Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)"

Transkript

1 Sida 1 (6) Rättsenheten Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo Fi2005/2479 Finansdepartementet Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) Allmänna synpunkter De senaste tio åren har särskilda satsningar gjorts för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten i Sverige. Som exempel på åtgärder som har vidtagits kan nämnas inrättandet av Ekobrottsmyndigheten (EBM) och skattebrottsenheterna år Genom inrättandet av EBM, med särskilda resurser för ekobrottsbekämpning, har ekobrottsbekämpningen kunnat bedrivas i ett mer långsiktigt perspektiv. Samtidigt kan det konstateras att den anmälda ekobrottsligheten ökar år för år. Antalet brott som anmälts till EBM har ökat med cirka 70 procent under de senaste fem åren. Också antalet lagförda brott har ökat betydligt under den senaste femårsperioden. Samtidigt måste man konstatera att det finns tydliga tecken på att den svarta sektorn i samhället ökar och att inkomster från framförallt kontantbranscherna undandras beskattning i stor omfattning. Ett sätt att komma till rätta med att inkomster undandras beskattning är att öka kontrollen över kontantflödena i samhället. Betänkandets förslag om att kassaregister skall vara godkända och plomberade är ett sätt att öka samhällets kontroll. Jag har inget att erinra mot förslagen i princip men vill framhålla att systemets effektivitet förutsätter att Skatteverket har resurser att kontrollera att bestämmelserna följs. I det följande framför jag vissa synpunkter på detaljerna i det förslaget. I betänkandet föreslås vidare att tjänstemän vid skattebrottsenheterna skall ges större befogenheter, dels genom direktåtkomst till uppgifterna i skattedatabasen, dels genom att själva verkställa vissa tvångsmedelsbeslut. Jag motsätter mig utredningens förslag i dessa delar. Postadress Gatuadress Telefon Telefax Box 820 Hantverkargatan STOCKHOLM

2 Sida 2 (6) Försäljning av obetydlig omfattning I betänkandet föreslås att näringsverksamhet där försäljning mot kontant betalning är av obetydlig omfattning skall undantas från kraven på kassaregister. Utredningen anser att en total årsomsättning om högst ett prisbasbelopp kan tjäna som riktlinje för avgränsningen. Enligt min uppfattning vore det av värde om detta framgick direkt av lagtexten. Syftet är ju en bättre skattekontroll, varför beloppet torde kunna bestämmas som ett absolut värde. Det föreslagna beloppet förefaller väl avvägt. Fakturerad försäljning Det föreslås att skyldigheten att föra kassaregister även skall avse fakturerad försäljning. Undantag görs dock för de fall där omsättningen till övervägande del består av sådan försäljning. Det är enligt min mening svårt att motivera varför fakturerad försäljning skall registreras i en kassa. Fakturor avsätter ju tydliga spår och kan kontrolleras på ett helt annat sätt än kontantförsäljning. All fakturerad försäljning bör därför lämnas utanför kassaregistreringen. Genom att undanta fakturerad försäljning undviker man också eventuella gränsdragningsproblem mellan dessa kategorier. Undantag för den som är befriad från skattskyldighet i inkomstskattelagen Enligt förslaget omfattar skyldigheten att ha skatteregister inte den som är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen för inkomster från kontantförsäljning. Kontantförsäljning kan emellertid även ha betydelse för fastställande av mervärdesskatt och punktskatt. I den mån inkomstskattebefriade skattesubjekt har skyldighet att erlägga sådan skatt, bör de därför också omfattas av skyldigheten att ha kassaregister. Olika verksamheter Vid bedömningen av om kassaredovisning skall ske och om fakturerad försäljning skall ingå, föreslår utredningen att varje självständig verksamhet inom en näringsverksamhet skall bedömas för sig. Detta är en bra lösning om verksamheterna bedrivs på skilda platser och redovisningen sker för varje del. Om verksamheterna bedrivs i samma lokal och redovisningen avser verksamheten i dess helhet, kan dock problem uppstå. Det är då svårt att kontrollera vad som skall redovisas i register och vad som skall hållas utanför. Problemet kan belysas med ett exempel. Antag att en näringsidkare säljer smycken och driver caférörelse i samma lokal och att smyckesförsäljningen har en obetydlig omsättning. Det vore ur kontrollsynpunkt olyckligt om inte all verksamhet i lokalen skulle registreras. Näringsidkaren skulle då tvingas ha olika rutiner för att registrera vilka kunder som har köpt respektive vara och vilka som har köpt båda varuslagen. Det vore enklare om Skatteverket i förekommande fall kunde medge undantag från kravet på kassaregister för viss eller vissa verksamhetsdelar.

3 Sida 3 (6) Kortläsare Kortläsare kan vara integrerade eller anslutna till kassaregistret, men kan också vara helt fristående. Risken med en fristående kortläsare är att kravet på registrering i kassaregistret kringgås genom att transaktionen endast registreras i kortläsaren. Erfarenheter från taxinäringen visar att kontokortsmissbruket har ökat efter införandet av plomberade taxametrar. Det är därför viktigt att också kontokortsförsäljningen knyts till kassaapparaten som en obligatorisk del av densamma. Sanktionsavgifter Det föreslås att sanktionsavgifter skall kunna tas ut om en näringsidkare som omfattas av skyldigheter enligt den föreslagna lagen inte innehar kassaregister eller använder kassaregister som inte uppfyller kraven i lagen och föreskrifter som meddelats med stöd av denna. Andra former av missbruk förekommer emellertid också som innebär att en näringsidkare underlåter att registrera vissa transaktioner, exempelvis genom att endast varannan försäljning registreras. I enlighet med vad som framförts i det särskilda yttrandet, bör sanktionsavgift utgå även då näringsidkaren bryter mot skyldigheten att registrera all försäljning i kassaregistret. Direktåtkomst till beskattningsdatabasen Utredningen föreslår att tjänstemän vid skattebrottsenheterna skall få direktåtkomst till uppgifterna i beskattningsdatabasen. Huvudansvaret för den brottsutredande verksamheten i Sverige ligger på Polisen och åklagarväsendet. Skattebrottsenheternas roll är i första hand att biträda åklagare vid förundersökningar i samband med utredningar av skattebrott. Frågan om skattebrottsenheterna skall få rätt till direktåtkomst till uppgifterna i beskattningsdatabasen måste därför behandlas ur ett vidare perspektiv och inte ses isolerat från övrig brottsutredande verksamhet. Den principiella frågan som statsmakterna måste ta ställning till är huruvida de brottsutredande myndigheterna i första hand Polisen och åklagarväsendet överhuvudtaget skall få direktåtkomst till uppgifterna i beskattningsdatabasen. Åtkomsten kan vara av betydelse inte bara för utredningar om skattebrott utan också för andra brottsutredningar. Ett ställningstagande till denna fråga kräver en mer noggrann analys än den som har gjorts i betänkandet. Jag kan för min del inte se något skäl till att enbart skattebrottsenheterna men inte t.ex. åklagare och polis vid EBM eller åklagare och polis i rättsväsendet i övrigt skulle ha direktåtkomst till beskattningsdatabasen. Användning av tvångsmedel Allmänna synpunkter Jag motsätter mig förslagen om att utredare vid skattebrottsenheterna skall få rätt att verkställa beslut om tvångsmedel på egen hand och vill särskilt betona att förslagen i den delen innebär en uppluckring av de principer som gäller i dag vid användning av tvångsmedel..

4 Sida 4 (6) Användningen av tvångsmedel i en förundersökning är en av samhällets mest ingripande åtgärder och det skall därför vara tydligt för den enskilde under vilka förutsättningar sådana tvångsåtgärder får vidtas. Det är mot denna bakgrund som utredningens förslag om att utredare vid skattebrottsenheterna skall få rätt att verkställa beslut om husrannsakan och beslag, skall bedömas. Varje medborgare är enligt 2 kap. 6 regeringsformen gentemot det allmänna skyddad mot bl.a. husrannsakan och liknande intrång. Regeringsformen medger dock att rättigheterna begränsas för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Detta måste ske genom lag. Rättegångsbalken innehåller noggranna bestämmelser över de tvångsmedel som får användas vid utredning av brott. Beslut om husrannsakan skall meddelas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten (29 kap. 4 rättegångsbalken) och verkställas av polisen. Polisen har enligt 10 polislagen (1984:387) särskilda befogenheter att genomföra tjänsteåtgärder med våld i vissa fall. Våldsbefogenheterna får bara användas om andra medel är otillräckliga och det är försvarligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt. För såväl Polisen som åklagarväsendet gäller att det finns en stor erfarenhet av tvångsmedelshantering av olika slag. Det finns också en systematisk intern kontroll och tillsyn inom området som sker fortlöpande t.ex. genom tillsynsinsatser av olika slag. På det sättet kontrollerar rättsväsendet att tillämpningen av dessa regler sker på ett rättssäkert sätt. För vissa tvångsmedel gäller därutöver att domstolarna och offentliga ombud utövar kontroll över användningen och att det finns en parlamentarisk insyn. Av detta följer naturligtvis att regelsystemen på detta område både måste vara utformade så och tillämpas så att enskilda medborgare känner tillit till de brottsbekämpande instanserna. Att lägga så ingripande befogenheter som det nu är fråga om på en myndighet utanför rättsväsendet, som dessutom saknar en självständig brottsbekämpande roll, är enlig min mening förenat med starka betänkligheter. Verkställande av husrannsakan Det är i dag en uppgift för polisen att göra en säkerhetsbedömning vid verkställande av en husrannsakan. Det föreslås nu att det skall vara en uppgift för åklagaren att avgöra om husrannsakan kan genomföras utan att våld mot person behöver användas. Varken åklagare eller skattebrottsutredare har den kompetens eller erfarenhet som krävs för att kunna avgöra den frågan. En polismans rätt att använda våld mot person vid en husrannsakan kan vara motiverad av säkerhetsskäl för att skydda sig själv vid verkställigheten av en sådan åtgärd, men även för att skydda den allmänhet som kan drabbas av ett ingripande. Att införa en rätt för skattebrottsutredare att verkställa husrannsakan utan rätt att använda våld, innebär således fara inte bara för den enskilde utredarens, utan även för allmänhetens säkerhet.

5 Sida 5 (6) Vid en husrannsakan kan det uppstå situationer då information kan behöva säkras på annat sätt än genom husrannsakan. Sådana situationer är i vissa fall omöjliga att förutse i förväg. Som exempel kan nämnas att den person hos vilken husrannsakan görs stoppar på sig de handlingar eller det datorminne som skattebrottutredaren hade tänkt beslagta. Utredaren kan i den uppkomna situationen inte göra någonting eftersom informationen endast kan åtkommas genom kroppsvisitation. Medverkan vid husrannsakan Utredningen föreslår att åklagaren skall få uppdra åt tjänsteman vid skattebrottsenheterna att medverka vid en husrannsakan som verkställs av polis. Tjänstemannen skall därvid få genomsöka de utrymmen som är föremål för husrannsakan och få ta egendom i beslag utan föregående beslut av åklagaren eller rätten. Enligt principerna i rättegångsbalken är det den polisman som verkställer en husrannsakan som har ansvaret för denna och bestämmer vilket biträde som han eller hon behöver. Av rättssäkerhetsskäl bör det enligt min mening även i fortsättningen vara den verkställande polismannen som har bestämmanderätten vid en husrannsakan. Om polismannen anser att en tjänsteman från skattebrottsenheten bör närvara vid husrannsakan, bör han besluta att denne skall biträda vid densamma. Såsom utredningen pekat på, är det i dag oklart i vilken utsträckning en skattebrottsutredare aktivt får medverka vid husrannsakan. Justitieombudsmannen har vid ett tillfälle prövat frågan om i vilken utsträckning en revisor aktivt fick genomsöka skrivbordslådor i en privatbostad vid en husrannsakan och funnit att han därvid varit mer aktiv än vad hans roll i sammanhanget medgav (JO 1989/90 s. 187 ff.). I de mål som handläggs vid Ekobrottsmyndigheten är det relativt vanligt att skattebrottsutredare, men också ekorevisorer, biträder polisen vid husrannsakningar. Det vore värdefullt med ett klargörande från lagstiftarens sida av vilka åtgärder som bör kunna vidtas när skattebrottsutredare och ekorevisorer biträder vid en husrannsakan. Övrigt Jag kan i övrigt ansluta mig till de synpunkter som framförts i det särskilda yttrandet av experten Roland Andersson. I detta ärende har generaldirektören Gudrun Antemar beslutat. Biträdande chefsjuristen Monica Rodrigo har varit föredragande. Gudrun Antemar Monica Rodrigo

6 Sida 6 (6) Kopia för kännedom till: Justitiedepartementet (åklagarenheten) Skatteverket Riksåklagaren Rikspolisstyrelsen

Särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:103)

Särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:103) Sida 1 (13) ÅM-A 2011/0453 Chefsåklagare Ingela Sörgård Ert datum Er beteckning Ju2010/10019/L4 Justitiedepartementet Enheten för allmän ordning och säkerhet 103 33 Stockholm Särskilda spaningsmetoder

Läs mer

Stockholm den 20 september 2013

Stockholm den 20 september 2013 R-2013/1044 Stockholm den 20 september 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4173/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 juli 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europarådets

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69) EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 1 (5) Chefsjurist Roland Andersson 2004-10-19 Ert 900 2004/0302 Er beteckning 2004-07-07 Fi2004/3176 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel

Läs mer

V./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om dispens från näringsförbud

V./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om dispens från näringsförbud SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-05-06 Ö 1613-09 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkande Datalagring och integritet (SOU 2015:31).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkande Datalagring och integritet (SOU 2015:31). ASF_MATTER_ID Stockholm den 24 augusti 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/03153/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkande Datalagring

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2013/2050 Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Maj 2013 1 Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 8 Sammanfattning... 3 Förslag till lag

Läs mer

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Mars 2015 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Promemorians lagförslag...

Läs mer

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister * Skatteverket 1(42) Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Fler ska använda kassaregister www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171 94 SOLNA 0771-567 567 huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

13 Förvaring av räkenskapsinformation

13 Förvaring av räkenskapsinformation 13 Förvaring av räkenskapsinformation 13.1 Informationssäkerhet 13.1.1 Varaktig och lätt åtkomlig räkenskapsinformation Regeringens förslag: Nuvarande bestämmelser om att bokföringsinformation skall vara

Läs mer

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten RUBICON 2011 Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Konkursförvaltare och konkursförvaltning... 4 3 Systemet för beivrande av konkursrelaterad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 5 juni 2015 Ö 338-15. KLAGANDE AB Dagens Nyheter, 556246-8172 105 15 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 5 juni 2015 Ö 338-15. KLAGANDE AB Dagens Nyheter, 556246-8172 105 15 Stockholm Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juni 2015 Ö 338-15 KLAGANDE AB Dagens Nyheter, 556246-8172 105 15 Stockholm Ombud: Advokat UI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

8 Undantagande av handlingar och uppgifter

8 Undantagande av handlingar och uppgifter 119 8 Undantagande av handlingar och uppgifter 8.1 Allmänt Det är viktigt att komma ihåg att grundregeln vid revision är att samtliga handlingar som rör verksamheten får granskas. Endast i undantagsfall

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys YTTRANDE 1 (7) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys 1. Allmänt Hovrätten har i tidigare yttrande över betänkandet Brottmålsprocessen tillstyrkt

Läs mer

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23 2007-07-17 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 07-3626-001 Finansmarknadsavdelningen Carina Heinlo 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10. Finansdepartementet 103 33 Stockholm. Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58)

Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10. Finansdepartementet 103 33 Stockholm. Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58) Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58) Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande handikapporganisation med mer än

Läs mer

Kort och sammanfattningsvis handlar det om följande två huvudproblem:

Kort och sammanfattningsvis handlar det om följande två huvudproblem: 1 Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Anmälan mot Skatteverket och Swedac avseende den rättsliga hanteringen av kravet på certifiering av så kallade kontrollenheter för kassaregister enligt Skatteförfarandelagen

Läs mer