Högre kurs i företagsbeskattning PM 2. Skatteverkets ställning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högre kurs i företagsbeskattning PM 2. Skatteverkets ställning"

Transkript

1 Högre kurs i företagsbeskattning PM 2 Skatteverkets ställning VT 2015 Jenny Sundbom

2 Inledning Skatteförvaltningen sköts av Skatteverket som är en myndighet vilken bildades 2004 från de tidigare 10 Skattemyndigheterna och Riksskatteverket. Verkets uppgift är att ansvara för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring, registrering av bouppteckningar, utfärda id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevaka statens fordringar i borgenärsfrågor. Skatteverket utfärdar även allmänna råd och rekommendationer avseende tillämpningen av skattelagstiftningen i den mån verket anser att det är nödvändigt. Metod och avgränsning Syftet med min promemoria är att analysera Skatteverkets ställning avseende rättstolkningen när verket ger ut allmänna råd, meddelanden samt ställningstaganden. Analysen av detta är ur en objektiv synvinkel med fokus på om denna modell är rättssäker eller inte. Jag har valt en objektiv analys utan mål att genomföra en de lege ferenda-analys, dels för att området är så stort och dels för att Skatteverket är min arbetsgivare och det vore direkt oklokt att kritisera densamma. Om Skatteverket Skatteverket inrättades 2004 från det tidigare Riksskatteverket och de tio Skattemyndigheterna. 1 Skatteverket är den förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Vidare utfärdar Skatteverket id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar. 2 Uppdraget som Skatteverket har tillkommer myndigheten genom Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket (nedan kallad förordningen). Enligt 1 1st förordningen ansvarar myndigheten för frågor om skatter, socialavgifter, vägavgift för vissa tyngre fordon, mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten, fastighetstaxering, folkbokföring, registrering av bouppteckningar och handläggning av ärenden enligt 16kap ärvdabalken, brottsutredningar enligt lagen om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. Vidare ska Skatteverket ansvara för frågor avseende borgenärsuppgifter m.m. enligt lagen om Skatteverkets hantering av vissa ebe8bc html 2

3 borgenärsuppgifter, utfärdande av identitetskort enligt förordningen om identitetskort för folkbokförda i Sverige, registreringsärenden enligt 16kap äktenskapsbalken och äktenskapsregistret. Skatteverket är även förvaltningsmyndighet för frågor om pensionsgrundande inkomst enligt 1 2st förordningen. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Antalet anställda som ska göra verklighet av denna vision är personer vilka finns utspridda på ett hundratal orter. 3 Enligt 2 1st förordningen har Skatteverket till uppgift att meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan föreskrift enligt särskilda bemyndiganden och genom sådana allmänna råd som avses i 1 författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenligheten, följdriktigheten och enhetligheten vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet. I 1 författningssamlingsförordningen förstås med författningar: lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8kap regeringsformen betecknas som föreskrifter, allmänna råd: sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Enligt 2 2st förordningen ska Skatteverket, när föreskrifter och andra beslut meddelas, följa riskdagens och regeringens riktlinjer för att uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet inom verket. Beslut om vilka skatter som ska samhället ska ha och dess storlek fattas av politiker i riksdag, kommuner och landsting emedan Skatteverket sköter arbetet med att ta in skatterna. Skatteverket är en fristående myndighet vilken lyder under regeringen. Detta innebär att regeringen inte kan påverka fysiska eller juridiska personers skattefrågor genom annat än politiska beslut. 4 Skatteverkets ställning och Skatteverkets ställningstaganden, meddelanden och allmänna råd Genom författningssamlingsförordningen får Skatteverket sin uppgift att utfärda allmänna råd i generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som html

4 anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Detta ger Skatteverket tolkningsföreträde i de författningar som avser myndighetens verksamhetsområde. 5 De generella rekommendationer som Skatteverket lämnar görs genom allmänna råd, meddelanden och ställningstaganden. Skatteverket ger även ut föreskrifter, publikationer med författningar och fungerar som remissinstans. 6 De allmänna råden och ställningstagandena utmärks av att de inte är rättsligt bindande men kallas ändå för regler. Dessa ger alltså uttryck för den administrativa praxis som råder inom verket och hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken. 7 Att råden inte är bindande innebär att de heller inte är bindande för myndigheten som utgivit dem eller för någon annan, det är också detta som skiljer de allmänna råden från förordningar, föreskrifter och lagar. I normhierarkin kan de allmänna råden, meddelanden och ställningstaganden jämställas med doktrin. Vad som dock talar för en separat behandling av dessa uttalanden är bakgrunden till dem, med skatteförvaltningen särställning och kunskap om gällande rätt. De uttalanden som Skatteverket gör kan delas in i olika sorters uttalanden. De allmänna råden är av karaktären synpunkter i rättsfrågor där de övriga rättskällorna inte lämnar entydiga svar. Skatteverkets meddelanden beskriver gällande rätt genom att exempelvis citera eller referera till innehåll i förarbeten eller praxis och kan ses som en handbok i frågan de berör. För att vara säker på att det som uttalats är korrekt kan i fallet med meddelandena stämmas av mot källan, praxis, förarbeten eller lagtext. 8 Vad gäller de allmänna råden så uttrycker de Skatteverkets syn på frågan och bör tillmätas ett lägre värde som rättskälla. 9 Avseende Skatteverkets ställningstaganden har de en karaktär av styrsignal, vilket de även har som beteckning ibland, vilket dels anger verkets syn på hur en regel ska tillämpas eller tolkas samt att syftet med ställningstagandena är en enhetlig rättstillämpning i hela landet. 10 Den enhetliga tillämpningen var även ett av målen med sammanslagningen till en myndighet författningssamlingsförordningen html 7 Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, Iustus, Uppsala, 2009, s.83 8 A.a.s, s.85 9 A.a.s, s A.a.s, s A.a.s, s.84

5 Skatteverkets allmänna råd, meddelanden och ställningstaganden i praktiken De allmänna råden utgör en egen skatterättslig rättskälla som kan betecknas administrativ praxis. Detta utgör ett instrument för likformighet och enhetlighet i rättstillämpningen. Likformigheten är det största skälet till att den administrativa praxisen bör följas och tillmätas värde som rättskälla. Inom verket följs de egna allmänna råden i praktiken. 12 När Skatteverket utger allmänna råd ska de uppfylla tre konstitutionella krav, dels så ska det allmänna rådet ha stöd i lag enligt legalitetsprincipen, dels så ska de allmänna råden upprätthålla de skattskyldigas likhet inför lagen och dels så ska de allmänna råden vara förenliga med gällande EU-rätt. 13 För det fall ett allmänt råd skulle åsidosätta legalitetsprincipen och exempelvis uppställa nya rekvisit i förhållande till lagtext, även om rättsläget är oklart i den aktuella frågan, bör det åsidosättas helt och inte tillmätas någon betydelse. 14 När det gäller likabehandlingsprincipen, vilken ges uttryck för enligt 1kap 9 regeringsformen, skall detta genomsyra hela verkets verksamhet och allas likhet inför lagen ska iakttas även vid utgivandet av allmänna råd. Undantagsvis kan det finnas lagstöd för en olik behandling av medborgarna vilket naturligt ger Skatteverket undantag i utformningen av de allmänna råden. 15 När Skatteverket ändrar den fastställda administrativa praxisen kan detta bero på flertalet orsaker. En av dem är att lagtexten ändrats vilket ger ett starkt stöd för ändring av den tolkning som gjorts. Det kan även bero på att domstol genom praxis gjort en annan tolkning av lagtexten eller av förarbeten vilket också föranleder en ändring i allmänna råd i och med praxis företräde som rättskälla framför Skatteverkets tolkning. Den tredje orsaken till en ändring av den ställning som Skatteverket tagit i en viss fråga är att det inom verket blivit en ändring av tolkningen. Denna typ av ändring är mindre förutsägbar för den skattskyldige och bakgrunden torde endast vara att verket funnit att den första tolkningen är oförenlig med lagens ordalydelse. 16 Kritik mot Skatteverket och vissa uttalanden 12 Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, Iustus, Uppsala, 2009, s A.a.s, s A.a.s, s A.a.s, s A.a.s, s.94-95

6 I Skattenytt från 2013 s.2 Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner i årsredovisningen av företag som tillämpar internationella redovisningsstandarder har Claes Norberg, redovisningsexpert vid Svenskt Näringsliv, adjungerad professor i företagsrätt vid Uppsala Universitet samt ledamot av Bokföringsnämnden och Expertpanelen vid Rådet för finansiell rapportering, i en artikel uppmärksammat problematiken kring Skatteverket som normskapare och utgivare av allmänna råd. 17 I artikeln behandlas Skatteverkets uttalande om osäkra skattepositioner i noterade företag 18, och författaren diskuterar huruvida ställningstagandet faller inom ramen för Skatteverkets myndighetsuppdrag. 19 Förutom diskussionen om huruvida Skatteverkets ställningstagande faller inom myndighetsuppdraget, diskuterar Norberg hur ställningstagandet förhåller sig till standarden IAS 12 inkomstskatter. 20 Den kritik som författaren riktar mot ställningstagandet är dels att ställningstagandet avser tolkning av en regel som i första hand påverkar redovisning samt att det i uttalandet saknas en koppling till skatteregler. Kritiken mot ställningstagandet innefattar även ett ifrågasättande av Skatteverkets rätt att utge råd sig i denna typ av frågor eftersom det enligt 8kap 1 bokföringslagen ankommer på Bokföringsnämnden att ansvara för god redovisningssed. Denna kritik utgörs främst av bristen på kopplingen mellan skatteregler samt att frågan, enligt författaren, faller utanför Skatteverkets myndighetsuppdrag. 21 Vidare diskuterar Norberg hur ställningstagandet förhåller sig till IAS 12 i sak. Författaren konstaterar först att uttalandet från Skatteverket saknar betydelse för tolkningen av IFRS. Han fortsätter med att jämföra uttalandet med andra tolkningar av IAS 12, exempelvis Ernst & Young, KPMG samt PwC:s tolkningar genom sina manualer. Det återfinns både likheter och skillnader i tolkningarna, mellan Skatteverkets uppfattning och redovisningsbyråernas uppfattning, exempelvis så överensstämmer uppfattningen att IAS 12 inte ger någon vägledning i hur osäkra 17 Skattenytt 2013 s. 2 Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS 18 Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS - Dnr/målnr/löpnr: / Skattenytt 2013 s. 2 Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS 20 A.a.s, s.3 21 A.a.s, s.5

7 skattepositioner ska beaktas vid beräkningen av skattebeloppen i resultat- och balansräkning. Skillnaden är däremot hur detta hanteras. I Skatteverkets ställningstagande hänvisas till IAS 37 och att dessa regler bör tillämpas emedan redovisningsbyråernas manualer anger att reglerna i IAS 37 kan användas samt att manualerna ger uttryck för alternativa tolkningar. 22 Norbergs slutsats är således att ställningstagandet faller utanför Skatteverkets myndighetsområde och att det inte har sin grund i skatterättsliga regler. Författaren anser vidare att Skatteverket drar allt för långtgående slutsatser med endast ett tolkningsalternativ som grund och Norberg anser att Skatteverket inte bör uttala sig i frågor av detta slag. 23 Ett annat exempel som jag funnit som skapar osäkerhet kring tillförlitligheten och tillämpbarheten av Skatteverkets ställningstaganden, är ett ställningstagande från år 2011 avseende ROT-/RUT- avdrag och byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet. 24 I detta ställningstagande hänvisar Skatteverket, eller författaren av ställningstagandet, till Wikipedia som källa för beskrivningen av bostadsbegreppet. Känt torde vara att Wikipedia är ett forum som är öppet för alla och envar att redigera och skriva om olika ämnen. 25 Analys I början av denna analys kan först konstateras att Skatteverket är den myndighet som har ansvar för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring, registrering av bouppteckningar, utfärda id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevaka statens fordringar i borgenärsfrågor. Skatteverket utfärdar även allmänna råd och rekommendationer avseende tillämpningen av skattelagstiftningen i den mån verket anser att det är nödvändigt. Bemyndigandet för Skatteverket att utfärda allmänna råd anges i 1 författningssamlingsförordningen. De allmänna råden, i form av allmänna råd, ställningstaganden och meddelanden, som Skatteverket uttrycker är inte rättsligt bindande men verkets uppfattning tillämpas i det dagliga arbetet dels för att skapa en förutsägbarhet i oklara laglydelser och dels för att en enhetlig tillämpning 22 Skattenytt 2013 s. 8 Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS 23 A.a.s, s.9 24 Skatteverkets ställningstagande, Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet, Dnr/målnr/löpnr: /

8 inom verket skall uppnås. De allmänna råden ska ha grund i lag enligt legalitetsprincipen, beakta alla skattskyldigas likhet inför lagen enligt likabehandlingsprincipen samt följa gällande EU-lagstiftning. Skulle ett allmänt råd som utfärdats inte beakta dessa tre grunder ska rådet antingen ändras eller lämnas utan avseende. En ändring av ett allmänt råd sker oftast således av olika orsaker så som ändring av lagtextens ordalydelse enligt svensk lagtext eller EU-lagstiftning, ändring av uppfattning inom verket kring hur en regel ska tolkas eller att ett avgörande i domstol ändras praxis kring regeln. Värdet av Skatteverkets allmänna råd som rättskälla ska tillmätas i förhållande till källan vilken rådet grundar sig på. Ett ställningstagande som har lagtext och förarbeten som källa bör tillmätas ett högre värde som rättskälla än ett ställningstagande som endast anger vilken lagtext som är källan men inte någon ytterligare bakgrund. Den finns dock kritik riktat mot Skatteverkets utgivande av allmänna råd i vissa situationer, ett exempel på detta är Claes Norbergs artikel från 2013 i tidskriften Skattenytt där han ifrågasätter Skatteverkets rätt att uttrycka ställningstagande i frågor som han anser faller utanför verkets myndighetsområde. I ställningstagandet som Norberg kommenterat och kritiserat i artikeln avser reglerna kring osäkra skattepositioner ska behandlas i balans- och resultaträkning för noterade bolag. Norbergs främsta grund för kritik mot ställningstagandet är att det inte rör sig om skatterättsliga frågeställningar samt att ansvaret för redovisningsfrågor ankommer på bokföringsnämnden enligt 8kap 1 bokföringslagen. Ett ställningstagande som jag själv funnit, i vilket Wikipedia anges som källa, också bidrar till att ifrågasätta tillförlitligheten kring ställningstaganden vilka har andra källor än de traditionella rättskällorna. Klart är att Skatteverket har lagstadgad rätt att uttrycka sin ståndpunkt i frågor som ryms inom verkets myndighetsområde och där oklarhet råder samt ett behov av förtydligande föreligger. För de allmänna råd som har en grund i rättskällor så som lagtext och förarbeten bör ett värde i uttalandena som rättskälla tillmätas och även kunna anses ge uttryck för en tillförlitlighet i rättstillämpningen. Detta är av värde både för fysiska och juridiska skattskyldiga, att få vägledning i hur oklara eller öppna formuleringar i lagtext ska tillämpas. Att syftet med dessa uttalanden även är unison tillämpning av rättsregler inom verket ökar förutsägbarheten och likabehandlingen av

9 skattskyldiga. Skatteverkets särställning som förvaltningsmyndighet och med en bred och djup kunskap inom området skatterätt ger även, precis som lagstiftaren uttryckt, detta skäl för att verket är lämpad att utge råd inom myndighetsområdet. Vad som däremot kan tala mot en allt för vid möjlighet för Skatteverket att utge allmänna råd är de områden där bemyndigande kan saknas som i exemplet med bokföringsnämnden som normskapare inom området redovisning. Detta kan ge uttryck för en tolkning som inte stämmer överens med bakgrunden till lagtexten genom förarbeten och syftet med lagen eftersom det inom verket kan saknas spetskompetens inom det specifika området. Skatteverket bör vidare, enligt Claes Norbergs uppfattning, inte ägna sig åt att utge allmänna råd inom områden som inte direkt påverkar beskattning. Kritiken i artikeln riktas även mot att endast en lösning på tolkningsfrågan lämnats trots att fler lösningar presenterats i den jämförelse författaren gör med redovisningsbyråernas uppfattning. Kritiken riktas även mot att endast en utredning anges i ställningstagandet, Skatteverkets egen, och att detta leder till att rådet är dåligt underbyggt avseende uppfattningar som finns på marknaden av de som tillämpar reglerna i praktiken på daglig basis. Det ställningstagande som jag funnit, där Wikipedia anges som källa för begreppsdefinition, talar ytterligare för att alla Skatteverkets ställningstaganden inte ska tillmätas värde som rättskälla. Det skulle öppna för att vem som helst kan tolka begrepp vilka bidrar till definitioner i ställningstaganden vilket i sin tur påverkar rättstillämpningen. Avslutning Bakgrunden till Skatteverkets allmänna råd bygger på bemyndigande från lagstiftaren. Lagtexten i vilken detta bemyndigande återfinns är dessutom inte stiftad nyligen vilket också talar för ett system som fungerar. De grunder som råden ska vila på talar för förutsägbarhet för skattskyldiga och en enhetlig tillämpning inom verket vilket ur rättssäkerhetssynpunkt är värdefullt. Kritiken är dock välgrundad avseende avsteg från bemyndigandets omfattning till myndighetsområdet och Skatteverket bör inte göra avsteg från detta bemyndigande. Vidare bör författarna av de allmänna råden iaktta försiktighet och grundlighet när källor till ställningstaganden väljs. Det är uppenbart att Wikipedia direkt är en olämplig källa för definition av begrepp då det minskar tillförlitligheten och rättssäkerheten. Skatteverkets särställning avseende kunskap och möjlighet att tolka rättsregler är intressant ur många aspekter samt att det

10 finns kritik mot systemet visar att rättstillämpningen inte endast ligger hos verket eftersom de allmänna råden inte är bindande. Frågan som ändå lämnas obesvarad är huruvida det är tillräckligt tydligt kommunicerat till skattskyldiga avseende råden.

11 Källor: Litteratur Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, Iustus, Uppsala, 2009 Artiklar Skattenytt 2013 s. 2 Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS Skatteverkets ställningstaganden, allmänna råd och meddelanden Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS - Dnr/målnr/löpnr: /111 Skatteverkets ställningstagande, Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet, Dnr/målnr/löpnr: /111 Internet 2.html (besökt ) fb html (besökt ) 42bc html (besökt ) (besökt ) (besökt )

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket Bilaga 4 173 Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket Uppgifter 1 Om inte något annat föreskrivs ansvarar Skatteverket för frågor om 1. skatter, 2. socialavgifter, 3. vägavgift för vissa

Läs mer

Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS

Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS c l a e s norberg Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS Skatteverket har gjort ett ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner i noterade

Läs mer

Skattelagstiftningsprojektet www.skattelagstiftningsprojektet.se

Skattelagstiftningsprojektet www.skattelagstiftningsprojektet.se Disposition Allmänt om rättsprinciper Likhetsprincipens konstitutionella grunder Likabehandling i rättstillämpning EUD HFD Skatteverket 1 Allmänt om rättsprinciper Principstruktur i skatterätten Omfattning

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

2 Lagstiftning och rättskällor

2 Lagstiftning och rättskällor Lagstiftning och rättskällor, Avsnitt 2 31 2 Lagstiftning och rättskällor Rättskällor Lagstiftningens hierarki Riksdagen 2.1 Allmänt Inom många områden finns en omfattande lagreglering och den som ska

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Reglemente för Trosa kommuns styrdokument

Reglemente för Trosa kommuns styrdokument 2012-08-17 Reglemente för Trosa kommuns styrdokument Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 80 (Dnr 2012/91) 1 (6) Inledning Verksamheten i Trosa kommun bedrivs bl.a. med vägledning av ett antal reglerande

Läs mer

Sambandet mellan redovisning och beskattning. Disposition. Inledning. RF4 Termin 5 VT 2014 Claes Norberg

Sambandet mellan redovisning och beskattning. Disposition. Inledning. RF4 Termin 5 VT 2014 Claes Norberg Sambandet mellan redovisning och beskattning RF4 Termin 5 VT 2014 Claes Norberg Disposition Inledning Normgivningen på redovisningsområdet Skattelagen och redovisningen Hur bestäms god redovisningssed

Läs mer

This is a published version of a paper published in Skattenytt.

This is a published version of a paper published in Skattenytt. Uppsala University This is a published version of a paper published in Skattenytt. Citation for the published paper: Cejie, K. (2010) "Ny dom av EU-domstolen: återigen dags att ändra SINK och A-SINK?"

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2011-10-27 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-4690 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i regler

Läs mer

RECENSIONER. 1. Inledning

RECENSIONER. 1. Inledning 972 RECENSIONER Robert Påhlsson, Likhet inför skattelag likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten, Iustus förlag, Uppsala 2007, 247 s. 1. Inledning Ända sedan inkomstskatten infördes

Läs mer

Kommentar till övningstenta, T1 VT 2013

Kommentar till övningstenta, T1 VT 2013 Kommentar till övningstenta, T1 VT 2013 Frågan behandlar i huvudsak två områden. Det första rör normgivningsfrågor, det andra rättighetsskydd. En viktig lärdom är att läsa uppgiften noga. Gör man det upptäcker

Läs mer

Ändringar i systemet för avräkning av utländsk skatt en kommentar

Ändringar i systemet för avräkning av utländsk skatt en kommentar 8 SKATTENYTT 2009 Martin Berglund Ändringar i systemet för avräkning av utländsk skatt en kommentar En ny lagstiftning med ändringar i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt träder i kraft den

Läs mer

Lagprövning i Skatterättsnämnden

Lagprövning i Skatterättsnämnden 871 Eleonor Kristoffersson Lagprövning i Skatterättsnämnden Skiktgränsen för statlig inkomstskatt Den 7 juli 2014 genomförde Skatterättsnämnden en lagprövning enligt 12 kap. 10 regeringsformen (1974:152)

Läs mer

eventualtillgångar jämfört med de där angivna reglerna i det allmänna rådet.

eventualtillgångar jämfört med de där angivna reglerna i det allmänna rådet. Inledning Det s.k. K3 regelverket (K3, det allmänna rådet) 1 kommer efter att det har trätt i kraft bli huvudregelverket för onoterade aktiebolag. Utkastet till K3 består av totalt 283 sidor text. I textmassan

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Beloppsspärren i 40 kap Inkomstskattelagen

Beloppsspärren i 40 kap Inkomstskattelagen Beloppsspärren i 40 kap Inkomstskattelagen Joakim Ekberg Vårterminen 2015 PM II Högre kurs i företagsskatterätt 747A06 1. Inledning Svensk företagsbeskattning är anpassad för att vara förenlig med stora

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

9 Byte av redovisningsprincip

9 Byte av redovisningsprincip Byte av redovisningsprincip, Avsnitt 9 139 9 Byte av redovisningsprincip Tillämpningsområde Sammanfattning 9.1 RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip Rekommendationen RR 5 behandlar hur effekten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-25. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-25. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-25 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Riksdagens finansutskott

Läs mer

Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010

Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010 LINKÖPINGS UNIVERISTET Genomsyn Med utgångspunkt i mål nr 3819 3820 09 Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010 Innehållsförteckning 1. Mål nr 3819-3820-09... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Länsrätten...

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat Uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden Uppdaterat 2016-11-29 ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2000:2) 1. Detta allmänna råd gäller för näringsdrivande, icke-noterade mindre och

Läs mer

6 Koncernredovisning

6 Koncernredovisning Koncernredovisning, Avsnitt 6 107 6 Koncernredovisning Tillämpningsområde Sammanfattning 6.1 RR 1:00 Koncernredovisning Rekommendationen behandlar redovisningsfrågor som aktualiseras vid upprättande av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning Vår referens/dnr: 120/2016 Bokföringsnämnden Box 7849 Er referens: 103 99 Stockholm Dnr 15-33 Stockholm 20160818 Remissvar Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 november 2014 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 10 juni 2013

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

*Riksskatteverket 1(7)

*Riksskatteverket 1(7) *Riksskatteverket 1(7) YTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian (Ds 2002:15) Det nya Riksskatteverket. Fi 2002/2108. (1 bilaga) 1 Sammanfattning RSV instämmer i stort i utredningens förslag.

Läs mer

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-07-01 R E M I S S P R O M E M O R I A Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändrade

Läs mer

De svenska dokumentationskraven vid internprissättning i konstitutionell belysning

De svenska dokumentationskraven vid internprissättning i konstitutionell belysning Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Eva Forsberg De svenska dokumentationskraven vid internprissättning i konstitutionell belysning Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare:

Läs mer

Uppsala Universitet KOD: 5 Juridiska institutionen Terminskurs 5 Ht Legalitetsprincipen i skatterätten

Uppsala Universitet KOD: 5 Juridiska institutionen Terminskurs 5 Ht Legalitetsprincipen i skatterätten Uppsala Universitet KOD: 5 Juridiska institutionen Terminskurs 5 Ht 2003 Legalitetsprincipen i skatterätten KOD: 5 Dominik Zimmermann 2 I. Inledning och disposition Grundsatsen att den offentliga maktutövningen

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning

Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning Karolinska institutet Rektor 171 77 STOCKHOLM Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-563 087

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Socialdepartementet Stockholm 1 (7) Dnr: :3084. Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

Socialdepartementet Stockholm 1 (7) Dnr: :3084. Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Skolinspektionen Socialdepartementet 2016-10-14 103 33 Stockholm 1 (7) Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Sammanfattning Skolinspektionen tillstyrker förslaget att

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 99

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 99 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 99 Målnummer: 1218-99 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-10-14 Rubrik: Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land

Läs mer

Begränsningar av antalet prov- och praktiktillfällen

Begränsningar av antalet prov- och praktiktillfällen Tillsyns-PM Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 08-563 085 34 teresa.edelman@hsv.se 2011-12-21

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101. Justitieministeriets brev gällande ärendena nr 25-26/08/2015

HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101. Justitieministeriets brev gällande ärendena nr 25-26/08/2015 HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101 Givet Nr 12.6.2015 1211 TILL REPUBLIKENS PRESIDENT HÄNVISNING ÄRENDE Justitieministeriets brev 11.5.2015 gällande ärendena nr 25-26/08/2015 Ålands lagtings

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Felaktiga skatteupplägg på Skatteverkets hemsida

Felaktiga skatteupplägg på Skatteverkets hemsida Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Rättsvetenskap Felaktiga skatteupplägg på Skatteverkets hemsida Incorrect tax planning on the website of the Swedish Tax Authority Examensarbete i skatterätt

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Pedagogiskt Forum Skatt - PFS

Pedagogiskt Forum Skatt - PFS Pedagogiskt Forum Skatt - PFS Advokatfirman Forssén AB Skatterätt i allmänhet 001Grön. IMPAKT studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt. Utgiven 2015-04-22, 135 sidor. Notera:

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

Vunnit eller förlorat? det är frågan

Vunnit eller förlorat? det är frågan SKATTENYTT 2005 699 Erik Klinton Vunnit eller förlorat? det är frågan I artikeln behandlas ett fall där Regeringsrätten prövade frågan om den skattskyldige förlorat i kammarrätten trots att de i domslutet

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande 1(6) Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande Normalt är det tillåtet att lämna ut svarandens person- och organisationsnummer (och andra uppgifter från målet, exempelvis målnummer)

Läs mer

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 5426/1999 1999-10-12 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 juni 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över av skattemyndigheten upprättad

Läs mer

Skatteverkets styrsignaler en ny blomma i regelrabatten 1

Skatteverkets styrsignaler en ny blomma i regelrabatten 1 SKATTENYTT 2006 401 Robert Påhlsson Skatteverkets styrsignaler en ny blomma i regelrabatten 1 Sammanslagningen av landets skattemyndigheter till en enda har tillsammans med Internets kommunikationsmöjligheter

Läs mer

Prövningstillstånd i Regeringsrätten

Prövningstillstånd i Regeringsrätten SKATTENYTT 2002 473 Arne Baekkevold Prövningstillstånd i Regeringsrätten Statistiken visar att det är mycket svårt att få prövningstillstånd i Regeringsrätten; prövningstillstånd meddelas bara i några

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

REMISSYTTRANDE. Upprättande av årsredovisning (K3) SABOs synpunkter

REMISSYTTRANDE. Upprättande av årsredovisning (K3) SABOs synpunkter Till: Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm REMISSYTTRANDE Upprättande av årsredovisning (K3) SABOs synpunkter SABO lämnar här synpunkter på utkastet till vägledning om upprättande av årsredovisning.

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för styrdokument Dnr KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler. Rutiner Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för styrdokument Dnr KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler. Rutiner Strategi Taxa Dnr KS16-216 003 Riktlinjer för styrdokument 2016-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler Riktlinjer Rutiner Strategi Taxa Antagen Giltig från och med Dokumentansvarig 2016-08-01 Kommunchef

Läs mer

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-5630 8534 teresa.edelman@uk-ambetet.se Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss av Högskolestiftelser

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-21 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Läs mer

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30.

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30. Göteborgs universitet YTTRANDE Handelshögskolan 2012-10-22 Företagsekonomiska institutionen Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 STOCKHOLM Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och

Läs mer

Grundlagarna. Rättsliga principer för socialt arbete. Rättskällorna 11/6/2012. EU-rätt. Per-Ola Ohlsson. Författningar. Förarbeten.

Grundlagarna. Rättsliga principer för socialt arbete. Rättskällorna 11/6/2012. EU-rätt. Per-Ola Ohlsson. Författningar. Förarbeten. Rättsliga principer för socialt arbete Per-Ola Ohlsson Grundlagarna Författningar EU-rätt Rättskällorna Förarbeten Rättspraxis Sedvänja Doktrin 1 Författningar Grundlag Riksdag Lag Riksdag Förordning Regeringen

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-02-26. En ny kameraövervakningslag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-02-26. En ny kameraövervakningslag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-02-26 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. En ny kameraövervakningslag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:149

Regeringens proposition 2003/04:149 Regeringens proposition 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m. Prop. 2003/04:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2004 Göran

Läs mer

Kommunallagen och myndighetsnämnden Rättsliga aspekter på samverkan över kommungränser inom myndighetsområdet

Kommunallagen och myndighetsnämnden Rättsliga aspekter på samverkan över kommungränser inom myndighetsområdet Kommunallagen och myndighetsnämnden Rättsliga aspekter på samverkan över kommungränser inom myndighetsområdet Helena Linde Förbundsjurist Juridiska avdelningen SKL Förvaltningsmyndigheterna i RF Regeringsformen

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär att man jämför regelverken

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Ändringar i ÅRL, ÅRFL och ÅRKL

Ändringar i ÅRL, ÅRFL och ÅRKL Ändringar i ÅRL, ÅRFL och ÅRKL - Preliminära bedömningar om redovisning i 2009-06-16 kreditinstitut och värdepappersbolag samt försäkringsföretag INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 1. BAKGRUND 2 2. VÄRDERING

Läs mer

Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-06-15 Handläggare Anahitta Shaghoie Telefon: 0850833664 Till Utbildningsnämnden 2016-08-18 Barnkonventionen blir svensk lag

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2016-01-29 AdmD-591-2015. 2015-10-19 Fi2015/03570/S1. Finansdepartementet

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2016-01-29 AdmD-591-2015. 2015-10-19 Fi2015/03570/S1. Finansdepartementet REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2016-01-29 AdmD-591-2015 Ert datum Ert diarienr 2015-10-19 Fi2015/03570/S1 Finansdepartementet Remissyttrande över slutbetänkande av tjänstepensionsbeskattningsutredningen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 maj 2017 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Johan Obel Advokatfirman Fylgia KB Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska

Läs mer

17. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),

17. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481), 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-26 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 13 mars 2003

Läs mer

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt 2 Enligt samma bestämmelse ska offentligt biträde däremot inte utses om det måste antas att behov av biträde saknas. Paragrafen har därför tolkats på så sätt att det anses föreligga en presumtion för att

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Frihet och inflytande kårobligatoriets

Läs mer

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ).

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 22 Andelar i en utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en specialfond vid tillämpningen av bestämmelserna om schablonintäkt i inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Inledande bestämmelser 1 [8521] Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på skatt eller allmän avgift och administrativa pålagor

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 34 D 10 07 01 35 D 10 07 01 36 D 10 07 01 37 D 10 07 01 38 Helsingfors/Mariehamn 20.7.2007 Nr 22/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 23.5.2007, nris 134-137/2007.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-09-06 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Olle Stenman samt justitierådet Svante O. Johansson. Inkorporering av FN:s konvention om

Läs mer

Bolaget ansåg att 17 kap. 5 är en särskild skatterättslig regel utan koppling till redovisningen.

Bolaget ansåg att 17 kap. 5 är en särskild skatterättslig regel utan koppling till redovisningen. HFD 2015 ref 68 En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelagen förutsätter att skillnaden mellan värdet i redovisningen och ett lägre skattemässigt värde tas upp som en reserv

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

Grundlagarna och de. Per-Ola Ohlsson

Grundlagarna och de. Per-Ola Ohlsson Grundlagarna och de rättsliga principerna Per-Ola Ohlsson Grundlagarna Författningar EU-rätt Rättskällorna Förarbeten Rättspraxis Sedvänja Doktrin Grundlag Lag Riksdag Riksdag Förordning Regeringen Föreskrift

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5)

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5) 16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB 2014-05-09 1.0 1 (5) REDEYE AB Policy om etiska riktlinjer Innehåll 1. Versionshantering 2. Inledning 3. Syfte

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer

Ändringar i lagen om dödförklaring

Ändringar i lagen om dödförklaring Civilutskottets betänkande 2013/14:CU2 Ändringar i lagen om dödförklaring Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:158. I propositionen föreslår regeringen förtydliganden

Läs mer

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 9 Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 9 Redovisning av avkastningsskatt Frågeställning IASB publicerade

Läs mer

Rättsavdelningen SR 52/2016

Rättsavdelningen SR 52/2016 1 (6) Rättsavdelningen 2016-09-26 SR 52/2016 Rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, som erbjuds för en anställning är tillräcklig för att uppfylla

Läs mer

Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33)

Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 18 augusti 2016 Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33) FAR har beretts

Läs mer