Allmän information... sid 3. Dimensioneringsanvisning - allmän... sid 4. Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... sid 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän information... sid 3. Dimensioneringsanvisning - allmän... sid 4. Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... sid 5"

Transkript

1 Plattor på mark

2 Innehållförteckning Allmän information... id 3 Tunna plattor för tunga later med minimal prickbildning Tät betong toppar radon Tunna plattor kortar torktiden Dimenioneringanvining - allmän... id 4 Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... id 5 Dimenionering i brottgräntilltånd... id 6 Dimenionering i brukgräntilltånd... id Lat nära kant... id Dimenioneringexempel... id Diagram - centrik armering... id 8 Diagram - underkantarmering... id 9 Diagram - dubbelarmering h = id Diagram - dubbelarmering h = id 11 Referener... id 12

3 Plattor på mark Tunna plattor för tunga later med minimal prickbildning Med rätt balan mellan mängden betog och armering blir både det teknika och det kommeriella reultatet optimalt. En tunn betongplatta med rätt anpaad armering är normalt bättre än en tjock platta med lite armering. En korrekt dimenionerad tunn platta med erforderlig minimiarmering kan gjuta foglöt eller med ett mindre antal fogar. Reultatet blir ett golv med väl fördelade prickor och med förutättningar för lång livlängd och litet underhåll. Tät betong toppar radon Nu kan botäder även bygga på mark med höga radonhalter. Ett villkor är dock att betongplattor och källarväggar är täta under byggnaden hela livlängd. Även normalt tunna betongplattor toppar effektivt radonet från att komma in i huet och ge upphov till höga radonhalter (radondotterhalter). Men en genomgående, ynlig pricka i betongen eller en otäthet vid t ex anlutning av avlopprör läpper igenom radonga. Genom att välja täta betongkontruktioner, om är betändiga under byggnaden hela livlängd, kan alltå radonet effektivt tänga ute. Tunna plattor kortar torktiden Det finn tre huvudfaktorer om kan förkorta plattorna torktid; -platttjockleken - välj å liten om möjligt -möjligheten till tvåidig uttorkning -betongkvaliteten - välj å hög om möjligt En halvering av tjockleken minkar erforderlig torktid till mindre än en tredjedel. En minkning av tjockleken från 18 till 12 cm innebär att torktiden halvera. 3

4 Dimenioneringanvining - allmän Här följer en anvining för enkel dimenionering av armering i betongplattor på mark med hänyn till koncentrerad lat. Handboken Bygg 1985 (1), kap K08, eller CBI Handledning för dimenionering av fiberbetonggolv (2). För att vara på den äkra idan kan man naturligtvi ockå använda den lägta av E- modulerna. Uppgifter och E-modul för iolering och liknande inhämta lämpligen från repektive leverantör. Tabell 1, E-modul E g för jordmaterial, MPa Jordart Morän: Gru: Sand: Silt Lö ytmorän Övrig ytmorän Bottenmorän Löt lagrat Fat lagrat Löt lagrad Fat lagrad Löt lagrad Fat lagrad Värde enligt SBN : Dimenioneringvärde i äkerhetkla ,6 14 1,4 Torrkorpelera Moränlära Packad finjord Packad friktionjord Packad morän Packad prängtenfyllning

5 Enkel eller dubbelarmerad betongplatta Betongplattan kan utforma på olika ätt, t ex om enkeleller dubbelarmerad, med eller utan rörelefogar. En platta utan rörelefogar bör ha en armering om uppfyller minimikrav för prickbreddbegränning (BBK ). Med hänyn till genomgående prickor pga krympning rekomendera att minimiarmeringen dimenionera med hela plattjockleken om effektiv betongarea. Enkelarmerad platta kan använda vid måttliga later. Vid må later kan armeringen lägga i överkant. Där är den met effektivmed hänyntill krymptickor. Enbart överkantarmering är dock mindre lämplig om punktlater dimenionerar armeringen i plattan. I denna anvining ge därför dimenionerngdiagram för: -centrikt armerade -underkantarmerade -dubbelarmerade plattor De enare kan använda för tora later. Vid dimenionering av indutrigolv, där tunga makiner eller vibrationkänlig utrutning ka placera, bör betongplattan tjocklek öka. Kontrollera därvid även golvet tyvhet med aveende på vibrationer. I dimenioneringdiagrammen har angivit en minimiarmeringarea enligt BBK 94, e nedantående tabeller. Något abolut krav på ådan armering finn dock inte. Mindre armeringarea kan använda, t ex om det finn rörelefogar eller om erfarenheten viar att en mindre area är tillräcklig. Tabell för minimiarmering Uttnytjad armeringpåkänning 420 MPa enligt BBK 94. Nätformat 5900 x 2300 mm = lagerförda nät för omgående leveran Plattjocklek 0 mm Betongort Aerf mm 2 /m Nättyp enkelarmering K K K K Plattjocklek 120 mm Betongort Aerf mm 2 /m Nättyp Enkel arm. Dubbel arm. (UK + ÖK) K K K K Plattjocklek 150 mm Betongort Aerf mm 2 /m Nättyp Enkel arm. Dubbel arm. (UK + ÖK) K K K K

6 Dimenionering i brottgräntilltånd Erforderlig armeringarea kan betämma direkt med hjälp av diagram, om gäller för 0 mm platta med armering centrikt repektive i underkant, amt 120 och 150 mm platta med dubbelarmering, lika i över- och underkant. I varje diagram har angett den armering area, A S min, om uppfyller minimivillkoret för prickbreddbegränning enligt BBK 94. Lägre värden bör inte använda, åvida inte plattan före med rörelefogar och/eller glidkikt om begränar krympkrafter å pa att krympprickor kan undvika. I diagrammen ange även en armeringarea A S bal, varande mot k balanerad armering. Större armeringarea ger ingen ökning av bärförmågan (vierligen ökar momentkapaciteten något men amtidigt ökar momentet på grund av att plattan tyvhet ökar). Måttavvikeler har beakta direkt i beräkningen, jfr BBK 2.6.2, med normalvärden enligt BBK 8.9. För underkantarmering har förutatt 25 mm täckkikt mot marken med "normaltoleranen" 5 mm. Detta kan vara rimligt vid gjutning mot ett jämnt underlag t ex grovbetong. Ofta måte man dock räkna med törre avvikeler varvid det nominella täckkiktet måte öka i motvarande grad. Om man t ex har anledning att tillåta 30 mm avvikele, å bör det nominella täckkicktet öka till 50 mm ( ). Ökat täckkikt ger lägre bärförmåga om inte platttjockleken öka. Om plattjockleken itället öka å att effektiva höjden förblir denamma, påverka i princip inte bärförmåganmen i tället bör minimiarmeringen öka i proportion till plattjockleken. Plattan böjtyvhet före flytning beräkna med hänyn till uppprickning. Bärförmågan anta uppnådd när en negativ brottlinje bilda runt laten. VId enkelarmerad platta har inte tillgodoräknat någon kapacitet för negativt moment, trot att den vid centrik armering är teoretikt lika tor om för poitivt moment. Ett motiv att det kan fordra mycket tora deformationer för att uppnå negativt flytmoment. Ett annat käl är att effektiva höjden för negativt moment l per ärkillt tor rik att bli för liten på grund av ojämnheter i underlaget eller av att armeringen hamnar för lågt. Laten utbredning och undergrunden E-modul kan på ett teoretikt korrekt ätt beakta genom en tyvhetparameter, Ee enligt nedan. Ee = α x Eg där Eg = undergrunden E-modul (t ex enligt tabell 1) α = q -1,5 (e även tabell 2) q = P d /A, laten anliggningtryck uttryckt i Mpa Pd = dimenionerande lat i brottgräntilltånd med aktuella partialkoefficienter A = latfördelningarea (cirkulär, kvadratik, rektangulär e d, dock inte mer avlång än 2:1 Tabell 2, Värden på faktorn alfa om beaktar laten utbredning q 0 0,01 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 α ,0 2,2 1,4 q 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 8,0 α 1,0 0,54 0,35 0,13 0,068 0,044 0,032 Diagrammen bygger på teoretika modeller och brottkriterier enligt Loberg (3). Undergrunden anta ha elatika egenkaper, medan plattan behandla enligt brottlinje teori. 6

7 Dimenionering i brukgräntilltånd Dimenioneringexempel Den viktigate dimenioneringen i brukgräntilltånd är normalt att välja en armeringarea om uppfyller minimivillkoret för prickbreddbegränning. Emellanåt kan det vara aktuellt att kontrollera prickbredd under inverkan under av koncentrerad lat. Detta fordrar beräkning av moment enligt elaticitetteori. Diagram för detta finn i CBI Handledning för dimenionering av fibergolv (2). Koncentrerad lat 150 kn inom en cirkulär yta med 0,3 m diameter. Söke: Plattjocklek, betongort och armering Laten dimenioneringvärde Pd = 2,3 x 150 = 195 kn Dimenioneringvärde i äkerhetkla 1 för marken E-modul anta vara Eg = 24 Mpa Laten anliggningtryck = 0,2 q = = 2, 8MPa π 2 0,3 / 4 Korrektionfaktorn α = 2,8-1,5 = 0,21 Styvhetparametern E e = 0,21 x 24 = 5 MPa Vid 0 mm enkelarmerad platta behöv armering i underkanten amt betong K40. MEd armering Np500 blir erforderlig armeringarea 840 mm 2 /m. Minimikravet för prickbreddbegränning uppfyll. Lat nära kant Diagrammen gäller för later om inte tår alltför nära kanter eller fogar. Avtåndet bör vara mint 2 à 4 gånger latytan diameter - det lägre värdet vid tyv undergrund och det högre vid mjuk undergrund. För later om tår invid en kant eller fog kan man -mycket grovt- räkna med ungefär dubbelt å tor inverkan, repektive hälften å tor bärförmåga, om vi avtånd enligt ovan. För nogrannare beräkning hänvia till diagram i CBI Handledning för dimenionering av fiberbetonggolv(2). Vid 120 mm dubbelarmerad platta räcker det med 250 mm 2 /m Np500 (i över- och underkant) amt betong K30. Kravet på minimiarmering uppfyll även i detta fall, dock nätt och jämnt. Högre betong- eller armeringort lönar ig inte i detta fall (åvida man inte behöver en högre betongort med hänyn till littyrka, betändighet e d.) En dubbelarmerad platta 120 mm kräver alltå förhållandevi tor mängd armering jämfört med en 0 mm enkelarmerad platta. Detta beror på att den enkelarmerade plattan får mindre moment, genom in lägre tyvhet (grundtrycket blir mer koncentrerat). Arbetkotnaden för den dubbelarmerade plattan torde bli dyrare genom en mera komplicerad armeringutformning, men är naturligtvi bättre ur funktionynpunkt. Armering; Jämförande materialkotnad 1. Enkelarmerad platta Np mm Betong K40 2. Dubbelarmerad platta Np mm Betong K30

8 Diagram - centrik armering h = 0 mm, centrik armering, d = 50 mm A min = värdet enligt BBK 944.5,6 8

9 Diagram - underkantarmering h = 0 mm, underkantarmering, d = 65 mm Gäller även h = 120, centrik armering A min = värdet enligt BBK 944.5,6 Ex. id 9

10 Diagram - dubbelarmering h = 120 h = 120 mm, dubbelarmering, A = A, d = 95 mm, d = 85 mm Gäller även h = 120, underkantarmering (halva bärförmågan) A min = värdet enligt BBK 944.5,6

11 Diagram - dubbelarmering h = 150 h = 150 mm, dubbelarmering, A = A, d = 125 mm, d = 115 mm Gäller även h = 120, underkantarmering (halva bärförmågan) A min = värdet enligt BBK 944.5,6 11

12 Referener 1. Handboken Bygg, Kap K08, Skarendhal, Å och Weterberg, B: "Handledning för dimenionering av fiberbetonggolv" CBI rapport 1:89 3. Loenberg, A: "Deign Method for tructurally reinforced concrete pavement." CTH-handlingar nr 250, Nilon, L-O: "Utformning av fuktkydd vid golv på mark" BFR-rapport R90:

13 Cela Steel Service AB Box Halmtad Tel Fax Cela Steel Service AB Halvtumgatan Vätra Frölunda Tel Fax Cela Steel Service AB Box Borlänge Tel Fax Cela Steel Service AB Norra Obbolavägen Umeå Tel Fax Löften är heliga Armera med hjärnkraft Kärleken förtärker Oändliga möjligheter Värna om enkelheten Släpp tanken fri