PM: Politik för att minska hemlösheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM: Politik för att minska hemlösheten"

Transkript

1 PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar ett stadigvarande hem. Av dem är några hundra i en så utsatt situation att de behöver akuta insatser som härbärge. På senare tid har en förskjutning skett mot mer tillfälliga boendeformer, och antalet unga på akutboende har ökat 1. Siffrorna minskar inte nämnvärt trots stora insatser från stadens sida, både inom enheten för hemlösa, i stadsdelsnämnderna och andra kommunala enheter. Det är mycket oroande att antalet ökar av de allra mest utsatta. Antalet akut hemlösa, det vill säga de som sover ut eller på härbärgen och akutboenden, har ökat med 24 procent de senaste två åren, från 386 personer år 2010 till 480 personer i år 2. Den här gruppen är de hemlösa som far allra mest illa. Hemlöshet är i grunden en bostadspolitisk fråga. Miljöpartiet vill att de hinder som idag finns för många att få en fast bostad ska undanröjas. Vi vill se fler direktanvisningar av mark till de tre allmännyttiga bostadsbolagen att bygga fler hyresrätter. Generellt sett är det viktigt att det byggs fler små hyresrätter som alla har råd att hyra i Stockholm, av alla typer av hyresvärdar. Arbetet med att motverka hemlöshet ska bygga på samarbete med frivilligorganisationer, aktuell forskning, beprövade erfarenheter och kunskap från personer med egen erfarenhet av hemlöshet. Tio förslag för att minska hemlösheten i Stockholm 1. Rätt till fast bostad Den minsta gemensamma nämnaren för personer som lever i hemlöshet är att de inte släpps in på bostadsmarknaden. De viktigaste skälen till att hyresvärdar inte godkänner hyresgäster är betalningsanmärkningar och skulder, men även tidigare vräkningar och brist på referens från tidigare boenden kan vara hinder för att få skriva kontrakt. För att erbjuda en väg in till fast bostad för personer som idag inte släpps in på bostadsmarknaden, till exempel på grund av tidigare hyresskuldbetalningsanmärkning eller vräkning, ska Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS Bostäder) starta en ny verksamhet med fasta kontrakt. SHIS Bostäder ägs av Stockholms stad och tillhandahåller idag endast 1 Kartläggning av hemlöshetsarbetet Stockholms stad 2 Hemlösa i Stockholms stad 18 april 2012, Dnr /2012 1

2 genomgångsbostäder. Styrelserna för de allmännyttiga bostadsbolagen som ägs av Stockholms stad (Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder) ska besluta att årligen överlämna ett fast antal lägenheter för förvaltning till SHIS Bostäder, till exempel 100 lägenheter per bolag och år. De kommunala bostadsbolagen tillhandahåller redan i dag lägenheter för personer i hemlöshet. Det nya uppdraget skulle emellertid innebära ett nytillskott på cirka 1200 lägenheter under en mandatperiod, vilket i praktiken skulle leda till att hemlösheten i Stockholm kunde minska rejält för första gången på mycket länge. Lägenheterna som överlåts till SHIS Bostäder ska vara spridda över staden och endast enstaka lägenheter ska finnas i en enskild fastighet för att undvika social segregering. Bland de hemlösa som sökt hjälp hos socialtjänsten eller annan organisation för att lösa sin boendesituation finns många som inte har några egentliga sociala problem utöver hemlösheten. Ungefär var fjärde som räknas som hemlös har inga speciella problem utöver själva hemlösheten. De har en högst osäker bostadssituation, genom att de bor tillfälligt hos anhöriga eller bekanta, som tillfälligt inneboende eller med ett mycket kort andrahandskontrakt. Andra som räknas som hemlösa behöver ett mycket begränsat stöd, medan andra, som en konsekvens av missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning behöver regelbundna stödinsatser. SHIS genomgångsbostäder är en övergångslösning i väntan på fast bostad. För att hålla kötiden kort till dessa bostäder ska enbart socialtjänsten hänvisa till dem, så att de går till de personer som har störst behov. Vi vill: - Inrätta en ny verksamhet hos SHIS Bostäder med fasta kontrakt, - Att de tre allmännyttiga bostadsbolagen ska överlåta, för förvaltning, ett fast antal lägenheter årligen, - Att endast socialtjänsten ska hänvisa till genomgångsbostäder hos SHIS Bostäder. 2. Nuvarande åtagande om försökslägenheter finns kvar Personer med missbruks-, psykiska eller allvarliga sociala problem kan ha stora svårigheter att få, men också klara av att behålla, en egen bostad. För att de ska klara sin situation finns därför ett behov av hjälp från socialtjänsten, ofta i kombination med stöd från andra vårdgivare, till exempel allmänpsykiatrin, beroendevården eller andra aktörer. Försöks- och träningslägenheter är en form av bistånd enligt socialtjänstlagen som kan beviljas personer som inte på egen hand blir godkända som förstahandshyresgäster. Idag finns en överenskommelse om att Bostadsförmedlingen ska förmedla ungefär 310 försöks- 2

3 och träningslägenheter årligen, något de lever upp till. Den absoluta merparten tillhandahålls av de tre allmännyttiga bostadsbolagen, men andra hyresvärdar står för ett 20- tal. Det vore fel att slå sönder ett väl inarbetat system. Systemet med försökslägenheter bör därför finnas kvar under en övergångsperiod, samtidigt som Bostad först utvecklas i stor skala. Problemen med boendetrappor är att de tar för lång tid (ofta uppemot fyra år), få personer lyckas hela vägen, de skapar inlåsning, de hemlösa tvingas flytta runt, det är svårt att motivera berörda personer och det är dessutom ett dyrt och krångligt system 3. Att villkora ett boende med krav på exempelvis total nykterhet leder fel. Det är för många i det närmaste en omänsklig uppgift att leva i hemlöshet och samtidigt ta tag i sina andra problem. Enheten för hemlösa har börjat frångå strikta krav på exempelvis nykterhet och tillämpar numera, enligt egen uppgift, en form av bostad först light. Det är ett viktigt steg mot rätten till en egen fast bostad. Även stadsdelsförvaltningarna och andra som använder försöks- och träningslägenheter bör ta steg i den riktningen. Alla har rätt till en egen trygg bostad och stödet ska anpassas utifrån den enskildes behov och möjligheter. Syftet med försökslägenheter ska vara att lägenheterna inom en kort tid ska övergå i ett eget fast kontrakt. 3. Individuellt utformade stödinsatser För dem med en bakgrundsproblematik; till exempel missbruks- eller psykiska problem, är det viktigt med att stödinsatserna runt personen tydliggörs. Innan en lägenhet överlåts, genom Bostad Först eller som försökslägenhet, ska det upprättas en bindande överenskommelse om vilken myndighet eller organisation som ska göra vad när det inte fungerar. Där ska det tydligt anges vad som händer om problem uppstår, exempelvis som en konsekvens av ett återfall i missbruk eller en psykos som leder till störningar. Då ska det finnas ett bindande kontrakt mellan hyresgästen, hyresvärden, socialtjänsten, psykiatri och eventuell frivilligorganisation, om att hyresgästen är garanterad insats från detta nätverk. Ett early warning system för att fånga upp tidiga signaler om något håller på att gå snett kan upprättas genom förbättrad samordning mellan de många olika aktörer som har kontakt med personer i risksituationer. Det kan handla om skolan, socialförvaltningar, kriminalvårdsmyndigheter, HVB-hem, kvinnojourer, behandlingshem, psykiatriska kliniker, akutmottagningar, frivilligorganisationer med flera. Sekretessen kan ibland ligga i vägen, men å andra sidan kan mycket mer än vad som görs idag ske, även med den enskildes samtycke. 3 Bostad först enligt Lundamodellen, konferens

4 4. Ett tydligt barnperspektiv kan stoppa vräkningar av barnfamiljer Det finns en politisk konsensus om målet noll vräkningar av barnfamiljer. Ändå utsätts varje år ett antal barn för detta, med allt vad det innebär av skam och förlorad trygghet. Vräkningar har mycket negativa effekter på barnen. Deras boendesituation försämras dramatiskt, de förlorar sitt sociala sammanhang, kan tvingas byta skola och mår dåligt av den kris deras föräldrar hamnar i. Nu går dessutom utvecklingen i fel riktning. Under första halvåret i år vräktes 24 barn i Stockholms stad från sina hem, vilket kan jämföras med 21 barn första halvåret 2011 och 9 barn under första halvåret De tre allmännyttiga bostadsbolagen, vars styrelser är valda av kommunfullmäktige, bör fatta beslut i respektive styrelse om att inga barn ska vräkas. Barns behov av trygghet och kontinuitet är grundläggande och en vräkning kan inverka negativt på barns möjligheter att utvecklas. Även om barn i praktiken inte ställs på gatan vid en vräkning händer det att de måste bo på campingplatser, vandrarhem, i jourlägenheter, på hotellhem eller andra temporära boenden. Enligt socialtjänstlagen ska barnets bästa beaktas i alla beslut som rör barnet, men trots det kan socialtjänsten ibland avslå ansökningar om bistånd trots att avslaget kan leda till vräkning. Det är en brist att de som handlägger ärenden där barnfamiljer hotas av vräkning inte har som metod att alltid prata direkt med barnen som är berörda. Bedömningarna bygger ibland på andra- och tredjehandsuppgifter om barnen, och barnrättsperspektivet innefattar då endast allmänna kunskaper och erfarenheter om barn inte det aktuella barnets subjektiva upplevelse av situationen. Ett barnperspektiv borde innebära att utredarna talar med barnen. Stockholms stad ska arbeta med att utveckla metoder för detta. Det är viktigt att socialtjänsten har möjligheter att arbeta uppsökande i det vräkningsförebyggande arbetet. Vräkningsförebyggande team är mycket positivt och har stor effekt för att få ner antalet vräkningar. Samarbetet behöver förbättras mellan socialtjänst, Kronofogden och hyresvärdarna med flera. Hyresvärdar är skyldiga att underrätta socialtjänsten när de säger upp en hyresgäst på grund av hyresskuld och vissa störningar. Men det finns inget fastställt hur höga hyresskulderna får bli innan värdarna har en skyldighet att kontakta socialtjänsten. Miljöpartiet anser att detta alltid borde ske så snart hyresskulder uppgår till 2-3 månadshyror. Handläggarna i socialtjänsten behöver erbjudas kontinuerlig fortbildning och information om aktuell lagstiftning, också utöver socialtjänstlagen. I socialförsäkringsbalken ges möjligheter för socialtjänsten att hos Försäkringskassan begära att barnbidrag, underhållsbidrag och 4

5 bostadsbidrag ska överföras till nämnden, men denna möjlighet tycks få handläggare känna till, än mindre utnyttja. Vi vill: - Att beslut fattas i styrelserna för de tre allmännyttiga bolagen om noll vräkningar av barnfamiljer, - Att socialtjänsten i stadsdelsnämnderna ska tillgripa de åtgärder som krävs för att förhindra vräkningar av barn, - Att ett vräkningsförebyggande team ska finnas i alla stadsdelsnämnder, - Att barn som hotas av vräkning ska erbjudas samtal, och metoder för detta ska utvecklas. 5. Utvecklade insatser för att förebygga vräkningar Det vräkningsförebyggande arbetet ska dels vara direkt avsett att motverka vräkning och indirekt också fungera vräkningsförebyggande. Det sistnämnda innebär att insatserna i första hand är tänkta att tillgodose ett annat behov, men dessutom kan ha en vräkningsförebyggande effekt. Hyresrådgivning till hushåll som redan har problem i boendet är exempel på en direkt vräkningsförebyggande insats. Budget- och skuldrådgivning, missbruksvård och boendestöd är insatser som kan ha en indirekt vräkningsförebyggande effekt. Ska det vräkningsförebyggande arbetet bli effektivt är det nödvändigt att olika typer av insatser finns tillgängliga. Exempel på värkningsförebyggande insatser: kontroll över att hyran betalas, telefonsamtal, hembesök, boendelots, bosamordnare, skuld- och budgetrådgivning, hyresrådgivning, missbruksvård, boendestöd, hjälp att söka medel via fonder och hjälp med myndighetskontakter. Samarbetet ska utvecklas mellan socialtjänsten, andra kommunala förvaltningar, hälso- och sjukvården, Kronofogden, bostadsföretag, frivilligorganisationer med flera. För att samverkan ska fungera bra behövs tydliga mål, men också att parternas olika roller är tydliggjorda. En viktig förutsättning för att det vräkningsförebyggande arbetet ska bli framgångsrikt är att långsiktiga mål fastställs och att konkreta åtgärder anges för hur målen ska nås. Det vräkningsförebyggande arbetet ska vara starkt förankrat i organisationen och det ska ingå i socialtjänstens permanenta verksamhet. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ska kontakta socialtjänsten i ett tidigt skede om problem uppstår med hyresinbetalningar eller störningar. Oftast blir det kostsammare för en hyresvärd om det går så långt som till vräkning av en hyresgäst än att agera så att den kan ges möjligheter att bo kvar. Samarbetet mellan bostadsrättsföreningar och privata hyresvärdar å ena sidan och stadens socialtjänst behöver utvecklas. Överenskommelser 5

6 mellan socialtjänsten och hyresvärdar/bostadsrättsföreningar om att agera snabbt vid eventuella problem är mycket önskvärda. Ett växande problem när hyresrätter görs om till bostadsrätter är att personer som blir beroende av försörjningsstöd kan tvingas göra sig av med sin lägenhet efter viss tid. Detta kan i värsta fall leda till hemlöshet om det finns betalningsanmärkningar med i bilden. Det är viktigt med fasta rutiner för att nå bra resultat i det vräkningsförebyggande arbetet, för att kunna agera snabbt, aktivt och gå igenom olika handlingsalternativ. Alla stadsdelsnämnder ska ha en lokal plan för det vräkningsförebyggande arbetet, där rutiner fastställs och med långsiktiga mål och konkreta åtgärder för hur målen ska nås. Säkerställda rutiner är särskilt viktigt för att kunna tillgodose barns behov av ett tryggt boende. Personal inom kommun, bostadsföretag, Kronofogden och andra aktörer behöver kunskap om aktuell lagstiftning och om olika handlingsalternativ. Hyresgästen behöver kunskap om de rättigheter och skyldigheter som hänger ihop med ett hyresavtal. Enligt socialtjänstlagen ska rätten till bistånd bedömas utifrån den aktuella situationen. Ändå motiveras många avslag med att hyresgästen borde ha klarat av hyran exempelvis med hjälp av bättre planering. Trots att han eller hon inte har några pengar när krisen inträffar, tittar socialtjänsten ofta tillbaka två-tre månader tillbaka i tiden 4. Aktualitetsprincipen behöver få större genomslag, för att förebygga och förhindra vräkningar. Dessutom behöver barnperspektivet utvecklas, då det sällan framgår av dokumentation om en brukare har barn. Det är också viktigt med ett tydligt brukarperspektiv, det vill säga att både den enskilde hyresgästen och olika brukarorganisationer är delaktiga i hur det värkningsförebyggande arbetet utformas. Boendestöd riktas ofta till personer med psykisk funktionsnedsättning, och kan ges i syfte att bidra till ett socialt sammanhang, öka självkänslan och ingjuta hopp. Det skulle behövas en större flexibilitet så att det blir möjligt att få boendestöd även kvällstid och helger 5. Vi vill: - Att alla hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ska meddela socialtjänsten när det har uppstått hyresskuld och när det finns risk för vräkning, - Att det ska finnas ett tidigt och förebyggande arbete för att minska antalet vräkningar, - Att det ska finnas ett utvecklat boendestöd. 4 Varför vräks barn fortfarande, Dnr S2010/4139/FST, s 7 mm 5 Granskningsrapport avseende boendestöd inom Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Skarpnäck och Spånga- Tensta stadsdelsnämnder Dnr /2011 6

7 6. Tidsbegränsade extra insatser för att undvika vräkningar Hyresgäster som riskerar vräkning på grund av en övergående problematik ska ges möjlighet att tillfälligt flytta till särskilda boendemiljöer under en övergångsperiod. För att klara detta ska alla stadsdelsnämnder och enheten för hemlösa ha tillgång till jourlägenheter. 7. Fler markanvisningar till de tre allmännyttiga bostadsbolagen Om de allmännyttiga bostadsbolagen fick fler markanvisningar skulle de ha möjlighet att bygga fler små och billiga hyresrätter. I stadens markanvisningspolicy står att Stockholmarna ska erbjudas både blandade bostadsformer och ett brett utbud av bostadstyper. Under den moderatledda majoriteten har vi i stället sett stora utförsäljningar av allmännyttan. De bostäder som idag byggs i Stockholm är ofta dyra, och många har inte råd att efterfråga dessa. Ett motiv till fler anvisningar till de allmännyttiga bostadsbolagen är att Bostadsförmedlingen då skulle förfoga över fler lägenheter och kötiden skulle kunna minska. Eftersom de tre allmännyttiga bolagen lämnar alla sina lediga lägenheter till Bostadsförmedlingen, jämfört med bara hälften för de privata hyresvärdarna, så skulle detta innebära en stor nettoökning av antalet lägenheter till bostadskön. Exploateringsnämnden fördelar genom markanvisningsbeslut stadens mark till olika intressenter inför en planering av ny bebyggelse. Den byggherre som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med staden om ny exploatering av marken. Markanvisningsbeslut kan fattas antingen före eller efter att en detaljplan fastställts. Från 1 januari till mitten av juni i år gjordes markanvisningar för totalt nya lägenheter i år. Av dessa är 480, det vill säga en femtedel, anvisade för något av de tre kommunala bostadsbolagen för att bygga hyresrätter. De allmännyttiga bostadsbolagen borde få betydligt fler direktanvisningar. 8. Lägre krav för att få lägenhet i de tre allmännyttiga bostadsbolagen Ingen av de privata fastighetsägare som Bostadsförmedlingen samarbetar med accepterar ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) som inkomst från kunder i bostadskön. De allmännyttiga bostadsbolagen accepterar däremot som regel försörjningsstöd som inkomst. Men de generella kraven är ändå att den sammanlagda inkomsten ska motsvara tre gånger årshyran för den aktuella lägenheten vilket gör att det blir svårt för många av de bostadssökande med försörjningsstöd att få fast hyreskontrakt. Vid uthyrning av de allmännyttiga bostadsbolagens lägenheter bör inkomstkravet sänkas. En inkomst motsvarande dubbla årshyran anser vi är ett tillräckligt krav. 7

8 I Stockholm stad finns minst 320 barnfamiljer som saknar stadigvarande bostad, visar de senaste beräkningarna som är från Vräkningar är orsak endast för en liten del av dessa (10 procent), den vanligaste orsaken till familjernas bostadssituation är att ett tidigare boende har upphört, såsom inneboende, eget boende (EBO) under asyltiden eller andrahandsboende. Andra orsaker kan ha varit familjevåld eller separationer. Gemensamt är att familjerna har svårt att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden och att en stor del (77 procent) har försörjningsstöd. Kravet på att ej ha betalningsanmärkning utesluter många från att kunna få fast hyreskontrakt på lägenhet, vilket kan vara början (eller fortsättning) på en social utslagning. Kravet på att ej ha någon betalningsanmärkning behöver tas bort. Vi vill: - Att inkomstkravet ska sänkas till motsvarande två årshyror, - Att betalningsanmärkningar ej ska vara ett hinder för att få ett hyreskontrakt. 9. Utbyggd skuldrådgivning i alla stadsdelar Det bästa sättet att bidra till minskad hemlöshet är att se till att människor som riskerar att bli vräkta får hjälp så tidigt som möjligt. Personer som en gång blivit vräkta har mycket svårt att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden igen. Att förebygga vräkningar är därför en central del i det samlade arbetet för att minska hemlösheten. Den som riskerar att bli vräkt ska snabbt kunna få hjälp av en budget- och skuldrådgivare med att få en översikt över skulder och att reda ut sin ekonomi. Det ser olika ut i stadsdelsområdena hur tillgänglig budget- och skuldrådgivningen är. Långt ifrån alla har öppen mottagning och några har endast någon timmes telefontid per vecka. Alla stadsdelsnämnder bör ha generösa telefontider och även erbjuda öppen mottagning för skuld- och budgetrådgivning. Budget- och skuldrådgivning ska även erbjudas över internet. 10. Utbyggd verksamhet med personliga ombud för hemlösa Reformen med personliga ombud för personer med psykiskt funktionsnedsatta har fallit väl ut och reformen bör byggas ut. Personer som lever i hemlöshet kan på grund av långvarig psykisk ohälsa vara i stort behov av stöd med myndighetskontakter och med samordning och planering av insatser. Det personliga ombudets uppgifter är bland annat att tillsammans med brukaren identifiera och formulera behovet av vård, stöd och service och se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs. Ombudet kan stödja brukaren i kontakter med olika myndigheter och se till att lagliga rättigheter uppfylls. Staden ska se till att alla personer i hemlöshet erbjuds hjälp av personligt ombud. För att klara det behövs en utbyggd verksamhet med personliga ombud. 6 Kartläggning av hemlöshetsarbetet i Stockholms stad, Dnr /2012 8

9 9

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Utredning hemlöshet 2016

Utredning hemlöshet 2016 2016-03-09 1 (7) Utredning hemlöshet 2016 1 Syfte och innehåll Utredningen om hemlöshet utgör underlag för den handlingsplan mot hemlöshet som har tagits fram i enlighet med social- och arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-02-24 SDN 2011-03-24 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Rapport om barnfamiljer

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),

Läs mer

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 stockholm.se Juli 2015 Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Carina Cronwall 3 (14) Sammanfattning I maj 2015

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen.

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen. HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI ALTJÄNST Hans Peters Telefon: 508 04 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21 JANUARI 2010 SID 1 (5) DNR 006 651-2009 SAMMANTRÄDE 11 FEBRUARI 2010 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig!

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig! Sociala boendeteamet 2017-05-09 Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin Presentation Kommunens boendeansvar Vräkningsförebyggande arbete Tillfälligt boende Frågestund 2 2017-05-09 Social- och

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Regeringens hemlöshetssamordnare 2012 2013: ska ge kommunerna stöd i deras

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad som saknar stadigvarande boende

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad som saknar stadigvarande boende Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (12) 2015-07-24 Handläggare Maria Saario Telefon: 08-508 25 403 Till Socialnämnden Rapport om barnfamiljer i

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Arbetsrapport 2014:13 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Göteborgs Stad Fastighetsnämnden 2016-09-26 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning måluppfyllelse... 5 Uppföljning av mål... 6 Mål 1 Staden ska

Läs mer

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet Remissvar Dnr 2013/3.2.2/87 Sid. 1 (9) 2013-06-13 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Socialroteln Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet

Läs mer

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord Stockholm

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson Tfn: 08-508 12 305 Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2003-12-19 SDN 2004-01-22 Dnr 502-495/2003 ordningsnummer

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2011-01-12 SDN 2011-02-17 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Riktlinjer för handläggning

Läs mer

Kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisationers

Kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisationers Utlåtande 2011: RVII (Dnr 325-2496/2009) Kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisationers lägenheter Motion (2009:47) av Malte Sigemalm (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 4-8- SN 4/4 48-45885 Socialnämnden Hemlöshet 4 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund

Läs mer

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. PRIO 201 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Reviderad handlingsplan ska innehålla: - En strategi för hur

Läs mer

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam Regeringsuppdrag etableringshinder Peter Karpestam Uppdraget Del 1: Belysa konkreta etableringsproblem med fokus på områden där kunskap saknas. Del 2: Lämna förslag på åtgärder som kan underlätta för svaga

Läs mer

Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning

Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning Styrelseärende Styrelsen 2014-12-04 Ärende 10 Handläggare: Fredrik Juhnell Telefon: 08-508 370 00 (vx) Till styrelsen Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning VD:s förslag till

Läs mer

Skuldsanering av hyreskostnader och kostnader för boenden

Skuldsanering av hyreskostnader och kostnader för boenden ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 8-58 14 152 DNR: 5-273/28 SID 1 (8) 28-5-22 Till Enskede-Årsta- s stadsdelsnämnd Skuldsanering av hyreskostnader

Läs mer

Utredning om förvaring av vräktas tillhörigheter samt förutsättningarna för att använda lägenheter ur Bostadssnabben till jourbostäder

Utredning om förvaring av vräktas tillhörigheter samt förutsättningarna för att använda lägenheter ur Bostadssnabben till jourbostäder Socialtjänstförvaltningen STABEN Handläggare: Christina Högblom Tfn: 08-508 25 606 Anette Agenmark Tfn: 08-508 25 008 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-08-16 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-09-20 DNR105-464/2005 SID 1

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad.

Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad. AB Socialtjänstförvaltningen Staben SID 1 (10) C D E Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad. SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN, S WEDENBORGSGATAN 20, 106 64 S TOCK- HOLM T FN: 508 25 000, F

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD FÖR STADSÖVERGRI PANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (19) 211-1-4 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 8-58 25 66 Till Socialnämnden Rapport om barnfamiljer i Stockholms

Läs mer

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena.

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena. Utsänt ärende nr 23/2014 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-18 Till Styrelsen för SHIS Förändring av ersättningsnivåer inom SHIS stödboende för vuxna Förslag till beslut Styrelsen godkänner kontorets förslag till

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga '?1 ~??'! ;';'~ :-p Bilaga is 2014/186/1 m~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 1(2) 2014~09-22 D!ARIENR: 2014/40 Ink. 2014-09- 2 4 o;oc;e"' ZrA4-/ 40 IAktb;laga -::;. Dpb: l Svar på medborgarförslag om boende

Läs mer

Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Sid 1 (9)

Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Sid 1 (9) NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Sid 1 (9) Handläggare: Mats Fors 08-508 09 395 Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. Sid 2 (9) Sid 3 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-09-30 28 (36} 192 Dnr2014/40 Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga INLEDNING Per Tjärnström inkom 2014-01-08

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(7) Katharina Olsson 046-359 99 75 Katharina.olsson@lund.se Socialnämnden i Lund Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(5) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Läs mer

Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper

Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-05-20 Diarienummer SCN-2016-0204 Socialnämnden Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisationers

Kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisationers Utlåtande 2011:104 RVII (Dnr 325-2496/2009) Kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisationers lägenheter Motion (2009:47) av Malte Sigemalm (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Sammanfattning

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09 Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson -3-9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultatet från kartläggningen av hemlöshet i Helsingborgs

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad?

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad? Bakgrund Efter miljonprogrammet minskade hemlösheten för att sedan under 90- talet öka igen. Hemlöshet är både en social och bostad politisk fråga. 18 000 i Sverige saknar egen bostad. Lever vi i ett välfärdssamhälle

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Motverka långvarig hemlöshet

Motverka långvarig hemlöshet HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNINGEN BILAGA 3 PROJEKTANSÖKAN Sid 1 (7) Motverka långvarig hemlöshet Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 2 1.1 Beskrivning av projektet...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD VÄGEN TILL EGEN BOSTAD Information om socialtjänstens arbete med bostadsfrågor Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Vem kan ha rätt till bostad via socialtjänsten? I Socialtjänstlagen

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program.

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program. Diarienr 2016/00661-IFN-1.3.2 nternati Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde Beslutad av Individ- och familjenämnden 2017-01-26 program policy handlingsplan riktlinje

Läs mer

En kommission för att få stopp på vräkningar av barnfamiljer Skrivelse av Stefan Nilsson (MP)

En kommission för att få stopp på vräkningar av barnfamiljer Skrivelse av Stefan Nilsson (MP) PM 2013:115 RVII (Dnr 325-1186/2012) En kommission för att få stopp på vräkningar av barnfamiljer Skrivelse av Stefan Nilsson (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden hemlöshet många ansikten mångas ansvar en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Regeringen har presenterat en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 013-11-9 Vår referens Kristina Nilsson Enhetschef Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 013, Stadsområdesförvaltning Väster SOFV-013-1086

Läs mer

Projektplan Starta och utveckla behandlingsinsatser genom boendestöd i försöks- och träningslägenheter.

Projektplan Starta och utveckla behandlingsinsatser genom boendestöd i försöks- och träningslägenheter. Projektplan Starta och utveckla behandlingsinsatser genom boendestöd i försöks- och träningslägenheter. Kontaktperson Enhetschef Jan Rönnberg Box 24156 104 51 Stockholm Tele: 508 10 000 vx Mail: jan.ronnberg@ostermalm.stockholm.se

Läs mer

Bostad först i Stockholms stad

Bostad först i Stockholms stad Socialförvaltningen Utvecklingsenheten SIDAN 1 Bostad först i Stockholms stad RFMA 2013-04-10 Maria Andersson Socialförvaltningen Stockholms stad Om Bostad först i Stockholms stad 3 år. Avslutas 2013 Partnerskap

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BOENHETEN. SLUTRAPPORT Boendeteam i Bromma. Boendeteam i Bromma SLUTRAPPORT Boendeteam i Bromma

BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BOENHETEN. SLUTRAPPORT Boendeteam i Bromma. Boendeteam i Bromma SLUTRAPPORT Boendeteam i Bromma BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BOENHETEN SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT 2013 2014-01-23 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Målgrupp för projektresultatet... 3 1.1 Mål och avgränsningar... 3 1.1.1 Effektmål... 3

Läs mer

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning Göteborgs Stad Göteborgs Stad strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018 Årsrapport 2016 en sammanfattning Fastighetskontoret Mikael Chrona,

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-11-03, 281 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-11-03 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Riktlinjer för sociala kontrakt och jourlägenheter

Riktlinjer för sociala kontrakt och jourlägenheter Tjänsteskrivelse 2017-04 - 04 Handläggare Sara Lind Utvecklingsavdelningen Diarienummer 2017SCN/0043 Socialnämnden Riktlinjer för sociala kontrakt och jourlägenheter Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen

Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen Enligt 1 kap. 2 socialtjänstlagen, SoL, ska vid åtgärder som rör barn särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver. Regeringen har i propositionen

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna ENHETEN FÖR VUXNA Sid 1 (5) Giltig 2016 - Inom enheten för vuxna utreder och föreslår vi insatser för dig som ansöker om ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska insatser, söker stöd för våld i nära relationer

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015 E7 BESLUTSFÖRSLAG Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att Sociala omsorgsnämndens kartläggning läggs till handlingarna. 2015-11-26 Lena Palmén Datum

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Rapport om vräkningsförebyggande arbete i Stockholms stad

Rapport om vräkningsförebyggande arbete i Stockholms stad Rapport om vräkningsförebyggande arbete i Stockholms stad December 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Sammanfattning Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-26 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 508 25 006 Till Socialnämnden Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Genomförandeplan för Stockholms stads program mot hemlöshet

Genomförandeplan för Stockholms stads program mot hemlöshet Genomförandeplan för Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Genomföranandeplan för Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Kontaktperson: Maria Saario 4 (42) Innehåll Bakgrund

Läs mer

Boendestöd och case manager, slutrapport

Boendestöd och case manager, slutrapport HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-12 DNR 100-09-500 SDN 2009-03-19 Handläggare: Lena Ahlsén Telefon: 508 23 303 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

"Best practise" i arbetet med budget- och skuldrådgivning i vräkningsförebyggande syfte i stadsdelarna Motion (2012:11) av Karin Rågsjö (V)

Best practise i arbetet med budget- och skuldrådgivning i vräkningsförebyggande syfte i stadsdelarna Motion (2012:11) av Karin Rågsjö (V) Utlåtande 2013:53 RVII (Dnr 325-428/2012) "Best practise" i arbetet med budget- och skuldrådgivning i vräkningsförebyggande syfte i stadsdelarna Motion (2012:11) av Karin Rågsjö (V) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Den sekundära bostadsmarknaden

Den sekundära bostadsmarknaden Den sekundära bostadsmarknaden Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning

Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning Rekommendationer från nio kommuner, Barnombudsmannen och Kronofogden i en dialog den 13 oktober 2011. Dnr 9.6:0612/11 1 Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Väsby Välfärd, individ-och familjeomsorgen 2014-01-28 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2014:30 carin.erlandengman@upplandsvasby.se

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-11-04 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning

Läs mer