Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE"

Transkript

1 Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

2 PERSONALBERÄTTELSE 2008 ARBETSVÄRDERING År 2008 återupptogs projektet med arbetsvärdering, som är en systematisk metod för att bedöma svårighetsgraden i olika tjänster utgående från på förhand fastställda kriterier. Arbetsvärdering är inte ett lönesystem i sig utan bildar ett underlag för lönesättning. Kartläggningen visar vilka arbeten som är likvärdiga och som därmed i förlängningen ska ge lika lön. Arbetsvärdering handlar uteslutande om att bedöma de krav som arbetet ställer på den anställda oberoende av vem som utför uppgifterna. I 2 i underteckningsprotokollet till ramavtalet om anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän för tiden beslöts att tillsätta en arbetsgrupp med mandat att senast den 1 oktober 2008 avge ett förslag till regler för ett nytt arbetsvärderingssystem som kan tillämpas på landskapets förvaltning inklusive Ålands hälso- och sjukvård. Arbetsgruppen, som bestod av arbetsgivarens representanter både från Ålands landskapsregering och ÅHS och de fackliga organisationerna, utarbetade ett gemensamt förslag till tjänstekollektivavtal om införande av nya lönebestämmelser i syfte att införa arbetsvärdering. Förslaget blev inte bindande för parterna utan skulle användas som riktgivande för avtalsförhandlingarna som startades efter årsskiftet Utgående från förslaget påbörjades sedan arbetet med att utveckla ett system för genomförandet av arbetsvärderingen. Som hjälp i detta arbete anlitade Ålands landskapsregering en arbetsvärderingskonsult som under en längre tid kommer att bistå arbetsgivaren i genomförandet av detta krävande projekt. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY I december fastställde styrelsen en alkohol- och drogpolicy för ÅHS. Syftet med alkohol- och drogpolicyn är att verka för en god och hälsosam arbetsmiljö och skapa rutiner för tidig insats, vårdhänvisning och eftervård då en medarbetare får problem med alkohol och/eller droger. Policyn utgör antidrogprogram för ÅHS, enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001). Utgångspunkten är att alkohol och droger inte hör ihop med arbete. Det är inte tillåtet för anställda vid ÅHS att under arbetstid bruka, vara påverkad av, eller vara i bakrus orsakat av alkohol och/eller droger på arbetsplatsen. Anställda inom ÅHS har ett ansvar för att arbetsmiljön är fri från alkohol och droger. I ansvaret ingår att hjälpa och stödja en medarbetare som missbrukar alkohol och/eller droger i dennes beslut att bli fri från sitt missbruk. Ansvaret omfattar att underrätta närmaste chef eller förman vid misstanke om att en medarbetare dricker för mycket alkohol, missbrukar droger och/eller psykotropiska ämnen eller om medarbetaren påträffas påverkad. ÅHS' inställning är att en medarbetare behöver hjälp för att ta sig ur missbruket och att vederbörande har ett eget ansvar för att bli fri från sitt missbruk/beroende. 2

3 TJÄNSTER Styrelsen beslöt att den 8 februari 2008 att inrätta följande nya tjänster: 1. två sjukhusläkartjänster för specialistutbildning inom medicin och geriatri fr.o.m en sjukhusläkartjänst för specialistutbildningen inom medicin och geriatri fr.o.m en sjukskötartjänst till Hemsjukvården i Mariehamn fr.o.m en specialplanerartjänst till Ekonomienheten fr.o.m en sjukskötartjänst (f.d. cancersjukskötare) till onkologiverksamheten fr.o.m en avdelningssekreterartjänst på deltid till Barn- och ungdomsenheten fr.o.m en lagerbiträdestjänst till Centrallagret fr.o.m en tjänst som vårdbiträde ( transportör ) till Röntgenenheten fr.o.m Följande tjänster ombildades: 1. en heltids primärvårdar/närvårdartjänst indrogs och i stället inrättades en byråsekreterartjänst på deltid på chefläkarkansliet fr.o.m en primärvårdar/närvårdartjänst indrogs och i stället inrättades en sjukskötartjänst inom Primärvården, livsstilsmottagningen fr.o.m en skötartjänst indrogs och i stället inrättades en sjukskötartjänst inom Primärvården, Godby hälsocentral fr.o.m två skötartjänster på deltid indrogs och i stället inrättades två heltids sjukskötartjänster inom Långvårdsenheten fr.o.m en laboratoriebiträdestjänst indrogs och i stället inrättades en närvårdartjänst inom Laboratorieenheten fr.o.m två barnskötartjänster indrogs och i stället inrättades två barnmorsketjänster inom BBgenekologienheten fr.o.m en primärvårdar/närvårdartjänst indrogs och i stället inrättades en hörselvårdsassistent inom Öron-, näs- och halsenheten fr.o.m en mentalvårdartjänst indrogs och i stället inrättades en sjukskötartjänst inom Psykiatrienheten fr.o.m en heltids primärvårdar/närvårdartjänst indrogs och istället inrättades en deltidstjänst som tekniskt biträde inom Läkemedelscentralen fr.o.m en läkarsekreterartjänst indrogs och i stället inrättades en tjänst som ansvarig läkarsekreterare inom skrivcentralen fr.o.m Styrelsen godkände utökning av arbetstiden för följande ordinarie deltidstjänster: 1. en deltidstjänst som hälsovårdar-pooltjänst på hälso- och sjukvårdsmottagningen på Norra Åland utökades till heltid fr.o.m en deltidstjänst som sjukskötare på Minnesmottagningen utökades med 10 veckotimmar från 52 % till 78 % fr.o.m en deltidstjänst som farmaceut inom Läkemedelscentralen utökades med 5 veckotimmar från 65 % till 78 % fr.o.m en deltidstjänst som instrumentvårdare inom Instrumentvården utökades till heltid fr.o.m en deltidstjänst som redovisare inom Ekonomiavdelningen utökades med 7 veckotimmar från 60 % till 80 % fr.o.m

4 Styrelsen beslöt om löneanslag för följande tillfälliga tjänster under år 2008: 1. en sjukskötare, 78,4 % och fem närvårdare för extra ordinär sjukvård (Gullåsen) 2. två sjukskötare och fyra närvårdare för extra ordinär sjukvård (Primärvårdsenheten) 3. en huntingtonkoordinator 54 % 4. en bostadsförvaltare 60 % Följande tillfälliga tjänster ( året-runt-vikarier ) som styrelsen beslutade om finansierades med omfördelning av vikariatsanslag: 1. Akuten: en sjukskötartjänst 2. Kirurgiska polikliniken: en deltids sjukskötare 3. Kirurgiska avdelningen: två sjukskötare 4. Gynekologiska enheten: två barnmorskor 5. Öronpolikliniken: en deltids sjukskötare 6. IVA: tre sjukskötare 7. Röntgenenheten: två röntgenskötare 8. Skrivcentralen: en läkarsekreterare 9. Medicinska polikliniken: en sjukskötare 10. Barnavdelningen: en sjukskötare 11. Fysiatrimottagningen: en fysioterapeut 12. Rehabiliteringsavdelningen: en deltids sjukskötare 13. Laboratoriet: en laboratorieskötare 14. Städcentralen: tre sjukhusbiträden 15. Övergårds: en närvårdare 16. Mellangårds: två närvårdare 17. Öster-Norrgårds: en närvårdare 18. Västergårds: en närvårdare TJÄNSTEBENÄMNINGAR Styrelsen beslöt om följande ändringar av tjänstebenämningar: 1. Tjänstebenämningen biträdande överläkare ändrades till överläkare fr.o.m Under året beviljade styrelsen en tjänsteman rätt att fortsätta i sin tjänst efter uppnådd pensionsålder på 68 år. 4

5 Antal anställda per Primärvård; Specialsjukvård; 552 Hälso- och sjukvård Administration; 52 Försörjning; 158 Administration & Försörjning Totalt sett var förändringen väldigt liten mot 2007 då antalet anställda var 1060 mot 1066 år I primärvården var antalet anställda 304 i november 2008 mot 326 i november Under 2008 har hälsocentralerna lidit av stor läkarbrist. Däremot ökade specialsjukvården från 527 anställda till 552 år. 5

6 KÖNS- OCH ÅLDERSFÖRDELNING 140 Köns- och åldersfördelning per yrkesgrupp Antal personer år år år år år år 20 0 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Läkare, tandläkare Vårdpersonal, sjukskötarnivå Vårdpersonal, primärskötarnivå vårdpersonal Assisterande personal Administrativ personal Undersöknings/- Försörjningspersonal Köns- och åldersfördelning ordinarie personal Köns- oc h åldersfördelning vikarierande personal Kvinnor Män Kvinnor Män Personalstrukturen är fortsättningsvis oförändrad jämfört med tidigare år. 6

7 Personalens åldersfördelning per % 1 % 13 % 28 % - 21 år år 23 % år år år år 27 % Personalens åldersfördelning är nästan exakt likadan som år Den enda förändringen är att andelen personal i åldersgruppen år är 27 % mot 28 % föregående år och att åldersgruppen år har ökat på motsvarande sätt från 27 % till 28%. Könsfördelning per ,6% 87,4% Män Kvinnor Fördelningen mellan män och kvinnor är exakt likadan som år

8 ÅRSVERKEN Årsverken har förändrats mot 2007 så att närvaron har sjunkit från 79 % till 77 %. I stället har sjukledigheterna ökat från 4 % till 5 % och tjänstledigheterna från 2 % till 3 %. Den övriga fördelningen är oförändrad. Årsverken 2008 Totalt registrerad arbetad tid fördelad på närvarotid och frånvarotid 10 % 3 % 1 % 4 % 5 % 77 % Närvaro Sjukledigheter Familjeledigheter Semester Tjänstledigheter Utbildning FRÅNVARO Den totala frånvaron 2008 uppgick till dagar mot dagar 2007, alltså en ökning på dagar. Sjukledigheten har ökat från 21 % till 22 % eller i absoluta tal från dagar till dagar, alltså en ökning på dagar. De dagarna fördelas så att sjukledigheter med lön har ökat med dagar, medan sjukledigheter utan lön har ökat med 892 dagar. Detta innebär att de långa sjukskrivningarna har ökat, eftersom en tjänsteman inte är berättigad till sjukledighet med lön efter 365 dagar. Till sjukledighet utan lön räknas också sådana sjukdagar som en Frånvaro 2008 tjänsteman, som inte har varit anställd i 30 dagar har haft. En tjänsteman är 4 % 22 % berättigad till sjukledighet med lön först 14 % Sjukledighet efter 30 dagars anställning. Familjeledighet Tjänstledigheterna har ökat med dagar. Tjänstledighet med lön har ökat med 536 dagar, 42 % huvudsakligen p.g.a. ökad kompensationsledighet, medan tjänstledighet utan lön har ökat med dagar. Antalet semesterdagar har minskat med 269 dagar och familjeledigheter med dagar. 18 % Semester Tjänstledighet Utbildning 8

9 Av familjeledigheterna har vårdledigheten sjunkit från 57 % till 51 % medan moderskapsledigheten har ökat från 10 % till 17 %. Familjeledigheter % Moderskapsledighet För äldraledighet 29 % Vårdledighet Faderskapsledighet 17 % 3 % 0 % Vård av sjukt barn med & utan lön SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro totalt 2008 (med och utan läkarintyg) Antal sjukdagar i snitt per anställd/år 25,00 Snitt sjukdagar per anställd/år 20,00 15,00 10,00 5,00 21,12 16,44 22,79 24,16 0,00 Primärvård Specialsjukvård Administration Försörjning Antalet sjukledighetsdagar inom primärvården har sjunkit med 19 dagar från 2007, men eftersom antalet anställda också sjönk, ökade antalet sjukdagar i snitt per anställd från 19,75 till 21,12. Däremot ökade antalet sjukledighetsdagar inom specialsjukvården från till och således i snitt per anställd från 13,32 till 16,44. Antalet anställda ökade med 25. Inom administrationen sjönk sjukdagarna i snitt från 26,22 till 22,79 eller totalt sett från till Antalet anställda har ökat med endast en från Inom försörjningen ökade sjukdagarna från till eller i snitt per anställd från 21,52 till 24,16. Antalet anställda minskade med två från

10 JÄMFÖRELSE SJUKFRÅNVARO TOTALT (med och utan läkarintyg) Antal sjukdagar i snitt per anställd/år 30,00 25,00 Snitt sjukdagar per anställd/år 20,00 15,00 10,00 5,00 16,2 19,8 21,1 13,1 13,3 16,4 15,0 26,2 22,8 21,9 21,5 24, ,00 Primärvård Spec ialsjukvård Administration Försörjning De tre senaste åren har den genomsnittliga sjukfrånvaron per anställd stigit inom ÅHS från 15,41 dagar 2006 till 19,23 dagar Inom Ålands landskapsregering var det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd 22,5 år 2006 och 17,9 dagar år 2007, siffrorna för 2008 är ännu inte tillgängliga. SJUKFRÅNVARO HELA ÅHS Antal sjukdagar i snitt per anställd/år 25,00 Snitt sjukdagar per anställd/år 20,00 15,00 10,00 5,00 15,41 17,14 19,23 0,

11 SJUKFRÅNVARO Jämförelse ÅHS-Ålands landskapsregering Antal sjukdagar i snitt per anställd/år 25,00 22,50 Snitt sjukdagar per anställd 20,00 15,00 10,00 5,00 15,41 17,14 17,90 19,23 ÅHS LR 0, ARBETSOLYCKSFALL Frånvarodagar på grund av arbetsolycksfall håller sig på samma nivå som tidigare, 144 mot 145 i fjol. Den vanligaste arbetsolycksfallsorsaken är halkskador. Arbetsolycksfall 2008 frånvarodagar per arbetsplats 12 Läkemedelscentr alen 38 Långvårdsenheten Instrumentvård Kirurgiska polikliniken 81 Psykiatriska akutavdelningen Städservice 11

12 PERSONALVÅRD Friskvårdsutbudet har utökats med ytterligare ett alternativ: Idrottsgården. Gym- och gruppträning lockar fortsättningsvis flest besökare, även om Avancias och Träningsverkets andel har sjunkit från 54 % till 48 %. I diagrammet nedan visas besöksfrekvensen för Godby Gym och Idrottsgården som 0 %. De har dock haft 19 respektive 42 besök av ÅHS anställda. Personalens friskvård %-fördelning av besök per aktivitet 2008 Massage 4 % 4 % 8 % Avancia 13 % Träningsverket 23 % Godby gym Idrottsgården 18 % Simning, Mariebad Simning, Godby 0 % 0 % Pilates Gymnastik/ Vattengymnastik 30 % Möjligheterna till massage uppskattas högt bland personalen och besöken har ökat från föregående år, bl.a. beroende på att ÅHS har haft möjlighet att utöka utbudet av massörer och bokningsbara massagetider Personalens friskvård Antal besök per aktivitet och kostnad per besök , ,25 Antal besök 7, Kostnad per besök 6,00 Antal besök ,15 2,92 5,00 4,00 3,00 Kostnad per besök ,67 2,10 1,58 1,60 2,04 2,00 2, ,00 0 Massage Avancia Träningsverket Godby gym Idrottsgården Simning, Mariebad Simning, Godby Pilates Gymnastik/ Vattengymnastik 0,00 12

13 PENSIONSBESLUT PENSIONSBESLUT Totalt Ålderspension Deltidspension Individuell förtidspension Invalidpension Delinvalidpension Rehabiliteringsstöd beviljades ålderspension åt 19 anställda. Antalet har varit relativt konstant de senaste åren. Flest ålderspensioner beviljades i gruppen sjukskötare och primärskötare. De representerar även den största respektive näststörsta yrkesgruppen inom ÅHS. Pensionsavgång per yrkesgrupp Läkargruppen Sjukskötargruppen 30 Primärskötargruppen Undersöknings-/vårdpersonal Assisterande personal Administrativ personal Försörjningspersonal ÖVRIGT I juni 2008 arrangerades för andra året i rad ett informationstillfälle för nyanställda. Eftermiddagen innebar en möjlighet för deltagarna att lära känna varandra och ta del av information från personalenheten och överskötarna. 13