Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag."

Transkript

1 Nr 6 Till Styrelsen Förslag till ny Affärsplan Bakgrund Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. Stockholm Parkering förvaltar och driver parkeringsanläggningar inom Stockholm stad. Detta gäller både anläggningar som ägs av Stockholm Parkering men också ett stort antal med andra fastighetsägare och uppdragsgivare. Under hösten 2012 genomfördes en kortare utvärdering av nuvarande affärsplan. En av slutsatserna i utvärderingen av nuvarande affärsplan är att bolagets vision och affärsidé är alltför allmänt hållna och saknar därför relevanta kopplingar till Stockholm Parkerings uppdrag. En ytterligare svaghet som uppmärksammades i den tidigare affärsplanen är att den inte bidrar till en tydlig transparens. Detta har inneburit att det uppstått ett glapp mellan affärsplan och vidare nedbrytning i mer operativa planer. Arbetsprocess Steg 1. Arbetet med den nya affärsplanen har därför varit fokuserat på att sätta fingret på Stockholm Parkerings uppgift i Stockholm stad. Stockholm stad befinner sig i en spännande och väldigt snabb utveckling, där Stockholm Parkering har en viktig roll att spela. Affärsplanen har ett makroperspektiv sett till Stockholm stads behov inom ramen för bolagets kompetens som kopplats till Stockholms stads övergripande vision, Vision Steg 2. Efter att styrelsen beslutat om affärsplanen påbörjas ett arbete på avdelningsnivå inom Stockholm Parkering. Affärsplanen ska då brytas ner i fyra styrdokument. Marknadsavdelningen ska upprätta en marknadsplan, Byggavdelningen ska upprätta en investeringsplan, Förvaltnings- och driftavdelningen ska upprätta en underhålls- & driftplan och teknikplan samt att ekonomiavdelningen ska ta fram en ekonomiplan med nyckeltal. Arbetet med de fyra nedbrutna planerna ska påbörjas i januari 2013 och vara helt klart 1 maj. Investeringsplanen fastställs av styrelsen och övriga planer av VD. De nedbrutna planerna kan behöva revideras löpande under året. Steg 3. I det avslutande steget kommer respektive avdelningsplan att brytas ner på individ och/eller enhetsnivå. Former för detta kommer att utvecklas under år

2 Steg 4. En affärsplan måste vara ett levande dokument för att inte snabbt tappa sin relevans som styrdokument. Därför ska en revidering av affärsplanen genomföras senast sista december Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta - Att anta föreslagen affärsplan - Att uppdra till VD att upprätta: Marknadsplan Investeringsplan Underhålls- & driftplan samt teknikplan Ekonomiplan med nyckeltal Christian Rockberger VD Bilaga 1 Affärsplan 2

3 Stockholm Parkering En central aktör för Stockholms utveckling och framgång Affärsplan

4 Innehållsförteckning Förord... 3 Vision... 4 Affärsidé... 4 Kärnvärden... 5 Strategier... 6 En plan blir fyra

5 Förord Stockholm Parkering ska vara en nyckelspelare och strategiskt instrument för våra ägare i arbetet med att utveckla Stockholm stad. För att klara denna viktiga roll krävs att bolaget har en tydlig färdriktning. Efter att under hösten 2012 utvärderat bolagets affärsplan blev det tydligt att bolagets vision och affärsidé är alltför allmänt hållna och saknar därför relevanta kopplingar till Stockholm Parkerings uppdrag. Affärsplanen saknade också vidare nedbrytning på många områden. Arbetet med den nya affärsplanen har därför varit fokuserat på att sätta fingret på Stockholm Parkerings uppgift i Stockholm stad. Affärsplanen ska belysa Stockholm stads behov inom ramen Vision 2030 som kopplats till bolagets nuvarande och eftersträvade kompetens. För att öka transparensen ska affärsplanen brytas ner i fyra styrdokument, en för varje avdelning inom bolaget. Arbetet med de fyra nedbrutna planerna ska påbörjas i januari 2013 och vara helt klart 1 maj. Investeringsplanen fastställs av styrelsen och övriga planer av VD. De nedbrutna planerna kan komma att revideras löpande under året. Som VD är jag mån om att delaktigheten och förståelse för den egna insatsens betydelse för att nå bolagets mål. Därför kommer respektive avdelningsplan att brytas ner på individ eller enhetsnivå. En affärsplan måste vara ett levande dokument för att inte snabbt tappa sin relevans som styrdokument. Därför ska en revidering av affärsplanen genomföras senast sista december Christian Rockberger VD 3

6 Vision Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! En vision är en framtidsbild som är så stark att den driver till handling. En stark vision fungerar både som bränsle och vägvisare, den hjälper företaget att motivera medarbetare, attrahera kunder och partners och att ta strategiskt viktiga beslut. Stockholm är på många sätt en motor inte bara för Sverige utan för hela Skandinavien. I Stockholmsregionen finns och bildas ständigt nya jobb. För att Stockholm ska fortsätta att växa behöver stadens värdefulla mark användas mer effektivt och frigöras från parkerade bilar och öka framkomligheten på gatorna. I stadens övergripande vision, Vision 2030, förespås att Stockholm kommer att växa med mer än en halv miljon människor. Gatuutrymmet kommer dock inte att växa. Därför måste gatuutrymmet användas mer effektivt. I första hand kommer den rörliga kapacitetsstarka trafiken prioriteras och parkeringen kommer att nedprioriteras. Affärsidé Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass genom att frigöra gator från söktrafik & parkerade bilar, genom att skapa Attraktiva-, Miljövänliga-, Tillgängliga- och Trygga parkeringsanläggningar. Affärsidén är ett första steg att konkretisera bolagets vision och exemplifiera på vilket sätt som Stockholm Parkering bidrar till Stockholms möjligheter att fortsätta växa. Vår värdeskapande process kan illustreras genom schemat nedan. Skulle vårt mål endast vara att leverera ekonomisk avkastning skulle vi i största mån fokusera vår verksamhet till denna process. Men som kommunalt bolag är det även viktigt hur vi uppnår våra mål. Våra ägare har även direktiv som kan ligga parallellt med vår värdeskapande process. Stockholm Parkering ska stå för attraktiva, miljövänliga, tillgängliga och trygga parkeringsanläggningar. 4

7 Kärnvärden Attraktiva Miljövänliga Tillgängliga Trygga Stockholm Parkering har under lång tid haft ett kvalitetsarbete som syftar till att tillhandahålla rena och ljusa parkeringsanläggningar där miljöarbetet är prioriterat. För att lyfta detta arbete ytterligare med ambitionen att få genomslag på hela bolagets verksamhet har Stockholm Parkering valt att fokusera på fyra kärnvärden. De kärnvärden som Stockholm Parkering har valt är centrala begrepp i bolagets dagliga verksamhet. Dessa kärnvärden är samtidigt ett tydligt avstamp för vilka värdeord som har särskild betydelse i bolagets varumärkesuppbyggnad. För att kärnvärdena ska ha betydelse ska de återfinnas i de nedbrutna planerna för respektive avdelning, riktlinjer och policydokument. Stockholm Parkering skall vara attraktivt. Attraktiviteten ska finnas i de associationer som väcks av varumärket. Det ska vara attraktivt att parkera i både de parkeringsanläggningar bolaget äger men också i de parkeringsanläggningar där bolaget agerar som operatör. Stockholm Parkering ska vara en attraktiv partner för privatpersoner, fastighetsägare och andra företag. Stockholm Parkering skall vara miljövänligt. En parkeringsanläggning med Stockholm Parkerings logotyp ska vara en garant för en parkeringsanläggning som aktivt arbetar med miljöhänsyn. Stockholm Parkering ska vid betydande upphandlingar ställa tydliga miljökrav. Stockholm Parkering ska ta ett tydligt ansvar för att öka miljövänliga transporter. Vid nybyggnation är det av särskild vikt att beakta ett miljöperspektiv både för den färdiga anläggningen men också under själva byggprocessen. Därför ska miljövändlig teknik prioriteras. Stockholm Parkering skall vara tillgängligt. Att vara tillgänglig innebär att det ska vara lätt att nå Stockholm Parkering. Detta gäller oavsett om behovet är att hitta en parkeringsplats eller att få kontakt med bolaget. Stockholm Parkering ska även systematiskt arbeta för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att använda bolagets tjänster. Stockholm Parkering skall vara tryggt. Det är få ord som har är så starkt värdeladdat som just trygghet. För Stockholm Parkering innebär trygghet att vara en trygg samarbetspartner, leverantör, kund eller arbetsplats. Stockholm Parkering är ekonomiskt stabilt och bolaget strävar efter långsiktighet i de affärsrelationer som inleds. Kunder ska känna sig trygga med bolagets sätt att hantera personuppgifter, synpunkter och betalningar. Stockholm Parkering ska även arbeta förebyggande genom exempelvis ett systematiskt brandsäkerhetsarbete. För att en anläggning ska upplevas som trygg att vistas i så är det viktigt att den är ljus och ren. 5

8 Strategier Att tillhandahålla attraktiva parkeringsplatser som alla vill använda Att parkeringsplatserna har en hög nyttjandegrad Att avlasta gatunätet och bidra till en bättre stadsmiljö genom infartsparkeringar och parkeringsgarage. Att ta en aktiv roll i stadens planering Att bejaka ny och miljövänlig teknik Att ha en god ekonomi som möjliggör nya garage En strategi beskriver vägen till ett mål. En utmaning är att ha strategier som leder till samma mål och inte är kontraproduktiva. Stockholm Parkering har valt att fokusera på sex övergripande strategier för att uppnå affärsidén och i förlängningen sträva mot visionen. Som kommunalt bolag är även vägen att uppnå målen av vitalt intresse. Strategierna har valts för att stödja stadens långsiktiga arbete, vilket exemplifieras nedan. Att tillhandahålla attraktiva parkeringsplatser som alla vill använda I ett framtida Stockholm utgår vi från att en större andel av parkeringen kommer att ske i våra garage. Därför måste garagen leva upp till våra kärnvärden som attraktiva, miljövänliga, tillgängliga och trygga. Att parkeringsplatserna har en hög nyttjandegrad En hög nyttjandegrad är inte enbart ett medel för bolaget att uppnå en lönsamhet utan ett egenvärde i sig. Desto högre beläggning anläggningarna har, desto större är avlastningen av gatunätet och desto större nytta gör de. Att avlasta gatunätet och bidra till en bättre stadsmiljö genom infartsparkeringar och parkeringsgarage. I ett växande Stockholm där stockholmarna blir allt fler samtidigt som gatunätet inte blir bredare, därför behöver gatuutrymmet prioriteras hårdare. Staden har slagit fast att den kapacitetsstarka och rörliga trafiken ska prioriteras. Långtidsparkerade bilar längs kantstenarna kommer att behöva ge plats åt cykelbanor, kollektivtrafikfält eller fler körbanor. Stockholm Parkerings bidrag blir här att genom nya garage och infartsparkeringar avlasta det befintliga gatunätet. De parkeringsplatser som våra nya garage skapar kan även användas till en förbättrad gatumiljö. Flera av våra garage har omdanat döda torg med parkerade bilar till levande platser med liv och rörelse. Exempel på detta är Medborgarplatsen och Polishusparken. Att ta en aktiv roll i stadens planering Genom att finnas med tidigt i stadens planering kan vi både bidra med vår kunskap och komma in som en intressent när det gäller parkering i ett tidigt skede. Då kan exempelvis frågan om samnyttjande av parkering genom p-köp prövas redan i planeringsskedet. Att bejaka ny och miljövänlig teknik Som kommunalt bolag har vi ett särskilt ansvar att pröva ny miljövänlig teknik. Det kan både handla om att underlätta för tekniska landvinningar genom exempelvis laddmöjligheter för elbilar eller använda energisnål LED-belysning. Att aktivt använda ny teknik har också inneburit fruktbara samarbeten som är bra för miljön så som att SL accesskort fungerar som 6

9 betalmedel vid vissa infartsparkeringar. Det är viktigt att fortsätta utveckla användarvänlig teknik för att underlätta för parkören att hitta en ledig parkeringsplats. Att ha en god ekonomi som möjliggör nya garage Att våra ägare även har andra krav på oss än rent ekonomiskt utfall minskar inte vårt krav att verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt. Det är tvärt om en förutsättning för att bolaget ska ha möjlighet att både leverera en ekonomskavkastning och samtidigt ha resurser att genomföra det som inte är rent företagsekonomiskt befogat. Samma förändringstryck ska finnas på Stockholms Parkering som på ett privat parkeringsbolag. 7

10 En plan blir fyra Marknadsplan Investeringsplan Underhålls- & driftplan samt teknikplan Ekonomiplan med nyckeltal Affärsplanen kan sägas utgöra ramen för vilken kompassriktning som Stockholm Parkering ska arbeta mot. Utan vidare nedbrytning hänger Affärsplanen i luften. Därför är Marknadsplanen, Investeringsplanen, Underhålls- & driftplan samt teknikplan samt Ekonomiplan med nyckeltal helt avgörande om företagets vision ska få genomslag. Flera av de ovan nämnda planerna kommer att innehålla aktiviteter som ska bidra till att uppnå Affärsplanens mål. 8

Årsredovisning 2012. Fondväggen i P-hus David Bagare

Årsredovisning 2012. Fondväggen i P-hus David Bagare Årsredovisning 2012 Fondväggen i P-hus David Bagare 1 » 75 000 p-platser» 930 ytparkeringar» 240 garage» 29 egna anläggningar» 21 infartsparkeringar 2 » Innehåll VD Christian Rockberger om det ekonomiska

Läs mer

3 01 Årsredovisning 2

3 01 Årsredovisning 2 Årsredovisning 2013 Vi arbetar med innovation i en strukturerad process för att skapa nya affärsmöjligheter och kundvärden där medarbetarnas engagemang och idéer driver innovationsprocessen. Förändringskompetens

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

PARKERING MALMÖ ANSVARAR FÖR MER ÄN 32 000 PARKERINGSPLATSER ÅT OLIKA FASTIGHETSÄGARE I MALMÖ. PÅ MALMÖ STADS UPPDRAG ANSVARAR VI ÄVEN FÖR

PARKERING MALMÖ ANSVARAR FÖR MER ÄN 32 000 PARKERINGSPLATSER ÅT OLIKA FASTIGHETSÄGARE I MALMÖ. PÅ MALMÖ STADS UPPDRAG ANSVARAR VI ÄVEN FÖR ÅRSREDOVISNING 2014 PARKERING MALMÖ ANSVARAR FÖR MER ÄN 32 000 PARKERINGSPLATSER ÅT OLIKA FASTIGHETSÄGARE I MALMÖ. PÅ MALMÖ STADS UPPDRAG ANSVARAR VI ÄVEN FÖR ÖVERVAKNING AV GATOR OCH TORG, SERVICE AV

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

RIKTLINJER FÖR STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT 2007. Granskning av miljöledningsarbetet. Malmö stad

R EVISIONSRAPPORT 2007. Granskning av miljöledningsarbetet. Malmö stad R EVISIONSRAPPORT 2007 Granskning av miljöledningsarbetet Malmö stad Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte

Läs mer

Bevakning av den kommunala omvärlden

Bevakning av den kommunala omvärlden Bevakning av den kommunala omvärlden Ett praktikfall på Västerviks kommun Jakob Kindesjö Mikael Johansson Examensarbete, 10 p, Informationsdesign Informationssökning och omvärldsanalys, 120 p Handledare:

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Propositioner. Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016

Propositioner. Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016 Fullmäktige 2013 Propositioner Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016 4 Häfte 4 Innehåll Proposition om Färdplan

Läs mer

2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!!

2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Tjänsteskrivelse 1 Handläggare Therese Bäckström Zidohli 2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Kommunstyrelsen Kulturhus Skellefteå Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-24

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer