Överklagande av hovrättsdom insiderbrott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överklagande av hovrättsdom insiderbrott"

Transkript

1 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 1 (11) Chefsåklagaren Lars Persson Ert ÅM 2007/0082 Er beteckning Högsta domstolen Box STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom insiderbrott Klagande Riksåklagaren Motparter 1. A Offentlig försvarare och ombud: Advokaten C 2. B Offentlig försvarare och ombud: Advokaten D Saken Insiderbrott Dom Svea hovrätts, avd. 9, dom den 20 december 2006 i mål B Yrkande Jag yrkar att Högsta domstolen med ändring av hovrättens dom dömer A och L för grovt insiderbrott till fängelse. Även om brotten inte rubriceras som grova yrkas att påföljden för var och en av dem bestäms till fängelse. Grunderna för överklagandet Mina utgångspunkter Jag accepterar hovrättens bevisvärdering och menar att följande är utrett i målet. Postadress Gatuadress Telefon Telefax Box 5553 Östermalmsgatan 87 C, 3 tr STOCKHOLM

2 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 2 (11) T AB var noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Verksamheten drevs i första hand i dotterbolaget T A AB. Tkoncernen hade under våren 2004 så allvarliga finansiella problem att det fanns risk för konkurs. I syfte att ta sig ur krisen genomfördes i juli 2004 en nyemission. A arbetade då som finansiell rådgivare hos ett fondkommissionsbolag som T AB engagerade för att kunna genomföra nyemissionen. L var en av de investerare som gick med i nyemissionen. A och L lärde känna varandra i samband med nyemissionen. Efter nyemissionen förbättrades koncernens ekonomiska läge något men under hösten 2004 fortsatte den negativa ekonomiska utvecklingen. Under första halvåret 2005 försämrades det ekonomiska läget ytterligare. Aktiekursen i T AB sjönk med början i februari 2005 från cirka 5.25 kronor till cirka 3.25 kronor i augusti A adjungerades till styrelsen i T AB den 11 februari 2005 och hade därmed ställning som insider i bolaget. Meningen var att A skulle stödja styrelsen som finansiell expert i frågor om hur bolaget skulle kunna få starkare finanser. L kände till att A arbetade med T AB och var insider i bolaget. Den 23 augusti 2005 hölls ett möte mellan företrädare för T AB, bl.a. A, och Handelsbanken med anledning av att banken meddelat att man hade för avsikt att säga upp fakturakrediterna i T A AB. Vid mötet förklarade företrädarna för T AB att för det fall banken sade upp krediterna skulle de bli tvungna att försätta båda T-bolagen i konkurs och stoppa börshandeln med T-aktien. Mötet utmynnade i att Handelsbanken vidhöll att de skulle säga upp fakturakrediterna. Efter mötet promenerade företrädarna för T AB från Handelsbankens kontor till ett advokatkontor, en sträcka på cirka 400 meter. Under denna promenad ringde A till L. Vid samtalet gjorde A uttalanden av innebörd att L borde sälja sina aktier i T AB. Ett par minuter efter samtalet från A ringer L upp en mäklare och uppdrar åt denne att sälja hans T-aktier. Under en knapp timmes tid ringer L upp mäklaren vid sju tillfällen och lyckas sälja samtliga de drygt aktier han innehade. Kursen för aktien låg från början på 3.24 kronor och hade när de sista aktierna avyttrades sjunkit till 2.85 kronor. Ls aktieförsäljning inbringade totalt kronor. Efter att företrädarna för T AB kommit fram till advokatkontoret ringde bolagets VD till börsen och handeln med T-aktien stoppades några minuter senare. L sålde sina sista aktier cirka fem minuter innan börsstoppet. Dagen efter mötet på Handelsbanken försattes båda T-bolagen i konkurs efter att de själva gett in konkursansökningar.

3 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 3 (11) Frågan om L skall dömas för insiderbrott Hovrättens bedömning och åklagarens alternativa yrkande Överklagandet aktualiserar frågan om L skall dömas enligt det alternativa yrkandet i den justerade gärningsbeskrivningen. Här påstås att L haft insiderinformation bestående i vetskap om att A genom sin relation till bolaget T AB haft insiderinformation om bolaget och att A med denna kunskap uppmanat L att sälja T-aktien. L har därefter uppsåtligen eller av oaktsamhet, vad avser insiderinformationen, på värdepappersmarknaden avyttrat sina aktier. Hovrättens uppfattning i aktuellt avseende var att den omständigheten att det är fråga om uttalanden av en person som har insiderinformation inte innebär någon lättnad med avseende på kravet att den information som denne för vidare skall avse vissa specifika förhållanden. Den som mottar en ren säljuppmaning från en person som han vet har insiderkunskaper kan således enligt hovrättens bedömning inte anses enbart genom detta ha fått del av insiderinformation i den mening som avses i 2 lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (2005:377) (marknadsmissbrukslagen). Den rättsliga regleringen Ekobrottsmyndigheten har i sitt yttrande över framställningen om överklagande lämnat en utförlig redogörelse för de rättsliga förutsättningarna. Jag kan i huvudsak ansluta mig till detta och bifogar Ekobrottsmyndighetens yttrande. Jag vill dock tillägga följande. Av propositionen till Marknadsmissbrukslagen framgår att marknadsmissbruksdirektivets definition av insiderinformation i stort sett motsvarar definitionen i det upphävda direktivet 89/592/EEG om samordning av föreskrifter insiderhandel (prop. 2004/05:142, s. 55). I propositionen till insiderlagen uttalades att i direktivet 89/592/EEG avsågs med insiderinformation sådan icke offentliggjord information av tillräckligt bestämd beskaffenhet beträffande värdepapper eller utgivare av värdepapper, som om den offentliggjordes sannolikt skulle väsentligt påverka priset på värdepapperen i fråga. Eftersom informationen måste vara tillräckligt bestämd angavs att t.ex. rykten inte omfattades av definitionen (prop. 1990/91:42, s. 36). I kommentaren till 1990 års insiderlag lämnades ett antal exempel på situationer där ansvar för insiderbrott aktualiserades. I ett av dessa exempel anges situationen vara sådan att det under ett bolags bokslutsarbete står klart att årets resultat kommer att bli avsevärt mycket sämre än vad som tidigare redovisats som prognos. Det beslutas att detta förhållande skall kommenteras i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen. En sekreterare får i uppdrag att skriva ut berättelsen. När hon är i färd med detta ringer hennes son som äger aktier i bola-

4 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 4 (11) get. Sekreteraren berättar för sonen att hon sitter och skriver på förvaltningsberättelsen och hur dåligt det går för bolaget. Sonen förstår vad detta kommer att innebära och säljer sina aktier i bolaget. Enligt författarna är sonen i en sådan situation tipsmottagare enligt dåvarande 4 tredje stycket och skall dömas för uppsåtligt insiderbrott (se Afrell m.fl., Insiderlagen en lagkommentar, 1991, s. 67 f). Sonen ansågs således genom moderns uttalande ha fått insiderinformation. I kommentaren till marknadsmissbrukslagen uttalas angående rådgivningsförbudet i 2 första stycket andra meningen att med råd avses sakligt förankrad vägledning som någon lämnar till en annan person för att denne skall kunna bedöma det lämpliga i att förvärva eller avyttra sådana finansiella instrument som insiderinformationen rör. I allmänhet torde rådgivning ha en individuell snarare än kollektiv prägel och vara avpassad efter mottagarens förutsättningar att ta till sig och förstå rådets innebörd. Rådgivning anges kunna vara såväl professionell som privat. I anslutning till detta uttalas följande (Samuelsson m.fl., Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet En kommentar, 2005, s. 226). I de fall rådgivaren samtidigt som han lämnar rådet delger uppgiftsmottagaren insiderinformation, kommer uppgiftsmottagaren att bryta mot handelsförbudet om han följer rådet, eftersom han eller hon då handlar på insiderinformation som vederbörande fått. I ett sådant fall gör sig följaktligen både rådgivaren och uppgiftsmottagaren skyldiga till insiderbrott. I kommentaren uttalas vidare följande beträffande rådgivningsförbudet i den del detta avser tipsgivning (a.a. s. 228). Är förhållandena sådana att den som ger ett tips baserat på kunskap om insiderinformation, men utan att samtidigt delge tipsmottagaren insiderinformationen, bör bestämmelsen rimligtvis tolkas så att den som föranleds till handel inte gör sig skyldig till uppsåtligt insiderbrott. Det kan nämligen inte hävdas att vederbörande handlat med stöd av insiderinformation. Dessa uttalanden skulle kunna tolkas på ett sådant sätt att uppgiftsmottagaren i en situation som den i målet aktuella inte kan anses ha fått insiderinformation. Uttalandena är emellertid mycket allmänt hållna, det framgår t.ex. inte om den som lämnar rådet eller tipset själv är insider i bolaget eller vad uppgiftsmottagaren sedan tidigare har för kunskaper om uppgiftslämnaren och det bolag som tipset avser. Enligt min uppfattning går det inte att dra några säkra slutsatser om vilken uppfattning författarna skulle ha om de ställts inför den nu aktuella situationen.

5 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 5 (11) Min bedömning I likhet med Ekobrottsmyndigheten anser jag att bedömningen av om L fått insiderinformation i den mening som avses i 1 1 marknadsmissbrukslagen måste grundas på att As uttalande sätts in i sitt sammanhang varvid samtliga omständigheter kring uttalandet beaktas. Vid en sådan bedömning är det av betydelse vilken insyn uppgiftslämnaren har i bolaget och vad uppgiftsmottagaren känner till om detta. Vidare skall beaktas hur den ekonomiska situationen i bolaget är och hur insatt uppgiftsmottagaren är i detta avseende. Även uppgiftsmottagarens allmänna kunskap och erfarenhet av handel på värdepappersmarknaden bör vägas in vid bedömningen. A och L känner varandra och har umgåtts familjevis. Under T- koncernens ekonomiska kris våren och sommaren 2004 hade de kontakt med varandra i samband med nyemissionen. A arbetade med nyemissionen på uppdrag av T AB. L var en av de investerare som gick in och förvärvade aktier vid nyemissionen. A adjungerades sedan till styrelsen i T AB för att utgöra ett stöd för styrelsen som finansiell expert i frågor om hur bolaget skulle kunna få starkare finanser. L kände till att A arbetade med T AB och var insider i bolaget. L kände vidare till att T AB hade svåra ekonomiska problem och att börskursen för bolagets aktie hade gått ned kraftigt under Innebörden av As uttalande att L borde sälja sina aktier skall bedömas med beaktande av samtliga nämnda omständigheter. Med hänsyn till As insyn i och roll i bolaget och Ls kännedom om T-koncernens ekonomiska problem får uttalandet enligt min mening anses ha inneburit att L fått information om att det fanns icke offentliggjorda eller inte allmänt kända negativa uppgifter om bolaget som var ägnade att väsentligt påverka priset på bolagets aktie. Det kan rimligen inte krävas att informationen innefattar exakt vad som inträffat i bolaget. Uppmaningen att sälja aktierna kom från en person med direkt insyn i bolaget varför det inte var fråga om ett rykte eller andra osäkra uppgifter. As uttalande är enligt min mening av sådan specifik natur som krävs för att det skall rymmas under marknadsmissbrukslagens tillämpningsområde. För övrigt så kan, med hänsyn till den omedelbara och frenetiska aktivitet som As uttalande utlöste, ingen tvekan råda om att L själv ansett sig ha fått insiderinformation. I sammanhanget kan också en jämförelse göras med det exempel från kommentaren till insiderlagen som redovisats i det föregående. Enligt kommentaren utgör ett uttalande om hur dåligt det går för bolaget insiderinformation. Konstateras kan att inte heller i det fallet innefattade uttalandet något om de närmare omständigheterna kring bolagets ekonomiska situation. Innebörden av en uppmaning att sälja aktier och en upplysning om att det går dåligt för bolaget torde, om de

6 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 6 (11) kommer från en källa med direkt insyn i bolaget, generellt sett vara i stort densamma. I det nu aktuella fallet torde dock en säljuppmaning innebära en än tydligare signal om att något allvarligt inträffat i bolaget eftersom den får anses innebära en värdering av en väl insatt och kunnig person. Om hovrättens tolkning är riktig skulle det innebära att uppgiftslämnaren kan styra den information han lämnar så att uppgiftsmottagaren kan kringgå lagen på ett sätt som lagstiftaren rimligtvis inte kan ha förutsett. En sådan tolkning öppnar vidare för andra kringgåendeåtgärder. Hur skulle t.ex. den rättsliga bedömningen ha utfallit om A i stället för att uppmana L att sälja sina aktier hade lämnat andra, mycket negativa, väl preciserade, men helt osanna uppgifter om bolagets ekonomiska situation. I en sådan situation är det inte ens helt givet att A vid en snäv tolkning skulle ha ansetts ha med råd eller på annat sätt föranlett L att avyttra sina aktier. Vidare skulle L inte heller i det fallet anses ha fått insiderinformation. Detta tankeexperiment visar enligt min uppfattning att de uttalanden som görs måste sättas in i sitt sammanhang vid en bedömning av om fråga är om insiderinformation i marknadsmissbrukslagens mening. Slutligen bör frågan ställas om inte det förhållandet att en person med den insyn och roll i ett bolag som A hade i T AB anser att den ekonomiska situationen i bolaget är sådan att han uppmanat aktieägare att sälja sina aktier i sig kan anses utgöra insiderinformation. Om L hade berättat om det inträffade för en tredje person som i sin tur hade sålt sina aktier borde den lämnade informationen, som avser faktiska förhållanden, vara tillräckligt specifik för att denne skulle anses ha fått insiderinformation. Enligt min uppfattning bör samma synsätt kunna anläggas även när det gäller As uttalande till L. Avslutningsvis bör nämnas att jag inte heller kan se att legalitetsskäl skulle hindra att den tolkning av begreppet insiderinformation som jag vill göra gällande anses förenlig med bestämmelsens ordalydelse. Rubriceringsfrågan Den rättsliga regleringen och praxis Enligt 2 andra stycket andra meningen marknadsmissbrukslagen skall, om brottet med hänsyn till affärens omfattning och övriga omständigheter är grovt, dömas för grovt insiderbrott. I kommentaren till marknadsmissbrukslagen uttalas att vid bedömningen av vad som skall anses vara grovt brott skall, utöver affärens omfattning, den vinst eller förlustbegränsning som gjorts genom affären beaktas. Vidare kan den icke offentliggjorda informationen vara av sådan art att den erfarenhetsmässigt medför mycket stora kursänd-

7 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 7 (11) ringar. I sådant fall behöver den genomförda affären inte vara av särskilt stor omfattning för brottet skall anses som grovt. Vidare konstateras att det i förarbetena inte har uttalats några riktmärken avseende vilka beloppsnivåer för vinsten eller den uteblivna förlusten som bör gälla för gränsdragningen mellan normalbrott och grovt brott. Den uppfattningen har dock framförts att jämförelser kan göras med de bedömningar som görs vid övriga förmögenhetsbrott. Slutligen uttalas att förfaringssättet vid genomförandet av en otillåten affär kan göra att brottet blir att anse som grovt. Sådana graverande omständigheter kan utgöras av att olika former av fördröjning av offentliggörandet av information för att kursläget dessförinnan skall kunna utnyttjas för otillåten handel (a.a., s. 230). I sammanhanget bör noteras att bedrägerier som avser fem basbelopp i praxis normalt anses som grovt brott (jfr Brottsbalken En kommentar på Internet, 9 kap 3, prop. 1975/76:42 s. 10 och 23 samt SOU 1983:50 s. 214). I kommentaren till marknadsmissbrukslagen uttalas när det gäller det ringa brottet insiderförseelse att bl.a. gärningspersonens ställning skall beaktas. Detta får förmodas innebära att det finns skäl att göra en strängare bedömning ju högre ställning gärningspersonen har (a.a., s. 229 f). I NJA 1994 s. 404 fann Högsta domstolen vid en helhetsbedömning av gärningen att denna, trots att den avsåg betydande värden, inte var att betrakta som grovt brott. Omständigheterna i det fallet var dock enligt min mening sådana att domen inte ger någon ledning för bedömningen av rubriceringsfrågan i det nu aktuella målet. Min bedömning Ls försäljning av aktierna inbringade kronor. Om han inte sålt aktierna hade de, i och med att bolaget försattes i konkurs, blivit värdelösa. Det aktuella beloppet överstiger med bred marginal fem basbelopp vilket talar för att As och Ls brott skall bedömas som grova. I samma riktning talar As ställning i bolaget som ju innebar att han skulle stödja styrelsen som finansiell expert i frågor om hur bolaget skulle kunna få starkare finanser. De personer som köpte de aktier som L sålde förvärvade något som i princip omedelbart blev värdelöst. De pengar dessa människor investerade i T-aktier var således direkt bortkastade. Vidare är den information A hade, att banken sagt upp bolagets krediter och att handeln med bolagets aktier snart skulle stoppas, av sådan art att den erfarenhetsmässigt medför mycket stora kursändringar. A ringde L en kort tid innan börsstoppet vilket möjliggjorde dennes försäljning av aktier-

8 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 8 (11) na. Samtliga dessa omständigheter talar starkt för att As och Ls brott skall bedömas som grova. Vid en helhetsbedömning anser jag att såväl A som L skall dömas för grovt insiderbrott. Påföljdsfrågan Den rättsliga regleringen och praxis Straffskalan för grovt insiderbrott innefattar fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Enligt 30 kap. 4 första stycket brottsbalken skall rätten vid påföljdsvalet fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Enligt samma paragrafs andra stycke får rätten som skäl för fängelse bl.a. beakta brottets straffvärde och art. I förarbetena till 1989 års påföljdsreform uttalades, med anknytning till gällande praxis, att vissa brott anses motivera fängelse trots att de inte har ett särskilt högt straffvärde. Det angavs röra sig om brott som av främst allmänpreventiva skäl normalt skall anses medföra ett kort fängelsestraff (se prop. 1987/88:120, s. 100). I NJA 2002 s. 32 uttalades att det i första hand anses ankomma på lagstiftaren att i samband med ny lagstiftning uttala sig om viss brottslighet är av sådan art att de normalt skall förskylla fängelse. Högsta domstolen ansåg det emellertid i viss utsträckning vara ofrånkomligt att domstolarna tar ställning till frågan oberoende av om lagstiftaren uttalat sig om frågan. I NJA 1992 s. 191 anförde Högsta domstolen att omständigheter som att brottsligheten är svår att förebygga och upptäcka otvivelaktigt bör kunna beaktas vid bedömningen av om ett visst brott skall anses vara av den arten att påföljden bör bestämmas till fängelse även när detta inte är påkallat av brottets straffvärde. Det kan därför enligt Högsta domstolen hävdas att allmänpreventiva hänsyn väger tungt i sådana fall då den enskilde på grund av kontrollsvårigheter har särskilt stor möjlighet att göra ekonomiska vinster på annans bekostnad genom falska uppgifter och frestelsen till missbruk därför kan vara speciellt stark. Svea hovrätt uttalade i det s.k. Pinkertonmålet (avd. 8, dom den 20 juni 2002 i mål B ) att grovt insiderbrott får anses vara ett brott av sådan art att det föreligger en presumtion för att bestämma påföljden till fängelse.

9 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 9 (11) Min bedömning Jag hävdar inte att de brott A respektive L gjort sig skyldiga till har ett så högt straffvärde att det av den anledningen föreligger en presumtion för fängelse. Däremot anser jag i likhet med Ekobrottsmyndigheten att såväl grovt insiderbrott som brott av normalgraden skall anses som ett brott av sådan art att påföljden normalt skall bestämmas till fängelse. I Ekobrottsmyndighetens yttrande konstateras att allmänhetens förtroende för de finansiella marknaderna är en grundläggande förutsättning för ett väl fungerande samhälle och att insiderbrottsligheten innebär en allvarlig fara för att allmänhetens förtroende i aktuellt avseende skadas. Vidare redovisas att statsmakterna på senare tid skärpt synen på insiderbrottsligheten. Ekobrottsmyndigheten uttalar också att insiderbrotten är en sådan brottstyp som är svår att förebygga och upptäcka samt att den enskilde på grund av kontrollsvårigheter och låg upptäcktsrisk har särskilt stor möjlighet att göra vinster på andras bekostnad. Mot bakgrund av det anförda anser Ekobrottsmyndigheten att insiderbrott skall anses som ett brott av sådan art att fängelse normalt skall följa på gärningen. Jag delar Ekobrottsmyndighetens uppfattning i denna fråga och får hänvisa till myndighetens yttrande. Varken karaktären hos de aktuella gärningarna eller de tilltalades personliga förhållanden ger enligt min uppfattning anledning att frångå normalpåföljden. Såväl A som L bör därför dömas till fängelse. Frågan om prövningstillstånd Allmänt Hovrätternas avgöranden inom ekobrottsområdet får en stor spridning och åberopas ofta i andra processer. Detta gäller inte minst domar avseende insiderbrott eftersom oegentligheter på finansmarknaderna ofta får stor uppmärksamhet i media. Sådana domars prejudicerande betydelse kan i vissa fall vara stor. Det finns därför alltid en risk för att även hovrättsdomar som är svåra att förena med förarbeten och tidigare rättspraxis får genomslag. Marknadsmissbrukslagen trädde i kraft den 1 juli De ändringar som skedde i förhållande till vad som gällde enligt 2000 års insiderstrafflag innebar bl.a. att straffansvaret för insiderbrott utvidgades. Enligt uppgift från Ekobrottsmyndigheten ökar antalet anmälningar om insiderbrott. Under 2006 har en mycket tydlig ökning skett jämfört med antalet anmälningar under Med hänsyn till att fråga är om ny lagstiftning och att antalet anmälningar ökar finns det enligt min upp-

10 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 10 (11) fattning generellt sett ett behov av vägledande uttalanden från Högsta domstolen beträffande tillämpningen av marknadsmissbrukslagen. Omständigheterna i målet är enligt min uppfattning väl utredda och bevisläget tydligt varför målet synes väl lämpat för en prövning i Högsta domstolen. Frågan om L skall dömas för insiderbrott När det gäller frågan om vad som avses med insiderinformation enligt 1 1 marknadsmissbrukslagen anser jag att hovrättens tolkning, om den får genomslag i rättstillämpningen, skulle innebära att uppgiftslämnaren kan styra den information han lämnar så att uppgiftsmottagaren kan kringgå lagen på ett sätt som lagstiftaren rimligtvis inte kan ha förutsett. En sådan situation vore enligt min uppfattning olycklig och skulle kunna skada allmänhetens förtroende för såväl brottsbekämpningen som spelreglerna på finansmarknaderna i stort. Vidare torde omständigheterna i målet inte vara ovanliga varför den aktuella frågan har praktisk betydelse för de åklagare och domare som handlägger mål om insiderbrott. Med hänsyn till det anförda anser jag att ett uttalande från Högsta domstolen avseende tolkningen av vad som avses med insiderinformation skulle vara av vikt till ledning av rättstillämpningen. Rubriceringsfrågan Högsta domstolen har, utöver de i det föregående redovisade uttalandena i NJA 1994 s. 404, inte prövat frågan om gränsdragningen mellan grovt insiderbrott och brott av normalgraden. Med hänsyn bl.a. till att antalet anmälningar om insiderbrott ökar anser jag att det finns ett tydligt praktiskt behov av vägledande uttalanden när det gäller denna fråga. Det kan bl.a. finnas skäl att klarlägga rättsläget avseende eventuella riktmärken för beloppsnivåer för vinsten eller den uteblivna förlusten som bör gälla för gränsdragningen mellan normalbrott och grovt brott. Vidare skulle det vara värdefullt att få klarlagt vilken betydelse som skall tillmätas följande omständigheter. De personer som köpt de aktier som varit föremål för en otillåten försäljning gör en totalförlust Den icke offentliggjorda informationen medför erfarenhetsmässigt stora kursändringar Den tilltalades ställning i bolaget

11 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 11 (11) Förfaringssättet vid genomförandet av den otillåtna affären Påföljdsfrågan Med hänsyn till statsmakternas skärpta syn på insiderbrottet och till att antalet anmälningar om sådana brott ökar finns det enligt min mening skäl för meddelande av prejudikatdispens även när det gäller frågan om grovt insiderbrott respektive brott av normalgraden skall anses som brott av sådan art att fängelse normalt skall följa på gärningen. Bevisning Jag ber att få återkomma med bevisuppgift för det fall Högsta domstolen skulle komma att meddela prövningstillstånd i målet. Fredrik Wersäll Lars Persson Kopia till: Ekobrottsmyndigheten, Rättsenheten (EBM B-2007/0013) Ekobrottsmyndigheten, 6:e kammaren i Stockholm (C )

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2014 B 1296-14 KLAGANDE COC Ombud och offentlig försvarare: Advokat JR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott Klagande Riksåklagaren Motparter 1.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2008 B 301-08 KLAGANDE FS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JÅ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2016 B 3667-15 KLAGANDE ETK Ombud och offentlig försvarare: Advokat GF MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom Förskingring

Överklagande av hovrättsdom Förskingring Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2014-02-26 ÅM 2014/1525 Byråchefen My Hedström Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom Förskingring Klagande Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-10-19 ÅM 2011/6481 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 juni 2013 B 2360-12 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat KS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2016 B 2095-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART SS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PA SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Överklagande Sida 1 (6) Datum 2016-03-23 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2007-05-25 Ert ÅM 2007/1729 Er beteckning B 5251-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HK./. Riksåklagaren angående grovt

Läs mer

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2016-02-12 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-01-29 B 165-16 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CC./. riksåklagaren ang. misshandel

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09)

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09) Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2011-08-22 ÅM 2011/3102 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 3775-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HS./. riksåklagaren angående grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 januari 2013 B 380-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART S B Ombud och offentlig försvarare: Advokat R B SAKEN

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt ÖVERKLAGANDE Sida 1 (7) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren Motpart A Ombud:

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande Rättsavdelningen Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2015-11-03 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 mars 2009 B 3843-08 KLAGANDE YAM Ombud och offentlig försvarare: Advokat PO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån

Läs mer

N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

N./. Riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1857-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 december 2014 B 6273-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MB Ombud och offentlig försvarare: Advokat ML SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 B 1041-14 KLAGANDE M L Ombud och offentlig försvarare: Advokat P S MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m. Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-03-08 ÅM 2012/1639 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Läs mer

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-12-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-07-03 B 1000-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. (Göta

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 5060-08 KLAGANDE DI Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån ÖVERKLAGADE

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum 2015-02-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm OK./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri medelst

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd)

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd) Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2016-07-07 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd) Klagande Riksåklagaren Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 november 2015 B 410-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. LV Ombud och offentlig försvarare: Advokat DH 2.

Läs mer

Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april Promemoria

Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april Promemoria Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april 2006 Promemoria RättsPM 2006:11 Brottmålsavdelningen Utvecklingscentrum Göteborg Maj 2006 HD:s dom den 11 april 2006 i mål B 154-06

Läs mer

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14)

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14) Svarsskrivelse Sida 1 (7) 2015-02-26 Ert datum Er beteckning Verksjurist Roger Waldenström 2014-11-19 B 3480-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM Mål nr

REGERINGSRÄTTENS DOM Mål nr 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 30 oktober 2008 KLAGANDE Länsstyrelsen i Stockholms län Företagsenheten Box 22067 104 22 Stockholm MOTPART AA Ombud: Jur. kand. Jonas Tamm Sju Advokater

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-01-16 ÅM 2012/0164 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-02-24 ÅM 2014/0552 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-01-21 B 399-14 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm IJ./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-28 ÅM 2015/2727 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom missbruk

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 1000-14 KLAGANDE M R Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-O M MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m.

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m. ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson 2006-10-27 Ert ÅM 2006/5088 Er beteckning 2006-09-25 B 2946-06 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 december 2011 Ö 3950-11 KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga 2. MS med firma MS

Läs mer

Två HD-domar om ungdomstjänst

Två HD-domar om ungdomstjänst Två HD-domar om ungdomstjänst RättsPM 2007:18 Brottmålsavdelning December 2007 Två HD-domar om ungdomstjänst Högsta domstolen har nyligen meddelat två domar som gäller tillämpningen av påföljden ungdomstjänst.

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom brott mot varumärkeslagen

Överklagande av en hovrättsdom brott mot varumärkeslagen Överklagande Sida 1 (10) Datum Rättsavdelningen 2013-11-05 ÅM 2013/7861 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom brott mot varumärkeslagen Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 19 oktober 2005 Mål nr B 4379-04 ÖMSOM KLAGANDE OCH MOTPART 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. BR Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2011-01-1 4 ÅM 2011/0283 Överåklagare Nils Rekke Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 september 2009 KLAGANDE Rottneros AB, 556013-5872 Ombud: Advokat Odd Swarting Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm MOTPART Finansinspektionen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 maj 2007 B 694-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART PO Ombud och offentlig försvarare: Advokat HA SAKEN Missbruk

Läs mer

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69) EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 1 (5) Chefsjurist Roland Andersson 2004-10-19 Ert 900 2004/0302 Er beteckning 2004-07-07 Fi2004/3176 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 april 2011 B 2883-09 KLAGANDE AE Ombud och offentlig försvarare: Advokat SR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rattfylleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2007 B 4554-06 KLAGANDE DM Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 april 2005 Ö 3463-04 KLAGANDE YC Ombud: advokaten GR MOTPARTER 1. WS 2. KLS 3. KCS Ombud för samtliga: jur. kand. PH SAKEN Återförvisning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 juni 2016 B 5276-14 KLAGANDE WE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvidgat

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 januari 2012 B 5566-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART CLR SAKEN Snatteri ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-04-11 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-03-28 B 567-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OS./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2012 B 3673-10 KLAGANDE 1. ALN Ombud och offentlig försvarare: Advokat MR 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE 3. BS

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2015 B 224-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART JH Ombud och offentlig försvarare: Advokat UR SAKEN Narkotikasmuggling

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Skärpta straff för allvarliga

Läs mer

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom.

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-01-10 ÅM 2012/8372 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost (010-5625026) 2012-12-06 B 2360-12 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 maj 2017 B 4368-16 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FA SAKEN Narkotikabrott, ringa brott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 september 2009 B 5097-08 KLAGANDE CM Ombud och offentlig försvarare: Advokat HB MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/2036 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 1215-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PÖ./. riksåklagaren

Läs mer