Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70"

Transkript

1 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sammanfattning Åklagarmyndigheten delar utredarens uppfattning att giltighetstiden för lagen om hemlig rumsavlyssning ska förlängas till och med utgången av Det är ännu för tidigt att säkert utvärdera om lagen fått avsedd effekt. Den nu föreslagna tiden är rimlig och motsvarar vad som tidigare anförts som lämplig tid för att kunna genomföra en materiellt värdefull utvärdering. Det finns emellertid anledning att överväga om inte hemlig rumsavlyssning även borde vara ett tillgängligt tvångsmedel i utredningar om annan grov brottslighet än den som nu omfattas av lagens tillämpningsområde. Åklagarmyndigheten har tidigare påtalat detta och det som hittills framkommit om lagens tillämpning ger inte anledning att ändra denna uppfattning. Behovet av att låta lagens tillämpningsområde omfatta även spioneri som inte kan betraktas som grovt framhålls särskilt. I ett tidigt utredningsläge kan vara svårt att bedöma brottets svårhetsgrad även om skälig misstanke uppnåtts. De rättssäkerhetsgarantier och kontrollmekanismer som kringgärdar hemlig rumsavlyssning är omfattande och ger ett fullgott skydd mot att verktyget missbrukas. Vad utredaren anfört i denna del överensstämmer med Åklagarmyndighetens uppfattning. Lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott ger åklagare rätt att i vissa fall interimistiskt besluta om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning. Denna regel borde även omfatta hemlig rumsavlyssning. Domstolen bör få möjlighet att fatta interimistiska beslut i brådskande fall. På så sätt skulle behovet av att snabbt få ett beslut om tillstånd till hemligt tvångsmedel kunna tillgodoses. Lagen om hemlig rumsavlyssning bör, såsom utredaren föreslår, kompletteras med regler om användning av störsändare och möjlighet att flytta fordon. Utredaren har uppmärksammat att det förekommer olika uppfattningar bland åklagare om den misstänkte efter slutdelgivning har en ovillkorlig rätt att få Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C Telefax Webbadress

2 Sida 2 (6) veta om hemliga tvångsmedel använts i utredningen oavsett avlyssningen kommer att åberopas som bevisning. Frågor av detta slag hanteras för närvarande av Insynsutredningen (Ju 2007:13). Det är viktigt att enskilda åklagare hanterar samma eller liknande frågor på ett enhetligt sätt. Åtgärder kommer därför att vidtas för nå en enhetlig tillämpning av reglerna inom myndigheten. Lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott har inte varit tillräckligt effektiv men uppfyller ändå vissa funktioner i den brottsbeivrande verksamheten. Åklagarmyndigheten delar därför utredarens bedömning om att ett nytt regelverk bör utarbetas för att bättre tillgodose de brottsbekämpande myndigheternas behov av att kunna använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte. Den nuvarande lagen bör inte permanentas men det är viktigt att den ersätts av en ny lag samtidigt som den upphör att gälla. Åklagarmyndigheten har inget att erinra mot att lagen om åtgärder för att förhindra vissa brott kompletteras med ett förbud mot avlyssning av telemeddelanden eller samtal i vissa fall på det sätt som utredaren föreslår. 5.3 Uppfyller lagen de brottsbekämpande myndigheternas behov? Åklagarmyndigheten har i och för sig förståelse för utredarens bedömning om att det för närvarande inte finns skäl att utvidga tillämpningsområdet för hemlig rumsavlyssning. Förhållandet att utvärderingen genomförts så kort tid efter att lagen trätt i kraft medför att erfarenheterna av lagens tillämpning är begränsade. Det bör emellertid redan nu finnas utrymme för att överväga vissa justeringar på detta område. Hemlig rumsavlyssning bör kunna användas i utredningar om misstänkt spioneri även om misstankarna inte uppfyller rekvisiten för att gärningen ska betraktas som grov. I ett tidigt utredningsläge är det ofta svårt att avgöra vilken svårhetsgrad brottsmisstankarna kan röra. Det kan också vara svårt att få fram ett underlag för bedömningen även då det föreligger skälig misstanke mot en enskild. Säkerhetspolisen har tidigare framhållit att en sådan bedömning många gånger förutsätter att det finns tillgång till uppgifter som lämnats i slutna rum. Åklagarmyndigheten delar denna uppfattning. Under lagstiftningsarbetet anfördes bl.a. att integritetshänsyn motiverade en restriktiv utformning av lagens tillämpningsområde vilket fick till följd att hemlig rumsavlyssning inte kan användas vid utredningar avseende spioneri om inte brottet är grovt. Utredaren anser att det inte heller nu finns förutsättningar för att låta denna form av spioneri omfattas av tillämpningsområdet. Det framstår som att risken för orimliga integritetsintrång fortfarande utgör det starkaste skälet mot en ändring på denna punkt. Integritetsaspekterna väger naturligtvis alltid tungt vid överväganden om hemliga tvångsmedel ska användas eller inte. Behovet av att utreda

3 Sida 3 (6) brottsligheten måste därmed ställas mot enskildas intresse av att brottsutredningar inte inkräktar i den privata sfären. Möjligheterna att utreda brott väger rimligtvis tyngre ju allvarligare brottsligheten är och integritetsintrånget är mer motiverat ju allvarligare brottet är. Spioneri är ett mycket allvarigt brott och bör därför kunna motivera att förhållandevis ingripande integritetsintrång kan accepteras. Det är svårt att förstå att integritetsaspekterna generellt sett överväger det brottsutredande intresset i sådana fall. De som misstänks för spioneribrott är dessutom många gånger personer som yrkesmässigt och under lång tid bedriver samhällshotande verksamhet. Det kan antas att dessa personer ofta har i beräkningen att de är eller kan vara utsatta för långtgående åtgärder från myndigheternas sida för att bli avslöjade. Åklagarmyndigheten har tidigare ansett att tillämpningsområdet för hemlig rumsavlyssning borde vidgas även i andra fall. Mot bakgrund av de praktiska erfarenheter som hittills har kunnat dras saknas anledning att frångå detta ställningstagande. Tillämpningsområdet för hemlig rumsavlyssning borde därför framförallt omfatta de samhällsfarliga brotten samt grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling oberoende av det antagande som kan göras om brottets straffvärde i det enskilda fallet. I praktiken är det ofta svårt att fastställa straffvärdet i utredningens inledningsskede. Slutligen finns anledning att uppmärksamma om att hemlig rumsavlyssning överhuvudtaget inte kan användas vid utredningar om företagsspioneri, inte ens om verksamheten utförs på uppdrag av en främmande stat. Åklagarmyndigheten har tidigare påtalat att det även avseende denna brottslighet kan finnas behov av att använda hemlig rumsavlyssning (betänkandet s. 149 f.). De förhållanden som redovisas där har alltjämt samma betydelse. I sammanhanget bör särskilt understrykas att det i ett tidigt utredningsläge sällan är möjligt att med någon grad av säkerhet bestämma om det fråga om ett spioneribrott eller företagsspioneri liksom att det vid samma tidpunkt är svårt att bedöma brottets svårhetsgrad. En översyn av den hemliga rumsavlyssningens tillämpningsområde bör därför omfatta även denna form av spioneriverksamhet Övriga synpunkter Det är angeläget att lagen kompletteras med bestämmelser som tillåter flyttning av fordon och användande av störsändare/störningsutrustning. Av betänkandet framgår att detta även är utredarens uppfattning. Frågan bör utredas särskilt och det är enligt Åklagarmyndighetens uppfattning inte självklart så att den ryms inom Polismetodsutredningens nuvarande uppdrag (dir. 2007:185). Med anledning av vad utredaren anför på sidan 154 i betänkandet kan påpekas att det enligt 4 lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, finns möjlighet för åklagare att interimistiskt besluta om hemlig

4 Sida 4 (6) teleövervakning, hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning. Tillämpningsområdet för den nämnda lagen är begränsat till de samhällsfarliga brotten som Säkerhetspolisen ansvarar för att förebygga och beivra. Inom detta område finns ett behov av att i särskilda situationer snabbt kunna vidta åtgärder för att förhindra pågående brottslighet. I dessa situationer bör åklagare även ha rätt att interimistiskt besluta om hemlig rumsavlyssning. Interimistiska beslut om hemlig rumsavlyssning bör självfallet förbehållas extrema situationer där bara mycket snabba åtgärder kan förhindra allvarliga brottseffekter med människoliv i fara. Behovet av snabba beslut kan redan idag äventyras av svårigheterna att med kort varsel nå ett offentligt ombud som kan delta vid domstolens sammanträde. Domstolen har inte möjlighet att fatta beslut utan närvaro av ett offentligt ombud. Detta förhållande kan skapa stora problem för den brottsutredande verksamheten och då framförallt den verksamhet som även har förebyggande verkan. Utredningar i säkerhetsmål är särskilt utsatta med hänsyn till att bara ett fåtal personer har rätt att uppträda som offentliga ombud i de mål som utreds av Säkerhetspolisen. Utredaren har inte belyst den problematiken. En tänkbar lösning skulle kunna vara att domstolen i särskilt angivna fall har rätt att meddela beslut utan att offentligt biträde närvarar. Ett sådant beslut skulle t.ex. kunna avse en kortare tid och därefter omprövas i närvaro av ett offentligt ombud Underrättelseskyldigheten och den misstänktes generella rätt till insyn i förundersökningsmaterialet Den misstänktes rätt till insyn omfattas som tidigare nämnts av Insynsutredningens uppdrag. Åklagarmyndigheten har hittills ansett att det inte finns något utrymme för åklagare att inför den åtalade undanhålla att han eller hon varit utsatt för hemliga tvångsmedel. Det framgår även av 20 förundersökningskungörelsen att beslut om uppgifter som rör tvångsmedel ska antecknas i förundersökningsprotokollet. Det saknar såtillvida betydelse om uppgifter som framkommit genom avlyssning/övervakning åberopats som bevisning eller inte. Åklagarmyndigheten har tidigare sammanställt en promemoria (RättsPM 2008:4) om den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning i syfte att skapa samsyn och enhetlighet för rättstillämpningen inom myndigheten. Utredarens iakttagelser ger emellertid Åklagarmyndigheten anledning att se över promemorians innehåll och i övrigt vidta åtgärder som detta kan föranleda. Åklagarnas skyldigheter att underrätta enskilda om att hemliga tvångsmedel använts är förhållandevis nya. Antalet tillstånd för hemliga tvångsmedel skiljer sig också väsentligen mellan olika kammare vilket bl.a. beror på brottslighetens geografiska skillnader. Detta medför att rutiner kan etableras och utvecklas på olika sätt, vilket naturligtvis inte är godtagbart. I enlighet med det yttrande som citerats i betänkandet (s. 136) verkar Åklagarmyndigheten för att

5 Sida 5 (6) uppmärksamma åklagarkamrarna och därmed de enskilda åklagarna på de rutiner som gäller. Rutinerna utgår från riksåklagarens riktlinjer för hanteringen av underrättelser om hemliga tvångsmedel (RåR 2007:3). Det bör även nämnas att de delar av Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens iakttagelser och beslut, som berör åklagarverksamheten, tillkännages genom publicering på Åklagarmyndighetens intranät. 6.3 Användning av hemliga tvångsmedel i preventivt syfte Åklagarmyndigheten delar utredarens uppfattning om att den preventiva lagen inte uppfyllt de behov som finns av att använda hemliga tvångsmedel i den brottsbeivrande verksamheten. Lagen har emellertid inte varit betydelselös för Åklagarmyndighetens verksamhet. Genom de preventiva åtgärderna har åklagaren fått ett bättre beslutsunderslag för sina ställningstaganden. Det är därför viktigt att denna funktion finns kvar till dess att ett nytt och bättre anpassat regelverk kan träda i kraft. Åklagarmyndigheten har under utredningen lämnat synpunkter på den preventiva lagens effektivitet vilket framgår av betänkandet (s. 169 f.). Utöver det kan följande tilläggas. Lokutionen särskild anledning anta att en person kommer att utöva brottslig verksamhet innebär att det avsedda tillämpningsområdet hamnar mycket nära den tidpunkt då förundersökning ska inledas. Om den som kan misstänkas för brottet dessutom är identifierad krävs inte så mycket mera för att det ska föreligga skälig misstanke och bestämmelserna om hemliga tvångsmedel enligt rättegångsbalken m.m. kan användas. Det är således en förhållandevis liten skillnad mellan det att tillstånd till hemliga tvångsmedel enligt den preventiva lagen kan meddelas och att tillstånd kan lämnas enligt de allmänna reglerna i rättegångsbalken. Sammantaget med domstolarnas restriktiva hållning till att medge förlängning medför tillämpningen av den preventiva lagen att dess betydelse många gånger begränsas till att ge åklagaren underlag för att besluta om förundersökning ska inledas eller inte. Tillämpningen ger litet utrymme för underrättelseinhämtning. Åklagarmyndigheten delar därmed Säkerhetspolisens uppfattning (betänkandet s. 169) om att lagen knappast haft någon verkan för det brottsbeivrande underrättelsearbetet. Utformningen av den preventiva lagens tillämpningsområde kan också framstå som svårförståelig. Bl.a. får tillstånd meddelas om det finns särskild anledning att anta att en person kommer att utöva brottslig verksamhet enligt den i lagen angivna katalogen som i vissa fall innefattar enbart den grova formen av ett brott. Det behöver emellertid inte finnas någon konkret brottsmisstanke för att tillstånd ska kunna meddelas. I dessa situationer kan det vara svårt att avgöra om den brottsliga verksamheten innefattar t.ex. grov olovlig underrättelseverksamhet och inte bara olovlig underrättelseverksamhet.

6 Sida 6 (6) Åklagarmyndigheten delar utredarens uppfattning om att det finns anledning att överväga om Säkerhetspolisen bör få större möjligheter att använda tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet. En översyn bör som nämns i betänkandet omfatta frågan om Säkerhetspolisens preventiva verksamhet ska regleras i en särskild lag liksom om den öppna polisen också bör få använda tvångsmedel i preventivt syfte. Vidare kan ifrågasättas om inte Säkerhetspolisens tillgång till tvångsmedel i preventivt syfte ska överensstämma med tillämpningsområdet för åtgärder enligt lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott. I dag överensstämmer inte tillämpningsområdena för de båda lagarna. Den senare omfattar, till skillnad mot den förra, bl.a. olovlig kårverksamhet, olovlig underrättelseverksamhet, statsstyrt företagsspioneri och brott mot finansieringslagen. Den preventiva lagen har således ett snävare tillämpningsområde. Detta yttrande har beslutats av riksåklagaren Anders Perklev. Kammaråklagaren Charlotta Tanner har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har chefsåklagaren Tomas Lindstrand och överåklagaren Nils Rekke deltagit. Anders Perklev Charlotta Tanner

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv RättsPM 2012:5 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 3 Tryck & Produktion: Edita 2006

Läs mer

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen. En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen Promemoria RättsPM 2008:10 Rättegångsprojektet Oktober 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

För att brott inte ska löna sig

För att brott inte ska löna sig För att brott inte ska löna sig Betänkande av Utredningen om utvidgat förverkande, m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Häktningstider och restriktioner. Rapport

Häktningstider och restriktioner. Rapport Häktningstider och restriktioner Rapport Januari 2014 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING... 8 1.1 Uppdraget och gruppens arbete... 8 1.2 Bakgrund... 9 1.2.1 Kort om Europakonventionen

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör av Nils Jareborg 1. Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 2. Inledning 3. Vilseledande handlingar Försök att vilseleda Tillgång till otillåtna hjälpmedel

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? RiR 2011:20 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer. Dir. 2015:58

Kommittédirektiv. Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer. Dir. 2015:58 Kommittédirektiv Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer Dir. 2015:58 Beslut vid regeringssammanträde den 21 maj 2015 Sammanfattning av uppdraget En särskild

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektionsrapport 2010:8 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Oktober 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer