Överklagande av hovrättsdom insiderbrott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överklagande av hovrättsdom insiderbrott"

Transkript

1 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 1 (11) Chefsåklagaren Lars Persson Ert ÅM 2007/0082 Er beteckning Högsta domstolen Box STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom insiderbrott Klagande Riksåklagaren Motparter 1. A Offentlig försvarare och ombud: Advokaten C 2. B Offentlig försvarare och ombud: Advokaten D Saken Insiderbrott Dom Svea hovrätts, avd. 9, dom den 20 december 2006 i mål B Yrkande Jag yrkar att Högsta domstolen med ändring av hovrättens dom dömer A och L för grovt insiderbrott till fängelse. Även om brotten inte rubriceras som grova yrkas att påföljden för var och en av dem bestäms till fängelse. Grunderna för överklagandet Mina utgångspunkter Jag accepterar hovrättens bevisvärdering och menar att följande är utrett i målet. Postadress Gatuadress Telefon Telefax Box 5553 Östermalmsgatan 87 C, 3 tr STOCKHOLM

2 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 2 (11) T AB var noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Verksamheten drevs i första hand i dotterbolaget T A AB. Tkoncernen hade under våren 2004 så allvarliga finansiella problem att det fanns risk för konkurs. I syfte att ta sig ur krisen genomfördes i juli 2004 en nyemission. A arbetade då som finansiell rådgivare hos ett fondkommissionsbolag som T AB engagerade för att kunna genomföra nyemissionen. L var en av de investerare som gick med i nyemissionen. A och L lärde känna varandra i samband med nyemissionen. Efter nyemissionen förbättrades koncernens ekonomiska läge något men under hösten 2004 fortsatte den negativa ekonomiska utvecklingen. Under första halvåret 2005 försämrades det ekonomiska läget ytterligare. Aktiekursen i T AB sjönk med början i februari 2005 från cirka 5.25 kronor till cirka 3.25 kronor i augusti A adjungerades till styrelsen i T AB den 11 februari 2005 och hade därmed ställning som insider i bolaget. Meningen var att A skulle stödja styrelsen som finansiell expert i frågor om hur bolaget skulle kunna få starkare finanser. L kände till att A arbetade med T AB och var insider i bolaget. Den 23 augusti 2005 hölls ett möte mellan företrädare för T AB, bl.a. A, och Handelsbanken med anledning av att banken meddelat att man hade för avsikt att säga upp fakturakrediterna i T A AB. Vid mötet förklarade företrädarna för T AB att för det fall banken sade upp krediterna skulle de bli tvungna att försätta båda T-bolagen i konkurs och stoppa börshandeln med T-aktien. Mötet utmynnade i att Handelsbanken vidhöll att de skulle säga upp fakturakrediterna. Efter mötet promenerade företrädarna för T AB från Handelsbankens kontor till ett advokatkontor, en sträcka på cirka 400 meter. Under denna promenad ringde A till L. Vid samtalet gjorde A uttalanden av innebörd att L borde sälja sina aktier i T AB. Ett par minuter efter samtalet från A ringer L upp en mäklare och uppdrar åt denne att sälja hans T-aktier. Under en knapp timmes tid ringer L upp mäklaren vid sju tillfällen och lyckas sälja samtliga de drygt aktier han innehade. Kursen för aktien låg från början på 3.24 kronor och hade när de sista aktierna avyttrades sjunkit till 2.85 kronor. Ls aktieförsäljning inbringade totalt kronor. Efter att företrädarna för T AB kommit fram till advokatkontoret ringde bolagets VD till börsen och handeln med T-aktien stoppades några minuter senare. L sålde sina sista aktier cirka fem minuter innan börsstoppet. Dagen efter mötet på Handelsbanken försattes båda T-bolagen i konkurs efter att de själva gett in konkursansökningar.

3 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 3 (11) Frågan om L skall dömas för insiderbrott Hovrättens bedömning och åklagarens alternativa yrkande Överklagandet aktualiserar frågan om L skall dömas enligt det alternativa yrkandet i den justerade gärningsbeskrivningen. Här påstås att L haft insiderinformation bestående i vetskap om att A genom sin relation till bolaget T AB haft insiderinformation om bolaget och att A med denna kunskap uppmanat L att sälja T-aktien. L har därefter uppsåtligen eller av oaktsamhet, vad avser insiderinformationen, på värdepappersmarknaden avyttrat sina aktier. Hovrättens uppfattning i aktuellt avseende var att den omständigheten att det är fråga om uttalanden av en person som har insiderinformation inte innebär någon lättnad med avseende på kravet att den information som denne för vidare skall avse vissa specifika förhållanden. Den som mottar en ren säljuppmaning från en person som han vet har insiderkunskaper kan således enligt hovrättens bedömning inte anses enbart genom detta ha fått del av insiderinformation i den mening som avses i 2 lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (2005:377) (marknadsmissbrukslagen). Den rättsliga regleringen Ekobrottsmyndigheten har i sitt yttrande över framställningen om överklagande lämnat en utförlig redogörelse för de rättsliga förutsättningarna. Jag kan i huvudsak ansluta mig till detta och bifogar Ekobrottsmyndighetens yttrande. Jag vill dock tillägga följande. Av propositionen till Marknadsmissbrukslagen framgår att marknadsmissbruksdirektivets definition av insiderinformation i stort sett motsvarar definitionen i det upphävda direktivet 89/592/EEG om samordning av föreskrifter insiderhandel (prop. 2004/05:142, s. 55). I propositionen till insiderlagen uttalades att i direktivet 89/592/EEG avsågs med insiderinformation sådan icke offentliggjord information av tillräckligt bestämd beskaffenhet beträffande värdepapper eller utgivare av värdepapper, som om den offentliggjordes sannolikt skulle väsentligt påverka priset på värdepapperen i fråga. Eftersom informationen måste vara tillräckligt bestämd angavs att t.ex. rykten inte omfattades av definitionen (prop. 1990/91:42, s. 36). I kommentaren till 1990 års insiderlag lämnades ett antal exempel på situationer där ansvar för insiderbrott aktualiserades. I ett av dessa exempel anges situationen vara sådan att det under ett bolags bokslutsarbete står klart att årets resultat kommer att bli avsevärt mycket sämre än vad som tidigare redovisats som prognos. Det beslutas att detta förhållande skall kommenteras i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen. En sekreterare får i uppdrag att skriva ut berättelsen. När hon är i färd med detta ringer hennes son som äger aktier i bola-

4 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 4 (11) get. Sekreteraren berättar för sonen att hon sitter och skriver på förvaltningsberättelsen och hur dåligt det går för bolaget. Sonen förstår vad detta kommer att innebära och säljer sina aktier i bolaget. Enligt författarna är sonen i en sådan situation tipsmottagare enligt dåvarande 4 tredje stycket och skall dömas för uppsåtligt insiderbrott (se Afrell m.fl., Insiderlagen en lagkommentar, 1991, s. 67 f). Sonen ansågs således genom moderns uttalande ha fått insiderinformation. I kommentaren till marknadsmissbrukslagen uttalas angående rådgivningsförbudet i 2 första stycket andra meningen att med råd avses sakligt förankrad vägledning som någon lämnar till en annan person för att denne skall kunna bedöma det lämpliga i att förvärva eller avyttra sådana finansiella instrument som insiderinformationen rör. I allmänhet torde rådgivning ha en individuell snarare än kollektiv prägel och vara avpassad efter mottagarens förutsättningar att ta till sig och förstå rådets innebörd. Rådgivning anges kunna vara såväl professionell som privat. I anslutning till detta uttalas följande (Samuelsson m.fl., Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet En kommentar, 2005, s. 226). I de fall rådgivaren samtidigt som han lämnar rådet delger uppgiftsmottagaren insiderinformation, kommer uppgiftsmottagaren att bryta mot handelsförbudet om han följer rådet, eftersom han eller hon då handlar på insiderinformation som vederbörande fått. I ett sådant fall gör sig följaktligen både rådgivaren och uppgiftsmottagaren skyldiga till insiderbrott. I kommentaren uttalas vidare följande beträffande rådgivningsförbudet i den del detta avser tipsgivning (a.a. s. 228). Är förhållandena sådana att den som ger ett tips baserat på kunskap om insiderinformation, men utan att samtidigt delge tipsmottagaren insiderinformationen, bör bestämmelsen rimligtvis tolkas så att den som föranleds till handel inte gör sig skyldig till uppsåtligt insiderbrott. Det kan nämligen inte hävdas att vederbörande handlat med stöd av insiderinformation. Dessa uttalanden skulle kunna tolkas på ett sådant sätt att uppgiftsmottagaren i en situation som den i målet aktuella inte kan anses ha fått insiderinformation. Uttalandena är emellertid mycket allmänt hållna, det framgår t.ex. inte om den som lämnar rådet eller tipset själv är insider i bolaget eller vad uppgiftsmottagaren sedan tidigare har för kunskaper om uppgiftslämnaren och det bolag som tipset avser. Enligt min uppfattning går det inte att dra några säkra slutsatser om vilken uppfattning författarna skulle ha om de ställts inför den nu aktuella situationen.

5 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 5 (11) Min bedömning I likhet med Ekobrottsmyndigheten anser jag att bedömningen av om L fått insiderinformation i den mening som avses i 1 1 marknadsmissbrukslagen måste grundas på att As uttalande sätts in i sitt sammanhang varvid samtliga omständigheter kring uttalandet beaktas. Vid en sådan bedömning är det av betydelse vilken insyn uppgiftslämnaren har i bolaget och vad uppgiftsmottagaren känner till om detta. Vidare skall beaktas hur den ekonomiska situationen i bolaget är och hur insatt uppgiftsmottagaren är i detta avseende. Även uppgiftsmottagarens allmänna kunskap och erfarenhet av handel på värdepappersmarknaden bör vägas in vid bedömningen. A och L känner varandra och har umgåtts familjevis. Under T- koncernens ekonomiska kris våren och sommaren 2004 hade de kontakt med varandra i samband med nyemissionen. A arbetade med nyemissionen på uppdrag av T AB. L var en av de investerare som gick in och förvärvade aktier vid nyemissionen. A adjungerades sedan till styrelsen i T AB för att utgöra ett stöd för styrelsen som finansiell expert i frågor om hur bolaget skulle kunna få starkare finanser. L kände till att A arbetade med T AB och var insider i bolaget. L kände vidare till att T AB hade svåra ekonomiska problem och att börskursen för bolagets aktie hade gått ned kraftigt under Innebörden av As uttalande att L borde sälja sina aktier skall bedömas med beaktande av samtliga nämnda omständigheter. Med hänsyn till As insyn i och roll i bolaget och Ls kännedom om T-koncernens ekonomiska problem får uttalandet enligt min mening anses ha inneburit att L fått information om att det fanns icke offentliggjorda eller inte allmänt kända negativa uppgifter om bolaget som var ägnade att väsentligt påverka priset på bolagets aktie. Det kan rimligen inte krävas att informationen innefattar exakt vad som inträffat i bolaget. Uppmaningen att sälja aktierna kom från en person med direkt insyn i bolaget varför det inte var fråga om ett rykte eller andra osäkra uppgifter. As uttalande är enligt min mening av sådan specifik natur som krävs för att det skall rymmas under marknadsmissbrukslagens tillämpningsområde. För övrigt så kan, med hänsyn till den omedelbara och frenetiska aktivitet som As uttalande utlöste, ingen tvekan råda om att L själv ansett sig ha fått insiderinformation. I sammanhanget kan också en jämförelse göras med det exempel från kommentaren till insiderlagen som redovisats i det föregående. Enligt kommentaren utgör ett uttalande om hur dåligt det går för bolaget insiderinformation. Konstateras kan att inte heller i det fallet innefattade uttalandet något om de närmare omständigheterna kring bolagets ekonomiska situation. Innebörden av en uppmaning att sälja aktier och en upplysning om att det går dåligt för bolaget torde, om de

6 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 6 (11) kommer från en källa med direkt insyn i bolaget, generellt sett vara i stort densamma. I det nu aktuella fallet torde dock en säljuppmaning innebära en än tydligare signal om att något allvarligt inträffat i bolaget eftersom den får anses innebära en värdering av en väl insatt och kunnig person. Om hovrättens tolkning är riktig skulle det innebära att uppgiftslämnaren kan styra den information han lämnar så att uppgiftsmottagaren kan kringgå lagen på ett sätt som lagstiftaren rimligtvis inte kan ha förutsett. En sådan tolkning öppnar vidare för andra kringgåendeåtgärder. Hur skulle t.ex. den rättsliga bedömningen ha utfallit om A i stället för att uppmana L att sälja sina aktier hade lämnat andra, mycket negativa, väl preciserade, men helt osanna uppgifter om bolagets ekonomiska situation. I en sådan situation är det inte ens helt givet att A vid en snäv tolkning skulle ha ansetts ha med råd eller på annat sätt föranlett L att avyttra sina aktier. Vidare skulle L inte heller i det fallet anses ha fått insiderinformation. Detta tankeexperiment visar enligt min uppfattning att de uttalanden som görs måste sättas in i sitt sammanhang vid en bedömning av om fråga är om insiderinformation i marknadsmissbrukslagens mening. Slutligen bör frågan ställas om inte det förhållandet att en person med den insyn och roll i ett bolag som A hade i T AB anser att den ekonomiska situationen i bolaget är sådan att han uppmanat aktieägare att sälja sina aktier i sig kan anses utgöra insiderinformation. Om L hade berättat om det inträffade för en tredje person som i sin tur hade sålt sina aktier borde den lämnade informationen, som avser faktiska förhållanden, vara tillräckligt specifik för att denne skulle anses ha fått insiderinformation. Enligt min uppfattning bör samma synsätt kunna anläggas även när det gäller As uttalande till L. Avslutningsvis bör nämnas att jag inte heller kan se att legalitetsskäl skulle hindra att den tolkning av begreppet insiderinformation som jag vill göra gällande anses förenlig med bestämmelsens ordalydelse. Rubriceringsfrågan Den rättsliga regleringen och praxis Enligt 2 andra stycket andra meningen marknadsmissbrukslagen skall, om brottet med hänsyn till affärens omfattning och övriga omständigheter är grovt, dömas för grovt insiderbrott. I kommentaren till marknadsmissbrukslagen uttalas att vid bedömningen av vad som skall anses vara grovt brott skall, utöver affärens omfattning, den vinst eller förlustbegränsning som gjorts genom affären beaktas. Vidare kan den icke offentliggjorda informationen vara av sådan art att den erfarenhetsmässigt medför mycket stora kursänd-

7 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 7 (11) ringar. I sådant fall behöver den genomförda affären inte vara av särskilt stor omfattning för brottet skall anses som grovt. Vidare konstateras att det i förarbetena inte har uttalats några riktmärken avseende vilka beloppsnivåer för vinsten eller den uteblivna förlusten som bör gälla för gränsdragningen mellan normalbrott och grovt brott. Den uppfattningen har dock framförts att jämförelser kan göras med de bedömningar som görs vid övriga förmögenhetsbrott. Slutligen uttalas att förfaringssättet vid genomförandet av en otillåten affär kan göra att brottet blir att anse som grovt. Sådana graverande omständigheter kan utgöras av att olika former av fördröjning av offentliggörandet av information för att kursläget dessförinnan skall kunna utnyttjas för otillåten handel (a.a., s. 230). I sammanhanget bör noteras att bedrägerier som avser fem basbelopp i praxis normalt anses som grovt brott (jfr Brottsbalken En kommentar på Internet, 9 kap 3, prop. 1975/76:42 s. 10 och 23 samt SOU 1983:50 s. 214). I kommentaren till marknadsmissbrukslagen uttalas när det gäller det ringa brottet insiderförseelse att bl.a. gärningspersonens ställning skall beaktas. Detta får förmodas innebära att det finns skäl att göra en strängare bedömning ju högre ställning gärningspersonen har (a.a., s. 229 f). I NJA 1994 s. 404 fann Högsta domstolen vid en helhetsbedömning av gärningen att denna, trots att den avsåg betydande värden, inte var att betrakta som grovt brott. Omständigheterna i det fallet var dock enligt min mening sådana att domen inte ger någon ledning för bedömningen av rubriceringsfrågan i det nu aktuella målet. Min bedömning Ls försäljning av aktierna inbringade kronor. Om han inte sålt aktierna hade de, i och med att bolaget försattes i konkurs, blivit värdelösa. Det aktuella beloppet överstiger med bred marginal fem basbelopp vilket talar för att As och Ls brott skall bedömas som grova. I samma riktning talar As ställning i bolaget som ju innebar att han skulle stödja styrelsen som finansiell expert i frågor om hur bolaget skulle kunna få starkare finanser. De personer som köpte de aktier som L sålde förvärvade något som i princip omedelbart blev värdelöst. De pengar dessa människor investerade i T-aktier var således direkt bortkastade. Vidare är den information A hade, att banken sagt upp bolagets krediter och att handeln med bolagets aktier snart skulle stoppas, av sådan art att den erfarenhetsmässigt medför mycket stora kursändringar. A ringde L en kort tid innan börsstoppet vilket möjliggjorde dennes försäljning av aktier-

8 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 8 (11) na. Samtliga dessa omständigheter talar starkt för att As och Ls brott skall bedömas som grova. Vid en helhetsbedömning anser jag att såväl A som L skall dömas för grovt insiderbrott. Påföljdsfrågan Den rättsliga regleringen och praxis Straffskalan för grovt insiderbrott innefattar fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Enligt 30 kap. 4 första stycket brottsbalken skall rätten vid påföljdsvalet fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Enligt samma paragrafs andra stycke får rätten som skäl för fängelse bl.a. beakta brottets straffvärde och art. I förarbetena till 1989 års påföljdsreform uttalades, med anknytning till gällande praxis, att vissa brott anses motivera fängelse trots att de inte har ett särskilt högt straffvärde. Det angavs röra sig om brott som av främst allmänpreventiva skäl normalt skall anses medföra ett kort fängelsestraff (se prop. 1987/88:120, s. 100). I NJA 2002 s. 32 uttalades att det i första hand anses ankomma på lagstiftaren att i samband med ny lagstiftning uttala sig om viss brottslighet är av sådan art att de normalt skall förskylla fängelse. Högsta domstolen ansåg det emellertid i viss utsträckning vara ofrånkomligt att domstolarna tar ställning till frågan oberoende av om lagstiftaren uttalat sig om frågan. I NJA 1992 s. 191 anförde Högsta domstolen att omständigheter som att brottsligheten är svår att förebygga och upptäcka otvivelaktigt bör kunna beaktas vid bedömningen av om ett visst brott skall anses vara av den arten att påföljden bör bestämmas till fängelse även när detta inte är påkallat av brottets straffvärde. Det kan därför enligt Högsta domstolen hävdas att allmänpreventiva hänsyn väger tungt i sådana fall då den enskilde på grund av kontrollsvårigheter har särskilt stor möjlighet att göra ekonomiska vinster på annans bekostnad genom falska uppgifter och frestelsen till missbruk därför kan vara speciellt stark. Svea hovrätt uttalade i det s.k. Pinkertonmålet (avd. 8, dom den 20 juni 2002 i mål B ) att grovt insiderbrott får anses vara ett brott av sådan art att det föreligger en presumtion för att bestämma påföljden till fängelse.

9 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 9 (11) Min bedömning Jag hävdar inte att de brott A respektive L gjort sig skyldiga till har ett så högt straffvärde att det av den anledningen föreligger en presumtion för fängelse. Däremot anser jag i likhet med Ekobrottsmyndigheten att såväl grovt insiderbrott som brott av normalgraden skall anses som ett brott av sådan art att påföljden normalt skall bestämmas till fängelse. I Ekobrottsmyndighetens yttrande konstateras att allmänhetens förtroende för de finansiella marknaderna är en grundläggande förutsättning för ett väl fungerande samhälle och att insiderbrottsligheten innebär en allvarlig fara för att allmänhetens förtroende i aktuellt avseende skadas. Vidare redovisas att statsmakterna på senare tid skärpt synen på insiderbrottsligheten. Ekobrottsmyndigheten uttalar också att insiderbrotten är en sådan brottstyp som är svår att förebygga och upptäcka samt att den enskilde på grund av kontrollsvårigheter och låg upptäcktsrisk har särskilt stor möjlighet att göra vinster på andras bekostnad. Mot bakgrund av det anförda anser Ekobrottsmyndigheten att insiderbrott skall anses som ett brott av sådan art att fängelse normalt skall följa på gärningen. Jag delar Ekobrottsmyndighetens uppfattning i denna fråga och får hänvisa till myndighetens yttrande. Varken karaktären hos de aktuella gärningarna eller de tilltalades personliga förhållanden ger enligt min uppfattning anledning att frångå normalpåföljden. Såväl A som L bör därför dömas till fängelse. Frågan om prövningstillstånd Allmänt Hovrätternas avgöranden inom ekobrottsområdet får en stor spridning och åberopas ofta i andra processer. Detta gäller inte minst domar avseende insiderbrott eftersom oegentligheter på finansmarknaderna ofta får stor uppmärksamhet i media. Sådana domars prejudicerande betydelse kan i vissa fall vara stor. Det finns därför alltid en risk för att även hovrättsdomar som är svåra att förena med förarbeten och tidigare rättspraxis får genomslag. Marknadsmissbrukslagen trädde i kraft den 1 juli De ändringar som skedde i förhållande till vad som gällde enligt 2000 års insiderstrafflag innebar bl.a. att straffansvaret för insiderbrott utvidgades. Enligt uppgift från Ekobrottsmyndigheten ökar antalet anmälningar om insiderbrott. Under 2006 har en mycket tydlig ökning skett jämfört med antalet anmälningar under Med hänsyn till att fråga är om ny lagstiftning och att antalet anmälningar ökar finns det enligt min upp-

10 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 10 (11) fattning generellt sett ett behov av vägledande uttalanden från Högsta domstolen beträffande tillämpningen av marknadsmissbrukslagen. Omständigheterna i målet är enligt min uppfattning väl utredda och bevisläget tydligt varför målet synes väl lämpat för en prövning i Högsta domstolen. Frågan om L skall dömas för insiderbrott När det gäller frågan om vad som avses med insiderinformation enligt 1 1 marknadsmissbrukslagen anser jag att hovrättens tolkning, om den får genomslag i rättstillämpningen, skulle innebära att uppgiftslämnaren kan styra den information han lämnar så att uppgiftsmottagaren kan kringgå lagen på ett sätt som lagstiftaren rimligtvis inte kan ha förutsett. En sådan situation vore enligt min uppfattning olycklig och skulle kunna skada allmänhetens förtroende för såväl brottsbekämpningen som spelreglerna på finansmarknaderna i stort. Vidare torde omständigheterna i målet inte vara ovanliga varför den aktuella frågan har praktisk betydelse för de åklagare och domare som handlägger mål om insiderbrott. Med hänsyn till det anförda anser jag att ett uttalande från Högsta domstolen avseende tolkningen av vad som avses med insiderinformation skulle vara av vikt till ledning av rättstillämpningen. Rubriceringsfrågan Högsta domstolen har, utöver de i det föregående redovisade uttalandena i NJA 1994 s. 404, inte prövat frågan om gränsdragningen mellan grovt insiderbrott och brott av normalgraden. Med hänsyn bl.a. till att antalet anmälningar om insiderbrott ökar anser jag att det finns ett tydligt praktiskt behov av vägledande uttalanden när det gäller denna fråga. Det kan bl.a. finnas skäl att klarlägga rättsläget avseende eventuella riktmärken för beloppsnivåer för vinsten eller den uteblivna förlusten som bör gälla för gränsdragningen mellan normalbrott och grovt brott. Vidare skulle det vara värdefullt att få klarlagt vilken betydelse som skall tillmätas följande omständigheter. De personer som köpt de aktier som varit föremål för en otillåten försäljning gör en totalförlust Den icke offentliggjorda informationen medför erfarenhetsmässigt stora kursändringar Den tilltalades ställning i bolaget

11 ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 11 (11) Förfaringssättet vid genomförandet av den otillåtna affären Påföljdsfrågan Med hänsyn till statsmakternas skärpta syn på insiderbrottet och till att antalet anmälningar om sådana brott ökar finns det enligt min mening skäl för meddelande av prejudikatdispens även när det gäller frågan om grovt insiderbrott respektive brott av normalgraden skall anses som brott av sådan art att fängelse normalt skall följa på gärningen. Bevisning Jag ber att få återkomma med bevisuppgift för det fall Högsta domstolen skulle komma att meddela prövningstillstånd i målet. Fredrik Wersäll Lars Persson Kopia till: Ekobrottsmyndigheten, Rättsenheten (EBM B-2007/0013) Ekobrottsmyndigheten, 6:e kammaren i Stockholm (C )

Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott Klagande Riksåklagaren Motparter 1.

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum 2015-02-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm OK./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri medelst

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m. Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-03-08 ÅM 2012/1639 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-28 ÅM 2015/2727 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom missbruk

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69) EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 1 (5) Chefsjurist Roland Andersson 2004-10-19 Ert 900 2004/0302 Er beteckning 2004-07-07 Fi2004/3176 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sida 1 (5) Kammaråklagare Nicklas Lagrell Ert datum Er beteckning Åklagarmyndigheten Brottmålsavdelningen Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sammanfattning Jag bestrider ändring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom.

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-01-10 ÅM 2012/8372 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost (010-5625026) 2012-12-06 B 2360-12 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-12-01 ÅM 2011/7069 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-28 B 2100-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm BN./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom. Grovt rattfylleri; nu fråga om påföljd

Överklagande av hovrättsdom. Grovt rattfylleri; nu fråga om påföljd ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson 2005-05-16 Ert ÅM 2005/2336 Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt rattfylleri;

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum Sida 1 (7) Ert datum Straffmätning i narkotikamål rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 april 2011 B 2883-09 KLAGANDE AE Ombud och offentlig försvarare: Advokat SR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rattfylleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m.

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2013-03-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box

Läs mer

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-05-02 B 4918-11 Rotel 36 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 27 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 november 2010 B 1720-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART Muhittin Tekeli, 621265-2413 Medborgare i Turkiet

Läs mer

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2010-05-20 B 2262-10 Rotel 37 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen

Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2013-05-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot Svarsskrivelse Sida 1 (9) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen Ert datum Er beteckning Byråchefen Johan Lindmark 2011-05-10 B 2074-11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Högsta domstolens

Läs mer

GL./. riksåklagaren ang. grovt tullbrott

GL./. riksåklagaren ang. grovt tullbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (11) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-08-08 B 3926-13 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM GL./. riksåklagaren ang. grovt tullbrott (Hovrätten

Läs mer

S./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

S./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2010-05-11 B 5612-09 Rotel 14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM S./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2012 B 3272-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART J-A S SAKEN Artskyddsbrott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS. Mål nr 988-09. meddelad i Stockholm den 28 juni 2010

REGERINGSRÄTTENS. Mål nr 988-09. meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Chefsjurist Jonas Anderberg Mäklarsamfundet Juridik Box 1487 171 28 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1876-12 KLAGANDE Öresundschark AB, 556539-8582 Spettgatan 1 211 24 Malmö Ombud: Advokat MH MOTPART Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 B 2882-02 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART IG Offentlig försvarare och ombud: advokaten LB SAKEN Vållande till miljöstörning

Läs mer

R./. riksåklagaren ang. förverkande

R./. riksåklagaren ang. förverkande SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-08-25 B 694-09 Rotel 38 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren ang. förverkande Högsta domstolen

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd i målet. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-04-08 ÅM 2014/2604 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-03-27 B 949-14 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AS./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-04 B 4371-11 Rotel 20. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-04 B 4371-11 Rotel 20. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (10) Datum Rättsavdelningen 2011-10-17 ÅM 2011/6400 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-04 B 4371-11 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm JT./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juli 2011 Ö 5155-10 KLAGANDE MB Ombud: Advokat ÅG MOTPART AW Ombud: Advokat AK SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

KLAGANDE MOTPART SAKEN ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

KLAGANDE MOTPART SAKEN ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 mars 2015 Ö 3938-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm Ombud: Jur.kand. JZ MOTPART JH SAKEN Ersättning till konkursförvaltare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 T 407-13 KLAGANDE Secora Sverige AB, 556707-8976 Strandbergsgatan 61 112 51 Stockholm Ombud: Advokat HDK och advokat TS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 april 2004 T 218-02 KLAGANDE PERGO (Europe) AB, 556077-6006, Box 1010, 231 25 TRELLEBORG Ombud: advokaten M. K. MOTPART Välinge Innovation

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2009 Ö 2024-08 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Sicoat Aktiebolag, 556553-1570 Halalid 10 254 40 Helsingborg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2014 Ö 2697-13 KLAGANDE GL MOTPARTER 1. Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, Zweigniederlassung Zug Zeughausgasse 3 6300 Zug Schweiz

Läs mer

OR./. riksåklagaren angående häktning

OR./. riksåklagaren angående häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-09-21 ÅM 2015/6399 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2015-09-18 Ö 4583-15 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OR./.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (7) Byråchefen My Hedström 2012-09-25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 juni 2005 T 3807-03 KLAGANDE Björn Lundmark Aktiebolag, 556347-2157 Verkstadsgatan 6 341 47 Karlskrona Ombud: advokaten BA MOTPART GE

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-02-26 BESLUT Fingerprint Cards AB FI Dnr 14-14352 Verkställande direktören Jörgen Lantto Delgivning nr 2 Box 2412 403 16 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 T 2878-12 KLAGANDE Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Ombud: Advokat SA MOTPART SL Ombud: Advokat GÅ SAKEN Skadestånd

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2013-06-19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 T 2052-10 KLAGANDE JM Värmdöstrand AB, 556001-6213 169 82 Stockholm Ombud: Advokat VD MOTPART Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer