FÖRSÄKRINGSRÄTTSLIG PRESKRIPTION 0 särskilt om tolkningsproblemen beträffande den tioåriga preskriptionstiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSRÄTTSLIG PRESKRIPTION 0 särskilt om tolkningsproblemen beträffande den tioåriga preskriptionstiden"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSRÄTTSLIG PRESKRIPTION 0 särskilt om tolkningsproblemen beträffande den tioåriga preskriptionstiden

2 Språk 6anguage F SvenskaHSIedish 0ngelskaH0nglish Avdelning, +nstitution Division)De+artment 0konomiskainstitutionen IN9:;IN< 8apportt9p Re+ortcategory 6icentiatavhandling 0MamensarNete F :vrigra++ort UUUU U8? för elektronisk version htt+vhhiii.e+.liu.sehemjonnhekih2004haj+h032h +SB; Datum Date +S8;Affärsjuridiska+rogrammet2004H32 Serietitel och serienummer +SS; Titleofseries)numNering Titel Title Cörfattare Author +reskri+tionstiden 6imitationofInsuranceSlaims[0s+eciallyANouttheInter+retation;roNlemsRegardingtheTen\ear 6imitation 6ise;ri++ Sammanfattning ANstract De+reskri+tionsreglersomidagfinnsiförsäkringsavtalslagen)konsumentförsäkringslagenochtrafikskadelagenharvisat sigvaramycketoklaraochdärförvållatstoratolknings+ronlem.detstörsta+ronlemetharvaritfråganomnärde sti+ulerade+reskri+tionstidernaskallnörjalö+a. FörarNetenageringenklarledningifråganochNådeförsäkringsnämndernaochAllmännaReklamationsnämndenhar varits+littradeisinsyn+å+ronlemet.idoktrinenhardet+åtalatsattdetrådernrist+åavgörandenfrån]difråganoch detärförst+åsenareårsomviktigamålhartagitsu++ihögstainstans. De+roNlemsomdennau++satsiförstahandskallNehandlaärdesomNerördentioåriga+reskri+tionen)med +ramisochvinnerintehellerklartstödiförarnetena.]dvstolkninghardärförnlivitmycketomdiskuterad. Iu++satsenkommerjagattanalyseraden+roNlematiksomnuNeskrivitssamtföraendiskussionomhurklarträttsläget Nlivitefter]DVsavgörande.JagkommerävenattlyftaframdefrågorsomännuinteNehandlatsfulltuti+raMis)samtföra endiskussionkringhureneventuellny+reskri+tionsregelnörutformas. ;9ckelord 9eyIord +reskri+tion)försäkring)försäkringsrätt)ihi+lash 1

3 Språk 6anguage F SvenskaHSIedish 0ngelskaH0nglish Avdelning, +nstitution Division)De+artment 0konomiskainstitutionen IN9:;IN< 8apportt9p Re+ortcategory 6icentiatavhandling 0MamensarNete F :vrigra++ort UUUU U8? för elektronisk version htt+vhhiii.e+.liu.sehemjonnhekih2004haj+h032h +SB; Datum Date +S8;Affärsjuridiska+rogrammet2004H32 Serietitel och serienummer +SS; Titleofseries)numNering Titel Title Cörfattare Author 6imitationofInsuranceSlaims[0s+eciallyANouttheInter+retation;roNlemsRegardingtheTen\ear 6imitation +reskri+tionstiden 6ise;ri++ Sammanfattning ANstract ficacthave+rovedtoneveryindistinctandthereforecausedconsideranleinter+retationdifficulties.themain+ronlem hasneentoestanlishihenthelimitation+eriodshouldstart. The+re+aratoryIorkoftheInsuranceSontractActdoesnotgiveanysolutionstothis+roNlemandtheInsurance SommitteeasIellastheNationalBoardforSonsumerSom+laintshavedisagreedintheirvieI+ointregardingthis issue.inlegaliritingsonthismatter)attentionhasneencalledtothelackofdecisionfromthesu+remesourt.dnlyin recentyearsim+ortantcaseshaveneennroughtu+inthisfinalcourtofa++eal. +remesourtesdecisionnja2001)+.695(iandii).theoutcomeofthiscaseisincontrasttotheinsurancecom+aniese +racticeanddoesnotgainanyclearsu++ortinthe+re+aratoryiork.sonsefuently)thesu+remesourtesinter+retation hasneenmuchdiscussed. The+a+erIillanalyseanddiscussthe+roNlems+resentedaNoveandifthelegalsituationhasim+rovedafterthe Su+remeSourtesdecision.IIillalsoNringu+theissuesIhere+racticehasnotyetNeencom+letelyIorkedoutandalso discussa+ossinleelanorationofneilimitation+eriodregulations. ;9ckelord 9eyIord +reskri+tion)försäkring)försäkringsrätt)ihi+lash 2

4 Innehåll Förkortningar Inledning Problembakgrund Problemformulering Syfte Metod Disposition Terminologi Preskription Preskriptionens ändamål Preskriptionens verkan Preskriptionslagens regler Specialpreskription Allmänt om specialpreskription Lex specialis Subsidiär tillämpning av preskriptionslagen Parallell tillämpning av preskriptionslagen Preskriptionsavbrott vid specialpreskription Preskription av skadestånd Allmänt Preskriptionsreglerna Behovet av särskilda preskriptionsregler för fördröjda skador Försäkringsrättslig preskription Allmänt Presentation av de försäkringsrättsliga preskriptionsreglerna Motiven till specialpreskriptionen inom försäkringsrätten Treårstiden Allmänt...22

5 3.2.2 Diskussionen i doktrinen Utvecklingen i rättspraxis Slutsatser Tioårstiden Allmänt Uttalanden i förarbetanden Diskussionen i doktrinen Försäkringsbranschens uppfattning ARN:s och villkorsnämndernas praxis Sambandet mellan tre- och tioårspreskriptionen Kommande lagstiftning SOU 1986:56 och SOU 1989: Ny försäkringsavtalslag Preskriptionsreglerna i Norden Analys Analys av HD:s slutsats i Trafikskadefallen Argument för skadetillfället som utgångspunkt Argument till stöd för HD:s slutsats Kvarstående problem Trafikskadefallens prejudikatvärde för personskador som faller under FAL och KFL Lagarnas tillämpningsområde Trafikskadefallens tillämpningsområde Problem kring personskadeersättning ur ansvarsförsäkring Trafikskadefallens prejudikatvärde för sakskador som faller under FAL och KFL Allmänt Sakskador som omfattas av TSL Sakskador som omfattas av FAL och KFL Särskilt om miljöskador...47

6 4.4 Utformning av nya preskriptionsregler Fördelen med lättillämpliga regler Jämförelse med de finska och norska reglerna Slutsatser Är HD:s lösning i Trafikskadefallen rimlig/lämplig? Är Trafikskadefallen prejudicerande även vid bedömningen av ordinära personskadefall enligt FAL och KFL? Är Trafikskadefallen prejudicerande även vid bedömningen av sakskadeersättningar? Vilka beaktanden bör lagstiftaren göra vid utformandet av preskriptionsregeln i den nya försäkringsavtalslagen?...52 Källor... 53

7 Förkortningar

8 1.Inledning 1.1 Problembakgrund "Den som vill bevaka fordringsrätt på grund av försäkringsavtal, skall i laga ordning anhängiggöra sin talan inom tre år från det att han fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande samt i varje fall inom tio år från det att sådant tidigast kunnat ske. Underlåtes det vare fordringsägaren sin rätt förlustig.---" kännedom först kan göras gällande

9 whiplashskador tioåriga preskriptionen \Trafikskadefallen\ "NJA 2001 s 695 I efter inte

10 inteolyckstillfället "NJA 2001 s 695 II trepreskriberats preskriberad tidigare tioårsregeln skadan ger sig till känna inte preskriberadenligt TSL omprövning av inte

11 1.2 Problemformulering tioårspreskriptionen #" #" person #" sak #" 1.3 Syfte 1.4 Metod

12 1.5 Disposition 1.6 Terminologi tre-/tioårspreskriptionen, tre-/tioårsfristentre-/tioårstiden ersättningsberättigadskadelidande

13 2. Preskription 2.1 Preskriptionens ändamål effekter funktioner bevarandeeffekten indrivningseffekt klargörandeeffekt, funktioner bevisbegränsningsfunktionen avvecklingsfunktionen anpassningsfunktionen avvecklingsfunktionen

14 anpassningsfunktionen 2.2 Preskriptionens verkan panträtt kvittning inte

15 2.3 Preskriptionslagens regler allmän preskription

16 2.4 Specialpreskription Allmänt om specialpreskription specialpreskription Lex specialis istället för Subsidiär tillämpning av preskriptionslagen

17 2.4.4 Parallell tillämpning av preskriptionslagen försäkringsrättsliga preskriptionsreglerna inte Preskriptionsavbrott vid specialpreskription preskriptionsavbrott väcka talan fastställelsetalan konkurs, hänskjuter tvisten till skiljemannanämnd,andra rättsliga åtgärder stark specialpreskription.svaga specialpreskriptionen

18 försäkringsbolags inte 2.5 Preskription av skadestånd Allmänt Preskriptionsreglerna

19 tiden för den skadegörande handlingen andra Behovet av särskilda preskriptionsregler för fördröjda skador fördröjda skador kontraktsbrott avtaletsingående

20 3. Försäkringsrättslig preskription 3.1 Allmänt Presentation av de försäkringsrättsliga preskriptionsreglerna sexmånadersförlängningen\ kortare preskriptionstid framställer anspråk inom viss tid

21 utan uppskov Motiven till specialpreskriptionen inom försäkringsrätten kortare

22 3.2 Treårstiden Allmänt tre år kännedom om att fordringen kunde göras gällandetalan väcks Diskussionen i doktrinen fullgörelsetalan fastställelsetalan 51 fullgörelsetalan fastställelsetalan

23 inte alla Utvecklingen i rättspraxis

24 \kännedom om de faktiska förhållanden som grundar rätten till ersättning\ i vissa fall fastställelsetalan kanpreskriberas vid olika tidpunkter \så snart den ersättningsberättigade har kännedom om de faktiska förhållanden som grundar rätten till ersättning.\ inte möjlighet att göra anspråk på ersättning

25 3.2.4 Slutsatser vem

26 3.3 Tioårstiden Allmänt Uttalanden i förarbeten yttersta gräns fem år Diskussionen i doktrinen

27 uppkom senare

28 när skadan faktiskt visade sig skadedagen ersättningsgrundande effekten har gett sig till känna och blivit påvisbar skadehändelsen

29 borde Trafikskadefallen skadan har visat sig faktisktharmedfört en skada

30 3.3.4 Försäkringsbranschens uppfattning

31 lagstadgad ARN:s och villkorsnämndernas praxis

32 trafikolyckans inträffande skadeeffekten visar sig Skadeförsäkringens Villkorsnämnds skadedagen

33 skadetillfället Trafikskadenämnden (TSN) skadan gett sig till känna och blivit påvisbar 3.4 Sambandet mellan tre- och tioårspreskriptionen tidigast hade kunnat göras gällande

34 Scenario 1 Scenario 2 " " A B C D E F G \fordran tidigast hade kunnat göras gällande\ # $ Scenario 1 inom ramen för tioårspreskriptionen Scenario 2 utanför tioårstidens ram två och ett halvt år

35 3.5 Kommande lagstiftning SOU 1986:56 och SOU 1989: Ny försäkringsavtalslag

36

37 när om Preskriptionsreglerna i Norden Ersättningsanspråkett år från vetskapen om möjligheten till ersättning tio år frånförsäkringsfallet

38 tre år från skriftlig vetskap om försäkringsbolagets beslut framställt krav kunskap om det förhållande som grundar kravet väcka talan kräva nämndbehandling skriftligt meddelande om avslag nödvändig kunskap om det förhållande som grundar kravet

39 4. Analys 4.1 Analys av HD:s slutsats i Trafikskadefallen Argument för skadetillfället som utgångspunkt

40 4.1.2 Argument till stöd för HD:s slutsats tidigast hade kunnat göras gällande inte kunnat inte få någon självständig betydelse

41 senare orsakssamband Kvarstående problem i största allmänhet konkret

42 4.2 Trafikskadefallens prejudikatvärde för personskador som faller under FAL och KFL Lagarnas tillämpningsområden Trafikskadefallens tillämpningsområde

43

44 4.2.3 Problem kring personskadeersättning ur ansvarsförsäkring fördröjda personskador ansvarsförsäkring utländsklagstiftning tjugo år inte skadan har visat sig arbetstagaren arbetsgivaren inte visat sig

45 kan medföra försäkringsfall, 4.3 Trafikskadefallens prejudikatvärde för sakskador som faller under FAL och KFL Allmänt Sakskador som omfattas av TSL

46 4.3.3 Sakskador som omfattas av FAL och KFL undersökningsplikt

47 4.3.4 Särskilt om miljöskador skadan har visat sig teoretisk i praktiken

48 inte 4.4 Utformning av nya preskriptionsregler Fördelen med lättillämpliga regler

49 lätt att förstålättillämpad Jämförelse med de finska och norska reglerna finska vetskapen

50 ettårstid treårstid

51 5 Slutsatser 5.1 Är HD:s lösning i Trafikskadefallen rimlig/lämplig? 5.2 Är Trafikskadefallen prejudicerande även vid bedömningen av ordinära personskadefall enligt FAL och KFL? 5.3 Är Trafikskadefallen prejudicerande även vid bedömningen av sakskadeersättningar?

52 5.4 Vilka beaktanden bör lagstiftaren göra vid utformandet preskriptionsregeln i den nya försäkringsavtalslagen?

53 Källor Litteratur Böcker \Trafikskadenämnden b några kommentarer till verksamheten och till bedömningen av whiplashskador\, \Preskription av fordringar\ \Försäkringsrätt\ \Skadeståndsrätt\, \Ersättning vid personskada\ \Karnov\ \Preskription b om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid\, \Konsumentförsäkringslagen\ \En försäkringsrättslig preskriptionsfråga\ \Trafikskadeersättning. Kommentar till trafikskadelagstiftningen\

54 \Några frågor om preskription på trafikskadelagens område\ \Lärobok i obligationsrätt\ Artiklar cwhiplashskador, trafikförsäkring och preskriptionstidens inträde\ \Preskription i försäkringsavtalsrätten\ \Preskription i personskaderätten b tolkningar och tendenser i Sverige\ \Preskription av trafikskadeersättning b en trilogi från HD\ 2publicerat material \Om preskriptionsavbrott och begreppet fordran\ \Preskription i personskaderätten b tolkningar och tendenser i Sverige\ \Några frågor om preskription av anspråk på försäkringsersättning\

55 Rättsfall \Trafikskadefallen\ Ärenden från AR; och villkorsnämnderna Offentligt material

56 Internet

Försäkringsrättslig preskription Utgångspunkterna för preskriptionsfristerna i TSL och FAL

Försäkringsrättslig preskription Utgångspunkterna för preskriptionsfristerna i TSL och FAL Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Självständigt juridiskt arbete, 15 hp VT 2008 Handledare: Marcus Radetzki Försäkringsrättslig preskription Utgångspunkterna för

Läs mer

Preskription av personskadeersättning

Preskription av personskadeersättning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Per Christensen Preskription av personskadeersättning En studie av specialpreskriptionen i FAL och TSL Examensarbete 20 poäng Handledare Eva Lindell-Frantz Ämnesområde

Läs mer

Preskription i försäkringsavtalsrätten

Preskription i försäkringsavtalsrätten NFT 1/2002 Preskription i försäkringsavtalsrätten Preskription i försäkringsavtalsrätten av Yvonne Nordgård Yvonne Nordgård yvonne.nordgard@telia.com Ett rättsområde som i princip saknat vägledande prejudikat

Läs mer

Oklara bestämmelser vid preskription av anspråk på försäkringsersättning

Oklara bestämmelser vid preskription av anspråk på försäkringsersättning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Johan Strahl Oklara bestämmelser vid preskription av anspråk på försäkringsersättning Examensarbete 20 poäng Jur dr Eva Lindell-Frantz Försäkringsrätt Vårterminen

Läs mer

Preskription i personskaderätten tolkningar och tendenser i Sverige

Preskription i personskaderätten tolkningar och tendenser i Sverige NFT 4/2000 AIDA-kollokvium 2000 Preskription i personskaderätten tolkningar och tendenser i Sverige av Erland Strömbäck, f.d. vice VD i Folksam Rättsläget i Sverige när det gäller preskription av rätten

Läs mer

Nya preskriptionsregler i FAL

Nya preskriptionsregler i FAL JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Nya preskriptionsregler i FAL Utökning och förtydligande Sanna Ekman Examensarbete i försäkringsrätt, 30 hp Examinator: Jan Kleineman Stockholm, Vårterminen

Läs mer

Preskription av rätten till personskadeersättning grundad på försäkringsavtal

Preskription av rätten till personskadeersättning grundad på försäkringsavtal NFT 1/2000 Preskription av rätten till personskadeersättning grundad på försäkringsavtal av Daniel Sahlberg, Länsförsäkringar Bergslagen Daniel Sahlberg Preskriptionsproblematiken inom försäkringsrätten

Läs mer

och trafikskadelagens preskriptionsbestämmelser ligga till grund även för motsvarande bestämmelser i den lagen. 3

och trafikskadelagens preskriptionsbestämmelser ligga till grund även för motsvarande bestämmelser i den lagen. 3 Nya preskriptionsregler i Trafikskadelagen Den 1 januari 2015 träder det i kraft nya preskriptionsbestämmelser i trafikskadelagen, lagen om motortävlingsförsäkring, patient-skadelagen och försäkringsavtalslagen.

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Genom en promemoria den 6 september 2010 fick jag i uppdrag att se över reglerna om preskription av rätten till försäkringsersättning och att överväga skärpta krav på försäkringsbolagen

Läs mer

Ersättning för personskada

Ersättning för personskada Ersättning för personskada 2 En personskada har hänt Vad behöver du göra? Anvisningarna i denna broschyr gör inte anspråk på att vara fullständiga, men kan i de flesta skadefall tjäna som vägledning om

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 4/2011. Nya regler om försäkringspreskription? Önskan om nya regler. Fortsatt gott konsumentskydd

Nordisk försäkringstidskrift 4/2011. Nya regler om försäkringspreskription? Önskan om nya regler. Fortsatt gott konsumentskydd Nordisk försäkringstidskrift 4/2011 Nya regler om försäkringspreskription? I december 2010 avlämnade jag en departementspromemoria (Ds 2011:10) med förslag till nya regler i försäkringsavtalslagen (FAL)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2019 T 1600-18 PARTER Klagande Länsförsäkringar Älvsborg Ombud: Bolagsjurist SJ Motpart CG Ombud: Advokat MF SAKEN Fastställelse

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

Ersättning för personskada

Ersättning för personskada Ersättning för personskada 2 Ersättning Personskada En personskada har hänt Vad behöver du göra? Anvisningarna i denna broschyr gör inte anspråk på att vara fullständiga, men kan i de flesta skadefall

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 836-12 PARTER Kärande vid tingsrätten Länsförsäkringar Skaraborg Ömsesidigt, 566000-6866 Box 600 541 29 Skövde Ombud:

Läs mer

Remissvar avseende departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds 2011:10)

Remissvar avseende departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds 2011:10) 1 (7) Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Ju 2011/2567/L2 Remissvar avseende departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning

Läs mer

1 Lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

1 Lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) Promemoria Övergångsbestämmelser beträffande preskription av försäkringsersättning och information vid dödsfall som utgör försäkringsfall samt tid för yttrande från Patientskadenämnden I september 2010

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 280 (NJA 2007:36)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 280 (NJA 2007:36) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 280 (NJA 2007:36) Målnummer: Ö4239-05 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2007-04-27 Rubrik: Lagrum: En borgenär har ansetts vara berättigad till efterutdelning

Läs mer

Preskription av anspråk på försäkringsersättning

Preskription av anspråk på försäkringsersättning NFT 4/1998 Preskription av anspråk på försäkringsersättning av jur.kand. Vivianne Yllenius När det gäller preskription av anspråk försäkringsersättning är lagtexten på många sätt föremål för tolkning och

Läs mer

Remiss: Departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds 2011:10)

Remiss: Departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds 2011:10) 1 (7) YTTRANDE 2011-12-22 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds 2011:10) Juridiska fakultetsfakultetsnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

Direktkrav och slutlig riskbärare

Direktkrav och slutlig riskbärare Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i civilrätt, särskilt försäkringsrätt 30 högskolepoäng Direktkrav och slutlig riskbärare Författare: Viktoria Graf Handledare: Docent Torbjörn Ingvarsson

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 881-12 KLAGANDE Foyen Advokatfirma Kommanditbolag Ombud: Advokat AM MOTPART HSB Engineering Insurance Ltd Ombud: Advokat

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: Justitieråden Johnny Herre, Erik Nymansson och Dag Mattsson.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: Justitieråden Johnny Herre, Erik Nymansson och Dag Mattsson. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-11-02 Närvarande: Justitieråden Johnny Herre, Erik Nymansson och Dag Mattsson. Ny järnvägstrafiklag Enligt en lagrådsremiss den 19 oktober 2017 har regeringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 juli 2017 T 1050-16 KLAGANDE Codan Forsikring AS, 10529638, genom Trygg-Hansa Försäkring filial, 516404-4405 Ombud: Försäkringsjuristerna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2009 T 4825-07 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist JP MOTPART Motor Union Assuransfirma

Läs mer

Nya regler om försäkrings- preskription

Nya regler om försäkrings- preskription JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Nya regler om försäkrings- preskription - analys av reglerna om preskriptions- fristens utgångspunkt Kalle Stjernborg Examensarbete i Försäkringsrätt, 30

Läs mer

Preskriptionsavbrott genom lösbrev

Preskriptionsavbrott genom lösbrev Preskriptionsavbrott genom lösbrev En studie av borgenärens åtgärd enligt 5 2 p preskriptionslagen Ellinor Blanckenfiell Student HT 2013 C-uppsats, 15 hp Självständigt arbete i Rättsvetenskap, 30 hp Handledare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. xxxxxx xxxxxxxxxx

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. xxxxxx xxxxxxxxxx HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. xxxxxx xxxxxxxxxx Ombud: Advokat Carl-Johan Vahlén och jur.kand. Jens-Victor Palm LEGIO Advokatfirma AB Box 5779

Läs mer

Direktkravsrätt och dess förhållande till preklusion

Direktkravsrätt och dess förhållande till preklusion Juridiska institutionen Höstterminen 2015 Examensarbete i civilrätt, särskilt försäkringsrätt 30 högskolepoäng Direktkravsrätt och dess förhållande till preklusion Författare: Daniel Back Handledare: Professor

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 295-12 KLAGANDE MW Ombud: Advokat JJ MOTPART Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud:

Läs mer

ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ

ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ Innehåll FÖRORD 13 FÖRKORTNINGAR 15 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH UTGÅNGSPUNKTER 19 1.1 Elektronisk handel och elektronisk fullgörelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 oktober 2004 T 693-03 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681, 106 50 STOCKHOLM Ombud: försäkringsjuristen LvS

Läs mer

Ansvarsförsäkring för KY-studerande

Ansvarsförsäkring för KY-studerande Ansvarsförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-12-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkringar 9 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2018 T 5152-17 PARTER Klagande TM Ombud: Advokat HK Motpart PRA Group Sverige AB, 556189-4493 753 83 Uppsala Ombud: HD Ombud:

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2007 Ö 4239-05 KLAGANDE 1. Swedbank AB (tidigare FöreningsSparbanken AB), 502017-7753 105 34 Stockholm 2. Lindebergs Grant Thornton

Läs mer

Sambandsbevisning vid whiplashskada

Sambandsbevisning vid whiplashskada Sambandsbevisning NFT vid whiplashskada 3/2008 Sambandsbevisning vid whiplashskada av Helen Savar Poor Helen Savar Poor helen_savarpoor@yahoo.se Trafikskador utgör den största delen av personskaderegleringen

Läs mer

Stockholm den 28 juni 2011

Stockholm den 28 juni 2011 R-2011/0601 Stockholm den 28 juni 2011 Till Justitiedepartementet Ju2011/2567/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 mars 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 3/15 Mål nr B 78/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 3/15 Mål nr B 78/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 3/15 Mål nr B 78/14 En arbetstagare har avbrutit preskription enligt 41 anställningsskyddslagen genom att väcka och fullfölja en talan om skadestånd. I den rättegången utdömdes bl.a.

Läs mer

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2011-01-01

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2011-01-01 Ansvarsförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2011-01-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 31 januari

Läs mer

(Föreläsning för specialkursen i försäkringsrätt, Lunds Universitet, )

(Föreläsning för specialkursen i försäkringsrätt, Lunds Universitet, ) IDENTIFIKATION (Föreläsning för specialkursen i försäkringsrätt, Lunds Universitet, 2017-10-10) Vi ska här i allt väsentligt hålla oss till företagsförsäkring, eftersom det är inom företagsförsäkring som

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2000 s. 569 (NJA 2000:83)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2000 s. 569 (NJA 2000:83) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2000 s. 569 (NJA 2000:83) Målnummer: T3602-99 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 2000-11-07 Rubrik: Borgensförbindelse för en konsumentfordran preskriberas tre år

Läs mer

DIREKTKRAVSRÄTT VID ANSVARSFÖRSÄKRING

DIREKTKRAVSRÄTT VID ANSVARSFÖRSÄKRING Jessika van der Sluijs DIREKTKRAVSRÄTT VID ANSVARSFÖRSÄKRING Jure Förlag AB Innehällsförteckning Förord 5 Förkortningar 7 Innehällsförteckning 9 1. Inledning 15 1.1 Amnet och syften 15 1.2 Avgränsningar

Läs mer

Försäkringsvillkor ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE

Försäkringsvillkor ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE Försäkringsvillkor 2011-01-01 ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE Sid 1 (12) Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 juli 2017 T 1586-16 KLAGANDE Försäkrings AB Göta Lejon, 516401-8185 Postgatan 8 A 411 13 Göteborg Ombud: Advokat JM och jur.kand. AT MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 februari 2019 Ö 1825-18 ANMÄLARE Gävle tingsrätt Box 1194 801 36 Gävle PARTER Kärande vid tingsrätten Bergvik Skog Väst AB, 556610-5358

Läs mer

Skaderegleringslöften

Skaderegleringslöften NFT 4/1995 Skaderegleringslöften av jur. kand. Anders Andersson, notarie vid Länsrätten i Stockholms län Anders Andersson Artikeln vill visa att ett skaderegleringsavtal kan ses som ett komplement till

Läs mer

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2009-07-01

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2009-07-01 Ansvarsförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att personer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 juni 2013 Ö 4204-12 PARTER Kärande vid tingsrätten SJ Ombud: Advokat ML Svarande vid tingsrätten Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Inledning 2015-11-30. Praktisk personskaderätt. Nackskadeförbundet Stockholm 2015-11-27

Inledning 2015-11-30. Praktisk personskaderätt. Nackskadeförbundet Stockholm 2015-11-27 Praktisk personskaderätt Nackskadeförbundet Stockholm 2015-11-27 Dagens agenda Inledning De olika ersättningsposterna Att anlita ombud och ombudets roll Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering Sambandsbedömningar

Läs mer

Välkomna till frukostmöte: Tre viktiga domar 2017 års mest intressanta rättsfall Fredagen den 2 februari 2018

Välkomna till frukostmöte: Tre viktiga domar 2017 års mest intressanta rättsfall Fredagen den 2 februari 2018 Välkomna till frukostmöte: Tre viktiga domar 2017 års mest intressanta rättsfall Fredagen den 2 februari 2018 Först säkerhet Nödutgång Återsamlingsplats Första hjälpen Entreprenadutskottet inom Stockholms

Läs mer

EXAMENSARBETE. Säkerhetsföreskrifter och framkallande av försäkringsfall. I konsument- och företagsförsäkring. Yana Vikström 2014

EXAMENSARBETE. Säkerhetsföreskrifter och framkallande av försäkringsfall. I konsument- och företagsförsäkring. Yana Vikström 2014 EXAMENSARBETE Säkerhetsföreskrifter och framkallande av försäkringsfall I konsument- och företagsförsäkring. Yana Vikström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Brottsskadelag; utfärdad den 15 maj 2014. SFS 2014:322 Utkom från trycket den 27 maj 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Till den

Läs mer

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson Juridisk metod Socionomer, VT 2011 Per-Ola Ohlsson Delar för att förstå socialt arbete Psykologi Sociologi Rättsvetenskap Socialpolitik Juridiken styr inte bara det socialrättsliga beslutsfattandet utan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

Skadereglerares ställningsfullmakt

Skadereglerares ställningsfullmakt NFT 1/1996 Skadereglerares ställningsfullmakt av advokat Anders Höglund, Advokatfirman Morssing & Nycander Anders Höglund Artikeln avser visa att Sveriges Försäkringsförbund synes ha lämnat oförenliga

Läs mer

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet 2011-10-04 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2011-03-15, 90 Riktlinjer för kommunens kravverksamhet Inledning Dessa riktlinjer beskriver kommunens gemensamma och grundläggande kravrutiner och omfattar agerandet

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2005 T 4513-03 KLAGANDE KP Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat JH MOTPART Skåne läns landsting (Region Skåne),

Läs mer

I januari 1993 överfördes JR till Skatteverkets s.k. obefintlig-register.

I januari 1993 överfördes JR till Skatteverkets s.k. obefintlig-register. Ersättning för ideell skada med 25 000 kr på grund av överträdelse av 2 kap. 7 andra stycket regeringsformen Beslutsdatum2015-11-13 Diarienummer3440-14-40 Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern tillerkänner

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0809 DOM 2015-11-23 Stockholm Mål nr FT 1994-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts mellandom 2015-02-04 i mål FT 1023-14, se bilaga A KLAGANDE Jan Klys, 410717-7158

Läs mer

Högsta domstolens praxis i personskademål under senare år

Högsta domstolens praxis i personskademål under senare år Högsta domstolens praxis NFT i personskademål 4/2003 Högsta domstolens praxis i personskademål under senare år av Severin Blomstrand Severin Blomstrand severin.blomstrand@chello.se I programmet till dagens

Läs mer

Försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för VD och Styrelse A

Försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för VD och Styrelse A Försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för VD och Styrelse A50 2011-12-01 1 Ansvarsförsäkring för VD- och styrelse A1 Vem försäkringen gäller för A1.1 Försäkrade personer Försäkringen gäller för försäkringstagarens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2007 T 871-05 KLAGANDE Fastighetsaktiebolaget Uman, 556029-2970 Nygatan 21 903 29 UMEÅ Ombud: Advokat C Ä MOTPART Bruwi UTDV 90392

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. MLD Ombud: Advokat CJV och jur.kand. JVP 2. Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, 502006-1619 Bohusgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 T 3508-11 KLAGANDE RR Ombud: Jur.kand. JH MOTPART CE Ombud: Advokat JL SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

4.6 När och hur förpliktelser upphör på grund av betalning eller annan prestation Allmänt om när och hur olika slags förpliktelser upphör

4.6 När och hur förpliktelser upphör på grund av betalning eller annan prestation Allmänt om när och hur olika slags förpliktelser upphör 4.6 När och hur förpliktelser upphör på grund av betalning eller annan prestation 4.6.1 Allmänt om när och hur olika slags förpliktelser upphör Normalt upphör prestationer på grund av att prestation sker

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

MAGISTERUPPSATS, 2006 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING LINKÖPINGS UNIVERSITET, VT 06 KARL ANNELL

MAGISTERUPPSATS, 2006 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING LINKÖPINGS UNIVERSITET, VT 06 KARL ANNELL MAGISTERUPPSATS, 2006 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING LINKÖPINGS UNIVERSITET, VT 06 KARL ANNELL ENGELSK TITEL: DOUBLE INSURANCE AND SUBSIDIARY INSURANCE IN THE SWEDISH INSURANCE ACT SFS

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

Preskription - en studie av reglerna i Sverige och i sex andra länder

Preskription - en studie av reglerna i Sverige och i sex andra länder PROMEMORIA Datum 2006-02-20 Kontakt Johan Terfelt Dnr 05-8352-399 Preskription - en studie av reglerna i Sverige och i sex andra länder Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167]

Läs mer

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 Innehåll FÖRKORTNINGAR 19 FÖRORD 23 1 KÖPRÄTTEN 25 1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 1.2 Lagstiftningen inom köprätten 29 1.2.1 Allmänt 29 1.2.2 1990 års köplag 30 1.2.3 Nyare kontraktsrättslig

Läs mer

Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring

Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring GL 136:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 oktober 2013 T 3101-12 KLAGANDE UEs konkursbo Konkursförvaltare: Advokat PT MOTPART UE, konkurs SAKEN Bättre rätt till deponerat belopp

Läs mer

Personförsäkringsbedrägeri En civilrättslig studie om framkallande av försäkringsfall och oriktiga uppgifter vid skaderegleringen

Personförsäkringsbedrägeri En civilrättslig studie om framkallande av försäkringsfall och oriktiga uppgifter vid skaderegleringen JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Angelica Järvhammar Personförsäkringsbedrägeri En civilrättslig studie om framkallande av försäkringsfall och oriktiga uppgifter vid skaderegleringen Examensarbete

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

1 (11) Författningssamling. Riktlinjer för kravverksamheten. Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135. Gäller från och med 2010-11-01

1 (11) Författningssamling. Riktlinjer för kravverksamheten. Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135. Gäller från och med 2010-11-01 1 (11) Författningssamling Riktlinjer för kravverksamheten Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135 Gäller från och med 2010-11-01 2 (11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Kravverksamhetens

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att

Läs mer

Personskadeförsäkring för KYoch YH-studerande. Försäkringsvillkor Dnr

Personskadeförsäkring för KYoch YH-studerande. Försäkringsvillkor Dnr Personskadeförsäkring för KYoch YH-studerande Försäkringsvillkor 2010-12-16 Dnr 899-10508-10 Sid 2 (9) Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1

Läs mer

Anspråket. Utredningen. Skatteverket har i ett yttrande hit med bifogade handlingar, avstyrkt bifall till AE:s anspråk.

Anspråket. Utredningen. Skatteverket har i ett yttrande hit med bifogade handlingar, avstyrkt bifall till AE:s anspråk. Ersättning av staten för ideell skada med 100 000 kr på grund av överträdelse av 2 kap. 7 andra stycket regeringsformen Beslutsdatum2015-11-13 Diarienummer6971-14-40 Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2012 T 950-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist ML Samma adress MOTPART

Läs mer

Tillfälle 9 Försäkringsrätt. Dafne Barkestad doktorand i försäkringsrätt

Tillfälle 9 Försäkringsrätt. Dafne Barkestad doktorand i försäkringsrätt Tillfälle 9 Försäkringsrätt Dafne Barkestad doktorand i försäkringsrätt Stockholm Center for Commercial Law Från förra gången Historia Försäkringsreglernas uppkomst Reglernas syfte Intresse av att den

Läs mer

Kompletterande överklagande i mål nr. T10558-12

Kompletterande överklagande i mål nr. T10558-12 Fax 08-693 03 89 Stockholm den 4 december 2012 Svea hovrätt Box 2290 103 17 Stockholm Kompletterande överklagande i mål nr. T10558-12 Överklagat avgörande: Stockholms tingsrätts dom (mellandom) den 30

Läs mer

Inledning Praktisk personskaderätt. Nackskadeförbundet Stockholm Dagens agenda

Inledning Praktisk personskaderätt. Nackskadeförbundet Stockholm Dagens agenda Praktisk personskaderätt Nackskadeförbundet Stockholm 2015-11-27 Dagens agenda Inledning De olika ersättningsposterna Att anlita ombud och ombudets roll Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering Sambandsbedömningar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 juni 2004 T 4018-01 KLAGANDE Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862, Box 1002, 901 20 UMEÅ Ombud: advokaten PH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

Komplicerat ersättningssystem leder till långa handläggningstider

Komplicerat ersättningssystem leder till långa handläggningstider Personskador i trafiken: Komplicerat ersättningssystem leder till långa handläggningstider Personskador i trafiken: Komplicerat ersättningssystem NFT 4/2002... av Henrik Lundin Henrik Lundin henrik.lundin@folksam.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 371-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ) Ombud: Advokaterna EA och FF MOTPARTER 1. Sandvik Aktiebolag 2. Sandvik Inc

Läs mer

Personskadeersättning vid trafikskada i Sverige. (Personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund)

Personskadeersättning vid trafikskada i Sverige. (Personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund) Personskadeersättning vid trafikskada i Sverige (Personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund) Med denna broschyr vill vi försöka beskriva något om huvuddragen i personskadeersättning vid trafikskada

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2017 s. 569 (NJA 2017:54)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2017 s. 569 (NJA 2017:54) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2017 s. 569 (NJA 2017:54) Målnummer: Ö1853-16 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2017-06-29 Rubrik: Regeln att preskription av en huvudfordran omfattar även fordran

Läs mer

Den försäkrades räddningsplikt och möjlighet att erhålla ersättning för räddningskostnader

Den försäkrades räddningsplikt och möjlighet att erhålla ersättning för räddningskostnader Magisteruppsats från Affärsjuridiska programmet med Europainriktning LIU-IEI-FIL-A 07/00148 SE Den försäkrades räddningsplikt och möjlighet att erhålla ersättning för räddningskostnader The Insured s Obligation

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2/9 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Information...3

Läs mer