Riktlinjer för försöksboende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för försöksboende"

Transkript

1 Styrdokument, riktlinjer Väsby Välfärd, individ-och familjeomsorgen Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman Dnr Fax SÄN/2014:30 Riktlinjer för försöksboende Nivå: Social-och äldrenämnden Antagen: Nämndens namn den dag månad årtal x Reviderad: Nämndens namn den dag månad årtal x Giltig t.o.m: Den 8 januari 2015 Ansvarig ägare: Resultatenhetschef individ-och familjeomsorgen

2 2/8 Riktlinjer för försöksboende Inledning Dessa riktlinjer har som syfte att ge övergripande ledning kunskap om hur Upplands Väsby kommun hanterar bistånd om försöksboende. De rutiner som beskriver handläggningsprocessen finns i den lokala kvalitetshandboken för individ- och familjeomsorgen, IFO, och i motsvarande kvalitetshandbok för kundvalskontoret, KVK. I dessa rutiner framgår tydligt hur ett ärende initieras, vem som har ansvar för de olika momenten, vilka blanketter som används samt hur utredningen går till. Bostäder Upplands Väsby kommun äger och hyr ett antal bostäder för att kunna erbjuda bostad med stöd för särskilda grupper. Dessa bostäder kallas för försöksboende. Tillgången till bostäder varierar något över tid men är år till antalet 83 stycken. Utöver nedanstående förteckning har Upplands Väsby kommun ett fåtal egna fastigheter som hyrs ut för samma ändamål. Egna bostadsrätter Förstahandskontrakt hos Stena fastigheter Kommunen som hyresgäst i bostadsrättsföreningar Förstahandshyresgäst hos Väsbyhem AB Förstahandshyresgäst hos Bo i Väsby Förstahandshyresgäst hos IHF Bostad/Möller & Partner 12 st 14 st 12 st 29 st 11 st 5 st Allmänna förutsättningar för rätt till bistånd Personer med missbruk, psykisk eller social problematik kan ha svårt att erhålla, klara av och behålla ett eget boende. De kan därför vara i behov av hjälp från socialtjänsten, i kombination med stödinsatser från andra vårdgivare, exempelvis psykiatrin och beroendevården, för att klara ett liv i eget boende. Individen har i första hand ett eget ansvar att ordna en bostad. Innan insatsen kan beviljas ska alla andra möjligheter till boende vara uttömda. Enbart bostadslöshet är inte skäl nog för att beviljas ett försöksboende. Det ska i utredningen tydligt framgå vilka andra stödinsatser som individen har behov av för att biståndet ska kunna komma ifråga.

3 3/8 En individuell bedömning av behovet ligger alltid till grund för beslut om försöksboende enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1. För att biståndet ska fungera tillsammans med de stödinsatser som kommunen bedömer behövs, ska den enskilde när det gäller alkohol-och drogfrihet och psykisk hälsa, bedömas ha de förutsättningar och den stabilitet som krävs för ett eget boende. Vidare ska den enskilde bedömas ha förmåga att och vara beredd att följa de överenskommelser som följer i den handlingsplan som upprättas och presenteras tillsammans med hyresavtalet. Genom bistånd till försöksboende ska individen få stöd och hjälp i att motiveras och praktiskt tränas till ett självständigt liv både i och utanför hemmet. Detta formuleras i en handlingsplan. Målet är att individen på sikt ska kunna överta kontraktet och att insatserna därmed ska upphöra. Målet kan också vara att individen, med det stöd som erbjuds, kan söka sig och få en annan bostad, både i och utanför kommunen. Biståndet försöksboende är avsett för personer som är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Målgrupper Personer som kan komma ifråga för försöksboende i Upplands Väsby kommun är de som av olika skäl hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Följande målgrupper kan bli aktuella: Ungdomar som har varit placerade av socialtjänsten där kommunen har ett särskilt ansvar enligt Socialtjänstlagen. Rehabiliterade personer med beroendeproblematik. Personer som utifrån ett barnperspektiv och i ett extraordinärt läge är i behov av försöksboende. Flyktingar som anvisas plats för bosättning i kommunen via Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. Personer 18 år och äldre med diagnostiserade långvariga och allvarliga psykiska funktionsnedsättningar, som medför omfattande svårigheter att klara den dagliga livsföringen. För övriga hemlösa med komplex problematik gör berörda enheter en samlad bedömning av individens behov. Dessa diskussioner förs i borådet vars funktion presenteras i egen rubrik i denna skrivelse. Beslut om bistånd Beslut om försöksboende fattas första gången för sex månader. Inför ny bedömning av insats utvärderas den handlingsplan som tillsammans med hyresavtalet ligger till grund för beslut om insats. Under förutsättning att behovet kvarstår, att föreslagen handlingsplan fullföljs och att hyresgästen följer de hyresrättsliga regler som gäller för avtalet, fattas beslut om förlängning av biståndet. Beslutet fattas då för sex månader i taget.

4 Uppföljning av biståndet och aktuell handlingsplan följs upp med täta intervall. Hur behovet av uppföljning ser ut är individuellt och tydliggörs i planen. Det kan efter utvärdering av boendet även framkomma behov av nya insatser som komplement till boendeinsatser. Olika former av stöd kan vara nödvändiga under olika delar av boendetiden. Beslutet om försöksboende kan komma att omprövas om behoven förändras. 4/8 Handlingsplan I denna plan beskrivs hur stödet ska utformas för att andrahandshyresgästen ska nå sitt mål om att överta hyresavtalet. Handlingsplanen ser olika ut beroende på andrahandshyresgästens problematik och stödbehov. Den ska innehålla beskrivning av stödfunktionen i hemmet likväl som tydlig plan för eventuell skuldsanering, arbete mot självförsörjning eller andra förutsättningar som krävs för att nå målet om ett eget hyresavtal. I många fall kan det det vara viktigt att klienten får fortsatt stöd även efter kontraktsöverlåtelsen för att förhindra en eventuell framtida vräkning. Boendestöd För varje försöksboende ska finnas ett boendestöd. Dennes uppgift är att se till att handlingsplanen följs. Målet med insatsen är att den enskilde ska ges stöd och verktyg för ett självständigt liv. Genom att handlingsplanen kontinuerligt följs upp efter sex månader säkerställs att insatsen ligger i nivå och omfattning med de behov som den enskilde har. Boendestödjaren ansvarar för att rapportera till utredande socialsekreterare och boendekonsulent om avsteg från handlingsplanen görs eller om planen av olika skäl inte följs. I boendestödets uppdraget ingår även att se till att hyresgästen väl vårdar bostaden. Denna har en skyldighet att till boendekonsulent rapportera om bostaden missköts. Borådet I borådet görs prioritering och fördelning av bostäder. Barnperspektivet ska särskilt beaktas. Borådet består av resultatenhetschef (REC ), enhetschefer och boendekonsulent från individ-och familjeomsorgen (IFO), samt biståndsbedömarchefer (Bbc) från kundvalskontoret (KVK). Ytterst ansvarig för beslut om tilldelning är REC IFO. Boendekonsulent är sammankallande samt ansvarar för dagordning med aktuella behov, aktuell förteckning över lediga bostäder samt att underlag för beslut i enskilda ärenden är kompletta. Boendekonsulent lämnar förslag på tilldelning av bostad. Borådet är även forum för diskussion när oklarheter om ansvarsfördelning uppstår. Borådet sammanträder en till två ggr/månad. I de fall det saknas försöksboende för att kunna verkställa beslutet görs en bedömning av andra boendelösningar som då kan vara ett tillfälligt boende.

5 Delegationsordning 5/8 Det är resultatenhetschef individ-och familjeomsorgen/biståndsbedömarchef kundvalskontoret /boendekonsulent som fattar beslut om biståndet försöksboende. Resultatenhetschef för individ-och familjeomsorgen utser ombud att föra nämndens talan i hyresnämnden och i domstol. Boendekonsulent har rätt att teckna och säga upp hyreskontrakt. Förslag om uppsägning av hyresavtal ska alltid föregås av diskussion och ske i samråd med beslutande enhet. Hyresavtalet Hyrestid Hyresavtalet med andrahandshyresgästen skrivs med en avtalstid om en månad med en veckas ömsesidig uppsägningstid. El Andrahandshyresgästen tecknar eget elavtal. Hyresgästen hyr bostad av kommunen exklusive el. Hemförsäkring Den som beviljas försöksboende ska teckna hemförsäkring i form av grundförsäkring som omfattar rättsskydd, ansvar, överfall och egendomsskydd. Besittningsrätt Besittningsskyddet (enl 12 kap jordabalken) innebär att hyresgästen har rätt till förlängning av ett hyresavtal. Den rätten inträder efter två år. För att avtala bort den rätten kommer hyresgäst och hyrevärd överens om att hos hyresnämnden ansöka om avstående från den rätten. Avståendet från rätten gäller i fyra år. Eventuella förändringar i boendevillkoren, till exempel att sambo, make/maka eller registrerad partner godkänns för boendet gör att även denne måste godkänna en överenskommelse om avstående från besittningsrätten. Hyresavisering Boendekonsulent upprättar förteckning för avisering av hyra till kommunens hyresgäster samt gör månadsvis kontroll av hyresbetalningar. Uppsägning av försöksboende Andrahandshyresgästens rättigheter/skyldigheter

6 6/8 Hyresgästen äger rätt att säga upp sitt hyresavtal med en veckas uppsägningstid. Denna uppsägningstid är ömsesidig och gäller även för kommunen. Uppsägningen ska vara skriftlig. Hyresgästen har skyldigheter enligt hyreslagen vad gäller tömning, städning och återlämnade av nycklar. Ett slutbesiktning görs av boendekonsulent där också hyresgästen närvarar. Avhysning Om hyresgästen missköter sitt boende äger kommunen rätt att säga upp hyresavtalet i förtid. Enligt hyresavtal gäller då en veckas uppsägningstid. Förverkande av hyresrätten kan ske enligt 42 hyreslagen om hyresgästen till exempel inte betalar hyran, är störande eller i övrigt i väsentligt avseende bryter mot hyreslagen eller hyreskontraktets bestämmelser. Vidare kan en uppsägning bero på att den handlingsplan som finns inte följs. Kvarlämnad egendom Om andrahandshyresgästen efter avflyttning eller avhysning har lämnat kvar egendom i lägenheten har denne en skyldighet att, efter anmaning, hämta denna inom tre månader. I annat fall tillfaller egendomen kommunen. Kommunen har ansvar för magasinering av egendomen. Kommunens rättigheter/skyldigheter gentemot fastighetsägare Kommunen har tre månaders uppsägning gentemot fastighetsägaren. Kontraktöverlåtelse Fastighetsägaren fattar beslut om överlåtelse av förstahandskontrakt till kommunens andrahandshyresgäst. Överlåtelse kan, enligt nuvarande regler från hyresvärd, ske tidigast efter två års provboende. De krav som fastighetsägaren ställer är att hyresgästen ska ha en godkänd inkomst (försörjningsstöd räknas i dagsläget inte som en inkomst), vara skuldfri eller ha fått ett beslut om skuldsanering som har pågått i minst tre månader. Vidare ska hyresgästen uppfylla de generella krav på minimiinkomst som fastighetsägaren ställer. Utöver dessa förutsättningar ska kommunen kunna lämna referenser och ha gjort en egen bedömning av hyresgästens förmåga att klara ett eget boende, utan insatser från kommunen. Det är boendekonsulent som tar kontakt med fastighetsägaren för att väcka frågan om ett övertagande. Boendestödet har i sitt uppdrag i handlingsplanen att bevaka när ett eget kontrakt kan komma ifråga.

7 7/8 Kommunen som förstahandshyresgäst Samarbete med hyresvärdar Det är boendekonsulent som har det samordnande ansvaret för försökslägenheterna inom Upplands Väsby kommun. Då kommunen är förstahandshyresgäst och därmed ansvarig för avtalet gentemot hyresvärden, är det till boendekonsulent som hyresvärd vänder sig vid störningar, sanitära olägenheter eller annat som hyresvärd genom fastighetsskötare eller på annat sätt uppmärksammar. Det är kommunen som vidtar åtgärder gentemot sin andrahandshyresgäst. Hyresvärd är dock en viktig part vid störningar, sanitära olägenheter eller annat som uppmärksammas och kan vid behov vara med vid till exempel hembesök till kommunens andrahandshyresgäst. Som ansvarig för avtalet gentemot fastighetsägare är det boendekonsulent som står för information till fastighetsägare vid utflyttar, nya hyresgäster eller annan relevant information. Om kommunen har behov eller önskan om ändrat användningssätt av en bostad ska detta alltid diskuteras med fastighetsägaren. Besiktning/åtgärder i bostäder Vid kontraktsöverlåtelse sker alltid en besiktning av bostaden. Parter i detta är fastighetsägare och förstahandshyresgäst, det vill säga kommunen. Kommunen ställer i sin tur eventuella ekonomiska krav gentemot sin hyresgäst, beroende på skada och ansvarsfördelning. I hyresförhållandet ska skiljas på normalt slitage och åverkan. Hyresvärden har alltid ansvar för bostadens säkerhet och funktion såsom el, vatten, ventilation och dylikt. Densamme har ansvar för de nödvändiga åtgärder som krävs. Detta ansvar ger dock inte hyresgästen ekonomisk ansvarsfrihet utan att en besiktning eller tekniska bedömning avgör hur skadan har uppkommit. Oaktsamhet från hyresgäst ger ekonomiskt ansvar hos densamme. Vid frågetecken i ansvarsfördelning kan kommunen alltid be hyresvärden om en besiktning. Byte av lägenhet Om kommunen ser behov av byte av bostad kan detta ske genom att kommunen ser över sitt eget bestånd av bostäder och gör en egen omfördelning. Skäl för byte kan vara ändrade familjeförhållanden eller trångboddhet. Även om behovet av biståndet kvarstår äger kommunen rätt att erbjuda annan mer lämplig bostad. Hyresvärden har ingen skyldighet att ta hänsyn till förändrade behov bland de kontrakt som kommunen har men fråga om byte kan alltid ställas.

8 8/8 Behov av fler bostäder Behov av utökat antal bostäder för kommunen väcks av boendekonsulent hos samtliga hyresvärdar.

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen Carin Erlandh Engman Kvalitets-och utvecklingsledare 08-590 975 10 Fax 08-590 733 41 carin.erlandengman@upplandsvasby.se 2015-04-30 Dnr SÄN/2014:349 Social-och

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer Vräkningsförebyggande arbete stöd till socialtjänsten och andra aktörer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

ATT FÖREBYGGA VRÄKNINGAR

ATT FÖREBYGGA VRÄKNINGAR ATT FÖREBYGGA VRÄKNINGAR En utvärdering av socialtjänstens hyresrådgivning i Solna Johan Holmdahl Åke Bergmark Tommy Lundström 1 Johan Holmdahl Åke Bergmark Tommy Lundström ATT FÖREBYGGA VRÄKNINGAR 2 Rapport

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Rekommenderade riktlinjer

Rekommenderade riktlinjer Socialtjänsten Rekommenderade riktlinjer för biståndsbedömningar individ- och familjeomsorgen (antagna av SON 1 februari 2010, 6) sociala kontrakt (antagna av SON 27 augusti 2012, 118) Dnr SON 2009092

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Antagna av Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd

Handläggning av ekonomiskt bistånd RIKTLINJER för Handläggning av ekonomiskt bistånd Antagen av socialnämnden 2014-03-20 Socialkontoret RIKTLINJER för... 1 Handläggning av ekonomiskt bistånd... 1 1.1 Riktlinjernas syfte och tillämpning...

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd 1 (43) Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-11-26, 87 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 (43) Inledning 5 Lagstiftning mm 5 Syfte 5 Barnperspektiv 6 Hot och våld i nära relation

Läs mer

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen Lärande och arbetsförvaltningen Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 2014 Antagna av LAN 2014- Lärande- och arbetsförvaltningen 2 (34)

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Jullunch 2014-12-10, Storgatan 1, kl. 13-14.30. Sammanträde 2014-12-10, kl 15, sammanträdesrummet Näsbofjorden, våning 1, Teknikgatan 12, Kungsbacka

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer antagna av Socialnämnden 22 november 2011 Reviderade 20121218 220 Innehållsförteckning 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten

Läs mer