Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum Vår referens Kristina Nilsson Enhetschef Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 013, Stadsområdesförvaltning Väster SOFV Sammanfattning Stadskontoret begär årligen in en rapport om bland annat vad som kännetecknar stadsområdet gällande hem- och bostadslöshet, organisationen av arbetet med hemlösa, samarbete med andra verksamheter samt förebyggande insatser. Stadskontoret sammanställer en kommunövergripande rapport till Kommunstyrelsen. Föreligger rapport avseende insatser inom stadsområde Väster. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Väster föreslås besluta att med godkännande lägga rapporten till handlingarna Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Rapport Insatser för bostads- och hemlösa Beslutsplanering Arbetsutskott Stadsområdesnämnd Ansvariga Rickard Pettersson Anne Schmid Behrens SIGNERAD

2 Insatser för bostadslösa och hemlösa 013 Stadsområdesförvaltning Väster Rapport avseende insatser för bostadslösa och hemlösa inom stadsområde Väster per den 1 oktober 013 Upprättad Datum: Ansvarig: Förvaltning Enhet: Kristina Nilsson Stadsområde Väster Individ- och familjeomsorg, Vuxenenheten

3 Stadskontoret begär årligen in en rapport om bl a vad som kännetecknar stadsområdet vad gäller hem- och bostadslöshet, organisationen av arbetet med hemlösa, samarbete med andra verksamheter samt förebyggande insatser. Stadskontoret sammanställer en kommunövergripande rapport till Kommunstyrelsen. Hemlösheten i Stadsområde Väster Stadsdelsförvaltningarna Hyllie och Limhamn/Bunkeflo har slagits ihop till stadsområde Väster. Hyllie kännetecknas av att det finns ett litet antal hyresvärdar. MKB är den helt dominerande hyresvärden och har drygt 65 % av alla hyreslägenheter inom området. I Limhamn/Bunkeflo är det generellt mycket svårt för personer som saknar fast inkomst eller har betalningsanmärkningar att skaffa boende med förstahandskontrakt. Inom delar av nybyggnationen i stadsdelen fanns dock ett flertal som hyr i andra hand eller är inneboende. De flesta avser i flera fall boende enligt EBO och som i samband med uppehållstillstånd beviljats hjälp med boende av stadsdelen. Stadsområde Västers arbete med hem- och bostadslöshet kännetecknas av att den enskilde ska nås med tidiga insatser för att förhindra eventuella avhysningar och familjer som inte har resurser att finna och behålla ett eget boende får ett boende anpassat efter denne/deras behov. Dessa insatser kompletteras med individuellt anpassade stödinsatser. Arbetet med hem- och bostadslösa omfattas både av arbete med personer som kontaktar individ- och familjeomsorgen för att de saknar någonstans att bo samt av ett betydande vräkningsförebyggande arbete som vänder sig till dem som har ett boende men som av en eller annan anledning har svårigheter med att behålla det. Varje år den 1 oktober sker en hemlöshetskartläggning i Malmö stad. Vid mätperioden den 1 oktober 013 var 84 personer hemlösa, fördelat på 56 män och 8 kvinnor. Antalet beviljade boendedygn på härbärge, hotell och liknande: Väster: dygn Barn i hemlösa hushåll Vid 013 års hemlöshetsräkning var sammanlagt 17 barnfamiljer med totalt barn hemlösa. 1 Stadsområde Väster Insatser för bostadslösa och hemlösa 013

4 Åldersfördelningen gällande barnen är 10 barn som är mellan 0-6 år, 5 barn som är 7-1 år och 7 barn som är mellan år gamla. Flertalet av barnen bor med sina ensamstående mammor. Deras akuta boendesituation löses i främsta hand av verksamhetens egna boendealternativ för kvinnor och barn. Finns inte den möjligheten köper verksamheten platser på olika boenden i vilka barnets behov kan tillgodoses. Målet med insatsen är att den ska vara kortvarig med hänsyn till barnens behov av kontinuitet och trygghet och närhet till förskola och skola samt intensiv för att få föräldern till att ta sitt aktiva ansvar för familjens bostadssituation. De flesta familjer erhåller så småningom, utifrån ett barnperspektiv, boende i någon av verksamhetens andrahandslägenheter. Skyddsärenden Konsultationsteamet, som arbetar med ärenden angående personer som är avhoppare från kriminella gäng, har initierat ärenden inom IoF. Under perioden 1 juli till 30 september 013 har 4 ärenden aktualiserats. Det har varit 3 ensamstående män och en familj bestående av en man, en kvinna och ett barn. Kvinnor som har blivit utsatta för hot och våld har vänt sig till Individ- och familjeomsorgen för att få hjälp med ett skyddat boende. Under perioden 1 juli 30 september 013 beviljades 6 kvinnor och sammanlagt 1 barn ett skyddat boende utifrån att de har blivit utsatta för hot och våld. Placeringar görs på olika kvinnojourer runt om i landet. Orsaker till hemlöshet Hemlöshetens karaktär har förändrats på senare år. Den tydligaste förändringen är att personer och familjer utan tydlig social problematik ökar bland de hemlösa och bland dem som till slut tvingas bo i akutboende eller med andrahandskontrakt i socialtjänstens lägenheter. 013 är 54 hushåll, med totalt 18 barn, hemlösa utan tydlig social problematik. Strukturellt hemlös innebär att personen pga. brist på bostäder och ett hårt klimat på bostadsmarknaden, har stora svårigheter att få ett eget boende. Anledningen till svårigheterna kan bl.a. bero på att den enskilde saknar inkomst, har skulder, bristande förankring i samhället med mera. Det är en oroväckande trend att gruppen strukturellt hemlösa ökar. Socialtjänsten lägger allt mer tid på att arbeta med personer som inte tillhör dess egentliga målgrupp. Många vänder sig till socialtjänsten i hopp om att få hjälp med en lägenhet. Stadsområde Väster Insatser för bostadslösa och hemlösa 013

5 Ett problem är de personer som flyttar in kortare tid hos bekanta och folkbokför sig på adressen för att sedan ansöka om bostad. Flertalet kommer från utlandet och har ansökt om asyl och Migrationsverket har placerat dem som EBO. Organisation av insatserna för bostadslösa Arbetet med hem- och bostadslösa ligger inom, Individ- och familjeomsorgens vuxenenhet. Enheten ansvarar för allt arbete med hemlösa samt för utredningar och beslut när det gäller vuxna personer med bland annat missbruksproblem. Akutboende I SOF Väster arbetar 3 socialsekreterare med att utreda behov av akutboende för hemlösa individer och familjer, beviljar boende på härbärgen, stödboenden och liknande samt utför planering och uppföljning av boendeinsatser. Dock uppstår dagligen akuta problem och uppföljningen blir eftersatt och de boende erhåller inte det stöd som de är i behov av. Förebyggande arbete socialsekreterare arbetar förebyggande med personer som har hyresskulder och störningar i boendet, ger råd och information till hemlösa och bostadslösa personer och samverkar med bl.a. hyresvärdar, Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter. Socialsekreterarna har uppföljningar med ca 30 personer i varierande grad från en gång/vecka till en gång/kvartal för att personerna ska kunna bibehålla sina hyreskontrakt. Ett flertal av dessa personer har psykiska funktionshinder eller missbruksproblematik. Tillsyn i lägenheter Tre socialsekreterare arbetar med stöd och tillsyn i stadsområdets lägenheter, Holmaboendet och tre kollektivlägenheter, Mosippan, Bostadsbyn, Hallingsgatan, Lönngården där man gör boendeplaneringar tillsammans med klienterna och följer upp dessa. Tillsyn sker alltid på dagtid. I de fall klienten inte har någon problematik får klienten stöd i att ställa sig i bostadskö och söka förstahandskontrakt på den reguljära bostadsmarknaden. Samarbetet inom vuxenenheten mellan förebyggande, akutboende och uppföljning i lägenheterna är mycket viktigt och stort arbete läggs ned gemensamt för att förebygga hemlösheten genom att bland annat varje vecka avsätta tid för diskussion och planering. Socialsekreterarna som handlägger missbruksärenden och boendehandläggarna samarbetar också kring de gemensamma ärenden där det förutom missbruk finns en boendeproblematik. 3 Stadsområde Väster Insatser för bostadslösa och hemlösa 013

6 De flesta familjer som är placerade på olika akuta boendena erhåller så småningom, utifrån ett barnperspektiv, boende i någon av verksamhetens andrahandslägenheter och är alltid prioriterade. Uppföljning och tillsyn i andrahandslägenheter sker kontinuerligt och under dagtid. Oftast är barnen i skolan eller på förskolan och därför har diskussion förts inom IoF på vilket sätt vi kan uppmärksamma barnens behov i våra lägenheter. Förebyggande insatser mot bostadslöshet Förutom ett nära samarbete internt inom stadsområdet finns en etablerad och nära kontakt bl.a. med hyresvärdarna och bostadsrättsföreningarna, Kronofogdemyndigheten, inkassobolag, Försäkringskassan, sjukvården, hyresnämnden, budget- och hyresrådgivningen och överförmyndarnämnden. Till Individ- och familjeomsorgen kommer information från hyresvärdar om de hyresgäster som fått varnings- eller uppsägningsbrev gällande störningar eller hyresskulder. Individ- och familjeomsorgen tar kontakt med alla dessa. Kontakten tas i första hand genom brev, ett stort arbete läggs också ned på att nå hyresgästerna och hembesök är vanliga. Familjer med barn samt äldre personer är särskilt prioriterade i detta arbete. Individ- och familjeomsorgen erbjuder kontakt, rådgivning och samtal med hyresvärden och följer med hyresgästen vid förhandlingar i hyresnämnden. Framför allt när det gäller hyresskulder finns ett mycket nära samarbete med den enhet inom Individ- och familjeomsorgen som handlägger försörjningsstöd och samtliga ärenden där barnfamiljer riskerar avhysning anmäls till enheten som arbetar med barn och ungdomar. Antalet personer med psykiska funktionshinder som riskerar avhysning har ökat på senare år. En grupp som utmärker sig är personer med tvångssyndrom som samlarmani och kallas för samlare. IoF har ett nära samarbete med VoO kring dessa ärenden. Andrahandslägenheter SOF Väster har sammanlagt 17 (inkl. Mosippan) övergångs- och genomgångslägenheter som hyrs ut med andrahandskontrakt. Lägenheterna är av olika typ. Gemensamt för alla är att klienterna tecknar ett andrahandskontrakt och betalar hyra. Lägenhetsenheten tecknar kontrakt med hyresvärdarna och lägenheterna fördelas mellan stadsområdena som i sin tur 4 Stadsområde Väster Insatser för bostadslösa och hemlösa 013

7 fördelar dem till hem-/bostadslösa. Hushållen erhåller andrahandskontrakt av Lägenhetsenheten och målsättningen är att kontrakten ska övertas inom år. Samarbetspartners Psykiatrin Flera av de personer som är hemlösa eller bor i stadsområdesförvaltning Västers övergångslägenheter har allvarliga psykiska problem. Under senare år har antalet ökat. Personer med psykiska funktionshinder är en av många grupper i samhället som under senare år har fått svårare att hävda sig på en allt kärvare bostadsmarknad. Ett bra samarbete mellan psykiatrin, socialtjänsten och Vård & Omsorg är pågående för att dessa klienter skall få ett fungerande boende. Individ- och familjeomsorg har ett nära samarbete med psykosklinikens öppenvårdsmottagning, men också med den allmänpsykiatriska mottagningen, i frågor som rör bostadslöshet och för att förebygga och förhindra vräkningar för personer som har psykiska problem. Representanter från mottagningarna deltar i regelbundna samarbetsmöten med Individ- och familjeomsorg och Vård o Omsorg. Vård och omsorg IoF har ett samarbete med stödteamet som arbetar med psykiskt sjuka över 65 år. Det är en viktig samarbetspartner för att kunna erbjuda gemensamma klienter boendestöd så att de kan bibehålla sina förstahandskontrakt. Ideella föreningar Individ- och familjeomsorgen har kontakt med Malmö Kyrkliga Stadsmission angående de gäster som har kontakt med förvaltningen. Personal har även kontakt med Comesta, Partnergruppen, RFHL 1 och KRIS. Tamira och samarbetar med dessa när det gäller de personer som bor i deras regi. Andra stadsområden Sedan våren 005 förekommer ett regelbundet samarbete med andra stadsområden kring hemlöshetsfrågor bl.a. kring målgrupper som kräver kommungemensamma lösningar. Enhets- och sektionschefer för bostads- och hemlöshetsfrågor träffas en gång per månad. Syftet med mötena är informations- och erfarenhetsutbyte men också för att sammanställa vilka olika behov stadsdelarna har i dessa frågor och hur arbetet ska utföras på bästa sätt, för att tillgodose behoven. 1 Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende Kriminellas revansch i samhället 5 Stadsområde Väster Insatser för bostadslösa och hemlösa 013

8 ALTERNATIVA BOENDEFORMER Genomgångsboende Kvarteret Stensjön I början av 006 färdigställdes fastigheten Stensjögatan I fastigheten finns äldreboende, LSS-boende, korttidsboende, dagverksamhet samt 14 lägenheter som disponeras av Individ- och familjeomsorgen som andrahandslägenheter. Kvinnoboende Snödroppsgatan Kollektivboendet Snödroppsgatan består av fem möblerade rum med två gemensamma toaletter samt gemensamt kök. Platserna är riktade till hemlösa ensamstående kvinnor, med eller utan barn, som inte har haft missbruksproblematik. Boendet är ett akutboende och placeringarna är tänkta att inte bli alltför långvariga. Tillsyn sker vid besök och endast under dagtid. På Snödroppsgatan är det ganska stor genomströmning och placeringarna är från någon/några månaders boende upp till ca 8-9 mån för 1 person. Holmaboendet Holmaboendet består av nio rum med pentry och en större gemensamhetslokal. Det används som övergångslägenheter för bostadslösa ensamstående eller ett par utan barn. Samtliga lägenheter är möblerade och kontrakt tecknas. Tillsyn av boendet sker i samband med hembesök hos de boende under vardagar på kontorstid. Boskola/ rådgivning Boskolan är en verksamhet som är öppen två timmar i veckan, telefoner och datorer finns tillgängliga. Rådgivningen är öppen för alla som bor i stadsområdet. Syftet är att deltagare får insikter i hur man söker bostad på olika sätt på egen hand. Boskolan är välbesökt och det behövs att minst två personal närvarar så att deltagarna får den hjälp och stöd de behöver. Sammanställning av hemlöshetsräkning års hemlöshetsräkning visar på att det totalt finns 84 hemlösa personer, fördelat på 8 kvinnor och 56 män. Av dessa är 17 hushåll med barn ( barn) och 67 utan barn. Av 84 hemlösa är en person över 65 år. 6 Stadsområde Väster Insatser för bostadslösa och hemlösa 013

9 Huvudsaklig problematik fördelat på kvinnor och män Orsak till hemlösheten Kvinnor Män Bristande förankring Obetalda hyror Störande beteende Våld i hemmet Övriga betalningsanmärkningar Totalt 8 56 Antal hemlösa barn, åldersindelat 0-6 år, 7-1 år och år Åldersindelning barn 0-6 år år år 7 Totalt Boendeform vid hemlöshetsräkningen Boendeform Ambulerande 19 Boende i privat eller frivilligorganisations regi 3 Dygnsboende 7 Hotell/Hotelliknande boende/vandrarhem 3 Institution 3 Kommunens akutboende 4 Uppgift saknas 4 Uteliggare 1 Totalt 84 Boendeform för hemlösa hushåll med barn Aktuellt boende Summa Ambulerande 6 Boende i privat eller frivilligorganisations regi 1 Hotell/Hotelliknande boende/vandrarhem 8 Kommunens akutboende 1 Uppgift saknas 1 Summa 17 7 Stadsområde Väster Insatser för bostadslösa och hemlösa 013

10 Personens behov av bostad Bostadsbehov Kvinnor Män Totalt Boende med stödinsats Boende utan krav på drogfrihet Egen bostad Kollektivboende Särskilda boendeformer Totalt Stadsområde Väster Insatser för bostadslösa och hemlösa 013

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-11-04 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-10-31 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare sofi.kimfors@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om insatser för hem- och bostadslösa SOFN-2014-485

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa 2015

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Marika Persson Planeringssekreterare marika.persson80@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om insatser för hem- och bostadslösa

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (3) Datum 2015-07-10 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare pontus.gleisner@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild tillsynsorganisation för kommunens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hemlösa år 2013

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hemlösa år 2013 SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Rapport om insatser för hemlösa år 2013

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Program mot hemlöshet i Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Program mot hemlöshet i Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Program mot hemlöshet i Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

HEMLÖSHETEN I SVERIGE

HEMLÖSHETEN I SVERIGE HEMLÖSHETEN I SVERIGE Antalet människor som lever i hemlöshet har ökat kraftigt. Från cirka 8 000 år 1999 till 34 000 år 2011. Socialstyrelsens senaste kartläggning gjordes under en vecka i april 2017.

Läs mer

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig!

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig! Sociala boendeteamet 2017-05-09 Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin Presentation Kommunens boendeansvar Vräkningsförebyggande arbete Tillfälligt boende Frågestund 2 2017-05-09 Social- och

Läs mer

Hur gick det sen då? En uppföljning av hur det gått för de hyresgäster som fått överta sitt andrahandsavtal hos MKB Fastighets AB

Hur gick det sen då? En uppföljning av hur det gått för de hyresgäster som fått överta sitt andrahandsavtal hos MKB Fastighets AB Hur gick det sen då? En uppföljning av hur det gått för de hyresgäster som fått överta sitt andrahandsavtal hos MKB Fastighets AB Upprättad 2018 Lägenhetsenheten, Fastighets- & gatukontoret, Malmö stad

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2017 Dnr 2017 /0174

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2017 Dnr 2017 /0174 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(7) Katharina Olsson 046-359 99 75 Katharina.olsson@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2017 Dnr 2017 /0174 Sammanfattning

Läs mer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),

Läs mer

Riktlinje för kommunkontrakt

Riktlinje för kommunkontrakt Riktlinje för kommunkontrakt och försöksboende Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Vård och omsorgsnämnden 2018-12-19 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Castor 2018.79 Dokumentinformation

Läs mer

Vräkningsförebyggande arbete. SDF Norra Hisingen

Vräkningsförebyggande arbete. SDF Norra Hisingen Vräkningsförebyggande arbete SDF Norra Hisingen Innehåll Socialtjänstens ansvar i boendefrågan Vad beror vräkningar på och vad kan socialtjänsten hjälpa till med? Vad händer när det uppkommer en hyresskuld?

Läs mer

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer

Läs mer

Stockholms stads program mot hemlöshet och Bostad Först

Stockholms stads program mot hemlöshet och Bostad Först Stockholms stads program mot hemlöshet och Bostad Först The Capital of Scandinavia Socialtjänstens ansvar gällande boende enligt Socialtjänstlagen Personen ska vara i behov av stöd av stöd i någon form

Läs mer

Utredning hemlöshet 2016

Utredning hemlöshet 2016 2016-03-09 1 (7) Utredning hemlöshet 2016 1 Syfte och innehåll Utredningen om hemlöshet utgör underlag för den handlingsplan mot hemlöshet som har tagits fram i enlighet med social- och arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 stockholm.se Juli 2015 Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Carina Cronwall 3 (14) Sammanfattning I maj 2015

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (5) Datum 2015-04-09 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (5) Datum 150827 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Läs mer

Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK ASN

Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK ASN Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 1 (5) Datum 2019-05-24 Vår referens Lars G Larsson Utvecklingssekreterare lars.g.larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion från Emma-Lina Johansson om

Läs mer

Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen

Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Anteckningar Sida 0 (6) 2017-11-21 Norrmalms stadsdelsförvaltning Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm Box 450 75 104 30 Stockholm Telefon 076-12 09 290 Växel 08-508 09

Läs mer

Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden

Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Individ och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2018-03-22 Handläggare Solveig Blid Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Göteborgs Stad Fastighetsnämnden 2016-09-26 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning måluppfyllelse... 5 Uppföljning av mål... 6 Mål 1 Staden ska

Läs mer

Förslag till beslut Vård- och omsorgsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige

Förslag till beslut Vård- och omsorgsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige SIGNERAD 2015-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (11) Datum 2015-01-26 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Karin.Andersson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om insatser för hemlösa 2014 STK-2014-1214

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Motverka långvarig hemlöshet

Motverka långvarig hemlöshet HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNINGEN BILAGA 3 PROJEKTANSÖKAN Sid 1 (7) Motverka långvarig hemlöshet Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 2 1.1 Beskrivning av projektet...

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Socialt boende Riktlinjer

Socialt boende Riktlinjer Riktlinjer Beslutad av: Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete Beslutsdatum: 2018-02-08 Framtagen av: Emma Frostensson, områdeschef Dokumentansvarig: Områdeschef Diarienummer: KS/2017:619 Giltighetstid

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten och insatser för hemlösa 2018

Kartläggning av hemlösheten och insatser för hemlösa 2018 Kartläggning av hemlösheten och insatser Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2019-02-25 1.0 Lars G Larsson Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Läs mer

STK Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK

STK Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 (5) Datum 2019-06-27 Adress 205 80 Malmö Diarienummer ASN-2019-5732 Yttrande Till Kommunfullmäktige STK-2019-477Motion från Emma-Lina Johansson om att ta

Läs mer

Socialförvaltningens plan för att motverka hemlöshet

Socialförvaltningens plan för att motverka hemlöshet Socialförvaltningens plan för att motverka hemlöshet Framtagen januari 2019 inom SOCIALFÖRVALTNINGEN HANINGE KOMMUN Inledning Alla människor ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv. Att ha ett hem

Läs mer

Yttrande. Remiss angående Program för att motverka hemlöshet TN Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att lämna följande yttrande:

Yttrande. Remiss angående Program för att motverka hemlöshet TN Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att lämna följande yttrande: Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 (7) Datum 2019-06-27 Adress 205 80 Malmö Diarienummer ASN-2019-6225 Yttrande Till Tekniska nämnden Remiss angående Program för att motverka hemlöshet TN-2019-253

Läs mer

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program.

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program. Diarienr 2016/00661-IFN-1.3.2 nternati Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde Beslutad av Individ- och familjenämnden 2017-01-26 program policy handlingsplan riktlinje

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-02-24 SDN 2011-03-24 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Rapport om barnfamiljer

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om medel till projekt med inriktning på förebyggande arbete mot bostadslöshet i Rinkeby-Kista

Ansökan om medel till projekt med inriktning på förebyggande arbete mot bostadslöshet i Rinkeby-Kista Rinkeby-Kista SDF Socialtjänst Vuxna Projektansökan Sida 1 (5) 2017-11-30 inriktning på förebyggande arbete mot bostadslöshet i Rinkeby-Kista Ansökan avser I stadens budget för 2018 har förebyggande insatser

Läs mer

Rätt boende

Rätt boende Rätt boende 2012-2015 Förslag till handlingsplan för deluppdrag 10: Se över hur nuvarande hanteringsordning för kommunala kontrakt och F-100 lägenheter är förenlig med Socialtjänstlagen. 2013-10-25 Innehåll

Läs mer

BoInvent1 Kartläggning april 2014

BoInvent1 Kartläggning april 2014 BoInvent1 Kartläggning april 2014 Innehållsförteckning Sid 2 (15) Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Resultat... 5 Antal hushåll och dess sammansättning... 5 Kön och ålder...

Läs mer

Hemlös i Malmö. En uppföljning 2000-2001. Marianne Bentzel Håkansson Kerstin Liedman. Rapport 2001: 55 ISSN 1402-3393

Hemlös i Malmö. En uppföljning 2000-2001. Marianne Bentzel Håkansson Kerstin Liedman. Rapport 2001: 55 ISSN 1402-3393 Hemlös i Malmö En uppföljning 2000-2001 Marianne Bentzel Håkansson Kerstin Liedman Rapport 2001: 55 ISSN 1402-3393 Förord Länsstyrelsen genomförde en verksamhetstillsyn 1999 av insatserna till personer

Läs mer

Malmö stads kartläggning av hemlösheten år 2017

Malmö stads kartläggning av hemlösheten år 2017 Malmö stads kartläggning av hemlösheten år 2017 Bakgrund befolkning i Malmö 328 494 invånare i december 2016 Befolkningsförändring 2016: 5 900 personer. Befolkningen har ökat mer än 30 år i följd Befolkningsprognos

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Riktlinje vid anskaffning av bostäder och sociala kontrakt inom socialnämnden i Strängnäs kommun

Riktlinje vid anskaffning av bostäder och sociala kontrakt inom socialnämnden i Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2017:336-769 Individ- och familjeomsorgen 2017-08-04 1/2 Handläggare Annica Westling 0152-296 80 Socialnämnden Riktlinje vid anskaffning av bostäder och sociala kontrakt

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Vägledning för användande av SHIS Bostäder

Vägledning för användande av SHIS Bostäder Socialförvaltningen Sida 1 (8) 2019-03-18 Bakgrund Under 2018 har socialförvaltningen i samverkan med SHIS (i fortsättningen bara kallat SHIS) och representanter från några stadsdelsförvaltningar och Enheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen. 2014-06-02 Handläggare

Tjänsteskrivelse. Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen. 2014-06-02 Handläggare Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-06-02 Handläggare Rickard Pettersson Socialbyråchef rickard.pettersson@malmo.se Tjänsteskrivelse Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer,

Läs mer

Förslag till Riktlinjer för att förebygga avhysningar av hushåll med barn.

Förslag till Riktlinjer för att förebygga avhysningar av hushåll med barn. 2012-10-10 Förslag till Riktlinjer för att förebygga avhysningar av hushåll med barn. Bakgrund Om stadens ambition att förhindra avhysningar av barnfamiljer Både regeringen och Kommunstyrelsen i Göteborg

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

RIKTLINJER. särskilda insatser enligt socialtjänstlagen till psykiskt funktionshindrade. Beslutade av socialnämnden

RIKTLINJER. särskilda insatser enligt socialtjänstlagen till psykiskt funktionshindrade. Beslutade av socialnämnden SOCIALFÖRVALTNINGEN 2010-06-22 RIKTLINJER särskilda insatser enligt socialtjänstlagen till psykiskt funktionshindrade Beslutade av socialnämnden 2010-08-31 2(7) Riktlinjer för särskilda insatser enligt

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(7) Katharina Olsson 046-359 99 75 Katharina.olsson@lund.se Socialnämnden i Lund Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds

Läs mer

Varför använder vi inte tomma verksamhetslokaler under julen till att välkomna hemlösa?

Varför använder vi inte tomma verksamhetslokaler under julen till att välkomna hemlösa? S Sida 1 (5) Handläggare Ingemar Sollgard Telefon: 08-508 08 444 Till stadsdelsnämnd 2019-02-14 Varför använder vi inte tomma verksamhetslokaler under julen till att välkomna hemlösa? Skrivelse från Arvid

Läs mer

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen.

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen. HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI ALTJÄNST Hans Peters Telefon: 508 04 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21 JANUARI 2010 SID 1 (5) DNR 006 651-2009 SAMMANTRÄDE 11 FEBRUARI 2010 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga avhysningar Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning

Handlingsplan för att förebygga avhysningar Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning Handlingsplan för att förebygga avhysningar Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning Handlingsplanen klargör rutiner och ansvarsfördelning inom alla avdelningar inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning,

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Hemlöshet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2010-02-02. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Hemlöshet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2010-02-02. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGSRAPPORT Hemlöshet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2010-02-02 Granskningsrapport hemlöshet.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 4-8- SN 4/4 48-45885 Socialnämnden Hemlöshet 4 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund

Läs mer

BoInvent1 Kartläggning av behov september 2013

BoInvent1 Kartläggning av behov september 2013 BoInvent1 Kartläggning av behov september 2013 Inledning Göteborgs Stads årliga kartläggning av hemlösheten är viktig utgångspunkt för den fortsatta planeringen av hemlöshetsarbetet i staden. I BoInvent1

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Lokalförsörjningsplan 2013-2023. 2013-11-07 Vår referens. Arta Jasharaj Lokalsamordnare arta.jasharaj@malmo.

Tjänsteskrivelse. Lokalförsörjningsplan 2013-2023. 2013-11-07 Vår referens. Arta Jasharaj Lokalsamordnare arta.jasharaj@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-07 Vår referens Arta Jasharaj Lokalsamordnare arta.jasharaj@malmo.se Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2013-2023 SOFV-2013-883 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinje för socialnämndens handläggning av ärenden rörande bostadssociala insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Riktlinje för socialnämndens handläggning av ärenden rörande bostadssociala insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) Riktlinje för socialnämndens handläggning av ärenden rörande bostadssociala insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) Ett normerande dokument som socialnämnden fattade beslut om 2019-02-25 Dokumentnamn

Läs mer

Frågor från Liberalerna gällande hemlöshetsrapporten svar från Socialförvaltningen

Frågor från Liberalerna gällande hemlöshetsrapporten svar från Socialförvaltningen 2018-01-30 1 (5) Frågor från Liberalerna gällande hemlöshetsrapporten svar från Socialförvaltningen 1. Fråga: Skillnaderna på Socialstyrelsen och Järfällas rapporter skapar en differens som kan vara intressant

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-22 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Samarbetsavtal om kommunala kontrakt Göteborg är en stad för alla

Samarbetsavtal om kommunala kontrakt Göteborg är en stad för alla Bra bostad Samarbetsavtal om kommunala kontrakt Göteborg är en stad för alla Nytt samarbetsavtal för lägenheter som gör skillnad Göteborg ska vara en stad för alla. Det är utgångspunkten för vårt arbete.

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden

Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2018-03-21 Handläggare Mikael Josephson Telefon: 08-508 09 035 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2018-04-19 Handlingsplan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden kopplade till yrkandena.

Tjänsteskrivelse. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden kopplade till yrkandena. Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 1 (5) Datum 2019-05-06 Vår referens Lars G Larsson Utvecklingssekreterare lars.g.larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion från Niels Paarup-Petersen (C)

Läs mer

Manual till BoInvent1. Uppdaterad

Manual till BoInvent1. Uppdaterad Manual till BoInvent1 Uppdaterad 2015-04-01 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syftet med BoInvent1... 3 Genomförande och omfattning... 3 Hantering av personuppgifter i BoInvent1... 3 Person eller hushåll?...

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning Göteborgs Stad Göteborgs Stad strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018 Årsrapport 2016 en sammanfattning Fastighetskontoret Mikael Chrona,

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2015-04-09 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Sammanfattning

Läs mer

Beskrivning Påbörjas/klart Ansvarig/uppföljning

Beskrivning Påbörjas/klart Ansvarig/uppföljning STÖDINSATSER tolk bokas vid behov Beskrivning Påbörjas/klart Ansvarig/uppföljning Borådet följer upp arbetet med att hjälpa barnfamiljer till mer varaktiga boendeformer. Borådes sammansättning, samtliga

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Väsby Välfärd, individ-och familjeomsorgen 2014-01-28 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2014:30 carin.erlandengman@upplandsvasby.se

Läs mer

Förslag till beslut Individ- och familjenämnden godkänner riktlinjen.

Förslag till beslut Individ- och familjenämnden godkänner riktlinjen. TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Sida 1 (1) Diarienr IFN 2019/00551-8.2.4 Individ- och familjeförvaltningen Gunilla Westberg Epost: gunilla.westberg@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Förslag till

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09 Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson -3-9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultatet från kartläggningen av hemlöshet i Helsingborgs

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

grupp har personerna i genomsnitt även varit hemlösa kortare tid jämfört med personer födda inom Europa.

grupp har personerna i genomsnitt även varit hemlösa kortare tid jämfört med personer födda inom Europa. Sammanfattning I denna rapport redovisas resultaten från Socialstyrelsens tredje nationella kartläggning av hemlöshetens omfattning i Sverige. Kartläggningen har utförts på uppdrag av regeringen och de

Läs mer

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING. BILAGA 8 Sid 1 (8) SOCIAL OMSORG. Boendecoach

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING. BILAGA 8 Sid 1 (8) SOCIAL OMSORG. Boendecoach KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG BILAGA 8 Sid 1 (8) Boendecoach Sid 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 3 1.1 Beskrivning av projektet... 3 1.2 Nulägesbeskrivning... 3 2. Nyttan/effekten

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Omvandlingar av hyresrätter

Omvandlingar av hyresrätter Sida 1 (7) 2019-04-08 Handläggare Kerstin Henningsson Telefon: 0850823016 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2019-04-25 Omvandlingar av hyresrätter Svar på skrivelse från (V) och (S) Förslag till

Läs mer

Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden

Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden Kungsholmens stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Sida 1 (6) 2018-03-27 Handläggare Madelen Lyckedal Telefon: 08-508 08 516 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2018-04-19 Handlingsplan för socialtjänstens

Läs mer

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson Tfn: 08-508 12 305 Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2003-12-19 SDN 2004-01-22 Dnr 502-495/2003 ordningsnummer

Läs mer

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD VÄGEN TILL EGEN BOSTAD Information om socialtjänstens arbete med bostadsfrågor Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Vem kan ha rätt till bostad via socialtjänsten? I Socialtjänstlagen

Läs mer

BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BOENHETEN. SLUTRAPPORT Boendeteam i Bromma. Boendeteam i Bromma SLUTRAPPORT Boendeteam i Bromma

BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BOENHETEN. SLUTRAPPORT Boendeteam i Bromma. Boendeteam i Bromma SLUTRAPPORT Boendeteam i Bromma BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BOENHETEN SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT 2013 2014-01-23 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Målgrupp för projektresultatet... 3 1.1 Mål och avgränsningar... 3 1.1.1 Effektmål... 3

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens regler för stadsområdestillhörighet

Individ- och familjeomsorgens regler för stadsområdestillhörighet Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-05-22 Handläggare Sofi Kimfors Planeringssekreterare sofi.kimfors@malmo.se Tjänsteskrivelse Individ- och familjeomsorgens regler för stadsområdestillhörighet

Läs mer

Strategisk plan för att motverka hemlöshet

Strategisk plan för att motverka hemlöshet Social- och omsorgskontoret Individ- och familjeomsorgen Kvalitets- och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Styrdokument, policy 2019-01-21 Dnr SN/2019:49

Läs mer

Nationellt perspektiv

Nationellt perspektiv Nationellt perspektiv Sammandrag ur Socialstyrelsens lägesrapport Individ- och familjeomsorg 2017 Områden Social barn- och ungdomsvård Ekonomiskt bistånd Våld i nära relation Missbruks- och beroendevård

Läs mer