Remiss: Departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds 2011:10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss: Departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds 2011:10)"

Transkript

1 1 (7) YTTRANDE Regeringskansliet (Justitiedepartementet) Stockholm Remiss: Departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds 2011:10) Juridiska fakultetsfakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats avge yttrande över rubricerade förslag, får härmed anföra följande. A. INLEDNING Den omedelbara bakgrunden till promemorian Ds 2011:10 är följande. När försäkringsavtalslagen (2005:104; FAL) infördes 2005 flyttades de tidigare reglerna om preskription av rätten till försäkringsersättning i allt väsentligt oförändrade från den tidigare lagen (1927:77; GFAL) till den nya. Riksdagen utgick från att regeringen skulle återkomma med förslag till reformering av dessa regler. 1 Promemorian innehåller ett sådant förslag. Enligt det uppdrag som gavs till den utredare som gjorde översynen av preskriptionsreglerna och författat promemorian (f.d. justitierådet Bertil Bengtsson) skulle denna i första hand ta sikte på FAL. Motsvarande regler i annan näraliggande lagstiftning, exempelvis trafikskadelagen (1975:1410; TSL) och patientskadelagen (1996:799; PSL), borde dock inte utan goda skäl avvika från reglerna i FAL. Denna strävan efter enhetlighet ansågs angelägen. Skillnader kunde leda till rättsförluster för enskilda till följd av bristande kunskap om vad som gällde på det speciella området. Tre ledstjärnor uppställdes för utredarens arbete. Ett starkt och tydligt konsumentskydd skulle säkerställas. Ersättningskrav skulle inte kunna göras gällande efter alltför lång tid. En klar och tydlig reglering skulle eftersträvas. 2 Promemorian behandlar i avsnitt 4, (s ), de huvudregler om preskription som föreskrivs i FAL. Härjämte föreslås ändringar i lagen såvitt avser information om utfallande personförsäkringar vid dödsfall, Ds avsnitt 5 (s ). Även dessa ändringar gäller preskription. 1 Jfr Ds 2011:10 s Se Ds 2011:10 s Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Stockholm Universitetsvägen 10 Telefax: E-post:

2 2 (7) Slutligen föreslås vissa andra mindre ändringar i FAL, Ds avsnitt 6,( s ). Dessa tar endast sikte på rättelser och förtydliganden av oklar lagtext. Fakultetsnämnden tillstyrker de ändringar som föreslås under avsnitt 5 och 6. Härtill vill fakultetsnämnden understryka följande. Det skydd som avsnitt 5 ger försäkringstagare och försäkrade är angeläget och närmast självklart. Rättelserna och förtydligandena under avsnitt 6 motsvarar högt ställda krav på en av Europas modernaste lagar på området. Räknar man också in de genomlysta och skarpsinniga motiven till FAL står lagen utan tvekan i världsklass. B. AVSNITT 4 a. Allmänt Såvitt avser avsnitt 4 vill fakultetsnämnden tillstyrka förslaget i de två kanske tyngsta delarna av promemorian, nämligen spörsmålen under C 3 och C 4 nedan. Fakultetsnämnden avstyrker dock tre andra delar av utredarens förslag, nämligen de som återfinns under C 5 samt D 1 och D 2 nedan. Preskriptionsreglerna i försäkringsavtalsrätten är komplicerade och svårtillgängliga. Promemorian innefattar ett väl formulerat och motiverat lagförslag. De balanserade slutsatser som utredningen ger uttryck för garanterar att förslaget rimligtvis bör tillfredsställa både försäkringsgivare och de som har anspråk på försäkringsersättning. De många sammanhangen är klargjorda på ett koncist sätt, låt vara att framställningen inte alltid är lättillgänglig. Trots det lilla formatet måste man räkna med att detta dokument med sina många överväganden i olika riktningar kan komma att spela en viktig roll långt in i framtiden inte bara för försäkringsavtalsrättens del utan även för vissa andra närliggande områden som kontrakts- och skadeståndsrätten. Det förefaller fakultetsnämnden därför angeläget att Ds 2011:10 när promemorian nu väl diskuteras tillerkänns så mycken uppmärksamhet som möjligt i det allmänna lagstiftningsarbetet på förmögenhetsrättens område. b. PEICL Fakultetsnämnden har sedan länge tillmätt EU-rätten särskilt stor betydelse såväl i undervisning som rättsvetenskapligt arbete. Med tillfredsställelse kan fakultetsnämnden nu konstatera att utredaren lyckats blottlägga flera av preskriptionsreglerna i den europeiska försäkringsavtalsrätten. Till denna hör framför allt de principer för en europeisk försäkringsavtalsrätt (Principles of European Insurance Contract Law (PEICL)) som offentliggjorts av en projektgrupp av europeiska rättsvetenskapsmän,vars egentliga arbete började och alltjämt pågår. Gång på gång har utredaren åberopat dessa principer såvitt 3 Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), prepared by the Project Group Restatement of European Insurance Contract Law, ed. Sellier, European Law Publishers, München 2009, ISBN Projektgruppens verksamhet och principernas innehåll redovisas översiktligt i B. W. Dufwa, Principer för europeisk försäkringsavtalsrätt (PEICL), JT nr 2 s i samband med den världskonferens som organiserades och hölls av fakultetens försäkringsrättsavdelning och som tog sikte på den då gällande konsumentförsäkringsavdelningen.

3 3 (7) avser de preskriptionsregler som PEICL omfattar. 5 värdefullt för utredningsarbetet. Fakultetsnämnden finner att detta grepp varit Samtidigt vill fakultetsnämnden också understryka behovet av en ny allmän översyn av FAL vid vilken PEICL kunde underkastas ytterligare analys även utanför ramen för preskription. FAL blev aldrig riktigt vad man hoppats på. Försäkringsbolagens motstånd i slutet av lagstiftningsarbetet framtvingade flera ändringar i slutprodukten vilka inte var helt lyckade. Att PEICL i ett medlemsland, här Sverige, granskades mera grundligt även i andra avseenden än preskription, har ett självklart värde från EU-synpunkt. Man kan inte frånse den roll som PEICL redan har spelat i EU-arbetet på förmögenhetsrättens område. I en grönbok utfärdad av kommissionen den 1 juli uppställdes olika handlingsalternativ för främjande av en allmän europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag. Kommissionen valde i detta avseende just det alternativ som på försäkringsavtalsrättens område valts genom PEICL. Det lagförslag som i dag ligger på kommissionens bord skall vid sidan av PEICL också täcka allmän avtalsrätt och köprätt. Preskription aktualiserar framför allt två spörsmål. Det första är preskriptionstidens längd och vid vilken tidpunkt preskriptionstiden börjar löpa (se C nedan). Det andra gäller preskriptionsavbrott (se D nedan). C. PRESKRIPTIONSTIDENS LÄNGD OCH UTGÅNGSPUNKT 1. Dagsläget FAL arbetar med två frister. Den första är tre år, den andra tio år. De tre åren räknas från det att försäkringshavaren fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande. Detta kan sägas vara den normala tidsfristen. De tio åren, som enligt motiven till den tidigare försäkringsavtalslagen (lag 1927:77; GFAL) uppfattades som undantaget och som den yttersta frist försäkringstagaren och den försäkrade hade på sig, började och börjar alltjämt löpa från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. 7 Dessa regler är desamma vid såväl individuell som kollektiv försäkring. Vid företagsförsäkring gäller att försäkringsbolaget har möjlighet att förelägga den försäkrade en kortare tid, dock får fristen inte understiga sex månader från det att den försäkrade har fått del av föreläggandet (20 första stycket). I försäkringsavtalet får också föreskrivas att den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning måste anmäla detta inom viss tid, ej under sex månader från det att han har fått kännedom om sin fordran (20 andra stycket). FAL liksom TSL och PSL föreskriver ett särskilt förfarande för att få till stånd ett preskriptionsavbrott. Det räcker inte med en blott anmälan till försäkringsbolaget. Det krävs att talan väcks, vilket innebär att stämning måste tillgripas om inte annat är stadgat. 8 5 Se t.ex. 13, 48, 63, 71, 72, 74, 78, 91, 92, KOM(2010)348 slutlig. 7 Se SOU 1925:21 s. 109 f samt den sammanfattning som ges i Ds 2011:10 s kap. 4 första stycket RB.

4 4 (7) 2. Utredningens förslag Den föreslagna reformen går ut på att upphäva tudelningen av preskriptionsfristen. Endast en enda frist skall gälla: tio år. Denna skall för FAL:s del räknas från försäkringsfallet, för TSL:s del från skadehändelsen och för PSL:s vidkommande från den tidpunkt då skadan orsakades. En särskild fråga som bekymrat utredaren tar sikte på det fallet att den försäkrade inte ens haft kännedom om skadan eller förlusten när preskriptionen inträder efter tio år. Utredaren har stannat för att inte i lagförslaget uppta en särskild regel härom (se vidare C 5 nedan). Däremot har han formulerat en regel, om sådan skulle anses nödvändig och som endast gäller personskada. Den som begär ersättning skall enligt denna visa att han varken känt till eller bort känna till sitt anspråk när fristen utgick. 9 En förändring skall sålunda ske ej blott beträffande preskriptionsfristens längd utan även såvitt avser dess utgångspunkt. Däremot skall någon förändring inte ske när det gäller det särskilda förfarandet med talans väckande som krävs i FAL, TSL och PSL. 3. Preskriptionstidens utgångspunkt Det starkaste reformbehovet vid preskription av försäkringsersättning gäller otvivelaktigt just fristens utgångspunkt. FAL liksom TSL bygger på tanken att preskriptionsfristen inte gärna kan börja löpa förrän den försäkrade varit eller borde ha varit medveten om skadan eller förlusten. Det har traditionellt inte ansetts tillfredsställande att preskriptionstiden sätts i gång oavsett den försäkrades kännedom om såväl skadan som dess möjliga täckning genom en försäkring (jfr C 5 nedan). Detta hänsynstagande till den försäkrade har emellertid inte fungerat som det var tänkt. Det gjordes visserligen gällande i förarbetena till FAL att kravet på kännedom om att ett anspråk kunde göras gällande innebar att den försäkrade skall ha fått ett objektivt sätt någorlunda säkert underlag i fråga om alla de faktiska förhållanden som grundar rätten till ersättning. 10 Men den utredning som Ds 2011:10 bygger på visar att kännedomsrekvisitet gett upphov till stora svårigheter både för de försäkrade och försäkringsbolagen. 11 Någon annan utväg tycks inte finnas än att som föreslås i utredningen, låta preskriptionsfristen börja vid en tidpunkt som går att fixera på ett mer objektivt sätt, nämligen försäkringsfallet. Motsvarande tidpunkt för TSL:s del har av utredaren preciserats till att vara skadehändelsen och för PSL den tidpunkt då skadan orsakades. Att lagstiftaren på detta vis överger kännedomsrekvisitet finner fakultetsnämnden synnerligen tillfredsställande. Ingenting har gett upphov till så stora svårigheter i rättstillämpningen och i försäkringspraxis som hur man skall förstå kännedom i sammanhanget. Att låta preskriptionsfristen börja löpa vid försäkringsfallet har också den fördelen att de svenska lagreglerna på området kommer närmare vissa andra europeiska system. PEICL har som påpekas av utredaren också denna utgångspunkt. 9 Se Ds 2011:10 s Prop. 2003/04:150 s. 450; jfr Ds 2011:10 s. 41 vid not Se Ds 2011:10 s. 35 och avsnittet 3 i promemorian, s

5 5 (7) Fakultetsnämnden tillstyrker sålunda den utgångspunkt för preskriptionsfristen som utredaren förordar. 4. Preskriptionsfristens längd Den förenkling som uppstår om man slopar den treåriga fristen och låter endast en enda tioårig preskriptionsfrist gälla är påtaglig. Få omständigheter är så frustrerande för den försäkrade som risken att förlora sin rätt till ersättning på grund av preskription, en rädsla som förstärks av att det finns två frister att hålla reda på. Utredaren har med detta grepp i hög grad tillfredsställt direktivens önskan att åstadkomma tydligare preskriptionsregler på försäkringsområdet. En uppdelning av preskriptionsfristen i två delar är dock inte bara av ondo. En tudelning är den vanliga i de europeiska länderna, låt vara att fristernas längd varierar. Den återfinns inte minst i tysk rätt och i PEICL. På båda dessa håll stämmer också fristernas längd, 3 och 10 år, överens med varandra. Som utredaren själv påpekar talar osäkerheten om den framtida utvecklingen trots PEICL - för att eventuella nya regler inte bör i alltför hög grad avvika från de nuvarande till sin uppbyggnad. 12 Måhända skulle det ha varit mera i linje med FAL:s uppbyggnad och synsätt att låta preskriptionstiden vara kortare vid företagsförsäkring än vid konsumentförsäkring liksom att låta tiden vid skadeförsäkring vara kortare än vid personförsäkring. 13 Åtminstone om man låter tidsskillnaderna bli stora kommer man dock lätt i konflikt med den i direktiven uttalade intresset att ersättningskrav inte skulle kunna göras gällande efter alltför lång tid. En rättsteknisk fördel med förslaget är att en överensstämmelse i ett enda slag uppnås med inte bara skadeståndsrätten utan även den allmänna kontraktsrätten. Frånser man ansvarsförsäkringen är emellertid sambandet mellan skadeståndsrätt och försäkringsavtalsrätt inte så starkt att det omedelbart aktualiserar samma preskriptionsregler. Och för den allmänna avtalsrättens del kan sambandet i framtiden rentav bli besvärande. Men för kontraktsrättens del finns anledning att samtidigt varna för att överensstämmelsen såvitt avser preskription inte sedan okritiskt utvecklas till att gälla också i andra frågor än preskription, exempelvis såvitt avser avtals ingående. 14 Det finns i hög grad anledning beakta att den allmänna försäkringsavtalsrätten kan komma att utveckla egna principer som är självständiga och inte alls behöver vara kopplade till den allmänna kontraktsrätten. Det finns svenska specialister i allmän avtalsrätt som är förtjusta i tanken att försäkringsavtalsrätten mer eller mindre helt skulle bygga på den allmänna avtalsrätten. 15 Det saknas dock inte experter i försäkringsavtalsrätt som är skeptiska till en sammankoppling. 16 Utan att ta direkt ställning i denna fråga vill fakultetsnämnden dock fästa uppmärksamheten på den och 12 Ds 2011:10 s För personförsäkringens del görs en sådan skillnad vid livförsäkring i Grekland, Nederländerna, Frankrike och Belgien, se PEICL, artikel 7:102 N Jfr artikel 2:302 PEICL. 15 Så C. Ramberg, Kontraktstyper, 2005, s Jfr B. Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2 uppl. 2010, s. 23 samt samma verk,1 uppl. 16 Se B. W. Dufwa, JT 2007/08 s. 488 f.

6 6 (7) samtidigt beklaga att den inte blivit mer uppmärksammad i promemorian, inte minst från komparativ synpunkt. Fakultetsnämnden vill efter viss tveksamhet tillstyrka utredarens förslag till upphävandet av de tvåfaldiga preskriptionsfristerna till en enhetlig sådan på tio år men endast under förutsättning att i det i motiven till en ny lag tydligt understryks att denna förändring inte får utnyttjas så att försäkringsavtalsrätten generellt kopplas samman med den allmänna avtalsrätten; vad som skall gälla vid preskription innebär inte att en sammankoppling nödvändigtvis skall äga rum även utanför preskription. 5. En särskild regel till förmån för den som även efter tioårsfristen begär ersättning för en skada eller förlust som inte var eller borde ha varit känd när fristen gick ut. Det förhållandet att preskription kan inträda trots att den som begär ersättning av försäkringsbolaget inte ens haft eller bort ha haft kännedom om sin personskada har i svensk doktrin klassificerats som orimligt från rättspolitisk synpunkt. Icke desto mindre kan en regel av detta slag återfinnas i såväl tysk försäkringsavtalsrätt som i PEICL. Och den kan försvaras och försvaras också av utredaren med åtskilliga argument. Fakultetsnämnden finner dock att den alltför mycket avviker från det svenska synsättet och vill därför avstyrka den. I stället vill fakultetsnämnden förorda det av utredaren föreslagna alternativet, som innebär talan får, när det gäller personskador, väckas även efter utgången av den tioåriga fristen under vissa förutsättningar (jfr under C 2 ovan). D. PRESKRIPTIONSAVBROTT 1. Den särskilda regeln att försäkringsbolaget tillåts förelägga försäkringstagaren att väcka talan inom minst sex månader efter delfåendet av ett föreläggande. Denna regel, som innebär att preskriptionstiden krymper högst väsentligt, är i FAL endast tillåten vid företagsförsäkring. Utredaren föreslår emellertid att regeln också skall gälla vid konsumentförsäkring, låt vara att minimitiden förlängts till ett år och inte skall gälla vid ansvarsförsäkring. Han understryker att regeln har ansetts som ett lämpligt sätt att få slut på långvariga tvister om ersättningskrav. 17 Bakgrunden till regeln kan återfinnas i motiven till GFAL, där vikten för försäkringsbolaget att så snart som möjligt få hela frågan avgjord framträder. 18 I modern tid har bolagen emellertid helt andra möjligheter att överblicka även sena krav och det har någon gång sagts att även andra företag kan ha svårigheter härvidlag utan att de fått den särskilda förmånen att få denna korta preskriptionstid. Enligt fakultetsnämnden kan man därför inte fästa alltför stort avseende vid vad som uttalades i sammanhanget i motiven till GFAL. I FAL har bolagen heller inte fått denna rätt vid konsumentförsäkring. Det förefaller fakultetsnämnden därför angeläget att konsumentskyddet i detta hänseende fortsätter att gälla. Fakultetsnämnden vill därför avstyrka utredarens förslag i detta hänseende. 17 Ds 2011:10 s Se NJA II 1927 s. 407 f. Jfr Ds 2011:10 s. 34.

7 7 (7) 2. Förslaget att det även i fortsättningen ska krävas att talan mot försäkringsbolaget ska ske genom stämningsansökan. Utredaren förordar ett system enligt vilket preskriptionsavbrott kräver att talan måste väckas även enligt den nya föreslagna lagen. Talan måste sålunda väckas mot försäkringsbolaget inom tio år från försäkringsfallet. Fakultetsnämnden avstyrker bestämt detta förslag. Att ansöka om stämning brukar varken konsumenter eller företag göra själva. Det sker i allmänhet med hjälp av advokat. Kravet skapar normalt bryderi hos konsumenter och företagare och kan få en mindre önska avskräckande effekt på den som begär försäkringsersättning. I de flesta länder ställs heller inga krav på stämningsansökan. Kravet blir i svensk rätt så mycket märkligare som det om lagförslaget genomförs saknas när det gäller fordringar i allmänhet. Om någon gäldenär kan kalkylera och räkna med kommande krav så är det försäkringsbolag. Den spärr mot krav på försäkringsersättning som här kommer att finnas är enligt fakultetsnämndens mening ytterst olämplig.

Nordisk försäkringstidskrift 4/2011. Nya regler om försäkringspreskription? Önskan om nya regler. Fortsatt gott konsumentskydd

Nordisk försäkringstidskrift 4/2011. Nya regler om försäkringspreskription? Önskan om nya regler. Fortsatt gott konsumentskydd Nordisk försäkringstidskrift 4/2011 Nya regler om försäkringspreskription? I december 2010 avlämnade jag en departementspromemoria (Ds 2011:10) med förslag till nya regler i försäkringsavtalslagen (FAL)

Läs mer

Remissvar avseende departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds 2011:10)

Remissvar avseende departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds 2011:10) 1 (7) Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Ju 2011/2567/L2 Remissvar avseende departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRÄTTSLIG PRESKRIPTION 0 särskilt om tolkningsproblemen beträffande den tioåriga preskriptionstiden

FÖRSÄKRINGSRÄTTSLIG PRESKRIPTION 0 särskilt om tolkningsproblemen beträffande den tioåriga preskriptionstiden FÖRSÄKRINGSRÄTTSLIG PRESKRIPTION 0 särskilt om tolkningsproblemen beträffande den tioåriga preskriptionstiden Språk 6anguage F SvenskaHSIedish 0ngelskaH0nglish Avdelning, +nstitution Division)De+artment

Läs mer

och trafikskadelagens preskriptionsbestämmelser ligga till grund även för motsvarande bestämmelser i den lagen. 3

och trafikskadelagens preskriptionsbestämmelser ligga till grund även för motsvarande bestämmelser i den lagen. 3 Nya preskriptionsregler i Trafikskadelagen Den 1 januari 2015 träder det i kraft nya preskriptionsbestämmelser i trafikskadelagen, lagen om motortävlingsförsäkring, patient-skadelagen och försäkringsavtalslagen.

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Stockholm den 28 juni 2011

Stockholm den 28 juni 2011 R-2011/0601 Stockholm den 28 juni 2011 Till Justitiedepartementet Ju2011/2567/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 mars 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 881-12 KLAGANDE Foyen Advokatfirma Kommanditbolag Ombud: Advokat AM MOTPART HSB Engineering Insurance Ltd Ombud: Advokat

Läs mer

1 Lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

1 Lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) Promemoria Övergångsbestämmelser beträffande preskription av försäkringsersättning och information vid dödsfall som utgör försäkringsfall samt tid för yttrande från Patientskadenämnden I september 2010

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Genom en promemoria den 6 september 2010 fick jag i uppdrag att se över reglerna om preskription av rätten till försäkringsersättning och att överväga skärpta krav på försäkringsbolagen

Läs mer

R 4453/1998 1998-10-14. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 4453/1998 1998-10-14. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 4453/1998 1998-10-14 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 juli 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Reformerade försäkringsrörelseregler,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 836-12 PARTER Kärande vid tingsrätten Länsförsäkringar Skaraborg Ömsesidigt, 566000-6866 Box 600 541 29 Skövde Ombud:

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 17 oktober

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24). R-2010/0926 Stockholm den 6 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/5531/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-08 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 31 januari

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Harmoniserad patenträtt Enligt

Läs mer

Nya preskriptionsregler i FAL

Nya preskriptionsregler i FAL JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Nya preskriptionsregler i FAL Utökning och förtydligande Sanna Ekman Examensarbete i försäkringsrätt, 30 hp Examinator: Jan Kleineman Stockholm, Vårterminen

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-18 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande

Läs mer

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR)

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) 1 (5) Näringsdepartementet Enheten för konkurrens, statsstöd och ramvillkor 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) Inledande kommentarer Hovrätten,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:174

Regeringens proposition 2004/05:174 Regeringens proposition 2004/05:174 En kompletterande övergångsbestämmelse till försäkringsavtalslagen Prop. 2004/05:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2005

Läs mer

Remiss: Tvingande regler om betalningstider i näringslivet

Remiss: Tvingande regler om betalningstider i näringslivet 1 (5) 2013-05-21 Dnr SU FV-1.1.3-0995-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Tvingande regler om betalningstider i näringslivet 1. Sammanfattning Den 16 mars 2013 trädde

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-10-31 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Erik Nymansson och Dag Mattsson. Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2017-05-23 Dnr R 10-2017 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Sid 1 (5) Yttrande

Läs mer

Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Yttrande Dnr 2008-06-04 446-2008 Ert Dnr Ju2008/675/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Läs mer

Konsekvenser av ändringarna avseende upplysningsplikten i FAL

Konsekvenser av ändringarna avseende upplysningsplikten i FAL NFT 1/2006 Konsekvenser av ändringarna avseende upplysningsplikten i FAL av Karl Annell och Johanna Nordkvist Karl Annell karan934@student.liu.se De förändringar beträffande upplysningsplikten som har

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 juli 2017 T 1050-16 KLAGANDE Codan Forsikring AS, 10529638, genom Trygg-Hansa Försäkring filial, 516404-4405 Ombud: Försäkringsjuristerna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 juni 2004 T 4018-01 KLAGANDE Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862, Box 1002, 901 20 UMEÅ Ombud: advokaten PH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-12-14 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Genetisk integritet m.m. Enligt

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder YTTRANDE 1 (7) Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Sammanfattning Hovrätten tillstyrker med de påpekanden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ett bättre skydd för företagshemligheter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ett bättre skydd för företagshemligheter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-01-08 Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher samt justitierådet Göran Lambertz. Ett bättre skydd för företagshemligheter Enligt

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2)

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2) HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Datum Dnr149/10 2011-03-25 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Ju 2010/774/L2 Remissvar avseende betänkandet

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Enligt

Läs mer

Stockholm den 8 september 2015

Stockholm den 8 september 2015 R-2015/1072 Stockholm den 8 september 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/3438 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förstärkt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-09-06 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Olle Stenman samt justitierådet Svante O. Johansson. Inkorporering av FN:s konvention om

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Direktkravsrätt och dess förhållande till preklusion

Direktkravsrätt och dess förhållande till preklusion Juridiska institutionen Höstterminen 2015 Examensarbete i civilrätt, särskilt försäkringsrätt 30 högskolepoäng Direktkravsrätt och dess förhållande till preklusion Författare: Daniel Back Handledare: Professor

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-16 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig i rubricerat ärende, får härmed anföra följande.

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig i rubricerat ärende, får härmed anföra följande. 1 (5) YTTRANDE 2009-10-15 Dnr SU 302-1242-09 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-25. Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-25. Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-25 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Upphävande av kravet på vårdvalssystem i

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Allmänt. Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Allmänt. Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-29 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet Enligt

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2013 T 1390-12 KLAGANDE Handelsanställdas arbetslöshetskassa, 846001-4353 Box 1146 111 81 Stockholm Ombud: M B Samma adress MOTPART

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Några aktiebolagsrättsliga frågor

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Remiss: Nya rättsmedel m.m på upphandlingsområdet (Ds 2009:30)

Remiss: Nya rättsmedel m.m på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) 1 (5) YTTRANDE 2009-10-01 Dnr SU 302-1651-09 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Nya rättsmedel m.m på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24). R-2010/0681 Stockholm den 1 september 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/3129/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2017

Stockholm den 25 januari 2017 R-2016/2441 Stockholm den 25 januari 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/09197/L7 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-05-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Alkoholreklam m.m. Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-11 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. En modernare rättegång II Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Advokatsamfundet avstyrker förslaget att införa förenklad delgivning i brottmål.

Advokatsamfundet avstyrker förslaget att införa förenklad delgivning i brottmål. R 6168/2000 2000-05-02 Till Statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 februari 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över Domstolsverkets promemoria

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 Ö 4853-13 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt, avd 4 Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Ekonomigruppen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 25

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 april 2005 Ö 3463-04 KLAGANDE YC Ombud: advokaten GR MOTPARTER 1. WS 2. KLS 3. KCS Ombud för samtliga: jur. kand. PH SAKEN Återförvisning

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

Ersättning för personskada

Ersättning för personskada Ersättning för personskada 2 En personskada har hänt Vad behöver du göra? Anvisningarna i denna broschyr gör inte anspråk på att vara fullständiga, men kan i de flesta skadefall tjäna som vägledning om

Läs mer

Stockholm den 10 augusti 2015

Stockholm den 10 augusti 2015 R-2015/0905 Stockholm den 10 augusti 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4155/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Kollektiv

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-21 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Läs mer

Försäkringsrättslig preskription Utgångspunkterna för preskriptionsfristerna i TSL och FAL

Försäkringsrättslig preskription Utgångspunkterna för preskriptionsfristerna i TSL och FAL Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Självständigt juridiskt arbete, 15 hp VT 2008 Handledare: Marcus Radetzki Försäkringsrättslig preskription Utgångspunkterna för

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-25 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda

Läs mer

Remissyttrande avseende promemorian Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38) Svårigheterna med att skriva en regel utifrån 2014 års riksdagsbeslut

Remissyttrande avseende promemorian Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38) Svårigheterna med att skriva en regel utifrån 2014 års riksdagsbeslut Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju2017/06954/L5 Remissyttrande avseende promemorian Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38) Malmö tingsrätt har anmodats att yttra sig över rubricerad promemoria och

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Stockholm den 1 oktober 2014

Stockholm den 1 oktober 2014 R-2014/1149 Stockholm den 1 oktober 2014 Till Socialdepartementet S2014/5303/RU Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Genomförandeutredningens

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 540 (NJA 2013:50)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 540 (NJA 2013:50) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 540 (NJA 2013:50) Målnummer: T2437-12 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2013-06-13 Rubrik: Utmätning av livförsäkring. Vad som har utmätts enligt 15 kap.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Skydd för kännetecken i den internationella

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

Hovrätten lämnar nedan några övriga synpunkter på de förslag som framkommer

Hovrätten lämnar nedan några övriga synpunkter på de förslag som framkommer YTTRANDE 1 (5) Departementspromemorian Framtidsfullmakter (Ds 2014:16) (Ju 2014/3309/L2) Inledande synpunkter Hovrätten anser att det bör skapas en möjlighet för den enskilde att upprätta en fullmakt för

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring

Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring GL 136:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m.

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juni 2011 Ö 5958-10 KLAGANDE A B Ombud: Advokat B H MOTPART J S Ombud: Advokat B S SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-01-25 Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman samt justitierådet Svante O. Johansson. Tillgång till betalkonto med grundläggande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 januari 2008 Ö 5203-06 KLAGANDE AK Ombud: Advokat CA MOTPART DS Ombud: Advokat GB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Skärpta straff för allvarliga

Läs mer