PM: Politik för att minska hemlösheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM: Politik för att minska hemlösheten"

Transkript

1 PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar ett stadigvarande hem. Av dem är några hundra i en så utsatt situation att de behöver akuta insatser som härbärge. På senare tid har en förskjutning skett mot mer tillfälliga boendeformer, och antalet unga på akutboende har ökat 1. Siffrorna minskar inte nämnvärt trots stora insatser från stadens sida, både inom enheten för hemlösa, i stadsdelsnämnderna och andra kommunala enheter. Det är mycket oroande att antalet ökar av de allra mest utsatta. Antalet akut hemlösa, det vill säga de som sover ut eller på härbärgen och akutboenden, har ökat med 24 procent de senaste två åren, från 386 personer år 2010 till 480 personer i år 2. Den här gruppen är de hemlösa som far allra mest illa. Hemlöshet är i grunden en bostadspolitisk fråga. Miljöpartiet vill att de hinder som idag finns för många att få en fast bostad ska undanröjas. Vi vill se fler direktanvisningar av mark till de tre allmännyttiga bostadsbolagen att bygga fler hyresrätter. Generellt sett är det viktigt att det byggs fler små hyresrätter som alla har råd att hyra i Stockholm, av alla typer av hyresvärdar. Arbetet med att motverka hemlöshet ska bygga på samarbete med frivilligorganisationer, aktuell forskning, beprövade erfarenheter och kunskap från personer med egen erfarenhet av hemlöshet. Tio förslag för att minska hemlösheten i Stockholm 1. Rätt till fast bostad Den minsta gemensamma nämnaren för personer som lever i hemlöshet är att de inte släpps in på bostadsmarknaden. De viktigaste skälen till att hyresvärdar inte godkänner hyresgäster är betalningsanmärkningar och skulder, men även tidigare vräkningar och brist på referens från tidigare boenden kan vara hinder för att få skriva kontrakt. För att erbjuda en väg in till fast bostad för personer som idag inte släpps in på bostadsmarknaden, till exempel på grund av tidigare hyresskuldbetalningsanmärkning eller vräkning, ska Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS Bostäder) starta en ny verksamhet med fasta kontrakt. SHIS Bostäder ägs av Stockholms stad och tillhandahåller idag endast 1 Kartläggning av hemlöshetsarbetet Stockholms stad 2 Hemlösa i Stockholms stad 18 april 2012, Dnr /2012 1

2 genomgångsbostäder. Styrelserna för de allmännyttiga bostadsbolagen som ägs av Stockholms stad (Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder) ska besluta att årligen överlämna ett fast antal lägenheter för förvaltning till SHIS Bostäder, till exempel 100 lägenheter per bolag och år. De kommunala bostadsbolagen tillhandahåller redan i dag lägenheter för personer i hemlöshet. Det nya uppdraget skulle emellertid innebära ett nytillskott på cirka 1200 lägenheter under en mandatperiod, vilket i praktiken skulle leda till att hemlösheten i Stockholm kunde minska rejält för första gången på mycket länge. Lägenheterna som överlåts till SHIS Bostäder ska vara spridda över staden och endast enstaka lägenheter ska finnas i en enskild fastighet för att undvika social segregering. Bland de hemlösa som sökt hjälp hos socialtjänsten eller annan organisation för att lösa sin boendesituation finns många som inte har några egentliga sociala problem utöver hemlösheten. Ungefär var fjärde som räknas som hemlös har inga speciella problem utöver själva hemlösheten. De har en högst osäker bostadssituation, genom att de bor tillfälligt hos anhöriga eller bekanta, som tillfälligt inneboende eller med ett mycket kort andrahandskontrakt. Andra som räknas som hemlösa behöver ett mycket begränsat stöd, medan andra, som en konsekvens av missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning behöver regelbundna stödinsatser. SHIS genomgångsbostäder är en övergångslösning i väntan på fast bostad. För att hålla kötiden kort till dessa bostäder ska enbart socialtjänsten hänvisa till dem, så att de går till de personer som har störst behov. Vi vill: - Inrätta en ny verksamhet hos SHIS Bostäder med fasta kontrakt, - Att de tre allmännyttiga bostadsbolagen ska överlåta, för förvaltning, ett fast antal lägenheter årligen, - Att endast socialtjänsten ska hänvisa till genomgångsbostäder hos SHIS Bostäder. 2. Nuvarande åtagande om försökslägenheter finns kvar Personer med missbruks-, psykiska eller allvarliga sociala problem kan ha stora svårigheter att få, men också klara av att behålla, en egen bostad. För att de ska klara sin situation finns därför ett behov av hjälp från socialtjänsten, ofta i kombination med stöd från andra vårdgivare, till exempel allmänpsykiatrin, beroendevården eller andra aktörer. Försöks- och träningslägenheter är en form av bistånd enligt socialtjänstlagen som kan beviljas personer som inte på egen hand blir godkända som förstahandshyresgäster. Idag finns en överenskommelse om att Bostadsförmedlingen ska förmedla ungefär 310 försöks- 2

3 och träningslägenheter årligen, något de lever upp till. Den absoluta merparten tillhandahålls av de tre allmännyttiga bostadsbolagen, men andra hyresvärdar står för ett 20- tal. Det vore fel att slå sönder ett väl inarbetat system. Systemet med försökslägenheter bör därför finnas kvar under en övergångsperiod, samtidigt som Bostad först utvecklas i stor skala. Problemen med boendetrappor är att de tar för lång tid (ofta uppemot fyra år), få personer lyckas hela vägen, de skapar inlåsning, de hemlösa tvingas flytta runt, det är svårt att motivera berörda personer och det är dessutom ett dyrt och krångligt system 3. Att villkora ett boende med krav på exempelvis total nykterhet leder fel. Det är för många i det närmaste en omänsklig uppgift att leva i hemlöshet och samtidigt ta tag i sina andra problem. Enheten för hemlösa har börjat frångå strikta krav på exempelvis nykterhet och tillämpar numera, enligt egen uppgift, en form av bostad först light. Det är ett viktigt steg mot rätten till en egen fast bostad. Även stadsdelsförvaltningarna och andra som använder försöks- och träningslägenheter bör ta steg i den riktningen. Alla har rätt till en egen trygg bostad och stödet ska anpassas utifrån den enskildes behov och möjligheter. Syftet med försökslägenheter ska vara att lägenheterna inom en kort tid ska övergå i ett eget fast kontrakt. 3. Individuellt utformade stödinsatser För dem med en bakgrundsproblematik; till exempel missbruks- eller psykiska problem, är det viktigt med att stödinsatserna runt personen tydliggörs. Innan en lägenhet överlåts, genom Bostad Först eller som försökslägenhet, ska det upprättas en bindande överenskommelse om vilken myndighet eller organisation som ska göra vad när det inte fungerar. Där ska det tydligt anges vad som händer om problem uppstår, exempelvis som en konsekvens av ett återfall i missbruk eller en psykos som leder till störningar. Då ska det finnas ett bindande kontrakt mellan hyresgästen, hyresvärden, socialtjänsten, psykiatri och eventuell frivilligorganisation, om att hyresgästen är garanterad insats från detta nätverk. Ett early warning system för att fånga upp tidiga signaler om något håller på att gå snett kan upprättas genom förbättrad samordning mellan de många olika aktörer som har kontakt med personer i risksituationer. Det kan handla om skolan, socialförvaltningar, kriminalvårdsmyndigheter, HVB-hem, kvinnojourer, behandlingshem, psykiatriska kliniker, akutmottagningar, frivilligorganisationer med flera. Sekretessen kan ibland ligga i vägen, men å andra sidan kan mycket mer än vad som görs idag ske, även med den enskildes samtycke. 3 Bostad först enligt Lundamodellen, konferens

4 4. Ett tydligt barnperspektiv kan stoppa vräkningar av barnfamiljer Det finns en politisk konsensus om målet noll vräkningar av barnfamiljer. Ändå utsätts varje år ett antal barn för detta, med allt vad det innebär av skam och förlorad trygghet. Vräkningar har mycket negativa effekter på barnen. Deras boendesituation försämras dramatiskt, de förlorar sitt sociala sammanhang, kan tvingas byta skola och mår dåligt av den kris deras föräldrar hamnar i. Nu går dessutom utvecklingen i fel riktning. Under första halvåret i år vräktes 24 barn i Stockholms stad från sina hem, vilket kan jämföras med 21 barn första halvåret 2011 och 9 barn under första halvåret De tre allmännyttiga bostadsbolagen, vars styrelser är valda av kommunfullmäktige, bör fatta beslut i respektive styrelse om att inga barn ska vräkas. Barns behov av trygghet och kontinuitet är grundläggande och en vräkning kan inverka negativt på barns möjligheter att utvecklas. Även om barn i praktiken inte ställs på gatan vid en vräkning händer det att de måste bo på campingplatser, vandrarhem, i jourlägenheter, på hotellhem eller andra temporära boenden. Enligt socialtjänstlagen ska barnets bästa beaktas i alla beslut som rör barnet, men trots det kan socialtjänsten ibland avslå ansökningar om bistånd trots att avslaget kan leda till vräkning. Det är en brist att de som handlägger ärenden där barnfamiljer hotas av vräkning inte har som metod att alltid prata direkt med barnen som är berörda. Bedömningarna bygger ibland på andra- och tredjehandsuppgifter om barnen, och barnrättsperspektivet innefattar då endast allmänna kunskaper och erfarenheter om barn inte det aktuella barnets subjektiva upplevelse av situationen. Ett barnperspektiv borde innebära att utredarna talar med barnen. Stockholms stad ska arbeta med att utveckla metoder för detta. Det är viktigt att socialtjänsten har möjligheter att arbeta uppsökande i det vräkningsförebyggande arbetet. Vräkningsförebyggande team är mycket positivt och har stor effekt för att få ner antalet vräkningar. Samarbetet behöver förbättras mellan socialtjänst, Kronofogden och hyresvärdarna med flera. Hyresvärdar är skyldiga att underrätta socialtjänsten när de säger upp en hyresgäst på grund av hyresskuld och vissa störningar. Men det finns inget fastställt hur höga hyresskulderna får bli innan värdarna har en skyldighet att kontakta socialtjänsten. Miljöpartiet anser att detta alltid borde ske så snart hyresskulder uppgår till 2-3 månadshyror. Handläggarna i socialtjänsten behöver erbjudas kontinuerlig fortbildning och information om aktuell lagstiftning, också utöver socialtjänstlagen. I socialförsäkringsbalken ges möjligheter för socialtjänsten att hos Försäkringskassan begära att barnbidrag, underhållsbidrag och 4

5 bostadsbidrag ska överföras till nämnden, men denna möjlighet tycks få handläggare känna till, än mindre utnyttja. Vi vill: - Att beslut fattas i styrelserna för de tre allmännyttiga bolagen om noll vräkningar av barnfamiljer, - Att socialtjänsten i stadsdelsnämnderna ska tillgripa de åtgärder som krävs för att förhindra vräkningar av barn, - Att ett vräkningsförebyggande team ska finnas i alla stadsdelsnämnder, - Att barn som hotas av vräkning ska erbjudas samtal, och metoder för detta ska utvecklas. 5. Utvecklade insatser för att förebygga vräkningar Det vräkningsförebyggande arbetet ska dels vara direkt avsett att motverka vräkning och indirekt också fungera vräkningsförebyggande. Det sistnämnda innebär att insatserna i första hand är tänkta att tillgodose ett annat behov, men dessutom kan ha en vräkningsförebyggande effekt. Hyresrådgivning till hushåll som redan har problem i boendet är exempel på en direkt vräkningsförebyggande insats. Budget- och skuldrådgivning, missbruksvård och boendestöd är insatser som kan ha en indirekt vräkningsförebyggande effekt. Ska det vräkningsförebyggande arbetet bli effektivt är det nödvändigt att olika typer av insatser finns tillgängliga. Exempel på värkningsförebyggande insatser: kontroll över att hyran betalas, telefonsamtal, hembesök, boendelots, bosamordnare, skuld- och budgetrådgivning, hyresrådgivning, missbruksvård, boendestöd, hjälp att söka medel via fonder och hjälp med myndighetskontakter. Samarbetet ska utvecklas mellan socialtjänsten, andra kommunala förvaltningar, hälso- och sjukvården, Kronofogden, bostadsföretag, frivilligorganisationer med flera. För att samverkan ska fungera bra behövs tydliga mål, men också att parternas olika roller är tydliggjorda. En viktig förutsättning för att det vräkningsförebyggande arbetet ska bli framgångsrikt är att långsiktiga mål fastställs och att konkreta åtgärder anges för hur målen ska nås. Det vräkningsförebyggande arbetet ska vara starkt förankrat i organisationen och det ska ingå i socialtjänstens permanenta verksamhet. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ska kontakta socialtjänsten i ett tidigt skede om problem uppstår med hyresinbetalningar eller störningar. Oftast blir det kostsammare för en hyresvärd om det går så långt som till vräkning av en hyresgäst än att agera så att den kan ges möjligheter att bo kvar. Samarbetet mellan bostadsrättsföreningar och privata hyresvärdar å ena sidan och stadens socialtjänst behöver utvecklas. Överenskommelser 5

6 mellan socialtjänsten och hyresvärdar/bostadsrättsföreningar om att agera snabbt vid eventuella problem är mycket önskvärda. Ett växande problem när hyresrätter görs om till bostadsrätter är att personer som blir beroende av försörjningsstöd kan tvingas göra sig av med sin lägenhet efter viss tid. Detta kan i värsta fall leda till hemlöshet om det finns betalningsanmärkningar med i bilden. Det är viktigt med fasta rutiner för att nå bra resultat i det vräkningsförebyggande arbetet, för att kunna agera snabbt, aktivt och gå igenom olika handlingsalternativ. Alla stadsdelsnämnder ska ha en lokal plan för det vräkningsförebyggande arbetet, där rutiner fastställs och med långsiktiga mål och konkreta åtgärder för hur målen ska nås. Säkerställda rutiner är särskilt viktigt för att kunna tillgodose barns behov av ett tryggt boende. Personal inom kommun, bostadsföretag, Kronofogden och andra aktörer behöver kunskap om aktuell lagstiftning och om olika handlingsalternativ. Hyresgästen behöver kunskap om de rättigheter och skyldigheter som hänger ihop med ett hyresavtal. Enligt socialtjänstlagen ska rätten till bistånd bedömas utifrån den aktuella situationen. Ändå motiveras många avslag med att hyresgästen borde ha klarat av hyran exempelvis med hjälp av bättre planering. Trots att han eller hon inte har några pengar när krisen inträffar, tittar socialtjänsten ofta tillbaka två-tre månader tillbaka i tiden 4. Aktualitetsprincipen behöver få större genomslag, för att förebygga och förhindra vräkningar. Dessutom behöver barnperspektivet utvecklas, då det sällan framgår av dokumentation om en brukare har barn. Det är också viktigt med ett tydligt brukarperspektiv, det vill säga att både den enskilde hyresgästen och olika brukarorganisationer är delaktiga i hur det värkningsförebyggande arbetet utformas. Boendestöd riktas ofta till personer med psykisk funktionsnedsättning, och kan ges i syfte att bidra till ett socialt sammanhang, öka självkänslan och ingjuta hopp. Det skulle behövas en större flexibilitet så att det blir möjligt att få boendestöd även kvällstid och helger 5. Vi vill: - Att alla hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ska meddela socialtjänsten när det har uppstått hyresskuld och när det finns risk för vräkning, - Att det ska finnas ett tidigt och förebyggande arbete för att minska antalet vräkningar, - Att det ska finnas ett utvecklat boendestöd. 4 Varför vräks barn fortfarande, Dnr S2010/4139/FST, s 7 mm 5 Granskningsrapport avseende boendestöd inom Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Skarpnäck och Spånga- Tensta stadsdelsnämnder Dnr /2011 6

7 6. Tidsbegränsade extra insatser för att undvika vräkningar Hyresgäster som riskerar vräkning på grund av en övergående problematik ska ges möjlighet att tillfälligt flytta till särskilda boendemiljöer under en övergångsperiod. För att klara detta ska alla stadsdelsnämnder och enheten för hemlösa ha tillgång till jourlägenheter. 7. Fler markanvisningar till de tre allmännyttiga bostadsbolagen Om de allmännyttiga bostadsbolagen fick fler markanvisningar skulle de ha möjlighet att bygga fler små och billiga hyresrätter. I stadens markanvisningspolicy står att Stockholmarna ska erbjudas både blandade bostadsformer och ett brett utbud av bostadstyper. Under den moderatledda majoriteten har vi i stället sett stora utförsäljningar av allmännyttan. De bostäder som idag byggs i Stockholm är ofta dyra, och många har inte råd att efterfråga dessa. Ett motiv till fler anvisningar till de allmännyttiga bostadsbolagen är att Bostadsförmedlingen då skulle förfoga över fler lägenheter och kötiden skulle kunna minska. Eftersom de tre allmännyttiga bolagen lämnar alla sina lediga lägenheter till Bostadsförmedlingen, jämfört med bara hälften för de privata hyresvärdarna, så skulle detta innebära en stor nettoökning av antalet lägenheter till bostadskön. Exploateringsnämnden fördelar genom markanvisningsbeslut stadens mark till olika intressenter inför en planering av ny bebyggelse. Den byggherre som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med staden om ny exploatering av marken. Markanvisningsbeslut kan fattas antingen före eller efter att en detaljplan fastställts. Från 1 januari till mitten av juni i år gjordes markanvisningar för totalt nya lägenheter i år. Av dessa är 480, det vill säga en femtedel, anvisade för något av de tre kommunala bostadsbolagen för att bygga hyresrätter. De allmännyttiga bostadsbolagen borde få betydligt fler direktanvisningar. 8. Lägre krav för att få lägenhet i de tre allmännyttiga bostadsbolagen Ingen av de privata fastighetsägare som Bostadsförmedlingen samarbetar med accepterar ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) som inkomst från kunder i bostadskön. De allmännyttiga bostadsbolagen accepterar däremot som regel försörjningsstöd som inkomst. Men de generella kraven är ändå att den sammanlagda inkomsten ska motsvara tre gånger årshyran för den aktuella lägenheten vilket gör att det blir svårt för många av de bostadssökande med försörjningsstöd att få fast hyreskontrakt. Vid uthyrning av de allmännyttiga bostadsbolagens lägenheter bör inkomstkravet sänkas. En inkomst motsvarande dubbla årshyran anser vi är ett tillräckligt krav. 7

8 I Stockholm stad finns minst 320 barnfamiljer som saknar stadigvarande bostad, visar de senaste beräkningarna som är från Vräkningar är orsak endast för en liten del av dessa (10 procent), den vanligaste orsaken till familjernas bostadssituation är att ett tidigare boende har upphört, såsom inneboende, eget boende (EBO) under asyltiden eller andrahandsboende. Andra orsaker kan ha varit familjevåld eller separationer. Gemensamt är att familjerna har svårt att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden och att en stor del (77 procent) har försörjningsstöd. Kravet på att ej ha betalningsanmärkning utesluter många från att kunna få fast hyreskontrakt på lägenhet, vilket kan vara början (eller fortsättning) på en social utslagning. Kravet på att ej ha någon betalningsanmärkning behöver tas bort. Vi vill: - Att inkomstkravet ska sänkas till motsvarande två årshyror, - Att betalningsanmärkningar ej ska vara ett hinder för att få ett hyreskontrakt. 9. Utbyggd skuldrådgivning i alla stadsdelar Det bästa sättet att bidra till minskad hemlöshet är att se till att människor som riskerar att bli vräkta får hjälp så tidigt som möjligt. Personer som en gång blivit vräkta har mycket svårt att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden igen. Att förebygga vräkningar är därför en central del i det samlade arbetet för att minska hemlösheten. Den som riskerar att bli vräkt ska snabbt kunna få hjälp av en budget- och skuldrådgivare med att få en översikt över skulder och att reda ut sin ekonomi. Det ser olika ut i stadsdelsområdena hur tillgänglig budget- och skuldrådgivningen är. Långt ifrån alla har öppen mottagning och några har endast någon timmes telefontid per vecka. Alla stadsdelsnämnder bör ha generösa telefontider och även erbjuda öppen mottagning för skuld- och budgetrådgivning. Budget- och skuldrådgivning ska även erbjudas över internet. 10. Utbyggd verksamhet med personliga ombud för hemlösa Reformen med personliga ombud för personer med psykiskt funktionsnedsatta har fallit väl ut och reformen bör byggas ut. Personer som lever i hemlöshet kan på grund av långvarig psykisk ohälsa vara i stort behov av stöd med myndighetskontakter och med samordning och planering av insatser. Det personliga ombudets uppgifter är bland annat att tillsammans med brukaren identifiera och formulera behovet av vård, stöd och service och se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs. Ombudet kan stödja brukaren i kontakter med olika myndigheter och se till att lagliga rättigheter uppfylls. Staden ska se till att alla personer i hemlöshet erbjuds hjälp av personligt ombud. För att klara det behövs en utbyggd verksamhet med personliga ombud. 6 Kartläggning av hemlöshetsarbetet i Stockholms stad, Dnr /2012 8

9 9

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord Stockholm

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam Regeringsuppdrag etableringshinder Peter Karpestam Uppdraget Del 1: Belysa konkreta etableringsproblem med fokus på områden där kunskap saknas. Del 2: Lämna förslag på åtgärder som kan underlätta för svaga

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 4-8- SN 4/4 48-45885 Socialnämnden Hemlöshet 4 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund

Läs mer

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena.

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena. Utsänt ärende nr 23/2014 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-18 Till Styrelsen för SHIS Förändring av ersättningsnivåer inom SHIS stödboende för vuxna Förslag till beslut Styrelsen godkänner kontorets förslag till

Läs mer

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga '?1 ~??'! ;';'~ :-p Bilaga is 2014/186/1 m~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 1(2) 2014~09-22 D!ARIENR: 2014/40 Ink. 2014-09- 2 4 o;oc;e"' ZrA4-/ 40 IAktb;laga -::;. Dpb: l Svar på medborgarförslag om boende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-09-30 28 (36} 192 Dnr2014/40 Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga INLEDNING Per Tjärnström inkom 2014-01-08

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning

Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning Rekommendationer från nio kommuner, Barnombudsmannen och Kronofogden i en dialog den 13 oktober 2011. Dnr 9.6:0612/11 1 Innehåll

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Bostad först i Stockholms stad

Bostad först i Stockholms stad Socialförvaltningen Utvecklingsenheten SIDAN 1 Bostad först i Stockholms stad RFMA 2013-04-10 Maria Andersson Socialförvaltningen Stockholms stad Om Bostad först i Stockholms stad 3 år. Avslutas 2013 Partnerskap

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden hemlöshet många ansikten mångas ansvar en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Regeringen har presenterat en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från

Läs mer

Den sekundära bostadsmarknaden

Den sekundära bostadsmarknaden Den sekundära bostadsmarknaden Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400 7 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-07 114 Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Väsby Välfärd, individ-och familjeomsorgen 2014-01-28 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2014:30 carin.erlandengman@upplandsvasby.se

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD VÄGEN TILL EGEN BOSTAD Information om socialtjänstens arbete med bostadsfrågor Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Vem kan ha rätt till bostad via socialtjänsten? I Socialtjänstlagen

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

Bostad först - modell för boendestöd

Bostad först - modell för boendestöd TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-26 Dnr: 2014/806-IFN-715 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Britta Wallin, Socialkontor Vuxen Per Nägele,

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden Dnr ASN-2013-349 Dpl 63 sid 1 (7) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Förvaltningsstaben Tjänsteyttrande 2014-01-29 Mats Fackel, 054-5405238 mats.fackel@karlstad.se Kartläggning av det långsiktiga

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer Vräkningsförebyggande arbete stöd till socialtjänsten och andra aktörer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Vägledning för Hyresgarantier

Vägledning för Hyresgarantier Vägledning för Hyresgarantier Januari 2012 2(9) INNEHÅLL 1 Versionshantering... 3 2 Syfte... 3 3 Vad är en kommunal hyresgaranti?... 3 4 För vem?... 4 4.1 Behovsprövning... 4 5 Omfattning på hyresgarantin...

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13 Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 Varför markanvisningspolicy? Kommunens vilja med sitt markinnehav. Transparenta, klara och entydiga regler för markanvisningar. Bidrar till

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar

Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar PM 2015-06-01 1 (6) Avdelningen för ekonomi och styrning Måns Norberg & Signild Östgren Avdelningen för vård och omsorg Ove Ledin Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar Bakgrund Hemlöshet och utestängning

Läs mer

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll - Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel: Sollentuna

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Handläggning av försöks- och träningslägenheter. Förslag till RIKTLINJER SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Handläggning av försöks- och träningslägenheter. Förslag till RIKTLINJER SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Bilaga 2 Bilaga 1 Handläggning av försöks- och träningslägenheter Förslag till RIKTLINJER SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR SOCIALTJÄNST- OCH

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

RAPPORT 2015:31 REGERINGSUPPDRAG. Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden

RAPPORT 2015:31 REGERINGSUPPDRAG. Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden RAPPORT 2015:31 REGERINGSUPPDRAG Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag (FKFS 2009:20) Inledande bestämmelser

Läs mer

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen Carin Erlandh Engman Kvalitets-och utvecklingsledare 08-590 975 10 Fax 08-590 733 41 carin.erlandengman@upplandsvasby.se 2015-04-30 Dnr SÄN/2014:349 Social-och

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket februari 2010 Titel: Trösklar till

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 2014-09-01 Henrik Ahlgren...1 1 Inledning...2 2 Datainsamling...4 2.1 Datainsamling enkäter... 4 2.2 Tillförlitlighet...

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande 1 Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Malin Vikman 2014-11-14 KS 2014/0085 50127 Rev. 2014-12-09 Rev 2015-01-13 Kommunfullmäktige Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

2007-11-07. Handlingsplan mot hemlöshet

2007-11-07. Handlingsplan mot hemlöshet 2007-11-07 Handlingsplan mot hemlöshet Handlingsplanen är fastställd av programnämnd Social välfärd den 7 november 2007 Arbetsgrupp: Håkan Gille, Socialförvaltning Öster Gun Berglund, programkansli Social

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-25 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se MODULBOENDET VID SIVIK

Läs mer

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems MPHASIS Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems Funded by EUROPEAN COMMISSION Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG National Context Statement

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2010 handlade det om 1 98 klienter 2010-01-01 = Totalt antal pågående ärende Pågående från tidigare år = Ärenden

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

5 Vad visste vi tidigare om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer?

5 Vad visste vi tidigare om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer? 5 Vad visste vi tidigare om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer? I detta kapitel sammanställer vi kunskap som tidigare fanns om vräkningar och hemlöshet bland barnfamiljer. Den bygger på befintlig

Läs mer

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Allmän information s 3 För dig som hyresgäst s 4 För dig som hyresvärd s 5 För kommuner s 6 Ordlista s 7 2 Kommunala hyresgarantier En kommunal hyresgaranti

Läs mer

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemoria 2006-06-07 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för bostad och byggande Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemorians huvudsakliga

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

Riktlinje för SoL Vuxna

Riktlinje för SoL Vuxna nternati Riktlinje för SoL Vuxna Beslutad av Individ- och familjenämnden 29 mars 2012 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för SoL Vuxen program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 24 (38) 53 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 Socialnämnden

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer