Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal"

Transkript

1 Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal ANN-SOPHIE SALLANDER JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL JÖNKÖPING UNIVERSITY

2 Innehållsförteckning Förord 5 Abstract 7 Innehållsförteckning 9 Tabeller. 19 Förkortningslista 20 1 Introduktion Ömsesidiga överenskommelser Syfte Det övergripande syftet Den första forskningsuppgiften - den rättsliga kartan Den andra forskningsuppgiften - ett konsistent regelsystem? Ett konsistent regelsystem utifrån tre utvärderingsgrunder Den första utvärderingsgrunden - maktfördelning och kompetens Den andra utvärderingsgrunden - rättssäkerhetsaspekter Den tredje utvärderingsgrunden - VCLT:s bestämmelser om tolkning och tillämpning av traktater Den tredje forskningsuppgiften - uppfyllelse av ändamålet? Avgränsningar i undersökningens omfattning Metod Undersökningens karaktärsdrag Tillämpad metod Material Tillämpade källor Folkrättsliga källor Val av avtalsspråk enligt VCLT Tolkning och tillämpning av avtal enligt VCLT Internationellt skatterättsliga källor Olika modellavtal som utgångspunkt för olika skatteavtal Tolkningmed stöd av kommentaren till OECD:s modellavtal samt OECD-rapporter Internrättsliga källor 61

3 Lagar, förordningar och andra bindande föreskrifter Uttalanden i förarbeten HFD:s praxis ' Doktrin Övriga källor Närmare om relationen mellan skatteavtal och annan intern rätt Forskningsläget avseende ömsesidiga överenskommelser Disposition 78 2 Inventering och systemätisering-äv svenska skatteavtals- " bestämmelser Undersökningens genomförande Närmare om hanteringen av skatteavtal i undersökningen Den första huvudgruppen - art. 25 i svenska skatteavtal Art. 25 ur ett historiskt OECD-perspektiv Art. 25 i svenska skatteavtal i förhållande till 2010 års avtalsmodell Närmare om avvikelser från modellavtalet i art Art i svenska skatteavtal Art i svenska skatteavtal Art i svenska skatteavtal Fyra svenska skatteavtal med särskilt omfattande reglering av art Sammanfattning Den andra huvudgruppen - hänvisning till ömsesidig överenskommelse i modellavtalet ' Frågor avseende skatteavtalens omfattning samt inform tipnsskyldighet Frågor avseende hemvist Fysiska personer Annan person än fysisk Frågor avseende företag i intressegemenskap Frågor avseende utdelningar Frågor avseende räntor Frågor avseende royaltyn 127 t Frågor avseende handräckning i skatteärenden:...; Sammanfattning

4 2.5 Den tredje huvudgruppen - hänvisning till ömsesidig överenskommelse i artikel med viss anknytning till modellavtalet Frågor med anknytning till art. 3.2 OECD:s modellavtal - "general definitions" Frågor med anknytning till art. 5 och 7 OECD:s modellavtal - "permanent establishment" och "business profits" Frågor med anknytning till art. 8 OECD:s modellavtal - "shipping, inland waterways transport and air transport" Frågor med anknytning till art. 14 och 15 OECD:s modellavtal-"independent personal services och.-..' dependent personal services" Frågor med anknytning till art. 7 och 15 OECD:s modellavtal - "business profits" och "personal services" Frågor med anknytning till art. 18 och 19 OECD:s modellavtal - "pensions" och "government service" Frågor med anknytning till art. 20 OECD:s modellavtal - "students" Frågor med anknytning till art. 23 OECD:s modellavtal - "methods for elimination of double taxation" Frågor med anknytning till art. 24 OECD:s modellavtal - "non-discrimination" Frågor med anknytning till art. 26 OECD:s modellavtal - "exchange of information" Frågor med anknytning till art. 26 och 27 OECD:s modellavtal - "exchange of information" och "assistance in the collection of taxes" Övriga frågor : Sammanfattning : Den fjärde huvudgruppen - hänvisning till ömsesidig : ', överenskommelse i artikel utan anknytning till modellavtalét.'...u.? Frågor relaterade till "off-shorelagstiftning" och "limitation of relief/limitation on benefif-bestämmelser Frågor relaterade till beskattning av betalningar för provisioner, managementkostnader och tekniska tjänster Övriga frågor Sammanfattning Sammanfattande slutsatser - inventering och systematisering av svenska skatteavtalsbestämmelser Den rättsliga kartan Ett konsistent regelsystem?

5 3 Proceduren vid behörig myndighet Fastställande av gemensamma utgångspunkter : Behörig myndighet i Sverige Inledning Bemyndiganden genom skatteavtal Bemyndigande genom förordning Fastställande av behörig myndighet Fastställande avförordningarnasomfattning Sammanfattning Proceduren vid enskilda överenskommelser i reglerade fall Inledning Procedurens inledande fas Rätt till initiering Ansökningsförfarandet Tidsgränser för initiering av process Unilaterala åtgärder Relationen till domstolsprocess - möjlighet till parallella förfaranden? Anstånd med inbetalning av skatt Den skattskyldiges roll under proceduren Den behöriga myndighetens roll under proceduren Relationen mellan de behöriga myndigheterna i de båda avtalsslutande staterna Behörig myndighets roll Procedurens avslutande fas Vad händer om ingen överenskommelse träffas? Överenskommelse träffas - bilaterala åtgärder Återbetalning ellerkrfeditéring avskatt efter träffad överenskommelse Proceduren vid generella överenskommelser Sammanfattande slutsatser - proceduren vid behörig myndighet Den rättsliga kartan Ett konsistent regelsystem? Enskilda överenskommelser Överenskommelsernas särdrag»..i.::."}...'. 1...'/....: Identifiering av aktualiserade rättsområden Procedur- och kompetensfrågor

6 4.3.1 Inledning Parallella eller alternativa förfaranden - relationen till det ordinarie förfarandet.... < Enskild överenskommelse och det ordinarie skatteförfarandet Enskild överenskommelse och den ordinarie förvaltningsprocessen Behörig myndighets kompetens att ingå internationella överenskommelser Överenskommelse i förhållande till annan intern.,. > skattelagstiftning...;...*.,...<.. ;...:...; -^ Sammanfattande slutsatser - procedur- och kompetensfrågor Den rättsliga kartan Ett konsistent regelsystem? Relationen till domstol Inledning Träffad överenskommelse efter meddelad lagakraftvunnen dom ' Är svensk domstol bunden av en överenskommelse? Domstolens förhållande till den skattskyldiges möjlighet att erhålla överenskommelse Sammanfattande slutsatser - relationen till domstol Den rättsliga kartan Ett konsistent regelsystem? Ärendehanteringen Inledning Tillämplig lagstiftning för handläggningen vid behörig myndighet , I yilket ärende är den skattskyldige part?.,, Ärendets väckande och ansökan om överenskommelse Generellt om handläggningsprocessen vid förvaltningsmyndighet Vilka åtgärder far behörig myndighet vidta? Beslut och beslutsmotiveringar Överklagan och extraordinära rättsmedel Långdragna handläggningsprocedurer 251 ;, Sammanfattande slutsatser - ärendehanteringen... it.:,j Den rättsliga kartan Ett konsistent regelsystem?

7 4.6 Offentlighet och sekretess Inledning,,., Begreppet allmän handling Utrikessekretess Skattesekretess Rätt till partsinsyn och kommunikation? Sammanfattande slutsatser - offentlighet och sekretess Den rättsliga kartan Ett konsistent regelsystem? Generella överenskommelser Överenskommelsernas särdrag Identifiering av aktualiserade rättsområden Kompetensfrågor Inledning Kompetensprövning vid överenskommelser som bindande föreskrifter Bemyndigande att stifta lag? Bemyndigande med stöd av 8 kap. 5 p. 3 RF? Bemyndigande med stöd av 8 kap. 7 st. 1 RF? Bemyndigande med stöd av 8 kap. 7 st. 2 RF? Kompetensprövning vid överenskommelser som allmänna råd Sammanfattande slutsatser - kompetensfrågor Den rättsliga kartan Ett konsistent regelsystem? Införlivande och offentliggörande, ' Inledning.-:.' Godkännande Införlivande Val av föreskriftsform Offentliggörande Tillämpning av sekretessbestämmelser Sammanfattande slutsatser - införlivande och offentliggöranden Den rättsliga kartan Ett konsistent regelsystem? Relationen till domstol och befintlig lagstiftning

8 5.5.1 Inledning Överenskommelse i strid med redan meddelad i -? lagakraftvunnen dom : Överenskommelse i strid med redan befintlig lagstiftning Är svensk domstol bunden av en överenskommelse? Sammanfattande slutsatser - relationen till domstol Den rättsliga kartan Ett konsistent regelsystem? -: Analys av behörig myndighets kompetens enligt svenska skatteavtalsbestämmelser och träffade generella överenskommelser Inledning Analys av kompetens i förhållande till skatteavtalsbestämmelser Analys av kompetens i förhållande till träffade generella överenskommelser Var återfinns överenskommelserna? Analys av behörig myndighets kompetens att avgöra omfattningen av skatteavtalet om förlängning av tidsbegränsade bestämmelser om "mode of application" om tolkning av termer och uttryck om stimuleringsåtgärder hur beräkning vid fast driftställe ska göras om procedurregler vid informationsutbyte och annan administrativ assistans om justering av beloppsgränser särskilt om renstängsel, Sammanfattande slutsatser - behörig myndighets kompetens.... < enligt svenska skatteavtalsbestämmelser och träffade * generella överenskommelser Den rättsliga kartan Ett konsistent regelsystem? Generella beslut i enskilda fall Överenskommelsernas särdrag Identifiering av aktualiserade rättsområden Tillämpligä"bestämméiser.:.. :^:l:.:...:-:!...l:7.:.:.:f: :...:.:;.: Sammanfattande slutsatser - generella beslut i enskilda fall

9 7 VCLT:s bestämmelser om tolkning och tillämpning av traktater Inledning... *..-.;.:: ; VCLT:s tillämplighet vid ömsesidiga överenskommelser Bundenhet och brytande av avtal enligt VCLT Vilken ställning har VCLT i Sverige? Sammanfattande slutsatser - VCLT:s bestämmelser om tolkning och tillämpning av traktater Avslutning 373 -"8.1 Något om undersökningens-syfte och genomförande.:;...!...;..;;..:..' Den första forskningsuppgiften Den rättsliga kartan Inventering och systematisering av svenska skatteavtalsbestämmelser Proceduren vid svensk behörig myndighet Rättsområden som aktualiseras vid ömsesidiga överenskommelser Inledning Enskilda överenskommelser Generella överenskommelser Sammantagen reflektion avseende den första forskningsuppgiften Den andra forskningsuppgiften Ett konsistent regelsystem? Den första utvärderingsgrunden - maktfördelning och kompetens.-; Inledande synpunkter Enskilda överenskommelser Generella överenskommelser Den andra utvärderingsgrunden - rättssäkerhetsaspekter Inledande synpunkter Enskilda överenskommelser Generella överenskommelser^ Den tredje utvärderingsgrunden - VCLT:s bestämmelser om tolkning och tillämpning av traktater Inledande synpunkter Enskilda och generella överenskommelser Sammantagen reflektion avseende den andra forskningsuppgiften

10 1 8.4 Den tredje forskningsuppgiften Uppfylls ändamålet med ömsesidiga överenskommelser? Sammantagen reflektion avseende den tredje forskningsuppgiften Det övergripande syftet - avslutande reflektion 397 Summary 401 The overall aimof the study 401 General conclusions 403 Concluding rernarkspn the first research task :, 403 Concluding remarks on the second research task 405 Concluding remarks on the third research task 406 Final remarks regarding the overall purpose 406 Bilagor 409 Bilaga 1: Tabell över språkversioner i svenska skatteavtal, del Bilaga 2: Tabell över olika typer av ömsesidiga överenskommelser i svenska skatteavtal, del Bilaga 3: Tabell över förekomst av ömsesidig överenskommelse i olika avtalsartiklar i svenska skatteavtal, del Bilaga 4: Regeringsbeslut 437 Regeringsbeslut , Fi96/ Regeringsbeslut , Fi98/ Regeringsbeslut , FU999/ Regeringsbeslut , Fil999/ Regeringsbeslut , Fi2001/ Regeringsbeslut , Fil996/ Regeringsbeslut , Fi97/ Regeringsbeslut , Fil998/2139 2:...^Z:.'...S...[.!..'''. 453 Regeringsbeslut , Fi2000/ Regeringsbeslut , Fil998/ Regeringsbeslut , FU998/ Regeringsbeslut , Fi2000/ Källförteckning 465. Förarbeten * 465 Rättsfallsregister 473 Doktrin

11 Övriga källor SRN:s förhandsbesked, Regeringsbeslut 494 Regeringens information 495 Skatteverkets produkter 495 Material relaterat till VCLT 496 OECD-material 497 Intervjumaterial 498 Sakregister..'.../......;...'...7..' 499 JIBS Dissertation Series

Skatteflyktsklausulens tillämpbarhet när gällande skatteavtal saknar uttryckliga bestämmelser

Skatteflyktsklausulens tillämpbarhet när gällande skatteavtal saknar uttryckliga bestämmelser Skatteflyktsklausulens tillämpbarhet när gällande skatteavtal saknar uttryckliga bestämmelser mot skatteflykt - Problematiken mellan folkrättsliga skatteavtal och svensk intern rätt Masteruppsats inom

Läs mer

Foreign Account Tax Compliance Act

Foreign Account Tax Compliance Act LIU-IEI-FIL-A--13-01419--SE Foreign Account Tax Compliance Act - om USA:s extraterritoriella rättstillämpning och lagens förenlighet med svensk banksekretess Foreign Account Tax Compliance Act - the United

Läs mer

Dubbelbeskattningsavtals tillämplighet på inkomster som härrör från hemviststaten eller tredje land

Dubbelbeskattningsavtals tillämplighet på inkomster som härrör från hemviststaten eller tredje land 132 David Kleist Dubbelbeskattningsavtals tillämplighet på inkomster som härrör från hemviststaten eller tredje land 1 Inledning 1 Ett led vid tillämpningen av ett dubbelbeskattningsavtal är att hänföra

Läs mer

Fast driftställe vid internetbaserad verksamhet

Fast driftställe vid internetbaserad verksamhet Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2009-06-04 Filosofie kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt Fast driftställe vid internetbaserad verksamhet Therese Lindqvist Emma Löndahl

Läs mer

Skatte- och tullavdelningen. En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Skatte- och tullavdelningen. En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2015/2358 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton April 2015 1 Innehållsförteckning 2 1 Sammanfattning... 8 2 Författningstext...

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Skatteincitamenten för pensionssparande

Skatteincitamenten för pensionssparande Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i finansrätt, särskilt skatterätt 30 högskolepoäng Skatteincitamenten för pensionssparande Utmaningar i en global ekonomi Författare: Erika Svensson

Läs mer

RiR 2010:24. Sveriges skatteavtal med andra länder effekterna av regeringens arbete

RiR 2010:24. Sveriges skatteavtal med andra länder effekterna av regeringens arbete RiR 2010:24 Sveriges skatteavtal med andra länder effekterna av regeringens arbete ISBN 978 91 7086 235 9 RiR 2010:24 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Datum: 2010-11-10 Dnr: 31-2009-1488

Läs mer

Gränsöverskridande indrivning av fordringar. 1. Inledning. Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell

Gränsöverskridande indrivning av fordringar. 1. Inledning. Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell Gränsöverskridande indrivning av fordringar Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell 1. Inledning Enligt grundläggande statsrättsliga principer får en stat endast bedriva myndighetsutövning inom det egna territoriet.

Läs mer

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet)

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremiss En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 augusti 2015 Magdalena Andersson Fredrik

Läs mer

BEPS och fast driftställe Kan BEPS- projektet påverka definitionen av fast driftställe i Sverige?

BEPS och fast driftställe Kan BEPS- projektet påverka definitionen av fast driftställe i Sverige? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt BEPS och fast driftställe Kan BEPS- projektet påverka definitionen av fast driftställe i Sverige? Datum: 2014-06-10 Kandidatuppsats VT

Läs mer

En bedömning av Skatteverkets nya samarbetsformer. Effektivitet eller legalitet?

En bedömning av Skatteverkets nya samarbetsformer. Effektivitet eller legalitet? JUNI 2015 PROFESSOR ULF BERNITZ, STOCKHOLMS UNIVERSITET PROFESSOR JANE REICHEL, UPPSALA UNIVERSITET Effektivitet eller legalitet? En bedömning av Skatteverkets nya samarbetsformer Förord Sedan Skatteverket

Läs mer

Skatteavtal. Indonesien. RSV 360-360 utgåva 1. Riksskatteverket

Skatteavtal. Indonesien. RSV 360-360 utgåva 1. Riksskatteverket Skatteavtal Indonesien RSV 360-360 utgåva 1 Riksskatteverket 2 SKATTEAVTALET MED INDONESIEN (1989 års avtal) Författningar t.o.m. SFS 1989:813 har beaktats. 3 Riksskatteverket inledde 1993 en utgivning

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag

Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag SKATTENYTT 2008 159 Jari Burmeister Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag Skatterättsnämnden tycks i ett under december 2007 avgjort förhandsbesked kommit fram

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.4.2015 COM(2015) 150 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan

Läs mer

Domstolsprövning av förvaltningsbeslut och Europakonventionen Maria Johansson

Domstolsprövning av förvaltningsbeslut och Europakonventionen Maria Johansson UMEÅ UNIVERSITET 2007-06-08 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p Handledare: Johanna Niemi-Kiesiläinen Domstolsprövning av förvaltningsbeslut och Europakonventionen

Läs mer

BARNRÄTTSPERSPEKTIVET I LSS

BARNRÄTTSPERSPEKTIVET I LSS JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Gabriella Milunovic BARNRÄTTSPERSPEKTIVET I LSS JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Titti Mattsson Termin för

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 20

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 20 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 20 Målnummer: 1335-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-26 Rubrik: Att Skatteverket endast har yrkat att skatteflyktslagen ska tillämpas

Läs mer

Skatteavtal. Spanien. RSV 360-724 utgåva 1. Skatteförvaltningen

Skatteavtal. Spanien. RSV 360-724 utgåva 1. Skatteförvaltningen Skatteavtal Spanien RSV 360-724 utgåva 1 Skatteförvaltningen 2 SKATTEAVTALET MED SPANIEN (1976 års avtal) Författningar t.o.m. SFS 1980:743 har beaktats. 3 Riksskatteverket inledde 1993 en utgivning av

Läs mer

Är mervärdesskatten en konsumtionsskatt eller företagsskatt?

Är mervärdesskatten en konsumtionsskatt eller företagsskatt? Docent Pernilla Rendahl, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, April 015 Momsrapport Är mervärdesskatten en konsumtionsskatt eller företagsskatt? En rättsvetenskaplig studie av Mervärdesskattelagens

Läs mer

Barns självbestämmanderätt

Barns självbestämmanderätt UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 hp Handledare: Kerstin Asplund Barns självbestämmanderätt i frågor om medicinsk vård och behandling Sofie Westlin Innehållsförteckning

Läs mer

Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån

Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån En granskning av proposition 2009/10:242 och dess motverkande av skuldsättningsproblematiken kring snabblån Magisteruppsats i affärsrätt (konsumentkrediträtt)

Läs mer

Utredning i ärenden om uppehållstillstånd

Utredning i ärenden om uppehållstillstånd JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Tove Berleen Utredning i ärenden om uppehållstillstånd Balansen mellan Migrationsverkets utredningsansvar och den sökandes upplysningsskyldighet Examensarbete

Läs mer

Internprissättning av räntor på koncerninterna lån

Internprissättning av räntor på koncerninterna lån JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marcus Magnusson Internprissättning av räntor på koncerninterna lån Sett i ljuset av Diligentiamålet och påverkan från ägarinflytande Examensarbete 30 högskolepoäng

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Handelsbolagslösningen

Handelsbolagslösningen Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Handelsbolagslösningen En studie av skatteuppläggets lagenlighet och dess förhållande till nya underprisregler för handelsbolag Tillämpade

Läs mer

Lag om offentlig upphandling - en kommentar

Lag om offentlig upphandling - en kommentar Lag om offentlig upphandling - en kommentar Andra upplagan JAN-ERIK FALK Innehåll Förkortningar 23 Förord 24 Inledning Regler och principer som måste beaktas i offentlig upphandling 26 Historiken om upphandlingsreglerna

Läs mer

Revisorn och låneförbudsreglerna i ABL

Revisorn och låneförbudsreglerna i ABL Revisorn och låneförbudsreglerna i ABL Rodrigo Guarachi Kandidatuppsats i handelsrätt Revision HT2011 Handledare Krister Moberg Innehållsförteckning 1. Inledning... 9 1.1 Bakgrund... 9 1.2 Problemformulering...

Läs mer