Jordens jord, om global saneringspolitik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordens jord, om global saneringspolitik"

Transkript

1 Jordens jord, om global saneringspolitik Risk och nytta marksanera eller flytta? 26 augusti 2004 Stockholm Tomas Henrysson

2 Efterbehandlingsåtgärder FoU Pilotdemo Kostnad Effektivitet

3 Riskbedömning Källa Effekter FoU Pilotdemo Kostnad Effektivitet Spridningsvägar Riskreduktion

4 Riskvärdering Konsekvenser Hållbar utveckling Källa FoU Pilotdemo Kostnad Effektivitet Spridningsvägar Effekter Riskreduktion Politiska beslut Samhällsekonomisk kostnad

5 Helhetsperspektiv Konsekvenser Hållbar utveckling Källa FoU Pilotdemo Kostnad Effektivitet Spridningsvägar Effekter Riskreduktion Politiska beslut Samhällsekonomisk kostnad

6 Ambitionsnivå per capita Källa: EEA

7 Ambitionsnivå relativt BNP Källa: EEA

8 Ambitionsnivå relativt total kostnad Källa: EEA

9 Internationella Nätverk AD HOC INTERNATIONAL WORKING GROUP FOR CONTAMINATED LAND COMMON FORUM FOR CONTAMINATED LAND IN THE EUROPEAN UNION CARACAS - Concerted Action on Risk Assessment for Contaminated Sites in Europe NICOLE - Network of Industrially Contaminated Land in Europe CLARINET - the Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental Technologies in Europe CABERNET - The Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network

10 CLARINET CLARINET var en sk Concerted Action inom EU s Miljö- och klimatprogram Startade 1998 och avslutades 2001 CLARINET samlade expertis inom akademin, myndighetsvärlden, konsulter, markägare och teknikutvecklare Det primära syftet med CLARINET var att ta fram rekommendationer för beslut gällande efterbehandling av förorenade områden i Europa

11 Resultat från CLARINET

12 Risk Baserat Handhavande av Förorenad Mark

13 Viktiga frågeställningar Risk reduktion; Behov utifrån markanvändning; Användande av naturligt förekommande processer i mark och vatten; Kostnader; Involverande av berörda; Hantering av osäkerheter; Andra faktorer som påverkar och begränsar tillvägagångssättet.

14 Trender i Nederländerna Multifunktionalitetsprincipen övergavs i slutet på 90-talet till förmån för funktionsorienterad sanering: For new sites (contaminated during and after 1987), a total cleanup should be performed. For old sites (contaminated before 1987) and with mobile contaminants, the contamination should be removed as far as possible in a cost effective way. For old sites with non-mobile contaminants, the contamination should be removed to the extent necessary, recognising the end-use of the site (function oriented approach).

15 Trender i Nederländerna Omhändertagande av förorenade massor Behandling konstant (1,5-2 Mton/år) Deponering minskande (0,5-0,7 Mton/år) Återanvändning kraftig ökning (5-15 Mton/år) Stor överkapacitet låga priser Obligatoriskt tillstånd från SCG vid deponering Tillståndsprocessen för behandling = 0,5-1 år Riktvärden för olika användningsområden Platsspecifik riskbedömning används inte så ofta Väl utvecklat kvalitetssystem (ISO) Decentralisering av beslut och budget ansvar konkurrens från andra områden Källa: Ton Honders, SCG; Service Centrum Grond

16 Trender i Danmark Bortgrävning deponering dominerande Volym mycket beroende av byggaktivitet Ingen styrning av åtgärder priset avgör Tillräcklig kapacitet för behandling Inget tillstånd för efterbehandling behövs förutom För känslig markanvändning Där grundvattnet hotas Dock måste man anmäla vad jorden skall användas till Fasta gränsvärden används utom när grundvatten hotas Budgeten har decentraliserats från staten till amterna, dock fortfarande en fast summa Efterbehandlingsinsatserna görs ej lika djupa som tidigare Jordforurening 2001 Totalt 860 MDKK Varav 260 MDKK från offentliga medel Källa: Irene Edalgaard, Miljøstyrelsen

17 Trender i Tyskland Åtgärder Återanvändning av förorenade massor ökar kraftigt Intresset för naturlig återhämtning är stort Det finns en stor överkapacitet på behandlingssidan Riskbedömning Trigger values används för att avgöra om efterbehandling är nödvändig Target values används endast som riktvärden Slutliga resthalter avgörs genom en kombination av riktvärden, riskbedömning och riskvärdering Pragmatiskt tillvägagångssätt Decentralisering av budgetansvar Brist på pengar har hämmat aktiviteten Målsättningen att alla områden skall vara rena 2010 är ej realistisk Källa: Jörg Frauenstein, UBA; Umweltbundesamt

18 Vad innebär det för Sverige? Åtgärder Tillgång till entreprenörer och konsulter från hela EU Återanvändning Riktlinjer Kvalitetsaspekter Riskbedömning Förenligt med försiktighetsprincipen? Naturlig återhämtning Riskbedömning och riskvärdering Ökad erfarenhet Gemensamma riktlinjer? Finansiering Decentralisering? Ökad konkurrens från andra områden? Giftfri miljö inom en generation???