Högre kurs i företagsbeskattning PM 2. Skatteverkets ställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högre kurs i företagsbeskattning PM 2. Skatteverkets ställning"

Transkript

1 Högre kurs i företagsbeskattning PM 2 Skatteverkets ställning VT 2015 Jenny Sundbom

2 Inledning Skatteförvaltningen sköts av Skatteverket som är en myndighet vilken bildades 2004 från de tidigare 10 Skattemyndigheterna och Riksskatteverket. Verkets uppgift är att ansvara för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring, registrering av bouppteckningar, utfärda id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevaka statens fordringar i borgenärsfrågor. Skatteverket utfärdar även allmänna råd och rekommendationer avseende tillämpningen av skattelagstiftningen i den mån verket anser att det är nödvändigt. Metod och avgränsning Syftet med min promemoria är att analysera Skatteverkets ställning avseende rättstolkningen när verket ger ut allmänna råd, meddelanden samt ställningstaganden. Analysen av detta är ur en objektiv synvinkel med fokus på om denna modell är rättssäker eller inte. Jag har valt en objektiv analys utan mål att genomföra en de lege ferenda-analys, dels för att området är så stort och dels för att Skatteverket är min arbetsgivare och det vore direkt oklokt att kritisera densamma. Om Skatteverket Skatteverket inrättades 2004 från det tidigare Riksskatteverket och de tio Skattemyndigheterna. 1 Skatteverket är den förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Vidare utfärdar Skatteverket id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar. 2 Uppdraget som Skatteverket har tillkommer myndigheten genom Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket (nedan kallad förordningen). Enligt 1 1st förordningen ansvarar myndigheten för frågor om skatter, socialavgifter, vägavgift för vissa tyngre fordon, mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten, fastighetstaxering, folkbokföring, registrering av bouppteckningar och handläggning av ärenden enligt 16kap ärvdabalken, brottsutredningar enligt lagen om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. Vidare ska Skatteverket ansvara för frågor avseende borgenärsuppgifter m.m. enligt lagen om Skatteverkets hantering av vissa ebe8bc html 2

3 borgenärsuppgifter, utfärdande av identitetskort enligt förordningen om identitetskort för folkbokförda i Sverige, registreringsärenden enligt 16kap äktenskapsbalken och äktenskapsregistret. Skatteverket är även förvaltningsmyndighet för frågor om pensionsgrundande inkomst enligt 1 2st förordningen. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Antalet anställda som ska göra verklighet av denna vision är personer vilka finns utspridda på ett hundratal orter. 3 Enligt 2 1st förordningen har Skatteverket till uppgift att meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan föreskrift enligt särskilda bemyndiganden och genom sådana allmänna råd som avses i 1 författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenligheten, följdriktigheten och enhetligheten vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet. I 1 författningssamlingsförordningen förstås med författningar: lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8kap regeringsformen betecknas som föreskrifter, allmänna råd: sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Enligt 2 2st förordningen ska Skatteverket, när föreskrifter och andra beslut meddelas, följa riskdagens och regeringens riktlinjer för att uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet inom verket. Beslut om vilka skatter som ska samhället ska ha och dess storlek fattas av politiker i riksdag, kommuner och landsting emedan Skatteverket sköter arbetet med att ta in skatterna. Skatteverket är en fristående myndighet vilken lyder under regeringen. Detta innebär att regeringen inte kan påverka fysiska eller juridiska personers skattefrågor genom annat än politiska beslut. 4 Skatteverkets ställning och Skatteverkets ställningstaganden, meddelanden och allmänna råd Genom författningssamlingsförordningen får Skatteverket sin uppgift att utfärda allmänna råd i generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som html

4 anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Detta ger Skatteverket tolkningsföreträde i de författningar som avser myndighetens verksamhetsområde. 5 De generella rekommendationer som Skatteverket lämnar görs genom allmänna råd, meddelanden och ställningstaganden. Skatteverket ger även ut föreskrifter, publikationer med författningar och fungerar som remissinstans. 6 De allmänna råden och ställningstagandena utmärks av att de inte är rättsligt bindande men kallas ändå för regler. Dessa ger alltså uttryck för den administrativa praxis som råder inom verket och hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken. 7 Att råden inte är bindande innebär att de heller inte är bindande för myndigheten som utgivit dem eller för någon annan, det är också detta som skiljer de allmänna råden från förordningar, föreskrifter och lagar. I normhierarkin kan de allmänna råden, meddelanden och ställningstaganden jämställas med doktrin. Vad som dock talar för en separat behandling av dessa uttalanden är bakgrunden till dem, med skatteförvaltningen särställning och kunskap om gällande rätt. De uttalanden som Skatteverket gör kan delas in i olika sorters uttalanden. De allmänna råden är av karaktären synpunkter i rättsfrågor där de övriga rättskällorna inte lämnar entydiga svar. Skatteverkets meddelanden beskriver gällande rätt genom att exempelvis citera eller referera till innehåll i förarbeten eller praxis och kan ses som en handbok i frågan de berör. För att vara säker på att det som uttalats är korrekt kan i fallet med meddelandena stämmas av mot källan, praxis, förarbeten eller lagtext. 8 Vad gäller de allmänna råden så uttrycker de Skatteverkets syn på frågan och bör tillmätas ett lägre värde som rättskälla. 9 Avseende Skatteverkets ställningstaganden har de en karaktär av styrsignal, vilket de även har som beteckning ibland, vilket dels anger verkets syn på hur en regel ska tillämpas eller tolkas samt att syftet med ställningstagandena är en enhetlig rättstillämpning i hela landet. 10 Den enhetliga tillämpningen var även ett av målen med sammanslagningen till en myndighet författningssamlingsförordningen html 7 Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, Iustus, Uppsala, 2009, s.83 8 A.a.s, s.85 9 A.a.s, s A.a.s, s A.a.s, s.84

5 Skatteverkets allmänna råd, meddelanden och ställningstaganden i praktiken De allmänna råden utgör en egen skatterättslig rättskälla som kan betecknas administrativ praxis. Detta utgör ett instrument för likformighet och enhetlighet i rättstillämpningen. Likformigheten är det största skälet till att den administrativa praxisen bör följas och tillmätas värde som rättskälla. Inom verket följs de egna allmänna råden i praktiken. 12 När Skatteverket utger allmänna råd ska de uppfylla tre konstitutionella krav, dels så ska det allmänna rådet ha stöd i lag enligt legalitetsprincipen, dels så ska de allmänna råden upprätthålla de skattskyldigas likhet inför lagen och dels så ska de allmänna råden vara förenliga med gällande EU-rätt. 13 För det fall ett allmänt råd skulle åsidosätta legalitetsprincipen och exempelvis uppställa nya rekvisit i förhållande till lagtext, även om rättsläget är oklart i den aktuella frågan, bör det åsidosättas helt och inte tillmätas någon betydelse. 14 När det gäller likabehandlingsprincipen, vilken ges uttryck för enligt 1kap 9 regeringsformen, skall detta genomsyra hela verkets verksamhet och allas likhet inför lagen ska iakttas även vid utgivandet av allmänna råd. Undantagsvis kan det finnas lagstöd för en olik behandling av medborgarna vilket naturligt ger Skatteverket undantag i utformningen av de allmänna råden. 15 När Skatteverket ändrar den fastställda administrativa praxisen kan detta bero på flertalet orsaker. En av dem är att lagtexten ändrats vilket ger ett starkt stöd för ändring av den tolkning som gjorts. Det kan även bero på att domstol genom praxis gjort en annan tolkning av lagtexten eller av förarbeten vilket också föranleder en ändring i allmänna råd i och med praxis företräde som rättskälla framför Skatteverkets tolkning. Den tredje orsaken till en ändring av den ställning som Skatteverket tagit i en viss fråga är att det inom verket blivit en ändring av tolkningen. Denna typ av ändring är mindre förutsägbar för den skattskyldige och bakgrunden torde endast vara att verket funnit att den första tolkningen är oförenlig med lagens ordalydelse. 16 Kritik mot Skatteverket och vissa uttalanden 12 Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, Iustus, Uppsala, 2009, s A.a.s, s A.a.s, s A.a.s, s A.a.s, s.94-95

6 I Skattenytt från 2013 s.2 Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner i årsredovisningen av företag som tillämpar internationella redovisningsstandarder har Claes Norberg, redovisningsexpert vid Svenskt Näringsliv, adjungerad professor i företagsrätt vid Uppsala Universitet samt ledamot av Bokföringsnämnden och Expertpanelen vid Rådet för finansiell rapportering, i en artikel uppmärksammat problematiken kring Skatteverket som normskapare och utgivare av allmänna råd. 17 I artikeln behandlas Skatteverkets uttalande om osäkra skattepositioner i noterade företag 18, och författaren diskuterar huruvida ställningstagandet faller inom ramen för Skatteverkets myndighetsuppdrag. 19 Förutom diskussionen om huruvida Skatteverkets ställningstagande faller inom myndighetsuppdraget, diskuterar Norberg hur ställningstagandet förhåller sig till standarden IAS 12 inkomstskatter. 20 Den kritik som författaren riktar mot ställningstagandet är dels att ställningstagandet avser tolkning av en regel som i första hand påverkar redovisning samt att det i uttalandet saknas en koppling till skatteregler. Kritiken mot ställningstagandet innefattar även ett ifrågasättande av Skatteverkets rätt att utge råd sig i denna typ av frågor eftersom det enligt 8kap 1 bokföringslagen ankommer på Bokföringsnämnden att ansvara för god redovisningssed. Denna kritik utgörs främst av bristen på kopplingen mellan skatteregler samt att frågan, enligt författaren, faller utanför Skatteverkets myndighetsuppdrag. 21 Vidare diskuterar Norberg hur ställningstagandet förhåller sig till IAS 12 i sak. Författaren konstaterar först att uttalandet från Skatteverket saknar betydelse för tolkningen av IFRS. Han fortsätter med att jämföra uttalandet med andra tolkningar av IAS 12, exempelvis Ernst & Young, KPMG samt PwC:s tolkningar genom sina manualer. Det återfinns både likheter och skillnader i tolkningarna, mellan Skatteverkets uppfattning och redovisningsbyråernas uppfattning, exempelvis så överensstämmer uppfattningen att IAS 12 inte ger någon vägledning i hur osäkra 17 Skattenytt 2013 s. 2 Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS 18 Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS - Dnr/målnr/löpnr: / Skattenytt 2013 s. 2 Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS 20 A.a.s, s.3 21 A.a.s, s.5

7 skattepositioner ska beaktas vid beräkningen av skattebeloppen i resultat- och balansräkning. Skillnaden är däremot hur detta hanteras. I Skatteverkets ställningstagande hänvisas till IAS 37 och att dessa regler bör tillämpas emedan redovisningsbyråernas manualer anger att reglerna i IAS 37 kan användas samt att manualerna ger uttryck för alternativa tolkningar. 22 Norbergs slutsats är således att ställningstagandet faller utanför Skatteverkets myndighetsområde och att det inte har sin grund i skatterättsliga regler. Författaren anser vidare att Skatteverket drar allt för långtgående slutsatser med endast ett tolkningsalternativ som grund och Norberg anser att Skatteverket inte bör uttala sig i frågor av detta slag. 23 Ett annat exempel som jag funnit som skapar osäkerhet kring tillförlitligheten och tillämpbarheten av Skatteverkets ställningstaganden, är ett ställningstagande från år 2011 avseende ROT-/RUT- avdrag och byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet. 24 I detta ställningstagande hänvisar Skatteverket, eller författaren av ställningstagandet, till Wikipedia som källa för beskrivningen av bostadsbegreppet. Känt torde vara att Wikipedia är ett forum som är öppet för alla och envar att redigera och skriva om olika ämnen. 25 Analys I början av denna analys kan först konstateras att Skatteverket är den myndighet som har ansvar för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring, registrering av bouppteckningar, utfärda id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevaka statens fordringar i borgenärsfrågor. Skatteverket utfärdar även allmänna råd och rekommendationer avseende tillämpningen av skattelagstiftningen i den mån verket anser att det är nödvändigt. Bemyndigandet för Skatteverket att utfärda allmänna råd anges i 1 författningssamlingsförordningen. De allmänna råden, i form av allmänna råd, ställningstaganden och meddelanden, som Skatteverket uttrycker är inte rättsligt bindande men verkets uppfattning tillämpas i det dagliga arbetet dels för att skapa en förutsägbarhet i oklara laglydelser och dels för att en enhetlig tillämpning 22 Skattenytt 2013 s. 8 Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS 23 A.a.s, s.9 24 Skatteverkets ställningstagande, Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet, Dnr/målnr/löpnr: /

8 inom verket skall uppnås. De allmänna råden ska ha grund i lag enligt legalitetsprincipen, beakta alla skattskyldigas likhet inför lagen enligt likabehandlingsprincipen samt följa gällande EU-lagstiftning. Skulle ett allmänt råd som utfärdats inte beakta dessa tre grunder ska rådet antingen ändras eller lämnas utan avseende. En ändring av ett allmänt råd sker oftast således av olika orsaker så som ändring av lagtextens ordalydelse enligt svensk lagtext eller EU-lagstiftning, ändring av uppfattning inom verket kring hur en regel ska tolkas eller att ett avgörande i domstol ändras praxis kring regeln. Värdet av Skatteverkets allmänna råd som rättskälla ska tillmätas i förhållande till källan vilken rådet grundar sig på. Ett ställningstagande som har lagtext och förarbeten som källa bör tillmätas ett högre värde som rättskälla än ett ställningstagande som endast anger vilken lagtext som är källan men inte någon ytterligare bakgrund. Den finns dock kritik riktat mot Skatteverkets utgivande av allmänna råd i vissa situationer, ett exempel på detta är Claes Norbergs artikel från 2013 i tidskriften Skattenytt där han ifrågasätter Skatteverkets rätt att uttrycka ställningstagande i frågor som han anser faller utanför verkets myndighetsområde. I ställningstagandet som Norberg kommenterat och kritiserat i artikeln avser reglerna kring osäkra skattepositioner ska behandlas i balans- och resultaträkning för noterade bolag. Norbergs främsta grund för kritik mot ställningstagandet är att det inte rör sig om skatterättsliga frågeställningar samt att ansvaret för redovisningsfrågor ankommer på bokföringsnämnden enligt 8kap 1 bokföringslagen. Ett ställningstagande som jag själv funnit, i vilket Wikipedia anges som källa, också bidrar till att ifrågasätta tillförlitligheten kring ställningstaganden vilka har andra källor än de traditionella rättskällorna. Klart är att Skatteverket har lagstadgad rätt att uttrycka sin ståndpunkt i frågor som ryms inom verkets myndighetsområde och där oklarhet råder samt ett behov av förtydligande föreligger. För de allmänna råd som har en grund i rättskällor så som lagtext och förarbeten bör ett värde i uttalandena som rättskälla tillmätas och även kunna anses ge uttryck för en tillförlitlighet i rättstillämpningen. Detta är av värde både för fysiska och juridiska skattskyldiga, att få vägledning i hur oklara eller öppna formuleringar i lagtext ska tillämpas. Att syftet med dessa uttalanden även är unison tillämpning av rättsregler inom verket ökar förutsägbarheten och likabehandlingen av

9 skattskyldiga. Skatteverkets särställning som förvaltningsmyndighet och med en bred och djup kunskap inom området skatterätt ger även, precis som lagstiftaren uttryckt, detta skäl för att verket är lämpad att utge råd inom myndighetsområdet. Vad som däremot kan tala mot en allt för vid möjlighet för Skatteverket att utge allmänna råd är de områden där bemyndigande kan saknas som i exemplet med bokföringsnämnden som normskapare inom området redovisning. Detta kan ge uttryck för en tolkning som inte stämmer överens med bakgrunden till lagtexten genom förarbeten och syftet med lagen eftersom det inom verket kan saknas spetskompetens inom det specifika området. Skatteverket bör vidare, enligt Claes Norbergs uppfattning, inte ägna sig åt att utge allmänna råd inom områden som inte direkt påverkar beskattning. Kritiken i artikeln riktas även mot att endast en lösning på tolkningsfrågan lämnats trots att fler lösningar presenterats i den jämförelse författaren gör med redovisningsbyråernas uppfattning. Kritiken riktas även mot att endast en utredning anges i ställningstagandet, Skatteverkets egen, och att detta leder till att rådet är dåligt underbyggt avseende uppfattningar som finns på marknaden av de som tillämpar reglerna i praktiken på daglig basis. Det ställningstagande som jag funnit, där Wikipedia anges som källa för begreppsdefinition, talar ytterligare för att alla Skatteverkets ställningstaganden inte ska tillmätas värde som rättskälla. Det skulle öppna för att vem som helst kan tolka begrepp vilka bidrar till definitioner i ställningstaganden vilket i sin tur påverkar rättstillämpningen. Avslutning Bakgrunden till Skatteverkets allmänna råd bygger på bemyndigande från lagstiftaren. Lagtexten i vilken detta bemyndigande återfinns är dessutom inte stiftad nyligen vilket också talar för ett system som fungerar. De grunder som råden ska vila på talar för förutsägbarhet för skattskyldiga och en enhetlig tillämpning inom verket vilket ur rättssäkerhetssynpunkt är värdefullt. Kritiken är dock välgrundad avseende avsteg från bemyndigandets omfattning till myndighetsområdet och Skatteverket bör inte göra avsteg från detta bemyndigande. Vidare bör författarna av de allmänna råden iaktta försiktighet och grundlighet när källor till ställningstaganden väljs. Det är uppenbart att Wikipedia direkt är en olämplig källa för definition av begrepp då det minskar tillförlitligheten och rättssäkerheten. Skatteverkets särställning avseende kunskap och möjlighet att tolka rättsregler är intressant ur många aspekter samt att det

10 finns kritik mot systemet visar att rättstillämpningen inte endast ligger hos verket eftersom de allmänna råden inte är bindande. Frågan som ändå lämnas obesvarad är huruvida det är tillräckligt tydligt kommunicerat till skattskyldiga avseende råden.

11 Källor: Litteratur Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, Iustus, Uppsala, 2009 Artiklar Skattenytt 2013 s. 2 Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS Skatteverkets ställningstaganden, allmänna råd och meddelanden Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS - Dnr/målnr/löpnr: /111 Skatteverkets ställningstagande, Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet, Dnr/målnr/löpnr: /111 Internet 2.html (besökt ) fb html (besökt ) 42bc html (besökt ) (besökt ) (besökt )

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS

Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS c l a e s norberg Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS Skatteverket har gjort ett ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner i noterade

Läs mer

Skattelagstiftningsprojektet www.skattelagstiftningsprojektet.se

Skattelagstiftningsprojektet www.skattelagstiftningsprojektet.se Disposition Allmänt om rättsprinciper Likhetsprincipens konstitutionella grunder Likabehandling i rättstillämpning EUD HFD Skatteverket 1 Allmänt om rättsprinciper Principstruktur i skatterätten Omfattning

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

RECENSIONER. 1. Inledning

RECENSIONER. 1. Inledning 972 RECENSIONER Robert Påhlsson, Likhet inför skattelag likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten, Iustus förlag, Uppsala 2007, 247 s. 1. Inledning Ända sedan inkomstskatten infördes

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-5630 8534 teresa.edelman@uk-ambetet.se Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss av Högskolestiftelser

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30.

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30. Göteborgs universitet YTTRANDE Handelshögskolan 2012-10-22 Företagsekonomiska institutionen Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 STOCKHOLM Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning

Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning Karolinska institutet Rektor 171 77 STOCKHOLM Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-563 087

Läs mer

Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden

Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden k a r l - j o h a n g r u n d s t r ö m Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden Ända sedan Regeringsrättens avgöranden i RÅ 2008 ref. 24 och RÅ 2008 not 61 har det förelegat osäkerhet om förhållandet

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Kan egendom som erhållits i gåva med villkor att den ska vara mottagarens enskilda egendom göras till giftorättgods genom äktenskapsförord?

Kan egendom som erhållits i gåva med villkor att den ska vara mottagarens enskilda egendom göras till giftorättgods genom äktenskapsförord? NYHETER M.M. 2011-08-06 Kan egendom som erhållits i gåva med villkor att den ska vara mottagarens enskilda egendom göras till giftorättgods genom äktenskapsförord? Det är inte ovanligt att en gåvogivare

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM { skatt } KONTANTPRINCIPEN Huvudregeln i inkomstslaget tjänst är att intäkter ska tas upp till beskattning då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer en skattskyldig till del; kon- Skatteregler

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 17 oktober

Läs mer

Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal

Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal ANN-SOPHIE SALLANDER JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL JÖNKÖPING UNIVERSITY Innehållsförteckning Förord 5 Abstract 7 Innehållsförteckning 9 Tabeller.

Läs mer

Advokat docenten i EG-rätt Ola Wiklund. Docenten i skatterätt Roger Persson Österman

Advokat docenten i EG-rätt Ola Wiklund. Docenten i skatterätt Roger Persson Österman PM TILL: FRÅN: Hjelmco AB Advokat docenten i EG-rätt Ola Wiklund DATUM: 2008-02-05 Docenten i skatterätt Roger Persson Österman ANGÅENDE: Skatt på flygbensin 1 INLEDNING Sverige har för avsikt att införa

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack 1(7) 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack * Underrättelse om förrättning i bankfack 1 ska lämnas endast om det kan antas att målets handläggning främjas

Läs mer

Om likhet inför skattelag

Om likhet inför skattelag SKATTENYTT 2004 667 Robert Påhlsson Om likhet inför skattelag I denna artikel diskuterar jag kortfattat likhetsprincipens skatterättsliga innebörd, bl.a. mot bakgrund av den nyligen genomförda skattemyndighetsfusionen.

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04 Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Anmälan mot Lunds universitet angående kostnaden för manual vid flygutbildning Anmälan N N har anmält att Trafikflyghögskolan (TFHS) vid

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Verksamhetsgren i inkomstskatten

Verksamhetsgren i inkomstskatten SKATTENYTT 2002 671 Eleonor Alhager Verksamhetsgren i inkomstskatten Denna artikel handlar om begreppet verksamhetsgren. Detta begrepp är av central betydelse för omstruktureringsformerna underprisöverlåtelse

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

HFD 2014 ref 72. Lagrum: 8 kap. 7, 18 och 11 kap. 14 regeringsformen

HFD 2014 ref 72. Lagrum: 8 kap. 7, 18 och 11 kap. 14 regeringsformen HFD 2014 ref 72 Bestämmelserna i Försäkringskassans föreskrifter om sjukpenninggrundande inkomst såvitt avser s.k. fortsatt uppbyggnadsskede har ansetts stå i strid med överordnad författning och har därför

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 1.1 2,5 62,5 4 Frågan avser hur styrelsen bör agera när det två veckor innan publicering av bokslutskommunikén för ett bolag noterat på NGM Equity har

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 20 augusti 2008 KLAGANDE AA MOTPART Leg. läk. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm beslut den 3 mars 2006 i mål nr 366-06 SAKEN Avvisad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 november 2009 T 367-08 KLAGANDE H.K. MOTPART B.G.s dödsbo Ombud: Advokat P.F. SAKEN Återgång av gåva eller dess värde ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2) 123 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innebär att arbetsinkomster

Läs mer

39 Överskottsmedel i Alecta

39 Överskottsmedel i Alecta Överskottsmedel i Alecta, Avsnitt 39 373 39 Överskottsmedel i Alecta BFN har i det allmänna rådet BFNAR 2000:1 angett att alla företag oavsett storlek ska tillämpa Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande

Läs mer

Fastigheter i och utom byggnadsrörelse tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning

Fastigheter i och utom byggnadsrörelse tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning l e o n i e selt i n g Fastigheter i och utom byggnadsrörelse tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning Denna artikel har kommit till då jag i mitt arbete som skatterådgivare till fastig

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 12 december 2013 KLAGANDE Ystad-Österlenregionens miljöförbund Östra Utfartsvägen 2 273 36 Tomelilla MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. a) Jämförande information avseende avvecklad verksamhet

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. a) Jämförande information avseende avvecklad verksamhet Beslut 8/2012 Stockholm den 15 juni 2012 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolaget) delårsrapport för första kvartalet 2012 genom att rikta en skriftlig anmärkning

Läs mer

Omsättningsland för utbildningstjänster är det möjligt att göra en EG-konform tolkning av de svenska reglerna?

Omsättningsland för utbildningstjänster är det möjligt att göra en EG-konform tolkning av de svenska reglerna? SKATTENYTT 2009 255 Fredrik Lund och Torbjörn Boström Omsättningsland för utbildningstjänster är det möjligt att göra en EG-konform tolkning av de svenska reglerna? Skatteverket har i ett ställningstagande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX

Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX Sida 1(2) 2004-02-13 Regeringsrätten Box 2293 103 17 STOCKHOLM Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX YTTRANDE För tiden innan BFNs rekommendation BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring skall tillämpas

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 25

Läs mer

This is a published version of a paper published in Skattenytt. Access to the published version may require subscription.

This is a published version of a paper published in Skattenytt. Access to the published version may require subscription. Uppsala University This is a published version of a paper published in Skattenytt. Citation for the published paper: Cejie, K. (2011) "Skattenytt internationellt - direkt beskattning: Aktuellt om EU-domstolens

Läs mer

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare f r e d r i k bernd t & maria holme Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare Den beslutsordning med särskilt kvalificerade beslutsfattare som infördes i och med införandet av skatteförfarandelagen

Läs mer

EtikU 5 Revisorers verksamhet

EtikU 5 Revisorers verksamhet FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 5 Revisorers verksamhet (december 2009) ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 1 1 Inledning... 1 2 Revisors verksamhet... 1 3 Kolumnerna: Analysmodellen... 2 4 Raderna: Verksamheterna...

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 4 Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 4 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt När den

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30

Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30 Bokföringsnämnden Stockholm 2012-10-22 Box 7849 103 99 STOCKHOLM Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF,

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 8 maj 2003

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken % Kronofogden 1(7) Nr Dnr 801-4916-09/121 Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken 1 Sammanfattning En avhysning kan delas upp så att den till viss del verkställs enligt

Läs mer

REKOMMENDATION 14.1. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel

REKOMMENDATION 14.1. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel REKOMMENDATION 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel December 2006 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisning av byten av redovisningsprinciper,

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 9 Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 9 Redovisning av avkastningsskatt Frågeställning IASB publicerade

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementsrådet Fredrik Löfstedt.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementsrådet Fredrik Löfstedt. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-05 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Folkbokföringen i framtiden Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Skattemässiga konsekvenser av byte av redovisningsprincip

Skattemässiga konsekvenser av byte av redovisningsprincip 124 SKATTENYTT 2000 Eskil Henriksson & Mats Schröder Skattemässiga konsekvenser av byte av redovisningsprincip I artikeln diskuteras huruvida intäkter och kostnader är skattepliktiga respektive avdragsgilla

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Anpassningar av redovisningsföreskrifterna. leasing som operationell 2007-05-15

Anpassningar av redovisningsföreskrifterna. leasing som operationell 2007-05-15 Anpassningar av redovisningsföreskrifterna för leasegivare som redovisar finansiell leasing som operationell 2007-05-15 Förslagspromemoria 4 om ändringar i redovisningsföreskrifterna för 2007 INNEHÅLL

Läs mer

Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare

Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare Som huvudregel gäller det för en bank eller annat företag som bedriver finansiell verksamhet att ekonomiska uppgifter om en kund kan inte lämnas ut

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv

Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv PM2 Företagsbeskattning, 747A06 Jan Kellgren LINKÖPINGS UNIVERSITET Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv Therése Helander Inledning Enligt huvudregeln i 16 kap. 1 Inkomstskattelagen

Läs mer