SLUTRAPPORT MELLAN RUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT MELLAN RUM"

Transkript

1 SLUTRAPPORT MELLAN RUM

2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 1 BAKGRUND 4 2 UTVÄRDERINGEN SAMMANFATTNING AV DELUTVÄRDERINGEN SLUTUTVÄRDERINGENS FRÅGESTÄLLNINGAR DATAINSAMLING DATAANALYS AVGRÄNSNINGAR 6 3 PROJEKTET PROJEKTPROCESS PROJEKTETS INNEHÅLL JÄMSTÄLLDHETS- OCH TILLGÄNGLIGHETS- INTEGRERING PROJEKTPERSONALENS BILD 8 4 HANDLÄGGARE OCH CHEFER PROJEKTPROCESSEN MÅLGRUPPEN SAMVERKAN FYRPARTSSAMTAL OCH HANDLINGSPLAN AKTIVITETER INSATSER STÖD IMPLEMENTERING JÄMSTÄLLDHET OCH TILLGÄNGLIGHET 16 5 DELTAGARE MELLAN RUM FYRPARTSSAMTAL HANDLINGSPLAN DELTAGARNAS BEHOV OCH DELAKTIGHET AKTIVITETER OCH INSATSER FRAMTIDA MÖJLIGHETER 21 6 DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER DISKUSSION OCH SLUTSATSER FRAMTIDA UTMANINGAR 25 REFERENSER 26 Bilaga1: Projektplan Mellan Rum Bilaga 2: Överenskommelse om samverkan Bilaga 3: Regional överenskommelse för lokal samverkan 2011 Mellan Rum Rapporten är skriven av Anette Moberg och Eva Sennemark, Contextio Ethnographic AB Grafisk form: Paff Performance 2

3 SLUTRAPPORT MELLAN RUM SAMMANFATTNING Detta är en slututvärdering som har genomförts för projekt Mellan Rum. Totalt genomfördes elva fokusgrupper med handläggare och chefer från arbetsförmedlingen, socialtjänsten och kommunernas arbetsmarknadsenhet samt en enskild intervju med resurspersonen i Kungsbacka. En enkät delades ut till berörda chefer inom arbetsförmedlingen, socialtjänsten och arbetsmarknadsenheterna. Totalt nåddes 75 deltagare genom fokusgrupper, personliga intervjuer och telefonintervjuer på samtliga tio orter. En enkät fylldes i av de 59 deltagarna som deltog i fokusgrupperna och personliga intervjuer. Projektets huvudmål har varit att utveckla samverkan så att projektdeltagarna ska stärkas och komma i egen försörjning. Huvudmålet har brutits ned i fyra delmål. För att bedöma om resultatet har uppnåtts för det första delmålet att fler unga i målgruppen har ett självständigt liv och är i egen försörjning kan det behövas en längre tidsperiod då många deltagande orter kom igång sent i projektprocessen och att ett antal arbetsplatsförlagda utbildningar som leder till jobb inte avslutats ännu. Det finns inte heller något före läge att mäta mot. Utvärderingen pekar dock på att genom den process som startas genom projektet kan fler ur målgruppen komma i egen försörjning. Tre orter har sett en minskning i försörjningsstöd. Deltagarna upplever i hög grad att de fått det stöd de behöver, att stödet utgått från deras behov och att projektet bidragit till att de närmat sig arbetsmarknaden. Detta delmål påverkas också av konjunktursvängningar och var också det delmål cheferna uppgav hade lägst måluppfyllelse. Det andra delmålet stärkt utvecklad regional samverkan är uppnått då regionala träffar genomförts och en regional överenskommelse har upprättats. En samsyn bland chefer har vuxit fram angående vilka delar av projektet som ska implementeras. Ett chefsnätverk bestående av chefer både från kommunen och arbetsförmedlingen kommer att fortsätta att träffas efter projektets slut för att fortsätta utveckla samverkan. Projektprocessen har också förstärkts av den regionala samverkan. Utvärderingen visar att det tredje delmålet stärkt lokal samverkan har uppnåtts på alla orter. På två orter har projektprocessen tagit fart i mindre utsträckning och vinsterna med projektet är inte lika tydliga, men även där finns vinster i form av fördjupad samverkan. Utvärderingen visar att det fjärde delmålet synliggörandes av ungas behov är uppnått. Intervjuerna med deltagarna visade att projektidén i sig har synliggjort att det finns ett stort behov hos målgruppen av samordnade insatser i form av fyrpartssamtal och gemensamma handlingsplaner. Även möjligheten för deltagare att uttrycka sina behov under fyrpartssamtalet, workshops med deltagare om användandet av resurspotten och deltagandet i deltagarprogrammet har möjliggjort för deltagarna att uttrycka sina behov. 3

4 1. Bakgrund Projekt Mellan Rum är ett arbetsmarknadsprojekt som har beviljats stöd av Europeiska socialfonden, ESF. Bakgrunden till projektet är en ökad ohälsa bland ungdomar och att det trots högkonjunktur har funnits grupper av ungdomar som har haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och som därmed blivit beroende av försörjningsstöd. Initiativet till projektet togs av ett antal chefer från arbetsmarknadsenheterna och arbetsförmedlingen inom GR-kommunerna. Projektidén bottnade i en gemensam upplevelse av att det förekommer dubbelarbete mellan kommuner och arbetsförmedlingar i arbetet med de berörda ungdomarna. En förprojektering genomfördes som också var en del i förankringsarbetet av projektet. Projekt Mellan Rum har pågått mellan maj 2009 och april Totalt nio kommuner och en stadsdel 1 deltar i projektet. Det övergripande projektmålet är en utvecklad samverkan för att unga ska komma i egen försörjning. Delmål och indikatorer 2 har projektet utvecklat i samarbete med ESF-rådets processtöd. Projektets fyra delmål är följande: Att fler unga i målgruppen har ett självständigt liv och är i egen försörjning Stärkt utvecklad regional samverkan Stärkt samverkan på lokal nivå Synliggörandet av ungas behov Före projektstart upprättades en överenskommelse om deltagande i genomförande av projekt Mellan Rum genom Socialfonden tiden av projektägaren och undertecknades av samverkansparterna. 3 Varje ort har åtagit sig att bidra med en medfinansiering på 25 procent från en heltidstjänst på arbetsförmedlingen respektive 75 procent från kommunen samt minst åtta deltagare till projektet. I den regionala överenskommelse som inledningsvis utarbetades i projektet bestämdes att för varje deltagande ungdom ska handläggare från aktuella parter genomföra ett fyrpartssamtal tillsammans med ungdomen som ska utmynna i en gemensam handlingsplan som ungdomen själv äger. Målgruppen är enligt projektplanen ungdomar mellan år som är i behov av stöd från kommunen och arbetsförmedlingen för att etablera sig på arbetsmarknaden, men som inte är i behov av vård eller annan behandling. Varje ort har själva definierat vilka ungdomar inom ramen för målgruppen som varit svåra att nå med insatser. Ungdomarna ska vara aktuella både hos kommunen och på arbetsförmedlingen. Projektet styrdes av en ledningsgrupp som träffades tre till fyra gånger per termin. Ledningsgruppen består av en chef från GR, två områdeschefer från arbetsförmedlingen, två representanter från arbetsmarknadsenheterna samt en verksamhetsuppföljare från arbetsförmedlingen och projektledarna. Projektet leds av två projektledare (som arbetar 100 respektive 75 procent av en heltidstjänst) där en av projektledarna kommer från arbetsförmedlingen medan den andra har kommunal erfarenhet. Arbetsförmedlingens projektledare slutade hösten 2010 och en ny tillsattes. Övrig personal är tre projektkoordinatörer vars arbetsuppgifter är att arbeta med arbetsplatsförlagt lärande, deltagar- och handläggarprogrammet, information och administration. Dessutom finns det en ekonom. 1. De deltagande orterna är Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Östra Göteborg har en sammanslagning skett mellan stadsdelarna Kortedala och Bergsjön till Östra Göteborg. 2 För projektplanen se bilaga 1 3 Se bilaga 2 4 Se bilaga 3 4

5 SLUTRAPPORT MELLAN RUM 2. UTVÄRDERINGEN Utvärderingen har en lärande ansats där utvärderarna har följt processen under projekttiden och kontinuerligt återkopplat till projektledning och andra berörda parter inom projektet. En delutvärdering genomfördes under våren 2010 och en halvtidskonferens anordnades i augusti Denna rapport är en slututvärdering. 2.1 Sammanfattning av delutvärderingen Redan i delutvärderingen visade resultatet att det fanns ett antal betydelsefulla framgångsfaktorer inom ramen för Mellan Rum. Merparten av de orter som såg tydliga vinster med samverkan var också de som hade tydliga rutiner för fyrpartssamtal och gemensamma handlingsplaner. Projektets design med resurspotten hade möjliggjort extra insatser för orterna också i form av mer otraditionella insatser. Deltagarprogrammet uppskattades där ungdomar fick inspiration och nya intryck i de flesta fall. En viktig framgångsfaktor för projektet var den aktiva projektledningsgruppen där ledningsgruppsmöten har använts för att styra projektet mot uppsatta mål. De förbättringsområden som delutvärderingen pekade på var vikten av att alla deltagande orter får tydliga rutiner för upprättandet av gemensamma handlingsplaner samt upparbetade rutiner för hur uppföljningssamtalen med ungdomarna ska dokumenteras. Utvärderingen visade också att det var viktigt att vakanta handläggartjänster tillsätts och metodutveckling av fyrpartssamtalet sker. Det behovsanpassade arbetssättet kräver tid. Utvärderingen visade att handläggarna har haft svårt att frigöra tid. Graden av reflektion ur ett jämställdhetsperspektiv bör öka bland handläggarna vid urval av deltagare för att uppnå kraven på ESF-rådets horisontella kriterier jämställdhet och tillgänglighet. 2.2 Slututvärderingens frågeställningar En verksamhetslogik över projektet arbetades fram under februari månad 2010 för att öka förståelsen om vad projektet vill åstadkomma och på vilket sätt. Övergripande målsättningar bröts ned till mindre och konkreta delar vilket visar hur projektledningen har uppfattat förutsättningarna för satsningen och den problembild som projektet jobbar med. Tillsammans med ledningsgrupp och projektledning skapades en visuell bild över projektets olika delar, dess resurser, tänkta aktiviteter och förväntade effekter på kort och lång sikt. Ett ramverk av bedömningsindikatorer skapades genom verksamhetslogiken och har används som utgångspunkt för analys av den fortsatta projektprocessen vid del- och slututvärderingen. Slututvärderingens resultat analyseras utifrån projektets delmål som finns i kapitel Datainsamling Totalt genomfördes elva fokusgrupper med handläggare och chefer från arbetsförmedlingen, socialtjänsten och kommu- nernas arbetsmarknadsenhet samt en enskild intervju med resurspersonen i Kungsbacka. Fokusgrupperna genomfördes från och med slutet av januari till början av mars Projektledningen bokade in fokusgrupper med handläggare och chefer. Fokusgrupperna tog från en timme till en och en halvtimme att genomföra och totalt deltog 68 personer i fokusgrupperna. Flertalet av handläggarna, 43 procent, kom från Individ och familjeomsorgen (IFO), 31 procent kom från kommunernas arbetsmarknadsenheter och 26 procent från arbetsförmedlingen. I några kommuner var chefen för IFO och arbetsmarknadsenheten samma person och denna person har då registrerats under IFO. Ort Antal deltagare AF IFO AME Ale Alingsås Östra Göteborg Härryda Kungsbacka Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Summa En enkät delades ut till berörda chefer inom projektet via nätverk eller skickades ut per mail och post. Totalt inkom 21 enkäter varav 15 från IFO och AME och sex från arbetsförmedlingen. Samtliga chefer från arbetsmarknadsenheterna har besvarat enkäten liksom sex av åtta chefer från arbetsförmedlingen. Önskemål från ledningsgruppen var att slututvärderingen skulle nå 70 procent (56 personer) av de deltagande ungdomarna i de deltagande orterna samt 20 före detta deltagare. Totalt nåddes 75 deltagare varav 59 genom fokusgrupper och personliga intervjuer och 16 deltagare genom telefonintervjuer. Handläggare på orterna bjöd in deltagarna till fokusgrupper eller enskilda intervjuer. Ett informationsbrev skickades ut till deltagarna. Inför fokusgrupperna/intervjuerna gjordes påminnelser per telefon av handläggarna eller utvärderaren. Fokusgrupper och intervjuer genomfördes på berörda myndigheters kontor, praktik- och arbetsträningsplatser, bibliotek och caféer samt på Elektronen. 5 Datainsamlingen ägde rum under januarimars 2011 och fördelar sig på respektive ort enligt tabell på nästa sida. 5

6 Ort Personliga Telefon Totalt Killar Tjejer intervjuer intervjuer Ale Alingsås Härryda Kungsbacka Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Östra Göteborg Summa Samtliga deltagare som intervjuades fick besvara den enkät 6 som utarbetades initialt i projektet för avslutade deltagare. 2.3 Dataanalys Fokusgrupper och intervjuer spelades in på band. Utvärderarna lyssnade därefter igenom intervjuerna och skrev ner dem i sammanfattad form. Svaren på telefonintervjun skrevs ned under intervjun. En tematisk analys genomfördes. Citat har plockats ut för att illustrera de teman som framkommit genom analysen. Citaten är inte ordagranna utan har skrivits om från talspråk till skriftspråk, dock utan att förändra innebörden i det som sagts. 2.4 Avgränsningar Då fokusgrupperna på de olika orterna var spridda över en tidsperiod på cirka två månader kan svaren ha påverkats beroende på vilka aktiviteter och processer som var aktuella i projektet vid den tidpunkt då fokusgruppen genomfördes. Deltagarna fick besvara enkäten innan gruppintervjuerna och de personliga intervjuerna påbörjades. Under intervjuerna framkom att deltagaren inte alltid visste vad ett fyrpartssamtal var. När frågan om fyrpartssamtal ställdes av utvärderaren så förklarades det också. 5. Ungdomens hus i Kungsbacka 6. Utarbetades av Olivia Claesson som var praktikant i Mellan Rum hösten I redovisningen av resultatet används ordet ort. Med detta menas både kommunen och arbetsförmedlingen. 6

7 SLUTRAPPORT MELLAN RUM 3. PROJEKTET 3.1 Projektprocess 7 Att utveckla samverkan innebär att sammanföra organisationer som inte tidigare haft ett nära samarbete och att överbrygga de kulturskillnader som finns inom och mellan organisationerna menar projektledaren. Kulturskillnaderna blev främst tydliga i diskussionen kring handlingsplanerna där varje organisation hade sina egna handlingsplaner, riktlinjer och diskussioner men även i synen på de andra organisationernas arbete och uppdrag. Kartläggningarna som genomfördes i kommunerna var en bra start då det blev tydligt för alla berörda parter hur det fungerade på den egna orten. Det delade projektledarskapet, ett tydligt partnerskap mellan organisationerna på ledningsnivå, och en fungerande ledningsgrupp har bidragit till att organisationerna har kunnat mötas och projektet kunnat fungera bra menade projektledaren. I det fortsatta arbetet har det lokala arbetet och erfarenheten av att praktiskt arbeta tillsammans skapat värdefulla lokala organisationsövergripande handläggarteam kring målgruppen. Att projektdesignen var övergripande och utan detaljstyrning men möjliggjorde ett behovsanpassat arbetssätt från projektledningen men medförde också att handläggarna initialt upplevde projektet som otydligt. Resursbanken var från början tänkt som ett verktyg för regionalt resursutnyttjande vilket inte passade målgruppen. Istället har den bidragit genom att handläggare och chefer fått en överblick av de resurser de förfogar över på den egna orten. Resursbanken kommer därför att finnas kvar även efter projektets slut. Resurspotten var en viktig konstruktion i projektet för att få ordning på medfinansieringen som är kopplad till antal deltagare och handläggartimmar i projektet. Konstruktionen skapade trygghet då den medförde att alla deltagande orter fick eget ansvar för sin medfinansiering. Potten har främst använts till att bekosta insatser som orterna annars inte skulle ha haft råd med. Ett problem är att potterna inte har använts förrän i slutet av projekttiden. Några anledningar till detta, enligt projektledaren, är ovissheten om att klara medfinansieringsåtagandet, att handläggarna vanligtvis inte har mandat för inköp av insatser och att deltagarna har svårt att förmedla vilka behov de har. Ytterligare en anledning var att behovet inte var så stort som projektet inledningsvis antog utan att det största hindret som identifierades var att det fanns för lite handläggartid. Projektgruppens direkta arbete gentemot deltagarna har blivit mindre omfattande än vad som inledningsvis antogs. Utifrån ett ledningsbeslut ändrades inriktningen till att arbeta med synliggörandet av målgruppens behov genom handläggarna eftersom de finns kvar efter projekttidens slut och det leder till en långsiktlig utveckling för målgruppen. En ambition för projektet har varit att skapa nätverk som kan fortsätta även efter projektets avslut. Chefsnätverk kommer att fortsätta träffas så länge arbetsförmedlingen har i uppdrag att verka inom området. Chefsdagarna fungerade bra som ett forum för vidare samarbete och där berörda chefer har fått en samsyn kring uppdraget och insett vikten av samverkan. De har även gemensamt kunnat besluta om att behålla fyrpartssamtalen, handlingsplanerna, resursbanken och nätverken. Den samsyn och det förtroende som skapats genom chefsdagarna har varit en värdefull plattform att driva processen vidare från. 7. Bygger på intervju med den projektledare som varit med från projektets uppstart. 3.2 Projektets innehåll Inledningsvis hölls uppstartsmöten på varje ort där syftet var att introducera projektet, få en bild av den lokala samverkan samt se vilka resurser de olika parterna förfogade över. Vid introduktionen presenterades ramen för projektets syfte och mål, samtidigt som det betonades att projektet skulle utformas och anpassas efter orternas egna behov. För att kunna identifiera behoven var det viktigt att ha ett tydligt nuläge och därför gjordes en process- och resurskartläggning. På uppstartskonferensen i november 2009 utarbetades en Regional överenskommelse för regional samverkan. Utöver dessa punkter var det fritt för de deltagande orterna att utveckla samverkan lokalt. Några punkter ur den regionala överenskommelsen var att genomföra ett tidigt fyrpartssamtal och att deltagaren får en individuell gemensam handlingsplan. Handläggarprogrammet har bestått av olika insatser för att stötta handläggarna i deras arbete och för att bygga kontakter och nätverk mellan orterna. En seminarieserie med fokus på metodutveckling utvecklades utifrån det behov som framkom i delutvärderingen. Intresset från handläggarna var så stort att upplägget fick delas upp i två omgångar. Ytterligare aktiviteter för handläggarna har varit: Processtöd till chefer och handläggare Mångfald och jämställdhetskonferens Europeiskt handläggarutbyte genom Mind the Gap Arbetsförmedlingens ungdomsnätverk utökas även till kommunens ungdomshandläggare Uppföljnings- och slutkonferens 7

8 Deltagarprogrammet har bestått av ett antal temadagar för samtliga deltagare. Syftet med deltagarprogrammet har varit att väcka hopp, ge inspiration och nya intryck men har också medfört att handläggarna har haft lättare att presentera projektet för deltagarna. Deltagarprogrammet har bestått av: Från blogg till jobb med ungdomsföreningen Assista i Alingsås och Navid Modiri Studieresa till Oslo Självkänsla med Mia Börjesson Hälsa, kost och motion med Göteborgs fightingcenter Studieresa till Danmark Entreprenörskap och drömmar med Coompanion Att göra sin röst hörd med dramapedagogerna Erika Marklund och Gunilla Fransson 3.3 Jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering Projektet integrerar jämställdhet och tillgänglighet genom att beakta frågorna vid arrangemang för ungdomar och handläggare. Genom aktiva val av inbjudna gäster/talare, lokaler, utformning av informationen, upplägget för programmet och möjlighet till olika slags kost vid aktiviteter beaktas frågorna. Projektet har arrangerat en konferens för handläggare med mångfald och tillgänglighet där neuropsykiatriska funktionsnedsättningar belystes både ur ett teoretiskt- och brukarperspektiv. Under konferensen fick handläggarna tillfälle att reflektera över olika förutsättningar i människors levnadsvillkor. Tillgänglighetsperspektivet har även ingått som ett tema i handläggarprogrammet. 3.4 Projektpersonalens bild Flera i personalgruppen menade att deras egen roll varit oklar när de anställdes och hänvisade till att de upplevt projektets syfte diffust och hade svårt att se var fokus skulle ligga. Allt eftersom projektet fortskridit har både syfte och fokus blivit allt tydligare menade personalen. En person påpekade att regional samverkan framstod som ett orimligt mål i början av projektet men att det nu känns möjligt även om fokus ligger på de lokala processerna. Det är först nu i slutet av projektet som jag förstår och jag tror på poängen med samverkan och att poängen är att handläggarna kommer att må bättre och ungdomarna kommer att bli bättre bemötta och att det kommer bli en snabbare process. Så jag tror verkligen att det kommer bli lönsammare än att ge truckkort till 30 ungdomar. Att arbeta deltid på 25 procent i Mellan Rum har inte varit optimalt eftersom det varit svårt att anpassa till de ambitioner personalen själva har haft och det har varit svårt att bedöma hur mycket som kan utföras inom ramen för en fjärdedels tjänst. I ett fall varierade arbetstiden mycket över tid vilket gjorde det svårt att planera. För några av personalen ändrades också förutsättningarna under projekttiden. Personalen har haft ansvar för olika områden och har därför olika erfarenheter av sina arbetsuppgifter och själva projektprocessen. Deltagaraktiviteterna har fungerat bra och den ansvariga haft har möjlighet att bolla med personalgruppen om vad som varit möjligt och vad som fungerar bäst. Den viktigaste lärdomen är att ungdomarna har många tankar och åsikter vilka de inte alltid uttrycker på möten med myndigheterna. När erfarna workshopledare arbetar med dem och de sitter i smågrupper kan de plötsligt uttrycka sina åsikter, som i deltagarprogrammet. OCN 8 har tagit mycket tid i anspråk eftersom arbetssättet är mycket mer arbetskrävande än vanlig praktikplacering. Några handläggare upplevde att det var cheferna som bestämt sig för metoden och därför krävdes mycket förankringsarbete från projektets sida. Flera i personalen upplevde även att det delade projektledarskapet ibland försvårat för dem då de ibland fått motstridiga besked. Följande framgångsfaktorer identifierades av de intervjuade: Intresse från deltagande kommuner Kunnig projektledning Handläggarprogrammet har gjort handläggarnas roll tydlig Deltagarprogrammet där deltagare genomgått personlig utveckling Chefsdagarna Aktiv ledningsgrupp Lärande utvärdering Det delade projektledarskapet som initialt hade en dörröppnande funktion Resurspotten som morot för medfinansiering och trygghet Följande hinder identifierades: Projektet var otydligt i början och det har tagit tid att hitta relevanta verktyg Diffusa yrkesroller och förändrade villkor för de anställda Problem och osäkerhet kring implementering av OCN För mycket administration kring medfinansieringen i projektet och svårigheter att få in uppgifter från handläggarna Dubbelt projektledarskap 8. Open College Network som är en metod för att kvalitetssäkra lärandet på praktikplatser 8

9 SLUTRAPPORT MELLAN RUM 4. Handläggare och chefer Nedanstående kapitel bygger på fokusgrupper med handläggare och chefer på orterna samt en chefsenkät som skickats/ delats ut till samtliga berörda chefer inom arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheterna. Det är viktigt att poängtera är att benämningen ort innebär det arbete kommunen och arbetsförmedlingen gemensamt åstadkommit. 4.1 Projektprocessen Processen har sett olika ut på de olika orterna, där projektet på vissa håll förankrades ganska omgående. För andra tog det ett tag innan det klarnade och processen påbörjades. Det finns också exempel där processen har varit svårare att få igång av andra anledningar och där vinsterna med projektet inte är lika tydliga. Ale, Alingsås och Lilla Edet beskrev sin medverkan i projektet som relativt smidig och såg tidigt behovet av att upprätta en samverkan eller fördjupa den samverkan som redan fanns. Samverkansformerna utvecklades snabbt efter en viss initial osäkerhet. De här kontakterna som vi har mellan kommunen och arbetsförmedlingen är ju nödvändiga för att vi ska kunna genomföra det här gemensamma uppdraget vi har i Alingsås; att stötta och hjälpa ungdomar ut i arbetslivet. Det här är ett alldeles ypperligt sätt att skapa den här dialogen och öppna de här vägarna och hitta de här kanalerna som man inte kan ta via telefon som man kan ta när man känner varandra lite mer. Alingsås Lerum, Mölndal, Partille, Härryda och Kungsbacka uppgav att de behövde tid för att förstå syftet med projektet eftersom de upplevde att de redan hade en god samverkan. Den upplevda otydligheten gav upphov till irritation och frustration hos handläggarna. Flertalet menade att projektet började klarna under hösten 2010 då deltagar- och handläggaraktiviteter startades upp. Andra menade att det var först när de hittade samverkansformer, sina roller och vilka metoder de skulle använda som projektet konkretiserades och de började se vinsterna med projektet. I Mölndal hade cheferna initialt svårt att förstå projektets syfte och upplevde att innehållet hade förändrats sedan förprojekteringen vilket medförde att de tyckte att det var svårt att förankra projektet hos personalen. Det var jättejobbigt och frustrerande i början. När vi inte riktigt visste vad vi skulle göra, vad som förväntas och hur vi ska lägga upp det och väldigt roligt i slutet när vi hittade formerna. Vi hittade ett sätt att jobba på och vi hittade ett sätt att tänka på kändes det som. härryda I Stenungsund och Östra Göteborg har projektprocessen av olika skäl inte fått samma fart som på övriga orter. I Stenungsund upplevde de intervjuade inte att projektet helt infriat deras förväntningar eftersom de hade hoppats på nya metoder för att få ut deltagarna på arbetsmarknaden. Antagandet att svårigheterna i första hand berodde på resursbrist visade sig vara felaktigt. Istället hade de intervjuade upptäckt att omständigheterna runt dessa ungdomar är så komplexa att det är svårt för ett projekt att lösa problemen. Idealbilden är där alla kommunicerar och man hittar rätt insats från det som finns med bra arbetsfördelning. Ju mer man jobbar med sådant här desto mer hittar man rätt när man lär känna varandras uppdrag och resurser. Samtidigt kan jag känna så här efteråt att vet du sjutton om jag hade sagt ja till den här typen av projekt. Hade vi kunnat lägga fram en metod efter projektet då hade det varit skillnad för då hade det nog varit värt den tiden. Vi har lärt oss lite mer, vi har samarbetet lite mer men inte kommit hela vägen utifrån de förhoppningar som fanns. stenungsund I Östra Göteborg var deltagandet i Mellan Rum ett centralt beslut vilket medförde långa förankringsprocesser på flera nivåer vilket var tidskrävande. Att stadsdelen inte medverkade i förprojekteringen eller ingick i GR:s nätverk för arbetsmarknadschefer försvårade förankringsprocessen av projektet. Arbetsförmedlingen var skeptisk till ytterligare ett projekt i området och personalbyten på arbetsförmedlingen försvårade eller avstannade fyrpartsamtalen under en period. Arbetsmarknadsenheten arbetade inte initialt med ungdomar men blev åter aktuella i projektet efter projektets deltidsutvärdering. Efter en lång diskussion om resurspotten bestämde sig Östra Göteborg för att satsa på arbetsplatsförlagt lärande och anordnade flera utbildningar. Det ledde till att de valde att skriva in många deltagare i projektet för att kunna utnyttja platserna. De hann därmed inte med att genomföra fyrpartssamtal och skriva gemensamma handlingsplaner till samtliga deltagare. Cheferna på socialtjänsten uppgav att handläggarna upplevde att projektet inte skötts helt korrekt. På grund av att många deltagare skrevs in i projektet kunde inte tre- och fyrpartssamtal utföras under en period vilket medförde en ökad arbetsbörda. Handläggarna upplevde att samverkan hade fördjupats under projekttiden och att platserna med det arbetsförlagda lärandet hade fallit väl ut, men de hade ändå svårt att se syfte och vinsterna med projektet i stort. 9

10 I chefsenkäten fick cheferna lista de tre viktigaste delarna 9 inom Mellan Rum. Flest angav fyrpartssamtalet, gemensam handlingsplan och deltagarprogrammet. Fyra chefer nämnde även den fördjupade samverkan lokalt som en viktig del, en nämnde gemensam planering och att jobba med de arbetsplatsförlagda utbildningarna hade stärkt samverkan. Viktigaste delarna Antal svar Fyrpartsamtalet 17 Gemensam handlingsplan 13 Deltagarprogrammet 11 Handläggarprogrammet 6 Resurspotten 6 Resursbanken 4 Cheferna fick även gradera i vilken grad de upplevde att projektets måluppfyllelse hade uppnåtts. 90 procent av cheferna ansåg att delmålet stärkt samverkan på lokal nivå uppnåtts, 67 procent att delmålet stärkt utvecklad regional samverkan uppnåtts och 61 procent att delmålet att synliggöra ungas behov uppnåtts. Den minsta andelen chefer, 48 procent var de som ansåg att delmålet fler unga i målgruppen har ett självständigt liv och är i egen försörjning uppnåtts. Chefernas kommentarer kring delmålen var att regional samverkan är svårt att nå och en chef menade att samverkan fanns lokalt innan Mellan Rum men att projektet har ökat förståelsen av samverkan för att nå samhällsmålet arbete/egen försörjning. Vi har tragglat målbilden ganska så många gånger. Precis när vi var färdiga och visste vilka vi skulle ha, det var då vi kom fram till trappan. Då gick vi tillbaka igen. Jag tror att nu efter 1,5 år så vet jag på ett ungefär vad det är för ungdomar som vi pratar om när vi pratar med varandra utan att lägga in egna tolkningar i det. Det skulle till väldigt mycket innan vi kom överens om det. stenungsund Flertalet orter upplevde att deltagaraktiviteterna inte passade för projektets målgrupp. Det medförde att några kommuner också valde ungdomar som inte stod riktigt lika långt från arbetsmarknaden för att dessa skulle kunna ta del av deltagaraktiviteterna. Ett annat skäl var problem att fylla deltagarkvoten och därmed uppfylla kraven på medfinansiering. Jag tycker att vi har hittat en bra målgrupp inom ramen för projektet. Vi har dem som står nära och dem lägger man inte mycket tid på. Och sen har vi dem i nästa kategori och de är speciella mellanrummare och så har vi jobbcoach (psykisk ohälsa). ALE I Alingsås, Kungsbacka och Lerum har avslutade deltagare åter blivit aktuella inom socialtjänsten och arbetsförmedlingen och i Alingsås och Kungsbacka har deltagarna åter skrivits in i projektet. 10. Avslutade deltagare som åter blivit aktuella inom socialtjänsten och arbetsförmedlingen. 9. Därför är totala svar fler än antal besvarade enkäter. 4.2 Målgruppen Målgrupperna som definierades i projektansökan var ungdomar som stod mycket långt från arbetsmarknaden. Med detta avsågs att ungdomarna kunde vara svåra att nå, inte kom till möten och var i behov av samverkan. Många hade oavslutade utbildningar, diagnoser eller stark psykisk belastning och/eller var så kallade återvändare. 10 Lerum, Härryda, Kungsbacka och Partille har hållit sig till den målgrupp som initialt definierades. Initialt skulle orterna identifiera vilka ungdomar de ville jobba med inom ramen för målgruppen. Detta tog olika lång tid att komma fram till. Stenungsund utarbetade en målgruppsmodell som tydliggjorde vem som ansvarar för ungdomen i olika stadier och har därmed fått en samsyn kring målgruppen. Modellen visade att ingen ansvarade för målgruppen unga med psykisk ohälsa. Ungdomar med psykisk ohälsa har ingen instans i Stenungsund att vända sig till då även Samordningsförbundet ansåg att en deltagare som mådde dåligt psykiskt var för sjuk. 4.3 Samverkan Samtliga deltagande orter uppgav att de utvecklat eller fördjupat samverkan på grund av projektet och att det finns en rad vinster kopplat till det. En mer välstrukturerat och organiserad samverkan togs upp på några orter som en positiv följd av projektet. I ett par fall hade handläggarna bestämda mötestider för handläggarträffar och fyrpartssamtal. Arbetet upplevdes också fungera smidigare eftersom handläggarna lärt känna varandra och fått en ökad förståelse för varandras uppdrag. Samtliga orter menade också att de fått en ökad samsyn och ett minskat dubbelarbete genom att kommunikationen mellan handläggare förstärkts och alla arbetar mot samma mål. Den gemensamma handlingsplanen och kunskap om varandras resurser minskar risken för dubbelarbete men innebär också ett mer effektivt utnyttjande av resurserna. Stenungsund menade att samverkan har förbättrat deras kommunikation men att de ännu inte har lyckats fördela arbetet mellan de samverkande parterna. 10

11 SLUTRAPPORT MELLAN RUM Det har tagit lite tid att hitta våra roller också, turordning och hur vi lägger upp det här och vad vi har för gemensamma resurser och hur vi kan hantera dem. Nu börjar vi känna till varandras resurser och kan liksom bolla med dem. Det är lite mer en känsla för den gemensamma potten av resurser och det tycker jag är jättebra. Då går deltagaren hela vägen från helt oförmögen att arbeta till helt förmögen att arbeta och man har stöd hela vägen som man kan supporta dem med. kungsbacka Samtliga orter ansåg att de sparade tid genom samverkan samtidigt som samverkan också är arbetsintensivt. Några orter upplevde att projektet tagit mycket tid i anspråk främst vad gäller deltagar- och handläggarprogrammen samt de lokala processmötena, men de upplevde trots detta det som berikande. Tidssparande aspekter som nämndes var att det går snabbare att hitta rätt väg, beslutsvägarna blir kortare, det finns en samsyn runt deltagaren och en gemensam planering. Men även det att handläggare under perioder kunde släppa deltagaren eftersom de visste att andra ansvarade för deltagaren lyftes fram som positiva effekter av samverkan. Mindre positiva kommentarer i sammanhanget var den administrativa bördan i projektet, med redovisningen av medfinansieringen, vilken majoriteten upplevde som betungande och tidskrävande. Några orter nämnde vinster för deltagarna i form av en ökad samordning och att de slipper springa runt till olika handläggare. Handläggarna har också fått mer tid för deras ärende vilket minskar risken för att ungdomarna ska ramla mellan stolarna. Många orter uppgav också att deltagarna inte blev lika lätt avaktualiserade från arbetsförmedlingen. Ale, Kungsbacka och Lilla Edet uppgav att försörjningsstödet hade minskat vilket de menade är en effekt av en ökad samverkan. Då ungdomen inte blev avskriven från arbetsförmedlingen behövdes endast kompletterande försörjningsstöd vilket medförde att ungdomarna blev mer jobready och därmed skedde också en normalisering av deltagarens liv. Och jag tror att det här projektet Mellan Rum har bidragit till att vi har haft lättare att hålla kvar ungdomen som inskriven på arbetsförmedlingen och det innebär ju att ungdomarna behöver inte ett fullt försörjningsstöd utan de har bara ett kompletterande försörjningssätt. Det innebär ju också att de är mer jobready när de är inskrivna på arbetsförmedlingen och kan hålla sig kvar där. Alla har mer koll nu, även klienterna eftersom vi har en gemensam handlingsplan. kungsbacka Ökad regional samverkan nämndes av några orter som något positivt med Mellan Rum och utbytet med andra kommuner kring erfarenheter, tips och idéer. Även chefsnätverket och chefsdagarna som arrangerats inom ramen för projektet uppskattades av cheferna där de upplevde att de fått en regional samsyn kring vikten av samverkan och regionalt utbyte. Att Mellan Rum var ett regionalt projekt nämndes som en framgångsfaktor både vid intervjuerna och vid enkätsvaren då det krävs många deltagande orter för att uppnå den effekt som uppnåtts. Några chefer uppgav att samverkansprojektet gett dem ett utökat nätverk och samarbete, nya infallsvinklar och kontaktytor men även att ju fler kommuner som samverkar desto starkare blir påverkan. En chef uppgav att processen på kort sikt bromsas av den regionala samverkan då organisationen inte är redo för samverkan men blir bättre på lång sikt då organisationerna får en ökad samsyn. Diagrammet nedan visar chefernas uppfattning om att delta i ett samverkansprojekt och redovisas i procent. Vad tycker du om att 11 orter genomgått samma utvecklingsprocess? Ganska dåligt Bra Ganska bra Mycket bra 5 5 Hinder vid samverkan som framkom var svårigheter vid personalbyten och att hitta tider för gemensamma möten Fyrpartssamtal och handlingsplan Ale, Alingsås, Kungsbacka, Lilla Edet och Partille uppgav att de alltid genomför fyrpartssamtal med Mellan Rums ungdomar och skriver handlingsplaner som deltagarna får en kopia på. Andra orter gör det i olika hög grad där några orter menade att det händer att fyrpartssamtal inte genomförs på grund av svårigheter med att samordna fyrpartssamtalen. Fyrpartssamtalen tog mellan en halvtimme och en timme att genomföra. Ofta träffades handläggarna innan mötet för att utbyta information. Majoriteten upplevde att fyrpartssamtalet fungerade bra, men några orter hade upplevt att det varit lite trevande i början. Det upplevdes positivt att utifrån yrkesrollen och tillsammans med deltagarna försöka hitta bra och kreativa lösningar, vilket kunde vara svårt om deltagaren var blyg och tystlåten. Vissa deltagare behövde också flera möten innan de kunde formulera sina behov. Majoriteten av orterna upplevde att deltagarna uppskattade att få träffa alla handläggarna samtidigt. Det fanns en viss oro på några av orterna för att deltagarna skulle känna sig utsatta under fyrpartssamtalet eftersom de är i en beroendesituation. Alingsås diskuterade därför möjligheten att erbjuda deltagarna att ta med sig någon till fyrpartssamtalet

12 Deltagarna uppskattar att vi försöker samverka. Först när de kommer är de lite skeptiska för vi sitter tre och då känner de sig ensamma men om man förklarar upplägget och varför så trillar polletten ner, det är inte så dumt att slippa springa mellan de olika. Då tycker de att det känns bra. ALE Totalt inkom 136 handlingsplaner från perioden juni 2010 till februari 2011 varav några var uppföljningar. Utformningen på handlingsplanerna varierade där några orter uppgav att de skrev en detaljerad handlingsplan medan andras var grova skisser. Ale, Lilla Edet, Lerum och Partille använde sig av arbetsförmedlingens handlingsplan. Några handläggare uppgav att de var noga med att sammanfatta handlingsplanen på slutet av samtalet. Det förekom också att deltagaren själv fyllde i den gemensamma handlingsplanen. Majoriteten av orterna uppgav att den gemensamma handlingsplanen är ett bra verktyg som hjälper ungdomarna att känna sig delaktiga, komma ihåg tider och vad som beslutades under fyrpartssamtalet. För handläggarna själva blir ansvarsfördelningen också tydligare. Några handläggare menade att handlingsplanen blir mer individuell när alla parter deltar och kan bidra med sina resurser. Jag tror att det är ett jättebra verktyg egentligen. Också att det blir tydligare för klienten i fråga. Vi ska samarbeta och vem ska göra vad. Man lägger på personerna själva att fundera på vad vill jag och vart är jag på väg. MÖLNDAL Det fanns också några orter som menade att handlingsplanen inte har så stor betydelse för deltagarna utan att det är samtalet som räknas. Några trodde att deltagarna slängde handlingsplanen. Jag ser det mer som en process. Det är mer en produkt av vad vi har kommit fram till. Verktyget är ju samtalet. Har vi en gemensam plan, har vi en gemensam spelhalva. Vad är det för spel vi spelar? Vad vi skriver ned det är ju liksom en produkt. Det är inte det som är grejen. Grejen är att vi har ett gemensamt samtal och en gemensam plan. östra göteborg 4.5 Aktiviteter Vid intervjutillfällena hade alla handläggare deltagit i handläggarprogrammet men i varierande omfattning. Generellt var handläggarna positiva till programmet. Det fanns också handläggare som menade att de fått med sig konkreta verktyg som de kunde använda sig av i sitt arbete. Ett par orter hade velat få tillfälle till gemensam reflektion för att kunna omsätta de nya kunskaperna eller få fördjupa sig i ett par teman. Då handläggarprogrammet kommit i slutet av projektet och med täta intervall har det varit svårt för framför allt socialsekreterarna att få tid att gå på samtliga tillfällen. Samtliga orter har också deltagit i deltagaraktiviteterna vid minst ett tillfälle. Generellt sett upplevde handläggarna att deltagarprogrammet varit bra med god planering och ett varierat utbud. Flertalet orter vittnar om att många deltagare genomgått personlig utveckling under projekttiden och att deltagaraktiviteterna varit en viktig del. En deltagare hade efter Danmarksresan blivit intresserad av en lärlingsplats i Danmark och handläggaren planerar nu att åka dit med deltagaren. En annan positiv effekt som togs upp i några av fokusgrupperna var att handläggarna fick en annan kontakt med deltagarna och kunde se hur de fungerar i grupp. Jag tyckte att det var rätt så häftigt när vi har varit på resa och hade med oss en deltagare som definitivt inte var light. Det var ju jättehäftigt att se honom på den här resan och där blev det jättetydligt vad han hade för svårigheter rent socialt. Men han hängde med och tyckte att det var en jättebra resa. Jag tycker ändå att en del av de som har svårare problem har kunnat tillgodogöra sig deltagarprogrammet också. MÖLNDAL Deltagaraktiviteterna har tagit mycket tid från handläggarna samtidigt som de har fått kunskap som de kan använda till andra ungdomar och kan hitta andra arbetsmetoder. Uppföljningarna såg olika ut. De skedde antingen som enskilda samtal med någon av handläggarna eller i form av nya fyrpartssamtal. Det är också olika hur uppföljningarna dokumenteras, några ger muntlig information vid uppföljningen medan andra skriver en ny gemensam handlingsplan. 12

13 SLUTRAPPORT MELLAN RUM 4.6 Insatser Samtliga orter har haft svårt att göra av med pengarna i resurspotten. En anledning var att många inte vågade använda den i början då de inte visste om de klarade medfinansieringen. Orterna upplevde även att det var svårt att veta vad resurspotten fick användas till och att ESF:s regelverk satte stopp för många idéer. Några orter har haft en workshop med deltagarna för att förstå vilka behov som kunde mötas via resurspotten. I Östra Göteborg hade deltagarna kallats till ett informationsmöte där de fått information om vilka insatser stadsdelen har för att sedan lista dem på en intresseanmälan. I stort sett var alla nöjda med de insatser som genomförts inom ramen för resurspotten. En kommun framförde kritik mot handledarutbildningen då det inte stämde överens med de förväntningar de hade på den. I synnerhet har tre nya insatser skapats genom projektet; OCN, arbetsplatsförlagda utbildningar och anställning av en resursperson. Vi är ju väldigt inne på det här att de ska välja själva och de ska veta själva och de ska komma med egna förslag. Vi vill inte pracka på dem något. Men det är svårt för den här gruppen och det har vi väl lärt oss nu att det inte är alltid de vet vad som finns och då är det svårt att välja. Lilla Edet De insatser som respektive ort valt att satsa på finns i faktarutan intill. Nedan tas några exempel upp: Insatser från resurspotten på olika orter: Ale: Killgrupp, coach för mer intensivt och individuellt arbete, teoridelen på körkort och riskettan. Alingsås: Resursperson från arbetsförmedlingen, Göteborgsdag med studiebesök, föreläsning, friskvårdsdag, rese- och boendebidrag. Härryda: OCN, träning med personliga tränare, gymkort, hälsodag, studiebesök till Glasgow för handläggarna och till Oslo för deltagarna. Kungsbacka: Resursperson, utredningar, prova på träning och träningskort. Lerum: OCN, truckkort, teori för körkort, kursmaterial, hundmassagekurs, Ekonomismart och praktikhandledarutbildning. Lilla Edet: Livskunskap, truckutbildning, föreläsning, ekonomismart och praktikhandledarutbildning. Mölndal: Föreläsare, studiebesök till Oslo, truckkort, teori och riskettan för körkort, handledarutbildning, gymkort och utredningar. Partille: Studiematerial, OCN och KBT-kurs. Stenungsund: Studieresa till Stockholm, utvecklat trappmodellen och praktikhandledarutbildning, Östra Göteborg: Arbetsplatsförlagt lärande som leder till jobb som barrista, mopedreparatör eller på lager, Ekonomismart och utredningar. Arbetsplatsförlagt lärande Härryda, Lerum och Partille har lagt resurser på arbetsplatsförlagt lärande i form av OCN. Östra Göteborg har satsat på arbetsförlagt lärande inom barrista, mopedreparatör och lager vilket ska leda till anställningar för deltagarna. Samtliga tre orter upplevde idén med OCN som bra men tyckte att metoden var krånglig och tidskrävande. Vid intervjutillfället stod alla tre orterna inför att implementera metoden i orten. Svårigheter som nämndes var att hitta ett intresserat företag samtidigt med en matchande ungdom och att handläggarna fått för lite utbildning för att klara av de krav som ställs på dem. På en ort efterfrågade handläggarna deltagande från chefernas sida på OCN-utbildningen eftersom de hade svårigheter att förklara metoden. Vi känner nog lite motstånd i att driva igenom detta för vi känner oss ganska så ensamma i det och att vi inte har kompetensen till detta egentligen. Det är för lite utbildning känner vi att vi har fått för att kunna leva upp till det här kravet som ställs på oss som OCNutbildare för det är ändå vi som ska ta hand om det här materialet och godkänna det. Lerum Resursperson Kungsbacka och Alingsås valde att anställa en resursperson för resurspotten men även andra lösningar har använts av orterna, exempelvis en coach som ska arbeta mer intensivt med ungdomarna eller en personalstrateg. Resurspersonerna i Kungsbacka och Alingsås har haft samtal med ungdomarna om att söka arbete, deltagarens livssituation och lotsa vidare med den planering som bestämdes på fyrpartssamtalet. För resurspersonen i Alingsås har det ännu gått för kort tid för att se några effekter. Det kan vara vad som helst och inte bara fokus på att söka jobb utan det kan handla om livet i stort. Där kan jag kliva tillbaka och där jag kan bli en person de kan prata med. Jag är inte bara den där myndighetspersonen som kan påverka dem på något sätt och kan påverka genom att dra tillbaka ersättning. Det är skillnad för de är mycket mer öppna, det kan ju också ha med det att göra att jag träffar dem mer ofta och lär känna dem mer. Det finns inga förväntningar på att vi idag ska ha kommit fram till någonting ALINGSÅS Resurspersonen i Kungsbacka har suttit med på i stort sett alla fyrpartssamtal. Det är också resurspersonen som tar ansvar över alla handlingsplaner och oftast skriver dem under fyrpartssamtalet. Resurspersonen träffar deltagarna regelbun- 13

14 det och stöttar deltagarna att genomföra det som bestämts i handlingsplanen och skriver veckobrev till alla handläggare. Hon har även samlat ungdomarna för gruppaktiviteter, exempelvis träning på gym. Resurspersonen i Kungsbacka ser enorma möjligheter med att få utveckla en verksamhet för ungdomarna. Både handläggarna och resurspersonen uppgav att deltagarna vuxit som personer, att de trivs mer med livet, fått bättre självförtroende genom att de får ett socialt sammanhang och börjat motiveras till att göra något. Sedan resurspersonen anställdes har fler deltagare kommit till deltagaraktiviteterna. Både handläggare och chefer beskriver resurspersonen som kittet mellan dem och deltagarna. Kungsbacka har valt att behålla resurspersonen efter projektets slut då vinsterna är många. 4.7 Stöd Stödet från projektledningen uppskattades av samtliga orter. De lokala handläggarträffarna gav möjlighet till reflektion menade handläggarna. Projektledningen satte upp ramarna för projektet, gav råd och tips, var bollplank och strukturerade upp mötena så att de blev kreativa. De orter som var trögstartade uppskattade projektledningens stöd och ihärdighet att aktivt delta i projektet men också att de ställde krav på dem. En chef var imponerad av hur projektledningen lyckats driva på en process som denne inte ens var medveten om vara inne i. Jag tycker också att de har gjort väldigt bra ifrån sig de som varit projektledare. De har slitit på. De har tagit vår frustration och de har hållit modet uppe och verkligen hållit blåslampan på oss chefer Mölndal Utvärderingen visar att det underlättat för handläggarna när cheferna aktivt har prioriterat Mellan Rum. Cheferna själva uppgav att det har funnits resursbrist och tidvis varit svårt att frigöra tid för handläggarnas arbete. I Östra Göteborg har cheferna själva fått vara drivande och engagerade gentemot handläggarna för att få dem att orka fortsätta när problem uppstått. Från chefernas sida önskade en ort större tydlighet kring chefernas ansvar i projektet och vad som är projektledningens ansvar. Tabellen nedan 11 visar de delar cheferna själva uppgett att de bidragit med inom projektet. Bidragit med Antal svar Uppmuntrat och stöttat medarbetare 17 Följt upp processen 10 Drivit på processen 7 Frigjort tid för medarbetare 8 Undanröjt hinder 5 Prioriteringsvägledning till medarbetare 3 Med att undanröja hinder menade två chefer samförstånd kring tillämpningen av sekretesslagen på arbetsförmedlingen, regler runt upphandling och tidspressen. Två chefer hade även bidragit med att driva implementeringsprocessen, ansvar och administration. Handläggarna på en ort ville få mer information om idéer och tips från andra orter medan en annan ort hade velat få mer information, råd och tips kring resurspotten på ett tidigare stadium i projektprocessen. 11. Frågan var ett flervalsalternativ så den totala svarsfrekvensen är högre än

15 SLUTRAPPORT MELLAN RUM Och där kan man ju se då skillnaden då från oss som jobbar i två kommuner, att det är väldigt stor skillnad hur man har organiserat sig. Som ni då som har ungdomar hos alla handläggare medan man i Ale har ungdomshandläggare på socialtjänsten. Och då blir ju samarbetet enklare istället för att en person ska företräda sina kollegor. Lilla Edet 4.8 Implementering Nästan samtliga orter ska ha lokala implementeringskonferenser för att hitta gemensamma former för arbetet efter projektet. Redan nu har vissa diskussioner och förarbeten kommit igång med implementeringsarbetet. Majoriteten av de deltagande orterna ska fortsätta med fyrpartssamtal och med att skriva gemensamma handlingsplaner. En ort uppgav att de inte kommer att göra det i samma utsträckning som i projektet. Nedanstående tabell 12 visar vilka delar cheferna vill implementera efter projektets slut. Case Kungsbacka Delar att implementera Antal svar Fyrpartssamtalet 17 Gemensam handlingsplan 14 Insatser som utv från resurspotten 9 Handläggarprogrammet 4 Resursbanken 3 Deltagarprogrammet 2 Ytterligare delar som skulle implementeras som framkom genom enkäten var fortsatt utveckling av samarbetet och fortsatt stort fokus på ungdomar med särskilda behov. I Lilla Edet restes en oro över att endast en handläggare varit aktiv från IFO vilket försvårar implementeringsarbetet. En arbetsförmedling som arbetat både i Ale och Lilla Edet med projektet har sett att ha en ungdomshandläggare är en framgångsfaktor i samverkan. En rad samverkansformer har påbörjats utifrån den redan upparbetade samverkan. I Mölndal, Härryda och Ale kommer handläggare att finnas tillgängliga på varandras kontor. I Alingsås och Kungsbacka byggs en större organisation upp runt samverkan där andra parter såsom exempelvis fritid och utbildning ingår. Här intill presenteras fallet Kungsbacka. 12. Summan av svar är fler än 21 då respondenten kunde välja flera svarsalternativ. Att starta upp ett ungdomens hus (Kicken) i Kungsbacka är ett politiskt beslut där samverkan utökas till att också gälla handikappsomsorgen, livsstilsenheten, familjestödsteamet och öppenvårdsteamet. Förutsättningarna för att kunna fortsätta samverkan på samma sätt ökar. Fyrpartssamtalen kommer att flyttas dit och handläggarna ska vara där viss del av sin arbetstid. Här kommer också den resursperson som anställdes för resurspotten att fortsätta arbeta specifikt med målgruppen. Ungdomarna som nu är med i Mellan Rum fungerar som testgrupp och får komma med idéer inför uppstarten, till exempel komma med förslag på namn på verksamheter eller utforma blanketter. Det blir därför en naturlig fortsättning på Mellan Rum där ungdomarna kan fortsätta vara delaktiga i en permanent verksamhet och så småningom förhoppningsvis komma ut i arbete. Kommunen kommer också att ha en speciell implementeringskonferens med representanter från Mellan Rum och Kicken där modellen ska presenteras och föras vidare. Även ett samhällsekonomiskt bokslut kommer att genomföras och användas som underlag för implementeringen i framtiden. Arbetssättet ska införas även för personer mellan 25 och 35 år eftersom de ser att det gör skillnad. 15

Mellan Rum tillsammans öppnar vi dörrarna!

Mellan Rum tillsammans öppnar vi dörrarna! Mellan Rum tillsammans öppnar vi dörrarna! Ale, Alingsås, Bergsjön, Härryda, Kortedala, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund 1 BAKGRUND Svårigheter för unga att etablera sig på

Läs mer

SLUTRAPPORT MELLAN RUM

SLUTRAPPORT MELLAN RUM SLUTRAPPORT MELLAN RUM INNEHÅLL PROJEKT MELLAN RUM 3 1 BAKGRUND 4 2 UTVÄRDERINGEN 5 2.1 SAMMANFATTNING AV DELUTVÄRDERINGEN 5 2.2 SLUTUTVÄRDERINGENS FRÅGESTÄLLNINGAR 5 2.3 DATAINSAMLING 5 2.4 DATAANALYS

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun VOK AB Delrapport ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Mars 2010 VOK AB Nygatan 24 52330 Ulricehamn Tel: 0321 12105 www.vok.se

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(8) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):mars 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv sida 1 av 8 SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv Analys/återkoppling från fokusgrupper och deltagarenkät Joel Hedlund, European Minds sida 2 av 8 Deltagarnas syn på projektet SPIRA Integration

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport sida 1 av 10 Trainee Steget in i yrkeslivet Utvärderingsrapport Joel Hedlund, European Minds Innehållsförteckning sida 2 av 10 Sammanfattning av projektet 3 Metod/sammanställning av utvärderarens metod

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Lärande utvärdering i praktiken

Lärande utvärdering i praktiken Lärande utvärdering i praktiken De flesta anser att de känner till begreppet lärande utvärdering Känner aktörerna till begreppet lärande utvärdering? Vad är lärande utvärdering enligt de intervjuade? Tillvarata

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA Avsedd för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA TUNA-PROJEKTET Datum Reviderad 2010/04/27

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

FÖRSTEGET. Delrapport

FÖRSTEGET. Delrapport FÖRSTEGET Delrapport 2016-01-01 2016-06-30 Rapportförfattare: Sara Svensson 2016-06-20 Lägesrapport Projektet Försteget har nu verkat aktivt i 10 månader mot målgruppen unga vuxna som har ett omfattande

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Bilaga III Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Slututvärdering Företagarringen Som en del i Ambassadörsprojektet ingår enligt projektplanen att Skapa och utveckla 1-2 företagar/verksamhetsringar

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

GRs projektredovisning för

GRs projektredovisning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Box 5073 402 22 Göteborg Organisationsnummer 222000-0265 K-person på GR är Lotta Wall Kontaktperson på Dialoga är Maj Bjurving Medel rekvireras till Göteborgsregionens

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Samverkan och metodutveckling för förbättrat stöd till unga som utsatts för sexuella övergrepp

Samverkan och metodutveckling för förbättrat stöd till unga som utsatts för sexuella övergrepp Utvärdering av projektet Samverkan och metodutveckling för förbättrat stöd till unga som utsatts för sexuella övergrepp Fil dr Lisbeth Lindahl Vem hjälper unga utsatta för sexuella övergrepp? Hotell Riverton:

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar?

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar? 5. O r g a n i s a t i o n e n s o m 40 Att kvalitetssäkra Att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen är ett viktigt steg i arbetet mot diskriminering, men för att få ett helhetsperspektiv måste flera aspekter

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Utvärdering av regionala stödresurser för ASI/DOK Göteborgsregionens kommunalförbund

Utvärdering av regionala stödresurser för ASI/DOK Göteborgsregionens kommunalförbund Göteborgsregionens kommunalförbund Christina Fix Box 5073 402 22 Göteborg Mobil: 0738-51 80 26 Utvärdering av regionala stödresurser för ASI/DOK 2007-2010 Göteborgsregionens kommunalförbund Stödresursprojektet

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Rapport om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008 kvalitetssäkring av den sociala barnavården genom användande av systemet BBIC

Rapport om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008 kvalitetssäkring av den sociala barnavården genom användande av systemet BBIC GR Lotta Wall 2009-12-01 Rapport om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008 kvalitetssäkring av den sociala barnavården genom användande av systemet BBIC Kommun Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Norra Hisingen 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till för

Läs mer

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner - Examensarbete av Lina Smith och Petra Hansson, socionomprogrammet inriktning verksamhetsutveckling, Malmö Högskola Kontakt:

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Slutvärdering Projekt Arbete för det goda livet

Slutvärdering Projekt Arbete för det goda livet Slutvärdering Projekt Arbete för det goda livet April 2013 Anette Moberg 1 Sammanfattning Arbete för det goda livet var ett samverkansprojekt mellan Billströmska folkhögskolan, Fristad folkhögskolan, Trollhättans

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %.

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %. ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 5 53 Resultat; Lärling Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer