Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI"

Transkript

1 Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige Inledning Syfte och ändamål Huvuddragen i EUs konkurrensregler och KL Vägledning för tillämpningen Kommissionens tillämpning av EUs konkurrensregler Nationell tillämpning av EUs konkurrensregler Konkurrensmyndigheter Domstolar Avsnitt II. Konkurrensreglernas tillämpningsområde Inledning Samhandelskriteriet Parallell tillämpning Företagsbegreppet Allmänt Ekonomisk verksamhet Utövande av offentlig makt och myndighetsutövning Avtal och förfaranden på arbetsmarknaden Allmänt Begreppet arbetstagare i 1 kap 2 KL Begreppet lön eller andra anställningsvillkor i 1 kap 2 KL Offentlig reglering Allmänt Offentlig reglering och tillämpning av EUs konkurrensregler... 91

2 VI Innehåll 6.3 Offentlig reglering och tillämpning av KL Särskilt om konkurrensreglernas tillämplighet på medieområdet Exterritorialitet Avsnitt III. Relevant marknad Inledning SSNIP-testet Relevant produktmarknad Utbytbarhet från efterfrågesidan Utbytbarhet från utbudssidan Relevant geografisk marknad Uppgifter och bevis vid marknadsavgränsning Avsnitt IV. Förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete Inledning Avtalskriteriet Allmänt Avtal Beslut av företagssammanslutning Samordnade förfaranden Den ekonomiska enhetens princip Konkurrensbegränsningskriteriet och märkbarhetskriteriet Allmänt Konkurrensbegränsande syfte eller resultat Praxis EU-praxis Svensk praxis Särskilda bestämmelser för lantbruket Allmänt EUs särreglering KLs särskilda bestämmelser Särskilda bestämmelser för taxinäringen Avsnitt V. Undantag

3 Innehåll VII 1. Inledning Förutsättningar för undantag: artikel 101(3) FEUF/2 kap 2 KL Första villkoret: Effektivitetsvinst Andra villkoret: Konsumentvinst Tredje villkoret: Nödvändighet Fjärde villkoret: Bibehållen konkurrens Gruppundantag Avsnitt VI. Horisontella samarbeten Inledning Utgångspunkter för bedömningen av horisontella samarbeten Allmänt Särskilt om formen för horisontell samverkan Kartellen en klassisk konkurrensbegränsning Forsknings- och utvecklingsavtal Allmänt Bedömning av forsknings- och utvecklingsavtal enligt artikel 101(1) FEUF/2 kap 1 KL Undantag enligt artikel 101(3) FEUF/2 kap 2 KL Gruppundantaget för forsknings- och utvecklingsavtal Produktionssamarbete och standardiseringsavtal Allmänt Bedömning av produktionssamarbete mm enligt artikel 101(1) FEUF/2 kap 1 KL Undantag enligt artikel 101(3) FEUF/2 kap 2 KL Gruppundantaget för specialiseringsavtal Inköpssamarbete Allmänt Bedömning av inköpssamarbete enligt artikel 101(1) FEUF/2 kap 1 KL Undantag enligt artikel 101(3) FEUF/2 kap 2 KL Gemensam marknadsföring och gemensamt varumärke Allmänt Bedömning av gemensam marknadsföring och gemensamt varumärke enligt artikel 101(1) FEUF/2 kap 1 KL Undantag enligt artikel 101(3) FEUF/2 kap 2 KL Informationsutbyte och statistiksamarbete

4 VIII Innehåll 7.1 Allmänt Bedömning av informationsutbyte och statistiksamarbete enligt artikel 101(1) FEUF/2 kap 1 KL Undantag enligt artikel 101(3) FEUF/2 kap 2 KL Distributions- och försäljningssamarbete Allmänt Bedömning av distributions- och försäljningssamarbete enligt artikel 101(1) FEUF/2 kap 1 KL Undantag enligt artikel 101(3) FEUF/2 kap 2 KL Anbudssamarbete Allmänt Bedömning av anbudssamarbete enligt artikel 101(1) FEUF/2 kap 1 KL Undantag enligt artikel 101(3) FEUF/2 kap 2 KL Marknadsuppdelningsavtal och andra marknadsbegränsningar Allmänt Bedömning av marknadsuppdelningsavtal och andra marknadsbegränsningar enligt artikel 101(1) FEUF/ 2 kap 1 KL Undantag enligt artikel 101(3) FEUF/2 kap 2 KL Samverkan om pris och andra affärsvillkor Allmänt Bedömning av samverkan om pris och andra affärsvillkor enligt artikel 101(1) FEUF/2 kap 1 KL Undantag enligt artikel 101(3) FEUF/2 kap 2 KL Samarbete inom försäkringssektorn Allmänt Gruppundantaget för viss samverkan inom försäkringssektorn KKVs praxis beträffande samarbete inom försäkringssektorn Samarbete inom taxinäringen Allmänt Gruppundantaget för avtal om viss taxisamverkan Praxis beträffande samarbete inom taxinäringen Avsnitt VII. Vertikala samarbeten

5 Innehåll IX 1. Inledning Utgångspunkter för bedömningen av vertikala samarbeten Allmänt Gruppundantaget för vertikala avtal Mellanmansavtal Vertikal prisstyrning Allmänt Överenskommelse om fasta eller lägsta priser Överenskommelse om högsta pris Vertikala prisrekommendationer Undantag för vertikal prisstyrning Ensamåterförsäljaravtal Allmänt Bedömning av ensamrätt och områdesskydd Bedömning av andra vanliga bestämmelser eller förfaranden Tillämpning av gruppundantaget för vertikala avtal Undantag enligt artikel 101(3) FEUF/2 kap 2 KL Exklusiva inköp och konkurrensförbud Allmänt Bedömning av exklusiva inköp/konkurrensförbud Bedömning av andra vanliga bestämmelser i exklusiva inköpsavtal Tillämpning av gruppundantaget för vertikala avtal Undantag enligt artikel 101(3) FEUF/2 kap 2 KL Selektiv distribution Allmänt Bedömning av selektiva distributionssystem Tillämpning av gruppundantaget för vertikala avtal Undantag enligt artikel 101(3) FEUF/2 kap 2 KL Vertikala avtal inom motorfordonssektorn Franchiseavtal Allmänt Bedömning av franchiseavtal Tillämpning av gruppundantaget för vertikala avtal Undantag enligt artikel 101(3) FEUF/2 kap 2 KL Andra vertikala avtal

6 X Innehåll Avsnitt VIII. Immateriella rättigheter och licensavtal Inledning Förhållandet mellan konkurrensrätten och immaterialrätten Utgångspunkter för bedömningen av licensavtal Patent- och know-howlicensavtal Allmänt Bedömning av ensamrätt och områdesskydd Bedömning av andra vanliga bestämmelser eller förfaranden Gruppundantaget för avtal om tekniköverföring Andra licensavtal Allmänt Licensiering av upphovsrätt mm Licensiering av kännetecken Avsnitt IX. Missbruk av dominerande ställning Inledning Dominerande ställning Huvuddrag rörande dominerande ställning Tecken på dominans Gemensam dominans Dominans på köparsidan Allmänt om missbruk Huvuddrag rörande missbruk Det särskilda marknadsansvaret i förhållande till missbruksprövningen Kopplingen mellan dominans och missbruk Betydelsen av dominantens syfte Rätten att möta konkurrens Olika former av missbruk Inledning Överprissättning Underprissättning Selektiv prissättning Diskriminering Marginalpress Vertikal pris- och försäljningsstyrning

7 Innehåll XI 4.8 Korssubventionering Rabatt- och bonussystem Exklusivitetsförpliktelser och inköpsåtaganden Avtals- och leveransvägran samt leveransavstängning Kopplingsförbehåll och kombinationserbjudanden Oskäliga affärsvillkor Andra former av missbruk Avsnitt X. Kontroll av företagskoncentrationer Inledning Allmänt Koncentrationskontrollreglerna i huvuddrag Koncentrationer med EU-dimension Allmänt Kommissionens jurisdiktion och handläggning Förutsättningar för ingripande Hänskjutande Företagskoncentrationer enligt konkurrenslagen Allmänt Fusion Kontrollförändringar i ett eller flera företag eller delar därav Möjlighet att utöva kontroll Ett eller flera företag eller delar därav Gemensamt kontrollerade självständigt fungerande företag Anmälningsskyldighet Allmänt Berörda företag och företagsgrupper Beräkning av omsättning Förutsättningar för förbud Inledning Icke-samordnade effekter Samordnade effekter Särskilt om vertikala koncentrationer Särskilt om konglomeratkoncentrationer Andra konkurrensförhållanden av betydelse för den materiella bedömningen Köparmakt Marknadsinträde och potentiell konkurrens

8 XII Innehåll Effektivitetsförsvar Konkurshotat eller nedläggningshotat företag Samordningseffekter vid bildandet av gemensamma självständigt fungerande företag Väsentliga nationella säkerhets- eller försörjningsintressen Åläggande eller förbud Frivilliga åtaganden Svensk domstolspraxis Accessoriska begränsningar Allmänt Konkurrensklausuler Leverans- och inköpsförpliktelser Övrigt Anmälan till Konkurrensverket Allmänt Tidpunkt för anmälan Sekretess Vitesföreläggande eller talan om interimistiskt fullföljdsförbud Förfarandet Allmänt Konkurrensverkets initiala prövning Särskild undersökning Handläggningen vid domstol Avsnitt XI. Sanktioner för överträdelse av förbuden Inledning Ogiltighet Ålägganden och åtaganden Åläggande enligt 3 kap 1 KL Åtagande enligt 3 kap 4 KL Vite Konkurrensskadeavgift Allmänt Avgiftssubjekt Avgiftens storlek Fastställande av avgiften

9 Innehåll XIII 5.5 Situationer när konkurrensskadeavgift inte får påföras Avgiftsföreläggande istället för talan om konkurrensskadeavgift Övrigt Skadestånd Allmänt Förutsättningar för ansvar Skadeberäkning Övrigt Näringsförbud Avsnitt XII. Förfarandet i Konkurrensverket Inledning Konkurrensverkets handläggning Allmänt Ett ärendes anhängiggörande Partsbegreppet Insyn i utredningsmaterialet Sekretess Konkurrensverkets utredning Konkurrensverkets utredningsplikt Åläggande att tillhandahålla uppgifter, handlingar mm Åläggande att inställa sig till förhör Platsundersökning hos företag och andra Konkurrensverkets beslut Allmänt Informella avgöranden Avsnitt XIII. Överklagande av beslut och domar Inledning Överklagande av Konkurrensverkets beslut Allmänt Överklagbarhet enligt KL Överklagbarhet enligt annan lagstiftning Talerätt Formen för överklagande Överklagande av domstols domar och beslut

10 XIV Innehåll 3.1 Överklagbarhet enligt KL Överklagbarhet enligt annan lagstiftning Talerätt Prövningstillstånd för överklagande av mål och ärenden enligt KL Formen för överklagande Avsnitt XIV. Förfarandet i domstol Inledning Bevisning Konkurrensmål förfarandet enligt rättegångsbalken Domstolarnas sammansättning Handläggningsregler Talerätt och partsställning Talan Intervention Interimistiska åtgärder Sekretess Rättegångskostnader Konkurrensärenden förfarandet enligt ärendelagen Domstolarnas sammansättning Handläggningsregler Talerätt och partsställning Talan Intervention Interimistiska åtgärder Sekretess Rättegångskostnader Särskilda rättsmedel Skiljeförfarande Avsnitt XV. Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Inledning Offentlig aktör Säljverksamhet och förfaranden i en säljverksamhet Säljverksamhet

11 Innehåll XV 3.2 Förfaranden Hämmande eller snedvridning av konkurrensen Försvarbart från allmän synpunkt eller förenligt med lag Förfaranden som är försvarbara ur allmän synpunkt Verksamheter som är förenliga med lag Räckvidden av ett förbud och förfarandet i domstol Bilagor Artikel 101 FEUF (fd artikel 81 EG-fördraget) Artikel 102 FEUF (fd artikel 82 EG-fördraget) Konkurrenslag (2008:579) Sakregister

12

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen Av professor Per Jonas Nordell 1 1. Sammanfattning I promemorian, som har utarbetats av professor Per Jonas Nordell i samråd med Konsumentverket (KOV)

Läs mer

Svar och kommentarer rörande Konkurrensverkets frågor, med anledning av Booking.com:s förslag till åtaganden (Dnr 596/2013)

Svar och kommentarer rörande Konkurrensverkets frågor, med anledning av Booking.com:s förslag till åtaganden (Dnr 596/2013) Konkurrensverket 103 85 Stockholm (registrator@kkv.se) Svar och kommentarer rörande Konkurrensverkets frågor, med anledning av Booking.com:s förslag till åtaganden (Dnr 596/2013) I Sverige, liksom i flera

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11 KÄRANDE Sveriges Bildelsgrossisters förening, Bror Nilssons Gata 4, 417 55 Göteborg Ombud: advokaterna P. R. och K. A. samt jur.kand. R. V., Advokatfirman

Läs mer

Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt

Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt Fil dr Mattias Ganslandt 2006-05-30 Konkurrens på kort och lång sikt... 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Näringsdepartementet Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:143

Regeringens proposition 2012/13:143 Regeringens proposition 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljöoch arbetstidsreglerna Prop. 2012/13:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2013 Fredrik

Läs mer

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL LAGAR för offentliga sektorn ISBN 91 7650 256 2 Upplaga: 18 000 ex. AB Realtryck 2010 Förord Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) framställer

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 11 1.1 Förslag till lag om resenärers rättigheter (vissa paragrafer)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417)

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a)

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) Förslag till beslut Datum Vår referens Sida 2015-01-07 Dnr: 11-9306 1(290) Konkurrensavdelningen Jennie Ljungkvist 08-678 55 00 pts@pts.se Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande

Läs mer

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga 2008:10 Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga aspekter MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-29 2008/59-5 ERT DATUM

Läs mer

Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv

Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv 2011:8 Tom Madell Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv Tom Madell Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv - SIEPS 2011:8 - Rapport nr. 8 Oktober 2011 Utges av Svenska institutet

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:178

Regeringens proposition 2011/12:178 Regeringens proposition 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare Prop. 2011/12:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2012 Fredrik Reinfeldt Erik Ullenhag

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer