Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)"

Transkript

1 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare Utses att justera Margaretha Lundgren (S) Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , kl 17:00 Underskrift Sekreterare.0^.^^^M^i^^ Paragraf Ann-Christine Karlsson *.. / - ^ // ~ Ordförande (/., Mats Hultin Justerande...(J^!pd. : Margaretha Lundgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Bygg- och miljönämndens arbetsutskott för anslags nedtagande Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje / /*', i js f H r )f i ' v ^i f ^'7 7?'/ r\n-christine Karlsson *

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Innehållsförteckning Ärenden 1. Val av justerare 153 BYGGLOVENHETEN 2. Dnr Brännström 1: Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus, stall, ridhus, ekonomibyggnader, installation av eldstad samt ändrad användning av enbostadshus till kontor/bostad. 3. Dnr Glyxnäs3: Strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod samt uppförande av kaj. 4. Dnr Gräddö 3: Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av brygga. 5. Dnr Herräng 1: Bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage. 6. Dnr Lingslätö2:l. 158 Strandskyddsdispens för anläggande av två fekaliebassänger 7. Dnr Löparö 1: Bygglov för tillbyggnad av gäststuga samt installation av eldstad. POSTADRESS Box 808, Norrtälje ORGANISATIONSNUMMER BESÖKSADRESS Estunavägen 14 TELEFON TELEFAX E-POST WEBB se PLUSGIRO BANKGIRO

3 8. Dnr Oxhalsö 2: Förhandsbesked för nybyggnad av omsorgsboende. 9. Dnr Rangarnö 1: Förhandsbesked för nybyggnad av generationsboende. 10. Dnr Rödlögal: Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av bastu. 11. Dnr Solö 1: Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av garage samt utökning av parkering. 12. Dnr Svartlöga3: Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av förråd och en sjöbod, anläggande av två bryggor samt rivning av befintligt förråd. 13. Dnr Tjockö 1:36, skifte Strandskyddsdispens och bygglov för ändrad användning samt tillbyggnad av gäststuga till fritidshus. 14. Dnr Vidinge4: Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus samt rivning av befintlig komplementbyggnad. 15. Dnr Rörvik 4: Bygglov för nybyggnad av två sjöbodar och två bryggor.

4 16. Dnr Ösbyholm 1: Bygglov för nybyggnad av bastu MILJÖ- OCH HALSOSKYDDSENHETEN 17. Dnr Alsvik 3: Anmälan om dispens från krav på obligatorisk slamtömning. 18. Dnr Anderssvedja 3: Miljösanktionsavgift för inrättande av BDT-avlopp och WC till sluten tank utan tillstånd. 19. Dnr Edsbro-Sättral: Miljösanktionsavgift för inrättande av en avloppsanläggning utan tillstånd ÖVRIGT 20. Dnr Månatlig ekonomisk uppföljning för perioden t.o.m 172 oktober månad Allmän information UTGÅTT 7

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) au 153 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (S) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (M) justera dagens sammanträdesprotokoll, måndagen den 2 december 2013 kl. 17:00 på Bygg- och miljökontoret.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Staffan Blomberg Anna Oxenstierna Frej gatan 13 Lgh 1503, , STOCKHOLM au 154 Dnr Brännström 1:3 - strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus, stall, ridhus, ekonomibyggnader, installation av eldstad samt ändrad användning av enbostadshus till kontor/bostad Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken för nybyggnad av ett enbostadshus, stall, ridhus, ekonomibyggnader, installation av eldstad samt att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad samt ändrad användning av enbostadshus till kontor/bostad att tekniskt samråd erfordras, att en kontrollansvarig krävs för sökt åtgärd, att utstakning krävs för sökt åtgärd, att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd kan komma att behövas enligt 1 och 13 lagen om byggfelsförsäkring m.m. samt att det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon. Beviljat bygglov omfattar inte anordnande av vatten och avloppsanläggning. Bygg- och miljökontorets bedömning- strandskydd Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus stall, ridhus, ekonomibyggnader, installation av eldstad samt ändrad användning av enbostadshus till kontor/bostad. Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd, 300 meter. Enligt förslaget skulle enbostadshus, stall och ridhus placeras en bit in i strandskyddat område. Sökt placering överensstämmer med den som beviljades av Bygg- och miljönämnden, C131/09, den 12 februari Då beslutet gäller med förutsättning att åtgärden måste påbörjas inom 2 år från beslutsdatum har tillstånden förefallit.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(6) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 154 Dnr Vid besiktning den 28 augusti 2013 kunde konstateras att komplementbyggnader stall och ridhus som skulle ligga norr om den befintliga smala vägen och som beviljats 2009 aldrig har blivit uppförda, se bifogade bilder. Den enda byggnaden som fmns norr om den smala vägen är en komplementbyggnad. Sökande har inte redovisat användningssätt. Under besiktningen kunde inte konstateras någon aktivitet i området som skulle kunna betraktas som djurhållning. Strandskyddsbestämmelserna ändrades och skärptes efter 1 juli 2009 varför bedömningen i nuläget blir annorlunda än den bedömning som gjordes i februari Bygg- och miljökontoret anser att fastigheten Brännström 1:3 är så pass stor att det borde finns lämpliga platser för ett enbostadshus, stall och ridhus utanför strandskyddat område. Bygg- och miljökontoret har inga verifierade uppgifter om att det på jordbruksfastigheten bedrivs någon näringsverksamhet. Bygg- och miljökontoret bedömer att några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet inte föreligger för sökt bebyggelse. 1 miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfallet tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras. Det aktuella området där det avsedda bostadshuset ska placeras berör mark som är allemansrättsligt tillgängliga. Enbostadshuset kommer genom sin användning och hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt. Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Bygg- och miljökontorets bedömning - bygglov Nu sökt bygglov bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 plan- och bygglagen varför ansökan tillstyrks. Nu sökt bygglov anses förenligt med kraven på byggnader och byggnaders placering enligt 2 kap och 8 kap plan- och bygglagen samt med de allmänna intressen som ska beaktas vid lokaliseringen av bebyggelse. \ h ny

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(6) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 154 Dnr Lagrum 7 kap och 26 miljöbalken 2, 8 och 9 kap 31 plan- och bygglagen Upplysningar Bygg- och miljökontoret vill meddela att erforderligt strandskydd inte har beviljats. Beviljat bygglov för enbostadshus, stall, ridhus, ekonomibyggnader kan inte nyttjas. Ändrad användning av enbostadshus till kontor/bostad kräver inte strandskyddsdispens. Rivningsmaterial ska omhändertas på ett miljömässigt riktigt och av myndigheterna godtagbart sätt. Dessutom bör återvinning av material utföras i största möjliga utsträckning. Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk. Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare. Observera att beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/ sakägare fått del av beslutet och under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Anmälan om utstakning ska göras till bygg- och miljökontorets mätnings- och kartenhet, telefon Detta ska göras MINST 10 dagar före byggstart. Åtgärden får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd redovisats enligt 10 kap 23 plan- och bygglagen. Åtgärden får inte påbörjas innan Bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid en eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Detta beslut upphör att gälla om beviljat bygglov inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Observera att som påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta. Anmälan om påbörjande och avslutande av sökt åtgärd ska göras skriftligen till Bygg- och miljökontoret.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(6) au 154 Dnr Upplysningar forts... Om ändringar ska göras från meddelat bygglov, ska först en ansökan om ändringslov lämnas in till Bygg- och miljökontoret för ny prövning av ändringsåtgärden. Ansökan/anmälan om utförande av avloppsanläggning ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden i god tid innan anläggningsarbetena avses påbörjas (tillstånd för avloppsanläggning krävs). Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus, stall, ridhus, ekonomibyggnader, installation av eldstad samt ändrad användning av enbostadshus till kontor/bostad. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Tomtplatsen är obebyggd. Fastighetens landareal är 101,3677 ha samt vattenareal 6,1010 ha. Bygg- och miljönämnden har i sitt beslut av den 2 december 2009, C 131/09, beviljat strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus, stall, ridhus och ekonomibyggnader samt installation av eldstad. Huvudbyggnaden skulle placeras en liten bit inom strandskyddat område i direkt anslutning till sökta ekonomibyggnader. Bygglov och strandskyddsdispens har gått ut. Sökande har under 2011 inkommit med en ny ansökan med ändrad placering. Enbostadshuset skulle placeras ca 170 m in i strandskyddat område och enligt dåvarande underlaget ca 50 m från det planerade stallet. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott har i sitt beslut, au 70, av den 29 mars 2012 avslagit ansökan.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(6) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 154 Dnr Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Brännström 1:3 belägen inom riksintresseområde för naturvård (se kap 3.4.3, kartbilaga 3.1) Tillämplig lagstiftning Enligt 7 kap 13 miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 miljöbalken inte: 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Enligt 7 kap 16 miljöbalken gäller förbuden i 15 inte 1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet, 2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 eller som omfattas av ett tillstånd enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, eller 3. byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Lag (2012:441). Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser: 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

11 SAMMANTRADESPROTOKOLL 6(6) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 154 Dnr behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Enligt 2 kap 1-5 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. Miljöbalken tillämpas. Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploaterings åtgärder. Enligt 3 kap 6 miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Samråds- och remissyttranden samt bemötanden Bygg- och miljökontoret har enligt samrådsyttrande 10 juli 2008 bedömt att vatten och avlopp går att lösa. Bygg- och miljökontoret har under handläggningen av detta ärende inte hört några grannar.

12 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1 (4) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sven Joel Helmer Härgestam Kommendörsgatan STOCKHOLM au 155 Dnr GLYXNÄS 3:8 - strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod samt uppförande av kaj Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken för nybyggnad av friggebod samt uppförande av kaj. Motivering Bygg- och miljökontoret utförde besiktning på fastigheten den 31 oktober 2011 i samband med ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av uthus och sjöbod samt flyttning av befintligt uthus. Vid besiktningen kunde konstateras att området som omfattas av den aktuella ansökan om restaurering av befintlig träkaj har fyllts med stenar så att landområdet har utvidgats ca 2 m, bilder bifogas. Inga rester av något som skulle kunna vara "träkaj" har påträffats. Bygg- och miljönämnden har i sitt beslut, diarienummer , av den 26 juni 2012 beviljat strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga (återuppförande av raserad brygga) på fastigheten Glyxnäs 3:8. Bryggan är placerad på andra sidan av viken och på situationsplan som lämnats in är markerad som "ny brygga". Bygg- och miljönämnden bedömer att några av mifjöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet gällande uppförande av en friggebod samt uppförande av kaj inte föreligger. Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet enligt 7 kap 18f miljöbalken. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Sökta åtgärder påverkar fri passage. L

13 X NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 155 Dnr Tillkomst av en friggebod och träkaj på sökt plats skulle ge ett privatiserande intryck vilket skulle ha en avhållande effekt på besökande allmänhet både på land och från vatten. Förutsättningar för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms innebära en alltför stor påverkan i strandskyddat område. Lagrum 7 kap 13-15, 18 b, 18 c och 26 miljöbalken Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod samt uppförande av kaj. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus, två uthus, en sjöbod och en brygga. Fastighetens areal är 4815 m 2. Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Glyxnäs 3:8 belägen inom riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1). Under 2011 inlämnade sökande/fastighetsägare ansökan om uppförande av ett uthus/gästrum på den aktuella platsen. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott har i sitt förslag till beslut, au 104, av den 10 maj 2012 föreslagit avslå erforderlig dispens och bygglov för nybyggnad av uthus/gästrum. Efter kommuniceringen med sökande reviderades underlaget och uthus/gästrum utgick.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 155 Dnr Tillämplig lagstiftning Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser - redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, - behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, - behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller - behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Glyxnäs 3:8 belägen inom riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1). Enligt 2 kap 1-5 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. Miljöbalken tillämpas. Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4) au 155 Dnr Bygg- och miljökontorets bedömning Bygg- och miljökontoret utförde besiktning på fastigheten den 31 oktober 2011 i samband med ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av uthus och sjöbod samt flyttning av befintligt uthus. Vid besiktningen kunde konstateras att området som omfattas av den aktuella ansökan om restaurering av befintlig träkaj har fyllts med stenar så att landområdet har utvidgats ca 2 m, bilder bifogas. Inga rester av något som skulle kunna vara "träkaj" har påträffats. Bygg- och miljönämnden har i sitt beslut, diarienummer , av den 26 juni 2012 beviljat strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga (återuppförande av raserad brygga) på fastigheten Glyxnäs 3:8. Bryggan är placerad på andra sidan av viken och på situationsplan som lämnats in är markerad som "ny brygga". Bygg- och miljökontoret bedömer att några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet gällande uppförande av en friggebod samt uppförande av kaj inte föreligger. Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet enligt 7 kap 18f miljöbalken. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Sökta åtgärder påverkar fri passage. Tillkomst av en friggebod och träkaj på sökt plats skulle ge ett privatiserande intryck vilket skulle ha en avhållande effekt på besökande allmänhet både på land och från vatten. Förutsättningar för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms innebära en alltför stor påverkan i strandskyddat område. Lagrum 7 kap 13-15, 18 b, 18 c och 26 miljöbalken

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Carl Johan Björn Hertzman Södra Catalinagränd TÄBY au 156 Dnr GRÄDDÖ 3:72 - strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av brygga Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att avslå bygglov för nybyggnad av brygga samt att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken för sökt brygga. Motivering Ansökan avser en gemensamhetsbrygga för ca 10 båtplatser som i huvudsak ska kunna utnyttjas av fastigheten Gräddö 3:73 samt fastighetens avstyckade tomter. Bygg-och miljönämnden bedömer att bygglov bör avslås med hänsyn till de erinringar som inkommit i ärendet. Placeringen av bryggan bedöms påverka det angränsande vattenområdet tillhörande Gräddö 4:52 då användandet av bryggan och de båtar som ska lägga till vid den kommer att inkräkta på vattenområdet. Befintlig brygga på Gräddö 4:52 kan eventuellt även komma att beröras precis som den boj sten inom Gräddö 3:72 som också nämns i de yttranden som inkommit. Bygg-och miljönämnden kan också konstatera att det servitut som finns för Gräddö 3:73 på Gräddö 3:72 endast gäller väg och därmed inte automatiskt ger rätt att anlägga en brygga. Servitut är i övrigt en fråga för Lantmäteriet. Några av mifjöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte föreligga för sökt åtgärd. Fastigheten Gräddö 3:72 ligger på fastlandet med vägförbindelse och möjlighet till båtplats kan finnas på närliggande gemensamhetsbryggor i området. Inom fastigheten finns idag redan en brygga och förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms innebära en alltför stor påverkan i strandskyddat område. Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop. 2008/09:119, sid.53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 156 Dnr Bygg- och miljönämnden bedömer att strandskyddsdispensen inte är förenlig med strandskyddets syfte. Lagrum 7 kap milj öbalken Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av brygga inom fastigheten Gräddö 3:72 för gemensamt bruk. Bakgrund Bryggan söks enligt sökanden för att användas som gemensamhetsbrygga med ca 10 båtplatser för i huvudsak fastigheten Gräddö 3:73 och dess avstyckade tomter. Ägare till fastigheten Gräddö 3:72 är inte samma som sökanden. Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med bostadshus och tillhörande komplementbyggnader samt en brygga. Enligt uppgift har fastigheten Gräddö 3:73 servitut för väg ner till vattnet på aktuell fastighet. Fastighetens areal är 1,19 ha. Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap miljöbalken. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Gräddö 3:72 belägen inom: - riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1). - riksintresseområde för friluftslivet (se kap 15.3, kartbilaga 15.1). Tillämplig lagstiftning Enligt 7 kap 13 miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) au 156 Dnr Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 miljöbalken inte 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 eller 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispenser avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddet syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Samråds- och remissyttranden samt bemötanden Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Gräddö 4:52 och 3:72 är berörda av sökt byggprojekt då placeringen av bryggan endast är 1 meter från gräns till fastigheten Gräddö 4:52. Ägaren till aktuell fastighet har då samtidigt också fått möjlighet att yttra sig. Ägare till fastigheten Gräddö 4:52 har samt med tillägg via advokat Elisabeth Sandström inkommit med erinringar mot placeringen gällande bland annat att sökt brygga kommer att förhindra användning av den brygga som redan finns på fastigheten Gräddö 4:52 samt fastighetens tillhörande vattenområde.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4) a t u m Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 156 Dnr I inkommet yttrande har ägaren till aktuell fastighet Gräddö 3:72 ställt sig negativ till ansökan bland annat med hänvisning till att det servitut som finns för Gräddö 3:73 på aktuell fastighet Gräddö 3:72 endast gäller väg ner till vattnet samt att en boj sten i vattnet utanför Gräddö 3:72 anses beröras av sökt brygga. Bygg- och miljökontorets bedömning Ansökan avser en gemensamhetsbrygga för ca 10 båtplatser som i huvudsak ska kunna utnyttjas av fastigheten Gräddö 3:73 samt fastighetens avstyckade tomter. Bygg-och miljökontoret bedömer att bygglov bör avslås med hänsyn till de erinringar som inkommit i ärendet. Placeringen av bryggan bedöms påverka det angränsande vattenområdet tillhörande Gräddö 4:52 då användandet av bryggan och de båtar som ska lägga till vid den kommer att inkräkta på vattenområdet. Befintlig brygga på Gräddö 4:52 kan eventuellt även komma att beröras precis som den boj sten inom Gräddö 3:72 som också nämns i de yttranden som inkommit. Bygg-och miljökontoret kan också konstatera att det servitut som finns för Gräddö 3:73 på Gräddö 3:72 endast gäller väg och därmed inte automatiskt ger rätt att anlägga en brygga. Servitut är i övrigt en fråga för Lantmäteriet. Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte föreligga för sökt åtgärd. Fastigheten Gräddö 3:72 ligger på fastlandet med vägförbindelse och möjlighet till båtplats kan finnas på närliggande gemensamhetsbryggor i området. Inom fastigheten finns idag redan en brygga och förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms innebära en alltför stor påverkan i strandskyddat område. Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop. 2008/09:119, sid.53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse. Bygg- och miljökontoret bedömer att strandskyddsdispensen inte är förenlig med strandskyddets syfte. Lagrum 7 kap milj öbalken

20 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1 (5) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sven Kristian Bjureby Folkskolegatan STOCKHOLM au 157 Dnr HERRÄNG 1:404 - bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att avslå bygglov för nybyggnad av ett fritidshus och ett garage samt installation av en eldstad inom fastigheten Herräng 1:404. Motivering Ett antikvariskt utlåtande om kulturmiljön på platsen inkom till Bygg- och miljönämnden från Tyréns på uppdrag av den sökande. Enligt utlåtandet är det mycket viktigt att ny bebyggelse gestaltas varsamt och med hänsyn till befintlig äldre bebyggelse i området. Den äldre bebyggelsen i området domineras av rektangulära byggnader med sadeltak och med stående slät och rödfärgad panel eller synligt liggtimmer. Anpassning av ny bebyggelse på nu sökt plats bör ske genom att - nya byggnader orienteras efter väderstrecken i landskapet. - byggnadens storlek anpassas till omgivande bebyggelse med förankring på platsen. - byggnadens planform ska vara rektangulär. - fasader kläs med stående slät panel eller locklist/lockpanel. Inom området är faluröd slamfärg vanligt med ytbehandling med järnvitriol kan accepteras. - fönstersättningens utseende, dimensioner och symmetri avvägs för att ge byggnaden ett harmoniskt uttryck. Val av fönster har stor betydelse för byggnadens uttryck och eventuell anpassning till en äldre bebyggelsemiljö. Liggande fönster kan förses med en tvärgående spröjs för bättre anpassning. Sökanden uppmanades i en skrivelse daterad att anpassa nu sökta byggnader till kulturmiljön i området utifrån den analys som tagits fram i utlåtandet från Tyréns. Sökanden inkom med reviderade ritningar samt en skrivelse Nu sökt bygglov bedöms strida mot Norrtälje kommuns översiktsplan och riktlinjerna för riksintresset för kulturmiljön i området med hänvisning till att byggnadernas utformning och proportioner inte bedöms stämma överens med byggnadstraditionen i området. - Fritidshuset har inte en rektangulär planform utan är L-formad. - Fritidshuset har ett pulpettak istället för traditionellt sadeltak.

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 2014-10-17 IVL Svenska Miljöinstitutet 1 1 Inledning Strandskyddslagstiftningen sträcker sig tillbaka till

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

DOM 2015-06-12 Stockholm

DOM 2015-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060102 DOM 2015-06-12 Stockholm Mål nr M 10442-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-24 i mål nr M 3019-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i Jönköpings

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer