Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)"

Transkript

1 Remissyttrande Sida 1 (7) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Ju2009/834/Å Justitiedepartementet (Ju/Å) Stockholm Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1) Sammanfattning Åklagarmyndigheten tillstyrker i huvudsak utredningens förslag, men har synpunkter i följande avseenden. Förundersökning Det bör av lagtext och författningskommentar tydligare framgå att inhämtning av elektronisk kommunikation enligt 27 kap. 20 d rättegångsbalken endast i utpräglade undantagssituationer kräver domstolsbeslut. Underrättelseverksamhet Det bör vara möjligt att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation avseende brottslig verksamhet, där det med hänsyn till omständigheterna kan antas att den brottsliga verksamheten innefattar brott med straffvärde som överstiger fängelse två år. Konsekvenser Mycket talar för att kostnaderna för åklagarverksamheten blir avsevärt större än utredningens uppskattning på sammanlagt fem åklagartjänster för Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt. Enligt Åklagarmyndigheten framstår det som mer realistiskt att räkna med en kostnadsökning som motsvarar uppemot tio åklagartjänster. Övrigt Åklagarmyndigheten vill i detta sammanhang framhålla vikten av att elektronisk kommunikation lagras så lång tid som möjligt. I SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning föreslås en lagringstid på ett år. Myndigheten är av uppfattningen att lagringstiden bör vara två år, men anser under alla förhållanden att en lagringstid understigande ett år inte är acceptabel. Därutöver menar Åklagarmyndigheten att tiden nu är mogen att genomföra förslaget i SOU 2005:38, som innebär att det i ett beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning inte ska finnas krav på att teleadressen ska anges i tillståndet. Det skulle ge de brottsbekämpande myndigheterna en god Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C, 3 tr Telefax Webbadress

2 Yttrande Sida 2 (7) möjlighet att komma till rätta med det omfattande användandet av anonyma kontantkort. Tillgång till elektronisk kommunikation i förundersökning Utgångspunkter En samlad reglering i rättegångsbalken av de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till trafikuppgifter inom ramen för förundersökning innebär att regelverket blir tydligare, såväl för dem som har att tillämpa det som för medborgarna. Det medför också att de rättssäkerhetsgarantier och kontrollmekanismer som gäller för de hemliga tvångsmedlen blir tillämpliga på all inhämtning av trafikuppgifter som i en brottsutredning sker från dem som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster. Detta är ägnat att stärka förtroendet för systemet och ytterligare minska riskerna för en felaktig tillämpning. Härigenom skapas också förutsättningar att genomföra nödvändiga förbättringar och effektiviseringar av det nuvarande systemet. Åklagarmyndigheten tillstyrker därför att 6 kap. 22 första stycket 3 lagen om elektronisk kommunikation (LEK) upphävs och ersätts med nya bestämmelser i 27 kap. rättegångsbalken. Utformningen av det nya regelverket måste emellertid ske på ett sådant sätt att brottsbekämpningen inte förlorar i effektivitet. Trafikuppgifter används i princip varje utredning rörande grova brott och har också ofta en avgörande betydelse för brottsutredningen. Utredningens förslag hänger nära samman med de förslag som har lämnats i betänkandet SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning. I den utredningen lämnas förslag till vilka typer av elektronisk kommunikation som ska lagras och under hur lång tid. Åklagarmyndigheten har i sitt remissvar över det nämnda betänkandet framhållit att det är av största vikt att trafikuppgifter lagras för så lång tid som möjligt. Grov och organiserad brottslighet är som regel en verksamhet som fortgår över en längre tid. Brotten, t.ex. värdetransport- och bankrån, grova narkotikabrott, människorov och grova utpressningar föregås regelmässigt av långvarig planering. Brottsligheten pågår också ofta i serier, t.ex. värdetransport- och bankrån, och under lång tid, t.ex. grov narkotikabrottslighet, grov ekonomisk brottslighet, människohandel, människosmuggling, koppleri och barnpornografibrott. Det innebär att när man kommer in i brottsutredningsfasen så är det avgörande för ett lyckat utredningsresultat att man kan få ut trafikuppgifter som är relativt gamla, i många fall flera år. Det mönster av trafik och rörelser som trafikuppgifterna lämnar kan och är inte sällan av avgörande betydelse för att länka händelser och personer till varandra. Det finns därför flera exempel på utredningar som har slutat med mångåriga fängelsestraff och som inte hade kunnat ledas till framgång utan tillgång till äldre trafikuppgifter.

3 Yttrande Sida 3 (7) Åklagarmyndigheten vill därför även i detta sammanhang framhålla vikten av att elektronisk kommunikation sparas så länge som möjligt. Enligt myndigheten bör lagringstiden vara två år. Under alla förhållanden är en kortare lagringstid än ett år, vilket föreslås i SOU 2007:76, inte acceptabel och kan förväntas få mycket negativa konsekvenser för möjligheterna att bekämpa den grova och organiserade brottsligheten. Lika viktigt är att man i de inledande skedena av vissa utredningar snabbt kan få ut uppgifter om elektronisk kommunikation. Vid t.ex. värdetransportrån, människorov eller överfallsvåldtäkter, saknas det ofta skäligen misstänkta personer. Arbetet med att utreda bl.a. sådana brott inleds därför regelmässigt med en kontroll av de uppgifter om elektronisk kommunikation som har genererats i anslutning till en brottsplats (t.ex. vilka mobiltelefoner som har varit aktiva i det område där ett rån har begåtts). Snabbheten i förfarandet är ofta en avgörande framgångsfaktor vid brottsbekämpningen. De nya bestämmelserna måste därför ge utrymme att fatta mycket snabba, ibland minutoperativa, beslut. Inhämtning av historiska trafikuppgifter i syfte att fastställa vem som skäligen kan misstänkas för brottet m.m. Förslaget innebär att när elektronisk kommunikation hämtas in i syfte att fastställa vem som skäligen kan misstänkas för brottet eller utröna annan omständighet av väsentlig betydelse för utredningen ska detta ske genom beslut om hemlig teleövervakning (27 kap. 20 d rättegångsbalken). I dag sker sådan inhämtning som regel med stöd av bestämmelserna i LEK. Som angetts ovan och som utredningen väl har beskrivit är det ofta nödvändigt att mycket snabbt, t.ex. i samband med ett grovt rån, fatta beslut om att hämta in sådana uppgifter. Så kan även vara fallet under en förundersökning där det redan finns skäligen misstänkta personer, och då det kommer fram uppgifter som innebär att man behöver hämta in elektronisk kommunikation i syfte att fastställa ytterligare misstänkta. Det är därför viktigt att sådana beslut, oavsett när de behöver fattas i en förundersökning, som huvudregel kan tas av förundersökningsledaren. Åklagarmyndigheten tillstyrker därför förslaget i denna del. Myndigheten anser emellertid att det inte tydligt nog framgår att förundersökningsledaren som huvudregel ska fatta dessa beslut. Framför allt är det oklart vad som i 27 kap. 21 avses med antas bli av stor omfattning. Enligt myndigheten bör det krävas domstolsbeslut endast i mer utpräglade undantagssituationer då det är fråga om mycket omfattande inhämtning. Åklagarmyndigheten anser därför att lagtexten i denna del, liksom har skett beträffande fall som kan antas vara ingripande, bör förses med ett förstärkningsord, t.ex. kan antas bli av mycket stor omfattning. Vidare bör det av författningskommentaren tydli-

4 Yttrande Sida 4 (7) gare framgå att det endast är i mer utpräglade undantagssituationer som det krävs ett domstolsbeslut. Interimistiska beslut och brottslighetens svårhet Med hänsyn till vad som angetts ovan om betydelsen av snabba beslut tillstyrker Åklagarmyndigheten att åklagare även generellt ges möjlighet att i brådskande fall fatta interimistiska beslut. Utredningen har pekat på den uppenbara bristen i dagens system att de brottsbekämpande myndigheterna för att fastställa vem som skäligen kan misstänkas för brottet inte kan begära in uppgifter om elektronisk kommunikation annat än om det rör sig om ett fullbordat brott som har ett minimistraff på fängelse två år. Åklagarmyndigheten tillstyrker därför att inhämtning i dessa situationer ska få ske i förundersökningar angående dels försök, förberedelse eller stämpling till brott med ett minimistraff på två år, dels annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år. Övrigt Åklagarmyndigheten vill i detta sammanhang peka på det mycket stora problem som användningen av anonyma kontantkort skapar i det brottsutredande arbetet. Enligt 27 kap. 21 rättegångsbalken krävs att den teleadress som tillståndet avser ska anges i beslutet om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Som Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU) angav redan 2005 (se SOU 2005:38 s. 198 ff., 210 ff. och 239 ff.), utgör de anonyma kontantkorten ett mycket stort problem för den brottsutredande verksamheten. BRU framhåller att det i stort sett undantagslöst är så att de personer som ägnar sig åt organiserad brottslighet köper, byter och slänger mobiltelefoner och/eller anonyma kontantkort mycket frekvent. Därigenom ändras också de teleadresser som används. Åklagaren måste därför ständigt begära nya tillstånd till avlyssning och övervakning hos domstolen rörande samma person. Och domstolen måste i sin tur hålla förhandling beträffande varje ny teleadress, trots att det rör sig om en och samma person som redan är skäligen misstänkt för det brott förundersökningen gäller. Mot denna bakgrund menade BRU att det är nödvändigt för effektiviteten i myndigheternas arbete att knytningen av tvångsmedelsbesluten som rör en skäligen misstänkt person görs mindre strikt när det gäller exakt identitet på det tekniska hjälpmedel som personen använder. BRU föreslog därför att det i fortsättningen inte skulle finnas något krav i lagtexten på att vissa identifierade tekniska hjälpmedel ska anges i domstolens beslut. BRU menade att det var

5 Yttrande Sida 5 (7) fullt tillräckligt att undersökningsledaren, efter domstolens beslut om att tillåta tvångsmedlen i förundersökningen, får avgöra, utifrån vad lagstiftningen tillåter, t.ex. vilka identifierade enskilda telefonnummer eller e-postadresser som ska omfattas av verkställigheten. Förslaget har ännu inte lett till lagstiftning. Åklagarmyndigheten anser att tiden nu är mogen för att genomföra förslaget. Det bör därvid framhållas, att sedan BRU lämnade sitt förslag har Säkerhetsoch integritetsskyddsnämnden inrättats samt har det införts en skyldighet att underrätta enskild som har varit föremål för hemliga tvångsmedel. Det innebär att det nu finns en löpande tillsyn och kontroll över tvångsmedelsanvändningen som på ett helt annat sätt än tidigare garanterar att denna sköts på sätt lagstiftaren avsett. Tillgång till elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet Åklagarmyndigheten tillstyrker att det införs en särskild lag som reglerar de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att i underrättelseverksamhet hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation. Myndigheten vill med anledning av utredningens förslag anföra följande. Den befarade brottslighetens svårighetsgrad Förslaget innebär att elektronisk kommunikation endast såvitt avser brottlighet som inte faller under Säkerhetspolisens område får hämtas in avseende brottslig verksamhet som innefattar brott med ett minimistraff på två år. Det medför att en stor del av den grova organiserade brottsligheten inte kommer att omfattas av regelverket, t.ex. grov ekonomisk brottslighet. För att lagstiftningen ska bli ett effektivt verktyg mot den grova organiserade brottsligheten bör elektronisk kommunikation få hämtas in även beträffande brottslig verksamhet som innefattar brott med ett lägre minimistraff, men där straffvärdet överstiger fängelse i två år. Åklagarmyndigheten föreslår därför att en sådan s.k. straffvärdeventil förs in i den nya lagen. Beslutsfattare Då åklagaren leder en förundersökning ansvarar han eller hon under iakttagande av objektivitetsplikten för att undersökningen bedrivs enligt gällande regler. Förundersökningsverksamheten och åklagarens roll och beslutsfunktioner inom ramen för densamma är noga reglerad. I motsats till hur det förhåller sig med förundersökningsverksamheten är stora delar av de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet inte lagreglerad. Det finns inte några bestämmelser som ger åklagaren befogenheter inom ramen för underrättelseverksamheten. Det har bl.a. gjorts gällande att en viktig förutsättning för att åklagaren ska kunna leva upp till sin objektivitet är att han eller hon skapar distans till underrättelseverksamheten.

6 Yttrande Sida 6 (7) Åklagarmyndigheten anser att den rådande ansvarsfördelningen mellan polis och åklagare ska behållas och att det ska krävas mycket starka skäl för att åklagare ska tilldelas en roll i polisens allmänna underrättelsearbete. Det arbetet skiljer sig i flera avseenden från och kan inte jämföras med sådana situationer där en åklagare träder in i konkreta spaningsärenden då en förundersökning bedöms vara nära förestående eller då det kan bli aktuellt för en åklagare att fatta beslut enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Åklagarmyndigheten delar utredningens bedömning att det inte finns tillräckliga skäl för att bryta rådande systematik och ge åklagaren en beslutsfunktion i de brottsbekämpande myndigheternas allmänna underrättelsearbete. Av samma skäl och vad utredningen i övrigt har anfört om de praktiska hinder som föreligger, anser Åklagarmyndigheten att inte heller domstol bör fatta sådana beslut. Åklagarmyndigheten tillstyrker således att beslutanderätten ligger kvar hos de brottsbekämpande myndigheterna. Tillgång till lokaliseringsuppgifter och inhämtning av abonnemang Åklagarmyndigheten tillstyrker att sådana trafikuppgifter som i dag med stöd av LEK kan hämtas in genom s.k. basstationstömning, i framtiden ska kunna hämtas in under de förutsättningar som gäller för hemlig teleövervakning. När det gäller lokalisering av en viss mobil elektronisk kommunikationsutrustning inom ett geografiskt område kan de brottsbekämpande myndigheterna i dag inte få ut sådan information från operatörerna med stöd av LEK i annat fall än om mobiltelefonen har varit uppkopplad för kommunikation, t.ex. ringt ett samtal eller skickat ett sms. Detta är en brist, och som Justitiekanslern har anfört i det ärende som redovisas i betänkandet är det givet att de brottsbekämpande myndigheterna bör ges en sådan möjlighet. Åklagarmyndigheten tillstyrker därför utredningens förslag även i denna del. Åklagarmyndigheten tillstyrker också att operatörernas skyldighet att lämna ut uppgifter om abonnemang inte ska vara begränsad till misstanke om brott av viss svårhetsgrad. Underrättelse till enskild och särskild tillsyn av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Användningen av hemliga tvångsmedel ska vara föremål för en effektiv och ingående löpande tillsyn och kontroll. Åklagarmyndigheten tillstyrker därför att underrättelse i efterhand ska ske till enskild i de fall som utredningen föreslår och att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över användningen av de nya befogenheterna.

7 Yttrande Sida 7 (7) Konsekvenser och genomförande Det är självklart att förslagen kommer att medföra ökad arbetsbelastning för åklagarkamrarna och därmed ökade kostnader för Åklagarmyndigheten. Det är emellertid i dagsläget mycket svårt att göra några närmare beräkningar av dessa kostnader. I betänkandet anges att för Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten kan det röra sig om fem åklagartjänster till en kostnad av ca fem miljoner kronor. Åklagarmyndigheten menar att mycket talar för att de beräkningarna är allt för optimistiska och att de verkliga kostnaderna kan förväntas bli avsevärt högre. Åklagare kommer att fatta beslut och vara tvungna att hos rätten ansöka om tillstånd till hemlig teleövervakning i betydligt fler ärenden än vad som är fallet i dag. Till detta kommer den utvidgade skyldigheten att underrätta enskild om hemlig teleövervakning. Det torde medföra en rejäl ökning av antalet ärenden där myndigheten måste bevaka och fortlöpande ta ställning till om underrättelse kan ske. Enligt Åklagarmyndigheten framstår det därför som mer realistiskt att räkna med en kostnadsökning som motsvarar uppemot tio åklagartjänster. Övriga bedömningar och förslag Åklagarmyndigheten har inget ytterligare att anföra. I ärendet har riksåklagaren Anders Perklev beslutat. Byråchefen Stefan Johansson har varit föredragande. Yttranden har hämtats in från Internationella åklagarkamrarna i Göteborg, Malmö och Stockholm, Åklagarkammaren för säkerhetsmål, Södertörns åklagarkammare samt Åklagarkamrarna i Gävle och Helsingborg. Anders Perklev Kopia till - Ekobrottsmyndigheten - Rikspolisstyrelsen - Säkerhetspolisen Stefan Johansson

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-01-18 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson samt justitieråden Eskil Nord och Ann-Christine Lindeblad. De brottsbekämpande myndigheternas tillgång

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:55

Regeringens proposition 2011/12:55 Regeringens proposition 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation Prop. 2011/12:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN REMISSYTTRANDE Sida 1 (14) Utvecklingscentrum Umeå Datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN REMISSYTTRANDE Sida 1 (14) Utvecklingscentrum Umeå Datum ÅKLAGARMYNDIGHETEN REMISSYTTRANDE Sida 1 (14) Överåklagaren Peter Hertting Er beteckning Ju 2005/4823/Å Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande över delbetänkande av Beredningen

Läs mer

Överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning

Överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-06-18 Dnr 82-2013 Överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning 1 SAMMANFATTNING Syftet med Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens granskning

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel

Läs mer

REMISSVAR. Rättsenheten Justitiedepartementet Stockholm

REMISSVAR. Rättsenheten Justitiedepartementet Stockholm 0 REMISSVAR Rättsenheten 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Er referens Ju2017/08898/Å Hemlig dataavläsning - ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2008

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2008 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (5) Kammaråklagare Charlotta Tanner Datum Dnr 2009-09-28 ÅM-A 2009/0589 RIKSPOLISSTYRELSEN Ert datum Dnr Kriminalkommissarie Thomas Eriksson RKP A -102-963/09 Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70)

Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70) REMISSVAR 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Prot. nr. 42/09 Er referens Ju2009/2312/Å Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70) All tvångsmedelsanvändning

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt den s.k. inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt den s.k. inhämtningslagen SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-05-22 Dnr 207-2012 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt den s.k. inhämtningslagen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-08-28 902-2015 Ert diarienr Ju2015/3153/Å Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Datainspektionen har granskat betänkandet

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:177

Regeringens proposition 2015/16:177 Regeringens proposition 2015/16:177 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Prop. 2015/16:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet REMISSYTTRANDE 2015-08-26 Institutet för Juridik och Internet Box 586 114 79 Stockholm info@juridikinstitutet.se Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet Sammanfattning Institutet för Juridik

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Genom beslut den 20 december 2007 bemyndigade regeringen chefen för Justitiedepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att överväga

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av EG:s direktiv om lagring av trafikuppgifter. Dir. 2006:49. Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006

Kommittédirektiv. Genomförande av EG:s direktiv om lagring av trafikuppgifter. Dir. 2006:49. Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Kommittédirektiv Genomförande av EG:s direktiv om lagring av trafikuppgifter Dir. 2006:49 Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare får i uppdrag

Läs mer

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. Susanne Södersten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. Susanne Södersten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 april 2014 Beatrice Ask Susanne Södersten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Förstöring av upptagningar och uppteckningar från vissa hemliga tvångsmedel en granskning av två åklagarkammare och en polismyndighet

Förstöring av upptagningar och uppteckningar från vissa hemliga tvångsmedel en granskning av två åklagarkammare och en polismyndighet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 146-2011 Förstöring av upptagningar och uppteckningar från vissa hemliga tvångsmedel en granskning av två åklagarkammare och en polismyndighet

Läs mer

Nämnden är starkt kritisk till hur ärendet har hanterats.

Nämnden är starkt kritisk till hur ärendet har hanterats. Uttalande med beslut SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2019-03-28 Dnr 128-2018 Granskning av förhållandena kring ansökningar om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation 1. SAMMANFATTNING En

Läs mer

SÄKERHETS- OCH. 2012-04-26 103-2011 och 113-2011

SÄKERHETS- OCH. 2012-04-26 103-2011 och 113-2011 Uttalande Dnr SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-04-26 103-2011 och 113-2011 Granskning av förstöring av material från hemliga tvångsmedel i vissa avseenden 1 BAKGRUND Nämnden har på eget initiativ

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2012:281 Utkom från trycket den 29 maj 2012 utfärdad den 16 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Redovisning av användning av vissa hemliga tvångsmedel under 2012

Redovisning av användning av vissa hemliga tvångsmedel under 2012 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (13) Datum D nr Utvecklingscentrum Malmö Ert datum Er beteckning Justi tiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av användning av vissa hemliga tvångsmedel under 2012 Denna

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen, Sammanfattning av Datainspektionens yttrande

Delbetänkandet SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen, Sammanfattning av Datainspektionens yttrande YTTRANDE Diarienr 2009-05-15 226-2009 Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 STOCKHOLM Delbetänkandet SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen, Ju2009/834/Å

Läs mer

De brottsbekämpande myndigheternas. tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation samt

De brottsbekämpande myndigheternas. tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation samt Konstitutionsutskottets yttrande 2011/12:KU6y De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 13 mars att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1419 Utkom från trycket den 9 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:6

Regeringens proposition 1998/99:6 Regeringens proposition 1998/99:6 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning Prop. 1998/99:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-03-27 Dnr 14-2013 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Särskilt yttrande. av experten Anne Ramberg. Allmänt

Särskilt yttrande. av experten Anne Ramberg. Allmänt 1 Särskilt yttrande av experten Anne Ramberg Allmänt Tvångsmedelsanvändning skulle ur ett brottsbekämpningsperspektiv kunna användas utan begränsning, inte bara vid varje brottsutredning, utan också i

Läs mer

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61) (Ju2018/04023/Å) 2 Synpunkter på författningsförslagen

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61) (Ju2018/04023/Å) 2 Synpunkter på författningsförslagen SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Yttrande 2018-11-14 Dnr 108-2018 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61) (Ju2018/04023/Å) 1 Inledning

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 46-2014 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Yttrande Datum. EKOBROTTSMYNDIGHETEN Rättsenheten Chefsjurist Roland Andersson / Regeringskansliet Justitiedepartementet

Yttrande Datum. EKOBROTTSMYNDIGHETEN Rättsenheten Chefsjurist Roland Andersson / Regeringskansliet Justitiedepartementet EKOBROTTSMYNDIGHETEN Rättsenheten Chefsjurist Roland Andersson Yttrande Datum 2004-02-27 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienr (åberopas vid korresp) 900 2003/0373 Er referens

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2009

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2009 AKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (13) RIKSPOLISSTYRELSEN Datum 20100614 AMA 2010/0217 RKP A102196/10 Justitiedepartementet 10333 STOCKHOLM Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år

Läs mer

Kommittédirektiv. Datalagring och EU-rätten. Dir. 2017:16. Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017

Kommittédirektiv. Datalagring och EU-rätten. Dir. 2017:16. Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Kommittédirektiv Datalagring och EU-rätten Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Dir. 2017:16 Sammanfattning En särskild utredare ska se över bestämmelserna om skyldigheten att lagra uppgifter

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:74

Regeringens proposition 2003/04:74 Regeringens proposition 2003/04:74 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning Prop. 2003/04:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund

Läs mer

Datalagring brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

Datalagring brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75) YTTRANDE Rättsavdelningen Datum Dnr Lisbeth Tjärnkvist 2018-01-22 STY 2017-823 Tel. 08-405 03 55 Ert datum Er referens lisbeth.tjarnkvist@tullverket.se 2017-10-30 Ju2017/07896/Å Justitiedepartementet 103

Läs mer

Hemlig teleavlyssning, m.m.

Hemlig teleavlyssning, m.m. Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU4 Hemlig teleavlyssning, m.m. Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:34

Regeringens skrivelse 2007/08:34 Regeringens skrivelse 2007/08:34 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2006 Skr. 2007/08:34 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, m.m.

av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, m.m. Justitieutskottets betänkande Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på gränsdragningen för polisiär signalspaning; Syften och förutsättningar

Åklagarmyndighetens synpunkter på gränsdragningen för polisiär signalspaning; Syften och förutsättningar Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Justitiedepartementet Enhetens för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet 103 33 STOCKHOLM Åklagarmyndighetens synpunkter på gränsdragningen

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

YTTRANDE Dnr SU

YTTRANDE Dnr SU 1 (8) YTTRANDE 2009-05-15 Dnr SU 302-0440-09 Emelie Nilsson Kanslichef Juridiska fakultetskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss: En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation

Läs mer

Lagrådsremiss. Säkerhetsprövning av offentliga ombud. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Säkerhetsprövning av offentliga ombud. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Säkerhetsprövning av offentliga ombud Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 februari 2004. Thomas Bodström Ari Soppela (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

REMISSVAR. Rättsenheten Justitiedepartementet Stockholm

REMISSVAR. Rättsenheten Justitiedepartementet Stockholm 0 REMISSVAR Rättsenheten 1 (7) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Er referens Remissvar delbetänkandet Datalagring brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75) Inledning Säkerhetspolisen

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, Stockholm

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, Stockholm SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-09-14 Dnr 109-2016 Interimistiska tillstånd till hemliga tvångsmedel vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 2014-05-22 Dnr 891-2014 SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2013 avseende användningen

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007 ÅKLAGARMYNDIGHETEN 2008-10-02 ÅM-A 2008/0541 Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A-102-251/08 Magnus Törner, polisöverintendent Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m.

Läs mer

Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrätten för Nedre Norrland Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Datum Dnr 2009-02-05 2008/0286 Ert datum Ert Dnr 2008-10-30 Ju2008/8415/L5 Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet

Läs mer

Ju2014/3010/P

Ju2014/3010/P 162 2014-04-29 Ju2014/3010/P Justitiedepartementet Uppdrag med anledning av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet Bakgrund Datalagringsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG

Läs mer

Föreläggande att på begäran lämna ut uppgifter om abonnemang

Föreläggande att på begäran lämna ut uppgifter om abonnemang BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-03-31 Dnr: 15-9942 27 Nätsäkerhetsavdelningen Bahnhof AB, org. nr 556519-9493 Att: Jon Karlung Box 7702 103 95 Stockholm Föreläggande att på begäran lämna

Läs mer

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Yttrande Diarienr 2014-12-01 1915-2014 Ert diarienr Ju2014/5172/L4 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Läs mer

Stockholm den 28 november 2005

Stockholm den 28 november 2005 R-2005/1309 Stockholm den 28 november 2005 Till Justitiedepartementet Ju2005/4823/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 september 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet

Läs mer

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-06-14 Dnr 70-2016 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) 1. SAMMANFATTNING Nämnden

Läs mer

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-12-15 Dnr 80-2016 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd 1. SAMMANFATTNING Polismyndigheten

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

Hemlig dataavläsning ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)

Hemlig dataavläsning ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89) Yttrande Diarienr 1 (7) 2018-03-06 2725-2017 Ert diarienr Ju2017/08898 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Hemlig dataavläsning ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) Sida 1 (6) Rättsenheten 2005-09-15 Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2005-05-23 Fi2005/2479 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2016-12-01 Dnr 391-16 Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Inledning

Läs mer

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2007-05-25 Ert ÅM 2007/1729 Er beteckning B 5251-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HK./. Riksåklagaren angående grovt

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Hemlig teleavlyssning, m.m.

Hemlig teleavlyssning, m.m. Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU12 Hemlig teleavlyssning, m.m. Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens skrivelse 2005/06:53 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning

Läs mer

Regeringens skrivelse 2006/07:28

Regeringens skrivelse 2006/07:28 Regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005 Skr. 2006/07:28 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-10-10 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning

Läs mer

SÄKERHETS- OCH. Yttrande Dnr Justitiedepartementet STOCKHOLM

SÄKERHETS- OCH. Yttrande Dnr Justitiedepartementet STOCKHOLM Yttrande 1 (10) SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2018-02-20 Dnr 193-2017 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Hemlig dataavläsning ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU

Läs mer

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU9 En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:33 En möjlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Yttrande över Stalkningsutredningens betänkande Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81)

Yttrande över Stalkningsutredningens betänkande Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81) Sida 1 (6) Utvecklingscentrum Göteborg Datum Dnr ÅM-A 2008/1550 Ert datum Er beteckning Kammaråklagare Viktoria Karlsson 2008-10-24 Ju2008/8198/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Överklagande av en dom att inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter

Överklagande av en dom att inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter Rättsavdelningen Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2017-12-11 Datum Högsta förvaltningsdomstolen Överklagande av en dom att inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter Klagande Åklagarmyndigheten Box 5553

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, Stockholm

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, Stockholm SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-05-22 Dnr 96-2013 Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2012 avseende användningen

Läs mer

Stockholm den 30 augusti 2017 R-2017/0912. Till Justitiedepartementet. Ju2017/04129/KRIM

Stockholm den 30 augusti 2017 R-2017/0912. Till Justitiedepartementet. Ju2017/04129/KRIM R-2017/0912 Stockholm den 30 augusti 2017 Till Justitiedepartementet Ju2017/04129/KRIM Sveriges advokatsamfund har genom remiss inkommen den 24 maj 2017 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

SÄKERHETS- OCH. Uttalande med beslut Dnr och

SÄKERHETS- OCH. Uttalande med beslut Dnr och Uttalande med beslut SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2017-05-04 Dnr 145-2016 och 147-2016 Polismyndighetens (region Syd och Väst) verkställighet av beslut om förstöring av material från hemliga

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-01-22 Handläggare: Roger Adolfsson Telefon: 08-508 33 898 Till Utbildningsnämnden 2009-02-12 Betänkandet Barn som misstänks

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

N./. Riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1857-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning

Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU9 Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:10

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Yttrande över Beslag och husrannsakan ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)

Yttrande över Beslag och husrannsakan ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100) REMISSYTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Beslag och husrannsakan ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100) (Justitiedepartementets diarienr: Ju2017/09710/Å ) Anmodad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-15. Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-15. Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Utvidgad användning av DNA-tekniken

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget. Våra överväganden och förslag. Bilaga 2

Sammanfattning. Uppdraget. Våra överväganden och förslag. Bilaga 2 Bilaga 2 Uppdraget Vi har haft i uppdrag att göra en översyn av de bestämmelser i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) som avser brottsmisstänkta barn som inte fyllt

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Stockholms Medicinska Biobank./. riksåklagaren ang. husrannsakan

Stockholms Medicinska Biobank./. riksåklagaren ang. husrannsakan Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2018-07-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2018-06-13 Ö 2397-18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Stockholms Medicinska Biobank./.

Läs mer

R-2003/1096 Stockholm den 4 mars 2004

R-2003/1096 Stockholm den 4 mars 2004 R-2003/1096 Stockholm den 4 mars 2004 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 oktober 2003 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Ökad effektivitet och

Läs mer

R 6079/ Till Statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

R 6079/ Till Statsrådet och chefen för Justitiedepartementet R 6079/2000 2000-05-24 Till Statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 januari 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ekonomisk brottslighet

Läs mer

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Justitieutskottets betänkande Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott och elva motionsyrkanden som

Läs mer

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-06-14 Dnr 163-2015 och 165-2015 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

Läs mer

Yttrande över betänkandet Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet, SOU 2007:23

Yttrande över betänkandet Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet, SOU 2007:23 Remissyttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Verksjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-04-24 Fi2007/2472 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Genomförande

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Överklagande Sida 1 (6) Datum 2016-03-23 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Yttrande över promemoria Elektronisk övervakning av kontaktförbud (Ds 2017:1)

Yttrande över promemoria Elektronisk övervakning av kontaktförbud (Ds 2017:1) Sida 1 (5) ÅM 2017-294 Ert datum Er beteckning 010-56 27167 Ju2017/00545/L5 Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande över promemoria Elektronisk övervakning av kontaktförbud (Ds

Läs mer

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS R-2008/0035 Stockholm den 13 mars 2008 Till Justitiedepartementet Ju2007/9590/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Lagring

Läs mer