eller annan samlad bebyggelse. En prövning måste dock ske från fall till fall utifrån de naturgivna förutsättningarna att anordna vatten och avlopp. Utdragsbesty rkande

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2014-06-09 kl. 09:00-10:00 Beslutande Mats Hultin (M) 93-114 Ingmar Wallén (M), 93-114 Eva Olander, (C) 93-114

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare. Margaretha Lundgren (S)

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare. Margaretha Lundgren (S) ipr NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida v. Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-12-05 kl. 15:00-15:10 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande 173-181 Ingmar Wallén(M) 173-181

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15:00-15:10 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande 53-61 Klas Zettergren (M) 53-61

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2012-05-31 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-05-31 kl 15:00-15:25 Beslutande Mats Hultin (m), ordförande 117-122 Eva Olander (c), 1:e vice ordf 117-122

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Kai Larsson (MP) adjungerad 97-114

Kai Larsson (MP) adjungerad 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2015-06-04 1 Plats och tid Kommunhuset, RådmansÖ-rummet 2015-06-04 kl. 15:15-16:25 Beslutande Margareta Lundgren (S) Lennart

Läs mer

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna i korthet 7 kap. miljöbalken Historik

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51 1 (17) Plats och tid 08.00-12.30, i BOM- rummet (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 42-51 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 42-45, 47-51 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 42-51 Håkan

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Information om gällande bestämmelser och hur man fyller i blanketten m m finns på sid 5-6.

Information om gällande bestämmelser och hur man fyller i blanketten m m finns på sid 5-6. 1(6) ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS ENLIGT 7 KAP. 18 MILJÖBALKEN Bygglovskontoret Information om gällande bestämmelser och hur man fyller i blanketten m m finns på sid 5-6. 1. Ansökan avser fastighet(er)

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-06-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-06-22 kl 15.00-15.15 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 118-126 Klas Zettergren (m) 118-126 Eva Olander (c),

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm Datum Dnr 2015-08-10 STR.2015.3449 253 Jan Casserstedt jan.casserstedt@varmdo.se 08-570 483 16 Jurist REK + MB Tjänsteskrivelse UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa

Läs mer

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN LANSSTYRELSEN Avdelningen för planfrågor Jeanette Odelius 08-785 45 64 2012-11-13 Södertälje kommun Samhallsbyggnadskontoret Vbr beteckning Delgivningskvitto Lena Eliasson Näsby 2 646 93 Gnesta Prövning

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 1. Robert Beronius (FP) adjungerad

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 1. Robert Beronius (FP) adjungerad SAM MANTRÄDESPROTO KOLL Sammanträdesdaturn Sida 2014-12-11 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-12-11 kl. 15:30-15:45 Beslutande Mats Hultin (M) Ingmar Wallén (M), Eva Olander, (C) Margaretha

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2012-08-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Rimbo-rummet 2012-08-22 kl 16:00-16:30 Beslutande Mats Hultin (m), ordförande 137-150 Ingmar Wallén (m) 137-150 Eva Olander

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2015-12-03 1. 201-202, 204-246 201-246 tj ers 201-246 tj ers 201-246 201-246

NORRTÄLJE KOMMUN. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2015-12-03 1. 201-202, 204-246 201-246 tj ers 201-246 tj ers 201-246 201-246 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sam m anirädesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2015-12-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2015-12-03 kl.15:15-16:25 Beslutande Margareta Lundgren (S)

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-05-05 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-05-05 kl 09.00-09.50 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 88-100 Ingmar Wallén (m) 88-100 Eva Olander (c), 1:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

2016-01-14. Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör Anna Keskitalo, bygglovchef Gitte Binder, sekreterare

2016-01-14. Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör Anna Keskitalo, bygglovchef Gitte Binder, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S amrn a nträdesd atu m 2016-01-14 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2016-01-14 kl.15:15-15:55 Beslutande Margareta Lundgren (S) Bertil Norstedt (S) Gunnar Kjelldahl

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Bygg- och räddningsnämnden

Bygg- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.10-14.15, 14.40-15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Stefan Pettersson (M), tjg ers för Ulla Wallin (S) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2015 SÖKANDE 1. AA 2. BB KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Socialdepartementet) beslut den 28 maj 2014, S2013/4676/PBB, i fråga om

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf Birger Backlund, S, 2:a vice ordf Mikael Karlsson, S 52-65

Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf Birger Backlund, S, 2:a vice ordf Mikael Karlsson, S 52-65 1 (20) Plats och tid 08.00-1130, i Mus-olle (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 52-65 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 52-65 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 52-65 Mikael Karlsson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl. 09:00-09:05 Beslutande Mats Hultin (M) Ingmar Wallén (M), Eva Olander, (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-04-03 2017-0673 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Djurängen 2:4 Fastighetens adress: Kungsgårdsvägen 50 Sökande: Ärende: Kubhuset i Kalmar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (16) 2017-09-19 1(16) Plats och tid Norrtull kl. 13.30 16.05 Beslutande Sofia Karlsson (S) Göran Karlsson (S) ersätter Barbro Axelsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Rebecca

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 15:00-15:05 Beslutande Mats Hultin (M) 45-50 Klas Zettergren (M), 45-50 Eva Olander, (C) 45-50 Margaretha Lundgren

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms 1-59 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Ulf Tholerus (C), 28-43, 45-52 Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Sven-Anders Söderberg (M)

Läs mer

Sven-Anders Söderberg (M) Ulla Björklund. Ordförande Ulf Tholerus, Joakim Linder, Sven-Anders Söderberg

Sven-Anders Söderberg (M) Ulla Björklund. Ordförande Ulf Tholerus, Joakim Linder, Sven-Anders Söderberg 1-129 2015-06-22 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.45 Beslutande Ulf Tholerus (C), 116-167 Joakim Linder (MOP) Gunder Eriksson (C) Anna-Carin Rydstedt (S) Ajdoan Muliqi (S)

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 0 1 4-0 1-1 7 1 Plats och tid Kommunhuset, Lyhundra lokal kl. 09:00-09:45 Beslutande Ingmar Wallén (M), 1-1 5 Annette Tagesson (M) 1-15 Eva Olander,

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-89 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.00 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl 08.00 11.45 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer