Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE"

Transkript

1 Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

2 PERSONALBERÄTTELSE 2013 NYTT PA SYSTEM Under de senaste åren har behovet av ett nytt och modernare löne och personaladministrativt system (PAsystem) blivit allt tydligare. Bristerna i nuvarande system gäller främst rapporteringsmöjligheterna och att det finns ett uttalat utökat behov av att kunna ta ut rapporter för såväl personaluppföljning och planering. Ett nytt PA system skulle även kunna minska administrationen genom att möjliggöra elektronisk hantering av personaladministrativa dokument som semesteransökningar, reseräkningar osv. Inför 2013 hade man därför avsikten att undersöka möjligheterna till ett byte genom att tillsätta en projektgrupp och påbörja arbetet med bytet så att ett nytt PA system kunde vara i bruk under Projektet påbörjades under sommaren 2013 med en förfrågan om ÅHS kunde ansluta sig till det PA system som Ålands landskapsregering använde. Denna väg visade sig dock inte vara framkomlig då systemleverantören aviserade att de kommer att avveckla sitt system. ÅHS nuvarande systemleverantör Abilita aviserade under sommaren/hösten 2013 att även de kommer att upphöra med utveckling, och så småningom även support, av sitt system för att istället bli återförsäljare för ett större företags PA system. Under sensommaren 2013 anställdes en ordinarie löneredovisare, Åsa Söderholm, som projektledare för införandet av ett nytt PA system. Inledningsvis gällde projektledaruppdraget enbart införandet vid ÅHS men eftersom projektet utvidgades som ett led i arbetet med Ålands Digitala Agenda (ÅDA) har uppdragets utökats till att gälla att leda hela samverkansprojektet. Se även personalservice text i verksamhetsberättelsen för mer information. CHEFSKÖRKORT Chefsutbildningen, det s.k. chefskörkortet, som inleddes med del ett i september 2012 fortsatte som planerat under våren Ytterligare ca 40 förmän/chefer deltog i 3,5 dagars utbildning med samma innehåll som de utbildningsdagar som hölls hösten Under våren 2013 inleddes även arbetet med att planera för fortsättningen av chefskörkortet med uppföljningsdelar för de förmän/chefer som redan startat utbildningen, kontinuerlig uppföljning efter att de tagit chefskörkortet samt ett upplägg för nya förmän/chefer. Ärendet behandlades i ledningsgruppen och chefsutbildningens upplägg fastslogs under sommaren Chefsutbildningens del två startades sedan upp i oktober Denna del lyfter upp ekonomiskt ledarskap, att leda människor samt strategiskt ledarskap och fokuserar främst på interna arbetsprocesser och styrdokument. I oktober hölls föreläsningar gällande upphandling av upphandlingschef Christina Nukala Pengel och upphandlingsjurist Maud Hansen, därefter föreläste avtalschef Tiina Robertsson om kollektivavtal och tjänstemannalagen. I december höll ekonomichef Marie Lövgren och budgetplanerare Joachim Eriksson tillsammans med personal från ekonomienheten föreläsningar om ekonomi, budget och verksamhetsuppföljning och planering. Den sista föreläsningen som ingår i del två kommer att hållas under våren 2014 och kommer att beröra arbetarskydd och verksamhetsplaneringen med fokus på målstyrning. Under hösten 2013 inleddes även arbetet med att planera för del tre av utbildningen. 2

3 RAMAVTALSFÖRHANDLINGAR Det ramavtal som förhandlades fram under 2012 innebar en regleringsmån på 1 % i form av gropjusteringar per Gropjusteringsförhandlingar inleddes i september 2012 men en överenskommelse kunde inte nås förrän i december Detta innebar att justeringarna genomfördes först under 2013 så att den gropjusterade grundlönen utbetalades fr.o.m För att få kostnaden rätt i bokslutet för 2012 utbetalades den retroaktiva gropjusteringen i två etapper, retroaktiv lön för perioden september december 2012 utbetalades i en skild lönekörning den och för januari i samband med lönekörningen den Ramavtalet innebar även en allmän löneförhöjning på 1,4 % per De arbetsgrupper som parterna enades om att tillsätta för att arbeta vidare på vissa frågor startades upp under Arbetsgruppen för att utarbeta kriterier för beviljande av personligt lönetillägg hade till uppdrag att förutom utarbeta kriterierna även se över vilken eventuell anpassning av paragraferna om bestämmande av tjänstemannens grundlön som krävs. Personal /informationssekreteraren, personalchefen och vårdchefen deltog i arbetsgruppen som inledde sitt arbete den och hade sitt avslutande sammanträde Arbetsgruppen hade då arbetat fram ett nytt förslag till 8 i ÅHS avtalet, förslaget kommer att tas till de kommande ramavtalförhandlingarna Arbetsgruppen för att förlänga karriären har som uppgift att komma med förslag, följa upp och stöda utvecklandet av åtgärder som stöder de anställdas arbetshälsa så att de orkar arbeta fram till den lagstadgade pensionsåldern. Arbetet är omfattande och frågeställningarna mångfacetterade. Personalchefen är ÅHS representant i arbetsgruppen som inledde sitt arbete under hösten Arbetet fortsätter ARBETARSKYDDSKOMMISSIONEN Vid sitt första möte i januari 2013 listade arbetarskyddskommissionen verksamhetsplanen för Man beslöt arbeta med: Säkerhetspar utses för varje avdelning/enhet. Utbildning för säkerhetsparen ordnas. Tillsätta de vakanta platserna för arbetarskyddskommissionen. Riskbedömning hösten De vakanta platserna i arbetarskyddskommissionen utannonserades i budskapsinfo och två personer anmälde intresse. Dessa två valdes sedan i mars som nya medlemmar. En förfrågan om tillsättande av säkerhetspar skickades till alla avdelningar som skulle meddela två personer inom mars En fortbildningsdag för säkerhetsparen hölls sedan i maj 2013 där 61 personer deltog. Utbildningen var lyckad och både arbetarskyddskommissionen och den deltagande personalen var nöjda. Riskbedömningen som gjordes för några år sedan måste göras om då det fanns stora brister i genomförandet av den. Arbetarskyddskommissionen konstaterar att den bör göras elektroniskt då det är svårt att få en överblick och/eller få fram bra statistik om den görs i pappersform. Beslöts att undersöka olika möjligheter och system. Det framkom att Flexite eventuellt kan användas vilket också visade sig möjligt. Arbetet med att upprätta riskanalysen i Flexite kommer att inledas i början av Arbetarskyddskommissionen sammanträdde fem gånger under året och behandlade förutom ovanstående en mängd olika ärenden, t.ex. vilorum enligt arbetarskyddslagstiftningen, säkerhetspärmar med informationsmaterial till säkerhetsansvariga, verksamhetsmodell för förebyggande och hantering av våld på arbetsplatsen, FPA ansökan om ersättning för arbetsgivarens företagshälsovårdskostnader samt verksamhetsplanen för företagshälsovården

4 SAMARBETSKOMMITTÉ ÅHS samarbetskommittés sammansättning var i stort samma som under 2012 förutom förändringar på grund av personalomsättningar inom ÅHS och tjänstemannaorganisationerna. Kommittén sammanträdde sedan tolv gånger under året, som tidigare rutinmässigt före ÅHS styrelses möten för att möjliggöra att ärenden till styrelsen kan föredras vid varje möte. Bl.a. följande ärenden behandlades: Personalminskningar vid geriatriska kliniken Indragande av rekreationsdagen på grund av besparingskrav Omorganisering av sekreterarenheten Budgetförslag 2014 Arvode för handhavande av uppgifter vid sidan av egen tjänst (SET arvode) Traktering, gåvor och uppvaktning och kondoleans Samarbetskommitténs vilande ärenden TJÄNSTER INRÄTTANDE AV TJÄNSTER Styrelsen beslöt godkänna inrättande av följande ordinarie tjänster fr.o.m : 1. En tjänst som överläkare vid BB /gynekologikliniken 2. En tjänst som överläkare vid geriatriska kliniken 3. En tjänst som överläkare vid rehab och fysiatrikliniken 4. En tjänst som sjukskötare vid kirurgikliniken 5. En tjänst som sjukskötare vid OP, anestesi & IVA kliniken 6. En tjänst som fysioterapeut vid rehab och fysiatrikliniken 7. En tjänst som controller vid ekonomienheten 8. En tjänst som upphandlingsassistent vid upphandlings och försörjningsenheten 4

5 OMBILDNING AV TJÄNSTER Styrelsen beslöt om ombildning av följande tjänster per den : 1. Vid primärvårdskliniken indras tre tjänster som hälsocentralläkare och tre nya tjänster som överläkare inrättas istället. 2. På IT enheten/växeln indras en tjänst som receptionist och en tjänst som ansvarig receptionist inrättas i stället. 3. Vid primärvårdskliniken indras en tjänst som närvårdare och istället inrättas en tjänst som sjukskötare. 4. Vid rehab och fysiatrikliniken indras en tjänst som medikalmassör. Istället inrättas en tjänst som fysioterapeut. 5. Vid röntgenkliniken indras en tjänst som avdelningssekreterare och istället inrättas en tjänst som närvårdare/primärskötare. 6. Vid tandvårdskliniken dras en tjänst som närvårdare/tandskötare in och en tjänst som ansvarig närvårdare/tandskötare inrättas istället. 7. Vid tekniska enheten dras en tjänst som vaktmästare in och en tjänst som byggnadsarbetare inrättas istället. 8. Vid städenheten indras två tjänster som sjukhusbiträde, 20 veckotimmar och en tjänst som sjukhusbiträde, heltid inrättas i deras ställe. ÅHS 5

6 PERSONALSTATISTIK År 2013 har personalstatistiken tagits fram per istället för som tidigare den då den 30:e var en lördag. Den var antalet anställda och den , 995. Antalet anställda i statistiken anger alla de som har ett anställningsförhållande med ÅHS vid nämnda datum, d.v.s. det inkluderar även tjänstlediga och deras vikarier och inte enbart de som lyfter lön för nämnda period. Det inkluderar även sjukledighetsvikarier vilket innebär att ett utbrott av t.ex. vinterkräksjuka på en vårdavdelning direkt påverkar siffrorna. ANTAL ANSTÄLLDA Per var antalet anställda, ordinarie och vikarier, jämfört med per Inom linjeorganisationen har antalet anställda minskat. År 2011 var antalet anställda inom linjeorganisationen 845 för att öka en aning 2012 till 860. År 2013 är antalet anställda 753. Stabsanställda har minskat de senaste två åren från 281 år 2011, 275 år 2012 och 257 år KÖNS OCH ÅLDERSFÖRDELNING Inte heller år 2013 visar statistiken någon egentlig förändring gällande köns och åldersfördelningen inom ÅHS. Den största förändringen ses i könsfördelningen, även om den förändringen inte heller är stor. Antalet anställda män har minskat från 14,2 % år 2012 till 12,7 % år Det tycks vara en fallande trend, åtminstone sett till de senaste åren, då könsfördelningen år 2011 var 15,5 % män och 84,5 % kvinnor. Diagrammet för åldersfördelning visar att fördelningen är helt oförändrad gällande gruppen anställda under 21 år och gruppen år. För resterande åldersgrupper syns små förändringar. Statistikuppgifterna för köns och åldersfördelningen uppdelat i ordinarie och vikarier visar på exakt samma trend som tidigare. Noteras kan att alla i åldersgruppen under 21 år arbetar som vikarier. Minskningen av antalet anställda syns i alla yrkesgrupper men den största minskningen har skett i yrkesgruppen vårdpersonal, primärskötarnivå. Denna grupp har minskat med 57 personer om man ser till statistiken per jämfört med antalet per Delvis beror detta troligen på personalminskningen vid geriatriska kliniken. 6

7 7

8 ÅRSVERKEN Närvarotiden är fortsättningsvis oförändrad mot både 2011 och 2012, d.v.s. 76 %. Några större skillnader i fördelningen av frånvaron kan inte ses. En minskning från 6 % år 2012 till 5 % år 2013 kan ses gällande sjukledigheten, en minskning som får ses som glädjande även om den är liten. 8

9 FRÅNVARO Fördelningen av frånvaron visar på mindre förändringar gällande alla kategorier förutom tjänstledigheter som kvarstår på 10 %. Semester och utbildning har ökat, semester från 44 % till 47 % och utbildning från 3 % till 4 %. Sjukledigheternas del har minskat från 24 % år 2012 till årets 22 % och familjeledigheterna från 20 % till 17 %. Familjeledigheternas andel av frånvaron har minskat en aning sedan 2012, dock inte med mer än 3 %. I år har 39 % av de som haft familjeledighet varit på föräldraledighet (2012: 31 %), 39 % på vårdledighet (2012: 52 %)och 17 % på moderskapsledighet (2012: 13 %). Faderskapsledigheten visar kontinuerligt 0 % vilket till största delen beror på att andelen män av antalet anställda enbart är 12,7 %. Uttaget av antalet faderskapsdagar med och utan lön var totalt 28 dagar under Ett för litet antal för att det ska ge utslag i statistiken. 9

10 SJUKFRÅNVARO För första gången sedan år 2010 har sjukfrånvaron inte ökat. Minskningen är försvinnande liten men det får ändå ses som positivt att ingen ökning skett. Inom hela ÅHS var antalet sjukdagar 2013 i snitt 18,89 jämfört med 18,93 år Fördelat på linje och stabsorganisationen visar linjeorganisationen på en liten ökning, 18,14 dagar i snitt 2013 jämfört med 17,49 i snitt år Stabsorganisationen visar däremot på en minskning från 23,44 dagar i snitt år 2012 till årets 21,09. Sammantaget innebär detta alltså en liten minskning totalt sett. 10

11 Som tidigare är det svårt att se någon tydlig förklaring till förändringarna i sjukfrånvaron från år till år. I år har både den långa och den korta sjukfrånvaron minskat inom staben men ökat lite inom linjeorganisationen. För att kunna göra bättre analyser av orsakerna till sjukfrånvaron och därmed göra bättre insatser för att minska den behövs en mer allomfattande kartläggning. Förhoppningsvis kan ett nytt PA system ge ÅHS bättre verktyg för att kunna göra detta. 11

12 Sjukfrånvaro könsfördelning Minskning av sjukfrånvaron syns även när man ser på könsfördelningen av sjukfrånvarodagar. Sjukfrånvaron har minskat mest för männen, från 12,14 dagar i snitt år 2012 till 9,45 dagar i snitt år Minskningen för kvinnor är mycket mindre, en minskning på enbart 0,39 dagar i snitt. Sjukfrånvaro med/utan lön Statistiken över sjukfrånvaro med och utan lön visar på en ökning av sjukfrånvaro med full lön samt utan lön medan sjukfrånvaro med 75 % och 65 % lön har minskat. 12

13 ARBETSOLYCKSFALL Gällande antalet sjukdagar på grund av arbetsolycksfall har en stor förändring skett. År 2012 var arbetsolycksfall orsaken till sjukfrånvarodagar medan enbart 95 sjukfrånvarodagar under 2013 hade ett arbetsolycksfall som orsak. Spridningen inom organisationen har även minskat så att arbetsolycksfall i år enbart drabbat personal inom geriatriska kliniken, psykiatriska kliniken och städenheten. Sjukfrånvarodagar på grund av arbetsolycksfall per arbetsplats 2013 Spridningen av orsakerna till arbetsolycksfallet och den efterföljande sjukskrivningen har också minskat så att olyckorna år 2013 berodde på försträckning, halkskada eller ett tillbud på väg till eller från arbetet. Sjukfrånvarodagar på grund av arbetsolycksfall per orsak 2012 PENSIONSBESLUT År 2013 har antalet beslut om pension återigen stigit efter en liten minskning under Ökningen är störst gällande beslut om ålderspension samt om rehabiliteringsstöd. PENSIONSBESLUT Totalt Ålderspension Deltidspension Individuell förtidspension Invalidpension Delinvalidpension Rehabiliteringsstöd

14 PERSONALVÅRD Som ett led i besparingsåtgärderna för år 2013 drogs rekreationsbidraget samt möjligheten att utnyttja en arbetsdag till rekreation in fr.o.m. den vilket påverkade budgeten för ÅHS friskvård med en minskning på Andra ändringar som skett under året har berört de aktiviteter som ÅHS arrangerar i egen regi. Zumbaträningen upphörde hösten 2013 p.g.a. att träningsledaren sade upp avtalet. Personalgymnastiken var inställd ett antal gånger under hösten p.g.a. sjukdom för att sedan upphöra helt fr.o.m. början av november. Uppstart av personalgymnastiken sker eventuellt igen först fr.o.m. hösten För att hålla kostnaderna nere och klara av den givna friskvårdsbudgeten har inga ersättande aktiviteter satts in istället för de avslutade. Det totala antalet besök visar även i år på en liten ökning med registrerade besök jämfört med år Fortfarande har Avancia flest besök med 42 % eller registrerade besök följt av våra massörer som har 29 % av totalen med sina besök. Största ökningarna kan i år ses i besöksantalet till Pernillas friskvård, 373 besök år 2012 till 837 besök år 2013, Godby simhall med 323 besök i år jämfört med 188 i fjol och till Zumba Fitness Drop In som ökat från 130 besök 2012 till 333 i år. 14

15 Kostnadsfördelningen mellan de olika friskvårdsaktiviteterna är den samma som tidigare år. Massage är dyrast per besök följt av de aktiviteter som ÅHS arrangerar i egen regi. Önskemål om höjda subventioneringar av friskvårdsaktiviteterna har kommit in från anställda. I nuläget räcker inte de budgeterade medlen till att höja subventionerna utan att ta bort någon aktivitet. Hittills har ÅHS valt att satsa på att ha flera olika aktiviteter och arrangörer istället för att ha högre subventioner hos färre arrangörer. Vilket system som bäst får ÅHS anställda att vilja utnyttja friskvårdsförmånerna och öka sitt välmående och hälsa ska diskuteras vidare under kommande år. 15

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2012 RAMAVTALSFÖRHANDLINGAR Då gällande kollektivavtalsperiod upphörde per 29.02.2012 inleddes ramavtalsförhandlingar för perioden 01.03.2012 31.03.2014 i

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2011 HANDLINGSMODELL FÖR TIDIG INTERVENTION VID SJUKFRÅNVARO INOM ÅHS Under år 2011 har handlingsmodellen för tidig intervention av sjukfrånvaro börjat användas.

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2008 ARBETSVÄRDERING År 2008 återupptogs projektet med arbetsvärdering, som är en systematisk metod för att bedöma svårighetsgraden i olika tjänster utgående

Läs mer

PERSONALBERÄTTELSE 2015

PERSONALBERÄTTELSE 2015 PERSONALBERÄTTELSE 2015 Löner och anställningsvillkor Ålands hälso- och sjukvård betalde år 2015 totalt 51,7 miljoner euro i löner och arvoden inklusive lönebikostnader, vilket var 2 % (1 miljon) mindre

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2009 MEDARBETARENKÄT En medarbetarenkät genomfördes som ett led i arbetet med det Balanserade Styrkortet i början av året. Det är första gången Ålands hälso-

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 26 Årets personalberättelse, den femte i ordningen, har delvis uppgjorts med ett nytt rapportverktyg, en s.k. OLAP-kub. Under tidigare år har statistikuppgifterna

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2010 HANDLINGSMODELL FÖR TIDIG INTERVENTION AV SJUKFRÅNVARO INOM ÅHS ÅHS styrelse godkände handlingsmodell för tidig intervention av sjukfrånvaron inom ÅHS

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 27 Personal-/informationssekreterare Anette Korpi och personalchef Tiina Robertsson har arbetat med årets personalberättelse. Under 27 blev partiell sjukledighet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013 Styrelsen nr 2/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 januari 2013 kl. 9.30-15.00 i ÅHS konferenscenter. Paragraf Ärende 8. Sammankallande och beslutsförhet. 9. Justering av protokoll. 10.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde Barn och ungdom hìåöëüçäãéåë=pac= = qà åëíéìíä í~åçé= ako=rmqjntrjmr= ëáç=n=esf=ommrjmujnr= Handläggare: Yvonne Westrin Tfn: 508 08 138 Till Kungsholmens Stadsdelsnämnd = Rapport om utvecklingsprojekt

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

Pernilla de Vries, personalchef

Pernilla de Vries, personalchef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, personalchefens tjänsterum, torsdagen den 17 februari kl 14.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders

Läs mer

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Mer information: tilastot@keva.fi 28.8.2017 1 Beslut om pensioner och förmåner inom kyrkans pensionssystem

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2014 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 19 augusti 2014 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 75. Sammankallande och beslutsförhet. 76. Justering av protokoll. 77. Föredragningslistans

Läs mer

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben KULTURFÖRVALTNINGEN VB 2013 BILAGA 05 KUN MEDARBETARNA SID 1 (5) 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.30 Beslutande Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Övriga deltagande Laszlo Palfi, HR-chef

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012 Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Elos arbetshälsotjänster 1 Stegen i utarbetandet av en modell 1. Företagsledningen

Läs mer

Jämställdhetsrapport 2010/2011

Jämställdhetsrapport 2010/2011 Jämställdhetsrapport 2010/2011 Statistik För att svara mot de övergripande målformuleringarna om att utjämna och förhindra skillnader, har könsuppdelad statistik tagits fram. Brister i personalsystemet

Läs mer

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m.

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. . 1 (8) 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. Rätten till lön under sjukfrånvaro 1 Varje arbetstagare har rätt till lön under sjukfrånvaro enligt bestämmelserna i detta kapitel. Dessutom gäller lagen (1991:1047)

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012 Styrelsen nr 5/2012 Kallelse till sammanträde den 5 april kl. 12.00. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans godkännande. 39. Rapport

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

PERSONAL- RAPPORT 2009

PERSONAL- RAPPORT 2009 PERSONAL- RAPPORT 2009 1 Inledning År 2009 var det första verksamhetsåret för Optima utgående från den nya organisationsstrukturen. Det var även året då vi var Number One! bland landets alla stora yrkesutbildare,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare 1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 15.00 17.00 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Margareta

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Donjeta Mlinaku (S) Claës Ljung (M)

Lars Fagerström (FP) Donjeta Mlinaku (S) Claës Ljung (M) Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2015-04-16 Sammanträdestid 08.00-12.10 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Stig Agnåker (C), ordförande Per-Gunnar Andersson (S), vice ordförande Ingrid

Läs mer

PERSONALRAPPORT 2014

PERSONALRAPPORT 2014 PERSONALRAPPORT 2014 1 INNEHÅLL Sida 1. Allmänt om personalrapportering 2 2. Pargas stads organisation 31.12.2014 2 3. Stadens personal 3 4. Beskrivning av personalstrukturen (grafer) 3 5. Personalens

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S)

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 15.05-16.25 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Frida Lodin,

Läs mer

Sjukfrånvaro och personalomsättning på enheten för ekonomiskt bistånd - svar på skrivelse

Sjukfrånvaro och personalomsättning på enheten för ekonomiskt bistånd - svar på skrivelse HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-11-23 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Helena Granlund, kommunsekreterare Jan Lilja, kommunchef Richard Bjöörn, personalchef

Helena Granlund, kommunsekreterare Jan Lilja, kommunchef Richard Bjöörn, personalchef Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl 09:00 10:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Mikael Edvardsson (SD) Pernilla Boström (S)

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Att vara anställd på Hanken, personalchef Elina Stadigh tisdag 14.1.2014. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Att vara anställd på Hanken, personalchef Elina Stadigh tisdag 14.1.2014. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Att vara anställd på Hanken, personalchef Elina Stadigh tisdag 14.1.2014 Kollektivavtal för universiteter» Alla Finlands universiteter är med i kollektivavtalet Nuvarande kollektivavtal tar slut 31.3.2014.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 14 oktober 2016 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 84. Sammankallande och beslutsförhet. 85. Justering av protokoll. 86.

Läs mer

SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN. Inledning:

SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN. Inledning: UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA 11 SID 1 (4) 2011-01-25 SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET 2010-12-31 Inledning: Mot bakgrund av att Utbildningsförvaltningen 2008 hade över 1000 medarbetare

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Godkänd av samkommunfullmäktige

Godkänd av samkommunfullmäktige Godkänd av samkommunfullmäktige 9.6.009 PERSONAL- RAPPORT 008 Inledning Verksamhetsåret 008 har inom Optima präglats av bl.a. den ökade studerandetillströmningen, växande projekt- och utvecklingsverksamhet,

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda.

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda. VB 2015 BILAGA 05 KUN SID 1 (5) 4 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i det personliga mötet har en avgörande betydelse för upplevelsen

Läs mer

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 74 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 Ordförande Bo Lager (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET (ÅOM) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN (DO) OCH BARNOMBUDSMAN (BO) s.1 Innehållsförteckning s.1 1. År 2014. Allmän förvaltning med övergripande mål

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10)

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10) MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIG SAMT OLIKA LEDIGER FÖR VÅRD AV BARN 8.6.2017 1 (10) LEDIG LEDIGENS LÄNGD BEVILJAS MÖJLIG ATT ÄNDRA LE- DIGEN (gäller ändring Moderskapsledigheten kan på ansökan

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

Föreläsning 2: Sjukfrånvaro

Föreläsning 2: Sjukfrånvaro 722G88: Företags- och personalekonomi Föreläsning 2: Sjukfrånvaro Jenny Appelkvist 19/12-2011 1 Dagens föreläsning Tidsredovisning Produktivitet, effektivitet och kvalitet Frånvaro Sjukfrånvaro 2 Tid är.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 58 Godkännande av ärendelista... 73 59 Klämdagar 2017 och del 2018... 74 60 Eliminering av delade turer inom äldreomsorgen... 75 61 Förlängt avtal Pensionsadministration 2017-01-01... 76 62 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 030901 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Calle Carling (Lärarförbundet, TCO), Ingegerd

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering av protokoll

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för. Statens ämbetsverk på Åland

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för. Statens ämbetsverk på Åland JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Statens ämbetsverk på Åland Uppgjord och godkänd den 21.1.2004 Reviderad och godkänd vid personalmöte den: 14.2.2007, 21.5.2008, 12.3.2009, 12.10.2010, 17.11.2011, 13.11.2012 Bakgrund

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 SPV styrelsemöte nr 3-16 Bilaga 12a Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012 Styrelsen nr 16/2012 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 26.10 kl.12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 127. Sammankallande och beslutsförhet. 128. Justering av protokoll. 129. Föredragningslistans

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10 Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10 Plats och tid Personalkontoret, kl. 8.30 11.00 Beslutande Lena Andersson (M) Ulla Svensson (S) Göran Stark (S) Marianne Nord Lyngdorf (FP) Övriga deltagare

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

1 Är du man eller kvinna? 2 Hur gammal är du?

1 Är du man eller kvinna? 2 Hur gammal är du? Ugglapraktiken har genomfört Sveriges mest omfattande undersökning av massagens effekter på personalens hälsa. 2,835 personer på 67 av våra kundföretag har besvarat enkäten och svaren visar att företagsmassage

Läs mer

Driftig men otrygg S11097 11-04

Driftig men otrygg S11097 11-04 Driftig men otrygg S11097 11-04 Sammanfattning Småföretagare kan inte räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras genom det statliga socialförsäkringssystemet och de kollektivavtalade försäkringarna.

Läs mer