Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 15:00-15:05 Beslutande Mats Hultin (M) Klas Zettergren (M), Eva Olander, (C) Margaretha Lundgren (S) Bertil Norstedt (S) Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare Utses att justera Margaretha Lundgren (S) Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , kl 08:00 Underskrift Sekreterare Paragraf Ann-Christine Karlsson / f/ 4y I %^ M V l/f l' u ^ Ordförande... :... / Mats Hultin Justerande ^77... Margaretha Lundgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum för anslags för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift ' Ann-Christine Karlsson

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Innehållsförteckning Paragraf 1. Val av justerare och tid för justering 2. Dnr Oxhalsö 2: Förhandsbesked för nybyggnad av omsorgsboende 3. Dnr Rörvik 4: Bygglov för nybyggnad av två sjöbodar och två bryggor. 4. Dnr Finnby3:3. 47 Uttagande av miljösanktionsavgift för överträdelse att utan tillstånd inrätta avloppsanläggning. 5. Dnr Finngarne 2: Uttagande av mijlösanktionsavgift för att utan tillstånd ha inrättat avloppsanläggning. 6. Dnr Verksamhetsberättelse för Bygg- och miljönämndens 49 verksamhet Dnr Del av Svartlöga 3:21, del av Svartlöga 3:22 50 Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus POSTADRESS Box 808, Norrtälje ORGANISATIONSNUMMER BESÖKSADRESS TELEFON Estunavägen TELEFAX WEB B E-POST PLUSGIRO BANKGIRO BYGG- OCH MILJOKONTORET

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) au 45 Dnr Oxhalsö 2:887 - förhandsbesked för nybyggnad av omsorgsboende Beslut beslutar att avslå förhandsbesked för nybyggnad av omsorgsboende. Motivering Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Ansökan gäller en byggnad för vårdändamål. Inom området som omfattas av detaljplan där fastigheten Oxhalsö 2:887 ingår finns det en fastighet som är betecknad med B l, det vill säga vårdboende. Nu sökt förhandsbesked för nybyggnad av omsorgsboende avviker från gällande detaljplan avseende ändamål. Avvikelsen bedöms inte vara förenlig med detaljplanens syfte och utgör inte en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 3 lb plan- och bygglagen. Nu sökt förhandsbesked bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 30 planoch bygglagen. Lagrum 9 kap 30 och 31 b plan- och bygglagen Du kan begära att beslutet överprövas Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, Norrtälje. I skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med. Upplysningar Faktura skickas ut i separat försändelse

4 l^ f^ l NORRTÄLJE [JU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) au 45 Dnr Beslutsunderlag Ansölaiingshandlingar, yttranden Tjänsteskrivelse den 21 oktober 2013 med tillägg den 29 januari 2014 Arbetsutskottets protokoll den 21 november Svar på kommunicering daterad den 20 januari 2014 Ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av omsorgsboende. Bakgrund Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av byggnader för bostad-, handel- och kontorsändamål. Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Ansökan gäller en byggnad vars ändamål är vård. Tomtplatsen är obebyggd. Fastighetens areal är 3508 m2. Tillämplig lagstiftning Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får trots 30 första stycket 2, 31 1 och 3 la 2 bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. [2011:335] Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och U tdragsbestyrkande 1. / / \

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) au 45 Dnr åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18. [2011:335] Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller leraven i första stycket 1. [2011:335] Samråds- och remissyttranden samt bemötanden Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Blidö 1:86, Oxhalsö 2:96, 2:142, 2:185, 2:875 och 2:287 är berörda av sökt byggprojekt. Ägare till fastigheterna Oxhalsö 2:875 och 2:287 samt en delägare till fastigheterna Oxhalsö 2:96, 2:142 har enligt yttranden inget inga erinringar mot sökt bebyggelse. Ägare till fastigheten Blidö 1:86 har enligt yttrande erinringar mot sökt bebyggelse. Ägare till fastigheten Oxhalsö 2:185 samt en delägare till fastigheterna Oxhalsö 2:96, 2:142 har inte kommit in med några yttranden. Bygg- och miljökontoret har beträtt möjlighet för sökande att inkomma med synpunkter över inkomna grannyttrande. Sökande har inkommit med synpunkter över inkomna grannyttrande. Sökande har yttrat sig över s sammanträdesprotokoll den 21 november 2013.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) au 46 Dnr Rörvik 4:19 - bygglov för nybyggnad av två sjöbodar och två bryggor Beslut beslutar att avslå bygglov för nybyggnad av två sjöbodar och två bryggor. Motivering Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Sjöbodar placeras på parkmark medan bryggor placeras inom ett vattenområde som inte får överbyggas. Nu sökt bygglov för nybyggnad av två sjöbodar och två bryggor avviker från gällande detaljplan avseende placering på parkmark och inom vattenområde som inte får överbyggas. Avvikelsen bedöms inte vara förenlig med detaljplanens syfte och utgör inte en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31b plan- och bygglagen. Nu sökt bygglov bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 30 plan- och bygglagen. Lagrum 9 kap 30 och 31 b plan- och bygglagen Du kan begära att beslutet överprövas Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, Norrtälje. I skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

7 L L \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) au 46 Dnr Upplysningar Faktura skickas ut i separat försändelse Beslutsunderlag Ansökningshandlingar, yttranden Arbetsutskottets protokoll den 21 november Tjänsteskrivelse daterad den 21 oktober 2013 med tillägg den 4 februari Svar på lcommunicering daterad den 31 januari 2014 Ärendet Ansökan avser bygglov för nybyggnad av två sjöbodar och två bryggor. Bakgrund Fastigheten omfattas av detaljplan. Berört område på land är betecknat som parkmark. Vattenområde är betecknat med V som betyder att området får ej överbyggas. Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Sjöbodar placeras på parkmark medan bryggor placeras inom område som inte får överbyggas. Tomtplatsen är obebyggd. Tillämplig lagstiftning Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får trots 30 första stycket 2, 31 1 och 3la 2 bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. [2011:335] Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller r'

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) au 46 Dnr b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988\ 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18. [2011:335] Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller leraven i första stycket 1. [2011:335] Samråds- och remissyttranden samt bemötanden Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Rörvik 4:5, 4:15, 4:20, 4:24, 4:92, 4:123, 4:124, 4:125 och 4:126 är berörda av sökt byggprojekt. Ägare till fastigheterna Rörvik 4:5, 4:92, 4:123, 4:124, 4:125 och 4:126 och tre delägare till fastigheten Rörvik 4:20 har enligt yttranden inget inga erinringar mot sökt bebyggelse. Ägare till fastigheten Rörvik 4:24 har enligt yttrande erinringar mot sökt bebyggelse. Ägare till fastigheten Rörvilc 4:15 och tre delägare till fastigheten Rörvik 4:20 har inte kommit in med några yttranden. Bygg- och miljökontoret har beträtt möjlighet för sökande att inkomma med synpunkter över inkomna grannyttrande. Sökande har inkommit med synpunkter över inkomna grannyttrande. Sökanden har inkommit med yttrande över arbetsutskottets förslag till beslut. Protokoll skickas till

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) au 47 Dnr Finnby 3:3 - uttagande av miljösanktionsavgift för överträdelse att utan tillstånd inrätta en avloppsanläggning Beslut Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 30 kap 1 1 p samt 2 och 3 och med hänvisning till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 1 och punkten a) i bilagan till samma förordning: personnummeri ska betala miljösanktionsavgift på 5000 Kronor. Betalning Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som kommer att sändas till Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske inom 30 dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) 30 kap 4. Efter sista betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 andra stycket Miljöbalken verkställas som laga kraft vunnen dom och beloppet förfaller till betalning detta datum även om beslutet överklagas. Motivering Bygg- och miljökontoret bedömer överträtt miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 6 punkt 2 och förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13. Fördelningsbrunnen och infiltrationsbädden på ovanstående fastighet blev anlagda under sommaren 2013 enligt fastighetsägaren men någon ansökan om ändring till Bygg- och miljökontoret gjordes inte. Hela avloppsanläggningen saknar tillstånd i Bygg- och miljökontorets arkiv. Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att fastighetsägaren har inrättat avloppsanläggningen utan att ha ansökt om tillstånd för dess anläggande. Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift.

10 SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 2(3) au 47 Dnr Beslutsunderlag Tjänsteskri velse den 12 december 2013 Arbetsutskottets protokoll den 17 januari Svar på kommunicering daterad 24 januari 2014 Bakgrund Bygg- och miljökontoret utförde besiktning av avloppsanläggningen på fastigheten Finnby 3:3 i samband med ett inventeringsprojekt inom vattenskyddsområdet Rimbo-Bergby. Vid besiktningen konstaterades att anläggningen på fastigheten utgörs av slamavskiljare, fördelningsbrunn samt efterföljande infiltrationsbädd och belastas av BDT- (bad-, disk och tvätt) och WC-avloppsvatten. Vid besiktningen konstaterades att fördelningsbrunnen samt infiltrationsbädden var nyanlagda vilket bekräftades på plats av fastighetsägaren. För att installera en ny avloppsanläggning eller ändra en befintlig infiltrationsbädd krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden. Ansökan om tillstånd för ändring av fastighetens avloppsanläggning har inte inkommit till Bygg- och miljökontoret. Lagstiftning Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 6 punkt 2 är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten till mark, vattenområde eller grundvatten utan tillstånd eller innan anmälan gjorts. Enligt förordning (SFS1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 13 är det förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter skall anslutas. Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) 30 kap 1 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild avgift (miljösanlctionsavgift) skall betalas av den som påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts. Enligt 30 kap 3 miljöbalken ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgiften och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Enligt förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgifter tas ut för de överträdelser som anges i bilagan till denna förordning. Enligt denna bilaga punkt a) är miljösanktionsavgiften 5000 kronor för överträdelsen att utan tillstånd inrätta en avloppsanläggning trots att ett sådant tillstånd krävs.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) au 47 Dnr Enligt 30 kap 2 miljöbalken ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. Kommumcering Fastighetsägaren har i skrivelse, daterad , yttrat sig över arbetsutskottets förslag till beslut.

12 S AMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) au 48 Dnr Finngarne 2:17 - uttagande av miljösanktionsavgift för att utan tillstånd ha inrättat avloppsanläggning Beslut Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 30 kap 1 1 p och med hänvisning till Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 3 kap punkt 1: att skall betala miljösanktionsavgift på 5000 kronor. Betalning Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att sändas till Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4 Miljöbalken. Efter sista betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 andra stycket Miljöbalken, verkställas som lagakraftvunnen dom, och beloppet förfaller till betalning även om detta beslut överklagas. Motivering Bygg- och miljönämnden bedömer att, fastighetsägarna till Finngarne 2:17, har gjort sig skyldiga till överträdelse mot Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 och Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 7. Enligt fastighetsägarna är avloppsanläggningen anlagd under andra halvan av Dock saknar avloppsanläggningen tillstånd i Bygg- och miljökontorets arkiv. Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att fastighetsägarna har inrättat avloppsanläggningen utan att ha ansökt om tillstånd för dess anläggande. Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift. Bygg- och miljökontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar att fastighetsägarna till Finngarne 2 : 1 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o c h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s k a l l betala miljösanktionsavgift på 5000 kronor.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) au 48 Dnr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 3 februari 2014 Bakgrund Efter att ägarna till fastigheten Finngarne 2:17 varit i kontakt med Bygg- och miljökontoret gällande frågor rörande slamtömning, har det uppdagats att det saknas tillstånd på den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten. Avloppsanläggningen på fastigheten besiktigades Vid besiktningen konstaterades att anläggningen på fastigheten utgörs av slamavskiljare, fördelningsbrunn samt en efterföljande infiltrationsbädd och belastas av BDT- och WC-avloppsvatten. Tillstånd för avloppsanläggningen saknas i Byggoch miljökontorets arkiv. För att installera en avloppsanläggning med vattentoalett krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden. Lagstiftning Enligt Miljöballcen 9 kap 7, får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts, inrätta eller ändra lämpliga avloppsanordningar. Enligt Miljöballcen (SFS 1998:808) 30 kap 1 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild avgift (miljösanlctionsavgift) skall betalas av den som påbörjar en verksamhet som är tillståndsplilctig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av ballcen, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts. Enligt Miljöballcen 30 kap 3 skall tillsynsmyndigheten besluta om miljösanlctionsavgiften och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Enligt Förordningen (SFS 2012:259) om miljösanlctionsavgifter skall miljösanlctionsavgift tas ut för överträdelse av 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med 5000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Enligt Miljöballcen 30 kap 2 skall avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oalctsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskälig.

14 S AMM ANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) au 49 Dnr Verksamhetsberättelse för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2013 Beslut Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att godkänna verksamhetsberättelsen, daterad , för Bygg- och miljönämndens verksamhet Underlag för heslut Verksamhetsberättelse för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2013, daterad Sammanfattning av underlaget Av de 5 Kommunfullmäktigemålen som beslutats för 2013 har Bygg- och miljönämnden identifierat 4 st som möjliga att arbeta med. Inom dessa mål har Bygg- och miljönämnden formulerat egna mål, aktiviteter och bedömningsgrund för dess uppfyllnad. Bygg- och miljönämnden har genomfört det som planerats och bedömer därmed att dessa 4 mål, under perioden 2013 är uppfyllda. Bygg och miljönämndens resultat blev ett överskott med tkr jämfört med budget. Intäkterna understeg de budgeterade samtidigt som kostnaderna blev tkr lägre än budgeterat. Kostnadstäckningsgraden för 2013 var 76 %. De tjänstegarantier som kontoret lämnar bedöms uppfyllda för perioden. 15 % av de lovpliktiga ärendena (PBL) inkom via e-tjänst. Sjukfrånvaron har i snitt under året varit 3,4 % och understiger klart de 5 % som angivits som mål i verksamhetsplanen. Viktiga händelser De tjänstegarantier som kontoret lämnar bedöms uppfyllda för perioden. 15 % av de lovpliktiga ärendena (PBL) inkom via e-tjänst.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) au 49 Dnr För att möta efterfrågan av kartunderlag till situationsplaner vid bygglovsansökan utanför områden med kommunalt VA har ett större antal egenproducerade kartor upprättats med hjälp av PC-fotogrammetri. Innehållsmässigt motsvarar dessa förenklad nybyggnadskarta. Flygfotografering och laserskanning utanför verksamhetsplanen är genomförd över ett område från Rimbo och fram till västra kommungränsen för att kunna upprätta en primärkarta som helt täcker översiktsplanens olika alternativ för Förbifart Rimbo. Projektet med belägenhetsadresser avslutades den sista juni mitten av 2008 fanns det fastigheter utan fastslagen adress i Norrtälje kommun. Vid projektets avslut kvarstod endast en liten restpost vilka till största delen är belägna på öar i ytterskärgården. Dessa adresser har i stort hanteras under hösten Kontakter har etablerats med tomtägarföreningar, vägsamfällighetsföreningar och även privatpersoner för att arbeta fram lämpliga adresser. God lokalkännedom hos dokumentatörerna har underlättat arbetet. Kommunen är nu förberedd för en datoriserad folk- och bostadsräkning. För att ytterligare förbättra servicen har en SMS-funktion införts. Den innebär att alla som lämnar in en ansökan om lov till kontoret, och i den uppger sitt mobiltelefonnummer, får en bekräftelse via SMS på att ansökan är registrerad. Superserviceproj ektet har prioriterats t ex har alla medarbetare har deltagit i tre workshops i syfte att kontoret skall få ännu bättre verktyg för att jobba med ständiga förbättringar. Kunderna ska få snabb, bra, enkel och lättillgänglig information. Från och med halvårsskiftet syns en tydlig trend av ökat inkommande ansökningar/anmälningar enligt PBL.

16 NORRTAL] E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) au 50 Dnr Del av Svartlöga 3:21 och del av Svartlöga 3:22 - förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus Beslut beslutar föreslå att avslå förhandsbesked för uppförande av två fritidshus inom fastigheterna Svartlöga 3:21 och 3:22. Motivering Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområde som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken kap 4. Tomtplatserna är belägna inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Sökt byggnation är placerad långt från befintlig bebyggelse och bedöms därför inte vara en sådan komplettering som avses. Sålunda strider lokaliseringen av fritidshus mot riksintresset för de allmänna kultur- och naturvärdena som på platsen. Fastigheten har även särskilt riksintresse för såväl kultur- och, naturvård samt friluftsliv. Hela Svartlöga och Rödlöga är klassade som riksintresse för kulturmiljövård. En kulturmiljöutredning har framtagits över området. Där belyser man särskilt vikten av att skydda kärnområdet. Kärnområdet inkluderar de båda byarnas forna inägomark, således den mark som nyttjats för åker- och ängsbruk samt bykärnan. Anledningen till att hela det området inkluderas är för att understryka hur viktig den historiska markanvändningen är för att förstå skärgårdslivets forna förutsättningar. Sökt tomtplats är placerad på gammal igenväxt ängsmark. Genom att privatisera och göra tomtmark av området, försvårar man för att i framtiden återskapa det gamla kulturlandskapet. /

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) au 50 Dnr Området i bykärnorna består av tät bebyggelse. Denna samlade bybebyggelse är en viktig del av riksintresset. Utspridd bebyggelse i närheten av bykärnorna riskerar att påverka riksintresset negativt då den traditionella placeringen av byggnader frångås. Idag utgörs sökt tomtplats av natur som är allemansrättsligt tillgänglig. En byggnation på platsen skulle innebära en privatisering av mark som idag är tillgänglig för allmänheten och en utvidgning av bebyggelseområdet. Ett avsteg skulle även göras från byggnadernas traditionella placering i området. Sökande har i ansökan benämnt tomterna P1 respektive P2. Norr om Tomt P2 går en allmän gångväg/gångstig. Parallellt med denna går också en gammal stenmur. Vägen är av stor betydelse för allmänhetens möjlighet att röra sig på ön då den är en av de vägar/stigar som leder från bykärnan och ångbåtsbryggan till de norra delarna på ön. Stenmuren i sin tur är ett viktigt monument över äldre tiders jordbruk och är därför viktig ur kulturhistorisk synvinkel. Vägen och muren går tvärs över tomt P l. Det är olämpligt med en tomtplats tvärs över en väg då detta riskerar att försvåra för allmänheten att färdas längs med den då det finns risk att vägavsnittet privatiseras. Risken för att stenmuren kommer att rivas eller på annat sätt påverkas negativt bedöms också öka. Sökt tomtplats bedöms tillsammans med annan obebyggd mark utgöra ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Sökt förhandsbesked för fritidshus bedöms som olämplig och uppfyller inte leraven i 2 kap plan- och bygglagen om lämplig placering av byggnader med hänvisning till bland annat kultur- och naturvärdena på platsen. Placeringen bedöms också strida mot de samlade riksintressena för natur- och kulturvård enligt miljöbalken kapitel 4. Även övriga riksintressen på platsen bedöms att påverkas negativt av sökt bebyggelse. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Förutsättningarna för att medge förhandsbesked för bygglov enligt 9 kap 31 plan- och bygglagen saknas således, Lagrum 2 kap, 9 kap 31, plan- och bygglagen. 3-4 kap miljöbalken Ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av uppförande av två fritidshus inom del av fastigheterna Svartlöga 3:21 och 3:22

18 SAM M ANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) au 50 Dnr Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Tomtplatserna är obebyggda. Fastigheten Svartlöga 3:21 :s areal är 8,76 ha (uppdelat på flera skiften). Aktuellt skifte är ca kvm. Fastigheten Svartlöga 3:22:s areal är 8,41 ha (uppdelat på flera skiften). Aktuellt skifte är ca kvm. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheterna Svartlöga 3:21 och 3:22 belägna inom riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheterna belägna inom riksintresseområde för kulturmiljön. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheterna Svartlöga 3:21 och 3:22 belägna inom riksintresseområde för naturvård. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheterna Svartlöga 3:21 och 3:22 belägna inom riksintresseområde för friluftslivet. Fastigheterna Svartlöga 3:21 och 3:22 är belägna inom fördjupad översiktsplan för skärgården, antagen och enligt denna ska ytterskärgårdens karaktär av ostört natur- och kulturmiljö med vidsträckta arkipelager bibehållas och skyddas. En teleledning går i nord-sydlig riktning över fastigheten Svartlöga 3:22. Den ungefärliga placeringen framgår av en ledningskarta från Slcanova. Tillämplig lagstiftning Enligt 2 kap 1-5 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4) au 50 Dnr Enligt 3 kap 6 miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Enligt fördjupad översiktsplan för skärgården och riktlinjer för ytterligare fritidshusbebyggelse i Norrtälje kommun, kap 8 och 9, framgår att inom skärgårdszonen som anges genom gränsen för högexploaterad kust ska det enligt 4 kap miljöbalken inte etableras några nya fritidshusområden. Komplettering kan endast ske med enstaka fritidshus i anslutning till eller inom befintliga fritidshusområden eller annan samlad bebyggelse. En prövning måste dock ske från fall till fall utifrån de naturgivna förutsättningarna att anordna vatten och avlopp. Samråds- och remissyttranden samt bemötanden Enligt yttrande från TeliaSonera Skanova Acces AB, daterat har de konstaterat att det finns en markbunden ledning inom aktuellt område. Ledningen är belastad med en ledningsrätt. Ungefärlig ledningsdragning redovisas i en kartbilaga. Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Svartlöga 3:10, 3:11, 3:114, 3:151, 3:22 och 3:10 är berörda av sökt byggprojekt. Ägare till fastigheterna Svartlöga 3:22 och 3:10 har enligt yttranden inga erinringar mot sökt bebyggelse. Ägare till fastigheterna Svartlöga 3:11 och 3:151 har valt att inte ta ställning till sökt bebyggelse men har vissa funderingar. Funderingarna rör bland annat den stig som går parallellt med Svartlöga 3:22 samt tillgången på dricksvatten. U tdragsbestyrkande i\ f\ 1 /i, l v. \ i \ ' V-

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och Miljönämnden 2013-12-12 414 (453) Plats och tid Pyramiden, Drottninggatan 45, kl 13.30 16.30 Beslutande Stefan Erikson (M), ordförande Gunilla Wetterling (MP), vice ordförande Håkan Liljeström

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnd 2013-01-22. Plats och tid Månsbo kl 13.30 15.10. Beslutande

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnd 2013-01-22. Plats och tid Månsbo kl 13.30 15.10. Beslutande Plats och tid Månsbo kl 13.30 15.10 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg (S), Avesta Göran Edström (S), Avesta Peter Green (M), Avesta Birgitt Broström (C), Avesta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-12.00 Ajournering kl 09.55-10.15 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE

ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE 2014-08-21 1 (58) KALLELSE Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden och tid 2014-08-27 Kl 08:15 Plats Kommunkontoret i Östhammar, SR Gräsö ÄRENDELISTA 1. Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22 Sammanträdesdatum Sida 2006-02-07 2 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset Piteå, tisdag den 7 februari 2006, kl. 09.00 15:00 Björn Berglund, ordförande Daniel

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 (27) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 25 januari, kl. 13.00-15.30. ande Ledamöter Ylva Ivarsson (S), ordförande Uno Andersson (M) Tord Berbres (KD) Tjänstgörande

Läs mer