Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister"

Transkript

1 Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister särskilt om Internetrelaterade inträng av Ulf Maunsbach

2 INNEHÄLLSFÖRTECKNING FÖRORD INNEHÄLLSFÖRTECKNING FÖRKORTNINGAR FÖRKLARINGAR I III XVII XXI DELI UTGÄNGSPUNKTER 1 1 SYFTE, AVGRÄNSNINGAR OCH DISPOSITION 3 1. l SYFTE OCH CENTRALA FRÄGESTÄLLNINGAR AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION 11 2 MATERIAL li 2.1 INLEDANDEANMÄRKNINGAR SÄRSKILT OM ANVÄNDNINGEN AV UTLÄNDSKT MATERIAL AKTUELL PRAXIS AKTUELL REGLERING INLEDANDEANMÄRKNINGAR SVENSKAINTERNA REGLER Aktuella regier i rättegängsbalken Aktuella regier i varumärkeslagen En kommentar om föreslagna ändringar i varumärkeslagen och i rättegängsbalken GEMENSKAPSRÄTT Bryssel-/Luganoreglerna Särskilt om tolkningen av Bryssel-/Luganoreglerna Förordningen om gemenskapsvarumärken 22 III

3 IV INTERNATIONELLA KONVENTIONER OCH ANDRA RÄTTSAKTER Inledande anmärkningar Pariskonventionen Bakgrund Principen om nationeil behandling Telle-quelle-principen Pariskonventionens internationellt privat- och processrättsliga Status Madridarrangemanget och protokollet Förslaget till en Haagkonvention om Jurisdiktion Alternativ tvistlösning REKOMMENDATIONER WIPO:s ständiga kommitte om varumärken WIPO:s rekommendation om varumärkesanvändning pä Internet FORSKNINGSLÄGET AVSLUTANDE REFLEXIONER 32 DEL II BAKGRUND OCH PROBLEMEN 21 3_ VARUMÄRKESRÄTTSLIGA KARAKTÄRSDRAG 2Z 3.1 INLEDANDEANMÄRKNINGAR TERRITORIALITET REGISTRERADE VARUMÄRKEN SÄRSKILT OM INARBETNING SÄRSKILT OM GEMENSKAPSVARUMÄRKEN SAMEXISTENS OCH RÄTTIGHETSKONKURRENS INTRÄNGSGRUNDANDE VARUMÄRKESANVÄNDNING 43 4 TALAN IVARUMÄRKESMÄL _JA 4.1 INLEDANDEANMÄRKNINGAR 44

4 4.2 FULLGÖRELSETALAN INLEDANDEANMÄRKNINGAR SKADESTÄNDSTALAN FÖRBUDSTALAN TALAN OM REGISTRERINGS UPPHÄVANDE M.M POSITIV- OCH NEGATIV FASTSTÄLLELSETALAN INTERIMISTISKA BESLUT AVSLUTANDE REFLEXIONER 49 5 INTERNETRELATERAD VARUMÄRKESANVÄNDNING INLEDANDEANMÄRKNINGAR INTERNET - BAKGRUND OCH UPPBYGGNAD ALLMÄNT OM INTERNETKOMMUNIKATION INTERNETKOMMUNIKATION OCH DOMÄNNAMN INLEDANDE OM DOMÄNNAMNSSYSTEMET OM GENERISKAOCH NATIONELLATOPPDOMÄNER SÄKERHET OCH ANSVAR AVSLUTANDE REFLEXIONER INTERNETRELATERADEVARUMÄRKESINTRÄNG INLEDANDEANMÄRKNINGAR VARUMÄRKESINTRÄNG GENOM DOMÄNNAMNSANVÄNDNING Inledande anmärkningar Exempel frän praxis Alternativ tvistlösning pä domännamnsomrädet VARUMÄRKESINTRANG GENOM ANVÄNDNING AV METATAGGAR Inledande anmärkningar Exempel frän praxis VARUMÄRKESINTRANG GENOM ANVÄNDNING AV LÄNKAR OCH RAMAR Inledande anmärkning Exempel frän praxis 68 V

5 VI 5.6 INTERNETRELATERAD VARUMÄRKESANVÄNDNING I KORT SAMMANFATTNING 70 6 DEN GRÄNSÖVERSKRIDANDE DIMENSIONEN ZI 6.1 INLEDANDEANMÄRKNINGAR ANKNYTNINGIENFYSISKVÄRLD INLEDANDE OM DOMSRÄTT KVALIFIKATIONSPROBLEMET Inledande anmärkningar Kvalifikation vid domsrätt Lagval vid kvalifikationen Särskilt om kvalifikation i samband med tolkning av Bryssel-/Luganoreglerna PREJUDICIELL PRÖVNING DLSKRETIONÄR PRÖVNING AV DOMSRÄTTSFRÄGAN ORDRE PUBLIC ANKNYTNING I EN DIGITAL VÄRLD INLEDANDEANMÄRKNINGAR LOKALISERING AV HANDLINGAR HANDLINGENS "GLOBALA" EFFEKT TEKNIK OCH TERRITORIALITET INTERNETRELATERADE VARUMÄRKESTVISTER AV GRÄNSÖVERSKRIDANDE KARAKTÄRI KORT SAMMANFATTNING 86 DEL III DOMSRÄTTEN 8Z Z KOMPARATIV UTBLICK INLEDANDEANMÄRKNINGAR DOMSTOLARNAS SAKLIGA BEHÖRIGHET - SUBJECT-MATTER JURISDICTION INLEDANDEANMÄRKNINGAR 90

6 7.2.2 SAKLIG BEHÖRIGHET ATT PRÖVAIMMATERIALRÄTTSTVISTER Inledande anmärkningar Förhällandet till gemenskapsrätten SUBJECT-MATTER JURISDICTIONI KORT SAMMANFATTNING AMERIKANSKA PRINCIPER FÖR JURISDIKTION INLEDANDEANMÄRKNINGAR HUVUDPRINCIPER FÖR JURISDIKTION EXTRATERRITORIELL JURISDIKTION DOMSRÄTT GRUNDAD PÄ SVARANDENS ANKNYTNING INTERNETJURISDIKTION I AMERIKANSK PRAXIS NÄGRA EXEMPEL PÄ TIDIGA AVGÖRANDEN UTVECKLINGEN MOT EN MER NYANSERAD BEDÖMNING ZLPPO- OCH INTRODUKTIONEN AV DEN GLIDANDE SKALAN ZLPPO-FALLETS BETYDELSE OCH EFTERFÖLJANDE PRAXIS AVSLUTANDE REFLEXIONER BRYSSEL- OCH LUGANOREGLERNA INLEDANDEANMÄRKNINGAR AKTUELLA BRYSSEL-/LUGANOREGLER OM BEGREPPET HEMVIST OCH OM HEMV"ISTFORUM - ARTIKEL INLEDANDEANMÄRKNINGAR FYSISKA PERSONERS HEMVIST JURIDISKA PERSONERS HEMVIST NÄRMARE OM BEGREPPET "HUVUDSAKLIG VERKSAMHET" HUR FASTSTÄLLS SVARANDENS HEMVIST I ANNAT BRYSSEL-/LUGANOLAND AVSAKNADAV KANT HEMVIST Inledande anmärkning Forum deprehensionis SÄRSKILT OM TILLÄMPN1NG IINTERNETRELATERADE FALL Inledande anmärkning Mer om begreppet "huvudsaklig verksamhet" 126 VII

7 VIII Särskilt om begreppet "dar förvaltningen föres" AVSLUTANDE REFLEXIONER FORUM DELICTI-ARTIKEL 5(3) INLEDANDEANMÄRKNINGAR SKADESTÄND UTANFÖR AVTALSFÖRHÄLLANDEN KVALIFIKATION AV INTRÄNGSMÄL DEN ORT DAR SKADAN INTRÄFFADE - HANDLING ELLER EFFEKT Inledande anmärkningar Särskilt om varumärkesinträng SÄRSKILT OM UTTRYCKET "ELLER KAN INTRÄFFA" Inledande anmärkningar Förbud Särskilt om vitesförbud Fastställelsetalan Inledande anmärkningar Negativ fastställelsetalan Positiv fastställelsetalan Avslutande reflexioner beträffande fastställelsetalan INTERNETRELATERADE ASPEKTER Inledande anmärkningar Begreppet "handling" Begreppet "effekt" WIPO om intrangsgörande varumärkesanvändning ENJÄMFÖRELSEMEDAMERIKANSKALÖSNINGAR AVSLUTANDE REFLEXIONER KUMULATION - ARTIKEL 5 (4) INLEDANDEANMÄRKNINGAR ENSKILDAANSPRÄK SAMMASAKIKUMULATIVT HÄNSEENDE INTERNETRELATERADE ASPEKTER ETABLERINGSSTÄLLETS FORUM-ARTIKEL 5(5) INLEDANDEANMÄRKNINGAR 158

8 8.6.2 FlLIAL, AGENTUR ELLER ANNAN ETABLERING ANKNYTNINGEN TILL ETABLERINGSSTÄLLET INTERNETRELATERADE ASPEKTER Inledande synpunkter Kort om Internetetableringar Ett sammanfattande exempel KONNEXITET- ARTIKEL INLEDANDEANMÄRKNINGAR KÄROMÄL SOM HAR SAMBAND MAL SOM GÄLLER PARALLELLA RÄTTIGHETER Inledande anmärkningar Nägra exempel frän utländsk praxis Särskilt om talan om bättre rätt och talan om ogiltighet Avslutande reflexioner GENKÄROMAL SÄRSKILT OM SAMMANLÄGGNING AV MAL GÄLLANDE UTLÄNDSKA VARUMÄRKEN INTERNETRELATERADE ASPEKTER EN EXKLUSIV REGEL FÖR REGISTRERADEIMMATERIALRÄTTER INLEDANDEANMÄRKNINGAR NÄRMAREOMVADSOMRÖRETTVARUMÄRKESGILTIGHET Inledande anmärkningar Den exklusiva behörigheten omfattar inträngsmäl? Om kravet att domstolen självmant skall förklara sig obehörig Den exklusiva behörigheten omfattar aldrig inträngsmäl? EXKLUSIVITETENS GRÄNSER Inledande synpunkter Mal som rör en rättighet eller en handling Särskilt om den föreslagna utgängen i GAT-fallet Om kvalifikation av inträngstvister Att vilandeförklara mal i väntan pä prövning i behörigt forum Att prejudiciellt pröva frägan om rättighetens giltighet 191 IX

9 Det diskretionära utrymmet att helt skilja malet frän sig EN KOMPARATIV KOMMENTAR AVSLUTANDE REFLEXIONER INTERNETRELATERADE ASPEKTER OM PROROGATION INLEDANDEANMÄRKNINGAR TYST PROROGATION AVSAKNADAVYTTERLIGAREANKNYTNING INTERNETRELATERADE ASPEKTER OM INTERIMISTISKA ÄTGÄRDER INLEDANDEANMÄRKNINGAR BESLUT BASERADE PÄ DOMSTOLENS GENERELLA BEHÖRIGHET INTERIMISTISKA BESLUT NÄR DET HUVUDSAKLIGA MALET PRÖVAS IANNAT LAND Inledande anmärkningar Ätgärder som provisoriskt ger käranden rätt SÄRSKILT OMVARUMÄRKESTVISTER SÄRSKILT OM TORPEDPROBLEM INTERNETRELATERADE ASPEKTER DOMSRÄTT I ET LAGREGLERADE FALL INLEDANDEANMÄRKNINGAR AKTUELLA FORUMREGLER I RÄTTEGÄNGSBALKEN UTGANGSPUNKTER FÖR BEHANDLINGENI DETTA KAPITEL DOMSRÄTT GRUNDADPÄ ANALOGIER HEMVISTFORUM -10 KAP. 1 RB FÖRMÖGENHETSFORUM-IOKAP. 3 RB INLEDANDEANMÄRKNINGAR ALLMÄNT FÖRMÖGENHETSFORUM Tvist om betalningsskyldighet Egendom som har ett förmögenhetsvärde 211

10 Vad för slags egendom? Särskilt om HD:s avgörande i RGP Dental-fallet Avslutande reflexioner DOMÄNNAMNS EGENDOMSRÄTTSLIGA STATUS En inledande klassificering Problemets behandling i praxis och i lag Svärigheter grundade pä domännamnssystemets uppbyggnad och administration Om nyttjanderätt till domännamn Avslutande reflexioner DOMÄNNAMN OCH ALLMÄNT FÖRMÖGENHETSFORUM Inledande anmärkningar En jämförelse med HD:s avgörande i RGP Dental-fallet Avslutande reflexioner DOMÄNNAMN OCH FORUM REI SITAE Inledande anmärkningar Domännamn som domsrättsgrundande egendom FRÄGAN OM DOMÄNNAMNS LOKALISERING AVSLUTANDE REFLEXIONER ETABLERINGSTÄLLETS FORUM -10 KAP. 5 RB INLEDANDEANMÄRKNINGAR REKVISITET "FAST DRIFTSTÄLLE" REKVISITET "OMEDELBART PA GRUND AV" AVSLUTANDE REFLEXIONER FORUM DELICTI-10 KAP. 8 RB INLEDANDEANMÄRKNINGAR OMFATTNINGENAVEFFEKTORTENSBEHÖRIGHET TALAN I FÖREBYGGANDE SYFTE AVSLUTANDE REFLEXIONER OM GENKÄROMÄL OCH OM GEMENSAMT FORUM FÖR FLERA SVARANDE INLEDANDEANMÄRKNINGAR ENFÖRSIKTIGDISKRETIONÄRTILLÄMPNING 246 XI

11 XII SÄRSKILT OM GENKÄROMÄL AVSLUTANDE REFLEXIONER OM PROROGATION INLEDANDEANMÄRKNINGAR TYST PROROGATION Inledande anmärkningar En försiktig diskretionär tillämpning AVSLUTANDE REFLEXIONER INGEN SPECIALREGEL FÖR IMMATERIALRÄTTEN INLEDANDEANMÄRKNINGAR PROBLEMETS BEHANDLING I PRAXIS AVSLUTANDE REFLEXIONER EN KOMMENTAR OM INTERIMISTISKA ÄTGÄRDER INLEDANDEANMÄRKNINGAR ÄTGÄRDER SOM FÖRUTSÄTTERVERKSTÄLLIGHETUTOMLANDS INTERIMISTISKA BESLUT I SVERIGE NÄR DET HUVUDSAKLIGA MALET PRÖVAS UTOMLANDS SÄRSKILT BETRÄFFANDE INTERIMISTISKA ÄTGÄRDER OMVARUMÄRKEN AVSLUTANDE REFLEXIONER DOMSRÄTT OCH INARBETADE VARUMÄRKEN INLEDANDEANMÄRKNINGAR NÄRMARE OM INARBETADE RÄTTIGHETERS LOKALISERING INLEDANDEANMÄRKNINGAR EN KORT KOMPARATIV UTBLICK SAMMANFATTANDE OM INARBETADE VARUMÄRKENS LOKALISERING INTERNETRELATERADE ASPEKTER INARBETADE VARUMÄRKEN SOM DOMSRÄTTSGRUNDANDE EGENDOM INARBETNING OCH EXKLUSIV BEHÖRIGHET INLEDANDEANMÄRKNINGAR 262

12 EXKLUSIVITETEN OMFATTAR INTE INARBETADE RÄTTIGHETER? EXKLUSIVITETEN OMFATTAR INARBETADE RÄTTIGHETER? AVSLUTANDE REFLEXIONER 265 ü DOMSRÄTT OCH GEMENSKAPSVARUMÄRKEN INLEDANDEANMÄRKNINGAR FÖRHÄLLANDET MELLAN BRYSSEL-/LUGANOREGLERNA OCH VARUMÄRKESFÖRORDNINGEN INLEDANDEANMÄRKNINGAR ANVÄNDNINGEN AV BEGREPPEN HEMVIST OCH ETABLERING BEHÖRIGHETI FRÄGA OM INTRANG OCH GILTIGHET INLEDANDEANMÄRKNINGAR DOMSRÄTT PA GRUND AV HEMVIST ELLER ETABLERING Inledande anmärkningar Svarandens hemvist eller etablering Kärandens hemvist eller etablering OHIM:ssäte DOMSRÄTT PÄ GRUND AV PROROGATION DOMSRÄTT PÄ ORTEN FÖR INTRÄNGET Inledande anmärkningar Om effekt och handling Särskilt om fastställelsetalan DOMSRÄTT GRUNDAD PÄ BRYSSEL-/LUGANOREGLERNA Inledande anmärkningar Mal mot flera svarande DOMSRÄTTENS OMFATTNING INTERIMISTISKA ÄTGÄRDER OCH SÄKERHETSÄTGÄRDER GENKÄROMAL OM UPPHÄVANDE ELLER OGILTIGHET INLEDANDEANMÄRKNINGAR BEHÖRIGHET ATT PRÖVA GILTIGHETSINVÄNDNINGAR DOMSRÄTT I SAMBAND MED ANDRA TVISTER 285 XIII

13 11.7 OM KONNEXITET OM FÖRHÄLLANDET MELLAN MAL OM NATIONELLA VARUMÄRKEN OCH MAL OM GEMENSKAPSVARUMÄRKEN INLEDANDEANMÄRKNINGAR LLTISPENDENS OCH KONNEXA MAL LLTISPENDENS OCH BRYSSEL-/LUGANOREGLERNA AVSLUTANDE REFLEXIONER 289 DEL IV SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER SAMMANFATTNING INLEDANDEANMÄRKNINGAR MAL SOM RÖRINTRÄNGSGÖRANDE HANDLINGAR SKADESTÄND FÖRBUD FASTSTÄLLELSE MAL SOM RÖR RÄTTIGHETEN INLEDANDEANMÄRKNINGAR OGILTIGHETSTALAN ELLER TALAN OM UPPHÄVANDE FASTSTÄLLELSETALAN ÖVRIGA MAL INLEDANDEANMÄRKNINGAR TALAN OM BÄTTRE RÄTT INTERIMISTISKA ÄTGÄRDER BLANDADE MAL SÄRSKILT OM TILLÄMPNINGEN I INTERNETRELATERADE FALL SLUTSATSER 2QZ 13.1 INLEDANDEANMÄRKNINGAR 307 XIV

14 13.2 VARUMÄRKESRELATERADE PROBLEM VARI LIGGER PROBLEMEN? TÄNKBARA LÖSNINGAR Lösning pä vadä? Avgränsningen mot reglerna om forum delicti Mal som rör rättighet och mal som rör handling GAT-modellen Problem med missbruk av domsrätt En samlad bedömning INTERNETRELATERADE PROBLEM INLEDANDE ANMÄRKNING TLLLRÄCKLIG DOMSRÄTTSGRUNDANDE ANKNYTNING I INTERNETRELATERADE FALL? Inledande anmärkning Anknytning pä grund av effekt, aktivitet eller handling Det medvetna handlandet Behov av nya regier? Arenor för problemlösning SLUTORD SUMMARY PART ONE - INTRODUCTORY REMARKS (CHAPTER 1-2) PART TWO - BACKGROUND AND SURVEY OF PROBLEMS (CHAPTERS 3-6) PARTTHREE-JURISDICTION (CHAPTER7-11) INTRODUCTORY REMARKS REGULATION/CONVENTIONS RULES (CHAPTER 8) NATIONAL RULES (CHAPTER 9) MlSCELLANEOUS(CHAPTERlO-ll) 335 XV

15 XVI DEL V REFERENSER 337 ü LITTERATUR- OCH KÄI.LFÖRTECKNING LlTTERATUR KONVENTIONER, FÖRORDNINGAR OCH DIREKTIV OFFENTLIGT TRYCK EU SVERIGE WIPO RÄTTSFALL AUSTRALIEN DANMARK EG FRANKRIKE NORGE STORBRITANNIEN SVERIGE HD HovR Tingsrätt AD MD PBR USA AVGÖRANDE FRÄN ALTERNATIV TVISTLÖSNING ÖVRIGA ABEROPADE KÄLLOR 362

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE CONV/JUD/sv 1 INGRESS DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA I DENNA KONVENTION, SOM ÄR FAST BESLUTNA att

Läs mer

Geolokalisering på internet vissa immaterialrättsliga konsekvenser

Geolokalisering på internet vissa immaterialrättsliga konsekvenser Geolokalisering på internet vissa immaterialrättsliga konsekvenser Av Tobias Kempas Moderna tekniker som möjliggör geografisk lokalisering av internet användare har hittills inte tilldragit sig någon större

Läs mer

EXAMENSARBETE. www.?.se ANNE TANO ANN-LOUISE ÖHGREN. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. www.?.se ANNE TANO ANN-LOUISE ÖHGREN. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:127 SHU EXAMENSARBETE www.?.se Frågan om en Internethemsida kan utgöra ett driftställe vid bedömningen av svensk domsrätt och tillämplig lag ANNE TANO ANN-LOUISE ÖHGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Susan Ucar. Examensarbete 20 poäng

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Susan Ucar. Examensarbete 20 poäng JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Susan Ucar Stöld av domännamn på Internet-ur ett varumärkesrättsligt, jurisdiktionsmässigt och straffrättsligt perspektiv. Examensarbete 20 poäng Helén Örnemark

Läs mer

Finns det ett fullgörelseforum för tvister om molntjänster?

Finns det ett fullgörelseforum för tvister om molntjänster? Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i internationell privat- och processrätt 30 högskolepoäng Finns det ett fullgörelseforum för tvister om molntjänster? En studie i internationell

Läs mer

Internetauktioner och lagval

Internetauktioner och lagval Internetauktioner och lagval Magisteruppsats i affärsrätt (internationell privaträtt) Författare: Handledare: Ida Andersson Marie Larsson Linton Framläggningsdatum 2010-12-08 Jönköping december 2010 Magisteruppsats

Läs mer

Internationella köp av fritidsfartyg

Internationella köp av fritidsfartyg EXAMENSARBETE UPPSALA UNIVERSITET VT 2005 Internationella köp av fritidsfartyg Examensarbete med praktik Civilrätt, Sjörätt: 20 poäng Författare: Ida Dahlborg Handledare: Hugo Tiberg 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Immaterialrätt årsbok 2o11

Immaterialrätt årsbok 2o11 Immaterialrätt årsbok 2o11 Årets viktigaste immaterialrättsliga händelser, i sammandrag av Advokatfirman Lindahl. Ansvarig utgivare: Håkan Borgenhäll hakan.borgenhall@lindahl.se Redaktör: Therése Hallbergson

Läs mer

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna Konsumentens skydd i handeln över landgränserna MARIE LINTON IUSTUS FÖRLAG Innehåll 15 FÖRKORTNINGAR OCH ORDLISTA 17 1 INLEDNING 23 Konsumenten i handeln över landgränserna 23 1.2 Olika typer av konsumentskyddsregler

Läs mer

Rättsställning för barn födda utomlands genom surrogatarrangemang

Rättsställning för barn födda utomlands genom surrogatarrangemang Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete med praktik i internationell privat- och processrätt 30 högskolepoäng Rättsställning för barn födda utomlands genom surrogatarrangemang En internationellt

Läs mer

Intrångsundersökning

Intrångsundersökning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Martin Taranger Intrångsundersökning - En civilrättslig bevissäkringsåtgärd vid counterfeiting och andra immaterialrättsliga intrång Examensarbete 20 poäng Handledare:

Läs mer

Domännamnet som kännetecken - ett odefinierat rättsområde

Domännamnet som kännetecken - ett odefinierat rättsområde JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Ingrid Persson Domännamnet som kännetecken - ett odefinierat rättsområde Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Immaterialrätt, IT-rätt VT 2001 Innehåll

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 67/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse

Läs mer

Avtal anknutna till Internet - Vilken domstol har jurisdiktion enligt Bryssel I-förordningen?

Avtal anknutna till Internet - Vilken domstol har jurisdiktion enligt Bryssel I-förordningen? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anders Hilmansson Avtal anknutna till Internet - Vilken domstol har jurisdiktion enligt Bryssel I-förordningen? Examensarbete 30 högskolepoäng Michael Bogdan

Läs mer

Lagval vid gränsöverskridande säkerhetsrätter i lösöre

Lagval vid gränsöverskridande säkerhetsrätter i lösöre Lagval vid gränsöverskridande säkerhetsrätter i lösöre Nuvarande problem och framtida lösningar Internationell privat- och processrätt, 30 högskolepoäng Författare: Julia Tavaststjerna Handledare: Professor

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

INDIVIDUELLA ANSTÄLLNINGS- AVTAL I DEN NYA ROM I-FÖRORDNINGEN

INDIVIDUELLA ANSTÄLLNINGS- AVTAL I DEN NYA ROM I-FÖRORDNINGEN Individuella anställningsavtal i den nya Rom I-förordningen INDIVIDUELLA ANSTÄLLNINGS- AVTAL I DEN NYA ROM I-FÖRORDNINGEN Michael Bogdan* 1. INLEDNING Numera är det inte ovanligt att ett anställningsförhållande

Läs mer

IMK serien 2014/2 (Maj 2014)

IMK serien 2014/2 (Maj 2014) IMK serien 2014/2 (Maj 2014) Vitesförbud mot internetleverantörer vid upphovsrättsligt intrång - En analys av de rättsliga förutsättningarna med betoning på ansvarsfrågan Jur. kand. Andreas Östman Examensarbete

Läs mer

Den summariska processen betalningsföreläggande och handräckning överfördes den 1 januari 1992 till kronofogdemyndigheterna

Den summariska processen betalningsföreläggande och handräckning överfördes den 1 januari 1992 till kronofogdemyndigheterna 3 Förord Den summariska processen betalningsföreläggande och handräckning överfördes den 1 januari 1992 till kronofogdemyndigheterna från tingsrätterna. Tidigare utgivna handböcker har med åren blivit

Läs mer

Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar

Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar Av docenten JONAS MALMBERG EG:s företagsöverlåtelsedirektiv (2001/23/EG) syftar till att skydda arbetstagares ställning vid övergång av

Läs mer

Internationell verkställighet

Internationell verkställighet Internationell verkställighet ISBN 978-91-86525-48-4 KFM 943 utgåva 1 Elanders Sverige 2011 3 Förord Handboken Internationell verkställighet ingår i Kronofogdemyndighetens (KFM) handboksserie och är avsedd

Läs mer

Olovligt bortförande av barn inom EU

Olovligt bortförande av barn inom EU Olovligt bortförande av barn inom EU En analys av Bryssel II-förordningens regler mot bakgrund av EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen Examensarbete i internationell privat- och processrätt, 30 högskolepoäng

Läs mer

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Malin Pålsson Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken Examensarbete 20 poäng Handledare Peter Westerberg

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.07.2006 KOM(2006) 400 slutlig GRÖNBOK OM LAGVAL I FRÅGOR OM MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH ÖMSESIDIGT

Läs mer

Ond tro inom varumärkesrätten

Ond tro inom varumärkesrätten Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2006 Ond tro inom varumärkesrätten och förhållandet till begreppen förväxling och vilseledande Författare: Mikael Lammertz

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) L 177/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.7.2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

ANVÄNDNING AV VARUMÄRKEN PÅ INTERNET

ANVÄNDNING AV VARUMÄRKEN PÅ INTERNET Av Sarah Snyder 1 I den allt hårdare konkurrensen kan en produkts namn och design bli avgörande för ett företags framgång. Varumärket som individualiseringsmedel har därför fått en allt större betydelse

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Varumärken på Internet

Varumärken på Internet VARUMÄRKESSKYDD DESIGNSKYDD BRANDING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 26 NUMMER 1 2015 Varumärken på Internet 18 22 26 32 40 Tvist: Fängelse och skadestånd för piratkopiehandel. Tvist: Nedsänkt lock gör snusdosor

Läs mer