Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor"

Transkript

1 Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor Inledning Skadegörelse av egendom är ett ökande problem i samhället, som också Svedala kommun drabbas av. En gemensam policy är ett led i att stärka förebyggande insatser. I det långsiktiga arbetet med barn och elever är det nödvändigt att skapa en positivare attityd till att inte åsamka onödig skada på egendom. Arbetet bör riktas både mot ansvaret för egna handlingar och ansvaret som kamrat/vuxen för allas miljö. Exempel på detta är projekt som Våga ta ställning emot samt Föregå med gott exempel. Kommunens övergripande policy Skada på kommunens skolor och förskolor som vållats av uppsåt eller oaktsamhet skall ersättas av den som befunnits skyldig till eller erkänt skadegörelsen. Polisanmälan skall alltid ske vid skadegörelse. Skadorna dokumenteras i ord och bild av enheten. All skadegörelse skall därefter åtgärdas omedelbart. Vårdnadshavare till omyndiga barn/elever som utfört skadegörelse skall kontaktas så fort som möjligt. Kommunens övergripande rutiner Frågor om ersättningsansvar för skadegörelse regleras i skadeståndslagen. Kommunen har med utgångspunkt från denna lag tagit fram övergripande rutiner vid skadegörelse i skolan och förskolan vad avser byggnader, utrustning m m. Handlingsplaner Varje enhet skall upprätta en handlingsplan som innehåller bland annat följande: Åtgärder för uppmuntran sätt mål, till exempel Vår skola skall bli skadefri! och Tillsammans kan vi förändra!. Information om ordningsregler. Information om kostnader och skadeläget vid enheten samt ersättningskrav. Rutiner för hur informationen skall tas upp i elevgrupper, föräldragrupper, brukarstyrelse, närområdet, hemsida ett led i att skapa ökad medvetenhet och engagemang hos alla (öka Vi - känslan). Skapa/stärka sociala nätverken mellan skola och hem samt mellan föräldrar. Genomgång av fysiska åtgärder som kan förebygga skadegörelse. Ansvarig vid enheten utses för arbetet Klotter tas bort och skador åtgärdas så snart som möjligt efter det att dokumentation skett Dokumentationsrutiner.

2 Hur anonyma tips kan lämnas. Skademall och faktabas Mall för skaderapportering upprättas centralt. Denna beskriver typ av skadegörelse, skador under verksamhetstid respektive utanför verksamhetstid samt kommunens kostnader och vilka ersättningar som enheten kunnat erhålla. För att komplettera den ekonomiska bilden skall i mallen även framgå arbetstid för inblandade vid varje skadetillfälle. En faktabas utgör ett underlag för att förebygga och minska skadegörelse samt för att kunna arbeta med förändringar. Faktabasen följes upp varje år såväl inom respektive enhet som inom verksamhetsområde Utbildning. Genom klara rutiner mellan fastighetsenheten och skolorna om ansvarsfrågan underlättas arbetet. Rutiner vid ersättningskrav Fastighetsenheten åtgärdar skadan samt skickar kopia på räkningen och inbetalningskort med angivet konto till utsedd ansvarig. Detta skall ske så snart som möjligt. Enheten/området bokför datum och skickar därefter hem inbetalningskort till förälder. Varje kvartal sker avstämning mellan fastighetsenheten och skolenheterna dels om reparationskostnaderna och dels om vilken ersättning som inbetalats. Ansvarsrutiner vid skadegörelse Kommunförvaltningen ska ta fram mer detaljerade rutiner beträffande ansvaret vid skadegörelse. Antagen av kommunstyrelsen , 116

3 Bilaga 1 Sammanfattning av reglerna i skadeståndslagen beträffande ersättningsansvar Skadestånd för person- och sakskada kan krävas av den som bevisligen vållat skadan uppsåtligen eller vårdslöst ( skadeståndslagen 2 kap 1 ). Skadeståndskyldighet föreligger bara om någon vållat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet; för rena olyckshändelser får den skadelidande i allmänhet bära risken själv. Skadeståndsansvar förutsätter en oaktsamhet hos skadevållaren; han har inte varit så noggrann, försiktig eller omdömesgill som han borde ha varit. Det svåra problemet blir i regel att avgöra huruvida vårdslöshet kan anses ha förekommit. Allmänt kan sägas att oaktsamhet i juridisk mening föreligger, om skadegöraren inte uppträtt på ett sådant sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori som skadegöraren kan antas ha handlat. Enligt 2 kap. 4 skadeståndslagen skall den som har vållat person- eller sakskada innan han fyllt 18 år ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter Skadeståndsansvaret kan inträda redan i 4-5 års åldern och utvidgas successivt med stigande ålder. Ungdomar över 15 år bär som huvudregel fullt skadeståndsansvar. Täcks skadan av ansvarsförsäkring är jämkning inte aktuell, oavsett barnets ålder. Ansvarsförsäkring ingår som en beståndsdel i hemförsäkringen. En ansvarsförsäkring gäller som huvudregel inte om den försäkrade uppsåtligen framkallar försäkringsfallet ( 32 konsumentförsäkringslagen). För barn under 12 år gäller ej detta undantag (33 konsumentförsäkringslagen). Vid uppsåt från barn över 12 år utgår således ingen försäkringsersättning. Däremot utgår ersättning om barnet är under 12 år. Om skadan inte täcks av hemförsäkringen ska möjligheten till skadestånd bedömas med hänsyn till skadevållarens ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Det går inte att ange några generella regler om hur mycket som ska begäras i skadestånd om barnet är i viss ålder. Skadeståndsansvaret för en ungdom kan dock inte bedömas strängare än för en vuxen. Underlåter föräldrarna att göra skadeanmälan anmäler skolan till överförmyndarnämnden att föräldrarna inte velat göra skadeanmälan. Föräldrarna informeras i förväg om detta och att det i föräldrabalken finns bestämmelser om förmyndares förvaltning till skydd för barnet. Enligt föräldrabalken ( FB 11 kap 2 ) kan nämligen överförmyndarnämnden tillsätta förmyndare eller god man att företräda barnet i sådant fall.

4 Bilaga 2 Kommunens övergripande rutiner vid skadegörelse Nedanstående rutiner gäller vid skadegörelse i skolan och förskolan avseende dess byggnader, utrustning m m: Huvudregeln är att den som är under 18 år har begränsat skadeståndsansvar. Skadeståndsansvaret börjar redan i 4-5 års åldern och utvidgas successivt med stigande ålder. Ungdomar över 15 år bär fullt skadeståndsansvar som huvudregel. Täcks skadan av ansvarsförsäkring är jämkning inte aktuell, oavsett barnets ålder. Detta gäller som huvudregel inte om den försäkrade uppsåtligen framkallar försäkringsfallet. För barn under 12 år gäller ej detta undantag. Vid uppsåt från barn över 12 år utgår ingen försäkringsersättning. Däremot utgår ersättning om barnet är under 12 år. Om ansvarsförsäkring (hemförsäkring) finns skall rektor träffa en skriftlig överenskommelse med barnets föräldrar om att föräldrarna åtar sig att anmäla skadan på deras hemförsäkring. Försäkringsbolaget reglerar skadan då. I detta fallet kommer kommunen att få ersättning från föräldrarnas hemförsäkring med avdrag för självrisken. Självrisken är den del av försäkringsersättningen som alltid dras av. Det är barnet som ansvarar för självriskbeloppet. Beloppet adresseras föräldrarna och debiteras barnet. Underlåter föräldrarna att göra skadeanmälan anmäler skolan till överförmyndarnämnden att föräldrarna inte velat göra skadeanmälan. Föräldrarna informeras i förväg om detta och att det i föräldrabalken finns bestämmelser om förmyndares förvaltning till skydd för barnet. Om ansvarsförsäkring (hemförsäkring) inte finns skall skadeståndskravet anpassas till vad som är skäligt med hänsyn till skadevållarens ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Beträffande ungdomar mellan 15 och 18 år är det tänkt att möjlighet till jämkning skall användas jämförelsevis restriktivt. Beloppet adresseras föräldrarna och debiteras barnet. Rektor bör förhandla med eleven och föräldrarna om de är beredda att ersätta skadan och om möjligt resultera i en skriftlig överenskommelse. Om inte hela beloppet kan betalas så kan avbetalningsplan läggas upp. Om föräldrarna, trots att barnet befunnits skyldig till skadegörelsen, inte är beredda att ersätta skadan skall vid skador över ett halvt basbelopp (ungefär kronor under 2005) anmälan göras till kommunens försäkringsbolag som då driver den rättsliga processen. Anmälan görs till ekonomi- och löneenheten. Rektor anmäler till överförmyndarnämnden att föräldrarna inte velat ta på sig ansvaret för skadan. Föräldrarna informeras i förväg om detta och att det i föräldrabalken finns bestämmelser om förmyndares förvaltning till skydd för barnet. Är skadan under ett halvt basbelopp (ca 20 tkr 2005) görs också en skälighetsbedömning enligt vad ovan sagts. Anmälan görs av rektor till ekonomi- och löneenheten. Begäran till överförmyndarnämnden enligt vad ovan sagts lämnas också. I det fall eleven inte är beredda att betala skadan får samråd ske med kommunens

5 försäkringsbolag om ärendet rättsligt skall drivas vidare.. Vid bedömning av begärt skadeståndsbelopp skall ovanstående bakgrund med mer förtydligande uppgifter och resonemang vara vägledande. Vid juridiska frågor kan kanslichefen kontaktas.

Skolans tillsynsansvar

Skolans tillsynsansvar Mönsterås Kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd i ledningsgruppen den 13 april 2011 Skolans tillsynsansvar Med tillsynsansvar menas ansvar för eleven eller ungdomen. Syftet är att skolan

Läs mer

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 2015-03-03 Innehållsförteckning ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 TVÅ LAGAR STYR PLACERINGAR AV BARN... 4 Socialtjänstlagen SoL (frivilligt bistånd)...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Riktlinjer för fakturering & kravhantering

Riktlinjer för fakturering & kravhantering 2011-10-22 2013-08-20 Riktlinjer för fakturering & kravhantering 1 INLEDNING... 1 1.1 RIKTLINJERNAS SYFTE... 1 1.2 ANSVAR OCH ARBETSFÖRDELNING... 1 2 FAKTURERING... 1 2.1 FÖRE FAKTURERING... 1 2.1.1 Betalningsansvar

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla D-UPPSATS 2007:067 Barn i skuldfälla Barns rätt till en bra start i livet Anna Gunnelbrand Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Innehållsförteckning 1 God man (FB 11:4)... 4 2 Förvaltare (FB 11:7)... 4 3 Innan åtagande av uppdrag som god man eller förvaltare... 5 4 Hur påbörjas ett uppdrag?...

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05 Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05 Innehållsförteckning 1. Allmänt om uppdraget 7 Inledning 7 Allmänna utgångspunkter 7 Socialtjänstlagen 8 Socialstyrelsens

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m Bilaga till tidningen Familjehemmet nr 4 2006 2006:76 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m Ersättningar och villkor vid familjehemsvård är av

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

Regressbestämmelsen i 25 FAL

Regressbestämmelsen i 25 FAL Juridiska Institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan 20 poäng, VT 2002 vid Göteborgs Universitet Regressbestämmelsen i 25 FAL - en fråga om kostnadsfördelning Ellinor Heder Handledare: Filip Bladini

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER Antagen av socialnämnden 2011-09-21 2 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AVSEENDE BARN OCH UNGDOMSÄRENDEN 5 Inledning 5

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer