Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)"

Transkript

1 EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 1 (5) Chefsjurist Roland Andersson Ert /0302 Er beteckning Fi2004/3176 Regeringskansliet Finansdepartementet STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69) Jag har följande att anföra över det i rubriken angivna betänkandet. Synpunkter har under hand inhämtats från chefsåklagare Alf Johansson vid Ekobrottsmyndighetens Östra avdelning i Stockholm. Johansson är chef för den kammare inom myndigheten där alla anmälningar om brott mot insiderstrafflagen handläggs. Allmänt om betänkandet Enligt min uppfattning har utredningen på ett förtjänstfullt sätt analyserat vilka ändringar som krävs i den nuvarande regleringen för att genomföra marknadsmissbruksdirektivet (direktiv 2003/6/EG). På samma kompetenta sätt har utredningen tagit sig an de övriga frågor som den haft att överväga. Jag kan i stort ställa mig bakom de överväganden som utredningen gjort och tillstyrka de förslag som lämnats. I några delar har jag dock vissa påpekanden att göra och i andra efterlyser jag förtydliganden samtidigt som jag har förståelse för att utredningen på den korta tid som den haft till sitt förfogande inte kunnat ägna alla frågor en mer djupgående analys. Straff eller administrativa åtgärder Utredningen har stannat för att behålla den straffrättsliga regleringen och inte funnit skäl att öka utrymmet för administrativa sanktioner. Jag har för närvarande inte någon annan uppfattning i den frågan. Däremot kan jag i ett längre perspektiv se vissa fördelar med att utrymmet för administrativa sanktioner ökas och att området som omfattas av den straffrättsliga regleringen på motsvarande sätt minskas. Detta gäller särskilt för åtgärder som utgör otillbörlig marknadspåverkan. Att påföra en administrativ sanktion går ofta snabbare och kräver normalt mindre resurser än ett straffrättsligt förfarande. Jag är medveten om som också utredningen framhållit att de förbjudna handlingarna vid ett utökat tillämpningsområde för administrativa sanktioner måste vara väl definierade och inte ställa krav på alltför omfattande bedömningar exempelvis i subjektivt hänseende. Enligt min uppfattning får dessa svårigheter dock inte överskattas. Utredningen (N 2003:01) Effektivisering av det konkurrensrättsliga regelverket för företagen har i slutet av förra året fått tilläggsdirektiv (dir 2003:175). Tilläggsdirektiven innebär att uppdraget utvidgas att omfatta frågan om kriminalisering av förbuden i konkurrenslagen. Enligt uppdraget skall kriminaliseringen inriktas på vad som bör betecknas som särskilt allvarliga fall och Postadress Gatuadress Telefon Telefax Box 820 Hantverkargatan STOCKHOLM

2 EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 2 (5) gälla ett kärnområde av sådana skadliga beteenden. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december De förslag som då lämnas borde vara av intresse också när det gäller marknadsmissbruk. Om det visar sig möjligt att utforma en lagstiftningsmodell som straffrättsligt endast fångar in de allvarligaste fallen av överträdelse av förbuden i konkurrenslagen borde modellen vara intressant också för var gränsen mellan tillämpningsområdena för straffrättsliga och administrativa sanktioner bör gå när det gäller marknadsmissbruk. Frågan om straff eller administrativa åtgärder är ett område som inte blivit föremål för någon mer djupgående analys i betänkandet. Eftersom jag inte är övertygad om att den gränsdragning som nu gäller är den optimala framför allt från effektivitetssynpunkt ser jag gärna att frågan blir föremål för den djupgående analys som fortfarande saknas. Ekobrottsmyndigheten medverkar gärna i ett sådant arbete. Insiderbrotten Insiderinformation och de olika personkategorierna Reglerna riktas i förslaget mot var och en som har insiderinformation, till skillnad mot dagens regler som kräver att någon fått eller får insiderinformation. Förslaget torde innebära en viss utvidgning av straffansvaret. Jag kan emellertid inte se några olägenheter med detta. Oaktsamhetsbrottet Förslaget att straff för vårdslöst insiderförfarande skall inträda redan vid oaktsamhet av normalgraden välkomnas. Ändringen borde underlätta för åklagaren att styrka brott i subjektivt hänseende. Högsta domstolen har nyligen i två mål om vårdslös skatteuppgift tydligt uttalat åtminstone när det gäller grov oaktsamhet i skattebrottslagens mening att begreppet grov oaktsamhet skall tolkas restriktivt och att det är avsett för de mer flagranta överträdelserna. Det finns inte skäl att tro att domstolen skulle ha någon annan uppfattning när det gäller grov oaktsamhet i insiderstrafflagens mening. Röjandeförbudet I betänkandet utgår man från att information som är allmänt känd inte är insiderinformation. Jag är av samma uppfattning. Däremot anser jag man kan fundera något på när information skall vara att anse som allmänt känd. Utredningen finner det uppenbart att ett inlägg på en chatsida inte kan vara en åtgärd som gör informationen allmänt känd. Jag är något mer tveksam än utredningen i detta avseende, främst av följande skäl. Det mesta talar för att informationsspridning på Internet inklusive chatsidor och liknande kommer att få en allt större betydelse. Skillnaden mellan en livligt

3 EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 3 (5) kommenterad uppgift på en välkänd aktiechatsida och en publicering i en lokaltidning är inte särskilt stor. Definitionen av vad som är allmänt känt kan därför behöva ändras i takt med den utveckling som sker. Jag hade således gärna sett att frågan fått en djupare genomlysning än vad utredningen hunnit med. Försök till insiderbrott och grovt insiderbrott En fråga som inte diskuterats i betänkandet är när försökspunkten är nådd vid försök till insiderbrott och grovt insiderbrott. Frågan aktualiseras särskilt i de fall någon som har insiderinformation ger ett uppdrag till en mäklare att köpa eller sälja exempelvis aktier. Är försökspunkten uppnådd redan när kunden lägger ordern hos mäklaren eller först när mäklaren påbörjar inläggningen av ordern i handelssystemet? Enligt min uppfattning talar det mesta för att försökspunkten bör vara uppnådd redan när kunden lägger ordern hos mäklaren, eftersom en mäklare normalt som rutin lägger in en order i handelssystemet. Den tolkningen är dock inte självklar. Frågan bör därför övervägas ytterligare så att en tydlig uppfattning kan redovisas i den kommande propositionen. Vikten av att frågan belyses framgår ännu tydligare när den kopplas till den rapporteringsskyldighet som föreslås (12 i förslaget till lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument) I författningskommentaren till den paragrafen anges att rapporteringsskyldigheten enligt lagen enbart gäller genomförda transaktioner och inte order som avböjs i enlighet med Svenska Fondhandlarföreningens regler. Som jag framhållit ovan bör försökspunkten anses uppnådd i ett sådant fall. Det är ju normalt en ren tillfällighet som avgör om mäklaren har den kunskap som krävs för att ordern skall kunna avböjas. Som en logisk konsekvens av detta följer enligt min uppfattning att rapporteringsskyldigheten också måste omfatta försöksbrott. Om en uppmärksam mäklare stoppar en otillåten transaktion föreligger ingen rapporteringsskyldighet och den som lagt ordern med insiderinformation riskerar inte någon påföljd. Om däremot en mindre uppmärksam mäklare skulle ha släppt igenom transaktionen föreligger rapporteringsskyldighet och den som lagt ordern kan riskera åtal för insiderbrott. Jag anser båda fallen lika straffvärda. Otillbörlig marknadspåverkan Utredningen anför att slopandet av kravet på direkt uppsåt i regleringen om otillbörlig marknadspåverkan är den viktigaste skillnaden i jämförelse med den nuvarande regleringen om otillbörlig kurspåverkan. Det sägs att med den föreslagna regleringen kan den som sänder vilseledande signaler till marknaden dömas för otillbörlig marknadspåverkan även om det yttersta syftet med agerandet är ett annat som exempelvis att uppnå skattefördelar. Skillnaden är dock inte så stor som utredningen tycks mena, eftersom den som företar en åtgärd av skatteplaneringsskäl och samtidigt inser att åtgärden är ägnad att påverka priset har ett direkt uppsåt (se Straffansvarets gränser SOU 1996:185, del I sid. 85 ff.)

4 EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 4 (5) Ansvaret för utredning av insiderbrott m.m. Jag välkomnar utredningens förslag. Genom den föreslagna lösningen framgår gränsen mellan brottsutredning och tillsyn på ett tydligare sätt än idag och åklagarens roll stämmer bättre överens med vad som normalt gäller vid brottsutredningar. Ekobrottsmyndigheten har redan i dag ett väl utvecklat samarbete med Finansinspektionen och marknadsplatserna. Enligt min uppfattning medför den klara rollfördelningen mellan aktörerna som nu föreslås att förutsättningarna för samarbetet blir ännu bättre. Jag är därför övertygad om att samarbetet kan utvecklas ytterligare. Ett arbete med den inriktningen har för övrigt redan inletts. Den rollfördelning som föreslås innebär att en större krets av aktörer får en rapporteringsskyldighet beträffande transaktioner om det kan antas att de utgör insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan (12 i förslaget). Uppgiften kan säkert för några åtminstone i ett övergångsskede framstå som svår och något främmande. Jag vill i det sammanhanget framhålla att Ekobrottsmyndigheten har betydande erfarenheter av att utveckla ändamålsenliga rutiner för anmälningsförfarandet tillsammans med aktörer som har en skyldighet att anmäla brott. Som exempel kan nämnas RUBICON-projektet som avser konkursförvaltarnas skyldighet att anmäla brott enligt konkurslagen. Ett annat exempel är det samarbete som sker med revisorernas branschorganisationer FAR och SRS angående revisorernas anmälningsskyldighet enligt aktiebolagslagen. Mot den bakgrunden är jag förvissad om att väl fungerande anmälningsrutiner också kommer att kunna utvecklas på området marknadsmissbruk. Förslaget till lag om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument I 15 anges för vilka personer och för vilken tidsperiod handel med aktier i det egna bolaget är förbjuden. Jag har svårt att se varför kretsen begränsas till de personer som har insynsställning enligt 3 första stycket punkterna 1-3 och att den inte också omfattar personerna enligt punkterna 4 6. När det gäller den period då handel är förbjuden skulle jag föredra en annan lösning än den som utredningen föreslagit. Det torde nämligen inte vara ovanligt att del av den information som kommer att tas in i en delårsrapport finns framtagen tidigare än en månad före offentliggörandet. Det innebär att insynspersoner som handlar med aktier i det egna bolaget mer än en månad före det att delårsrapporten görs offentlig då inte sällan kan ha haft insiderinformation. I stället för ett förbud att handla en månad innan en ordinarie delårsrapport offentliggörs borde därför gälla att personerna i fråga endast får handla från och med dagen efter offentliggörandet av rapporten och en månad framåt. Med en sådan lösning hindras personerna på ett effektivt sätt från att utnyttja den eventuella insiderinformation som de kan ha innan delårsrapporten offentliggörs. Att de endast borde få handla från och med dagen efter

5 EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 5 (5) offentliggörandet beror på att övriga investerare bör få en reell möjlighet att reagera på informationen i delårsrapporten innan insynspersonerna börjar handla. Konsekvenser av förslagen Som konstaterats i betänkandet medför förslagen om de genomförs en ytterligare belastning på Ekobrottsmyndigheten. Redan nu är myndighetens resurser hårt ansträngda. Myndigheten bör därför tillföras medel för de utökade arbetsuppgifterna i den storleksordning som nämns i betänkandet. Utan ett sådant tillskott finns det inte några realistiska möjligheter för myndigheten att på ett effektivt och rättssäkert sätt hantera det ökade antal anmälningar som förslagen torde leda till. Jag ser nämligen för närvarande inte något utrymme för att omfördela resurser inom myndigheten utan att detta får allvarliga konsekvenser för övriga arbetsuppgifter som myndigheten har att utföra. Det pågår för närvarande ett omfattande utvecklingsarbete inom Ekobrottsmyndigheten. Arbetet är brett upplagt och avser bl.a. myndighetens arbetsformer organisation och inriktning. Det är ännu för tidigt för mig att ha någon slutlig uppfattning om hur myndigheten kommer att se ut i framtiden. Bekämpningen av marknadsmissbruk kommer dock att spela en viktig roll i den helhetslösning som jag eftersträvar. I avgörandet av detta ärende har deltagit undertecknad myndighetschef och chefsjuristen Roland Andersson, den sistnämnde föredragande. Gudrun Antemar Roland Andersson Kopia till Justitiedepartementet (Å-enheten) Riksåklagaren

Kursmanipulation. Carl Hagberg. Examensuppsats Juristprogrammet 30 högskolepoäng. Juridiska institutionen Handledare: Claes Beyer

Kursmanipulation. Carl Hagberg. Examensuppsats Juristprogrammet 30 högskolepoäng. Juridiska institutionen Handledare: Claes Beyer Kursmanipulation Carl Hagberg 2010 Examensuppsats Juristprogrammet 30 högskolepoäng Juridiska institutionen Handledare: Claes Beyer Manipulation is the art of advertising through the medium of the tape.

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR HANDELSRÄTT

UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR HANDELSRÄTT Skriftligt arbete, HANDELSRÄTT C, 10 poäng Borgenärsbrottens utformning Problematiken med obeståndsrekvisitet Ida Gerner Handledare: Stephan Alm Ht- 2003 UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR HANDELSRÄTT

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23 2007-07-17 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 07-3626-001 Finansmarknadsavdelningen Carina Heinlo 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (14) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Oaktsamt bedrägeri -En granskning av bidragsbrottslagen

Oaktsamt bedrägeri -En granskning av bidragsbrottslagen JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie Andersson Oaktsamt bedrägeri -En granskning av bidragsbrottslagen Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Helén Örnemark Hansen Straffrätt Vårterminen

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

Luckor i insiderlagstiftningen

Luckor i insiderlagstiftningen Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Examensarbete 20p Tillämpade studier vid jur.kand. programmet 2006-08-21 Ansvarig lärare: Rolf Dotevall Luckor i insiderlagstiftningen

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys YTTRANDE 1 (7) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys 1. Allmänt Hovrätten har i tidigare yttrande över betänkandet Brottmålsprocessen tillstyrkt

Läs mer

Stockholm den 28 november 2006

Stockholm den 28 november 2006 R-2006/1055 Stockholm den 28 november 2006 Till Jordbruksdepartementet Jo2006/2044/KO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 augusti 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Otillbörliga

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

Marknadsmissbruk. insiderbrott och kursmanipulation. Catarina af Sandeberg

Marknadsmissbruk. insiderbrott och kursmanipulation. Catarina af Sandeberg Marknadsmissbruk insiderbrott och kursmanipulation Catarina af Sandeberg Innehållsförteckning 1 INLEDANDE DEL...3 1.1 ALLMÄNT OM ÄMNET OCH DESS AVGRÄNSNING...3 1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH UTGÅNGSPUNKTER...5

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. egenmäktighet med barn

AK./. riksåklagaren ang. egenmäktighet med barn SVARSSKRIVELSE Sida 1 (8) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-09-20 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-03-22 B 311-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren

Läs mer

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas.

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas. Svarsskrivelse Sida 1 (16) Datum Rättsavdelningen 2012-04-25 ÅM 2012/0754 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-01-27 B 2535-11 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MA./.

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder mot fakturabedrägerier. Dir. 2014:12. Beslut vid regeringssammanträde den 6 februari 2014

Kommittédirektiv. Åtgärder mot fakturabedrägerier. Dir. 2014:12. Beslut vid regeringssammanträde den 6 februari 2014 Kommittédirektiv Åtgärder mot fakturabedrägerier Dir. 2014:12 Beslut vid regeringssammanträde den 6 februari 2014 Sammanfattning Fakturabedrägerier uppmärksammas allt mer som ett stort samhällsproblem.

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Investeringsbedrägeri. Rapport om arbetsmetodik och åtgärder

Investeringsbedrägeri. Rapport om arbetsmetodik och åtgärder Investeringsbedrägeri Rapport om arbetsmetodik och åtgärder RättsPM 2007:23 Utvecklingscentrum Stockholm Ekobrottsmyndigheten December 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 Vad är ett investeringsbedrägeri?...4

Läs mer

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 3 Tryck & Produktion: Edita 2006

Läs mer