Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande"

Transkript

1 Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen Carin Erlandh Engman Kvalitets-och utvecklingsledare Fax Dnr SÄN/2014:349 Social-och äldrenämnden Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande Inledning I oktober år 2014 fattade Social-och äldrenämnden beslut om att ge Väsby välfärd i uppdrag att utreda förutsättningar för införande av Bostad Först i Upplands Väsby. Bostad Först är en modell som innebär att bostadslösa med omfattande social problematik i kombination med alkohol och/eller drogberoende erbjuds bostad utan krav på behandling för sitt missbruk. De lokala förutsättningar som Upplands Väsby har för inrättande av Bostad Först har nu undersökts. Bedömningen är att metoden är möjlig att införa i Upplands Väsby. En arbetsgrupp bestående av representanter från berörda delar inom individ-och familjeomsorgen (IFO), myndighetsenheten för funktionsnedsättning samt bostadsföretaget Väsbyhem AB har under första delen av år 2015 gjort studiebesök i Helsingborg och Malmö där Bostad Först har införts. Sedan dess har gruppen fortsatt att träffas veckovis för att diskutera de lokala förutsättningar som Upplands Väsby har för ett införande samt hur det praktiska arbetet ska organiseras. Planen för införande beskriver metoder och arbetssätt för stöd i boendet, organisering av arbetet, tidplan för införandet, finansiering samt metod för utvärdering. Bakgrund Hemlöshet är en aktuell nationell utmaning. Socialtjänsten har blivit en allt större aktör vad gäller den sekundära bostadsmarknaden, det vill säga för de personer som av olika anledningar inte har möjlighet att få en bostad direkt genom fastighetsägarna. Den internationella forskningen ger stöd för att en stabil och permanent bostad, kompletterad med individuellt behovsanpassat stöd, är det bästa sättet att på lång sikt motverka hemlöshet. Den internationella forskningen har även visat att de allra flesta har möjlighet att behålla en

2 2 (8) permanent bostad, om de samtidigt får tillgång till socialt stöd efter behov. De personer som aldrig kommer in i den boendekedja som beroendevården inom IFO erbjuder, delvis på grund av oförmåga till nykter-och drogfrihet, är den grupp för vilken Bostad Först är tänkt. Den boendekedjan som erbjuds idag bygger på grundkrav såsom drogfrihet och deltagande i behandling. IFO planerar för ett införande av för Bostad Först anpassat efter de lokala förutsättningar som Upplands Väsby har. Införandets syfte och mål Under införandets gång ska metoder som på bästa sätt kan stödja målgruppen i att etablera ett stabilt och långsiktigt boende prövas, utvärderas och utvecklas. Införandet ska vidare bidra till att utveckla en kunskapsbaserad strategi och modell för Upplands Väsbys arbete för att motverka hemlöshet för målgruppen. Hemlösheten i Upplands Väsby Socialstyrelsen gjorde senast år 2011 en nationell kartläggning av hemlösheten i landet. I kartläggningen kategoriseras hemlöshet i fyra olika kategorier där den akuta bostadslösheten utgör en. Kartläggningen för år 2011 visade att Upplands Väsby uppmätt den akuta bostadslösheten, det vill säga de som är hänvisade till jourboende och härbärge till 21 stycken. Denna siffra liknar den som övriga nordvästkommuner då redovisade. År 2014 genomförde Upplands Väsby kommun en omfattande inventering gällande bland annat bostadssituationen för personer med psykiska funktionshinder. I denna grupp fanns för år 2014 två stycken i akut bostadslöshet och fyra stycken i tillfällig boendelösning. Socialtjänstens kostnader för tillfälliga boenden ökar i takt med den allmänna bostadsbristen. Samtidigt som kraven för att få ett förstahandskontrakt ökar drabbas de som ligger lång ifrån den ordinarie bostadsmarknaden extra hårt. Den målgrupp som far särskilt illa är de med missbruks-och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Liksom i flera kommuner finns i Upplands Väsby möjlighet till boende i olika steg i kombination med behandling, där drogfrihet är ett krav för att komma ifråga för denna boendekedja. Där krävs dokumenterad nykter-och drogfrihet både inför inflytt och under boendetiden. För personer som inte kan påvisa nykter-och drogfrihet har Upplands Väsby idag inte något alternativ. Dessa lever i hemlöshet och bor periodvis i någon form av härbärgeslösning eller korttidsboende. Mål för verksamheten Mål på individnivå

3 3 (8) På kort sikt är målet att individen ska klara eget boende med de grundläggande krav som gäller enligt hyreslagen. Ur ett längre perspektiv är målet att individen klarar ett självständigt boende i ett eget hyresavtal Förbättrad livskvalitet vad gäller hälsa, integration i ett socialt sammanhang med en meningsfull vardag Ökad motivation till drogfrihet Minskat behov av stöd För att individmålen ska kunna uppnås krävs god planering, dokumentation och uppföljning kring: Modell för stöd-den praktiska formen för arbetet ska beskrivas. Där ska framgå hur olika former för samverkan fungerar samt hur ansvaret fördelas mellan enheter och eventuella externa samverkanspartners. Kontinuerlig utvärdering av arbetet gällande såväl metoder som den enskildes uppfattning om det stöd som tillhandahålls. Principer för Bostad Först i Upplands Väsby Bostad Först-konceptet vänder sig till personer med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Den enskilde behöver trygghet för att själv komma till insikt över sin livssituation. Med denna trygghet som grund antas den enskilde öka sin motivation till att ta emot stöd. Bostaden utgör en viktig grundsten och ger en god förutsättning för att kunna leva socialt integrerad i samhället. Målgrupp Målgruppen för Bostad Först är personer som lever i hemlöshet och är aktuella eller kända inom individ-och familjeomsorgen och/eller socialpsykiatrin i Upplands Väsby. Vägledande för urval kan vara personer som inte är motiverade för behandling och som i perioder bor i tillfälliga boenden i kombination med total hemlöshet. I de flesta fall har målgruppen en beroendeproblematik men kan även höra hemma inom socialpsykiatrin. Hemlösheten är central. För att ingå i målgruppen ska möjligheter till insatser från socialtjänsten ha prövats och bedömts som uttömda. De flesta har varit aktuella under lång tid där olika erbjudanden om insatser har prövats. Ingen av dessa insatser har lett till att den enskilde idag lever under skäliga levnadsförhållanden. Lägenheterna, kontrakten och kraven Väsbyhem AB, som har medverkat i arbetsgruppen och deltagit i studiebesök, avser att överlåta 3-4 lägenheter för ändamålet. Under förutsättning att planering för tillsyn av bostäder sker samt att hyreslagen följs, ger Väsbyhem AB andrahandshyresgästen möjlighet att teckna förstahandskontrakt efter två år.

4 4 (8) Väsbyhem AB bidrar med en kvartersvärd som månadsvis gör en teknisk besiktning av bostaden. Krav på hyresgästerna De som erbjuds Bostad Först bor enligt hyreslagen och ska följa de ordningsregler som gäller för alla hyresgäster som hyr bostad av Väsbyhem AB. Kontrakten Initialt får de som ingår i Bostad Först ett så kallat Bostad Först kontrakt vilket är ett andrahandskontrakt mellan Upplands Väsby kommun och den enskilde. Upplands Väsby kommun tecknar förstahandkontrakt med Väsbyhem AB. Bostad Först kontraktet innebär att den enskilde avstår rätten till besittningsskydd under den tvåårsperiod som hen hyr bostaden i andra hand av Upplands Väsby kommun. Andrahandskontraktet kompletteras med ett samarbetsavtal mellan hyresgästen, Väsbyhem AB och Upplands Väsby kommun. Syftet med avtalet är att tydliggöra de olika parternas åtaganden samt att klargöra intentionen att den enskilde ska bo permanent i lägenheten och att kontraktet ska övergå till ett förstahandskontrakt. Krav för att överta kontraktet Den enskilde kan överta kontraktet efter två år. För att kontraktet ska kunna övertas krävs att: Hyran har betalats i tid under hela perioden Inga allvarliga klagomål om störningar har inkommit Kvarvarande skulder utgör inget hinder för ett övertagande av kontrakt. Upplands Väsby ger förslag på övertagande av kontrakt och Väsbyhem AB beslutar om att godkänna hyresgästen. Möjlighet till kontraktsövertagande är inte kopplat till stödbehovet. Det är möjligt för den enskilde att överta kontraktet även om stödbehov kvarstår. Stödet Som förberedelse för Bostad Först ska en modell för stödinsatser tas fram. Den metodutveckling som krävs gör att insatser kommer att kunna omformuleras under arbetets gång och i takt med de erfarenheter som görs. Stödet ska utformas med följande förutsättningar: Stödet är frivilligt. Stödet bygger på att en fungerande samarbetsallians etableras och att den enskilde själv efterfrågar stödet.

5 5 (8) Stödet ska utformas individuellt tillsammans med den enskilde och utgå från dennes upplevda behov och styrkor. Stödet ska syfta till ett stabilt eget boende och kvarboende. Utgångspunkten är att öka den enskildes egenmakt och att stödja denne till att själv förändra sin livssituation. Stödet ska utgå från metoder som är kunskapsbaserade och anpassade till målgruppens behov. Medarbetare ska ha adekvat kompetens för uppdraget samt god kännedom om målgruppens behov. Stödet ska vara uppsökande, proaktivt, flexibelt samt omfattande i tid. Omfatta praktiskt stöd som till exempel hjälp med vardagsekonomi, skötsel av bostaden samt med samordning av insatser från andra aktörer. Det planerade stödet ska vara tillgängligt under kontorstid. Andra tider är socialjouren tillgänglig för akut hjälp. Handlingsplan ska finnas för samtliga. Insatser ska dokumenteras och utvärderas löpande. Organisation och arbetsformer Koordinator/Boendestödjare för Bostad Först har sin tillhörighet inom enheten ekonomiskt bistånd där individ-och familjeomsorgens boendefrågor hanteras. Dennes uppdrag är att verkställa det uppdrag som formaliseras i den enhet där behovet uppstår och uppmärksammas. Målgruppen har sin tillhörighet inom beroendeenheten och/eller myndighetsenheten för funktionsnedsättning. Huvudansvaret för ärendet kvartstår i den enhet där utredning, bedömning och förslag till beslut är gjord. Boendekonsulent, som organisatoriskt är placerad inom enheten ekonomiskt bistånd, ansvarar för kontakten gentemot Väsbyhem AB och ser till att de månatliga besöken från hyresvärd fungerar. Den praktiska formen för samarbete och ansvarsfördelning klargörs i en processbeskrivning/uppdragsbeskrivning som i sig utgör en del i den kvalitetshandbok som individ-och familjeomsorgen har för samtliga uppdrag. Den arbetsgrupp som är avsatt för införandet av Bostad Först kommer att ansvara för att kontinuerlig uppföljning av verksamheten görs, att den förfinas utifrån behov samt att erfarenheter av införandet kontinuerligt dokumenteras. För att möta upp målgruppens behov är på sikt en träfflokal ett viktigt komplement till de hembesök som kommer att göras. Där kan kontakter knytas, ge den enskilde ett socialt sammanhang och fungera som en plats där man kan få mer praktisk hjälp med andra myndighetskontakter. Här ska man kunna få hjälp med telefonsamtal och datorstöd.

6 6 (8) Tidplan Införandet planeras starta i september år 2015 då en koordinator/boendestödjare för Bostad Först anställs. Driften planeras vara igång med en första lägenhet från oktober månad. Kostnadsberäkning och finansiering Staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) har för åren ingått en överenskommelse om årligt stöd till kommuner och landsting riktat till insatser inom området psykisk ohälsa. Dessa benämns PRIO-medel (Plan för Riktade Insatser inom Området psykisk ohälsa) och ska användas för att stärka utvecklingsarbetet för målgruppen. Under de två första åren kommer verksamheten att delfinansieras med hjälp av de statliga PRIO-medel som SKL bidrar med för arbetet med målgruppen för att möjliggöra uppstarten av verksamheten. Av de medel som Upplands Väsby tilldelats kommer kronor att användas för Bostad Först. Finansieringen av Bostad Först kommer delvis att finansieras inom budgeten för IFO från år 2016, under förutsättning att flerårsplanen för social-och äldrenämnden godkänns av kommunfullmäktige i juni år I flerårsplanen föreslås medel från placeringsbudgeten för beroendevården omfördelas till boendestöd på hemmaplan. Detta boendestöd planeras riktas mot Bostad Först och till de ökande antal försökslägenheter som socialtjänsten ansvarar för. Tids-och kostnadsplan År 2015 Personalkostnader för 4 månader kr samt lokal kr, kr. År 2016 Personalkostnader för tolv månader kr samt lokal kr, kr År 2017 Verksamheten beräknas vara implementerad i ordinarie verksamhet och inom ramen för budget för social-och äldrenämnden. Kommunens kostnader för tillfälliga boendelösningar samt korttidsboenden förväntas minska när Bostad Först implementeras. Kostnaden för placering på tillfälligt boende/härbärge, som inte kräver nykter-och drogfrihet, uppgår i snittkostnad till kr/dygn. Detta är beräknat på en snittkostnad för några alternativ som IFO använder sig av i dagsläget. Nedanstående exempel visar på en jämförelse av kostnader när Bostad Först införs som ett alternativ till akuta boendelösningar.

7 7 (8) Tillfälligt boende kr/dygn, månadskostnad Tillfälligt boende kostnad/år Lgh kostnad/mån Lgh kostnad/år 1 person kr kr kr kr 5 personer kr kr kr kr Ambitionen med ovanstående kostnadsberäkning är att visa att lägenhetsboende ger en stor besparing i jämförelse med de tillfälliga boendelösningar som idag erbjuds målgruppen. Om fem personer bor i lägenhet enligt modellen Bostad Först uppgår boendekostnaden till kr. Motsvarande boendekostnad i tillfälliga lösningar uppgår till kr. Boende för fem personer i lägenhet är per år cirka kronor. Därtill tillkommer dock kostnader för personal, lokal och administration, cirka kronor/år. Besparingen blir cirka kronor/år om Bostad Först ersätter tillfälliga boendeplaceringar för fem i målgruppen under årets alla dagar. I starten av verksamheten räknar vi med tre personer, vilket ändå understiger kostnaderna för tillfälligt boende. En justering nedåt av placeringsbudgeten för tillfälliga boenden och korttidsboenden/hvb (hem för vård eller boende) är gjord för flerårsplanen. Utöver den ekonomiska besparing som IFO beräknar att Bostad Förstmodellen ger ska stor vikt läggas vid de humanitära vinster som modellen ger. Utvärdering Arbetet ska ligga till grund för utvecklandet av metoder för att motverka långsiktig hemlöshet. För detta behöver arbetet utvärderas kontinuerligt. Utvärderingen ska ge svar på följande frågor: Vad kostar Bostad Först i jämförelse med andra insatser? I vilken utsträckning har stabilt boende åstadkommits (hur många lyckas överta sina hyreskontrakt?) Hur upplever den enskilde de stödinsatser som erbjuds? Hur påverkar de den enskildes upplevelse av livskvaliteten? Individ-och familjeomsorgen Carin Erlandh Engman

8 Kvalitets-och utvecklingsledare 8 (8)

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Bostad först. Skräddarsytt stöd efter de boendes behov. Förändra relationen mellan stödperson och klient

Bostad först. Skräddarsytt stöd efter de boendes behov. Förändra relationen mellan stödperson och klient Mångfacetterat stödteam hjälper boende Göteborg. Sid 3 Bostad först är det bästa som hänt mig Helsingborg. Sid 12 Livet vände för Diana Örebro. Sid 18 Bostad först Forskaren Marcus Knutagård: Förändra

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4

en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4 en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer