Tentakompendium IP rätten

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentakompendium IP rätten"

Transkript

1 Tentakompendium IP rätten Vilka länder omfattas av de olika förordningarna? B1 och B1a: Alla medlemsstater (dvs EJ andra, t.ex. ej Island, Norge, Schweiz) Rom 1 2 och B2 förordningen: alla medlemsstater utom Danmark Underhållsförordningen: alla medlemsstater utom UK och DK ArvsF: Alla medlemsstater utom UK, Irland och DK. Obs B1a art 6 om svarande ej hemvist i medlemsstat gå till nationell rätt (dvs lugano kan bli tillämplig om t.ex. Schweiz, Norge). Om ej hemvist i luganostat kommer istället RB 10 kap analogt tillämpas för att se om svensk rätt är tillämplig när medborgaren har hemvist i t.ex. USA. IP rättens huvudfrågor: Domsrätt Lagval Erkännande och verkställighet av utländska avgöranden. Endast delvis kodifierad, OBS! Hierarkisk ordning.: 1. EU förordningar (utgå ifrån, dominerande!) 2. Konventioner 3. Nationellt autonoma regler, t.ex. RB 10 kap. analogt DOMSRÄTT = I vilket land ska en tvist slitas? Bryssel förordningen: avtal ingångna 22 dec jan 2015 (art 66 BF1 och art 66 BF1A) Brysselkonventionen avtal innan BF1 trädde i kraft, praxis fortfarande av betydelse BRYSSEL 1A FÖRORDNINGEN Art 1 sakliga tillämpningsområdet: privaträttens område (dvs ej myndighetsutövning). Tvisiten måste ha internationell karaktär. Art 3: KFM anses som domstol HUVUDREGEL: Om svarande har hemvist i medlemsstat: Art. 4 (+ avsnitt 7 9 enl art 5) stämma där svarande har hemvist eller konkurrerande specialfora enl. art Får väckas dvs. kärande får välja om art 4 eller 7 9 ska tillämpas! Om svarande har hemvist utanför medlemsstat: Art 6 + lämna Bryssel 1a förordningen (stannar i den om svarandens hemvist är okänd efter flytt: Hypotecn målet). Konkurrerande fora i art 7 9 (FÅR användas ist för art 4): Uppfyllelseort vid avtal art 7.1a: får stämma vid uppfyllelseorten. OBS! Spelar ingen roll om avtalets existens i sig är tvistigt domsrättsfrågan ska hållas isär från den materiella prövningen (Effer målet och Ramböll målet). Svarande ska inte komma ifrån reglerna om domsrätt endast genom att påstå att avtal ej existerar. Autonom tolkning av uppfyllelseort. Ang beviskravet domstolen ska godta de omständigheter som kärande åberopar till stöd för att avtal ingåtts om det inte är uppenbart att påståendet saknas grund.

2 Hemvist? Privatpersoner art. 62: Definierar ej begreppet. Innehåller däremot kollissionregler: tillämpar svensk lag för att avgöra om hemvist i Sverige. Att vara folkbokförd enl 10:1 RB är ej nödvändigt eller tillräckligt för att anses ha hemvist i Sverige. 7:2 IÄL och 19 LIMF Två rekvisit: 1. Objektivt: ändrat sin vistelseort, vistas i det nya landet 2. Subjektivt: ha avsikt att stanna i landet om inte föralltid så för en mycket lång tid. Bostad, anställning, familjeförhållanden Genomsnittsmänniskans avsikt helhetsbedömning. Har flyttat till ett land med avsikt att stanna där. Utbytesstudent anses ej ha hemvist den staten, men en flykting kan däremot anses ha hemvist från dag 1. Juridisk person art. 63: hemvist definieras i artikeln, vanligen plats för dess säte. UNDANTAG: 1. Exklusiv behörighet art 24: Gäller istället för huvudregeln. Fast egendom > där fastigheten är belägen. 2. Prorogationsavtal art 25 26: avtal mellan parterna om domsrätt. OBS nytt i BF1a är att det inte längre finns krav på att en av parterna ska ha hemvist i en medlemsstat. Kravet gäller dock fortfarande vid tyst prorogation enl art > 10:18 RB. 3. Specialfora art (SKA användas istället för art ): Tvingande parterna har en viss relation, skyddar den svagare. Konsument, försäkringstagare och anställda. Om ej förutsättningarna är uppfyllda tillämpas huvudregeln art Konsumenttvister Art 18 endast konsumenten får välja om vill tillämpa art 18 eller art Konsument? Person som agerar för ändamål som kan anses ligga utanför hans affärs eller yrkesmässiga verksamhet Benincasa målet: Begreppet ska tolkas restriktivt! Se till personens ställning i ett visst avtal art och syfte. Endast avtal som ingåtts för personens privata konsumtion. Även om ej startat verksamheten ännu, men ingår avtal för framtida yrkesverksamhet = ej konsument. Anställningstvister Individuella anställningsavtal, ej kollektivavtal! Lagval Rom 1 förordningen Anställda art 8.2: Arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete? Rutten målet och Koelzsch målet: Den ort där arbetstagaren upprättat det faktiska centret för sin yrkesverksamhet och huvudsakligen uppfyller sina förpliktelser mot arbetsgivaren. Beakta samtliga omständigheter:

3 Var tillbringar hen större delen av sin arbetstid? Var har hen sitt kontor? Var förbereder hen sitt arbete och återvänder efter affärsresor i utlandet? Extensiv tolkning av anknytningskriteriet. Art 8.3 det land där företaget som anställt arbetstagaren är beläget. Voogsgeerd målet: Det verksamhetsställe som företagit själva anställningen (inte det som är knutet till den faktiska verksamheten) dvs där anställningen ingicks, det verksamhetsställe som hållit i intervjun, utannonserat anställningen etc. Art 8.4 Närmre anknytning till annat land. Schlecker målet: Även om anställningsavtalet under lång tid/utan avbrott fullgörs i ett land kan den nationella domstolen välja att tillämpa ett annat lands lag om det av de samlade omständigheterna (betalar skatt/omfattas av pensionsystem/anställningsvillkor, lön i vilken valuta) framgår att det finns närmare anknytning med det andra landet. Internationell skadeståndsrätt Speciella domsrättsregler vid produktansvar. Huvudregel: Orten för den skadevållande händelsen = den ort där produkten tillverkades. Rom 2 förordningen Art 14 partsautonomi dépeçage ej ok dvs ej ok att använda lagen från flera rättssystem på samma skada. Dock ok att använda olika rättssystems lag på olika skador. Art 4 huvudregeln den ort där skadan uppkom. Bier målet: får välja ort där skadan uppkom eller skadegörande handlingen företogs. Shevill målet: får välja ort där skadan uppkom eller skadegörande handlingen företogs. OBS! Om skada materaliserats i flera länder, t.ex. ärekränkande tidning spridiits får dessa länder pröva målet endast avseende skadan som uppkommit i deras land medan domstolen där den skadegörande handlingen vidtogs kan pröva allt. T.ex. Engelsk domstol endast behörig att pröva skadan som orsakats i medlemsstaten (England), men Frankrike där skadegörande handlingen företogs får pröva skadan i Frankrike, England och Sverige. Marinari målet: Indirekt skada= ej skadeort. Internationell sakrätt Rättigheter mot 3e man äganderätt, säkerhetsrätter. Problem när lösa saker flyttas från ett land till ett annat Om förvärvar äganderätt i ett land och tar äganderätten till ett annat land bör äganderätten erkännas i det andra landet. Skulle annars strida mot ursprungslandsprincipen/vara ett handelshinder. Praxis: Giltig sakrätt enligt lag i en stat där egendom befann sig när rätten i fråga uppkom, tillerkänns giltighet i landet.

4 1) Är säkerhetsrätten giltig? (Prövas enligt utländsk lag dvs lagen i landet där den uppkom). 2) Ska säkerhetsrätten upphöra i Sverige? (prövas enligt svensk lag). Äger utländsk säkerhetsöverlåtelse giltighet i svensk rätt? Ja. HUVUDREGEL Sakrätt som är giltig enligt lagen i den stat där egendomen befann sig när rätten uppkom ska tillerkännas giltighet här. UNDANTAG 1. Exportköp, t.ex. mattköp. Egendomen ska till Sverige pga exporteras dit och då kan en inte räkna med att ens egen lag ska tillämpas på egendomen. Okontroversiellt. Den som exporterar borde skaffa säkerhet som är giltig enligt svensk rätt. 2. Sedan en tid förflutit sedan egendomen kommit till utlandet oklart hur lång tid. Får kritik för att den kräver en del efterforskningar från säljarens sida. borde ha förstått att egendomen skulle föras till utandet. Den subjektiva aspekten får kritik. Om en ska skicka varor över gränser se till att en skaffar säkerhet som är giltig i det landet!! Svensk lag tillämpas pga tygerna finns i Sverige. Lagvalsklausul spelar ingen roll pga inte lämpligt mot andra borgenärer i KK. Ingen partsautonomi mot tredje man!!! Inskränker äganderättsförbehåll för andra borgenärers skull. 4 begränsningar av äganderättsförbehåll: 1. egendomen blir fastighetstillbehör 2. sätts ihop med annan lös egendom 3. köparen säljer vidare/konsumerar/förbrukar varan (OBS flexibilitet pga internationell handel. Om säljaren vid transaktionen inte hade anledning att räkna med att saken skulle flyttas till Sverige har ägandeförbehåll i praxis accepteras). 4. säljaren ger tillåtelse att förfoga varan på sätt som i punkt 3 Internationell familjerätt Obs! Vigsel ogiltig om förrättad av någon som ej ägde behörighet att viga. Att gick utöver behörighet, vigde personer som ej kunde ingå äktenskap etc betyder ej ogiltighet. I Sverige är en i behörig form förrättad vigsel giltig även om den ägt rum i strid med lagstadgade äktenskapshinder. 1:7 IÄL Huvudregel: äktenskap giltigt i Sverige om giltigt i det land det ingicks. OBS! Måste ej ha skett ienligt lagen i det landet, räcker med giltighet. 1:8a Undantaget: skatteverket gör bedömningen. Utgångspunkten: parterna har ingått äktenskap av egen fri vilja dvs ingen särskild utredning om tvång. Om tvång påtalas/är sannolikt görs dock en utredning. Tvånget kan påtalas av båda makar.

5 1:8 2 st om särskilda skäl kan äktenskapet ändå anses giltigt. Obs enligt huvudregeln gäller ej detta om barnäktenskap, trots att barnet nu blivit vuxen. Om inte: har barn tillsammans funnit sig tillrätta i äktenskapet varit gifta länge Rättsfall: Lopez målet: Om en medlemsstats domstol är behörig enligt art 3 ska aldrig art 7 tillämpas även om den medlemsstatets domstol ej är exklusivt behörig enl. art 3. Praxis: Äktenskapsförord innehållande lagvalsklausul ok eftersom domstolen endast ska pröva den formella giltigheten av äktenskapsförordet. Det går dock enligt svensk rätt ej att registrera lagvalsavtal i sig som äktenskapsförord. Mahr fallen: ibland underhållsförordningen och ibland LIMF beroende på syftet med själva mahren: brudpenning/bröllopsgåva (LIMF) resp. morgongåva. (underhåll). Burma målet: Om bodelning pga makars äktenskapsförhållanden LIMF tillämplig och makarna inte har en gemensam hemvist ser till vilken stat som har starkast anknytning till makarna. Starkast anknytning: samlad bedömning. Medborgarskap kan vara en faktor som tyder på anknytning. Internationell successionsrätt Bryssel 2 art 59.2a Norden undantagen: får använda NÄF före B2. OBS! Tro inte att detta endast gäller Sverige och Finland. OBS måste bo inom norden. Annars tillämpas LIMF! IDL ersätts av ArvsF och IAL Hemvist i Sverige, medborgare i annat land, avlider i Sverige Svensk domstol behörig art 4, arvet i dess helhet Art 21 lagval lagen i den stat där den avlidne hade hemvist vid sin död dvs Sverige = Domsrätt i Sverige, svensk rätt Vad blir arvet? gör en boutredning enligt ÄB (19 20 kap) och bouppteckning (lista på alla egendom). Om gift: Bodelning före arvsskiftet 1:2 d ArvsF Bodelning= makars förmögenhetsförhållanden LIMF 2 LIMF ny behörigheten 4 LIMF ej lagval Arvskifte Boutredning > bodelning

Ulf Maunsbach, Föreläsningsmanus 2 Behörig domstol och domsrätt i förmögenhetsrättsliga mål. (B s ) Inledning

Ulf Maunsbach, Föreläsningsmanus 2 Behörig domstol och domsrätt i förmögenhetsrättsliga mål. (B s ) Inledning Föreläsningsmanus 2 Behörig domstol och domsrätt i förmögenhetsrättsliga mål (B s. 100 130) Inledning Bryssel 1a förordningen (nr. 1215/2012) Historia och allmänna drag (Brysselkonventionen 1968 Första

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer Publicerad den 10 maj 2019 Utfärdad den 2 maj 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Innehåll. Förord 5 Förkortningar 15

Innehåll. Förord 5 Förkortningar 15 Innehåll Förord 5 Förkortningar 15 I. ALLMÄN DEL 19 A. Presentation av konventionerna och förordningen 21 1 Brysselkonventionen 21 2 Luganokonventionen 23 3 Bryssel I-förordningen 25 4 Lugano Il-konventionen

Läs mer

Äktenskap (B. s , utom avs och 11.5)

Äktenskap (B. s , utom avs och 11.5) Föreläsningsmanus 5 Tillämplig lag i familjerättsliga mål Inledning Utgå från matrisen Klargör spelplanen Om erkännande av statusförhållanden Inom familjerätten sker ofta tillämpningen av utländska rätt

Läs mer

Internationell privat- och processrätt En introducerande föreläsning

Internationell privat- och processrätt En introducerande föreläsning Maarit Jänterä-Jareborg Internationell privat- och processrätt En introducerande föreläsning Syfte Att främja samfärdseln mellan privata aktörer över landsgränserna Dela kompetensen mellan rättsordningarna

Läs mer

Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt

Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt LENNART PÄLSSON Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt Andra upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehäll Förord till andra upplagan 5 I förkortad form citerad litteratur 11 Vissa andra förkortningar

Läs mer

Föreläsning 6 Internationell bodelningsoch successionsrätt. Michael Bogdan

Föreläsning 6 Internationell bodelningsoch successionsrätt. Michael Bogdan Föreläsning 6 Internationell bodelningsoch successionsrätt Michael Bogdan Samspel mellan successionsrätten och de förmögenhetsrättsliga verkningarna av äktenskap/partnerskap/samboende Arvskifte utan bodelning

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-bodelning. Dir. 2016:74. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016

Kommittédirektiv. EU-bodelning. Dir. 2016:74. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Kommittédirektiv EU-bodelning Dir. 2016:74 Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Sammanfattning Om en bodelning eller någon annan fråga som rör makars eller registrerade partners förmögenhetsförhållanden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Verkställighet av utländska domar på privaträttens område

Verkställighet av utländska domar på privaträttens område Lagrådsremiss Verkställighet av utländska domar på privaträttens område Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 februari 2002 Thomas Bodström Cecilia Renfors (Justitiedepartementet)

Läs mer

Stockholm den 5 mars 2010 R-2010/0178. Till Justitiedepartementet. Ju2009/9247/L2

Stockholm den 5 mars 2010 R-2010/0178. Till Justitiedepartementet. Ju2009/9247/L2 R-2010/0178 Stockholm den 5 mars 2010 Till Justitiedepartementet Ju2009/9247/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 februari 2010 beretts tillfälle att avge yttrande angående ett förslag till

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 26.6.2012 2011/0059(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38 Förslag till yttrande Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00)

Läs mer

Internationell kollektivavtalsreglering särskilt om utstationering och allmängiltigförklaring. Høstseminar i Oslo den 26 oktober 2017 Erik Sinander

Internationell kollektivavtalsreglering särskilt om utstationering och allmängiltigförklaring. Høstseminar i Oslo den 26 oktober 2017 Erik Sinander Internationell kollektivavtalsreglering särskilt om utstationering och allmängiltigförklaring Høstseminar i Oslo den 26 oktober 2017 Erik Sinander Vad ska vi prata om? Hur påverkar den internationella

Läs mer

RP 13/2007 rd. som hör till området för lagstiftningen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 13/2007 rd. som hör till området för lagstiftningen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 13/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonventionen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Diskretionär prövning i övriga (icke lagreglerade) fall

Diskretionär prövning i övriga (icke lagreglerade) fall Föreläsningsmanus 7 Internationell verkställighet Inledning Utgå från matrisen Klargör spelplanen Erkännande och/eller verkställighet? Verkställighet Fullgörelsedomar Åtgärder som kräver handling Erkännande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 26 november 2008 Nr 104 105 INNEHÅLL Nr Sidan 104 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 juli 2005 Ö 4286-02 KLAGANDE PLS Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus Danmark Ombud: Advokat OF och jur. kand.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.6.2013 2013/2023(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 Förslag till betänkande Evelyn Regner (PE508.078v01-00) Bättre internationell privaträtt: behörighetsbestämmelser

Läs mer

Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familj erättsförhällanden

Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familj erättsförhällanden Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familj erättsförhällanden En internationellt privat- och processrättslig Studie Kristina Örtenhed IUSTUS FÖRLAG Innehällsförteckning Förord 5 Förkortningar

Läs mer

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 11.11.2011 ARBETSDOKUMENT om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål

Läs mer

Svensk internationell privat- och processrätt

Svensk internationell privat- och processrätt MICHAEL BOGDAN Svensk internationell privat- och processrätt FEMTE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 5 Litterat ur 13 Vissaförkortningar 16 1. Inledning 19 1.1 Ämnets natur 19 1.2 Ämnets problemomräde

Läs mer

Arv i internationella situationer

Arv i internationella situationer Civilutskottets betänkande Arv i internationella situationer Sammanfattning I detta betänkande behandlar civilutskottet regeringens proposition 2014/15:105 Arv i internationella situationer och en motion

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:105

Regeringens proposition 2014/15:105 Regeringens proposition 2014/15:105 Arv i internationella situationer Prop. 2014/15:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 april 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om en revision av vissa bestämmelser om äktenskap och ärvande inom den internationella privaträtten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2015:1 Nr 1 Överenskommelse med Danmark, Finland, Island och Norge om ändring av konventionen med Finland, Danmark,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.07.2006 KOM(2006) 400 slutlig GRÖNBOK OM LAGVAL I FRÅGOR OM MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH ÖMSESIDIGT

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) JURFAK 2017/95. Justitiedepartementet

REMISSYTTRANDE 1 (5) JURFAK 2017/95. Justitiedepartementet REMISSYTTRANDE 1 (5) Juridiska fakultetsnämnden Justitiedepartementet Box 256 SE-751 05 Uppsala Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

Läs mer

Kommittédirektiv. Arvsfrågor i internationella situationer. Dir. 2012:106. Beslut vid regeringssammanträde den 18 oktober 2012

Kommittédirektiv. Arvsfrågor i internationella situationer. Dir. 2012:106. Beslut vid regeringssammanträde den 18 oktober 2012 Kommittédirektiv Arvsfrågor i internationella situationer Dir. 2012:106 Beslut vid regeringssammanträde den 18 oktober 2012 Sammanfattning Det blir allt vanligare att en person som avlider har anknytning

Läs mer

Svensk domstols möjlighet att vid handlingsorten konsolidera intrångstvister angående utländska rättigheter

Svensk domstols möjlighet att vid handlingsorten konsolidera intrångstvister angående utländska rättigheter Svensk domstols möjlighet att vid handlingsorten konsolidera intrångstvister angående utländska rättigheter SFIR Seminarium om behörig domstol vid gränsöverskridande immaterialrättsintrång 10 november

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

Av Evelina Lindgren, jur. stud. vid Göteborgs universitet

Av Evelina Lindgren, jur. stud. vid Göteborgs universitet Alternativa behörighetsregler för domstol vid varumärkesintrång på internet Av Evelina Lindgren, jur. stud. vid Göteborgs universitet 1. Introduktion Under senare år har ett flertal mål avseende gränsöverskridande

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 9 januari 1997 *

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 9 januari 1997 * DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 9 januari 1997 * I mål C-383/95, angående en begäran enligt protokollet av den 3 juni 1971 om gemenskapsdomstolens tolkning av konventionen av den 27 september 1968

Läs mer

KONSUMENTSKYDDET ÖVER GRÄNSERNA - SÄRSKILT INOM EU

KONSUMENTSKYDDET ÖVER GRÄNSERNA - SÄRSKILT INOM EU KONSUMENTSKYDDET ÖVER GRÄNSERNA - SÄRSKILT INOM EU En Studie i internationell privat- och processrätt Marie Larsson IUSTUS FÖRIAG Innehäll Förkortningar 16 DEL I - ALLMÄN DEL 19 1 Introduktion 21 1.1 Avhandlingsämnet

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Partsautonomi vid underhållsskyldighet i gränsöverskridande situationer

Partsautonomi vid underhållsskyldighet i gränsöverskridande situationer Uppsala universitet Juridiska institutionen Vårterminen 2010 Författare: Lina Fällström Handledare: Professor Maarit Jänträ-Jareborg Partsautonomi vid underhållsskyldighet i gränsöverskridande situationer

Läs mer

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna Konsumentens skydd i handeln över landgränserna MARIE LINTON IUSTUS FÖRLAG Innehåll 15 FÖRKORTNINGAR OCH ORDLISTA 17 1 INLEDNING 23 Konsumenten i handeln över landgränserna 23 1.2 Olika typer av konsumentskyddsregler

Läs mer

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE CONV/JUD/sv 1 INGRESS DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA I DENNA KONVENTION, SOM ÄR FAST BESLUTNA att

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS)

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS) Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0059(CNS) 9.5.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till betänkande Jean-Marie Cavada (PE580.495v01-00) Domstols behörighet, tillämplig lag samt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 juli 2012 Ö 2256-10 KLAGANDE ME Ombud: ST MOTPART Tylden & Co AS, 963963629 Postboks 4343 Nydalen NO-0402 Oslo Norge Ombud: Advokat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 17 december 2001 Nr 1226 1229 INNEHÅLL Nr Sidan 1226 Lag om ändring av äktenskapslagen... 3445 1227 Lag om upphävande av vissa bestämmelser i

Läs mer

Stockholm den 29 juni 2011

Stockholm den 29 juni 2011 R-2011/0759 Stockholm den 29 juni 2011 Till Justitiedepartementet Ju2010/3132/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 april 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över dels EU-kommissionens

Läs mer

Law 1904-26 p 1on certain international legal facts concerning matrimony and guardianship SFST

Law 1904-26 p 1on certain international legal facts concerning matrimony and guardianship SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk internationell privat- och processrätt

Svensk internationell privat- och processrätt MICHAEL BOGDAN Svensk internationell privat- och processrätt SJÄTTE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 5 Litteratur 13 Vissa förkortningar 17 1. Inledning 21 1.1 Ämnets natur 21 1.2 Ämnets problemomräde

Läs mer

Lagrådsremiss. Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2007 Nyamko Sabuni Anne Kuttenkeuler (Justitiedepartementet)

Läs mer

Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap Источник: https://lagen.nu/1904:26_s.1. Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap Departement Justitiedepartementet L2 Utfärdad 1904-07-08 Ändring

Läs mer

Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. Erik Tiberg (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. Erik Tiberg (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 januari 2019 Heléne Fritzon Erik Tiberg (Justitiedepartementet)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juli 2011 Ö 5155-10 KLAGANDE MB Ombud: Advokat ÅG MOTPART AW Ombud: Advokat AK SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 15.6.2011 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0049/2011) Ärende: Motiverat yttrande från Republiken Italiens senat över förslaget till rådets förordning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 Sammanfattning Frågan om tillämplig lag i tvist om uppsägning. En brittisk medborgare var anställd hos ett svenskt aktiebolag. Vid rekrytering och anställning,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 december 2018 Ö 52-18 PARTER Klagande EN Ombud: Advokat DN Motparter 1. JL 2. KW Ombud för 1 och 2: Advokat PS SAKEN Avvisning av talan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 15/04 Mål nr B 112/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 15/04 Mål nr B 112/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 15/04 Mål nr B 112/02 Sammanfattning En svensk arbetstagare var anställd hos ett danskt bolag som bedrev viss verksamhet i Sverige. Arbetstagaren hade huvudsakligen arbetat i Sverige

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen) den 29 november 2007 *

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen) den 29 november 2007 * DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen) den 29 november 2007 * I mål 068/07, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artiklarna 68 EG och 234 EG, framställd av Högsta domstolen (Sverige) genom beslut

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Skillnaden i jurisdiktionsreglerna för intrångsmål gällande nationella och gemenskapsrättigheter

Skillnaden i jurisdiktionsreglerna för intrångsmål gällande nationella och gemenskapsrättigheter Skillnaden i jurisdiktionsreglerna för intrångsmål gällande nationella och gemenskapsrättigheter SFIR Seminarium om behörig domstol vid gränsöverskridande immaterialrättsintrång 10 november 2017 Anna Horn,

Läs mer

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015 RIF, dp. 6-7 Rådspromemoria 2015-11-23 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt (L2) Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015 Dagordningspunkt

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

SVENSK INTERNATIONELL PRIVAT- OCH PROCESSRÄTT

SVENSK INTERNATIONELL PRIVAT- OCH PROCESSRÄTT INSTITUTET FÖR RÄTTSVETENSKAPLIG FORSKNING [CXLVI] MICHAEL BOGDAN SVENSK INTERNATIONELL PRIVAT- OCH PROCESSRÄTT FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK Innehäll Förord 5 Litteratur 13 Förkortningar 16 1. Inledning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2007 Ö 210-07 KLAGANDE Aredal Foam Systems HB Ombud: Advokat MD MOTPART MSR Dosiertechnik GmbH Ombud: Advokat RL och jur. kand.

Läs mer

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Pressmeddelande 2015-06-29 Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Varje år gifter sin omkring 50 000 svenska par och nästan hälften av alla bröllop sker under sommarmånaderna. Men hur står det

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Kommentar till tentamen T6,

Kommentar till tentamen T6, Kommentar till tentamen T6, 2010-06-01 Notera att nedanstående korta kommentarer inte utgör ett facit utan tar upp de viktigast momenten som svaren bör innehålla. Även andra relevanta resonemang kan ge

Läs mer

Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap

Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap Promemoria Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian behandlas frågan om erkännande av utländska fullmaktsäktenskap, dvs. äktenskap som ingåtts utan att

Läs mer

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Pressmeddelande 2015-06-29 Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Varje år gifter sig omkring 50 000 svenska par och nästan hälften av alla bröllop sker under sommarmånaderna. Men hur står det

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om godkännande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol

Förslag till RÅDETS BESLUT. om godkännande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godkännande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal

Läs mer

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område. Anna Avenberg (Justitiedepartementet)

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område. Anna Avenberg (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 mars 2014 Beatrice Ask Anna Avenberg

Läs mer

Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister

Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister särskilt om Internetrelaterade inträng av Ulf Maunsbach INNEHÄLLSFÖRTECKNING FÖRORD INNEHÄLLSFÖRTECKNING FÖRKORTNINGAR FÖRKLARINGAR I

Läs mer

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden SAMMANFATTNING

Läs mer

Tillämplig lag för arv och testamente

Tillämplig lag för arv och testamente Tillämplig lag för arv och testamente Filosofie kandidatuppsats inom affärsjuridik Författare: Elinor Möller Handledare: Marie Linton Framläggningsdatum 17 maj 2010 Jönköping Maj 2010 Kandidatuppsats inom

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

EU-rätten och arbetskraftens fria rörlighet.

EU-rätten och arbetskraftens fria rörlighet. EU-rätten och arbetskraftens fria rörlighet ida.hellberg@jur.lu.se Upplägg Fri rörlighet för arbetstagare i FEUF Fri rörlighet i förordning 492/2011 Fri rörlighet i direktiv 2004/38 Gränsdragning mellan

Läs mer

Åtta länder: Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, Australien, Brasilien, Kina och USA

Åtta länder: Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, Australien, Brasilien, Kina och USA Sara Linde Hantering av uppfinnarersättningar i internationella företag Mindre administration Lättare att förstå Varför är det ett problem? Arbete i grupp Internationella grupper Olika regler i olika länder

Läs mer

Tillämplig lag - Tyskland

Tillämplig lag - Tyskland Tillämplig lag - Tyskland Ansvarsfriskrivning Nedanstående upplysningar lämnas utan garantier för att innehållet är korrekt. De kan inte och får inte ersätta juridisk rådgivning i enskilda fall. Syftet

Läs mer

EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad

EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad J Arbetslivsinstitutet ILO:s konstitution (1919) Whereas the failure of any nation to adopt humane conditions of labour is an obstacle

Läs mer

Stärkt skydd mot och barnäktenskap

Stärkt skydd mot och barnäktenskap Stärkt skydd mot och barnäktenskap Betänkande av Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Stockholm 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2012:35 Innehåll Förklaring av förkortningar

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:60

Regeringens proposition 2006/07:60 Regeringens proposition 2006/07:60 Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden Prop. 2006/07:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2007 Fredrik

Läs mer

Samfundet lämnar härmed följande svar på frågorna i grönboken om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad.

Samfundet lämnar härmed följande svar på frågorna i grönboken om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad. R-2005/0887 Stockholm den 30 augusti 2005 Till Justitiedepartementet Ju2005/4749/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss 18 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över EU-kommissionens grönböcker

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:148

Regeringens proposition 2000/01:148 Regeringens proposition 2000/01:148 Internationella frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden Prop. 2000/01:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juli

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 20 maj 2010 *

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 20 maj 2010 * ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤ OVNA DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 20 maj 2010 * I mål C-111/09, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artiklarna 68 EG och 234 EG, framställd av Okresní

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (6) Dnr JURFAK 2010/9. Justitiedepartementet

REMISSYTTRANDE 1 (6) Dnr JURFAK 2010/9. Justitiedepartementet REMISSYTTRANDE 1 (6) Juridiska fakultetsnämnden Box 256 SE-751 05 Uppsala Justitiedepartementet Förhandlingar om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om behörighet, tillämplig lag,

Läs mer

Processhinder och talerätt

Processhinder och talerätt PROCESSHINDER OCH TALERÄTT Joel Eriksson, doktorand, civilprocessrätt LAGE01, HT 17 och talerätt Upplägg på föreläsningen: Allmänt om processhinder Forumregler Talerätt Vem har rätt att: Vara part i rättegång?

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2011 KOM(2011) 126 slutlig 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 6313-07. meddelad i Stockholm 2008-12-16 KLAGANDE 1. AA 2. BB. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 6313-07. meddelad i Stockholm 2008-12-16 KLAGANDE 1. AA 2. BB. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm 2008-12-16 KLAGANDE 1. AA 2. BB MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 1 oktober 2007 i mål nr 5749-06 (bilaga)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-02-05 Närvarande: F.d. justitieråden Eskil Nord och Lena Moore samt justitierådet Dag Mattsson Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella

Läs mer

Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN. En introduktion ANDRA UPPLAGAN. Norstedts Juridik AB

Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN. En introduktion ANDRA UPPLAGAN. Norstedts Juridik AB Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN En introduktion ANDRA UPPLAGAN Norstedts Juridik AB Innehall Forord 5 Forkortningar 11 Del I Aktenskap, partnerskap och samboende 13 1. Inledning 13 2. Aktenskap

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap

Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2017-02-20 SN 2017/0033.02.05 0480-45 00 00 Socialnämnden Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2001:82 1 Departement/ myndighet: Integrations-

Läs mer

L 343/10 Europeiska unionens officiella tidning

L 343/10 Europeiska unionens officiella tidning L 343/10 Europeiska unionens officiella tidning 29.12.2010 RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:753 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 29 Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011. Lagrum:

Läs mer

Personliga skäl. Sammanfattning

Personliga skäl. Sammanfattning Personliga skäl Sammanfattning Sammanvägd helhetsbedömning Hänsyn ska tas till bl.a. följande omständigheter: Arbetstagarens ställning förtroende Anställningstid och ålder Upprepad förseelse? Lämpligheten

Läs mer

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5645-08 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 01.03.2005 KOM(2005) 65 slutlig GRÖNBOK Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) SV SV 1. INLEDNING Genom denna grönbok inleds ett

Läs mer

KONVENTION OM AVTAL OM VAL AV DOMSTOL. som önskar främja internationell handel och internationella investeringar genom förstärkt rättsligt samarbete,

KONVENTION OM AVTAL OM VAL AV DOMSTOL. som önskar främja internationell handel och internationella investeringar genom förstärkt rättsligt samarbete, KONVENTION OM AVTAL OM VAL AV DOMSTOL De stater som är parter i denna konvention, som önskar främja internationell handel och internationella investeringar genom förstärkt rättsligt samarbete, som anser

Läs mer

Utländskt giftorättsgods särskilt om lagvalsfrågan

Utländskt giftorättsgods särskilt om lagvalsfrågan Utländskt giftorättsgods särskilt om lagvalsfrågan Filosofie kandidatuppsats i affärsjuridik Författare: Anna Fayad Handledare: Marie Larsson Linton Framläggningsdatum 2010-05-17 Jönköping maj 2010 Kandidatuppsats

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer