Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE"

Transkript

1 Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

2 PERSONALBERÄTTELSE 2008 ARBETSVÄRDERING År 2008 återupptogs projektet med arbetsvärdering, som är en systematisk metod för att bedöma svårighetsgraden i olika tjänster utgående från på förhand fastställda kriterier. Arbetsvärdering är inte ett lönesystem i sig utan bildar ett underlag för lönesättning. Kartläggningen visar vilka arbeten som är likvärdiga och som därmed i förlängningen ska ge lika lön. Arbetsvärdering handlar uteslutande om att bedöma de krav som arbetet ställer på den anställda oberoende av vem som utför uppgifterna. I 2 i underteckningsprotokollet till ramavtalet om anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän för tiden beslöts att tillsätta en arbetsgrupp med mandat att senast den 1 oktober 2008 avge ett förslag till regler för ett nytt arbetsvärderingssystem som kan tillämpas på landskapets förvaltning inklusive Ålands hälso- och sjukvård. Arbetsgruppen, som bestod av arbetsgivarens representanter både från Ålands landskapsregering och ÅHS och de fackliga organisationerna, utarbetade ett gemensamt förslag till tjänstekollektivavtal om införande av nya lönebestämmelser i syfte att införa arbetsvärdering. Förslaget blev inte bindande för parterna utan skulle användas som riktgivande för avtalsförhandlingarna som startades efter årsskiftet Utgående från förslaget påbörjades sedan arbetet med att utveckla ett system för genomförandet av arbetsvärderingen. Som hjälp i detta arbete anlitade Ålands landskapsregering en arbetsvärderingskonsult som under en längre tid kommer att bistå arbetsgivaren i genomförandet av detta krävande projekt. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY I december fastställde styrelsen en alkohol- och drogpolicy för ÅHS. Syftet med alkohol- och drogpolicyn är att verka för en god och hälsosam arbetsmiljö och skapa rutiner för tidig insats, vårdhänvisning och eftervård då en medarbetare får problem med alkohol och/eller droger. Policyn utgör antidrogprogram för ÅHS, enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001). Utgångspunkten är att alkohol och droger inte hör ihop med arbete. Det är inte tillåtet för anställda vid ÅHS att under arbetstid bruka, vara påverkad av, eller vara i bakrus orsakat av alkohol och/eller droger på arbetsplatsen. Anställda inom ÅHS har ett ansvar för att arbetsmiljön är fri från alkohol och droger. I ansvaret ingår att hjälpa och stödja en medarbetare som missbrukar alkohol och/eller droger i dennes beslut att bli fri från sitt missbruk. Ansvaret omfattar att underrätta närmaste chef eller förman vid misstanke om att en medarbetare dricker för mycket alkohol, missbrukar droger och/eller psykotropiska ämnen eller om medarbetaren påträffas påverkad. ÅHS' inställning är att en medarbetare behöver hjälp för att ta sig ur missbruket och att vederbörande har ett eget ansvar för att bli fri från sitt missbruk/beroende. 2

3 TJÄNSTER Styrelsen beslöt att den 8 februari 2008 att inrätta följande nya tjänster: 1. två sjukhusläkartjänster för specialistutbildning inom medicin och geriatri fr.o.m en sjukhusläkartjänst för specialistutbildningen inom medicin och geriatri fr.o.m en sjukskötartjänst till Hemsjukvården i Mariehamn fr.o.m en specialplanerartjänst till Ekonomienheten fr.o.m en sjukskötartjänst (f.d. cancersjukskötare) till onkologiverksamheten fr.o.m en avdelningssekreterartjänst på deltid till Barn- och ungdomsenheten fr.o.m en lagerbiträdestjänst till Centrallagret fr.o.m en tjänst som vårdbiträde ( transportör ) till Röntgenenheten fr.o.m Följande tjänster ombildades: 1. en heltids primärvårdar/närvårdartjänst indrogs och i stället inrättades en byråsekreterartjänst på deltid på chefläkarkansliet fr.o.m en primärvårdar/närvårdartjänst indrogs och i stället inrättades en sjukskötartjänst inom Primärvården, livsstilsmottagningen fr.o.m en skötartjänst indrogs och i stället inrättades en sjukskötartjänst inom Primärvården, Godby hälsocentral fr.o.m två skötartjänster på deltid indrogs och i stället inrättades två heltids sjukskötartjänster inom Långvårdsenheten fr.o.m en laboratoriebiträdestjänst indrogs och i stället inrättades en närvårdartjänst inom Laboratorieenheten fr.o.m två barnskötartjänster indrogs och i stället inrättades två barnmorsketjänster inom BBgenekologienheten fr.o.m en primärvårdar/närvårdartjänst indrogs och i stället inrättades en hörselvårdsassistent inom Öron-, näs- och halsenheten fr.o.m en mentalvårdartjänst indrogs och i stället inrättades en sjukskötartjänst inom Psykiatrienheten fr.o.m en heltids primärvårdar/närvårdartjänst indrogs och istället inrättades en deltidstjänst som tekniskt biträde inom Läkemedelscentralen fr.o.m en läkarsekreterartjänst indrogs och i stället inrättades en tjänst som ansvarig läkarsekreterare inom skrivcentralen fr.o.m Styrelsen godkände utökning av arbetstiden för följande ordinarie deltidstjänster: 1. en deltidstjänst som hälsovårdar-pooltjänst på hälso- och sjukvårdsmottagningen på Norra Åland utökades till heltid fr.o.m en deltidstjänst som sjukskötare på Minnesmottagningen utökades med 10 veckotimmar från 52 % till 78 % fr.o.m en deltidstjänst som farmaceut inom Läkemedelscentralen utökades med 5 veckotimmar från 65 % till 78 % fr.o.m en deltidstjänst som instrumentvårdare inom Instrumentvården utökades till heltid fr.o.m en deltidstjänst som redovisare inom Ekonomiavdelningen utökades med 7 veckotimmar från 60 % till 80 % fr.o.m

4 Styrelsen beslöt om löneanslag för följande tillfälliga tjänster under år 2008: 1. en sjukskötare, 78,4 % och fem närvårdare för extra ordinär sjukvård (Gullåsen) 2. två sjukskötare och fyra närvårdare för extra ordinär sjukvård (Primärvårdsenheten) 3. en huntingtonkoordinator 54 % 4. en bostadsförvaltare 60 % Följande tillfälliga tjänster ( året-runt-vikarier ) som styrelsen beslutade om finansierades med omfördelning av vikariatsanslag: 1. Akuten: en sjukskötartjänst 2. Kirurgiska polikliniken: en deltids sjukskötare 3. Kirurgiska avdelningen: två sjukskötare 4. Gynekologiska enheten: två barnmorskor 5. Öronpolikliniken: en deltids sjukskötare 6. IVA: tre sjukskötare 7. Röntgenenheten: två röntgenskötare 8. Skrivcentralen: en läkarsekreterare 9. Medicinska polikliniken: en sjukskötare 10. Barnavdelningen: en sjukskötare 11. Fysiatrimottagningen: en fysioterapeut 12. Rehabiliteringsavdelningen: en deltids sjukskötare 13. Laboratoriet: en laboratorieskötare 14. Städcentralen: tre sjukhusbiträden 15. Övergårds: en närvårdare 16. Mellangårds: två närvårdare 17. Öster-Norrgårds: en närvårdare 18. Västergårds: en närvårdare TJÄNSTEBENÄMNINGAR Styrelsen beslöt om följande ändringar av tjänstebenämningar: 1. Tjänstebenämningen biträdande överläkare ändrades till överläkare fr.o.m Under året beviljade styrelsen en tjänsteman rätt att fortsätta i sin tjänst efter uppnådd pensionsålder på 68 år. 4

5 Antal anställda per Primärvård; Specialsjukvård; 552 Hälso- och sjukvård Administration; 52 Försörjning; 158 Administration & Försörjning Totalt sett var förändringen väldigt liten mot 2007 då antalet anställda var 1060 mot 1066 år I primärvården var antalet anställda 304 i november 2008 mot 326 i november Under 2008 har hälsocentralerna lidit av stor läkarbrist. Däremot ökade specialsjukvården från 527 anställda till 552 år. 5

6 KÖNS- OCH ÅLDERSFÖRDELNING 140 Köns- och åldersfördelning per yrkesgrupp Antal personer år år år år år år 20 0 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Läkare, tandläkare Vårdpersonal, sjukskötarnivå Vårdpersonal, primärskötarnivå vårdpersonal Assisterande personal Administrativ personal Undersöknings/- Försörjningspersonal Köns- och åldersfördelning ordinarie personal Köns- oc h åldersfördelning vikarierande personal Kvinnor Män Kvinnor Män Personalstrukturen är fortsättningsvis oförändrad jämfört med tidigare år. 6

7 Personalens åldersfördelning per % 1 % 13 % 28 % - 21 år år 23 % år år år år 27 % Personalens åldersfördelning är nästan exakt likadan som år Den enda förändringen är att andelen personal i åldersgruppen år är 27 % mot 28 % föregående år och att åldersgruppen år har ökat på motsvarande sätt från 27 % till 28%. Könsfördelning per ,6% 87,4% Män Kvinnor Fördelningen mellan män och kvinnor är exakt likadan som år

8 ÅRSVERKEN Årsverken har förändrats mot 2007 så att närvaron har sjunkit från 79 % till 77 %. I stället har sjukledigheterna ökat från 4 % till 5 % och tjänstledigheterna från 2 % till 3 %. Den övriga fördelningen är oförändrad. Årsverken 2008 Totalt registrerad arbetad tid fördelad på närvarotid och frånvarotid 10 % 3 % 1 % 4 % 5 % 77 % Närvaro Sjukledigheter Familjeledigheter Semester Tjänstledigheter Utbildning FRÅNVARO Den totala frånvaron 2008 uppgick till dagar mot dagar 2007, alltså en ökning på dagar. Sjukledigheten har ökat från 21 % till 22 % eller i absoluta tal från dagar till dagar, alltså en ökning på dagar. De dagarna fördelas så att sjukledigheter med lön har ökat med dagar, medan sjukledigheter utan lön har ökat med 892 dagar. Detta innebär att de långa sjukskrivningarna har ökat, eftersom en tjänsteman inte är berättigad till sjukledighet med lön efter 365 dagar. Till sjukledighet utan lön räknas också sådana sjukdagar som en Frånvaro 2008 tjänsteman, som inte har varit anställd i 30 dagar har haft. En tjänsteman är 4 % 22 % berättigad till sjukledighet med lön först 14 % Sjukledighet efter 30 dagars anställning. Familjeledighet Tjänstledigheterna har ökat med dagar. Tjänstledighet med lön har ökat med 536 dagar, 42 % huvudsakligen p.g.a. ökad kompensationsledighet, medan tjänstledighet utan lön har ökat med dagar. Antalet semesterdagar har minskat med 269 dagar och familjeledigheter med dagar. 18 % Semester Tjänstledighet Utbildning 8

9 Av familjeledigheterna har vårdledigheten sjunkit från 57 % till 51 % medan moderskapsledigheten har ökat från 10 % till 17 %. Familjeledigheter % Moderskapsledighet För äldraledighet 29 % Vårdledighet Faderskapsledighet 17 % 3 % 0 % Vård av sjukt barn med & utan lön SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro totalt 2008 (med och utan läkarintyg) Antal sjukdagar i snitt per anställd/år 25,00 Snitt sjukdagar per anställd/år 20,00 15,00 10,00 5,00 21,12 16,44 22,79 24,16 0,00 Primärvård Specialsjukvård Administration Försörjning Antalet sjukledighetsdagar inom primärvården har sjunkit med 19 dagar från 2007, men eftersom antalet anställda också sjönk, ökade antalet sjukdagar i snitt per anställd från 19,75 till 21,12. Däremot ökade antalet sjukledighetsdagar inom specialsjukvården från till och således i snitt per anställd från 13,32 till 16,44. Antalet anställda ökade med 25. Inom administrationen sjönk sjukdagarna i snitt från 26,22 till 22,79 eller totalt sett från till Antalet anställda har ökat med endast en från Inom försörjningen ökade sjukdagarna från till eller i snitt per anställd från 21,52 till 24,16. Antalet anställda minskade med två från

10 JÄMFÖRELSE SJUKFRÅNVARO TOTALT (med och utan läkarintyg) Antal sjukdagar i snitt per anställd/år 30,00 25,00 Snitt sjukdagar per anställd/år 20,00 15,00 10,00 5,00 16,2 19,8 21,1 13,1 13,3 16,4 15,0 26,2 22,8 21,9 21,5 24, ,00 Primärvård Spec ialsjukvård Administration Försörjning De tre senaste åren har den genomsnittliga sjukfrånvaron per anställd stigit inom ÅHS från 15,41 dagar 2006 till 19,23 dagar Inom Ålands landskapsregering var det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd 22,5 år 2006 och 17,9 dagar år 2007, siffrorna för 2008 är ännu inte tillgängliga. SJUKFRÅNVARO HELA ÅHS Antal sjukdagar i snitt per anställd/år 25,00 Snitt sjukdagar per anställd/år 20,00 15,00 10,00 5,00 15,41 17,14 19,23 0,

11 SJUKFRÅNVARO Jämförelse ÅHS-Ålands landskapsregering Antal sjukdagar i snitt per anställd/år 25,00 22,50 Snitt sjukdagar per anställd 20,00 15,00 10,00 5,00 15,41 17,14 17,90 19,23 ÅHS LR 0, ARBETSOLYCKSFALL Frånvarodagar på grund av arbetsolycksfall håller sig på samma nivå som tidigare, 144 mot 145 i fjol. Den vanligaste arbetsolycksfallsorsaken är halkskador. Arbetsolycksfall 2008 frånvarodagar per arbetsplats 12 Läkemedelscentr alen 38 Långvårdsenheten Instrumentvård Kirurgiska polikliniken 81 Psykiatriska akutavdelningen Städservice 11

12 PERSONALVÅRD Friskvårdsutbudet har utökats med ytterligare ett alternativ: Idrottsgården. Gym- och gruppträning lockar fortsättningsvis flest besökare, även om Avancias och Träningsverkets andel har sjunkit från 54 % till 48 %. I diagrammet nedan visas besöksfrekvensen för Godby Gym och Idrottsgården som 0 %. De har dock haft 19 respektive 42 besök av ÅHS anställda. Personalens friskvård %-fördelning av besök per aktivitet 2008 Massage 4 % 4 % 8 % Avancia 13 % Träningsverket 23 % Godby gym Idrottsgården 18 % Simning, Mariebad Simning, Godby 0 % 0 % Pilates Gymnastik/ Vattengymnastik 30 % Möjligheterna till massage uppskattas högt bland personalen och besöken har ökat från föregående år, bl.a. beroende på att ÅHS har haft möjlighet att utöka utbudet av massörer och bokningsbara massagetider Personalens friskvård Antal besök per aktivitet och kostnad per besök , ,25 Antal besök 7, Kostnad per besök 6,00 Antal besök ,15 2,92 5,00 4,00 3,00 Kostnad per besök ,67 2,10 1,58 1,60 2,04 2,00 2, ,00 0 Massage Avancia Träningsverket Godby gym Idrottsgården Simning, Mariebad Simning, Godby Pilates Gymnastik/ Vattengymnastik 0,00 12

13 PENSIONSBESLUT PENSIONSBESLUT Totalt Ålderspension Deltidspension Individuell förtidspension Invalidpension Delinvalidpension Rehabiliteringsstöd beviljades ålderspension åt 19 anställda. Antalet har varit relativt konstant de senaste åren. Flest ålderspensioner beviljades i gruppen sjukskötare och primärskötare. De representerar även den största respektive näststörsta yrkesgruppen inom ÅHS. Pensionsavgång per yrkesgrupp Läkargruppen Sjukskötargruppen 30 Primärskötargruppen Undersöknings-/vårdpersonal Assisterande personal Administrativ personal Försörjningspersonal ÖVRIGT I juni 2008 arrangerades för andra året i rad ett informationstillfälle för nyanställda. Eftermiddagen innebar en möjlighet för deltagarna att lära känna varandra och ta del av information från personalenheten och överskötarna. 13

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 27 Personal-/informationssekreterare Anette Korpi och personalchef Tiina Robertsson har arbetat med årets personalberättelse. Under 27 blev partiell sjukledighet

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2009 MEDARBETARENKÄT En medarbetarenkät genomfördes som ett led i arbetet med det Balanserade Styrkortet i början av året. Det är första gången Ålands hälso-

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 26 Årets personalberättelse, den femte i ordningen, har delvis uppgjorts med ett nytt rapportverktyg, en s.k. OLAP-kub. Under tidigare år har statistikuppgifterna

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2010 HANDLINGSMODELL FÖR TIDIG INTERVENTION AV SJUKFRÅNVARO INOM ÅHS ÅHS styrelse godkände handlingsmodell för tidig intervention av sjukfrånvaron inom ÅHS

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2011 HANDLINGSMODELL FÖR TIDIG INTERVENTION VID SJUKFRÅNVARO INOM ÅHS Under år 2011 har handlingsmodellen för tidig intervention av sjukfrånvaro börjat användas.

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2012 RAMAVTALSFÖRHANDLINGAR Då gällande kollektivavtalsperiod upphörde per 29.02.2012 inleddes ramavtalsförhandlingar för perioden 01.03.2012 31.03.2014 i

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2013 NYTT PA SYSTEM Under de senaste åren har behovet av ett nytt och modernare löne och personaladministrativt system (PAsystem) blivit allt tydligare. Bristerna

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för allmänna förvaltningen

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för allmänna förvaltningen ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för allmänna förvaltningen Godkänd av allmänna förvaltningens samarbetskommitté den 28 mars 2008 Fastställd av Ålands landskapsregering den 8 april 2008 Målet med arbetet kring

Läs mer

PERSONALBERÄTTELSE 2015

PERSONALBERÄTTELSE 2015 PERSONALBERÄTTELSE 2015 Löner och anställningsvillkor Ålands hälso- och sjukvård betalde år 2015 totalt 51,7 miljoner euro i löner och arvoden inklusive lönebikostnader, vilket var 2 % (1 miljon) mindre

Läs mer

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Målet med arbetet kring alkohol och droger Ålands lyceum är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Syftet med alkohol- och drogpolicyn Alkohol- och drogpolicyn skall

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2008-11-24 och framtagen i samverkan med samtliga fackliga organisationer Gäller från 2009-01-01 Uppdaterad enligt personaldelegationens beslut 2014-06-18

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben KULTURFÖRVALTNINGEN VB 2013 BILAGA 05 KUN MEDARBETARNA SID 1 (5) 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(8) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Åke

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. för Högskolan på Åland

Alkohol- och drogpolicy. för Högskolan på Åland Alkohol- och drogpolicy för Högskolan på Åland Behandlad i arbetarskyddskommissionen för Högskolan på Åland den 27.03.2012 Fastställd av rektor den 13.04.2012 Målet med arbetet kring alkohol och droger

Läs mer

Att vara anställd på Hanken, personalchef Elina Stadigh tisdag 14.1.2014. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Att vara anställd på Hanken, personalchef Elina Stadigh tisdag 14.1.2014. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Att vara anställd på Hanken, personalchef Elina Stadigh tisdag 14.1.2014 Kollektivavtal för universiteter» Alla Finlands universiteter är med i kollektivavtalet Nuvarande kollektivavtal tar slut 31.3.2014.

Läs mer

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 143 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Mer information: tilastot@keva.fi 28.8.2017 1 Beslut om pensioner och förmåner inom kyrkans pensionssystem

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger IOGT-NTO:s mål gällande bruk av alkohol och andra droger: Alla IOGT-NTO:s arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2009 Styrelsen nr 1 /2009 Kallelse till sammanträde den 30 januari kl. 12.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4 Budget och

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap Ledarskap och medarbetarskap Ambitionen med dessa frågor är att stimulera till samtal om ledarskap och medarbetarskap och hur vi som medarbetare och chefer agerar. Frågorna är inte på något sätt heltäckande

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda.

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda. Sid 1/5! 1 av! 5 DROGPOLICY En Blanketten god arbetsmiljö skickas till ALFEMA är en självklarhet Care, Fjärdhundragatan i arbetslivet. 14, Anställda. som använder och är påverkade av droger på arbetsplatsen

Läs mer

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang.

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Varbergs Föreningsråd. Arbete och droger hör inte ihop Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning av läkemedel samt missbruk av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER

POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER Fastställd av kommunstyrelsen 2013-04-09 POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER Laholms kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av en god arbetsmiljö och engagerade medarbetare.

Läs mer

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013 Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA Cirkulär 12-2014 Bilaga 5 1 (9) Vissa bestämmelser i semesterkapitlet i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda.

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda. VB 2015 BILAGA 05 KUN SID 1 (5) 4 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i det personliga mötet har en avgörande betydelse för upplevelsen

Läs mer

Personalbokslut. Inledning

Personalbokslut. Inledning Personalbokslut Inledning Det personalpolitiska programmet innehåller ett antal mål inom följande områden: Gemensam företagskultur En tydlig strategi och fulländade processer ( kräver en processkartläggning

Läs mer

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m.

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. . 1 (8) 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. Rätten till lön under sjukfrånvaro 1 Varje arbetstagare har rätt till lön under sjukfrånvaro enligt bestämmelserna i detta kapitel. Dessutom gäller lagen (1991:1047)

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger

Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger Beslut: Rektor 2015-09-07 Revidering: - Dnr: DUC 2015/1461/10 Gäller fr o m: 2015-09-07 Ersätter: Handlingsplan vid misstanke

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN INLEDNING Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol- eller drogmissbruk hos en medarbetare skapar

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Sida 1/8 Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Handlingsplanen för en drogfri arbetsplats kompletterar policyn för en drogfri arbetsplats och omfattar regler, ansvarsfördelning, organisation och rutiner

Läs mer

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52 Drogpolicy för ANSTÄLLDA INOM Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 2005-12-13, 52 Inledning Detta dokument ersätter Drogpolicydokument för Dorotea kommun som utarbetades under 1995. Denna policy

Läs mer

Sommarplaneringen i vården 2017

Sommarplaneringen i vården 2017 PM PM 2017-04-27 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2017 Stärkt samverkan med primärvård och kommun och tidigarelagd planering av bemanningen är några av de insatser som landsting och regioner nu genomför

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen PRSONALHANDBOK FAGRSTA KOMMUN 005-11-07 1(6) ALKOHOL- DROGPOLICY, FAGRSTA KOMMUN MÅL Målet för Fagersta kommun som arbetsgivare är att ha en alkohol- och drogfri arbetsplats samt en god psykosocial miljö

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

Verksamhetshandbok. Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6)

Verksamhetshandbok. Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Karita

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009 Styrelsen nr 11 /2009 Kallelse till sammanträde den 15 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 111 Sammankallande och beslutförhet. 112 Justering av protokoll. 113 Fastställande av föredragningslistan. 114

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2009 Styrelsen nr 3 /2009 Kallelse till sammanträde den 27 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 23 Sammankallande och beslutförhet. 24 Justering av protokoll. 25 Fastställande av föredragningslistan. 26 Anställningsförfarande

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Skanska Sveriges Alkohol- och drogpolicy

Skanska Sveriges Alkohol- och drogpolicy Mer information: Susan Westberg Direktör AB Solna, Sverige susan.westberg@skanska.se s Gäller för alla Skanskas arbetsplatser inom affärsområde Sverige. Att förebygga missbruk av alkohol och droger* angår

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Antagen av Kommunstyrelsen 2008 01 14 7 2 Syftet Syftet med denna policy är att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på Torsby kommuns arbetsplatser

Läs mer

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-03-26 Handläggare: Lotta Frisk GN 2015.0058 Gymnasienämnden Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Sammanfattning Gymnasieförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut.

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

Beslutsunderlag för analys av nuläge

Beslutsunderlag för analys av nuläge Beslutsunderlag för analys av nuläge 1. Särskilda händelser Snabbt växande organisation och många nyanställda Antalet anställda har under senaste året ökat och motsvarar en ökning med ca 11 %. Anledningen

Läs mer

Handlingsplan mot droger på arbetsplatsen

Handlingsplan mot droger på arbetsplatsen Handlingsplan mot droger på arbetsplatsen DOKUMENTNAMN Handlingsplan mot droger GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004 DOKUMENTTYP Handlingsplan BESLUTAT/ANTAGET KS 040329 42 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Handbok för introduktion av chefer

Handbok för introduktion av chefer Handbok för introduktion av chefer Värdefullt med en bra start Den första kontakten är avgörande för den nyanställdes inställning till sitt arbete och sin arbetsplats. En väl genomförd introduktion påverkar

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31.

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31. 1(14) FÖR JÄMSTÄLLDHET 2015-2017 1.0 INLEDNING Enligt skall arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan for sitt jämställdhetsarbete innehållande uppföljning av föregående handlingsplan samt mål och

Läs mer

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen Personalavdelningen /MR Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen 1 Kommunens målsättning och grundsyn Mönsterås kommun har en kompromisslös syn på droger. Samtliga

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 Västerviks kommuns syn på alkohol

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 80 Sammankallande och beslutförhet 81 Justering av protokoll

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Policy ÄNGELHOLMS KOMMUN. om alkohol och droger för Ängelholms kommun

Policy ÄNGELHOLMS KOMMUN. om alkohol och droger för Ängelholms kommun Policy ÄNGELHOLMS KOMMUN om alkohol och droger för Ängelholms kommun Förord POLICY Ängelholms kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av bra arbetsmiljö, hög kvalitet och engagerade

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11)

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11) Jämställdhetsplan 2009 1(11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Beskrivning av myndigheten... 3 2. Ansvar för jämställdhetsarbete... 4 2.1 Uppföljning... 4 3. Övergripande mål för jämställdhetsarbete...

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2007

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2007 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2007 I Norrbottens läns landsting är jämställdhet en strategisk fråga. Landstingets riktlinjer fastställer att jämställdhetsarbete i landstinget är en

Läs mer

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2012

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2012 Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2012 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Klient- och patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla sessionssalen, Landstingshuset, Frösön. Kl10.00-14.00 Beslutande Harriet Jorderud Nina Fållbäck-Svensson Ordförande Övriga deltagande Tommy Renström Jan W Göransson Sekreterare

Läs mer