Omvärlds- och hotbildsanalys Påverkansfaktorer, hotbilder och åtgärder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärlds- och hotbildsanalys 2006. Påverkansfaktorer, hotbilder och åtgärder"

Transkript

1 Omvärlds- och hotbildsanalys 2006 Påverkansfaktorer, hotbilder och åtgärder

2 I N N E H Å L L 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekobrottsmyndighetens vision Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Det förutsätter att Ekobrottsmyndigheten förutser brottsutvecklingen genom fortlöpande analyser av sambandet mellan samhällsutvecklingen och den ekonomiska brottsligheten undanröjer brottsliga hot mot samhällsekonomin, näringslivet och tillväxten har en mångsidig kompetens och en hög kvalitet i den operativa verksamheten tar aktiv del i rättsutvecklingen och har en bra arbetsmiljö med attraktiva arbetsplatser som stimulerar till goda resultat och god personlig utveckling. 2 Förord 4 Omvärlds- och hotbildsanalys - en del i en långsiktig och förebyggande ekobrottsbekämpning 6 Omvärldsanalys 6 Omvärlden 8 Närvärlden 9 Invärlden 10 En bild av årets omvärlds- och hotbildsanalys 11 Hotbildsanalys 11 Anmäld brottslighet och mörkertal 13 De kriminella aktörerna 14 Organiserad brottslighet 21 Mindre avancerad ekonomisk brottslighet 24 Brott på finansmarknaderna 28 Skadeverkningar och motkrafter

3 2 F Ö R O R D F Ö R O R D 3 Ekobrottsmyndigheten är en spetsmyndighet som skall skydda enskilda, näringsliv och det allmänna mot ekonomisk brottslighet. Ett starkt skydd mot den ekonomiska brottsligheten är viktigt för den ekonomiska tillväxten och för att förtroendefulla relationer skall kunna upprätthållas i näringslivet. En effektiv brottsbekämpning är också av fundamental betydelse för enskildas och näringslivets förtroende för rättsväsendets förmåga att hålla tillbaka brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten har ofta internationella förgreningar och är i många fall kopplad till annan grov och organiserad brottslighet. Ekobrottsmyndigheten har givit bekämpningen av den allvarliga och organiserade ekonomiska brottsligheten högsta prioritet under det senaste året. Samtidigt har den ekonomiska brottslighet som är mindre avancerad utretts och lagförts med korta utredningstider och med en upprätthållen enhetlighet i rättstillämpningen. Arbetet har inneburit att antalet personer som lagförts för ekonomiska brott ökat väsentligt. Särskilda insatser har gjorts mot företag och enskilda som förmedlar eller anlitar svart arbetskraft. Brott på finansmarknaderna har också prioriterats. Ekobrottsmyndighetens satsningar och det goda samarbetet med Finansinspektionen och företrädare för marknadsplatserna har lett till att de nya reglerna om marknadsmissbruk har fått genomslag och att flera brott på finansmarknaderna anmälts. Ekobrottsmyndigheten skall som nationellt kunskaps- och kompetenscentrum för ekobrottsbekämpningen inrikta sin verksamhet på att öka kunskapen om den ekonomiska brottsligheten, dess struktur och metoder. Ökad kunskap är en förutsättning för en proaktiv ekobrottsbekämpning som förhindrar, upptäcker och lagför dem som begår ekonomiska brott. Ekobrottsmyndigheten strävar efter att med ökad kunskap inrikta resurserna på de områden där problemen är störst och att hela tiden förbättra och förfina möjligheterna att spåra och upptäcka brott så att de kan utredas och lagföras på ett rättssäkert och effektivt sätt. Som ett led i detta arbete gör Ekobrottsmyndigheten varje år en omvärlds- och hotbildsanalys. Analysen år 2006 belyser några samhällsfaktorer och förändringar som hotar att leda till en fortsatt eller ökad ekonomisk brottslighet. I analysen beskrivs också områden där problemen kräver en hög uppmärksamhet och särskilda åtgärder. Omvärlds- och hotbildsanalysen skall förmedla kunskaper om den ekonomiska brottslighetens utveckling så att det brottsförebyggande och brottsutredande arbetet långsiktigt leder till minskad brottslighet och ökad trygghet. Ekobrottsmyndigheten har utvecklat sin kriminalunderrättelsetjänst. Underrättelsetjänsten kartlägger främst den grova organiserade brottsligheten. Det har lett till att upptäcktsrisken har ökat. Det brottsförebyggande arbetet har också varit inriktat på att öka upptäcktsrisken och att minska incitamenten att begå ekonomiska brott. Riktad information till företagare och växlingskontor och informationskampanjer till andra målgrupper har inneburit att uppmärksamheten på vad som kan vara ekonomisk brottslighet ökat. Ekobrottsbekämpningen ställs hela tiden inför nya utmaningar. Globaliseringen och teknikutvecklingen har inneburit nya möjligheter att begå avancerade ekonomiska brott, som är svåra att spåra och utreda. Det senaste året har många brottsutredningar gällt mycket allvarlig brottslighet med förgreningar i andra länder inom och utom Europa. Gudrun Antemar generaldirektör

4 4 O M VÄ R L D S - O C H H O T B I L D S A N A LY S O M VÄ R L D S - O C H H O T B I L D S A N A LY S 5 DEN STRATEGISKA INRIKTNINGEN AV BROTTSBEKÄMPNINGEN Omvärlds- och hotbildsanalys - en del i en långsiktig och förebyggande ekobrottsbekämpning Ekobrottsmyndigheten har en central och sammanhållande uppgift i samhällets kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Ekobrottsmyndighetens verksamhet skall skydda enskilda, näringslivet och det allmänna mot ekonomisk brottslighet och minska brottslighetens skadeverkningar. Myndighetens övergripande målsättning är att arbeta proaktivt och långsiktigt för att förhindra och förebygga brottslighet och samtidigt på ett effektivt och rättssäkert sätt lagföra de brott som redan har inträffat. Ekobrottsmyndigheten skall, som ett kunskaps- och kompetenscentrum för ekobrottsbekämpning, sprida kunskaper om den ekonomiska brottslighetens utveckling och om brottsbekämpande metoder till myndigheter och andra som är engagerade i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten är komplex och sätten att utnyttja företagsformer och förändringar i samhällsekonomin i brottsligt syfte är många. Drivkraften bakom brottsligheten är framför allt möjligheten till stora ekonomiska vinster genom att till exempel inte betala skatt eller att tömma företag på tillgångar. Ekonomisk brottslighet begås också för att dölja eller återinvestera vinster från annan brottslig verksamhet. En framgångsrik ekobrottsbekämpning förutsätter en hög kunskap om brottsligheten och dess drivkrafter. Nya trender och nya metoder att begå brott måste uppmärksammas och följas upp tidigt. Samhällsförändringarna i Sverige och i omvärlden måste bevakas. Det brottsförebyggande arbetet bygger på en god kunskap om hur brottsliga aktörer väger ekonomiska vinster och andra motiv för brott mot risken för upptäckt. En hög kunskap om brottsligheten och dess drivkrafter gör att metoderna för det brottsförebyggande arbetet samt utredning och lagföring kan inriktas så att de ger en långsiktig brottsreducerande effekt. Ekobrottsmyndigheten tar varje år fram en omvärlds- och hotbildsanalys. Information inhämtas också från andra myndigheter, arbetslivets organisationer och andra som har kunskap om brottsutvecklingen. Omvärldsoch hotbildsanalysen och den inhämtade informationen utgör ett viktigt underlag när ekobrottsbekämpningens strategiska inriktning läggs fast. Resurserna skall fördelas så att det brottsförebyggande arbetet blir framgångsrikt och så att utrednings- och lagföringsverksamheten blir så effektiv som möjligt. I förra årets hotbildsanalys* identifierades tre områden där utvecklingen kan medföra särskilda hot mot samhället. Behovet av brottsförebyggande insatser samt en proaktiv och effektiv brottsutredande verksamhet framstod därför som särskilt stora inom följande områden. Grov blandbrottslighet. En starkare koppling mellan den ekonomiska brottsligheten och annan allvarlig och ofta organiserad brottslighet samt den ekonomiska brottsligheten som en framväxande och större samverkansarena för den organiserade brottsligheten kan iakttas. En expanderande svart sektor. En fortsatt god tillväxt i de branscher som redan har ett markant inslag av svart verksamhet ökar risken för fortsatt expansion av den svarta sektorn vilket kan hämma tillväxten i näringslivet och orsaka skador för det allmänna och för enskilda. Internationaliseringen på finansmarknaderna. Förtroendet för de finansiella systemen kan skadas och det svenska näringslivets kapitalförsörjning samt tillväxten kan hotas om inte finansmarknaderna skyddas från brottslig verksamhet. Analysen har lett till följande strategiska beslut: Kriminalunderrättelsetjänsten utvecklas och förstärks. Brottsutredningar som gäller grov ekonomisk brottslighet med koppling till annan allvarlig och ofta organiserad brottslighet prioriteras. Brottsutredningar som gäller svart arbetskraft prioriteras. Den mindre avancerade ekonomiska brottsligheten handläggs snabbt, effektivt och rättssäkert. Brottsförebyggande insatser riktas särskilt mot enmans- och fåmansföretagare. Brottsförebyggande insatser genomförs för att påverka attityder till konsumtion av svarta varor och tjänster. Insatserna mot marknadsmissbruksbrott förstärks. Det senaste årets brottsutveckling och andra förändringar i samhället ger inte anledning till att idag peka ut nya områden som bör ägnas särskild uppmärksamhet i brottsbekämpningen. Den strategiska inriktningen av ekobrottsbekämpningen som har beslutats ligger fast. Årets omvärlds- och hotbildsanalys skall beskriva och fördjupa kunskapen om rådande hot samt analysera om den ekonomiska politiken** eller andra förändringar i Sverige eller i omvärlden påverkar drivkrafterna att begå ekonomiska brott. Ekobrottsmyndigheten kommer att arbeta med att vidareutveckla den årliga omvärldsoch hotbildsanalysen. * Omvärlds- och hotbildanalysen Ekobrottsligheten och ekobrottslingarna i ett framtidsperspektiv. Ekobrottsmyndigheten ser hela tiden över sin organisation och sina arbetsmetoder för att fokusera på kampen mot den grova och organiserade ekonomiska brottsligheten. Ekobrottsmyndigheten samarbetar bland andra med Åklagarmyndigheten, Rikskriminalpolisen, Skatteverket, Finansinspektionen, Tullverket och Bolagsverket. ** Jfr Budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1).

5 6 O M VÄ R L D S A N A LY S O M VÄ R L D S A N A LY S 7 Omvärldsanalys Den huvudsakliga drivkraften bakom den ekonomiska brottsligheten är ekonomisk vinning. Den grova organiserade brottsligheten drivs också av andra syften, ett exempel är viljan att skydda annan brottslig verksamhet. Olika faktorer påverkar och skapar förutsättningar att begå brott. Vissa beror på individen medan andra kan hänföras till förändringar i samhället. OMVÄRLDEN Globaliseringen och den tekniska utvecklingen Under de senaste åren har den globala ekonomin förändrats i snabb takt. Bakom detta ligger teknologiska och politiska genombrott som bland annat inneburit att det är lättare att placera produktionskapacitet där de bästa förutsättningarna finns. Den ekonomiska globaliseringen har medfört en internationell specialisering av produktionen. Tydligast ses detta i utvecklingen av världshandeln som ökat avsevärt snabbare än den globala bruttonationalprodukten, BNP. Än så länge syns förhållandevis små effekter på sysselsättningen i Sverige till följd av utflyttningen av produktion och arbetstillfällen. Mycket talar dock för att vi bara har sett början av globaliseringens effekter. Den internationella specialiseringen av produktionen mellan olika länder kommer sannolikt att öka. Följande exempel på politiska och tekniska genombrott kan nämnas. Kapitalmarknadernas avreglering från och med 1980-talet har medfört friare kapitalrörelser. Efter det att valutaregleringarna togs bort globaliserades kapitalmarknaderna snabbt, vilket i sin tur förändrade förutsättningarna för handeln med varor och tjänster. Globaliseringen har inneburit att nationsgränserna utgör allt mindre hinder mot att flytta personer, varor, kapital och tjänster. De kriminella nätverkens exploatering av den globala marknaden försvårar den brottsbekämpande verksamheten. Nya medlemmar i EU: Bulgarien och Rumänien blir nya medlemmar Makedonien, Kroatien och Turkiet har fått status som kandidatländer. Schengenområdet kommer att utvidgas med 13 medlemsländer Den fortsatta ekonomiska integrationen inom Europeiska unionen, EU, gör att effekterna av globaliseringen blir ännu starkare. De nya medlemsländerna har en befolkning på 75 miljoner, vilket motsvarar knappt 20 procent av EU:s totala befolkning. Lönekostnaderna i dessa länder uppgår till cirka procent av de svenska kostnaderna. Informations- och kommunikationsutvecklingen har också medfört att det är lättare att stycka upp produktionsprocessen i flera led och förlägga hela eller delar av den till lågkostnadsländer. Ekonomiska brottslingar har gynnats av globaliseringen och den tekniska utvecklingen. Kostnaderna för att transportera varor har minskat. Det har underlättat verksamheten för kriminella nätverk som inriktar sig på att bedriva global handel i kriminella syften. Kriminella personer använder i allt större utsträckning tekniska hjälpmedel vid genomförande av olika brott. Datorprogram används till exempel för att manipulera kassaapparater och bokföringsprogram i syfte att dölja affärstransaktioner. Internet har dessutom blivit ett forum där det är lätt att i brottsligt syfte skapa och upprätthålla kontakter med personer i andra världsdelar. Det har blivit lättare att utföra elektroniska penningtransaktioner dygnet runt över gränserna. Utländska konton i skatteparadis används för att kunna utföra brott eller för att dölja vinning av brott. Banksekretessen i vissa länder gör det svårt för de brottsutredande myndigheterna att få kännedom om vilka transaktioner som utförs och vem som ligger bakom dem. Staters nationella lagstiftning och EU:s gemensamma marknad kan på olika sätt användas för att kringgå bestämmelser om uttag av moms. Det möjliggör handel med livsmedel inom EU som går ut på att lura till sig mervärdesskatt genom brott. Detta är något som används vid momskaruseller. De kriminella nätverken har efter EU:s utvidgning börjat söka sig till de nya medlemsstaterna och Ryssland. Migrationen Migrationen är en betydande global demografisk faktor som påverkar flera delar av vårt samhälle. En inte obetydlig del av dem som kommer till Sverige som flyktingar hamnar vid sidan av arbetsmarknaden. Det är en riskfaktor och kan vara en drivkraft för ekonomisk brottslighet. Den som inte kan få ett arbete kan starta eget företag utan tillräckliga kunskaper om vilka regler som skall följas. De som erbjuds arbete kan finna att arbetsgivaren ställer som villkor att lönen är svart. Utanförskapet kan leda till engagemang i kriminella grupperingar.

6 8 O M VÄ R L D S A N A LY S O M VÄ R L D S A N A LY S 9 NÄRVÄRLDEN INVÄRLDEN Under 2005 och 2006 uppvisade framförallt produktionen av företagstjänster en god utveckling. Hushållens snabbt ökande konsumtion väntas leda till en ökad produktion i handeln, hotell- och restaurangbranschen samt av hushållstjänster. Sammantaget väntas det bli god tillväxt i branscher där det finns ett markant inslag av ekonomisk brottslighet. * Skatteverket Rapport 2006:4 del 1 s. 41. ** Sarnecki 2003, Introduktion till kriminologi, s Politiska beslut Den nationella omgivningen påverkar allra tydligast förutsättningarna för den ekonomiska brottsligheten. Politiska beslut som påverkar skatter, budget och ekonomi, konjunkturutvecklingen och mer långsiktiga strukturella förändringar ändrar förutsättningarna för att begå brott. Den fortsatta integrationen inom EU gör också att politiska beslut på europeisk nivå i allt högre grad påverkar de nationella förutsättningarna. Tillväxten Den svenska ekonomin utvecklas för närvarande bra. Tillväxttakten i den samlade efterfrågan dämpas dock sannolikt framöver. Bakom den väntade avmattningen ligger en långsammare ökning av exporten och investeringarna. Detta motverkas delvis av en förväntad snabb ökning av hushållens inkomster och därmed också av konsumtionen. Under perioden förutses en förstärkning av arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta väntas öka med knappt 5 procent, eller omkring personer. Ett fortsatt högt kapacitetsutnyttjande och gynnsamma finansiella förutsättningar i företagen väntas driva på investeringstillväxten under Under det närmaste året väntas allt fler företag ha byggt ut sin produktionskapacitet samtidigt som den internationella efterfrågan sannolikt kommer att mattas. Därför förväntas en dämpning av investeringstillväxten under Tjänsteproduktionen utgör numera den största delen av näringslivet, med drygt 60 procent av det samlade förädlingsvärdet. Under 2005 och 2006 uppvisade framförallt produktionen av företagstjänster en god utveckling. Även andra branscher, till exempel den finansiella sektorn, har vuxit snabbt. De kommande åren väntas tillväxten i tjänstesektorn hålla i sig. Företagsservicetjänster väntas uppvisa den snabbaste tillväxten. Hushållens snabbt ökande konsumtion väntas leda till en ökad produktion inom handeln, i hotell- och restaurangbranschen samt av hushållstjänster. Sammantaget kan det bli några goda år för svensk ekonomi. Tillväxtens sammansättning gör att tjänstebranscherna kommer att få ökad betydelse för den samlade tillväxten och sysselsättningen. Utvecklingen inom tjänstesektorn kan innebära en risk för ökad kriminalitet eftersom den ekonomiska brottsligheten redan idag är utbredd inom denna sektor. Attityder och värderingar Våra attityder och värderingar är kulturella faktorer som påverkar drivkraften och motiven till att begå brott. Skatteverket har undersökt inställningen till skattefusk och svartarbete. Undersökningen visar en tillåtande attityd. Sverige placerar sig också högt vid en internationell jämförelse när det gäller omfattningen av köp av svarta varor och tjänster.* Det finns alltså en viss acceptans för skattefusk och svartköp av olika slag. Företagens affärskultur, att sträva efter vinst, kan också leda till konflikt med statens krav på att lagar skall följas och skatter betalas. Strävan efter vinst kan väga tyngre än de krav som lagstiftningen ställer och resultatet kan bli att företagaren bryter mot lagen.** De kriminella nätverken fångar upp de kulturella faktorerna. De gör stora vinster på att utnyttja en tillåtande attityd bland allmänheten till skattefusk och köp av svarta tjänster och utnyttjar att företagare i vissa fall inte klarar avvägningen mellan vinstintresset och regelefterlevnaden. Kontroll- och tillsynssystemen I samhället finns kontroll- och tillsynssystem som skall upptäcka brott och anmäla dem till de brottsbekämpande myndigheterna. Systemens uppbyggnad, organisation och resurstilldelning styrs av nationella politiska beslut. Kontroll och tillsyn inom ekobrottsområdet sker bland annat genom Skatteverkets skatterevisioner, vissa länsstyrelsers övervakning av transfereringssystemen inom EU, Finansinspektionens övervakning av börser och andra finansiella institut samt Tullverkets övervakning och kontroll av punktskatter. Konkursförvaltarna upptäcker brott i cirka en tredjedel av alla konkurser. Systemens effektivitet påverkar enskilda personers och kriminella nätverks uppfattning om risken för upptäckt. Brottsbekämpning Brott som har upptäckts av kontroll- och tillsynsmyndigheterna anmäls till de brottsbekämpande myndigheterna. De ekonomiska brotten utreds vid Ekobrottsmyndigheten, Skatteverkets skattebrottsenheter, Polisen och Tullverket. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten lagför brotten, oftast genom att väcka åtal. Brottsbekämpningen måste självfallet anpassas till hur brottsligheten ser ut. De brottsbekämpande uppgifterna består både av brottsförebyggande arbete samt av strategiska och konkreta operativa insatser av olika slag. Underrättelsearbete En långsiktig och strategisk operativ insats förutsätter en samordnad och kunskapsbaserad ekobrottsstrategi. Ekobrottsmyndigheten utvecklar genom kriminalunderrättelsetjänsten, KUT, sin förmåga att på ett tidigt stadium upptäcka planerad eller pågående ekonomisk brottslighet. Information inhämtas, bearbetas och analyseras fortlöpande. Nya eller förändrade företeelser identifieras och analyseras och skadeverkningarna bedöms. Härigenom ökar möjligheterna att både förutse och förhindra ekonomiska brott. Informationen används som underlag vid strategiska beslut om bland annat prioriteringar och för att de operativa insatserna skall få bästa effekt. Underrättelsetjänsten är en integrerad del av Ekobrottsmyndighetens verksamhet och bedrivs i nära samverkan med andra myndigheter så att brottsbekämpningen blir så effektiv som möjligt. Brottsförebyggande arbete Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande arbete syftar i första hand till att minska benägenheten att begå brott och till att försvåra genomförandet av brott. Arbetet bygger på kunskap om den ekonomiska brottsligheten, dess förutsättningar, effekter och den miljö brottsligheten utförs i. En analys av samhällsutvecklingen och en god kunskap om de kriminella aktörerna och hur de samverkar ligger till grund för ett bra brottsförebyggande arbete. Näringslivet, fackliga organisationer, yrkesförbund och andra organisationer deltar aktivt i det brottsförebyggande arbetet.

7 1 0 O M VÄ R L D S A N A LY S H O T B I L D S A N A LY S 1 1 EN BILD AV ÅRETS OMVÄRLDS- OCH HOTBILDSANALYS Strukturen i årets hotbildsanalys kan åskådliggöras i en schematisk bild. Överst i bilden visas hur potentiella gärningsmän påverkas av olika globala och nationella faktorer. Nästa del illustrerar hur olika kontroll-, tillsyns- och brottsbekämpningssystem upptäcker, förebygger och utreder brotten. En stor del av den brottslighet som inte upptäcks av de kontrolloch brottsbekämpande myndigheterna finns inom någon av de problemområden som vi har valt att analysera närmare i årets hotbildsanalys. Dessa är: den organiserade brottsligheten, den mindre avancerade ekonomiska brottsligheten och brottsligheten på finansmarknaderna. Hotbildsanalys Påverkansfaktorer, ekonomisk brottslighet och hotbilder Drivkrafter Demografiska faktorer Globalisering Antalet anmälningar om ekonomiska brott har ökat stadigt under de senaste tio åren. Hittills under år 2006 har ärendeinflödet minskat något i förhållande till förra året. Nedgången förväntas dock bli marginell. Den anmälda brottsligheten blir alltmer komplex. Tekniska faktorer Sociala faktorer ANMÄLD BROTTSLIGHET OCH MÖRKERTAL I N V Ä R L D UPPTÄCKTSRISK KONTROLL- SYSTEM BROTTS- BEKÄMPNING OMVÄRLD Ekonomiska faktorer Försäkringskassan SBE: SLUTSATS: Behov av fördjupad analys av problemområdena -KUT -BF -Utredning -Mindre Möjligheter Kulturella faktorer Tullen: -KUT -BF -Utredning Förutsättningar NÄRVÄRLD Tillfällen EBM: -KUT -BF -Utredning Politiska faktorer Länsstyrelsen Skatteverket Finansinspektionen Konkursförvaltare avancerad brottslighet -Organiserad brottslighet -Brottslighet på Polisen: -KUT -BF -Utredning finansmarknaderna ÅTAL LAGFÖRING Ekobrottsmyndigheten Åklagarmyndigheten Domstolsväsendet Kriminalvården Av de ärenden som kommer in till Ekobrottsmyndigheten avser cirka hälften allvarlig och avancerad ekonomisk brottslighet och resten mindre avancerad brottslighet. Den ekonomiska brottslighetens omfattning och utveckling bör inte beskrivas eller bedömas enbart med utgångspunkt från den anmälda brottsligheten. Denna speglar snarare kontrollsystemens insatser och samhällets förmåga att upptäcka ekonomiska brott än brottslighetens omfattning, utveckling och struktur. Uppgifter och statistik om den anmälda brottsligheten måste kompletteras med bland annat underrättelseinformation, information från andra myndigheter och nationalekonomiska beräkningar för att man skall få en bättre uppfattning om hur den ekonomiska brottsligheten ser ut. Den sammantagna bilden är att mörkertalet avseende den ekonomiska brottsligheten är stort. Med den svarta sektorn avses all ekonomisk aktivitet som inte beskattas på ett korrekt sätt. Grunden för den svarta sektorn är att den producerar varor eller tjänster som efterfrågas i den vita ekonomin. Förtjänsten ligger i att företagen inom den svarta sektorn inte betalar skatter och sociala avgifter.

8 1 2 H O T B I L D S A N A LY S H O T B I L D S A N A LY S 1 3 Tre olika beräkningar kan användas för att ge en bättre bild av omfattningen av den ekonomiska brottsligheten. 1. Volymen utestående sedlar och mynt: Användningen av sedlar och mynt har minskat mellan företag i affärslivet. Riksbanken har beräknat att procent av de utestående sedlarna och mynten inte kan förklaras med normala transaktioner eller behovet av att hålla en säkerhetsbuffert. Kontanter används för att försvåra upptäckt av betalningsflöden vid olika typer av illegala transaktioner och ekonomiska brott. Ekobrottsmyndigheten bedömer att den stora svarta sektorn är en av förklaringarna till att det finns så mycket kontanter i omlopp. 2. Uteblivna skatteintäkter: Den offentliga sektorn bedöms förlora cirka 70 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter under år 2006 till följd av svart arbete. DE KRIMINELLA AKTÖRERNA Det är viktigt att ha en god kunskap om brottsaktörerna och brottsstrukturerna för att den ekonomiska brottsligheten skall kunna bekämpas på ett effektivt sätt. I förra årets omvärlds- och hotbildsanalys indelades de personer som begår allt från enklare ekonomiska brott av förseelsekaraktär till grova ekonomiska brott i tre aktörstyper. Utgångspunkten för denna indelning var Ekobrottsmyndighetens kunskaper om deras tillvägagångssätt, förslagenhet och om de samverkar med andra kriminella personer eller inom något nätverk. Det konstaterades också att bilden av manschettbrottslingen är en myt. 3. Hushållens svarta inkomster: Enligt beräkningar gjorda av Statistiska centrabyrån, SCB, uppgick hushållens svarta inkomster till cirka 130 miljarder kronor år 2004, vilket motsvarar 5 procent av bruttonationalprodukten, BNP. Om den svarta ekonomin växer i samma takt som ekonomin i övrigt beräknas den svarta ekonomin omsätta cirka 150 miljarder kronor under år Svarta inkomster består av oredovisade löneinkomster samt oredovisade företagsinkomster hos egenföretagare. Skatteverkets satsningar på systematiska kontrollprojekt inom vissa områden leder till att grov och avancerad ekonomisk brottslighet upptäcks. Skatteverkets kontrollinsatser är exempel på faktorer som påverkar både innehållet i och komplexiteten av de ärenden som kommer in till Ekobrottsmyndigheten. Den första aktörstypen är ensam- eller fåmansföretagaren. De står för det största antalet brott. De driver företag med låg omsättning och begår brott som relativt sett rör mindre värden. Den andra aktörstypen består av näringsidkaren som har ekonomiska brott som affärsidé. De planerar brotten noga och begår dessa i större skala. Brotten omfattar också betydande belopp. Denna aktörstyp bedriver ofta både en laglig och en illegal verksamhet som är kopplade till varandra. Den tredje aktörstypen är medlem i ett kriminellt nätverk. De driver företag med det enda syftet att begå ekonomiska brott, antingen för att dölja vinsterna från annan brottslig verksamhet eller för att göra stora vinster på ett illegalt sätt. Brottsligheten har i allt större utsträckning kopplingar till annan grov kriminalitet. Vilka personer som deltar i en brottsstruktur bestäms idag av vilken kompetens som kan tillföras brottsplanen. Det huvudsakliga syftet är att uppnå största möjliga vinst.

9 1 4 H O T B I L D S A N A LY S H O T B I L D S A N A LY S 1 5 EU:s kriterier för organiserad brottslighet: ORGANISERAD BROTTSLIGHET Den organiserade brottsligheten bedrivs systematiskt och förslaget. För att kunna avgöra om en sammansättning av kriminella personer ägnar sig åt organiserad brottslighet använder vi i Sverige EU:s definition av detta begrepp.* Enligt definitionen finns det elva kriterier för organiserad brottslighet. De fyra första och minst två av de övriga kriterierna skall vara uppfyllda för att brottsligheten skall anses vara organiserad. 1. Samarbete mellan fler än två personer. 2. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden. 3. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar. 4. Strävan efter vinning eller makt. 5. Egna tilldelade uppgifter. 6. Någon form av disciplin och kontroll. 7. Verksamhet på internationell nivå. 8. Användande av våld eller hot. 9. Användande av affärsmässiga strukturer. Snedvriden konkurrens Den ökade flexibiliteten inom och mellan nationella och internationella kriminella sammanslutningar innebär stora risker för brottsutvecklingen. Konkurrensförutsättningarna inom näringslivet rubbas och brottsligheten kan leda till att tillväxten i vissa branscher äventyras. Det faktum att den organiserade brottsligheten har etablerat sig i näringslivet innebär också en risk för att kriminella beteenden sprids till hederliga aktörer eller företag. Mer korruption och ökat våld En tilltagande organiserad brottslighet ökar risken för korruption i både den privata och offentliga sektorn. Medlemmar i kriminella nätverk skaffar sig kontakter med personer inom näringslivet. Användningen av hot och våld har ökat som en följd av att kriminellt belastade personer inom den organiserade brottsligheten också etablerar sig på ekobrottsområdet. Personer som är beredda att tillgripa hot och våld utgör en samhällsfara när de driver igenom sina affärer med hjälp av sådana metoder. Svårbekämpade brottskoncept Brottsplanerna blir mer komplexa. Funktionerna inom de kriminella nätverken blir alltmer specialiserade. Personer med efterfrågad kompetens anlitas i större utsträckning. Det är också oroande att näringsverksamhet och bolagskonstruktioner i allt större omfattning används för att tvätta pengar och dölja brottsliga vinster. Det finns exempel på att medlemmar i kriminella nätverk startar egna växlingskontor och factoringbolag som led i brottsliga koncept. Förslagenheten, förfiningen och anpassningen försvårar de brottsbekämpande myndigheternas arbete. Det blir också svårare att upptäcka brott där både en vit och en svart verksamhet blandas. 10. Deltagande i penningtvätt. 11. Otillbörlig påverkan. * se 6204/2/97 Enfopol 35 rev 2 HOTBILD Inslagen av organiserad brottslighet på ekobrottsområdet ökar. Olika brottstyper blir alltmer sammanlänkade. De som begår grova ekonomiska brott samverkar i större utsträckning med personer som ägnar sig åt multikriminell verksamhet. De som begår annan grov och organiserad brottslighet använder ekonomisk brottslighet till exempel för att investera eller dölja brottsvinster. Brottskoncepten utvecklas och förfinas för att försvåra arbetet för de brottsbekämpande myndigheterna. Under det senaste året har sambandet mellan olika brottsområden förstärkts och etableringen av multikriminella nätverk på ekobrottsområdet med koppling till näringslivet har blivit tydligare. Personer med anknytning till den grova organiserade brottsligheten har vid flera tillfällen framfört hot mot Ekobrottsmyndighetens personal för att få dem att avstå från att själva vidta eller att medverka i åtgärder som är riktade mot brottsligheten. Det har också förekommit försök att kartlägga Ekobrottsmyndighetens verksamhet och personal genom att övervaka myndighetens byggnader i samband med införande av misstänkta, målsäganden eller vittnen. En målvakt låter sig mot en relativt liten ersättning registreras som VD eller styrelseledamot i ett företag som används för brottslig verksamhet. Målvakterna är numera ofta både yngre och mindre brottsbelastade. Bulvaner kan vara svåra att skilja från finansiärer och faktiska företrädare.

10 1 6 H O T B I L D S A N A LY S H O T B I L D S A N A N LY S 1 7 BROTTSAKTÖRER Organiserad brottslighet begås som regel inte inom fasta organisationer. Samarbetet sker i löst sammansatta multikriminella nätverk eller i olika brottskonstellationer som förenar grovt kriminella personer. Sammansättningen bottnar vanligen i en vilja att skapa maximal ekonomisk vinning. Om man kan samverka med olika kompetenser kan brottsplanerna genomföras effektivare. Ett gemensamt etniskt ursprung håller samman kriminaliteten inom vissa branscher. De kriminella nätverken kan indelas i olika strukturer. De kriminella MC-gängen är ett tydligt exempel på en hierarkisk struktur. I dessa organisationer har alla tydliga roller, från ledaren till den enskilde medlemmen. Vissa kriminella etniska grupperingar har också en hierarkisk struktur. I en hierarkisk organisation kan de brottsbekämpande myndigheterna vinna framgång genom att ingripa mot strategiska personer i mellanledet. Traditionella ekobrottsgrupperingar är ofta organiserade i nätverksstrukturer. Dessa är organisatoriskt platta, lösliga och flexibla till sin uppbyggnad. De är inte toppstyrda utan omfattar flera delar som samverkar i olika konstellationer. Det kan vara svårt att avgöra var ett nätverk slutar och ett annat börjar. Nätverksstrukturen möjliggör för de kriminella personerna att snabbt anlita andra med en speciell kompetens. Det blir allt vanligare att brottskonstellationer formerar sig i en cellstruktur. En koordinator har där den övergripande kontrollen. Personer i en del av strukturen har inte någon kunskap om vad personer i en annan del gör. Det finns exempel på cellstrukturer både bland internationella multikriminella nätverk och bland inhemska svartarbetskraftshärvor inom byggbranschen. Det blir vanligare att kriminella personer på ett anonymt sätt flyttar uppdrag och pengar mellan cellerna. Den som arbetar svart vet ofta inte ens att han ingår i ett kriminellt nätverk eller utgör en del av den organiserade brottsligheten. Detta är en medveten strategi eftersom det är den enskilde svartarbetaren som är den svaga länken vid en myndighetskontroll. De kriminella MC-gängen ägnar sig mindre åt traditionell brottslighet och sysslar alltmer med vinstgivande och förslagen ekonomisk brottslighet. De ekonomiska brotten inbringar mer pengar till lägre risk och kräver mindre våldsanvändning. Nätverks- och cellstrukturer är svåra att bekämpa eftersom verksamheten kan fortsätta även om någon eller några av delarna tas bort. Komplexa brottskoncept förutsätter att flera personer med olika specialistkompetenser samverkar. En del av dessa personer kan vara utbytbara. Var och en av de medverkande har alltså sin roll i en brottsplan eller inom en brottskonstellation. Samma person kan delta i flera brottsplaner eller i flera brottskonstellationer. Brottskoncepten har flera centrala BROTTSLIGHETEN Den organiserade brottsligheten utövas systematiskt och brottskoncepten utvecklas hela tiden. Ekonomiska brott har blivit vanliga inom de kriminella nätverken eftersom de är både lönsamma och svåra att upptäcka. Inslaget av organiserad brottslighet är också tydligt i ekobrottsutredningarna. När de brottsliga nätverken fortsätter att begå traditionella brott vid sidan av de ekonomiska brotten kan verksamheten beskrivas som en blandbrottslighet i konsortieform. funktioner som till exempel att vara huvudman, konsult, mäklare, hjälpreda eller säkerhetsman. En person kan dessutom utföra flera arbetsuppgifter, till exempel tillhandahålla bolag och målvakter, framställa osanna fakturor, stå som formell företrädare för bolag, skriva avtal eller hämta ut pengar. I vissa fall hyrs olika tjänster in. Det finns möjligheter att göra en brottslig karriär. En svartarbetare kan till exempel avancera till att bli målvakt och sedan bankbud. Huvudbrott Kriminella nätverk som etablerat sig på ekobrottsområdet tillhandahåller i allt större utsträckning svarta tjänster, svart arbetskraft och svarta varor. Ett exempel på organiserad blandbrottslighet är när medlemmar i kriminella MC-gäng etablerar sig inom byggbranschen och verkar i olika svartarbetskraftsstrukturer. Anledningen till att byggbranschen är attraktiv för de kriminella nätverken kan vara att många led av underentreprenörer gör den extra svår att kontrollera för de brottsbekämpande myndigheterna. Personer inom de kriminella nätverken kan stå bakom hela brottskoncept. De kan också erbjuda sina tjänster i andras brottskoncept där de till exempel kan vara säkerhetsmän eller indrivare. Även enskilda företagare kan anlita de kriminella nätverken för olika tjänster. Det kan röra sig om till exempel factoring, kontanthantering, skuldindrivning, anlitande av svart arbetskraft och upprättande av falska fakturor. Vissa organiserade kriminella nätverk med utländsk etnisk koppling bedriver momskaruseller inom livsmedelsbranschen. De etniska nätverken har börjat samverka med svenska ekobrottslingar. Nätverken är hierarkiska till sin struktur med en person som styr hela organisationen. Syftet med momskaruseller är

11 1 8 H O T B I L D S A N A LY S H O T B I L D S A N A LY S 1 9 * RKP KUT Rapport 2004:9b Systemhotande brottslighet i Sverige 2004 och BRÅ Rapport 2005:18 Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner. att köpa varor momsfritt. Varorna köps in momsfritt i ett annat EU-land till exempel av en bulvan och säljs sedan vidare i Sverige utan att momsen redovisas. Grossister förser butikerna med de svarta varorna. Betalningen sker med kontanter. Pengarna förs ibland vidare till de kriminellas hemländer. Nätverken har ofta förgreningar till andra personer med samma etniska bakgrund, som driver grossistverksamhet i Europa. Varorna måste alltså transporteras mellan olika länder. Det finns indikationer på att även narkotika och andra varor smugglas mellan länderna av transportföretagen. Verksamheten förutsätter dessutom en omfattande kontanthantering. Detta medför en ökad risk för stölder och rån. Dessa brott utförs i en sluten värld utan insyn. Därför polisanmäls de inte. Kontanthanteringen och den mer eller mindre papperslösa verksamheten med det gränslösa varuflödet inom EU försvårar bekämpningen av den här sortens kriminalitet. Under 1990-talet avsåg momskarusellerna små kvantiteter av varor som guld, dataminnen och mobiltelefoner som gav hög utdelning. Nu omfattar brotten också livsmedel. Varor som ger snabba pengar kan bli intressanta för de kriminella i framtiden. Följdbrott och systemhotande brottslighet Vissa brott begås inte i direkt syfte att tjäna pengar. Penningtvätt, olaga vapeninnehav, bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll, brott mot aktiebolagslagen, förfalskningsbrott och arbetsmiljöbrott är sådana följdbrott som genomförs för att kunna planera och utföra eller dölja huvudbrottet. Bokföringen manipuleras och falska fakturor används för att dölja annan brottslighet. Det förekommer också att vapen påträffas när husrannsakan eller kroppsvisitation utförs i utredningar om ekonomiska brott. Följdbrotten är ofta en nödvändig del i huvudbrottsligheten. Kännetecknande för den organiserade brottsligheten är också de systemhotande brott som begås för skydda eller för att expandera den kriminella verksamheten. Exempel på sådan brottslighet är utpressning och mutbrott. Utpressning mot företrädare för näringslivet och mot privatpersoner är vanligt idag. Påtryckningar genom hot och våld mot myndighetspersoner inom rättsväsendet samt mot vittnen och brottsoffer är satta i system.* Ingredienserna i en momskarusell är VAT-nummer, bulvanbolag, osanna eller falska fakturor och någon form av transporttjänst som kan hyras in. Det har sedan några år bedrivits ett samverkansprojekt mellan flera olika myndigheter för att komma åt den kriminella livsmedelshandeln. Hot och våld tillgrips också av kriminella som tillhör MC-gäng eller andra nätverk, antingen för att kunna genomföra egna brottsplaner eller på uppdrag av andra grupper. Brotten kan rikta sig både mot näringsidkare och privatpersoner och mot andra kriminella personer. Systemhotande brott förekommer i utredningar av ekonomisk brottslighet. Hot har framförts mot medarbetare vid Ekobrottsmyndigheten. Utveckling av brottskoncepten De kriminella nätverken utvecklar hela tiden sina brottskoncept. De byter ut personer, använder sig av företag utomlands och överför pengar världen över dygnet runt. De vidtar åtgärder för att skydda huvudmännen och för att försvåra för de brottsbekämpande myndigheterna. Personer från näringslivet utnyttjas också i dessa sammanhang. Nätverken samverkar och nyttjar varandras specialistkompetenser vilket minskar risken för konflikter samtidigt som det kan ge konkurrensfördelar. Kontanthantering De kriminella nätverken hanterar kontanter för att dölja penningtransaktioner och för att undvika anmälningar om penningtvätt. Växlingsföretagens tjänster används för uttag av kontanter och för inlösen av postväxlar. Pengar förs över från verksamhetsbolaget till växlingskontoret för att därefter kunna tas ut i kontanter Sådana förfaranden är vanliga både vid komplexa brottskoncept för svart arbetskraft och vid momskaruseller. I bokföringen används falska fakturor för att dölja löneutbetalningar till den svarta arbetskraften. Fakturor belånas också i factoringbolag för att dölja hur pengarna används. Det finns tecken på att hanteringen av kontanter kan komma att minska för att ersättas av banktransaktioner med konton där målvakter är kontoinnehavare vilket skyddar huvudmannen. Det blir också vanligare att s.k. alternativa betalningsförmedlare används. Då är upptäcksrisken mindre eftersom tillsynen över betalningsförmedlarna inte är lika effektiv som tillsynen över banker. Användande av legal verksamhet De kriminella nätverken nyttjar ofta en legal fasad för att kunna bedriva brottsliga aktiviteter. En restaurangrörelse kan till exempel drivas både för att dölja brott, generera pengar till illegal försäljning av smuggelsprit, cigaretter och narkotika samt för att tvätta pengar. Legal verksamhet Finansiering Penningtvätt De kriminella nätverken verkar över gränserna i allt större utsträckning. Personer, varor och kapitalflöden rör sig allt friare mellan länderna. Verksamheten kan vara fördelad mellan bolag i flera länder. Narkotikabrott som genererar pengar kan begås i land A, pengarna tvättas i restaurangföretag som drivs i land B och C och kapitalet placeras i företag i land D. Allt för att dölja de brottsliga aktiviteterna. Kriminella aktiviteter

12 2 0 H O T B I L D S A N A LY S H O T B I L D S A N A LY S 2 1 EKOBROTTSMYNDIGHETENS ÅTGÄRDER MINDRE AVANCERAD EKONOMISK BROTTSLIGHET Underrättelseverksamhet Ekobrottsmyndigheten utvecklar underrättelseverksamheten och samverkar alltmer med andra brottsbekämpande myndigheter för att bekämpa främst den grova och organiserade ekonomiska brottsligheten. Brottsaktörer och brottskoncept kartläggs systematiskt och långsiktigt. Elektronisk bearbetning och analys av underrättelseinformation ger större kunskap om de kriminella strukturerna. Underrättelsearbetet leder till att grov eller organiserad ekonomisk brottslighet upptäcks på ett tidigare stadium. Skatteverkets revisioner och den vanliga utredningsverksamheten leder också till att allvarlig brottslighet avslöjas. Anpassad organisation Den grova och organiserade brottsligheten är komplex, svårutredd och resurskrävande. Brottsligheten har ofta internationell koppling och omfattar stora ekonomiska värden. Ekobrottsmyndigheten har ändrat sin organisation för att kunna prioritera bekämpningen av de grova brotten. Speciella åklagare, poliser och revisorer har utsetts för att utreda den grova och organiserade brottsligheten. Hemliga tvångsmedel Hemlig teleavlyssning och teleövervakning blir allt vanligare i utredningar om grov ekonomisk brottslighet och har ofta en avgörande betydelse i sådana utredningar. Det blir lätttare att nå högt upp i hierarkin och komma åt de kriminella nätverkens huvudmän och organisatörer. När hemliga tvångsmedel används måste utredningarna ske snabbt och effektivt. Återförande av brottsvinster Drivkraften bakom allvarlig brottslighet är ofta möjligheten att skapa stora ekonomiska vinster. Det är vanligt att de som står bakom den grova och organiserade brottsligheten återinvesterar vinsten i nya brott eller genomför olagliga penningtvättsåtgärder för att det skall se ut som om inkomsterna är legitima. I allt för stor utsträckning räknar brottslingarna med att kunna gömma undan och behålla utbytet av brotten. Ett fängelsestraff verkar inte alltid tillräckligt avskräckande. Ekobrottsbekämpningen måste därför slå direkt mot drivkraften bakom brottsligheten och motverka att brott lönar sig. Det är nödvändigt att utbytet av brotten kan spåras och förverkas. Ekobrottsmyndigheten prioriterar detta arbete och har inrättat en särskild brottsutbytesenhet med ansvar för att, i samverkan med andra myndigheter, utveckla metoderna för att spåra och återföra vinster av brott så att egendomen kan förverkas i domstol. Erfarenheterna skall spridas till andra som deltar i ekobrottsbekämpningen. Internationellt samarbete Den gränsöverskridande brottsligheten har lett till att det brottsbekämpande internationella samarbetet har ökat och utvecklats. Den gemensamma brottsbekämpningen inom EU har gått starkt framåt. Samarbetet sker inte minst inom Europol, Eurojust och det Europeiska rättsliga nätverket, EJN. En princip om ömsesidigt erkännande som rättslig grund för det straffrättsliga arbetet har införts. Det är nu också möjligt att ha direktkontakter mellan företrädare för de brottsbekämpande nationella myndigheterna inom EU. Förutsättningarna för en effektiv brottsbekämpning i ärenden med internationella inslag har därmed förbättrats och används aktivt i brottsbekämpningen. Den mindre avancerade ekonomiska brottsligheten kan lagföras på grundval av ett standardiserat utredningssätt. Handläggningen av dessa ärenden tar sikte på en snabb, hög och rättssäker lagföring. Till denna kategori av brott hänförs bland annat många bokföringsbrott och de enklare skattebrotten. Brottsligheten är vanligast inom en- eller fåmansföretag. En fortsatt ökning av antalet sådana företag ställer krav på brottsbekämpningen, så att nya företag skyddas mot illojal konkurrens genom brott. Under några år har antalet företag utan anställda ökat. De kommande åren kan en fortsatt ökning av antalet HOTBILD småföretag förutses. Denna utveckling föranleds dels av den strukturomvandling som sker i näringslivet, dels av en förbättrad efterfrågan i ekonomin. Politiska beslut att sänka arbetsgivaravgifterna i tjänstebranscherna och att förenkla regelverken för företagarna bedöms driva på denna utveckling ytterligare. Under år 2005 omfattade 52 procent av de inkommande anmälningarna till Ekobrottsmyndigheten mindre avancerad ekonomisk brottslighet. Trenden har fortsatt under år Brottsligheten utgör ett hot mot samhället eftersom den är så utbredd. Brotten begås av ett relativt stort antal personer och drabbar många företagare. Skatteverket har analyserat revisioner mellan åren 1995 och 2003 och gjort en uppskattning av omfattningen av de obeskattade arbetsinkomsterna. Resultatet, som måste tolkas försiktigt, tyder på att 85 procent av de undanhållna arbetsinkomsterna kan kopplas till små företag med en lönesumma understigande en miljon kronor. Den mindre avancerade brottslighetens utbredning gör att skattesystemet kan komma att ifrågasättas och uppfattas som orättvist av den enskilde.

13 2 2 H O T B I L D S A N A LY S H O T B I L D S A N A LY S 2 3 BROTTSAKTÖRER OCH BROTTSLIGHET EKOBROTTSMYNDIGHETENS ÅTGÄRDER Exempel på förlopp för en- eller fåmansföretagaren i nedförsbacke. Brottsaktören är typiskt sett en enmans- eller fåmansföretagare som driver ett företag med låg omsättning. Brotten rör sällan större värden och är som regel varken planerade eller särskilt avancerade. De ställer i regel inte heller krav på omfattande utredningsåtgärder. Brotten kan i och för sig motiveras av vinningslystnad. Ofta är det dock okunskap, slarv, ekonomiska svårigheter eller hård kon- kurrens som leder till dessa brott. Brotten begås medvetet eller av oaktsamhet och upptäcks vanligen efter en tid i samband med en revision eller en konkurs. En vanlig förklaring till den här typen av brottslighet är okunskap. Personer som startar en näringsverksamhet i Sverige behöver ingen särskild utbildning. Småföretagaren har i många fall inte insett vilka krav som ställs när det gäller bokföring, redovisning och skyldigheten att deklarera. En del företagare försöker sköta sin bokföring och sina deklarationer själva. Att sätta sig in i regelsystemet är svårt och tar tid. Det kan bli en övermäktig uppgift att bedriva verksamhet, generera pengar och samtidigt sköta olika administrativa uppgifter. Om företagaren inte löpande upprättar bokföring och lämnar riktiga deklarationer förlorar hon eller han kontrollen över företaget, något som ofta leder till konkurs. Företagaren har då också ofta gjort sig skyldig till bokföringsbrott och skattebrott. Det är viktigt att säkerställa att hederliga företagare inte konkurreras ut av personer som tjänar pengar på att begå brott. Om den ekonomiska brottsligheten breder ut sig bland småföretagare skapas en osäkerhet som riskerar att bli en hämsko för nyföretagandet. Ekobrottsmyndigheten har infört en särskild ärendehanteringsrutin för mål med mindre avancerad ekonomisk brottslighet. Rutinen innebär att brotten utreds och lagförs snabbt, effektivt och rättssäkert med enhetliga och rationella metoder. Reformen har hittills varit mycket lyckad och har lett till både hög lagföring och korta genomströmningstider. Ekobrottsmyndigheten bedriver också brottsförebyggande arbete i samverkan med andra myndigheter. Syftet är att sprida kunskap om ekonomisk brottslighet och dess skadeverkningar. Myndigheten har hittills tagit fram bland annat följande broschyrer: Att tänka på vid köp av lagerbolag Att tvätta pengar är brottsligt Vad är bokföringsbrott? Ekobrottsmyndigheten kommer under de närmaste åren att genomföra särskilda brottsförebyggande insatser riktade till enmans- och fåmansföretagare samt till elever vid vissa yrkesinriktade gymnasielinjer. 1. Företaget går dåligt 2. Revisorn sägs upp 6. Konkurs 3. Brister i bokföringen (bokföringsbrott) 5. Om lånet inte redovisas innan årsskiftet räknas det som lön (skattebrott) 4. Företagaren lånar från företaget (brott mot ABL eller oredlighet mot borgenär) Den mindre avancerade brottsligheten kan inte kopplas till en viss bransch. De ärenden som kommer in till Ekobrottsmyndigheten omfattar alla sorts verksamheter. Redovisningsreglerna gör det dock lättare att åsidosätta reglerna inom branscher med kontanthantering eftersom kontrollen kommer senare.

14 H O T B I L D S A N A LY S H O T B I L D S A N A LY S Under 2006 beräknas ca 80 anmälningar avseende denna typ av brott ha kommit in till Ekobrottsmyndigheten. BROTT PÅ FINANSMARKNADERNA Ett brett och gediget förtroende för de finansiella marknaderna är av nationellt intresse. Hushållens sparande förvaltas mer eller mindre aktivt på dessa marknader. Missbruk och brottslighet som hotar att äventyra tilliten till marknaderna kan medföra att både spar- och investeringsviljan sjunker. 80 Totalt antal inkomna anmälningar 70 avseende brott mot lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel 60 med finansiella instrument * Lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument De brott som begås på finansmarknaderna kan delas in i två kategorier, dels de så kallade marknadsmissbruksbrotten som regleras i marknadsmissbrukslagen* och dels övriga brott som till exempel bedrägerier och svindlerier. Marknadsmissbrukslagen trädde i kraft den 1 juli år 2005 och grundar sig på ett EG-direktiv. Marknadsmissbruksbrotten kan delas in i två huvudkategorier, insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan. Otillbörlig marknadspåverkan avser olika former av kursmanipulation. BROTTSLIGHET Insiderbrott Insiderbrotten utgör den största andelen av marknadsmissbruksbrotten. Det har i huvudsak följande förklaringar. Definitionen av insiderbrott har ändrats och omfattar fler gärningar än tidigare. Finansmarknaderna har vuxit. Antalet aktörer på finansmarknaderna har ökat. Ekobrottsmyndigheten har år 2006 fått cirka 80 anmälningar om marknadsmissbruksbrott, 45 av dessa avser insiderbrott. Rapporteringsskyldighet Marknadsmissbrukslagen har ålagt de finansiella instituten en rapporteringsskyldighet. När handeln är onormalt stor eller uppvisar ett misstänkt mönster skall detta rapporteras till myndigheterna. Under åren 2005 och 2006 har de finansiella instituten utbildat berörd personal om vad lagen föreskriver. Ekobrottsmyndigheten har också utvecklat sin organisation för att snabbt och effektivt kunna ta hand om och utreda de anmälningar som kommer in. Först under år 2007 förväntas man kunna se påtagliga effekter av den utökade rapporteringsskyldigheten. Kraftig ökning av antalet ärenden Marknadsmissbrukslagen innebär att anmälningarna om misstänkta brott nu kommer direkt till Ekobrottsmyndigheten utan att först ha utretts vid Finansinspektionen. Lagen kommer troligen att innebära att antalet brottsanmälningar ökar väsentligt. Tillgång till insiderinformation är en förutsättning för att någon skall kunna begå insiderbrott. Med insiderinformation avses kunskap som inte är offentlig eller allmänt känd och som kan påverka priset på till exempel aktier. Vissa personer, som exempelvis verkställande direktörer och revisorer i börsnoterade aktiebolag, anses ha särskild tillgång till insiderinformation. De som har sådan insynsställning är tvungna att anmäla sina innehav av bland annat aktier till Finansinspektionen. Det är naturligtvis inte olagligt i sig att ha insynsställning. Det är först då informationsövertaget utnyttjas vid exempelvis köp eller försäljning av aktier som ett insiderbrott begås. Det är inte bara personer med insynsställning som kan begå insiderbrott. Även andra som får del av insiderinformation och utnyttjar denna kan begå insiderbrott. Investerarringar Vissa insiderbrott begås inom så kallade investerarringar. I sådana ringar förs insiderinformation snabbt och systematiskt vidare från personer med insynsställning till utomstående personer. Om dessa använder informationen för olika transaktioner kan även de begå insiderbrott. Det kan vara mycket svårt att bevisa att de utomstående personerna har fått informationen och varifrån denna kommer. E-post och telefonlistor från aktiemäklare är ibland framkomliga vägar för att bevisa kontakter mellan ringens medlemmar och att viss information har överförts. Informationsöverföringen kan gå mycket snabbt och sker ofta över de nationella gränserna. Kontakt och samarbete med myndigheter i andra länder är därför en nödvändig förutsättning för en effektiv brottsbekämpning. Svårigheter att fastställa slutkunders identitet Användandet av utländska stiftelser eller andra utländska rättsubjekt som slutkunder i den gränsöverskridande handeln försvårar för de brottsbekämpande myndigheterna att fastställa den verkliga slutkundens identitet. Brottsutredningarna kan dra ut på tiden eftersom Ekobrottsmyndigheten ofta behöver ansöka om rättslig hjälp i de länder där det utländska rättssubjektet har sitt säte. Följande exempel kan belysa vad som nu sagts. En svensk medborgare med insynsställning i ett svenskt bolag (huvudmannen) äger en stiftelse med säte i till exempel Lichtenstein. Stiftelsen har till syfte att förvalta pengar och finansiella instrument. Förvaltningen sköts av en förvaltare som har rätt att själv bestämma hur tillgångarna skall placeras, s. k. diskretionär förvaltning. Om huvudmannen får insiderinformation om det bolag han har insyn i är han själv förhindrad att agera genom att till exempel köpa aktier i bolaget. Han kan dock genomföra transaktionen via stiftelsen. Det kan då bli svårt för de brottsutredande myndigheterna att visa att det är huvudmannen som ligger bakom transaktionen. Skälet till detta kan vara följande. Det är svårt att få fram uppgifter om vem som äger stiftelsen. Förvaltaren kan påstå att han eller hon har genomfört transaktionen på eget initiativ. Det kan många gånger vara svårt att inom rimlig tid få rättslig hjälp från andra länder.

15 2 6 H O T B I L D S A N A LY S H O T B I L D S A N A LY S 2 7 Otillbörlig marknadspåverkan Marknadsmissbruksbrott kan också begås genom otillbörlig marknadspåverkan. Det finns flera olika sätt att driva upp eller ned kursen på ett värdepapper på ett olagligt sätt. Ett sätt är att leverera information som inte är korrekt och på så sätt styra kursutvecklingen av ett värdepapper i önskad riktning. Ett annat sätt är att på konstgjord väg skapa handel i en aktie och därmed öka dess värde. Ekobrottsmyndigheten fortsätter att utveckla sina metoder och rutiner för utredningar av den här typen av brottslighet. BROTTSAKTÖRER Omfattning Det är okänt i vilken omfattning brotten på finansmarknaderna upptäcks och hur stor del av brotten som beivras. Det finns inte belägg för att brotten ökar eller minskar till följd av växlingar i konjunkturen. Det är snarare andra faktorer som marknadens totala tillväxt, möjligheten för allt fler att delta i handeln och möjligheten att undgå upptäckt som påverkar brottslighetens omfattning. Sedan ett antal år ställer Svenska Fondhandlareföreningen upp kunskapskrav för licensiering av de finansiella rådgivarna. Samtliga mäklare på finansmarknaderna utbildas. De får då kunskap om att det är straffbart att inte rapportera mönster och omständigheter som kan tyda på brottslig verksamhet. Även Stockholmsbörsen informerar styrelseledamöterna i nya bolag som noteras där om bestämmelserna i marknadsmissbrukslagen. Marknadsmissbrukslagens rapporteringsplikt och bättre kunskap om regelverket kommer sannolikt att leda till att antalet anmälda brott ökar. De som begår brott på finansmarknaderna är ofta personer med tillgång till insiderinformation eller andra särskilda kunskaper om värdepappershandeln. Brottsaktörerna är dock fler idag och inte lika homogena som tidigare. Antalet personer med insynsställning har ökat kraftigt som en följd av att många mindre bolag nu börsnoteras. Det betyder att fler personer nu har möjlighet att genomföra marknadsmissbruksbrott. Handeln på börser och auktoriserade marknadsplatser utförs av dess medlemmar, till exempel banker och värdepappersinstitut. Fysiska personer är hänvisade till handel via mäklare anställda hos medlemmarna. Utvecklingen på Internet har dock lett till att det har blivit lättare för både mindre företag och privatpersoner att handla via mäklare på nätet. För den enskilde framstår det som att handeln sker direkt på börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen. EKOBROTTSMYNDIGHETENS ÅTGÄRDER Tvångsmedel Finansinspektionen skall numera snarast överlämna anmälningar om misstänka marknadsmissbruksbrott till Ekobrottsmyndigheten. Det innebär att tvångsmedel kan användas i ett tidigare skede. Åklagarna vid Ekobrottsmyndigheten använder, då det finns lagliga förutsättningar, tvångsmedel i utredningar av marknadsmissbruksbrott. Finansiell expertis Ekobrottsmyndigheten har anställt erfarna finansiella experter för att öka kunskapen om finansmarknaderna. Experterna granskar inkomna anmälningar och tar ställning till om handeln, till exempel med en viss aktie inför en delårsrapport, har en naturlig förklaring eller om ärendet bör utredas närmare. De finansiella experterna har tillfört Ekobrottsmyndigheten nya kunskaper och erfarenheter och därigenom bidragit till att förkorta handläggningstiderna. Handel över gränser Den utan jämförelse största utmaningen för Ekobrottsmyndigheten är att upptäcka och lagföra brott på den svenska finansmarknaden när handeln sker från utlandet. Att följa handel som styrs från ett annat land, ofta via bulvaner för svenska medborgares räkning, är tidskrävande och kräver betydande kunskaper. Samarbetet och samsynen med myndigheter i länder även utanför EU måste utvecklas. MiFID EG:s direktiv om marknader för finansiella instrument (MiFID) skall enligt direktivet vara genomfört i medlemsstaterna senast den 31 januari Direktivet är ett led i arbetet med att skapa en integrerad marknad för finansiella tjänster inom EU. Det syftar till att skapa förutsättningar för effektiva och väl fungerande marknader för finansiella instrument, öka konkurrensen på dessa marknader och säkerställa ett gott investerarskydd. Värdepappersmarknadsutredningen har lämnat ett förslag till hur direktivet skall genomföras i den svenska lagstiftningen.* Gemensamma bestämmelser inom EU kan leda till en bättre överblick och en samsyn vid bedömning av handeln på de finansiella marknaderna. Detta kan ge Ekobrottsmyndigheten bättre förutsättningar att utreda brottslighet över gränserna. Penningtvätt Det finns en risk att de finansiella instituten används för penningtvätt. Anmälningar från Finanspolisen skickas regelmässigt till Ekobrottsmyndigheten. Den nybildade brottsutbytesenheten vid Ekobrottsmyndigheten har ansvar för att utveckla metoder för att spåra och återföra vinster av brott. Enheten kommer att särskilt uppmärksamma frågor om penningtvätt och intensifiera samarbetet med Finansinspektionen. Framtidsutsikter Marknadsmissbrukslagen och de nya rutiner som har införts år 2005 har gett goda effekter redan under år Ekobrottsmyndigheten gör bedömningen att de nya bestämmelserna kommer att leda till ännu större framgångar i bekämpningen av brott på de finansiella marknaderna under år Ekobrottsmyndigheten kommer att fokusera på fler fällande domar och på att minska tiden mellan brott och straff eftersom detta bedöms ha en brottsförebyggande effekt. Fler människor kommer i kontakt med de finansiella marknaderna och berörs direkt av vad som händer där genom det ökade sparandet och handeln i värdepapper. Det kan ha bidragit till att synen på brott på finansmarknaderna har skärpts under senare år. * Se utredningens betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden, SOU 2006:50.

16 2 8 S K A D E V E R K N I N G A R O C H M O T K R A F T E R S K A D E V E R K N I N G A R O C H M O T K R A F T E R 2 9 Skadeverkningar och motkrafter Den ekonomiska brottsligheten skapar orättvisor och illojal konkurrens och skadar förtroendefulla relationer inom näringslivet. Den hämmar innovationsvilja, entreprenörskap och hotar tilltron till de finansiella systemen. Det sägs ibland att den ekonomiska brottsligheten är utan offer. Men vissa ekonomiska brott skadar enskilda och företag på samma direkta sätt som andra brott. Det gäller inte minst brott som begås inom till synes normal företagsverksamhet. En utbredd ekonomisk brottslighet snedvrider konkurrensen i affärslivet på ett sätt som drabbar hederliga näringsidkare och konsumenter. Det är därför oroande om den ekonomiska brottsligheten tenderar att bli en accepterad företeelse eller rent av en affärsidé. Den ekonomiska brottsligheten kan ytterst komma att skada tilltron till rättsväsendet och Ett brottsligt företag kan ofta möta en ökad efterfrågan snabbare än ett laglydigt företag. I och med att delar eller hela arbetskraften betalas med svarta löner och därmed står utanför de lagar och avtal som gäller för arbetsmarkanden är det enkelt att öka eller minska arbetskraften i takt med efterfrågan. de demokratiska systemen. En utbredd ekonomisk brottslighet kan också påverka viljan att starta nya företag. Den illojala konkurrens som blir följden av ekonomisk brottslighet i näringslivet innebär stora affärsrisker för de företagare som följer lagar och regler. Det är inte bara brottslighetens konkurrensfördelar som spelar in utan också den ökade osäkerhet som uppstår när förtroendefulla affärsrelationer omöjliggörs genom brott. Den organiserade brottslighetens metoder med hot, utpressning och mutor riskerar också att skapa en försämrad trygghet för företagare. Inriktningen av den ekonomiska politiken mot att förbättra förutsättningarna för nyföretagande ställer därför ytterligare krav på en effektiv ekobrottsbekämpning. Om antalet nystartade företag ökar medför det ett krav på att företagen skyddas från illojal konkurrens genom brott. Ekobrottsbekämpningen måste alltså vara strategiskt inriktad och syfta till att vara brottsförebyggande samt till att bekämpa de brott som begås som en affärsidé och också lagföra dem som skapar hot och osäkerhet i näringslivet genom illegala metoder. Ekobrottsmyndighetens brottsbekämpning skall vara en motkraft till den ekonomiska brottslighetens skadeverkningar. En förstärkt arbetsmarknad och sänkta ersättningsnivåer En av regeringens främsta målsättningar är att öka sysselsättningen. I budgetpropositionen för 2007 presenteras ett program för arbete och företagande. Programmet är uppbyggt kring tre huvudsakliga teman. För det första skall arbetsutbudet öka genom att det skall bli mer lönsamt att arbeta, för det andra skall en rad åtgärder genomföras för att öka efterfrågan på arbetskraft och för det tredje skall åtgärder genomföras för att förbättra Sveriges företagsklimat. Härutöver väntas också en fortsatt god konjunkturutveckling leda till en förstärkning av arbetsmarknaden. Den sammantagna effekten väntas leda till att nya arbetstillfällen skapas under åren 2006 till Ekobrottsmyndigheten bedömer att den förstärkning av arbetsmarknaden som väntas de kommande åren kan komma att motverka en fortsatt expansion av den svarta sektorn. Det finns huvudsakligen två olika grupper av personer som arbetar svart. En grupp har ett hel- eller deltidsarbete i den reguljära ekonomin och arbetar svart på sin fritid. Det kan exempelvis vara olika typer av hantverkare. Det kan också röra sig om ungdomar eller andra personer som extraknäcker svart inom exempelvis hotell- och restaurangsektorn eller i detaljhandeln. Den andra gruppen heltidsarbetar i den svarta sektorn. De som heltidsarbetar i den svarta sektorn sysselsätts huvudsakligen i verksamheter som ingår i komplexa brottsupplägg, till exempel bemanningsföretag som förmedlar svart arbetskraft i bygg- eller städbranschen. Det går knappast att kombinera ett heltidsarbete i den svarta sektorn med ett heltidsarbete i den reguljära ekonomin. För att upprätthålla en legal fasad är det vanligt att den som är heltidssysselsatt med svart arbete också har ersättning från något transfereringssystem, som till exempel sjukpenning, förtidspension eller A-kassa. Dagens system innebär att även den som arbetar deltid med ett svart arbete och samtidigt lyfter ersättning från något av trygghetssystemen kan ha en ganska hög levnadsstandard. Ekobrottsmyndigheten bedömer att en förstärkt arbetsmarknad och sänkta ersättningsnivåer kan påverka förutsättningarna för den ekonomiska brottsligheten. Fler arbetstillfällen, sänkta inkomstskatter för dem som arbetar och sänkta ersättningsnivåer i trygghetssystemen kan sammantaget innebära att det blir mer attraktivt att arbeta vitt. Därmed kan antalet personer som är beredda att arbeta svart och således utbudet av svart arbetskraft komma att minska.

17 3 0 S K A D E V E R K N I N G A R O C H M O T K R A F T E R S K A D E V E R K N I N G A R O C H M O T K R A F T E R 3 1 Det finansiella systemet Ekobrottsmyndigheten skall också skydda de finansiella systemen mot brottsliga angrepp. Ett fungerande näringsliv förutsätter stabila finansmarknader där alla har tillgång till samma information. De finansiella systemen får inte heller utnyttjas för penningtvätt eller andra penningtransaktioner i brottsligt syfte. Myndighetens strategiska inriktning att upptäcka och lagföra fler brott på finansmarknaderna och att bekämpa penningtvätt skall därför fortsätta. En särskild kammare vid Ekobrottsmyndigheten handlägger finansmarknadsbrotten. De åklagare, poliser och revisorer som handlägger dessa brott har genomgått en särskild mäklarutbildning och finansmarknadsspecialister har rekryterats. Bekämpningen av marknadsmissbruk och penningtvätt är en prioriterad del av brottsbekämpningen. Grov och organiserad brottslighet Den organiserade brottsligheten ökar. Ekobrottsmyndigheten utvecklar underrättelsetjänsten och samverkar alltmer med andra brottsbekämpande myndigheter för att öka kunskapen om brottsligheten och dess struktur. Det leder till en effektivare bekämpning av den grova och organiserade ekonomiska brottsligheten. Bekämpningen av den allvarliga och grova brottsligheten prioriteras genom att kriminalunderrättelseverksamheten och huvuddelen av utredningsresurserna inriktas mot brottsligheten. Speciella åklagare, utredare och ekorevisorer har utsetts för att leda brottsbekämpningen och de använder allt oftare hemliga tvångsmedel, häktning och anhållande under utredningarna. Resultatet har hittills blivit att avsevärt fler personer har dömts till långa fängelsestraff för ekonomisk brottslighet. Ekobrottsbekämpningen måste inriktas mot att slå mot drivkrafterna bakom brottsligheten. Utbytet av brott måste därför spåras och förverkas. Ekobrottsmyndigheten har inrättat en särskild brottsutbytesenhet för att utveckla arbetsmetoderna så att vinsterna av brott kan förverkas. Avsikten är att arbetsmetoderna skall börja användas under Mindre avancerad ekonomisk brottslighet Ekobrottsmyndigheten har infört en särskild ärendehanteringsrutin för de brott som är mindre avancerade och som därför kräver färre utredningsinsatser. Reformen har hittills varit mycket lyckad och lett till både högre lagföring och kortare handläggningstider. Det har inneburit att fler näringsidkare har kunnat skyddas mot brott och att större resurser har kunnat tillföras bekämpningen av den allvarligare brottsligheten.

18 Ekobrottsmyndigheten Box Stockholm Tel vx GRAFISK FORMGIVNING Synk Reklambyrå PAPPER 240 g Munken Lynx (omslag), 130 g Munken Lynx (inlaga) TRYCK Intellecta, 2006

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning

Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndighetens vision är att skapa trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Visionen

Läs mer

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT FI Dnr 16-3153 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Bakgrund 5 Typologier 7 Beställarbolag 7 Fakturaskrivande bolag 7 Finansiella

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen,

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, Sida 1 (10) Ert Er beteckning 2007-02-13 Ju2007/1406/Å Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, SOU 2007:8 Inledning Inrättandet av

Läs mer

Ordbok. Bokföring. Bokföringsbrott innebär

Ordbok. Bokföring. Bokföringsbrott innebär Ordbok Bokföring Alla som har ett företag måste varje dag bokföra allt som köps och sälj i företaget. Kvitton ska sparas och skrivas in i en kassabok eller registreras i ett datorprogram. Den som har restaurang,

Läs mer

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Vad är svart arbete? Att arbeta svart betyder att du inte betalar skatt på din lön. Om du är anställd på ett företag betyder det också att arbetsgivaren inte

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Omvärlds- och hotbildsanalys 2008. Strategier mot organiserad brottslighet och brottsvinster

Omvärlds- och hotbildsanalys 2008. Strategier mot organiserad brottslighet och brottsvinster Omvärlds- och hotbildsanalys 2008 Strategier mot organiserad brottslighet och brottsvinster INNEHÅLL 1 INNEHÅLL 3 Förord 4 Brottslighetens utveckling Vision för Ekobrottsmyndigheten Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Föreläsningens innehåll Vad är organiserad brottslighet? Lokalt arbete mot organiserad brottslighet- vad kan man göra? Lokala exempel Hur ska man göra? Att

Läs mer

XXXX 76. Budgetunderlag 2009-2011

XXXX 76. Budgetunderlag 2009-2011 XXXX 76 Budgetunderlag 2009-2011 Sida 1 (17) Ert Er beteckning Regeringen Justitiedepartementet Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2009-2011 Jag överlämnar härmed budgetunderlaget för Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Privata aktörers ansvar

Privata aktörers ansvar Privata aktörers ansvar Riksrevisor Gudrun Antemar, Sverige Bekämpningen av den svåraste brottsligheten och de mest samhällsskadliga företeelserna måste i framtiden bygga på ett tätare samarbete mellan

Läs mer

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 2 Syfte Skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Stimulera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde

Läs mer

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss?

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt förutsätter att

Läs mer

2016-2017. Myndighetsgemensam lägesbild om grov organiserad brottslighet

2016-2017. Myndighetsgemensam lägesbild om grov organiserad brottslighet Nationella underrättelsecentret, Nuc, inom den myndighetsgemensamma satsningen mot den grova organiserade brottsligheten, redovisar: Myndighetsgemensam lägesbild om grov organiserad brottslighet 2016-2017

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Innehåll. 2 Förord. 6 År 2007 i sammanfattning. 9 Verksamhet och organisation

Innehåll. 2 Förord. 6 År 2007 i sammanfattning. 9 Verksamhet och organisation Årsredovisning 2007 7 6 X X X X I N N E H Å L L Innehåll 2 Förord 6 År 2007 i sammanfattning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet 9 Verksamhet

Läs mer

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt Från svart till vitt och gråzonen däremellan En skrift om penningtvätt 1% är inte nog alltför få rapporterar misstänkta transaktioner! Hjälp oss att bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism.

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan 1(5) RUBICON 2016 Denna rapport utgör en utvärdering av verksamheten i RUBICON. Utvärderingen utgår från hur genomförda aktiviteter sedan den senaste Rubiconrapporten år 2015 kan förväntas ha bidragit

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt Justitiedepartementet 2016-01-19 Dokumentbeteckning KOM(2016) 826 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Betydande samverkan sker mellan SAMEB:s myndigheter även vad gäller annan allvarlig brottslighet.

Betydande samverkan sker mellan SAMEB:s myndigheter även vad gäller annan allvarlig brottslighet. 1 SAMEB:s årsrapport för 2003, Stockholms län. Läget i fråga om den ekonomiska brottsligheten Inledning En väsentlig del av skatteundandragande är hänförligt till svartarbete/oredovisade inkomster. Vidare

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 2014-08-28 Ett tryggare Sverige I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa

Läs mer

R A P P O R T 2 0 0 7 : 1. Rapport om den ekonomiska brottsligheten

R A P P O R T 2 0 0 7 : 1. Rapport om den ekonomiska brottsligheten R A P P O R T 2 0 0 7 : 1 Rapport om den ekonomiska brottsligheten 1 Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2007 Ekobrottsmyndigheten Box 820. 101 36 Stockholm Tel vx 08-762 00 00 www.ekobrottsmyndigheten.se

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) Krafttag mot miljöbrott Sammanfattning Miljöbrott kan skada miljön och ekosystemtjänster som människan är beroende av. De kan också

Läs mer

Sida 1 av 7 Regeringsbeslut 54 Justitiedepartementet 2006-12-21 Ju2006/10134/Å Ju2006/9064/Å Ju2006/1823/Å m.fl. Se bilaga 1 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Generaldirektörens förord

Generaldirektörens förord 2009-12-23 1 (18) Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2010 anvisat drygt 420 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten. Det tillskott på 10 miljoner kronor som myndigheten

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

Försäkringsbedrägerier i Sverige 2014

Försäkringsbedrägerier i Sverige 2014 Försäkringsbedrägerier i Sverige 2014 Försäkringsbedrägerier drabbar ärliga försäkringstagare Försäkringar spelar en viktig roll i samhället men försäkringslösningar fungerar inte om de missbrukas. Varje

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Omvärlds- och hotbildsanalys 2009

Omvärlds- och hotbildsanalys 2009 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1 Omvärlds- och hotbildsanalys 2009 Fortsatta strategier mot organiserad brottslighet och brottsvinster VISION FÖR EKOBROTTSMYNDIGHETEN Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Ekobrottsmyndighetens handlingsplan för jämställdhetsintegrering s handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2018 Handlingsplan EBM A-2016/0597 Oktober 2016 1 (10) 1. Om (EBM) är en åklagarmyndighet som ansvarar för bekämpning av ekonomisk brottslighet. Inom myndigheten

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler Att tänka på vid köp av lagerbolag Råd och regler Allmänna regler för aktiebolag Aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 100.000 kr. Styrelsen för ett aktiebolag ska bestå av minst en styrelseledamot

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Rapport över den ekonomiska brottsligheten i Dalarnas- och Gävleborgs län under 2004 2006.

Rapport över den ekonomiska brottsligheten i Dalarnas- och Gävleborgs län under 2004 2006. Rapport över den ekonomiska brottsligheten i Dalarnas- och Gävleborgs län under 2004 2006. Inledning Under år 2004 togs beslut om att Dalarnas och Gävleborgs samverkansorgan mot ekonomisk brottslighet

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Brott begångna av personer utan eller med svag anknytning till riket straffrättsliga och utlänningsrättsliga frågor

Brott begångna av personer utan eller med svag anknytning till riket straffrättsliga och utlänningsrättsliga frågor Brott begångna av personer utan eller med svag anknytning till riket straffrättsliga och utlänningsrättsliga frågor Vice riksåklagare Kerstin Skarp, Sverige 1 Inledning Såsom frågeställningen är utformad

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

SVENSK FÖRSÄKRING SID 1

SVENSK FÖRSÄKRING SID 1 SVENSK FÖRSÄKRING VD HAR ORDET Christina Lindenius SID 2 Försäkringar skapar trygghet och bidrar till ett robust och hållbart samhälle. Vi lever i ett samhälle som är i ständig förändring. Vid sidan av

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Strategiska brott bland unga på 00-talet. En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet

Strategiska brott bland unga på 00-talet. En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet Strategiska brott bland unga på 00-talet En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet Bakgrund Brå publicerade år 2000 rapporten Strategiska

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) Sida 1 (6) Rättsenheten 2005-09-15 Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2005-05-23 Fi2005/2479 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Utmaningen. Tillväxt av kriminella gäng och spektakulära händelser. Behov av fördjupad samverkan mot organiserad brottslighet

Utmaningen. Tillväxt av kriminella gäng och spektakulära händelser. Behov av fördjupad samverkan mot organiserad brottslighet Göteborg 2006 Utmaningen Tillväxt av kriminella gäng och spektakulära händelser Behov av fördjupad samverkan mot organiserad brottslighet Mer kunskap hur farliga är hoten för individ/samhälle? Hur knyta

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum?

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum? Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december 2006 Vad driver tillväxten i Baltikum? Utmärkande för de baltiska staterna är den starka expansionen inom handel- och transportsektorn. Den svarar för en betydligt

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2008 Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. INNEHÅLL 1 Innehåll 3 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Brottsförebyggande

Läs mer

Om ekonomiska brott i näringslivet. Så kan företagen skydda sig

Om ekonomiska brott i näringslivet. Så kan företagen skydda sig Om ekonomiska brott i näringslivet Så kan företagen skydda sig Om ekonomiska brott i näringslivet Näringslivet är utsatt för bedrägerier och andra ekonomiska brott. Antalet bedrägerier har ökat de senaste

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Mobilisering mot grov organiserad brottslighet

Motion till riksdagen: 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Mobilisering mot grov organiserad brottslighet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Mobilisering mot grov organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2009 Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. INNEHÅLL 1 Innehåll 2 Förord 5 Verksamhet och organisation 7 Brottsförebyggande

Läs mer

Problemet. Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser. Behov av samverkan mot organiserad brottslighet

Problemet. Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser. Behov av samverkan mot organiserad brottslighet Problemet Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser Behov av samverkan mot organiserad brottslighet Behov av mer kunskap hur farliga är hoten? Hur skall vi bedöma riskerna? Hur

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Detaljerad innehållsförteckning

Detaljerad innehållsförteckning Detaljerad innehållsförteckning DETAILED TABLE OF CONTENTS 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv 17 1.1 Skattesystemets huvuduppgifter...17 1.1.1 Finansieringen av offentliga utgifter...17

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer 832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151 Kommittédirektiv Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år Dir. 2007:151 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2007 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

REGERINGEN N2016/03446/KSR

REGERINGEN N2016/03446/KSR pypii Regeringsbeslut I 2 IP? REGERINGEN 2016-05-12 N2016/03446/KSR Näringsdepartementet Konkurrensverket 103 85 Stockholm KONKURRENSVERKET Avd,*V A nr jt fj 2 ^ ^ ^ r Dnr 3ti/c?Ml> KSnr/,/, / AktfaH /

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Krafttag mot bedrägerier

Krafttag mot bedrägerier Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3235 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) Krafttag mot bedrägerier Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Skatteverkets insatser

Skatteverkets insatser Skatteverkets insatser 2017-02-14 Program för dagen Anders Bäck, inledning Conny Svensson, kontanthandel & personalliggare Cajsa Toresten, rot- och rutavdrag Rebecca Filis, digital ekonomi Pia Bergman,

Läs mer

Kommittédirektiv. Skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet. Dir. 2013:19. Beslut vid regeringssammanträde den 21 februari 2013

Kommittédirektiv. Skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet. Dir. 2013:19. Beslut vid regeringssammanträde den 21 februari 2013 Kommittédirektiv Skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet Dir. 2013:19 Beslut vid regeringssammanträde den 21 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera om det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer