EXAMENSARBETE. Säkerhetsföreskrifter och framkallande av försäkringsfall. I konsument- och företagsförsäkring. Yana Vikström 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Säkerhetsföreskrifter och framkallande av försäkringsfall. I konsument- och företagsförsäkring. Yana Vikström 2014"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Säkerhetsföreskrifter och framkallande av försäkringsfall I konsument- och företagsförsäkring. Yana Vikström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi teknik och samhälle

2 Sammanfattning Försäkringar spelar en viktig roll i dagens samhälle. De flesta människor har någon sorts försäkring med tanke att skydda sig av oväntade händelser och stor ekonomiskt förlust. Försäkringen bygger på ett avtal mellan ett försäkringsbolag och en försäkringstagare. Regler om försäkringsgivarens och försäkringstagarens rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal finns i Försäkringsavtalslag (2005:104), FAL. Försäkringsbolagets huvudförpliktelse är att bära ansvar vid ett inträffat försäkringsfall. Försäkringstagarens huvudförpliktelse är att betala premien, men förutom detta har han eller hon också en rad andra förpliktelser som brukar kallas biförpliktelser. För att försäkringsersättning skall utgå krävs att försäkringstagare och de övriga försäkrade har uppfyllt sina förpliktelser enligt försäkringsavtalet. Om försäkringstagaren åsidosätter något av sina förpliktelser kan det medföra olika påföljderna. Bland andra biförpliktelser har försäkringstagaren skyldigheter att följa säkerhetsföreskrifter och att inte framkalla försäkringsfall. Denna uppsats har syftet att undersöka vad nämnda biförpliktelser innebär samt vilka påföljder för den försäkrade deras överträdelse kan medföra. Vidare behandlar uppsatsen skillnaden mellan påföljderna vid konsument- och företagsförsäkring.

3 1. Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Avgränsning Metod Skadeförsäkring Företagsförsäkring Konsumentförsäkring Särskilt om ansvarsförsäkring Försäkringsavtalet Avtalsvillkoren Biförpliktelser Säkerhetsföreskrifter Företagsförsäkring Konsumentförsäkring Framkallande av försäkringsfall Företagsförsäkring Konsumentförsäkring Culpabedömningen Uppsåt Grov vårdslöshet och medvetet risktagande Ringa oaktsamhet Påföljderna Försäkringsbolagets rätt att säga upp eller att ändra försäkring i förtid Företagsförsäkring Konsumentförsäkring Andra påföljder Skälighetsbedömning Undantag från regler som begränsar försäkringsbolagets ansvar Företagsförsäkring Konsumentförsäkring Identifikation Företagsförsäkring Framkallande av försäkringsfall Säkerhetsföreskrifter Konsumentförsäkring Bevisbördan och beviskrav Analys och slutsatser Källförtäckning...26

4 1. Inledning I det moderna samhället fyller försäkringar en viktig funktion genom att de ger en ekonomisk trygghet till försäkringstagarna. Den gällande försäkringsavtalslagen FAL (2005: 104) har trädde i kraft den 1 januari 2006 och ersatt 1927 års lag om försäkringsavtal GFAL och 1980 års konsumentförsäkringslag. Beredningsarbetet avslutades genom den proposition med nr 2003/04: 150 som låg till grund för riksdagens beslut att anta lagen. 1 Grundsyftet med reformen var att ge försäkringstagarna ett starkt skydd vid alla typer av försäkringar. I lagen sker uppdelning mellan tre huvudtyper av försäkringar: skadeförsäkring, personförsäkring och kollektivförsäkring. FAL reglerar bl.a. det avtalsrättsliga förhållanden mellan försäkringsbolag och försäkringstagare. 2 Ett försäkringsavtal medför en rad förpliktelser som åligger framför allt försäkringstagaren. Dels har försäkringstagaren en huvudförpliktelse att betala premien, dels måste försäkringstagaren uppfylla vissa biförpliktelser. Bl.a. skall han följa givna säkerhetsföreskrifter och undvika att framkalla försäkringsfall. Om en försäkrad inte iakttar en biförpliktelse kan ersättningen sättas ner eller helt falla bort. 3 Försäkringsbolaget har å sin sida en skyldighet att informera försäkringstagaren om försäkringsvillkor samt att ersätta skada om ett försäkringsfall inträffar, om inga omständigheter gör att försäkringsbolaget helt eller delvis kan gå fritt från ansvar. 1.1 Syfte Uppsatsens syfte är att göra en analys av lagtexter, förarbeten, doktrin och praxis när det gäller begränsningar av försäkringsbolagets ansvar vid försäkringstagarens åsidosättande av biförpliktelser. Dessutom syftar uppsatsen till att diskutera vika påföljder kan det ha för försäkringstagarna samt jämföra de påföljderna vid konsument- och företagsförsäkring. Följande frågeställningar ska användas som utgångspunkt i arbetet: 1. Vilka skyldigheter har försäkringstagare vid försäkringsavtal? 2. Vilka påföljder har åsidosättande av dessa skyldigheter? 3. Hur skiljer sig påföljden av den försäkrades kontraktsbrott vid konsument- och företagsförsäkring? 1.2 Avgränsningar Uppsatsen kommer att behandla försäkringstagarens biförpliktelser som regleras i FAL. Eftersom att området är för stort måste jag göra vissa avgränsningar. Den första avgränsningen är att bara två av biförpliktelserna kommer att behandlas: säkerhetsföreskrifter 1 Jansson& Aldenstig, Juridik- personförsäkring, s.30 2 Jansson& Aldenstig, Juridik- personförsäkring, s.10 3 Hellner, Försäkringsrätt, s. 132

5 och framkallande av försäkringsfall. För det andra har jag valt att inrikta mig bara på konsument- och företagsförsäkringar, vilka regleras i 2-8 kap. FAL och det är främst 4 och 8 kap. som är av intresse för denna uppsats. Dessa lagrum reglerar begränsningar av försäkringsgivarens ansvar och påföljdsfrågan när en försäkringstagare åsidosatt en biförpliktelse. Av utrymmesskäl kommer personförsäkring inte att behandlas. 1.3 Metod För att skriva denna uppsats har jag valt att använda mig av en traditionell juridisk metod, vilken i denna uppsats innebär framförallt studier av rättskällorna: lagtexter, förarbeten, doktrin och praxis. Samt kommer jag att använda en komparativ metod vid jämförelse av konsument- och företagsförsäkring. Antalet rättsfall på området är begränsat eftersom de flesta tvister mellan försäkringsbolag och försäkringstagare löses utanför domstolarna. 4 Det andra problemet med den praxis som finns på området är att den är tämligen gammal och därför alla avgöranden är baserade på äldre lagstiftningar. Givetvis byggdes reglerna om begränsningar av försäkringsbolagets ansvar i den nya FAL till stor del på de motsvarande reglerna i KFL och GFAL och därför är den praxis som utvecklats vid dess tillämpning fortfarande av betydelse vid tolkningen och tillämpningen av den gällande lagen. På grund av brist på rättspraxis ligger tyngdpunkten i denna uppsats på förarbeten och doktrin. 2. Skadeförsäkring Skadeförsäkring är en individuell försäkring mot ekonomisk förlust genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt och regleras i 2-9 kap. FAL. Försäkringsersättningen vid skadeförsäkringen, till skillnad från summaförsäkring, är i princip anpassad efter skadans storlek dvs. att den försäkrade skall få ut ersättning som täcker hans förlust. Skadeförsäkringen delas i konsument- och företagsförsäkring. I FAL finns både tvingande och dispositiva regler. Tvingande regler går inte att avtala bort och måste respekteras av försäkringsbolaget. 2.1 Företagsförsäkring Företagsförsäkring är en individuell skadeförsäkring som avser näringsverksamhet eller offentlig verksamhet och annan individuell skadeförsäkring som inte är konsumentförsäkring. 5 Bestämmelser som reglerar företagsförsäkring samlat i 8kap. FAL och är till största delen dispositiva. De innehåller inte mycket regler om vad försäkringarna skall täcka och inte heller vilka risker den skall skydda. Här råder i stort sett full avtalsfrihet. Från början planerade man att göra hela kapitlet dispositivt men man insåg att detta inte gav småföretagarna det skydd som de behöver och därigenom skulle de drabbas för hårt. 4 Lindell- Frantz, Nedsättning av försäkringsersättning, s kap. 4 FAL 2

6 Konsument- och företagsförsäkring skiljs på liknande sätt som inom köprätten köplagen och konsumentköplagen Konsumentförsäkring Med konsumentförsäkring avses individuell skadeförsäkring som en fysisk person tecknar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. 7 Det avsnitt av FAL, som reglerar konsumentförsäkringen är i största delen byggt på KFL. Konsumentförsäkringen brukar omfatta vissa försäkringsformer som hemförsäkring, villaförsäkring, reseförsäkring o. s.v. 8 Reglerna på konsumentförsäkringsområdet är i största delen tvingande till konsumenternas förmån. T.ex. skälighetsbedömningen vid brott mot biförpliktelser tillämpas i stort sett vid konsumentförsäkring Särskilt om ansvarsförsäkring Enligt definitionen av begreppet skadeförsäkring ingår ansvarförsäkring, vilken innebär ett skydd mot ekonomisk förlust vid ersättningsskyldighet till någon annan. Således täcker ansvarsförsäkringen den försäkrades skadeståndsansvar. Syftet med ansvarförsäkringen är att ge den försäkrade skydd mot skadeståndsskyldighet som kan komma att drabba honom samt att ge den skadelidande möjligheten att få ersättning för skadan i fall skadevållaren inte har råd att betala. Reglering vid ansvarförsäkringen har en speciell karaktär i konsumentförsäkringen på grund av den är särskilt viktigt för de skadelidande personer som annars inte kan få ut skadestånd eftersom skadevållaren inte har några tillgångar. Men samtidigt vill försäkringsbolaget inte skydda de skadevållare som gör sig skyldig till allvarlig oaktsamhet. Alltså har försäkringsbolaget ett subsidiärt ansvar vilket innebär att vid åsidosättande av biförpliktelser får bara den skadelidande ersättning och bara om skadevållaren inte kan betala själv. Ansvarförsäkring regleras i 4 kap. 9 2st FAL: Vid försäkring mot skadeståndsansvar som kan uppkomma för den försäkrade (ansvarsförsäkring) tillämpas inte bestämmelserna om nedsättning av ersättning i 5 andra stycket och 6 och 7 i förhållande till den skadelidande. Om den försäkrade inte enligt någon författning är skyldig att ha ansvarsförsäkring som omfattar skadan, är försäkringsbolaget skyldigt att lämna ersättning bara i den utsträckning denna inte kan utges av den försäkrade. Av den första meningen framgår att om den försäkrade eller den som skall likställas med honom åsidosätter vissa av sina biförpliktelser, bl.a. framkallande av försäkringsfall och säkerhetsföreskrifter, försäkringsersättning kan inte sättas ned enligt 4 kap. 5-6 FAL. Det innebär att den skadelidande kan få ut full ersättning för den skada som den försäkrade har orsakat honom. Det finns dock ett undantag när den försäkrade uppsåtligen framkallar 6 Bengtsson, Försäkringsrätt- några huvudlinjer, s kap. 4 FAL 8 Detthoff & Kåhre, Juridik - sakförsäkring, s Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s 164 3

7 försäkringsfall, då enligt 4 kap.5 1st försäkringsersättning skall inte betalas ut. Enligt den andra meningen har försäkringsbolaget bara ett subsidiärt ansvar vilket innebär att den skadelidande först måste kräva skadestånd hos den försäkrade och bolaget skall betala bara i den mån denne inte kan betala. Ett misslyckat utmätningsförsök hos den försäkrade brukar räknas som tillräckligt bevis på hans betalningsförmåga. Vid obligatorisk ansvarsförsäkring gäller dock ett undantag från försäkringsbolagets subsidiära ansvar, eftersom det huvudsakliga syftet med en sådan försäkring är att garantera den skadelidande att få ut skadestånd som han har rätt till. I detta fall kan den skadelidande vända sig direkt till försäkringsbolaget. 10 Vid företagsförsäkring finns inte någon liknande regel och begränsningar av försäkringsgivarens ansvar vid ansvarsfärsäkring gäller i samma grad som vid annan skadeförsäkring Försäkringsavtalet Ett försäkringsavtal tecknas hos en försäkringsgivare (ett försäkringsbolag) av en försäkringstagare. Vid avtalets ingående gäller allmänna avtalsrättsliga principer, men samtidigt har försäkringsavtalet vissa särpräglade mönster som skiljer det från vanliga kontraktsavtalet. Oftast är avtalet utformat som ett standardavtal, det gäller inget formkrav. Syftet med ett försäkringsavtal för försäkringstagaren är att få en ekonomisk trygghet mot vissa oväntade händelser i framtiden, t.ex. skador på egendom. För att få den tryggheten betalar försäkringstagaren en försäkringspremie, och försäkringsbolaget i sin tur åtar sig att bära ett ansvar om ett försäkringsfall inträffar. Förutom försäkringstagare kan även andra vara medförsäkrade och erhålla det skydd som försäkringen ger. Detta kan vara t.ex. hemförsäkring som gäller även för make, barn och vissa andra som har gemensam bostad med försäkringstagaren. Dessa personer kallas för försäkrade. Försäkringsbolaget har vanligtvis en starkare ställning i förhållande till försäkringstagaren när det gäller försäkringsavtalets innehåll och fastställandet av premien. Försäkringsgivaren har större kunskap på området och det är svårt för en försäkringstagare att påverka avtalets utformning, oftast används standardavtal som leder till att det uppstår en obalans mellan partnerna i avtalsförhållandet. En försäkringstagare, särskilt en konsument, framstår som den svagare avtalsparten. På grund av detta infördes en del tvingande regler på försäkringsområdet för att skydda försäkringstagarens intressen. De första tvingande reglerna på biförpliktelseområdet förekommer redan i 1927 års FAL. 12 Ett annat problem med försäkringen är att personer som har försäkring och vet att en eventuell skada kommer att täckas av ett försäkringsbolag, kan bli mindre aktsamma. Därför har försäkringsbolaget en möjlighet att inkludera i försäkringsavtalet vissa säkerhetsföreskrifter som måste följas av försäkringstagarna för att försäkringsersättningen ska betalas ut. Innan ett försäkringsavtal ingås måste försäkringsbolagen beräkna premiens storlek, vilken bör stå i proportion till befintliga risker och till den trygghet som försäkringen ger. 10 Prop. 2003/04: 150 s Bengtsson, Försäkringsrätt- några huvudlinjer, s Lindell- Frantz, Nedsättning av försäkringsersättning, s 57 4

8 3.1 Avtalsvillkoren När ett försäkringsfall har inträffat är den första frågan om händelsen täcks av en försäkring. Ett försäkringsbolag har full frihet att själv välja vad försäkringen ska täcka. I omfattningsvillkoren begränsas bolagets ansvar att endast täcka vissa situationer och preciseras vad försäkringsgivarens ansvar omfattar, t.ex. vattenskada eller brand. Vidare anges vilka risker som undantas från försäkringsskyddet. Om en skada genom villkoren undantas från försäkringen kommer den helt att falla utanför försäkringsgivarens ansvar. 13 Villkor, som inte är allmänna måste antingen vara intagna i sin helhet i försäkringsbrevet eller så krävs tydliga hänvisningar. 14 Villkoren har oftast en standardutformning vilken bestäms av försäkringsbolaget på särskilda områden. 15 Vid villkorens utformning är det viktigast att försäkringen skall omfatta de risker som har betydelse för en försäkringstagare av den aktuella kategorin. Säkerhetsföreskrifter hjälper precis som omfattningsvillkor försäkringsbolaget att avgränsa risken genom att de föreskriver ett visst handlingssätt för den försäkrade. Problemet är att det är ganska svårt att dra gränsen mellan omfattningsvillkor, vilka begränsar försäkringsgivarens ansvar, och biförpliktelser, vilkas åsidosättande befriar honom från ansvar, eftersom gränsen är ganska oklar. 16 Men för den försäkrade kan det vara av stor vikt hur den inträffande skadan skall bedömas. I fall skadan undantas av försäkringen genom omfattningsbestämmelser anses det att inget försäkringsfall har uppstått och följaktligen ska ingen ersättning utbetalas. Men om villkor betraktas som säkerhetsföreskrifter anses skadan vara täckt av försäkringen och fråga står bara om begränsning av försäkringsbolagets ansvar. 4 kap.11 FAL reglerar situationer när villkor skall betraktas som en biförpliktelse istället för ett omfattningsvillkor inom konsumentförsäkring. 17 Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas också om en försäkring innehåller försäkringsvillkor som enligt sin lydelse begränsar försäkringens omfattning, när begränsningen beror av om någon på den försäkrades sida på förhand har känt till de förhållanden som har orsakat försäkringsfallet eller uppsåtligen eller genom vårdslöshet har medverkat till detta eller på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter enligt kapitlet. T.ex. om i ett villkor anges att försäkringen täcker stöld i låst lokal men inte i olåst eller att den försäkrade måste visa tillbörlig aktsamhet så tillämpas i stället FAL: s tvingande regler. Det är säkerhetsföreskrifter som omfattas av de tvingande reglerna i FAL, vilka skall tillämpas. Men den frågan kommer inte att särskilt beaktas i denna uppsats. Inom företagsförsäkringen det är vanligt med ett detaljerat undantag från försäkringsskyddet. Oftast undantas risker som allmänt sett är olämpliga för försäkring, t.ex. skador som är förutsebara, såsom slitageskador, eftersom syftet med försäkringen är att skydda mot oväntade händelser. Vid företagsförsäkring fäster försäkringsgivaren mera uppmärksamhet på preventiva åtgärder. Bl.a. innehåller många företagsförsäkringar en s.k. moralklausul, vilken innebär att 13 Bengtsson, Försäkringsrätt- några huvudlinjer, s Hellner, Försäkringsrätt, s Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s Hellner, Försäkringsrätt, s Bengtsson, Försäkringsrätt- några huvudlinjer, s 39 5

9 försäkringen inte omfattar skada som uppkommer under omständigheter när försäkringstagaren eller hans arbetsledning borde/måste ha insett att skada uppenbarligen eller med stor sannolikhet skulle komma att inträffa. Det rör sig således om situationer där en företagare eller hans arbetsledning måste ha insett eller borde ha insett att skaderisken var betydande, men har underlåtit att göra något åt denna risk. 18 Med arbetsledning förstås personer som ingår i företagets ledande organ och därmed kan identifieras med den försäkrade. Vid företagsförsäkring måste omfattningsvillkor bedömas efter samma regler som vid konsumentförsäkring enligt 4 kap. 11. Försäkringsvillkor som formellt är skrivna som undantagsbestämmelser för vissa risker, men som i själva verket föreskriver ett bestämt handlingssätt för den försäkrade måste uppfattas som säkerhetsföreskrifter och regleras enligt bestämmelser om begränsning av försäkringsgivarens ansvar i 8 kap. FAL. T.ex. ett skyddskrav avseende lås av visst slag skall uppfattas som en säkerhetsföreskrift även om försäkringsbolaget åberopade det som en omfattningsbestämmelse. 19 Bestämmelsen i 8 kap. 16 andra stycket: Det som sägs i 4 kap.11 om omfattningsvillkor tillämpas också i fråga om ansvarsbegränsning enligt syftar till att förhindra försäkringsbolaget att försöka kringgå tvingande regler bland annat i 8 kap.12 FAL. 4 Biförpliktelserna Förutom att betala premien, som är försäkringstagarens huvudförpliktelse, har försäkringstagaren en del andra förpliktelser gentemot försäkringsbolaget, vilka brukar kallas biförpliktelser. 20 Biförpliktelserna innehåller fortsatta skyldigheter för försäkringstagarna och har en stor betydelse för att försäkringsbolaget ska kunna sätta rätt pris på försäkringarna genom att försöka hålla risken under kontroll. Biförpliktelserna har också en preventiv funktion och syftar att förebygga försäkringstagarens oaktsamhet med egen och andras egendom. Den tanken framträder särskilt i reglerna om säkerhetsföreskrifter och framkallande av försäkringsfallet. 21 Gränserna mellan olika biförpliktelser är inte alltid skarpa och överlappar ofta varandra. Till biförpliktelserna räknas: 1. Upplysningsplikt - försäkringstagaren är skyldig vid tecknande av en försäkring att lämna korrekta uppgifter om den försäkrade risken. 2. Fareökning - om risken för skada har ökat, måste den försäkringstagare att underrätta försäkringsbolaget om detta. 18 Bengtsson, Försäkringsrätt- några huvudlinjer, s NJA 1976 s Hellner, Försäkringsrätt, s Bengtsson, Försäkringsrätt- några huvudlinjer, s 33 6

10 3. Säkerhetsföreskrifter försäkringstagare och vanliga försäkrade är skyldiga att iaktta föreskrifter i försäkringsvillkoren som har till syfte att förebygga försäkringsfall. 4. Räddningsplikt skyldighet att när försäkringsfall är förestående eller har inträffat vidta åtgärder för att begränsa skada. 5. Framkallande av försäkringsfall skyldighet att inte framkalla ett försäkringsfall uppsåtligen eller genom oaktsamhet. 6. Skadereglering skyldighet vid inträffat försäkringsfall att lämna korrekta uppgifter och medverka vid skadereglering. Om någon av dessa biförpliktelser åsidosätts av försäkringstagare, annan försäkrad, eller någon som kan identifieras med den skadelidande på ett oaktsamt sätt, kan olika rättsliga påföljder komma på fråga. Vid konsumentförsäkring kan oftast en nedsättning av försäkringsersättningen bli aktuell. I vissa fall, t.ex. vid uppsåtligen framkallande av försäkringsfall, faller ersättningen helt bort. Som princip gäller att avdraget blir större i takt med ökad oaktsamhet. Vid företagsförsäkring brukar nedsättningsreglerna inte tillämpas, således faller rätten till försäkringen helt bort. Överträdelse av biförpliktelserna som skett utan oaktsamhet eller uppsåt ska inte påverka den försäkrades rätt till försäkringsersättning. 22 Två av dessa biförpliktelser: framkallande av försäkringsfall och säkerhetsföreskrifter, är de som är i fokus i denna uppsats. 4.1 Säkerhetsföreskrifter I ett försäkringsavtal inkluderas en rad villkor som brukar kallas säkerhetsföreskrifter och syftar till att begränsa risken för inträffande av ett försäkringsfallet. Säkerhetsföreskrifter framhåller hur de försäkrade måste bete sig under hela avtalsperioden för att begränsa risken för skador. 23 Definitionen för säkerhetsföreskrifter finns i 4 kap.6 2st FAL: Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda handlingsätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller andra medhjälpare. Men det finns inga säkerhetsföreskrifter som är inskrivna i FAL. Om försäkringsbolaget vill begränsa sitt ansvar när den försäkrade inte är aktsam på det sätt som bolaget önskar, måste detta krav framgå av avtalet. Säkerhetsföreskrifterna behöver inte finnas i avtalet i sin helhet. Det räcker att det finns en tydlig hänvisning till en föreskrift som den försäkrade kan få på annat sätt. Vidare har försäkringsbolaget informationsskyldighet, vilket innebär att säkerhetsföreskrifter särskilt måste framhållits till försäkringstagarna, i annat fall får de inte åberopas Hellner, Försäkringsrätt, s Lindell- Frantz, Nedsättning av försäkringsersättning, s kap. 8 FAL 7

11 Föreskrifterna kan vara av mycket olika slag; alltifrån allmänna regler till detaljerade bestämmelser om lås, inbrottslarm, brandutrustning osv. 25 Reglerna om säkerhetsföreskrifter omfattar endast villkor som syftar att förebygga eller begränsa skada. 26 En första förutsättning för begränsning av försäkringsgivarens ansvar är att den försäkrade brutit mot en föreskrift som finns i försäkringsavtalet. Om en försäkrad konsument underlåter att rätta sig efter säkerhetsföreskrifterna, reagerar försäkringsbolaget vanligen genom att sätta ned ersättningen helt eller delvis. Vid företagsförsäkring faller ersättningen helt bort. Själfallet måste dock kausalitet(samband) ha förelegat mellan skadan och överträdelsen av säkerhetsföreskriften. Om en överträdelse av föreskriften i försäkringsavtalet inte har någon betydelse för skadan bör normalt inte någon nedsättning göras. Lagen anger också vilka andra förutsättningar som måste vara uppfyllda för att påföljderna ska ske och hur avdrag ska bestämmas. Försäkringsbolagen ägnar stor uppmärksamhet åt säkerhetsföreskrifter eftersom de inte bara minskar skaderisken men också anses har en preventiv effekt mot de försäkrades slarv och försumlighet. 27 Preventionssyftet med säkerhetsföreskrifter är mycket starkare än vid reglerna om andra biförpliktelser. 28 Bevisbördan för att den försäkrade inte följer säkerhetsföreskriften ligger på försäkringsgivaren, medan försäkringstagaren måste bevisa att den inte föreligger någon vårdslöshet från hans sida eller att skada ändå skulle uppkomma även om föreskrifterna följs. 29 Säkerhetsföreskrifter används i alla typer av skadeförsäkringar men i olika utsträckning. I denna uppsats ska det undersökas och jämföras tillämpning av säkerhetsföreskrifter i konsument- och företagsförsäkring Företagsförsäkring Säkerhetsföreskrifter i företagsförsäkring regleras i 8 kap. 12 FAL: Om den försäkrade vid försäkringsfallet har försummat att följa en säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren eller av en författning som villkoren hänvisar till, betalas ersättning från försäkringen endast i den utsträckning skadan får antas ha inträffat även om föreskrifter hade iakttagits. Med den försäkrade likställs annan som har haft att tillse att föreskriften följdes. Vad som avses med säkerhetsföreskrift anges i 4 kap. 6 andra stycket. Bestämmelser i den paragrafen är tvingande och väsentligen motsvarar 51 1st 1927 års FAL. Enligt första stycket är försäkringsbolaget fritt från ansvar om den försäkrade har försummat att iaktta en säkerhetsföreskrift. Bevisbördan för den aktuella försummelsen ligger på försäkringsgivaren. Vid försummelse av en säkerhetsföreskrift i företagsförsäkring gäller en kausalitetsregel vilken innebär att försäkringsbolaget ersätter bara skadan som antas kunde 25 Detthoff & Kåhre, Juridik- sakförsäkring, s Prop. 2003/04:150 s Bengtsson, Försäkringsrätt- några huvudlinjer, s Hellner, Försäkringsrätt, s Hellner, Försäkringsrätt, s 177 8

12 hända även om föreskriften hade följt. När den försäkrades försummelser kan antas sakna betydelse för skadan då kan försäkringsbolaget inte vara fri från ansvar. Om den försäkrade kan bevisa att skada delvis skulle uppkomma även om han följt säkerhetsföreskrifterna, kommer ersättning att betalas i denna del. Däremot skall ingen skälighetsbedömning göras till skillnad från konsumentförsäkring. 30 Med den försäkrade likställs andra som haft att tillse att föreskrifter följdes. Detta innebär att om en anställd med andra uppgifter bryter mot en säkerhetsföreskrift kan paragrafen inte tillämpas. Således går identifikationen inte så långt som vid framkallande av försäkringsfallet. Å andra sidan kan den försäkrade identifieras med andra medhjälpare än anställda, t.ex. entreprenörer med tillsynsuppdrag Konsumentförsäkring Säkerhetsföreskrifter i konsumentförsäkringen regleras i 4 kap. 6 FAL: Om den försäkrade vid försäkringsfallet har försummat att följa en säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren eller av en författning som villkoren hänvisar till kan ersättningen från försäkringen sättas ned såvitt angår honom efter vad som är skäligt med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, det uppsåt eller den vårdslöshet som har förekommit och omständigheterna i övrigt. Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda handlingsätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller andra medhjälpare. Av 2 kap. 8 framgår att viktiga säkerhetsföreskrifter inte kan åberopas om de inte särskilt framhållits för försäkringstagaren. Paragrafen behandlar påföljder för den försäkrade vid åsidosättande av en säkerhetsföreskrift. Bestämmelserna i första stycket, som är tvingande, motsvarar väsentligen 31 KFL. Vid konsumentförsäkring har säkerhetsföreskrifter mindre betydelse än vid företagsförsäkring eftersom hemförsäkringen inte brukar omfatta mera riskabla verksamheter. Därför inriktar sig försäkringsbolaget mest på säkerhetsföreskrifter som skulle hindra stölder. Har den försäkrade försummat att följa säkerhetsföreskrifter kan ersättningen sättas ned. Normalt bortfaller inte ersättningen helt, utan den sätts ned med en viss kvotdel. Om det verkliga förhållandet inte har haft betydelse för skadans inträffande eller omfattning bör ersättningen som huvudregel inte sättas ned. Vid ringa oaktsamhet får nedsättning heller inte ske. 32 Bestämmelserna om säkerhetsföreskrift gäller ibland trots att villkoret är utformat som omfattningsvillkor. T.ex. om det i försäkringsbrevet står att skyddet mot stöld gäller bara vid låst lokal måste det uppfattas som en säkerhetsföreskrift om att lokalen skall vara låst. Detta innebär att den försäkrade inte mister möjlighet till ersättningen helt men nedsättningen kommer att göras efter skelighetsbedömningen Prop. 2003/04: 150 s Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s kap. 9 1st. 33 Bengtsson, Försäkringsrätt- några huvudlinjer, s 69 9

13 Skälighetsbedömningen ger ett utrymme för domstolarna att döma efter skön. Vid bedömningen skall hänsyn tas till det verkliga förhållandets betydelse för skadans inträffande eller omfattning. Slutligen kan nedsättningsfrågan styras av övriga omständigheter. Till dessa omständigheter räknas främst försäkringsbolagets agerande och den försäkrades behov. 4.2 Framkallande av försäkringsfall Ibland kan det hända att försäkringsfall vållas av den försäkrade själv. Det är naturligt att vid uppsåtligt framkallande förlorar den försäkrade sin rätt till försäkringsskydd, eftersom i detta fall handlar det om försäkringsbedrägeri. Huvudtanken med försäkringen är att ersätta oväntade skador som är utan försäkringstagarens kontroll. Således är en försäkring som skall ersätta skador som uppsåtligen vållas av försäkringstagare i princip omöjlig eftersom det står i strid med samhällets intressen att en person skulle kunna förstöra sin egendom och vinna på det. Men försäkringsfallet kan också framkallas genom vårdslöshet och oaktsamhet. I detta fall verkar det orimligt strängt att den försäkrade helt missar sitt försäkringsskydd. Vem som helst kan göra sig skyldig till glömska och tankspriddhet. Därför måste i vissa fall göras en bedömning och gränsdragning mellan olika grad av oaktsamhet för att bestämma hur nedsättning av försäkringsersättning kommer att ske. Bedömningen kan emellertid, vara olika vid företags- och konsumentförsäkring, eftersom man kan ställa högre krav på företag än på privatperson i fråga om erfarenhet, omdöme och förtänksamhet. Men först måste man precisera hur framkallande av försäkringsfall skiljer sig från andra biförpliktelser, särskilt från brott mot säkerhetsföreskrifterna, eftersom åsidosättande av en säkerhetsföreskrift som ledde till skada kan betraktas som ett framkallande. Såvitt lagen gör åtskillnad mellan de olika biförpliktelserna måste framkallande av försäkringsfall kunna avgränsas på något sätt. Det finns flera olika ståndpunkter hur ett framkallande bör skiljas från brott mot andra biförpliktelser. För det första kan man lägga stor vikt vid tidsaspekten, vilken innebär att ju närmare den försäkrades handling ligger till inträffande av skadefall, finns mera skäl att betrakta den som framkallande av försäkringsfall än som överträdelse av någon annan biförpliktelse. Med andra ord koncentrerar man sig på den närmaste orsaken till skadan. Men enligt andra synsätt skall man utgå från graden av den försäkrades vårdslöshet, eftersom en direkt framkallande av försäkringsfall anses vara en allvarligare förseelse än t.ex. brott mot rädningsplikt. 34 Vad gäller förhållandet mellan framkallande av försäkringsfall och åsidosättande av säkerhetsföreskrift kan det vara förmånligare för försäkringsbolaget att åberopa reglerna om åsidosättande av en säkerhetsföreskrift än reglerna om framkallande av försäkringsfall eftersom de är strängare mot den försäkrade. Därför måste överträdelser av de olika biförpliktelserna kunna avgränsas. För att försäkringsbolaget skall kunna åberopa reglerna om säkerhetsföreskrifter krävs att i försäkringsavtalet finnas en föreskrift som utpekar ett bestämt, konkretiserat handlingssätt som har direkt inverkan på risken för skada, och den 34 Lindell- Frantz, Nedsättning av försäkringsersättningen, s

14 föreskriften blivit åsidosatt. 35 Om sådan föreskrift saknas betraktas den försäkrades handling som framkallande av försäkringsfall. Att vid uppsåt försäkringsskyddet faller bort gäller för både konsument- och företagsförsäkring. Men när försäkringsfall vållas genom oaktsamhet kan bedömningen och påföljderna skiljer sig åt vid olika typ av försäkring Företagsförsäkring Framkallande av försäkringsfall i företagsförsäkring regleras i 8 kap. 11 FAL: Försäkringsbolaget är fritt från ansvar mot en försäkrad som har framkallat ett försäkringsfall uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa. Har en försäkrad förvärrat följderna av ett försäkringsfall på sätt som sägs i första stycket, är försäkringsbolaget fritt från ansvar mot den försäkrade i den utsträckning förhållandet har påverkat skadan. I försäkringsavtalet får föreskrivas att första och andra styckena skall tillämpas också vid annan vårdslöshet än som anges där. Bestämmelserna i den paragrafen är huvudsakligen dispositiva och motsvarar väsentligen 18 och 20 GFAL. Enligt första stycket är försäkringsbolaget fritt från ansvar när den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall. Den formella huvudregeln i den paragrafen är att skada genom vårdslöshet som inte är grov skall ersättas. Meningen är att det kan vara alltför hårt mot den försäkrade om han förlorar rätten till ersättningen till följd av ett ögonblicks oaktsamhet. 36 Bestämmelsen är emellertid dispositiva, vilket innebär att försäkringsbolaget kan avtala om att vanlig och även ringa oaktsamhet räcker för att befria försäkringsbolaget från ansvaret 37. Till skillnad från konsumentförsäkring finns ingen skälighetsbedömning, påföljden är att ingen försäkringsersättning betalas ut. Skillnaden mellan äldre och ny lagstiftning ligger däri att i första styckets andra mening liknande som i 4 kap. 5, medveten oaktsamhet likställs med grov vårdslöshet. Detta innebär att den försäkrade framkallat ett försäkringsfall i vetskap om att hans handlande medför en betydande risk för skada. 38 Det handlar således om situationer som i vissa fall kan falla utanför begreppet grov vårdslöshet. 39 Dessutom måste det föreligga adekvat kausalitet mellan den försäkrades handlande och försäkringsfallet. 40 I 11 2st regleras förhållandet när den försäkrade förvärrat följderna av ett försäkringsfall. Försäkringsbolaget kan åberopa en ansvarbegränsning om förvärrandet skett med uppsåt eller oaktsamhet. Naturligtvis, måste det föreligga ett orsakssamband mellan den försäkrades 35 Hellner, Försäkringsrätt, s Hellner, Försäkringsrätt, s Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s Prop. 2003/04: 150, s Prop. 2003/04: 150 s Hellner, Försäkringsrätt, s

15 handlande och den förvärrade skadan. Bestämmelser i paragrafen är tvingande angående orsakssambandet. På samma sätt som i första stycket kan försäkringsbolaget avtala befrielse från ansvar även vid ringa oaktsamhet. Om den försäkrade har påverkat händelseförloppet för att få ut en högre försäkringsersättning, betalas ersättningen bara för den skada som skulle uppkomma även utan den försäkrades handlande. 41 Bevisbördan beträffande att den försäkrade har framkallat ett försäkringsfall med uppsåt eller oaktsamhet åligger försäkringsbolaget. Om detta har bevisats, kan den försäkrade bevisa att ett adekvat kausalitetssamband saknas. 42 Enligt tredje stycket kan försäkringsbolaget föreskriva i villkoren regel om ansvarsfrihet vid vanligt och även ringa oaktsamhet från den försäkrades sida. Här ligger en skillnad mellan konsument- och företagsförsäkring. Inte heller görs någon skälighetsbedömning här i motsats till 4 kap.5 FAL. Men försäkringsbolaget får inte friskriva sig från fall där den försäkrade framkallat skadan utan vållande Konsumentförsäkring Framkallande av försäkringsfall i konsumentförsäkring regleras i 4 kap. 5 FAL: Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, lämnas inte ersättning från försäkringen såvitt angår honom. Detsamma gäller i den mån den försäkrade uppsåtligen har förvärrat följderna av ett försäkringsfall. Har den försäkrade genom grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder, kan ersättningen sättas ned såvitt angår honom efter vad som är skäligt med hänsyn till hans förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa. Om det finns särskilda skäl på grund av försäkringens art, får försäkringsbolaget göra förbehåll i villkoren om att ersättningen får sättas ned enligt andra stycket även vid sådan vårdslöshet som inte är grov. Bestämmelserna i den paragrafen är tvingande och motsvarar väsentligen 32 KFL. Enligt bestämmelsen krävs ett orsakssamband eller med andra ord kausalitet mellan försäkringstagarens handlande och försäkringsfallet. Vid tillämpning av kausalitetsregeln undersöks först om överträdelsen från försäkringstagarens sida i det aktuella fallet har haft någon betydelse för försäkringsfallet inträffande, eller omfattningen av detta. Bevisbördan att orsakssambandet föreligger har försäkringsbolaget, beviskravet är lika högt som vid civilmål i allmänhet. Således är orsakssamband en förutsättning för påföljder men inte något som man väger in i bedömningen av hur ersättningen skall sättas ned. För det andra måste kausalitet vara adekvat, vilken innebär kort sagt att orsakssambandet mellan den försäkrades handling och en uppkommen skada måste vara typiskt och inte för avlägset. T.ex. 41 Prop. 2003/04: 150 s Hellner, Försäkringsrätt, s Prop. 2003/04: 150 s

16 om den försäkrade drabbas av en stöldskada under en resa då blir det konstigt att påstå att han själv har framkallat försäkringsfall genom att åka iväg istället för att stanna hemma. 44 Enligt första stycket är försäkringsgivare fri från ansvar mot en försäkrade som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall. Det gäller inte bara vid egendomsförsäkring men även vid ansvarsförsäkring. Samma gäller när den försäkrade uppsåtligen förvärrat följderna av ett försäkringsfall som försäkringsgivare annars skulle betala ersättning för. I detta fall ersätts inte de följderna av försäkrades uppsåtliga handlande. Om den försäkrade inte medverkar till att förvärra skadan men samtidigt inte ingriper, t.ex. inte tillkallar brandkåren, skall tillämpas reglerna i 4 kap.7 FAL om försummad räddningsplikt istället. Vid uppsåtligt framkallande av försäkringsfall ligger bevisbördan på försäkringsbolaget och skall uppfyllas på samma sätt som i civilmål i allmänhet. Om försäkringstagare har framkallat försäkringsfall genom grov vårdslöshet eller jämförbart handlande har försäkringsbolaget rätt att sätta ned försäkringsersättning. Enligt andra stycket skall, om det finns förutsättningar för nedsättningen, denna ske efter en skälighetsbedömning. Vid skälighetsbedömningen skall först och främst beaktas graden av den försäkrades vårdslöshet, försäkringens art samt påföljderna som drabbar den försäkrade utan nedsättning av försäkringen. T.ex. vid brand av huset anses den försäkrade ha drabbats så hårt även om full ersättning skall betalas ut. Med hänsyn till detta kan nedsättningen vara mindre än i andra fall. Vidare beaktas vid bedömningen hur sannolik risken för skadefall var samt värdet av försäkrad egendom. Vid särskilt allvarliga överträdelser kan ersättningen sättas när till noll. 45 Vid oaktsamhet som inte är ringa kan ersättning sättas ned om det finns förbehåll om detta i försäkringsvillkoren. Enligt tredje stycket får ett sådant förbehåll bara ställas upp om det finns särskilda skäl på grund av försäkringens art, med vilket avses försäkringstyper där försäkringstagarens aktsamhet spelar en viktig roll för försäkringsbolaget. Först och främst menas det allriskförsäkringar men också andra specialförsäkringar av lösa saker av särskilda slag, t.ex. smycken o. s.v Culpabedömningen Den allmänna definitionen av culpa är att skadevållaren har frångått en normal aktsamhetsnorm. Inom försäkringsrätten utgör culpa vad som brukar betecknas som vårdslöshet, oaktsamhet, oförsiktighet, vållande eller försummelse. Oaktsamhet från den försäkrades sida utgör en grundförutsättning för begränsning av försäkringsgivarens ansvar. Med culpabedömningen menas bedömningen av den grad av oaktsamhet som medför påföljder vid brott mot biförpliktelser. För att försäkringsbolaget skall betala en sakskada som drabbat den försäkrade förutsätts att den försäkrade skött om sin egendom med viss omsorg. Omfattningen av den omsorg som krävs kan variera beträffande olika försäkringar samt beroende på storleken av den möjliga skadan. Oaktsamhet kan vara av mer eller mindre allvarligt slag. Vid företagsförsäkringen är culpabedömningen strängare än vid konsumentförsäkringen. Bedömningen kan också vara 44 Lindell- Frantz, Nedsättning av försäkringsersättningen, s Prop. 2003/04: 150 s Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s

17 mildare vid tillämpningen av identifikationsreglerna. T. ex när identifikation sker med en tonårig familjemedlem eller med en underordnad anställd. 47 Om lagar, föreskrifter och prejudikat inte ger tillräcklig ledning måste domstolen göra en så kallad fri bedömning, en sammanställning av i huvudsak tre faktorer: risken för skada, den sannolika skadans storlek och möjligheterna att förekomma skadan. Till den fjärde kan räknas den handlandes möjlighet att inse risken för skada. 5.1 Uppsåt Vid framkallande av försäkringsfall och åsidosättande av säkerhetsföreskrifter bedöms uppsåt på olika sett. Vid uppsåtligt framkallande av försäkringsfall faller rätten till ersättning alltid bort. 48 Det är naturligt eftersom då föreligger inget försäkringsfall i lagens mening enligt försäkringens huvudsakliga princip att ersätta oväntade förluster. När den försäkrade uppsåtligen framkallar ett försäkringsfall kan man tala om försäkrings bedrägeri. Problem är att försäkringsbolaget ofta inte har möjlighet att bevisa uppsåt i den försäkrades handlande. Däremot brukar det vara lättare att konstatera att försäkringstagaren har handlat grovt oaktsamt. 49 Men om den försäkrade uppsåtligen har brutit mot en säkerhetsföreskrift betyder inte att han framkallar eller förvärrar skadan med uppsåt. 50 Säkerhetsföreskrifter kan oftast brytas uppsåtligen, men detta innebär inte att den försäkrade vill att det skall uppkomma skada. Överträdelsen sker ofta för bekvämlighets skull i förhoppning att ingenting kommer att hända. Därför brukar påföljderna vara mildare, speciellt vid konsumentförsäkring. Försäkringsersättning kan sättas ned men sällan helt falla bort och bara om orsakssamband föreligger. 5.2 Grov vårdslöshet och medvetet risktagande Begreppet grov vårdslöshet preciseras inte i lagen, men syftet enligt lagens förarbeten är att det skall ha samma betydelse som i övrigt inom försäkringsrätten. 51 Det finns flera olika definitioner av begrepp i doktrinen men inte en helt tillfredsställande. Begreppet kan sägas betyder ett åsidosättande av tillbörlig aktsamhet om åsidosättandet sker i särskilt hög grad. En av de definitioner som mest preciserar begreppet inom försäkringsrätten är att grov vårdslöshet är sådan som en oförsäkrad person inte skulle gjort sig skyldig till. 52 Bedömningen av om grov vårdslöshet föreligger är ofta olika strikt beroende på vilket försäkringsgren det handlar om. Om handlingen företagits av yrkesverksamma eller av 47 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s kap. 5 FAL, 8kap. 11 FAL 49 Bengtsson, Försäkringsrätt- några huvudlinjer, s Prop. 2003/04: 150 s Prop. 2003/04: 150 s Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s

18 privatpersoner spelar stor roll eftersom det borde krävas mindre av en privatperson än av en yrkesman och att konsumenter sällan skulle anses vara grovt vårdslösa. Men i FAL användes också begreppet medveten vårdslöshet vilken innebär att den försäkrade har handlat i vetskap att det föreligger en betydande risk för skada. Enligt lagen har denna typ av vårdslöshet samma konsekvenser som grov vårdslöshet och detta minskar avgränsningsproblem. 53 Men samtidigt uppkom ett andra problem att även omedvetet risktagande kan utgöra en grov vårdslöshet. Också allvarlig försumlighet under påverkan av alkohol eller narkotika kan räknas hit. Hur allvarligt man ser på oaktsamhet kan bl.a. vara beroende på om man bryter mot samma föreskrift vid upprepade tillfällen, om man bryter mot en föreskrift under långt tid samt om den skadade egendom har betingat ett högt värde Ringa oaktsamhet Ringa oaktsamhet har stor betydelse inom konsumentförsäkring eftersom enligt 4 kap. 9 FAL sådan oaktsamhet inte påverkar försäkringsskyddet. Tanken med detta är att vissa misstag och förbiseenden från den försäkrades sida är obetydliga och bör inte ha negativa konsekvenser för denne. Som ringa brukar räknas en vardaglig oaktsamhet till vilken vem som helst kan göra sig skyldig i privatlivet. Det slaget av oaktsamhet anses inte kunna förebyggas genom stränga regler och därför räknar försäkringsbolaget alltid med den risken. Men att dra en skarp gräns mellan ringa och enkel oaktsamhet är knappast möjligt så avvägningen måste göras vid varje enskilt fall. 55 Vid bedömningen skall situationen beaktas i sin helhet. Vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter skall det tas hänsyn t.ex. till hur aktuell föreskriften har varit och under vilka omständigheter har den brutits. Helt tillfälliga misstag brukar betraktas som ringa oaktsamhet. 56 Vid framkallande av försäkringsfall och åsidosättande av säkerhetsföreskrifter spelar värdet av försäkrad egendom en stor roll vid bedömningen Påföljderna vid åsidosättande av biförpliktelser Påföljderna för en försäkringstagare vid åsidosättande av biförpliktelser kan vara olika beroende på typ av försäkring och på vilka skyldigheter som har försummat. För biförpliktelserna på försäkringsavtalets område gäller speciella regler som skiljer sig från vanliga påföljder vid kontraktsbrott som skadestånd eller hävning av avtal. I stället är den vanligaste påföljden vid brott mot biförpliktelser att den försäkrade helt eller delvis förlorar rätten till försäkringsersättning vid inträffat skadefall Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s Lindell- Frantz, Nedsättning av försäkringsersättning, s Bengtsson, Försäkringsrätt- några huvudlinjer, s Prop. 2003/04: 150 s Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s Bengtsson, Försäkringsrätt- några huvudlinjer, s 54 15

19 De andra påföljderna är att försäkringen kan sägas upp i förtid om åsidosättandet anses som grovt eller att försäkringsbolaget ensidigt kan ändra försäkringsvillkoren och anpassa de till den ändrade situationen. 6.1 Försäkringsbolagets rätt att säga upp eller ändra försäkringen i förtid De särskilda påföljderna vid den försäkrades brott mot biförpliktelser är att försäkringsbolaget, under vissa förutsättningar, har rätt att säga upp försäkringen eller ändra försäkringsavtalsvillkor i förtid. Bestämmelsen som reglerar det är tvingande och innebär att bolagen kan säga upp försäkringen att gälla i förtid eller ändra villkor bara om försäkringstagaren eller den försäkrade väsentligen åsidosatt sina förpliktelser mot bolaget. Den har större praktisk betydelse vid företagsförsäkring på grund av de korta avtalstiderna vid konsumentförsäkringen Företagsförsäkring Vid företagsförsäkring regleras försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen i förtid eller att ändra försäkringsvillkoren i 8 kap. 6 FAL: Försäkringsbolaget får säga upp försäkringen att upphöra före försäkringstidens utgång, bara om 1. försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentlig åsidosatt sina förpliktelser mot bolaget, eller 2. ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt som bolaget inte kan antas ha tagit i beräkning. Uppsägningen skall göras skriftligen och med fjorton dagars uppsägningstid, räknat från det att försäkringsbolaget avsände den. Uppsägningen skall ske utan oskäligt dröjsmål från det att försäkringsbolaget fick kännedom om det förhållande som den grundas på. Annars förlorar försäkringsbolaget rätten att säga upp försäkringen på grund av förhållandet, om inte försäkringstagaren eller den försäkrade har förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder. I fall som avses i första stycket får försäkringsbolaget i stället ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden. Om en sådan ändring gäller det som sägs om uppsägning i andra stycket. Paragrafen är tvingande. Bestämmelsen förutsätter för uppsägning i förtid att försäkringstagaren eller den försäkrade har gjort sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott, som bl.a. uppsåtligt eller grovt vårdslöst framkallande av försäkringsfall eller klara brott mot säkerhetsföreskrifter. Regeln motsvarar den i 3 kap. 7 1st FAL, men påföljden av dess tillämpning har större praktisk betydelse än vid konsumentförsäkring. Uppsägning ger 59 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s

20 försäkringsbolaget bl.a. möjlighet att ändra försäkringsvillkor, t.ex. höja premie som bättre ska svara mot risken. En förtidig uppsägning av försäkring kan ha mer allvarligare påföljder för ett företag än för en konsument eftersom för det första står frågan om mycket större belopp. För det andra brukar en företagsförsäkring, speciellt om det rör stora företag, vara utformad på ett speciellt sätt anpassat efter företagets omständigheter och det kan vara svårt för försäkringstagaren att få likvärdig försäkring istället. 60 Bestämmelsen i paragrafen skiljs från motsvarande regel i konsumentförsäkring på det sätt att försäkringsbolaget har en utvidgad rätt att säga upp avtalet. Enligt första punkten krävs väsentligt kontraktsbrott från den försäkrades sida till skillnad från konsumentförsäkring som kräver grovt kontraktsbrott istället. Det innebär att för uppsägning försäkringstagaren inte behöver åsidosätta sina skyldigheter uppsåtligen eller ens vårdslöst. Det räcker att kontraktsbrottet framstår som väsentligt för försäkringsbolaget. 61 I 8 kap. 6 3st regleras försäkringsbolagets möjlighet att ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden. Förutsättningar för sådan påföljd är samma som för uppsägning av försäkring men de tillämpas inte på samma sett. En ändring av försäkringsvillkoren är mindre långtgående åtgärd och därför kan den motiveras av ett mindre missförhållande än som krävs för en uppsägning. Men när ändringen av villkor är så genomgripande att påföljderna kan anses likvärdiga som en uppsägning, bör kravet vara detsamma. 62 Både för villkorsändringen och för förtidig uppsägning gäller vissa formkrav enligt 8 kap.6 2st. Den ska vara i skriftligt form och ha en uppsägningstid om fjorton dagar, räknat från det att försäkringsbolaget har avsänt den. Uppsägningen skall göras utan oskäligt dröjsmål från det att bolaget fick insikt om händelsen som uppsägningen eller villkorsändringen har grundat på, annars går rätten till uppsägningen eller villkorsändring förlorad om inte den försäkrade har förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder Konsumentförsäkring Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen i förtid vid konsumentförsäkring regleras i 3 kap. 7 FAL som har en motsvarighet i 18 i 1980 års KFL: Försäkringsbolaget får säga upp försäkringen att upphöra före försäkringstidens utgång, bara om försäkringstagaren eller den försäkrade grovt har åsidosatt sina förpliktelser mot bolaget eller om det annars finns synnerliga skäl. Försäkringsgivarens möjlighet att säga upp avtalet i förtid är ganska begränsad eftersom det menas att bara under speciella förhållanden kan den försäkrade berövas det skydd som han behöver i förtid. Enligt bestämmelsen i paragrafen krävs grovt kontraktsbrott från den försäkrades sida eller annat synnerligt skäl. Exempel på fall när försäkringsbolaget har rätt att säga upp försäkringen i förtid är när den försäkrade med grov vårdslöshet framkallat försäkringsfall, eller allvarligt brutit mot en väsentlig säkerhetsföreskrift o. s. v. 63 Bevisbördan att grovt åsidosättande av förpliktelser har förekommit ligger på 60 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s Prop. 2003/04: 150, s Prop. 2003/04: 150 s Prop. 2003/04: 150 s

Tillfälle 8 Försäkringsrätt. Dafne Barkestad doktorand i försäkringsrätt

Tillfälle 8 Försäkringsrätt. Dafne Barkestad doktorand i försäkringsrätt Tillfälle 8 Försäkringsrätt Dafne Barkestad doktorand i försäkringsrätt Stockholm Center for Commercial Law Vad är försäkring? Ansvarsövertagande Riskspridning Riskgemenskap Historia Oreglerat Tariffföreningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Försäkringsavtalslag; utfärdad den 10 mars 2005. SFS 2005:104 Utkom från trycket den 22 mars 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. FÖRSTA AVDELNINGEN Inledande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 836-12 PARTER Kärande vid tingsrätten Länsförsäkringar Skaraborg Ömsesidigt, 566000-6866 Box 600 541 29 Skövde Ombud:

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Den försäkrades räddningsplikt och möjlighet att erhålla ersättning för räddningskostnader

Den försäkrades räddningsplikt och möjlighet att erhålla ersättning för räddningskostnader Magisteruppsats från Affärsjuridiska programmet med Europainriktning LIU-IEI-FIL-A 07/00148 SE Den försäkrades räddningsplikt och möjlighet att erhålla ersättning för räddningskostnader The Insured s Obligation

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 juni 2004 T 4018-01 KLAGANDE Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862, Box 1002, 901 20 UMEÅ Ombud: advokaten PH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

Biförpliktelserna i KFL med fördjupning i identifikationsreglerna

Biförpliktelserna i KFL med fördjupning i identifikationsreglerna JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Linda Braun Biförpliktelserna i KFL med fördjupning i identifikationsreglerna Examensarbete 20 poäng Handledare: Eva Lindell-Frantz Försäkringsrätt Vårterminen

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Konsekvenser av ändringarna avseende upplysningsplikten i FAL

Konsekvenser av ändringarna avseende upplysningsplikten i FAL NFT 1/2006 Konsekvenser av ändringarna avseende upplysningsplikten i FAL av Karl Annell och Johanna Nordkvist Karl Annell karan934@student.liu.se De förändringar beträffande upplysningsplikten som har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Nedsättning och identifikation En rättsutredning angående nedsättningsreglerna och identifikationsproblematiken inom konsumentförsäkringsrätten

Nedsättning och identifikation En rättsutredning angående nedsättningsreglerna och identifikationsproblematiken inom konsumentförsäkringsrätten JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Johansson Nedsättning och identifikation En rättsutredning angående nedsättningsreglerna och identifikationsproblematiken inom konsumentförsäkringsrätten

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada

Försäkring för ren förmögenhetsskada GJAF 50:4 Försäkring för ren förmögenhetsskada Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

Försäkringsvillkorens överensstämmelse med NFAL

Försäkringsvillkorens överensstämmelse med NFAL Tillämpade studier, 20 p., HT 2006 Programmet för juris kandidatexamen Handledare: Filip Bladini Försäkringsens överensstämmelse med NFAL En undersökning av försäkringsbolagens användning av omfattnings

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada GL 132:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Läs mer

Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning

Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning Inledning Tanken med frågan är att utreda förhållandet mellan de tre olika ersättningsmöjligheter som kan komma ifråga i den aktuella situationen:

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

10 Allmänna avtalsbestämmelser

10 Allmänna avtalsbestämmelser 10 Allmänna avtalsbestämmelser 10.1 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är avtalstiden för försäkringen. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:150

Regeringens proposition 2003/04:150 Regeringens proposition 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag Prop. 2003/04:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2004 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet)

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Ö55 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Allmänna avtalsvillkoren grundar sig på försäkringsavtalslagen (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Lagrådsremiss. Ny försäkringsavtalslag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Ny försäkringsavtalslag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Ny försäkringsavtalslag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 maj 2003 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Giltigt från

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Giltigt från REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning och numrering

Läs mer

Tillfälle 9 Försäkringsrätt. Dafne Barkestad doktorand i försäkringsrätt

Tillfälle 9 Försäkringsrätt. Dafne Barkestad doktorand i försäkringsrätt Tillfälle 9 Försäkringsrätt Dafne Barkestad doktorand i försäkringsrätt Stockholm Center for Commercial Law Från förra gången Historia Försäkringsreglernas uppkomst Reglernas syfte Intresse av att den

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle.

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle. V 073F:1 VILLKORSTILLÄGG Leasingförsäkring I villkor V073 utgår A.31-31.2 samt hela avsnitt D. Allmänna avtalsbestämmelser och ersätts med nedanstående. Asterisk (*) i villkorstext anger att ordet finns

Läs mer

Tolkning av försäkringsvillkor

Tolkning av försäkringsvillkor UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Juristprogrammet, termin 9 Handledare: Thorsten Lundmark Examensarbete 20 p Tolkning av försäkringsvillkor En modifierad oklarhetsregel som särskild tolkningsregel.

Läs mer

Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor

Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor Inledning Skadegörelse av egendom är ett ökande problem i samhället, som också Svedala kommun drabbas av. En gemensam policy är ett led i att stärka

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Även försäkringsavtalet (varuförsäkring) har en stark anknytning till köpavtalet och transportavtalet.

GWA ARTIKELSERIE. Även försäkringsavtalet (varuförsäkring) har en stark anknytning till köpavtalet och transportavtalet. GWA ARTIKELSERIE Titel: Försäkringsfrågor med anknytning till godstransporter Rättområde: Transporträtt, Försäkringsrätt Författare: Sten Gisselberg Datum: 2011-09-09 En stor del av allt gods som är under

Läs mer

Godkänd hovslagare och andra hovslagare

Godkänd hovslagare och andra hovslagare Syftet med detta kortfattade PM är att bringa litet klarhet i vissa frågor som följde på artikeln i Ridsport 2014-03-20. Tanken är att ni ska ha en utgångspunkt när ni får frågor. Trots antalet sidor är

Läs mer

Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden

Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt NFT 1/2006 för kunden Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden av Kristina Strandberg och Johanna Turunen Kristina Strandberg

Läs mer

MAGISTERUPPSATS, 2006 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING LINKÖPINGS UNIVERSITET, VT 06 KARL ANNELL

MAGISTERUPPSATS, 2006 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING LINKÖPINGS UNIVERSITET, VT 06 KARL ANNELL MAGISTERUPPSATS, 2006 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING LINKÖPINGS UNIVERSITET, VT 06 KARL ANNELL ENGELSK TITEL: DOUBLE INSURANCE AND SUBSIDIARY INSURANCE IN THE SWEDISH INSURANCE ACT SFS

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 01.03.2010 www.omsen.ax AXAA:1 ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER Allmänt försäkringsvillkor Gäller från 01.03.2010 INNEHÅLL 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 Information innan

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Allmänna Avtalsbestämmelser Villkor VAA 2012:1 2012-01-01

Allmänna Avtalsbestämmelser Villkor VAA 2012:1 2012-01-01 Allmänna Avtalsbestämmelser Villkor VAA 2012:1 2012-01-01 Innehållsförteckning Sida ALLMÄNT 3 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 2.1 Försäkringstiden 3 2.2 Förnyelse av försäkringsavtalet

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

Dubbelförsäkring enligt FAL

Dubbelförsäkring enligt FAL Dubbelförsäkring NFT 3/2006 enligt FAL Dubbelförsäkring enligt FAL av Karl Annell Karl Annell karan934@student.liu.se Reglerna om dubbelförsäkring som fanns i lag om försäkringsavtal (1927:77), nedan kallad

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Magisteruppsats Affärsjuridiska utbildningsprogrammet med Europainriktning Linköpings universitet, vt. 2005 Marie Bengtsson Engelsk titel: Obligation

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB: 4 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se FB:4 INNEHÅLL Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser AA 1:1 - Försäkringsvillkor gäller från och med 2006-01-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa vilkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal 79 Lagförslagen 1. Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 25 och 49 3 mom., ändras 1, 2 3 mom.,

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

FAL och försäkringsvillkoren

FAL och försäkringsvillkoren LIU-IEI-FIL-A--10-00831--SE FAL och försäkringsvillkoren Överensstämmelsen mellan den kombinerade företagsförsäkringens villkor och försäkringsavtalslagen FAL and the Terms of Insurance The Compliance

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-12-19

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-12-19 LAGRÅDET 1 Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-12-19 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening c98587bb-3256-48f5-8b80-d8c754484b05 Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Salongen 16 i Malmö, 769607-3340 Salongsgatan 20 211 16 Malmö

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Salongen 16 i Malmö, 769607-3340 Salongsgatan 20 211 16 Malmö Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 januari 2014 T 240-12 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Salongen 16 i Malmö, 769607-3340 Salongsgatan 20 211 16 Malmö Ombud: SE och TM

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - TEKNISKA KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VKA2015:1 Giltigt från

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - TEKNISKA KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VKA2015:1 Giltigt från REN FÖRMÖGENHETSSKADA - TEKNISKA KONSULTER Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts efter

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 1. Vem försäkringen gäller för 1.1 Med försäkrad förstås, - försäkringstagaren och i försäkringsbeviset

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Skadeståndsrätt I och II

Skadeståndsrätt I och II Skadeståndsrätt I och II Inledning Skilj mellan skadestånd I ett kontraktsförhållande Utanför ett kontraktsförhållande Skadeståndslagen reglerar primärt det utomobligatoriska ansvaret (dvs. vad som gäller

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Konsultansvar Villkor VKA 2015:

Konsultansvar Villkor VKA 2015: Konsultansvar Villkor VKA 2015:1 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida Vad försäkringen gäller för 3 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad som

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening 1f857bb6-7d1a-4493-ad84-db245d4bfe2a Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRÄTTSLIG PRESKRIPTION 0 särskilt om tolkningsproblemen beträffande den tioåriga preskriptionstiden

FÖRSÄKRINGSRÄTTSLIG PRESKRIPTION 0 särskilt om tolkningsproblemen beträffande den tioåriga preskriptionstiden FÖRSÄKRINGSRÄTTSLIG PRESKRIPTION 0 särskilt om tolkningsproblemen beträffande den tioåriga preskriptionstiden Språk 6anguage F SvenskaHSIedish 0ngelskaH0nglish Avdelning, +nstitution Division)De+artment

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET GJA 189:2 ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET UTAN SPRÄNGING, PÅLNING, SPONTNING ELLER RIVNING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Siffror och rubriker följer Allmänna försäkringsvillkoren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 Ö 4853-13 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt, avd 4 Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Ekonomigruppen

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis

Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Henrik Jönsson Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis Examensarbete 20 poäng Handledare Bertil Bengtsson Försäkringsrätt VT-2000 INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Den försäkrades räddningsplikt och möjlighet att erhålla ersättning för räddningskostnader

Den försäkrades räddningsplikt och möjlighet att erhålla ersättning för räddningskostnader NFT 2/2008 Den försäkrades räddningsplikt och möjlighet att erhålla ersättning för räddningskostnader av Anna Apelqvist En av försäkringstagarens biförpliktelser i en försäkringsavtalssituation är att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 881-12 KLAGANDE Foyen Advokatfirma Kommanditbolag Ombud: Advokat AM MOTPART HSB Engineering Insurance Ltd Ombud: Advokat

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Begrepp Skadeståndsansvar uppstår när någon uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet vållar skada på egendom och

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening VILLKOR Gäller från 2007-01-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening FB 401:1 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se INNEHÅLL VILLKOR FÖR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Läs mer

Skadeståndslag (1972:207)

Skadeståndslag (1972:207) Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.11.2010 Allmänna avtalsvillkor Företag och samfund Innehållsförteckning 1. Några centrala begrepp 3 2. Givande av information innan avtalet ingås 3 2.1 s informationsplikt

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer