NUVARANDE ANSTÄLLNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUVARANDE ANSTÄLLNING"

Transkript

1 Susanne Bertelsen Pedagog och Organisationskonsult NUVARANDE ANSTÄLLNING Anställd i Pilou AB, process i lärande och utveckling. Arbetar med uppdrag inom chefscoachning, handledning och processtöd. Har fokus på individuell-, ledarskap- och organisationsutveckling. Genomför utbildningar bl. a inom processledning, personlig utveckling, förändringsledning, arbetslagsledarutbildning, systematiskt kvalitetsarbete och entreprenöriellt förhållningssätt. Har under fyra bland annat år agerat som samordnare i implementering av entreprenöriellt förhållningssätt i fyra kommuner. PRESENTATION Susanne har lång erfarenhet, mer än femton år, som chef och ledare på olika nivåer till största del inom offentlig sektor och har mer än tio års erfarenhet som intern- och externkonsult med fokus på individ-, grupp- och organisationsutveckling. Susanne arbetar idag i det egna företaget Pilou AB med utvecklingsprocesser på olika nivåer. Grunden i arbetet är övertygelsen av att kunskap och medvetenhet om oss själva och vår relation till omgivningen ger oss verktyg att påverka utvecklingen och skapa resultat. Susannes arbete lägger därför stor vikt vid en process där teori och praktik varvas och kopplas till personers egna erfarenheter och praktik. Ambitionen är att hennes insatser leder till ökad delaktighet och delat ansvar bland chef/ledare och medarbetare. Målet är att bygga organisationer och arbetsplatser som kännetecknas av dialog, kommunikation, reflektion, effektivitet, arbetsglädje och en individuell vilja att ta ansvar. Susanne är i grunden pedagog och har ett processinriktat förhållningssätt. Detta innebär att hennes sätt att agera strävar efter att skapa relation till människor som upplevs stödjande. Det finns alltid en strävan i att förhållningssättet medverkar till att varje individ tar ansvar för sitt eget lärande. Genom att öka medvetenheten om sig själv och sin omgivning får personen möjlighet att förstå och hantera sina interna och externa processer. Susanne håller sig ajour med senaste forskning och teori inom området. Teori och övningar varvas och deltagarnas erfarenheter är centrala och verktyg som används, för dialog och reflektion, används utifrån ett gestaltbaserat förhållningssätt. I sitt arbete håller Susanne hög kvalitet och fyller ständigt på med nya kompetenser och har sedan 2010 utvecklat sina kompetenser; Diplomerad examen inom Masterprogram Gestalt i organisationer, University of Derby/Gestaltakademin i Skandinavien. (fyra årigt program, 40 Hp enligt gamla beräkningsmodellen) Genomgått certifieringsutbildning för coachning inom ICF:s standards och har mer än 100 dokumenterade coachtimmar Certifiering inom Farax 360 förändringsinstrument för chefer, ledningsgrupper och medarbetare Certifiering inom CTT- verktyget Values Centre, 360 instrument för att kartlägga individers-, chefers och organisationers värderingar. Susanne har själv stöd i sin profession genom kontinuerlig handledning och har genomfört många utbildningar och utvecklingsprocesser för både chefer och medarbetare, till största delen inom offentlig sektor, med mycket goda referenser.

2 KOMPETENSOMRÅDEN Organisation och ledarskap Chefs- och ledningsgruppsarbete Chefscoachning/ handledning Grupp- medarbetarutveckling/ Coachning/handledning Feedback Förändringsprocess Kommunikation Värderingsarbete Kris- och konflikthantering Utbildning Produktutveckling Kund och sälj Kunskap om organisation och ledarskap. Lång egen erfarenhet och praktik genom eget chefs- och ledarskap samt som intern- externkonsult inom området. Diplomerad organisationskonsult inom programmet, Gestalt i organisationer, vid University of Derby/Gestaltakademin 4 år, 40Hp (gamla systemet). Dokumenterat arbete med processtöd inom chefs/ledning- och organisationsutveckling. Utbildar inom förändringsmetodik, systematiskt kvalitetsarbete och dialogbaserat förhållningssätt. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med chefsstöd ur organisations- och arbetsgivarperspektiv exempelvis chefshandledning individuellt och i grupp som intern- och externkonsult. Utbildningar riktade till chefer och ledare. Dokumenterad erfarenhet av chefscoachning och chefshandledning. Diplomerad coach enligt ICF:s standards, mer än 100 dokumenterade coachtimmar Stor kunskap om gruppdynamik genom utbildning och processinriktat utvecklingsarbete av grupper. Dokumenterat arbete med arbetslagsutveckling, individ- och grupphandledning, utbildning inom personlig utveckling, samtalsmetodik och reflektion. Dokumenterad erfarenhet av coachning och handledning både individuellt och i grupp. Diplomerad coach enligt ICF:s standards, mer än 100 dokumenterade coachtimmar. Kunskap om vikten av att bygga en feedbackkultur i organisationer. Föreläser och utbildar inom området. Har stor kunskap om förändringsledning. Är väl insatt i Transformellt ledarskap och certifierad i FARAX 360 som bl a mäter effekt av ledarens/chefens förändringsledning samt CTT-verktyget, se nedan. Egen erfarenhet av projektledning, samordning och processledning av både mindre och större förändrings- utvecklingsarbeten. Erfarenhet av olika uppdrag och workshops, processinriktat arbete med gruppers kommunikation, kultur och värderingar. Föreläser och utbildar inom området. Certifierad i CTT verktyget, bygger på forskning av Richard Barretts vidareutveckling av A Maslows behovstrappa. Är ett 360 verktyg som kartlägger värderingar och kultur för personer, grupper, chefer, ledningsgrupper och organisationer. Har kunskap inom kris- och konflikthantering, utbildar i konflikthantering. Är pedagog och organisationskonsult i Gestaltteori. Har dokumenterad erfarenhet av kursledning för utbildningar inom områden som ledarskap, process- och förändringsledning, entreprenöriellt förhållningssätt, kvalitetsarbete och kommunikation. Dokumenterad erfarenhet av workshop/produktutveckling för företag. Erfarenhet av kvalificerad tjänste- inköp och försäljning. God förmåga att skapa förtroende och lyhörd för kundens behov.

3 EXEMPEL UPPDRAG OCH PROCESSER Ledningsgruppsarbete Processtöd, coachning och handledningsgrupper kopplat till specifika mål Processtöd och utveckling av ledningsgrupper Chefsstöd Individuellt chefsstöd, coaching och handledning Projektledning/processledning/samordning Koordinator inom Entreprenörsregionen, regional samverkan mellan elva kommuner, Samordnare för projekt Entreprenörskap i skolan, fyra kommuner i samverkan Processledarutbildning medarbetare Utbildat drygt 900 personer i processledarutbildning utifrån kursplan med innehåll; Erfarenhets- och kollegialt lärande Kommunikation Individuell utveckling Grupprocess Feedback Reflektion Förändringsledarrollen Coachande förhållningssätt Förändringsarbete från mål-handling-uppföljning- utvärdering och analys Utbildningar som varvar teori och praktik - integrering Processledarutbildning chefer Utbildat ca 200 chefer i processledarutbildning utifrån kursplan med innehåll; Strategiskt ledarskap i en förändringsprocess Chefen som processledare Förändringsarbeten på kort och lång sikt Reflektionens betydelse Feedback respons på vardagsarbetet Systematiskt kvalitetsarbete analys/uppföljning Avvärjningsmekanismer och motstånd Coachande förhållningssätt Utbildning som varvar teori och praktik - integrering Processledarutbildning inriktning entreprenöriellt förhållningssätt, chef och medarbetare Utbildat drygt 250 medarbetare utifrån kursplan med innehåll som; Samtalsledarrollen - teori och praktik Erfarenhetslärande och kollegiala samtal Coachande förhållningssätt - Samtalsmetoder Kommunikation avvärjningsmekanismer Grupprocesser jag och min omvärld Reflektion Beskrivande feedback Förändringsarbete från nuläge till vision och målbild Lärstilar lärstrategier Utbildning som varvar teori och praktik

4 Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete för skolledare Föreläsningar och utbildningar vid Högskolan i Kristianstad Systematiskt kvalitetsarbete Projektledar-/förändringsledarrollen i utvecklingsarbeten Samtalsledarutbildning Övrigt Föreläsningar och utbildningar i entreprenöriellt förhållningssätt Workshops med fokus på förändring, framtid och produktutveckling inom produktionsföretag Individuell coaching, privatpersoner Artiklar i Grundskoletidningen, implementering av Lgr 11 genom lärande samtal, product?category=forskola_skola/forskola_skola_grundskola/forskola_skola_grundskola_bocker _och_skrifter Läs mer på YRKESERFARENHET Pilou AB - Konsult och egen företagare Se ovan samt Kristianstads kommun Utvecklingsstrateg Ingick i förvaltningens ledningsgrupp, arbetade med pedagogisk utveckling främst med kvalitets- och ledarutveckling. Verkade även som internkonsult och utbildare, handledning av chefer både individuellt och i grupp, kursledare för processledarutbildning. Skrev kommunens kvalitetsredovisning. Exempel på processer Stort förändringsarbete i en större kommun, fokus att bygga en lärande organisation Utbildning av 100 chefer, 400 pedagoger i processledarutbildning Utveckling och stöd i förändringsarbete Byggde förvaltningens struktur och stöd för förskolors och skolors kvalitetsarbete Intern konsultuppdrag; Organisationsanalys, individuell handledning till chef, processinriktat arbete till skolans personal Individuell handledning och coachning av chefer samt handledning av chefer i grupp Älmhults kommun Chefs- och kvalitetsutvecklare Ingick i förvaltningens ledningsgrupp, arbetade med chefs- och kvalitetsutveckling, verkade som stöd, bollplank och inspiratör till kommunens rektorer. Arbetade med övergripande verksamhetsutveckling och övergripande utvecklingsfrågor. Exempel på utvecklingsprocesser Stöd och utbildning till chefer, teamutveckling, systematiskt kvalitetsarbete, chefscoachning och handledning individuellt och i grupp Ansvarig för implementering av IUP-reform, utbildning och genomförande för hela organisationen Process-/projektledare för förändringsprocess, Våra Barn samarbete mellan tre förvaltningar, dokumenterades i en FoU rapport, Älmhults kommun - Områdeschef Ansvar för ett skolområde och arbetsledde områdets rektorer. Hade ansvar för personal, budget, resultat och pedagogisk utveckling. Arbetade också med övergripande utvecklingsoch arbetsmiljöfrågor och ingick i förvaltningens ledningsgrupp.

5 Exempel på utvecklingsprocesser Ledningsgruppsutveckling, arbetslagsutveckling; gruppdynamik, systematiskt kvalitetsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete Byggande av språk- och läsutvecklingsschema SLUS Älmhults kommun Rektor Rektor för olika grundskoleenheter, var bl.a. med och startade upp en internationell grundskola med IB-certifiering. I tjänsten ingick förutom budget, resultat- och personalansvar, pedagogisk utveckling också stort fokus på strategisk personalutveckling Vara kommun Föreståndare, rektor Under åren i Vara var Susanne chef för olika verksamheter inom förskola och skola. Hade ansvar för personal, budget, resultat och pedagogisk utveckling. Arbetade också med en uppdragsutbildning för Skövde Högskola där jag var kursansvarig, upplägget för utbildning var problembaserat lärande. Den sista tiden i Vara kommun arbetade Susanne på utbildningsförvaltningen med kompetensutvecklingsfrågor och strategisk verksamhetsutveckling Förskollärare Vara kommun Arbete i barngrupp i olika verksamhetsformer inom förskola och skola UTBILDNING 2015 Utbildning om nervsystem, hjärnforskning och anknytningsteori 3 x 2 dagar vidareutbildning vid Gestaltakademin, Stockholm. Utbildningen sammanfattade den nya forskningen om hjärnan, vårt nervsystem kopplat till anknytning och trauma med fokus på praktisk tillämpning i yrkeslivet Licensiering av CTT - Culture Transformation Tools Training, part 1&2 Building a Vision-Guided, Values-Driven Organisation Fyra dagars utbildning i att arbeta med individuella, gruppers och organisationers värderingar utifrån Barretts Vaulues Centres modell. Modellen bygger på Richard Barretts forskning om transformellt ledarskap och värderingsdrivna organisationer vilken har sin grund i Maslows behovshierarki, Licensiering av Farax 360 Faraxmetoden bygger på omfattande forskning på skandinaviska chefer. Det gör Farax Leadership Model till det första chefsutvecklingsverktyget som utgår från en skandinavisk ledar- och företagskultur och vår unika syn på gott ledarskap. Det innebär också att metoder och verktyg vilar på en solid vetenskaplig grund och att effekten av insatser som alltid är mätbara, ICF- Certifieringsutbildning i Coachning Diplomerad mars 2011, certifiering pågår, Gestalt i organisationer diplomering Kvalificerad organisationsutbildning med möjlighet till Masterexamen (MSc) Fokus på utveckling av den egna förmågan att leda och bidra till sunda och välfungerande kommunikations- och relationsprocesser i företag och organisationer. För chefer, ledare och interna/externa konsulter som vill utvecklas personligt och professionellt. Läs mer på Ledarutbildning i Framtidsverkstad och Open Space

6 2004 Personlig grundkurs Human Resource AB Utbildning genom nätverk Kommunförbundet Kronoberg Mot ett coachande ledarskap 1996 Pedagogik fortsättningskurs inom 21-30p Statlig Rektorsutbildning Göteborgs Universitet Skolans styrning och organisation, den pedagogiska verksamhetens utveckling, eget ledarskap och ledningsstrategi, pedagogisk grundsyn och visioner för skolans utveckling, utvecklings- och förändringsarbete, uppföljning och utvärdering 1992 Arbetsledarutbildning 10 veckor Högskolan i Skövde Mål-organisation, ekonomi, ledarskap, chef i arbete, psykosocial arbetsmiljö, leda i förändring, projektarbete Arbetsledarutbildning steg I, II och III Mercuri Personlig Utveckling Målinriktat arbete, att vara arbetsledare, arbetsledare som samspelare, utveckling av mig själv och andra, handlingsplaner, förändringsprocess, stress, gruppdynamik och konflikthantering 1990 Barn med behov av särskilt stöd och stimulans, 10p Högskolan i Skövde Förskollärarlinje 100p Högskolan i Jönköping 1981 Specialkurs för konsumtionsutbildning Apelrydsskolan, Helsingborg Gymnasialutbildning Social linje, Olympiaskolan, Helsingborg FÖRÄLDRALEDIG , , ÖVRIGA UPPDRAG Styrelseledamot i företag med 55 anställda inom VVS och Ventilation Ordförande i Pilou AB Styrelsesuppleant i företag med ca 150 anställda, inom VVS-, EL, Ventilation Referenser finns och lämnas vid behov, se även hemsida PERSONLIGT Bor sedan 2010 i Varberg tillsammans med make och två ungdomar 19 och 21 år gamla. Har en äldre utflugen son. Gillar att hålla mig uppdaterad på forskning och annan intressant litteratur. Älskar matlagning och allt som hör därtill. Kopplar av med skönlitteratur och fysiska aktiviteter, gärna vid havet. Upplever mig själv som entreprenör och kreativ, vilket tar sig uttryck på olika sätt.

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRSKOLA 2016

FRAMTIDENS FÖRSKOLA 2016 Tidigare år har konferensen blivit fullsatt anmäl dig idag! Konferens och workshop den 28-29 januari Bonnier Conference Center i Stockholm FRAMTIDENS FÖRSKOLA 2016 analyser och pedagogiskt ledarskap för

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

UTVÄRDERING AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN. År: 2013. Författare: Joakim Tranquist. Omslagslayout: Grassman Ord & Bild.

UTVÄRDERING AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN. År: 2013. Författare: Joakim Tranquist. Omslagslayout: Grassman Ord & Bild. UTVÄRDERING AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN År: 2013. Författare: Joakim Tranquist. Omslagslayout: Grassman Ord & Bild. UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan sommaren 2012 haft i uppdrag

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Ledarutveckling som medel i en stor förändringsprocess

Ledarutveckling som medel i en stor förändringsprocess Ledarutveckling som medel i en stor förändringsprocess Ett exempel från Landstinget Halland Landstinget Halland startade 1993 ett genomgripande förändringsarbete för att skapa en flexiblare och effektivare

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Lärstämma 2011 Växtkraft för hållbart lärande. Förhållningssätt Rubrik Föreläsare Presentation av föreläsningen

Lärstämma 2011 Växtkraft för hållbart lärande. Förhållningssätt Rubrik Föreläsare Presentation av föreläsningen Lärstämma 2011 Växtkraft för hållbart lärande Förhållningssätt Rubrik Föreläsare Presentation av föreläsningen 1. Hur kan vi utveckla ett positivt förhållningssätt och en utvecklande dialog i mötet med

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

INBJUDAN. När och Var? Malmö 22 oktober Radisson Blu Östergatan 10, 211 25 Malmö

INBJUDAN. När och Var? Malmö 22 oktober Radisson Blu Östergatan 10, 211 25 Malmö INBJUDAN Kostnadsfritt och exklusivt event för dig som är chef/ledare När och Var? Malmö 22 oktober Radisson Blu Östergatan 10, 211 25 Malmö Anmälan till Leadership sker via ditt förbunds hemsida! Leadership

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Beskrivning UGL och UL

Beskrivning UGL och UL Beskrivning UGL och UL UGL är en utbildning om hur en grupp utvecklas och mognar över tiden. Kursen handlar vidare om vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive försvårar

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR LEDARE Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer